ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ ,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00"

Transcript

1 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Προϋπολογισµός: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Ηράκλειας. Η µελέτη αφορά µόνο την προµήθεια των ανταλλακτικών, τα ανταλλακτικά θα τοποθετούνται από το προσωπικό του ήµου και από εξωτερικά συνεργεία όπου αυτό είναι απαραίτητο. Τα υπό προµήθεια είδη θα διαχωριστούν σε οµάδες οµοειδών ανά κατηγορία οχηµάτων µηχανηµάτων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑ ΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΣΕ ΟΜΑ Α-1 -ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 4Χ4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 5.000,00 ΟΜΑ Α-2 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 4.000,00 ΟΜΑ Α-3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΓΚΡΕΙΤΕΡ -ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΣΚΑΠΤΙΚΟ - JCB - ΙΑΒΟΛΑΚΙ ,00 ΟΜΑ Α-4 ΤΡΑΚΤΕΡ -ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ 4.000,00 ΟΜΑ Α-5 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 8.000,00 ΟΜΑ Α-6 ΣΑΡΩΘΡΑ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,00 Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να καταθέσουν προσφορά για όλες τις οµάδες µαζί ή για κάθε επιµέρους, ακόµη και για µία οµάδα. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους. Ο ήµο Ηράκλειας διατηρεί στόλο οχηµάτων και µηχανηµάτων για τις ανάγκες του.τα οχήµατα αυτά θέλουν συντήρηση - επισκευή, τόσο σε τακτική βάση, όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις όπως βλάβες αβαρίες κτλ. Ο ήµος διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό για ορισµένες εργασίες. Τα παραπάνω απαιτούν ανταλλακτικά σε προµήθεια µεγάλης κλίµακας για την κάλυψη των αναγκών Συνεπώς κρίνεται σκόπιµη και αναγκαία η προµήθεια των εν λόγω υλικών από το ήµο Ηράκλειας. Η σύνταξη της µελέτης βασίστηκε σε στοιχεία από προηγούµενες χρονιές, τα οποία δίνουν µία εικόνα για τις βλάβες που προκύπτουν συχνότερα, επίσης οι ενδεικτικές τιµές έχουν προκύψει µετά από µια σχετική έρευνα αγοράς. Κατά τη σύνταξη της µελέτης λήφθηκε υπόψη και η παρακάτω πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. «Σύµφωνα µε την ΕΣ Τµ. VI 3368/2011, ΕΣ Κλιµ. Ζ 457/2012 και λαµβάνοντας υπ'όψιν τα εξής: α) ότι τα ανταλλακτικά προορίζονται για βλάβες οι οποίες δεν

2 µπορούν να προβλεφθούν, και β) η αποθεµατοποίηση των υλικών, αντί της τµηµατικής προµήθειας µόνο των ανταλλακτικών που είναι αναγκαία για την εµφανιζόµενη εκάστοτε βλάβη, είναι δυσχερής ως προς την αποθήκευση και οικονοµικά ασύµφορη, αφ' ενός µεν επειδή δεσµεύει σηµαντικούς πόρους του φορέα, αφ ετέρου δε επειδή τα αποθεµατοποιηµένα ανταλλακτικά µπορεί να µη χρησιµοποιηθούν ποτέ και τελικά να απαξιωθούν. Για όλους τους παραπάνω λόγους στη παρούσα µελέτη δεν καθορίζονται οι ποσότητες των ζητούµενων ανταλλακτικών αλλά µόνο οι εκτιµώµενες ετήσιες δαπάνες.» Οι κωδικοί δαπανών για, ανταλλακτικά και εξαρτήµατα οχηµάτων, µεταφορικών µέσων,µηχανηµάτων έργου και χορτοκοπτικών, οι οποίοι αντιστοιχούν στο σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων είναι. Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ( ) Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 5.000, Ανταλλακτικά µηχανηµάτων & οχηµάτων Υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού , Ανταλλακτικά µηχανηµάτων & οχηµάτων της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων χλοκοπτηκά τρακτέρ.8.000,00 Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη προµήθειας ανταλλακτικών ανέρχεται στα ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.. Σηµειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η προµήθεια και εκταµίευση ολόκληρου του αναφερόµενου ποσού εφόσον οι πραγµατικές ανάγκες αποδειχθούν µικρότερες των προβλεπόµενων. Τη Το κόστος της προµήθειας των «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» θα καλυφθεί από τα έσοδα του ήµου. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις εξής διατάξεις : µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Ν. 3463/ (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α / «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».

3 Το Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α / ) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές». Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε σαράντα τρις χιλιάδες Euro (43.000,00 ) µε Φ. Π. Α. 23 %. Ηράκλεια Ηράκλεια Ηράκλεια Οι Συντάξαντες Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας Θεοδοσίου Γεώργιος Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της /σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Κεχαγιάς Αθανάσιος Ε Τεχνικών (Μηχανών αυτ/των οµάδα µηχανολογικών ειδικοτήτων) Μπούσιος ηµήτριος Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. Παπαβασιλείου Αργύρης Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.

4 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9/2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Προϋπολογισµός: ,00 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ) Σύµφωνα µε την ΕΣ Τµ. VI 3368/2011, ΕΣ Κλιµ. Ζ 457/2012 και λαµβάνοντας υπ' όψιν τα εξής: α) ότι τα ανταλλακτικά προορίζονται για βλάβες οι οποίες δεν µπορούν να προβλεφθούν, και β) η αποθεµατοποίηση των υλικών, αντί της τµηµατικής προµήθειας µόνο των ανταλλακτικών που είναι αναγκαία για την εµφανιζόµενη εκάστοτε βλάβη, είναι δυσχερής ως προς την αποθήκευση και οικονοµικά ασύµφορη, αφ' ενός µεν επειδή δεσµεύει σηµαντικούς πόρους του φορέα, αφ ετέρου δε επειδή τα αποθεµατοποιηµένα ανταλλακτικά µπορεί να µη χρησιµοποιηθούν ποτέ και τελικά να απαξιωθούν. Για όλους τους παραπάνω λόγους στη παρούσα µελέτη δεν καθορίζονται οι ποσότητες των ζητούµενων ανταλλακτικών και οι ποσότητες των επιµέρους εργασιών αλλά µόνο οι εκτιµώµενες ετήσιες δαπάνες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑ ΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΣΕ ΟΜΑ Α-1 -ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 4Χ4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 5.000,00 ΟΜΑ Α-2 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 4.000,00 ΟΜΑ Α-3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΓΚΡΕΙΤΕΡ -ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ -ΣΚΑΠΤΙΚΟ - JCB - ΙΑΒΟΛΑΚΙ ,00 ΟΜΑ Α-4 ΤΡΑΚΤΕΡ -ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ 4.000,00 ΟΜΑ Α-5 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 8.000,00 ΟΜΑ Α-6 ΣΑΡΩΘΡΑ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,00 Οι Συντάξαντες Θεοδοσίου Γεώργιος Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της /σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Κεχαγιάς Αθανάσιος Ε Τεχνικών (Μηχανών αυτ/των οµάδα Μηχανολογικών ειδικοτήτων) Μπούσιος ηµήτριος Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. Παπαβασιλείου Αργύρης Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.

5 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Προϋπολογισµός: ,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα ανταλλακτικά-εξαρτήµατα θα είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής, θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση θα είναι καινούργια και θα προέρχονται από αναγνωρισµένους διεθνώς οίκους κατασκευής ανταλλακτικών. Θα πληρούν τις απαιτούµενες ελάχιστες προδιαγραφές του κατασκευαστή.είναι υποχρέωση του αναδόχου να αποδεικνύει ότι είναι κατάλληλα για χρήση στα οχήµατα µηχανήµατα του ήµου. Θα συνοδεύονται µε τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ. και θα παρέχουν τις απαιτούµενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσία. Ο ήµος δύναται να δέχεται και ανταλλακτικά συµβατά και όχι µόνο γνήσια εφόσον αυτά πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του κατασκευαστή. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής θα προσκοµίσει συµβατά ανταλλακτικά µε τα γνήσια θα προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά είναι κατάλληλα για τον συγκεκριµένο τύπο οχήµατος και θα ζητείται όµως κατά την παράδοση και η προσκόµιση βεβαίωσης ότι καλύπτουν τις προδιαγραφές τους κατασκευαστή. Επίσης σε κάθε περίπτωση θα παρέχει και εγγύηση καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών για ένα έτος ή όση παρέχει ο κατασκευαστής του ανταλλακτικού. Σε περίπτωση µη κατάλληλου µη συµβατού ανταλλακτικού ο ανάδοχος θα πρέπει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο κατάλληλο. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα µε τα οριζόµενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους. Τονίζεται ότι οι ποσότητες των προς προµήθεια ανταλλακτικών δεν είναι δεσµευτικές για το ήµο καθώς θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προϋπολογιστούν εκ των προτέρων. Συνεπώς µπορεί να µην δαπανηθεί το σύνολο του προϋπολογισθέντος ποσού. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για τη µεταφορά των ανταλλακτικών στο αµαξοστάσιο του ήµου ή όπου αλλού του υποδείξει ο ήµος, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους µειοδότες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ο ήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο.

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑ ΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΣΕ ΟΜΑ Α-1 -ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 4Χ4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 5.000,00 ΟΜΑ Α-2 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 4.000,00 ΟΜΑ Α-3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΓΚΡΕΙΤΕΡ -ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ -ΣΚΑΠΤΙΚΟ - JCB - ΙΑΒΟΛΑΚΙ ,00 ΟΜΑ Α-4 ΤΡΑΚΤΕΡ -ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ 4.000,00 ΟΜΑ Α-5 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 8.000,00 ΟΜΑ Α-6 ΣΑΡΩΘΡΑ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,00 Η συνολική προσφερόµενη έκπτωση θα επιβάλλεται και θα αναγράφεται επί του εκάστου τιµολογίου. Κατά την παράδοση θα υπάρχει το τιµολόγιο µε την έκπτωση και αντίγραφο του τιµοκαταλόγου της επιχείρησης. Λόγω του ότι δεν µπορεί να προβλεφθεί η ποσότητα και το είδος των ανταλλακτικών που θα προκύψουν, παρατίθενται παραρτήµατα µε πίνακες για την βοήθεια των υποψηφίων αναδόχων, µε τους τύπους και τα στοιχεία των οχηµάτων του ήµου καθώς και πίνακας µε τα συνηθέστερα ζητούµενα ανταλλακτικά συντηρήσεων επισκευής.

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α-1 -ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 4Χ4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Α/ Α Έ ΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ - ΤΥΠΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ ΑΣ 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES ΚΗΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT IVECO ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT ΚΗΙ9519 OCTAVIA 5 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SCODA ΚΗΗ4533 TOYOTA 6 4Χ4 HILUX ΚΗΥ Χ4 MAZDA ΚΗΥ5216 ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ WDB OM442 23/11/2006 ZCFA IAD B 20/4/2009 NLUWWH7WP52 ZO32121 G4US 3/4/2006 VF36DRFJC RFU 25/6/2007 TMBCUZIZXB CAX 20/6/2011 UFWS KD 21/8/2003 UMZUFBUE G6 16/2/1999 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΣΕ 5.000,00 Α/ Α Έ ΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ - ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α-2 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΙ ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 1 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙ ΚΟ ΤΕΜ. 2 STILL ES 460 ΜΠΟΥΖΙ - ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ - ΚΟΡ ΟΝΙ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ( ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΥΛΚΙΝ ΡΟΙ ΠΙΣΤΟΝΙ) 2 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙ ΚΟ ΤΕΜ. 3 HUSQVARNA 343R ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ- ΜΙΣΙΝΕΖΑ ΚΟΡ ΟΝΙ 3MM ΚΥΛΙΝ ΡΟ ΠΙΣΤΟΝΙ ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ 3 ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠ ΤΕΣ ΤΕΜ. 1 BELLE A FS 350 ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ- ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ 4 ΣΠΡΟΧΤΑ ΤΕΜ. 3 BRIGGS - STRATTON ΜΠΟΥΖΙ - ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ - ΚΥΛΚΙΝ ΡΟ ΠΙΣΤΟΝΙ ΣΕΤ 5 ΑΛΙΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΕΜ.1 HUSQVARNA 55 ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ - ΑΛΥΣΙ Α- ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΣΕ 4.000,00

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α-3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΓΚΡΕΙΤΕΡ -ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ -ΣΚΑΠΤΙΚΟ - JCB - ΙΑΒΟΛΑΚΙ Α/ Α 1 Έ ΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ ΝΟ ΜΑΡΚΑ - ΤΥΠΟΣ IVECO ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ ΑΣ ΚΗΥ5271 ΠΛΑΙΣΙΟΥ WUMB1VMT00C ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ C 14/3/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΗ /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ OM /3/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΓΚΡΕΙΤΕΡ XOZHON ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗ ΜΑ 9 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΙ5704 WDB WDB G / OM441 5/7/ /7/ /4/2009 UNIMOC ΜΕ WDB D /5/2009 WDB652003IK OM441 30/12/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΙ OM314 1/8/ ΓΚΡΕΙΤΕΡ KOMATSU ΜΕ45768 G5ZA /11/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 170D 17F ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ ΝΟ MERCEDES ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ FORD FORD ΚΗΗ4514 WDB652163IK WFOUMFE109W OM441 9/7/2003 WL 22/1/ ΓΚΡΕΙΤΕΡ MITSUBISHI ΜΕ82218-ΙΧ 3GA /3/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ΜΕ F D 106 7FA 17/10/2000 SLP3CXSYSYE04 17 ΣΚΑΠΤΙΚΟ JCB ΜΕ AK50640U087640G 11/5/ JCB JCB ΜΕ H 1/6/2001 ΜΕ ΙΑΒΟΛΑΚΙ VENIERI ΙΧ HPC 5/5/ JCB 3D -4 TURBO ΜΕ IP ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΣΕ ,00

9 Α/ Α Έ ΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ - ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α-4 ΤΡΑΚΤΕΡ -ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ ΑΣ 1 ΤΡΑΚΤΕΡ DEUTZ ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ HUSQVARNA ΤΥΠΟΣ CT 154 HUSQVARNA ΤΥΠΟΣ CT 154 ΠΛΑΙΣΙΟΥ DO1 5354WTM 2083 ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ SN /1/ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA ΑΜ W0009 1/1/ ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ HUSQVARNA ΤΥΠΟΣ CT 171 HUSQVARNA ΤΥΠΟΣ CT 171 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΣΕ 4.000,00 Α/ Α Έ ΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟ ΦΟΡΟ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟ ΦΟΡΟ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟ ΦΟΡΟ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟ ΦΟΡΟ ΜΑΡΚΑ - ΤΥΠΟΣ NISSAN MERCEDES MERCEDES IVECO ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α-5 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ ΑΣ ΚΗΙ9543 ΚΗΥ9056 ΚΗΥ5247 ΚΗΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES ΜΕ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟ ΦΟΡΟ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟ ΦΟΡΟ MERCEDES MERCEDS ΚΗΥ5156 ΚΗΗ4511 ΠΛΑΙΣΙΟΥ VWAWUTTK WDB IK ZCFAIVM AIWDB & WDB WDB L ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 15BE4T18 3/11/2008 OM906LA 27/2/2002 F4AE3681E 24/11/ /10/ /6/1995 OM 906 LA 24/11/2009 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΣΕ 8.000,00

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α-6 ΣΑΡΩΘΡΑ Α/ Α Έ ΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ - ΤΥΠΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ ΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 ΣΑΡΩΘΡΟ MERCEDES ΜΕ92779 WDB & OM366VII & OM ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ΜΕ45759 D & FIAT PERKINS 100E18 CM50186* D* 7/7/ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ P U 20/1/1993 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΣΕ ,00

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ KHI9543 Απορριµµατοφόρο ΑΜ Τρακτέρ ΚΗΗ 4537 Φορτηγό ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ Α/C ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΗΙ 9503 ΚΗΥ 3066 ΙΜΑΝΤΕΣ Λεωφορείο Φορτηγό ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΚΗΥ 5271 Φορτηγό ανατρεπόµενο ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΙΣΩ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΗΥ 9056 Απορριµµατοφόρο ΚΗΥ 5256 Βυτιοφόρο ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ Σάρωθρο ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ Χ 2 ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ Χ 2 ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Χ 2 ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΗΥ 5157 Φορτηγό ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΗΥ 5247 Απορριµµατοφόρο ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ Χ2 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ Φορτωτής ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΑΝΑΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕ Γκρέιτερ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ Σάρωθρο ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ Χ 2 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ Χ 2 ΜΠΟΥΖΙ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Χ 2 ΙΜΑΝΤΕΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕ Σάρωθρο ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ Χ2 ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΛΑΙΝΕΣ ΚΗΙ 5717 Επιβατικό ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

12 ΜΕ Γκρέιτερ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΖΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΗΗ 4512 Απορριµµατοφόρο ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ Α/C ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΛΑΜΕΣ ΑΚΡΟΛΕΠΙ Α ΒΙ ΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΚΗΙ 9519 Επιβατικό ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΗΥ 5251 Λεωφορείο ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΖΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ Α/C ΚΗΙ 4533 Επιβατικό ΚΗΙ 5704 Φορτηγό ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΠΟΥΖΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΠΟΥΖΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ Α/C ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΙΣΩ ΚΥΛΙΝ ΡΟΠΙΣΤΟΝΟ ΦΑΝΑΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΗΙ 9092 Φορτηγό ΜΕ Βυτιοφόρο ΜΕ Γκρέιτερ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ΚΗΥ Χ4 ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΚΗΥ 5216 Φορτηγό Mazda ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΠΟΥΖΙ ΜΠΟΥΖΙ ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΠΟΥΖΙ ΦΙΛΤΡΟ Α/C ΚΥΛΙΝ ΡΟ ΠΙΣΤΟΝΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ Α/C ΑΝΩ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ Γκρέιτερ ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ Σάρωθρο ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ Χ 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΜΠΟΥΖΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ Χ 2

13 ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕ JCB ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Χ 2 ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ Χ2 ΚΗΥ 5156 Απορριµµατοφόρο ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΜΕ Καλαθοφόρο ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΕΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ΚΗΥ 9090 Φορτηγό ανατρεπόµενο ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΗΗ 4511 Απορριµµατοφόρο ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΜΕ Σκαπτικό ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΗΗ 4514 Φορτηγό Ford ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ιαβολάκι ΛΑΜΠΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΜ Τρακτέρ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ Α/C ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΜΕΣ ΑΚΡΟΛΕΠΙ Α ΒΙ ΕΣ ΚΟΜΠΛΕ Οι Συντάξαντες Θεοδοσίου Γεώργιος Πολ. Μηχ/κός ΤΕ Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της /σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Κεχαγιάς Αθανάσιος Ε Τεχνικών Μπούσιος ηµήτριος Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. Παπαβασιλείου Αργύρης Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.

14 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Προϋπολογισµός: ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Ηράκλειας. Η µελέτη αφορά µόνο την προµήθεια των ανταλλακτικών, τα ανταλλακτικά θα τοποθετούνται από το προσωπικό του ήµου και από εξωτερικά συνεργεία όπου αυτό είναι απαραίτητο. Τα υπό προµήθεια είδη θα διαχωριστούν σε οµάδες οµοειδών ανά κατηγορία οχηµάτων µηχανηµάτων. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις εξής διατάξεις : Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Ν. 3463/ (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α / «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Το Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α / ) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές». ΑΡΘΡΟ 3 O : Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι : α) Τεχνική περιγραφή β) Ενδεικτικός προϋπολογισµός γ) Τιµολόγιο Τεχνικές Προδιαγραφές δ) Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Σχέδιο ιακήρυξης

15 ΑΡΘΡΟ 4 O : Εγγύηση συµµετοχής Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α δηλαδή τουλάχιστον 699,20. ΑΡΘΡΟ 5 O : Τιµές προσφορών Η οικονοµική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προµήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι τιµές µονάδας της προσφοράς ή το ποσοστό έκπτωσης του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη θα παραµένουν σταθερά για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή τουλάχιστον µέχρι την πραγµατοποίηση και της τελευταίας παράδοσης, µε την οποία θα ολοκληρωθεί η παράδοση των συνολικών ποσοτήτων των προς προµήθεια ειδών που προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. Σηµειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προµηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισµού προσφοράς, παρόµοιας µορφής µε τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προµηθευτής θα µπορεί να συµπληρώνει, για την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς του. Επίσης, σηµειώνεται ότι η οικονοµική προσφορά εκάστου υποψήφιου προµηθευτή µπορεί να αναφέρεται και σε µία οµάδα ή οµάδες των υπό προµήθεια ανταλλακτικών.(μπορεί να δοθεί προσφορά για µία ή περισσότερες ή για όλες τις οµάδες οχηµάτων). ΑΡΘΡΟ 6 O : Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την κατά το 7 ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 7 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωµή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5 % της συµβατικής αξίας της προµήθειας και παρέχεται µε µια ή δύο εγγυητικές επιστολές. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προµήθειας και µε τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόµιση των τιµολογίων. ΑΡΘΡΟ 8 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το 33 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσµίας αυτής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε το 35 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 O : Πληµµελής κατασκευή Εφ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Λόγω της φύσης των προς προµήθεια ειδών, ανταλλακτικά, µπορεί να διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα ενός ανταλλακτικού κατά την τοποθέτηση του στο όχηµα, σε αυτή την περίπτωση το ανταλλακτικό επιστρέφεται στον ανάδοχο και αυτός οφείλει να το αντικαταστήσει µε άλλο κατάλληλο, άµεσα, χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση του ήµου.

16 ΑΡΘΡΟ 10 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Στην τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνεται η προµήθεια και η µεταφορά των ανταλλακτικών στις αποθήκες στου ήµου στις προβλεπόµενες συσκευασίες. ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλες τις επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις του προµηθευτή που προβλέπονται από την νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 11 O : Εξοφλητικός λογαριασµός Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την παραλαβή των προς προµήθεια ειδών. ΑΡΘΡΟ 12 O : Χρόνος και τόπος παράδοσης. Η παράδοση των υλικών θα γίνετε τµηµατικά, από την υπογραφή της σύµβασης η οποία θα έχει ετήσια διάρκεια και µπορεί να παραταθεί για άλλους 3 µήνες, ανάλογα µε τις ανάγκες του ήµου. Οι παραδόσεις θα γίνουν σε χώρο που θα οριστεί από τoν ήµο Ηράκλειας. Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία από τον ήµο Ηράκλειας των αντίστοιχων υλικών και ποσοτήτων. Η παράδοση των υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων κάθε παραγγελίας πρέπει να ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες το πολύ από την ηµέρα που ο προµηθευτής ειδοποιείται για την αντίστοιχη παραγγελία. ΑΡΘΡΟ 13 O : Παράδοση και παραλαβή των προς προµήθεια ειδών Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται στο ήµο και θα τοποθετούνται σε αποθηκευτικούς χώρους του ήµου από εργαζόµενους του προµηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προµήθεια. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για το ήµο και την αρµόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των προς προµήθεια ειδών. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων ως την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγύησης. ΑΡΘΡΟ 14 O Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώνει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τις ποσότητες των προς προµήθεια ειδών και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει την προµήθεια όπως θα τροποποιείται, καθόσον είναι αδύνατον να προβλεφθεί µε ακρίβεια ο ακριβής αριθµός και τα είδη των ανταλλακτικών που θα χρειασθούν. Η αύξηση ή η µείωση αυτή θα αφορά ενδεχόµενη µεταβολή µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του ήµου. εν είναι δεσµευτική από τη µεριά του ήµου η χρησιµοποίηση όλου του διαθέσιµου κονδυλίου. ΑΡΘΡΟ 15 O Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των ειδών στο ήµο στο Αµαξοστάσιο ή σε µέρος που θα υποδειχθεί. ΑΡΘΡΟ 16 O ο ήµος έχει το δικαίωµα επιστροφής των ανταλλακτικών που δεν ταιριάζουν στα οχήµατα για τα οποία προορίζονται και ο προµηθευτής θα υποχρεούται να τα αντικαταστήσει, άµεσα µε άλλα κατάλληλα, χωρίς καµία επιβάρυνση του ήµου. Το παραπάνω δικαίωµα θα υφίσταται ακόµη και εάν αυτά έχουν παραληφθεί από την αρµόδια επιτροπή, λόγω της φύσης των υλικών. Υπάρχει περίπτωση η

17 συσκευασία να αναφέρει τα σωστά αλλά µετά την εξαγωγή του παλαιού ανταλλακτικού από το προς επισκευή όχηµα, να διαπιστώνεται ότι δεν ταιριάζει. ΑΡΘΡΟ 17 O Σε περίπτωση αστοχίας του υλικού ( ελάττωµα κατασκευής), ο ήµος δικαιούται να επιστρέψει το ανταλλακτικό και ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο καινούργιο, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του ήµου. Το παραπάνω δικαίωµα θα υφίσταται ακόµη και εάν αυτά έχουν παραληφθεί από την αρµόδια επιτροπή, λόγω της φύσης των υλικών. Η παραπάνω δέσµευση θα ισχύει για έξι µήνες από την ηµεροµηνία τοποθέτησης του ανταλλακτικού. ΑΡΘΡΟ 18 O Η προµήθεια θα γίνει µε τµηµατική παραλαβή των ανταλλακτικών που προβλέπονται στη µελέτη, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του ήµου. Επίσης επισηµαίνεται ότι ο ήµος έχει δικαίωµα να µην προµηθευτεί όλες τις ποσότητες που αναφέρονται στη παρούσα µελέτη, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 19 O Ο προµηθευτής σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί να προµηθεύσει τον ήµο µ όλη τη ποσότητα των ανταλλακτικών που αναφέρονται στη παρούσα µελέτη εντός είκοσι (20) ηµερών. Ηράκλεια Ηράκλεια Ηράκλεια Οι Συντάξαντες Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της /σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Θεοδοσίου Γεώργιος Πολ. Μηχ/κός. ΤΕ Κεχαγιάς Αθανάσιος Ε Τεχνικών (Μηχανών αυτ/των οµάδα µηχανολογικών ειδικοτήτων) Μπούσιος ηµήτριος Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. Παπαβασιλείου Αργύρης Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.200,00 ΕΥΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.200,00 ΕΥΡΩ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΕΦΗΜΕΡΙ Α) ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.200,00 ΕΥΡΩ Περιεχόµενα: (α) Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα