ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

3 2

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Μέρος Α 1. Διοικητικό Συμβούλιο 5 2. Η Aegean με μια ματιά 7 3. Ιστορική Αναδρομή 9 4. Στόχοι & Στρατηγική Το 2013 σε αριθμούς Επιβατική Κίνηση Εταιρίας Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Εταιρίας Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών Εταιρίας Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δείκτες Κερδοφορίας Ανάλυση Εσόδων Εξέλιξη Βασικών Εξόδων ως % των πωλήσεων Έσοδα - Έξοδα ανά χιλιομετρική θέση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εξαγορά της Olympic Air Διακρίσεις Ο στόλος Δρομολόγια και Προορισμοί Star Alliance 39 Μέρος Β 12. Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/ Ημερομηνία Έκδοσης: Μάιος

5

6 1. ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) Γεώργιος Βασιλάκης, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Ιάκωβος Γεωργάνας, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Αναστάσιος Δαυίδ, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Χρήστος Ιωάννου, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Παναγιώτης Λασκαρίδης, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Αλέξανδρος Μακρίδης, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος) Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Βίκτωρ Πιζάντε (Vittorio Pisante), Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος) 5

7

8 2. Η Aegean με μια ματιά Full service αεροπορική εταιρία με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών Παροχή τακτικών και ναυλωμένων πτήσεων, μικρών και μεσαίων αποστάσεων, από το 1999 Δυναμική ανάπτυξη καθόλη τη δεκαετία ( ). Από το 2008 αποτελεί τη μεγαλύτερη Ελληνική αεροπορική εταιρία Αύξηση χιλιομετρικών επιβατών ακόμη και την περίοδο της κρίσης Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Ιούλιος 2007) 6,9 εκατομμύρια επιβάτες, το 2013 Στόλος 30 jet αεροσκαφών αποκλειστικά της οικογένειας Airbus A 320 (A319, A320,A321) Μέλος της Star Alliance, Ιούνιος 2010 Εξαγορά της Olympic Air, Οκτώβριος 2013 Τα συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και του ομίλου βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: Αποτελέσματα Εταιρίας Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ποσά σε χιλ Πωλήσεις EBITDAR: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (18.679) (31.153) (12.618) Φόρος εισοδήματος (10.473) (9.489) (4.613) (17.279) Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (23.292) (27.176) (10.496) Καθαρό περιθώριο % 5% 4% -5% -5% -2% 10% Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων Καθαρός δανεισμός / (ταμειακά διαθέσιμα) (96.832) ( ) (81.042) (68.324) (67.174) ( ) 1 Πωλήσεις εξαιρουμένων των επιβατικών χρεώσεων αεροδρομίων. Η εταιρία μέχρι και το 2012 συμπεριελάμβανε στα έσοδα τις επιβατικές χρεώσεις αεροδρομίων. Από το 2013 οι δαπάνες επιβατικών χρεώσεων αεροδρομίων παρουσιάζονται αφαιρετικά των πωλήσεων. Η εν λόγω αναταξινόμηση δεν είχε καμία επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρίας. Για να είναι εφικτή η σύγκριση, στις προηγούμενες χρήσεις αφαιρέθηκε το αντίστοιχο ποσό από τις γραμμές των εσόδων και των δαπανών. 7

9 Αποτελέσματα Ομίλου Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ποσά σε χιλ όμιλος Πωλήσεις EBITDAR: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων Φόρος εισοδήματος (17.316) Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους Καθαρό περιθώριο % 8% όμιλος* Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων Καθαρός δανεισμός / (ταμειακά διαθέσιμα) ( ) * Σημειώνεται ότι τα μεγέθη της OLYMPIC AIR ενοποιήθηκαν για τους δύο τελευταίους μήνες του έτους, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς. 8

10 3. Ιστορική Αναδρομή _ Ίδρυση της Εταιρίας το 1988 ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης και μετατροπή σε ανώνυμη εταιρία το 1995 _ Εξαγορά από τον όμιλο Βασιλάκη το 1994 _ Από το 1994 έως την έναρξη των τακτικών επιβατικών πτήσεων το 1999, η Εταιρία πραγματοποιούσε μη προγραμματισμένες πτήσεις τύπου air taxi 1999 _ Απελευθέρωση της ελληνικής εσωτερικής αγοράς αερομεταφορών _ Έναρξη τακτικών επιβατικών πτήσεων τον Μάιο του 1999 με ολοκαίνουργια αεροσκάφη AVRO RJ-100 και με διευρυμένη μετοχική βάση _ Εξαγορά της AIR GREECE Α.Τ.Ξ.Ε. τον Δεκέμβριο του 1999 και αύξηση του στόλου σε 9 αεροσκάφη (4 καινούρια αεροσκάφη AVRO RJ 100, 3 αεροσκάφη ATR 72 και 2 αεροσκάφη FOKKER-100). Η Εταιρία ανέλαβε τη δραστηριότητα της νεο-αποκτηθείσας εταιρίας, η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και παρέμεινε ανενεργή έως την ολοκλήρωση της πώλησής της το 2007 _ 10 προορισμοί εσωτερικού κατά τον πρώτο χρόνο έναρξης τακτικών επιβατικών πτήσεων 2000 _ Επίτευξη ομοιογένειας στόλου μέσω της μη ανανέωσης της μίσθωσης 2 αεροσκαφών FOKKER-100 και αντικατάστασή τους με 2 αεροσκάφη AVRO RJ-100 _ 11 προορισμοί εσωτερικού με περισσότερες από 80 καθημερινές πτήσεις _ Σημαντική αύξηση επιβατικής κίνησης από περίπου 310 χιλ. επιβάτες το 1999 σε 1,5 εκατ. το _ Συγχώνευση με την Cronus Airlines, ελληνικό αερομεταφορέα ιδιοκτησίας Ομίλου Λασκαρίδη που λειτουργούσε αποκλειστικά με αεροσκάφη τύπου Boeing 737/ και εξυπηρετούσε δρομολόγια εσωτερικού και επτά διεθνή δρομολόγια _ Μεταφορά από το αεροδρόμιο Ελληνικού στις εξαιρετικά σύγχρονες εγκαταστάσεις του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 2002 _ Με την συγχώνευση με την Cronus τίθεται σε εφαρμογή πρόγραμμα αναδιάρθρωσης μέσω περικοπής δαπανών και εξορθολογισμού του δικτύου προς αντιμετώπιση των τότε αντίξοων συνθηκών που επικρατούσαν στην αγορά αερομεταφορών, απόρροια της οικονομικής ύφεσης και των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου _ Σταθερή επιβατική κίνηση σε περίπου 2,4 εκατ. επιβάτες 2003 _ Οριακά κέρδη για πρώτη φορά από την έναρξη της λειτουργίας _ Η πρώτη ελληνική αεροπορική Εταιρία που εισάγει την ηλεκτρονική κράτηση και έκδοση εισιτηρίων μέσω του διαδικτύου _ Έναρξη πτήσεων από Αθήνα προς Μιλάνο _ Σταδιακή αύξηση αερομεταφορέων χαμηλού κόστους σε γραμμές προς Ελλάδα στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία _ Μη παράταση της μίσθωσης τριών αεροσκαφών ATR-72, με στόχο την ομοιογένεια του στόλου _ Αύξηση επιβατικής κίνησης σε 2,8 εκατ. επιβάτες το

11 2004 _ Ο στόλος της Εταιρίας αριθμεί αποκλειστικά 19 αεροσκάφη τύπου Jet, ήτοι 13 αεροσκάφη Βoeing /400 και 6 αεροσκάφη AVRO RJ-100 _ Έναρξη δρομολογίων προς Λάρνακα _ Αύξηση επιβατικής κίνησης από 2,8 εκατ. επιβάτες το 2003 σε 3,6 εκατ. επιβάτες το _ Η AEGEAN γίνεται ο περιφερειακός συνεργάτης ( regional partner ) της Lufthansa στην Ελλάδα και αποτελεί την πρώτη Ελληνική αεροπορική εταιρία που συνάπτει στενή εμπορική συνεργασία με αερομεταφορέα παγκόσμιου βεληνεκούς _ Τον Δεκέμβριο του 2005 η Εταιρία οριστικοποίησε την αμετάκλητη παραγγελία της για την αγορά 8 νέων αεροσκαφών τύπου Airbus Α-320 και τη μίσθωση 3 επιπλέον νέων αεροσκαφών τύπου Airbus Α-320, με δικαίωμα προαίρεσης να αγοράσει έως και 12 επιπλέον αεροσκάφη _ Αύξηση επιβατικής κίνησης από 3,6 εκατ. επιβάτες το 2004 σε 4,0 εκατ. επιβάτες το _ Αύξηση επιβατικής κίνησης από 4,0 εκατ. επιβάτες το 2005 σε 4,45 εκατ. επιβάτες το _ Έναρξη δρομολογίων Αθήνα-Μόναχο και Αθήνα-Φρανκφούρτη. Διπλασιασμός συχνοτήτων Αθήνα-Μιλάνο _ Διαμόρφωση της παραγγελίας αγοράς και μίσθωσης αεροσκαφών τύπου Airbus σε συνολικά 25 αεροσκάφη _ Παραλαβή των 3 πρώτων Airbus A320 _ Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών _ Αύξηση επιβατικής κίνησης σε 5,2 εκατ. επιβάτες το _ Άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για απόκτηση δύο επιπλέον αεροσκαφών Airbus Α321 - Διαμόρφωση της συνολικής παραγγελίας αγοράς και μίσθωσης αεροσκαφών τύπου Airbus σε συνολικά 27 αεροσκάφη _ Έναρξη δρομολογίων Αθήνα-Λονδίνο, Αθήνα- Παρίσι, Αθήνα-Ντίσελντορφ _ Αύξηση επιβατικής κίνησης σε 6 εκατ. επιβάτες με την AEGEAN να είναι πλέον ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στο σύνολο της ελληνικής αγοράς 2009 _ Αποδοχή για μελλοντική ένταξη στην παγκόσμια αεροπορική συμμαχία STAR ALLIANCE _ Έναρξη δρομολογίων από Αθήνα προς Βρυξέλλες, Βερολίνο, Βαρκελώνη, Βενετία, Κωνσταντινούπολη, Βιέννη και Μαδρίτη _ Αύξηση επιβατικής κίνησης σε 6,6 εκατ. επιβάτες 10

12 2010 _ Ολοκληρώθηκε η σταδιακή αποχώρηση από τον στόλο της AEGEAN των αεροσκαφών Βoeing /400 _ Έναρξη πτήσεων από Αθήνα προς Τελ Αβίβ και από Θεσσαλονίκη προς Μόσχα _ Επιστροφή 2 αεροσκαφών AVRO RJ100 _ Ένταξη στην αεροπορική συμμαχία STAR ALLIANCE στις 30 Ιουνίου 2010 _ Επιβατική κίνηση 6,2 εκατ. επιβάτες 2011 _ Ομοιογενής στόλος αεροσκαφών οικογένειας Airbus A320 από τον Μάιο του 2011 με την αποχώρηση των 4 αεροσκαφών AVRO RJ 100 _ Έναρξη πτήσεων από Αθήνα προς Μόσχα, από Αθήνα προς Μπολόνια και από Θεσσαλονίκη προς Παρίσι _ Σημαντική αύξηση της δραστηριότητας πτήσεων εξωτερικού από περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας και αντίστοιχη αύξηση της επιβατικής κίνησης (+23% από/προς Ηράκλειο, +37% από/προς Ρόδο, +10% από/προς Θεσσαλονίκη) _ Απόκτηση τριών (3) χρονοθυρίδων (slots) στο Αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου και μίας (1) χρονοθυρίδας (slot) στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι _ Επιβατική κίνηση 6,5 εκατ. επιβάτες 2012 _ Αυξημένη εξωστρέφεια με ενίσχυση της παρουσία στις κύριες αγορές της Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Ισραήλ και Βελγίου _ Πτήσεις εξωτερικού από 8 αεροδρόμια της Ελλάδας καθώς και από την Λάρνακα _ Έναρξη πτήσεων προς Τσεχία, Ουγγαρία, Ουκρανία και Γεωργία _ Συμφωνία AEGEAN με MIG για εξαγορά της OLYMPIC AIR υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από τις Αρχές Ανταγωνισμού _ Η AEGEAN βραβεύτηκε από τα SKYTRAX 2012 World Airline Awards ως η καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρία στην Ευρώπη _ Επιβατική κίνηση 6,1 εκατ. επιβάτες 2013 _ Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της OLYMPIC AIR κατόπιν της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής _ Η Aegean βραβεύεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και 4 φορές συνολικά, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρία από τα διεθνή βραβεία SKYTRAX _ Επιβατική κίνηση 6,9 εκατ. επιβάτες _ Στο δίκτυο πτήσεων της Aegean για το 2013 προστίθενται 5 νέες χώρες (Ουκρανία, Ελβετία, Πολωνία, Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν) και 10 διεθνείς προορισμοί (Γενεύη, Μάντσεστερ, Λυών, Στοκχόλμη, Κίεβο, Μπακού, Βερολίνο, Νυρεμβέργη, Ανόβερο, Βαρσοβία) 11

13 12

14 4. Στόχοι & Στρατηγική Κύριοι πυλώνες της στρατηγικής της Εταιρίας αποτελούν η συνεχής εξέλιξη, η ποιοτική εξυπηρέτηση και η αξιοπιστία. Υιοθετώντας αυτήν την προσέγγιση, η Εταιρία έχει επενδύει στην ανανέωση του στόλου της, στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, στη σύναψη συνεργασιών και συμμαχιών με διεθνείς αεροπορικές εταιρίες και στη χρήση πρωτοποριακών υπηρεσιών απλοποίησης διαδικασιών που συμβάλλουν στην ευελιξία και τη διεύρυνση των επιλογών των επιβατών. Η Εταιρία προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα, όπως η διαμόρφωση καμπίνας δύο θέσεων και προσεγμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας. Είναι επίσης πρωτοπόρος στην εσωτερική αγορά σε ότι αφορά στην καινοτομία και την απλοποίηση διαδικασιών. Η Εταιρία ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρία στην Ελλάδα που πρόσφερε κατηγορία διακεκριμένης θέσης στις πτήσεις εσωτερικού και τον Οκτώβριο του 2003 έγινε η πρώτη εταιρία που προσέφερε την έκδοση εισιτηρίων μέσω διαδικτύου (web-ticketing). Μεταξύ των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από την AEGEAN είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικού check-in για τους επιβάτες της, self-check-in στο αεροδρόμιο, δυνατότητα αποστολής της κάρτας επιβίβασης στο κινητό τηλέφωνο (mobile boarding pass) καθώς και η δυνατότητα αλλαγής της κράτησης και η εξαργύρωση μιλίων μέσω διαδικτύου, καθώς και εφαρμογές μέσω κινητού τηλεφώνου. Ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρίας (www.aegeanair.com) συνεχώς αναβαθμίζεται και προσφέρει μεταξύ άλλων συμπληρωματικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες μέσω συνεργασιών όπως ενοικίαση αυτοκινήτου, κρατήσεις σε ξενοδοχεία, ταξιδιωτικούς οδηγούς καθώς και ταξιδιωτική ασφάλιση. Επιχειρώντας σε ένα περιβάλλον έντονης ύφεσης με συνεχή πτώση της εσωτερικής ζήτησης, η Εταιρία συνεχίζει να επενδύει προς την κατεύθυνση στήριξης τόσο της εσωτερικής μεταφοράς όσο και του τουρισμού με ένα εκτενές δίκτυο δρομολογίων εξωτερικού από την Αθήνα αλλά και 7 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος με την προσφορά προσιτών ναύλων και τη συνεχή αξιολόγηση του δικτύου ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης αλλά και της στρατηγικής και των ευκαιριών που προσφέρονται. Η μείωση του μοναδιαίου κόστους καθώς και η ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των συνεργιών από την εξαγορά της Olympic Air αποτελούν βασικούς στόχους που θα επιτρέψουν την αναβάθμιση της διασύνδεσης εσωτερικού- εξωτερικού άλλα και την κάλυψη των αναγκών σε όλα τα σημεία εσωτερικού της Ελλάδας με προσιτές, διεθνώς ανταγωνιστικές, τιμές. Η Aegean θα συνεχίσει να εργάζεται ούτως ώστε η ποιότητα της ελληνικής αερομεταφοράς που βραβεύεται πλέον συχνά και διεθνώς να μεταφρασθεί σε βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη με πολλαπλά οφέλη για τον τουρισμό, την απασχόληση και τα έσοδα του δημόσιου. 13

15 5. Το 2013 σε αριθμούς 1. Επιβατική Κίνηση Εταιρίας H ΑEGEAN μετέφερε 6,9 εκ. επιβάτες το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 12% και πετυχαίνοντας εξαιρετικά σημαντική βελτίωση πληρότητας από 74% σε 79%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μεταξύ 2011 και 2013 ο συντελεστής πληρότητας βελτιώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, διαμορφώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία της Εταιρίας. Η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εξωτερικού ενισχύθηκε κατά 14% σε 4 εκ. επιβάτες, λόγω της ωρίμανσης της παρουσίας της Εταιρίας σε σημαντικές αγορές εξωτερικού, αλλά και των ευνοϊκών συνθηκών που επεκράτησαν για τον τουρισμό της χώρας. Η κίνηση εξωτερικού της AEGEAN ήταν αυξητική τόσο προς την Αθήνα, όσο και προς τις 6 περιφερειακές βάσεις της Εταιρίας. Επιβάτες (εκατ.) 14

16 Χιλιομετρικοί Επιβάτες (δις) Πτήσεις (σε χιλ.) (1) Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ)

17 Συνολικές Ώρες Πτήσεων (Block Hours σε χιλ.) Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση Συντελεστής πληρότητας προγραμματισμένων πτήσεων (2) Σημειώσεις: 1. Σύνολο προγραμματισμένων και ναυλωμένων πτήσεων - εξαιρούνται οι μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμες πτήσεις (non-revenue flights) 2. Συντελεστής πληρότητας προγραμματισμένων πτήσεων = Χιλιομετρικοί Επιβάτες / Χιλιομετρικές θέσεις 16

18 2. Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Εταιρίας Αύξηση παρουσίασαν συνολικά τα μεγέθη της AEGEAN το 2013, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμική και τις προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρίας. Τα συνολικά έσοδα της ΑEGEAN το 2013 ανήλθαν σε 682,7 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με το 2012 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 66,3 εκ., σε σύγκριση με ζημίες 10,5 εκ. το Παρά τη συνεχιζόμενη και εντεινόμενη κάμψη της ζήτησης από Έλληνες καταναλωτές, η εταιρία κατάφερε με την εξωστρέφεια, τις προσπάθειες διαχείρισης του κόστους και την ομαλοποίηση στην κατάσταση της χώρας κατά το 2013 να υπερδιπλασιάσει τα λειτουργικά της αποτελέσματα πετυχαίνοντας αύξηση 124% του EBITDAR στα 164,5 εκ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν την σε 221,5 εκ. Πωλήσεις (σε εκατ. ) καθαρά κέρδη μετά από φόρους ( εκατ.) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εκατ. ) Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα (εκατ. ) 17

19 6. Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών Εταιρίας ποσά σε χιλ. 1. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Πωλήσεις , ,3 Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 7.709, ,6 Παροχές σε εργαζόμενους (74.797,5) (89.960,9) Αποσβέσεις (7.288,6) (12.003,2) Αναλώσεις υλικών & υπηρεσιών ( ,1) ( ,9) Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , ,9 Προβλέψεις αναδιάρθρωσης Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων Κέρδη / Ζημίες από χρηματοικονομικά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,5 Χρηματοοικονομικά έξοδα (32.316,6) (16.564,9) Κέρδη από πώληση μετοχών 4.409,4 Έσοδα από εκχώρηση δικαιωμάτων 2.082, ,4 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων , ,3 Φόρος εισοδήματος (10.472,5) (9.489,3) Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους , ,0 2. Δείκτες Κερδοφορίας EBITDAR: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών , ,7 EBITDAR % περιθώριο 18% 17% EBITDA: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων , ,1 EBITDA % περιθώριο 10% 6% ΕΒΙΤ: Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , ,9 EBIT % περιθώριο 9% 4% ΕΒΤ: Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων , ,3 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων % περιθώριο 7% 6% ΕAΤ: Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους , ,0 Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους % περιθώριο 5% 4% 18

20 , , , , , , , ,0 (92.248,9) (86.026,3) (69.875,2) (69.203,5) (13.508,6) (12.994,6) (11.822,2) (11.715,7) ( ,3) ( ,4) ( ,3) ( ,0) (12.490,0) (30.682,1) (8.878,6) ,5 0,0 0,0 (2.924,8) 0,0 (2.610,1) (798,1) (1.298,7) 0,0 (1.645,0) 442, ,4 0, , , , ,6 (19.032,8) (15.939,7) (8.927,2) (15.619,1) (18.679,3) (31.152,6) (12.618,4) ,0 (4.613,1) 3.976, ,9 (17.279,3) (23.292,4) (27.175,7) (10.496,4) , , , , ,7 15% 11% 13% 24% 1.018,6 (17.687,5) 2.943, ,2 0% -3% 1% 14% (12.490,0) (30.682,1) (8.878,6) ,5-2% -5% -2% 12% (18.679,3) (31.152,6) (12.618,4) ,0-4% -5% -2% 12% (23.292,4) (27.175,7) (10.496,4) ,7-5% -5% -2% 10% 19

21 3. Ανάλυση Εσόδων % των συνολικών εσόδων Έσοδα από τακτικές πτήσεις 84% 84% Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις 11% 10% Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 5% 6% Σύνολο 100% 100% 4. Εξέλιξη Βασικών Εξόδων ως % των πωλήσεων % των συνολικών εσόδων Παροχές σε εργαζόμενους 13% 16% Καύσιμα Αεροσκαφών 26% 19% Συντήρηση αεροσκαφών 12% 12% Τέλη υπέρπτησης 4% 6% Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης 3% 4% Χρεώσεις αεροδρομίων 5% 6% Έξοδα catering 3% 3% Έξοδα διανομής 8% 7% Έξοδα προβολής και διαφήμισης 1% 2% Μισθώσεις αεροσκαφών 8% 12% Αναλώσεις αποθεμάτων 1% 2% Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 6% 8% Αποσβέσεις 1% 2% 20

22 % 82% 82% 82% 11% 13% 12% 12% 6% 5% 6% 6% 100% 100% 100% 100% % 15% 12% 10% 24% 32% 33% 29% 10% 8% 9% 7% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 6% 5% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 7% 7% 6% 7% 1% 1% 1% 1% 15% 14% 13% 10% 0% 0% 0% 0% 7% 6% 6% 6% 3% 2% 2% 2% 21

23 Έσοδα - Έξοδα ανά χιλιομετρική θέση σε λεπτά Έσοδα ανά χιλιομετρική θέση (RASK) 9,02 6,86 Έξοδα ανά χιλιομετρική θέση (CASK) Παροχές σε εργαζόμενους 1,20 1,11 Καύσιμα Αεροσκαφών 2,38 1,32 Συντήρηση αεροσκαφών 1,07 0,82 Τέλη υπέρπτησης 0,36 0,38 Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης 0,27 0,26 Χρεώσεις αεροδρομίων 0,48 0,42 Έξοδα catering 0,24 0,24 Έξοδα διανομής 0,68 0,45 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 0,11 0,13 Αναλώσεις αποθεμάτων 0,11 0,12 Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 0,47 0,44 Σύνολο 7,38 5,68 Σύνολο λειτουργικών εξόδων εξαιρουμένων των εξόδων για καύσιμα 5,00 4,36 Μισθώσεις αεροσκαφών 0,72 0,79 Αποσβέσεις 0,12 0,15 Χρημ/κά αποτελέσματα - έξοδα/(έσοδα) 0,17-0,16 Αποτέλεσμα προ φόρων ανά χιλιομετρική θέση 0,64 0,40 Μέση απόσταση πτήσεων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Εταιρίας 31/12/ /12/2009 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία 598, ,1 Ενσώματα πάγια στοιχεία , ,0 Προκαταβολές για αγορές ενσωμάτων παγίων στοιχείων , ,7 Προκαταβολές για απόκτηση επενδύσεων 0,0 0,0 Επενδύσεις σε θυγατρικές Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.039, ,3 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,6 Παράγωγα για αντιστάθμιση 0, ,0 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,6 22

24 ,29 5,94 6,21 7,02 1,11 0,87 0,76 0,71 1,47 1,87 2,04 1,99 0,61 0,46 0,52 0,49 0,42 0,42 0,42 0,42 0,28 0,27 0,36 0,37 0,39 0,37 0,30 0,27 0,24 0,24 0,20 0,17 0,43 0,41 0,40 0,45 0,08 0,07 0,06 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,34 0,32 0,34 0,39 5,38 5,32 5,41 5,35 3,91 3,45 3,37 3,36 0,90 0,81 0,77 0,72 0,16 0,13 0,13 0,12 0,14-0,05 0,01-0,01-0,22-0,32-1,14 0, /12/ /12/ /12/ /12/ , , , , , , , , , , , ,4 0,0 0, ,0 0, , , , , , , , , , , ,1 0,0 113, , , , ,6 23

25 ποσά σε χιλ. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 31/12/ /12/2009 Αποθέματα , ,0 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , ,5 Προκαταβολές 4.658, ,0 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0, ,5 Παράγωγα για αντιστάθμιση 0, ,9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,6 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ,1 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , ,1 Υπέρ το άρτιο , ,4 Λοιπά αποθεματικά (7.038,7) 989,8 Κέρδη / (ζημιές) εις νέον , ,2 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,5 Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0, ,0 Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης , ,0 Παράγωγα για αντιστάθμιση 4.890,3 645,3 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 4.897, ,3 Προβλέψεις 2.627, ,9 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,6 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,1 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 59,5 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ,1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης πληρωτέες στην επόμενη χρήση 4.087, ,9 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,1 Υποχρεώσεις από προεισπραχθέντα εισιτήρια , ,0 Δεδουλευμένα έξοδα , ,2 Παράγωγα για αντιστάθμιση 5.111, ,6 Παράγωγα 0,0 Τρέχων φόρος εισοδήματος 5.560, ,6 Προβλέψεις 1.000, ,0 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,1 Σύνολο υποχρεώσεων , ,6 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,1 24

26 31/12/ /12/ /12/ /12/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 (1.349,3) (28.525,0) (37.865,5) , , , , , , , , ,8 0,0 0, ,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 0, ,4 0, ,9 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 126, , , ,5 0,0 0, ,2 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 25

27 ποσά σε χιλ. 7. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εταιρίας 31/12/ /12/2009 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημιές) χρήσης προ φόρων , ,3 Προσαρμογές για: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 7.288, ,9 Προβλέψεις 1.700, ,2 Συναλλαγματικές διαφορές ,5 (3.510,7) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (6.328,1) (11.153,5) Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 3.915, ,5 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης , ,6 Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (4.095,2) (568,0) (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (7.345,7) 1.931,2 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων παραγώγων (6.604,9) Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων ,6 (6.700,5) Αύξηση / (μείωση )υποχρεώσεων παραγώγων (5.434,4) 7.429,4 Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 7.437,4 (4.512,7) Τόκοι πληρωθέντες (3.375,6) (2.701,7) Πληρωμή φόρου εισοδήματος (7.176,7) (4.597,3) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , ,9 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές παγίων στοιχείων (9.033,2) (14.543,1) Πωλήσεις παγίων στοιχείων 1.914, ,7 Προκαταβολές για απόκτηση επενδύσεων 0,0 0,0 Προκαταβολές / Επιστροφή προκαταβολών για αγορές παγίων στοιχείων 1.159, ,0 Εισπράξεις από πώληση μετοχών ,8 Αγορά διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων Αγορά θυγατρικών επιχειρήσεων Αγορά στοιχείων επιμετρώμενων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - (6.477,3) Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 7.066, ,1 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 1.108, ,2 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Δάνεια αναληφθέντα 5.334,0 Δάνεια αποπληρωθέντα (24.994,7) (19.480,1) Mερίσματα πληρωθέντα 0,0 (17.828,3) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Εξόφληση κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (11.736,0) (9.725,4) Χρηματοδοτικές ροές από την διακοπείσα δραστηριότητα Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (31.396,6) (47.033,9) Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,2 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου , ,4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου , ,6 26

28 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 (18.679,3) (31.152,6) (12.618,4) , , , , , , , ,1 (7.333,7) 6.876, ,3 (2.409,2) (3.123,6) (16.128,7) (9.123,8) (2.455,0) (3.359,2) 3.081, , , , ,0 (14.885,4) 676, ,6 (254,1) 11,0 643,9 (630,5) (6.704,7) , , ,8 (6.640,9) 5.774, ,3 (114,3) (2.065,1) 9.027, , , ,1 (5.950,0) (3.923,3) 1.503,8 (6.022,7) , , ,5 (2.715,2) (3.536,7) (3.334,1) (2.896,3) (22.184,3) (4.984,2) 0,0 (29.735,2) (4.156,8) , ,8 (11.463,2) (24.564,2) (1.920,2) (1.516,9) , ,6 186,8 21,9 0,0 0,0 (20.000,0) 7.394,8 (15,4) 0,0 (1.040,5) 1.469, ,8 0,0 (8.830,0) (10.400,0) 0, , , , , ,2 (6.336,1) (19.580,0) (19.132,6) (59,5) (42,2) (7.524,9) (12.710,4) (9.274,7) 0,0 (12.231,2) (6.936,4) (7.820,4) (7.694,2) (21.565,3) (6.978,5) (15.345,3) (20.404,6) (23.952,3) (17.471,3) (17.501,2) , , , , , , , , ,4 27

29 7. Εξαγορά της Olympic Air Tον Οκτώβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Olympic Air από την Aegean μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η OLYMPIC AIR αποτελεί θυγατρική της εισηγμένης AEGEAN και ξεκίνησε η ενοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών, στοχεύοντας στην εκμετάλλευση των απαραίτητων συνεργειών και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση στόλου και δικτύου των δύο εταιριών. Οι δύο αεροπορικές εταιρίες θα διατηρήσουν η κάθε μια το όνομα και το σήμα της καθώς και διακριτό πτητικό έργο και στόλο. Οι συνέργειες που θα προκύψουν από την εξαγορά θα δημιουργήσουν προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης για τον νέο όμιλο. Θα αναπτυχθούν συνέργειες και οικονομίες κλίμακας σε διοικητικό, εμπορικό και τεχνικό επίπεδο. Παράλληλα, αναμένεται ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και κατά συνέπεια εξοικονομήσεις σε βασικές κατηγορίες, τόσο σταθερών όσο και μεταβλητών εξόδων, οφέλη από κατάργηση της χρήσης παράλληλων συστημάτων για τις δύο εταιρίες, εξοικονόμηση κόστους εγκαταστάσεων και κοινών προμηθειών. Οι συνέργειες που θα αναπτυχθούν θα συντελέσουν στη μείωση του μοναδιαίου κόστους, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του νέου ομίλου και διασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν συνέργειες δικτύου από: 1. Την ενίσχυση της συνδεσιμότητας εσωτερικού/εξωτερικού και την καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου εσωτερικού, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου και την ενίσχυση της πληρότητας των πτήσεων. 2. Τη συμπληρωματικότητα των στόλων (Jet και Turboprop αεροσκάφη) με την κατάλληλη χρήση και συνδυασμό ανάλογα με τη ζήτηση, τον προορισμό και την εποχή, παρέχοντας τη δυνατότητα για βελτιστοποίηση του δικτύου και της προσφερόμενης χωρητικότητας. Το 2013, η Olympic Air παρουσίασε έσοδα ύψους 167,4 εκ. για το σύνολο του έτους, επιβατική κίνηση 2 εκ. επιβάτες (1,7 εκ. εσωτερικού και 0,3 εκ. εξωτερικού) και καθαρές ζημίες μετά από φόρους ύψους 13,9 εκ. Λόγω του χρόνου της συναλλαγής, τα μεγέθη της Olympic Air ενοποιήθηκαν μόνο για τους δύο τελευταίους μήνες του έτους. Συνεπώς, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του νέου ομίλου διαμορφώθηκε για το 2013 σε 699 εκ. και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 57,8 εκ. Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη για το σύνολο του έτους 2013, σε αθροιστικό επίπεδο, τα έσοδα των δύο εταιριών διαμορφώθηκαν σε 847 εκ. και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 52,5 εκ. Αντίστοιχα, η αθροιστική επιβατική κίνηση των δύο εταιριών για το 2013 ανήλθε σε 8,8 εκ. επιβάτες, εκ των οποίων 4,3 εκ. επιβάτες ταξίδεψαν στο δίκτυο εξωτερικού. Οι χιλιομετρικοί επιβάτες ανήλθαν σε 8,4 δις. Αποτελέσματα Olympic Air 1 Σε Έσοδα 167,373 EBITDA (2,507) Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (12,760) Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (13,872) 1 Μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα 28

30 Στόλος Olympic Air Δεκέμβριος Dash 8-402Q - 4 Dash Airbus A319 Επιβατική Κίνηση Olympic Air 2013 (σε εκατ.) Επιβατική κίνηση Olympic Air 2013 Εσωτερικού 1,7 Εξωτερικού 0,3 Σύνολο 2,0 Αποτελέσματα Ομίλου Σε 000 Ενοποίηση Olympic Air Ενοποίηση Olympic Air σύνολο έτους Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 Έσοδα 847, ,917 EBITDA 91,801 89,777 Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 70,851 75,075 Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους 52,460 57,759 Επιβατική Κίνηση 2013 (σε εκατ.) Επιβατική κίνηση AEGEAN AEGEAN & Olympic Air % 2013 Εσωτερικού 2,6 2,8 9% 4,5 Εξωτερικού 3,5 4,0 14% 4,3 Σύνολο 6,1 6,9 12% 8,8 Συντελεστής πληρότητας προγραμματισμένων πτήσεων 74,3% 79,4% 5,0pp 78,3% 2 Μη ελεγμένα Οικονομικά αποτελέσματα 29

31 30

32 8. Διακρίσεις Η Εταιρία έχει βραβευθεί από πληθώρα διεθνών και τοπικών οργανισμών και φορέων τα τελευταία έτη σε αναγνώριση της προσφοράς στον ελληνικό τουρισμό, της ανάπτυξης της επιβατικής κίνησης, της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και της δημιουργικότητας των επικοινωνιακών της ενεργειών. Συγκεκριμένα, η AEGEAN έγινε αποδέκτης του βραβείου Skytrax, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική Εταιρία της Ευρώπης για τα έτη 2009, 2011, 2012 και Επιπρόσθετα, η AEGEAN έχει βραβευτεί 6 φορές από την Ένωση Περιφερειακών Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιριών σε αναγνώριση των λειτουργικών της επιδόσεων, της εμπορικής της επιτυχίας, της αξιοπιστίας της και της ικανοποίησης των πελατών της. Τέλος, η Εταιρία έχει τιμηθεί επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ως η εταιρία με την υψηλότερη ποσοστιαία ανάπτυξη επιβατικής κίνησης στην εγχώρια αγορά καθώς και με τη μεγαλύτερη αύξηση αριθμού επιβατών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς και ως η εταιρία της δεκαετίας- Airlines of the Decade - βάσει του συνολικού αριθμού επιβατών για τα έτη

33 32

34 9. Ο στόλος Η AEGEAN έχει επιτυχώς υλοποιήσει ένα σχέδιο ανανέωσης του στόλου της. Συγκεκριμένα, η Εταιρία παρέλαβε 22 καινούργια αεροσκάφη Airbus τύπου Α-320/321 την περίοδο Τα νέα αεροσκάφη αντικατέστησαν 15 Boeing /400, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα ετήσιας επέκτασης της προσφερόμενης χωρητικότητας. Τα νέα Airbus Α320/321 διευκόλυναν την επέκταση του δικτύου της Εταιρίας σε νέους διεθνείς προορισμούς ενώ παράλληλα συντελούν και σε μία εξαιρετικά σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών της Εταιρίας στο σύνολο του δικτύου της, εσωτερικού και εξωτερικού. Tο 2011, η εταιρία επέστρεψε και τον εναπομείναντα στόλο αεροσκαφών Avro RJ-100 και από τον Μάιο του 2011 η Εταιρία συνεχίζει να επιχειρεί με έναν ομοιογενή στόλο αποτελούμενο από 30 αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320. Από τον Οκτώβριο του 2013 στον όμιλο πλέον επιχειρούν επιπλέον 10 αεροσκάφη Bombardier Q400 4 αεροσκάφη Bombardier D100 και 1 αεροσκάφος Airbus A319 της θυγατρικής Olympic Air. Σημειώνεται ότι το 2013 ο μέσος όρος ηλικίας του συνολικού στόλου της AEGEAN ανέρχεται σε 5 έτη. Στόλος αεροσκαφών AEGEAN * Σημείωση: Τα έτη η εταιρία χρησιμοποίησε επιπλέον 1-3 Α/Φ αντίστοιχα με βραχυχρόνιες μισθώσεις για κάλυψη μέρους της δραστηριότητας πτήσεων charter 33

35 Μέση ηλικία στόλου (έτη) 34

36 10. Δρομολογια και Προορισμοι To 2013 η παρουσία της εταιρίας στις κύριες αγορές της Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Ισραήλ και Βελγίου, ενισχύθηκε με επιπλέον πτήσεις από τις βάσεις της στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Κως, Καλαμάτα). H AEGEAN εγκαινίασε 32 νέα δρομολόγια και πτήσεις προς 11 νέους προορισμούς: Γενεύη, Manchester, Λυών, Στοκχόλμη, Κίεβο, Μπακού, Βερολίνο, Νυρεμβέργη, Αννόβερο, Βαρσοβία, Stansted Λονδίνου. Το 2014 η AEGEAN προχωρά στην κάλυψη 5 ακόμα χωρών με τακτικά δρομολόγια - Δανία, Σουηδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία και Λίβανο - και την προσθήκη 14 νέων προορισμών από την Αθήνα. Οι νέοι προορισμοί περιλαμβάνουν: το Μπέρμινχαμ στην Αγγλία, τη Μασσαλία και τη Νάντη στην Γαλλία, τη Ζυρίχη, το Αμβούργο, το Ανόβερο και τη Νυρεμβέργη στη Γερμανία, την Κοπεγχάγη στη Δανία, την Κατάνια στην Ιταλία, το Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Βυρηττό στο Λίβανο, τη Στοκχόλμη στη Σουηδία, τη Σμύρνη στην Τουρκία και το Αμμάν στην Ιορδανία. Τέλος, ενισχύεται σημαντικά το δίκτυο της εταιρίας σε χώρες καίριας σημασίας για την τουριστική οικονομία της Ελλάδας, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ρωσία. 35

37 Δίκτυο τακτικών και ναυλωμένων πτήσεων Καλοκαιρινή Περίοδος 2013 Λουλέα Σκελεφτέα Όουλου Καγιαάνι Όσλο Σαντεφιόρντ Κάρλσταντ Τρόντχαϊμ Όστερσουντ Κρίστιανσουντ Άλεσαντ Ουμέα Βάασα Κοκκόλα Κουόπιο Σταβάνγκερ Γκέτεμπoργκ Άλτα Oντένσε Κοπεγχάγη Μπέλφαστ Μάντσεστερ Αμβούργο Μπέρμιγχαμ Aννόβερο Βερολίνο Πόζναν Λονδίνο Βρυξέλλες Ντίσελντορφ Λειψία Φρανκφούρτη Πράγα Ντόβιλ Παρίσι Μετζ Στρασβούργο Μιλούζη/Βασιλία Νυρεμβέργη Στουτγάρδη Μόναχο Μπoρντό Λιντς Βιέννη Νάντη Ζυρίχη Λυών Γενεύη Μιλάνο Βενετία Μάριμπορ Λιουμπλιάνα Μπορντό Τουλούζ Mασσαλία Ρώμη Βαρκελώνη Μαδρίτη Κατάνια 36

38 37 Kαβάλα Βρόκλαβ Κίεβο Στοκχόλμη Αγία Πετρούπολη Βαρσοβία Αθήνα Ρόδος Θεσσαλονίκη Κέρκυρα Τίρανα Ηράκλειο Σητεία Οστράβα Μόσχα Κωνσταντινούπολη Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Χανιά Κως Κάλυμνος Λέρος Νάξος Πάρος Σάμος Ικαρία Xίος Mπακού Λάρνακα Πάφος Τελ Αβίβ Άμπου Ντάμπι Tιφλίδα Σκύρος Σκιάθος Σαντορίνη Aστυπάλαια Kάρπαθος Kάσος Καστελόριζο Μύκονος Σύρος Μήλος Κύθηρα Μυτιλήνη Λήμνος Ροστόβ Καζάν Κατοβίτσε Νιπροπέτροβισκ Βουδαπέστη Kλουτζ Nαπόκα Ντέμπρετσεν Τιμισοάρα Βελιγράδι Bίσμπυ Βουκουρέστι Μπρατισλάβα Ελσίνκι Ντόνετσκ Σόφια Iωάννινα Bυρητός

39 38

40 11. Star Alliance Η Star Alliance ιδρύθηκε το 1997 ως η πρώτη παγκόσμια αεροπορικά συμμαχία από αρχικά 5 αερομεταφορείς (Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, THAI και United). Η συμμαχία έχει επεκταθεί και εδραιωθεί ως πραγματικά παγκόσμια συμμαχία που προσφέρει στους διεθνείς πελάτες της παγκόσμια πρόσβαση, αναγνώριση και μια ομαλή εμπειρία ταξιδίου. Η αποδοχή της Star Alliance από την αγορά επισφραγίζεται από τις πολυάριθμες διακρίσεις της, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το Air Transport World Market Leadership Award και η ανάδειξή της ως Best Airline Alliance από το περιοδικό Business Traveller και τη Skytrax. Τα μέλη της Star Alliance είναι: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, THAI, Turkish Airlines and United. Συνολικά, το δίκτυο της Star Alliance προσφέρει καθημερινά πάνω από πτήσεις σε περισσότερα από αεροδρόμια, σε 193 χώρες. Ο στόλος των μελών αριθμεί αεροσκάφη ενώ απασχολούνται συνολικά πάνω από εργαζόμενοι. Προνόμια για τους Επιβάτες Πρόσβαση σε ένα εκτενές παγκόσμιο δίκτυο, με τους επιβάτες να λαμβάνουν τα οφέλη των βέλτιστων συνδέσεων εντός του δικτύου της Star Alliance και συνεπώς μειωμένο χρόνο αναμονής. Ταξιδεύοντας εντός του δικτύου της Star Alliance με μία ή περισσότερες από τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρίες, οι επιβάτες απολαμβάνουν κάθε φορά τις παροχές και την αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία που τους προσφέρει (π.χ. κοινός έλεγχος εισιτηρίων, υπηρεσίες αποσκευών, ενιαία παροχή υπηρεσιών έκδοσης (ticketing) κτλ.) Σύνδεση των προγραμμάτων πιστότητας όλων των εταιριών-μελών με δυνατότητα συλλογής και εξαργύρωσης μιλίων σε ολόκληρο το δίκτυο της Star Alliance. Πρόσβαση σε περισσότερες από αίθουσες αναμονής, προτεραιότητα στον έλεγχο εισιτηρίων, στην παραλαβή αποσκευών και στην επιβίβαση Η Star Alliance προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα και ταξιδιωτικές επιλογές σε επιχειρήσεις καθώς και προγράμματα σχεδιασμένα για διοργανωτές διεθνών συνεδρίων, αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων (προγράμματα Conventions Plus και Meetings Plus). Οφέλη για την Εταιρία Η συμμετοχή στην παγκόσμια συμμαχία προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τα μέλη όπως παγκόσμια αναγνώριση και το κύρος της παγκόσμιας συμμαχίας σύνδεση των δικτύων των εταιριών και συνεπώς ευκαιρίες και αυξημένη τροφοδότηση κίνησης, δυνατότητα διεύρυνσης της πελατειακής τους βάσης με σύναψη εταιρικών συμφωνιών λειτουργικά οφέλη από τη χρήση κοινών τερματικών σταθμών βελτίωση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών 39

41 Αεροπορικές Εταιρίες Μέλη: 26 Ετήσιος Αριθμός Επιβατών: 637,6 εκ. m Καθημερινές αναχωρήσεις: Αεροδρόμια: σε 193 χώρες Lounges: Περισσότερα από Members logos 40

42 41

43 42

44 12. Ετhσια οικονομικη εκθεση ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του N. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 43

45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 45 Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 47 Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 64 Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου E. Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου ΣΤ. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 που δημοσιεύτηκαν από την Εταιρία κατά την χρήση Ζ. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

46 Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρίας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. Δηλώνεται επίσης ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Κηφισιά, 27 Φεβρουαρίου 2014 Οι βεβαιούντες Θεόδωρος Βασιλάκης Δημήτριος Γερογιάννης Ευτύχιος Βασιλάκης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 45

47 46

48 Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Στην παρούσα έκθεση που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και των κατ εξουσιοδότηση του ίδιου νόμου αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περιγράφονται γενικές πληροφορίες της Εταιρίας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/ /12/2013), καθώς και τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η Εταιρία και παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. Επισκόπηση δραστηριοτήτων, οικονομικών μεγεθών και σημαντικών γεγονότων του 2013 Το 2013 ήταν μία ιδιαίτερα θετική χρονιά για τον τουρισμό της χώρας, γεγονός που οδήγησε συνολικά την επιβατική κίνηση εξωτερικού σε υψηλότερα επίπεδα. Βάσει των προσωρινών στοιχείων διεθνών τουριστικών αφίξεων του ΣΕΤΕ, το 2013 σημειώθηκε αύξηση 10,8% στις αφίξεις μη κατοίκων στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας σε σχέση με το Η επιβατική κίνηση εσωτερικού, η οποία εξαρτάται περισσότερο από τον Έλληνα καταναλωτή, υποχώρησε περαιτέρω κατά 3% σε σχέση με το Σωρευτικά σε σχέση με το 2007, η κίνηση εσωτερικού έχει υποχωρήσει κατά 24%, απόρροια της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Το 2013 ήταν το έκτο συνεχόμενο έτος ύφεσης, με τις σωρευτικές απώλειες του ΑΕΠ να ξεπερνούν στο Δ τρίμηνο τα επίπεδα του 25% από τα Δ τρίμηνο του 2007, ενώ ο δείκτης ανεργίας για το Νοέμβριο του 2013 έφτασε στο 28%. Η συνολική αεροπορική κίνηση προς και από τη χώρα αυξήθηκε κατά 7% το 2013 με το 85% να αποτελεί πλέον διεθνή κίνηση και μόλις το 15% κίνηση εσωτερικού. Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος ωφέλησε ως επί το πλείστον τα αεροδρόμια της περιφέρειας, τα περισσότερα από τα οποία σημείωσαν αύξηση της συνολικής επιβατικής κίνησης. Διαφορετική ήταν ωστόσο η εικόνα στον ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου η επιβατική κίνηση εξωτερικού ήταν μειωμένη κατά 2,4% και η συνολική επιβατική κίνηση μειωμένη κατά 3,2%. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι οι αφίξεις μη κατοίκων στο αεροδρόμιο της Αθήνας, μετά από 5 έτη πτωτικής πορείας, σημείωσαν αύξηση 3% για το σύνολο του έτους και 5% το δεύτερο εξάμηνο σε σχέση με το Το 2013 η AEGEAN συνέχισε να επενδύει στην εξωστρέφεια και στην ενίσχυση του δικτύου εξωτερικού, επενδύοντας παράλληλα και τη χωρητικότητα που απελευθερώθηκε στο εσωτερικό λόγω της έντονης κάμψης της ζήτησης. Συνολικά, το πτητικό έργο της AEGEAN σε χιλιομετρικές θέσεις αυξήθηκε κατά 7% το Τόσο η αύξηση της ζήτησης λόγω του θετικού τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα όσο και το περιβάλλον γενικότερης μείωσης της συνολικής προσφερόμενης χωρητικότητας από τον ανταγωνισμό, σε συνδυασμό με την συνεχόμενη επένδυση της AEGEAN στο δίκτυο εξωτερικού αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την ιδιαίτερη θετική πορεία των λειτουργικών μεγεθών της εταιρείας. 47

49 Συγκεκριμένα, ο συντελεστής πληρότητας ενισχύθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στο 79% από 74% το Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μεταξύ του 2011 και του 2013 η πληρότητα βελτιώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία της εταιρείας. Η συνολική επιβατική της AEGEAN σημείωσε αύξηση της τάξης του 12% με την κίνηση στο δίκτυο εξωτερικού να σημειώνει αύξηση κατά 14%. Η μεταβολή στην επιβατική κίνηση της Εταιρείας ήταν σημαντικά υψηλότερη από ότι στο σύνολο της αγοράς, με μεγάλες αυξήσεις στην επιβατική κίνηση εξωτερικού στα σημαντικότερα από τα αεροδρόμια που διατηρεί βάση. Έτσι για την Αθήνα η Εταιρεία πέτυχε αύξηση στην κίνηση εξωτερικού της τάξης του 11%, για την Θεσσαλονίκη 13%, για το Ηράκλειο 26%, ενώ στη Ρόδο η αύξηση ανήλθε στο 40%. Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης πέτυχαν και οι μικρότερες εποχιακές βάσεις της εταιρείας (Κέρκυρα, Κως και Καλαμάτα). Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η βάση της Λάρνακας που βρέθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από το 2012, απόρροια και των αρνητικών εξελίξεων στην Κύπρο κατά την διάρκεια του Τον Οκτώβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% των μετοχών της Olympic Air η οποία πλέον θα αποτελεί θυγατρική της Εταιρίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελούσε υπό την αίρεση της λήψης της απαιτούμενης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία και εδόθη την 9η Οκτωβρίου Οι δυο αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν η καθεμιά το όνομα και τα σήματα τους καθώς και διακριτό πτητικό έργο, στόλο και πτητικό προσωπικό, ενώ οι διοικητικές υπηρεσίες ήδη από το τέλος του 2013 ξεκίνησαν να ενοποιούνται. Ο στρατηγικός σχεδιασμός προσβλέπει στην επίτευξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακας από την εξαγορά, σε οφέλη από κατάργηση της χρήσης παράλληλων συστημάτων για τις δύο εταιρείες και εξοικονόμηση κόστους εγκαταστάσεων, σε συνέργειες δικτύου από την ενίσχυση της συνδεσιμότητας εσωτερικού/εξωτερικού, θέτοντας τις βάσεις για προοπτικές σταδιακής επέκτασης του δικτύου εξωτερικού τόσο από την Αθήνα, όσο και από τα περιφερειακά αεροδρόμια, με προβλεπόμενη αύξηση των βάσεων αεροσκαφών. Tα βασικότερα λειτουργικά και οικονομικά στοιχεία της χρήσης του 2013 για την Εταιρία διαμορφώθηκαν ως εξής: - Η συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 7% σε χιλιομετρικές θέσεις. - Το σύνολο των επιβατών για το 2013 ήταν 6,85 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση με το Ο μέσος συντελεστής πληρότητας αυξήθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε 79% από 74% το Οι συνολικές πωλήσεις για το 2013 έφτασαν τα 682,7 εκ. από 562,9 εκ. το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 21%. - Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 94,3 εκ. από 2,9 εκ. για το Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 83,6 εκ. από ζημιές 12,6 εκ. το προηγούμενο έτος. - Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντικότατη βελτίωση με το έτος να κλείνει με καθαρές εισροές 111,1 εκ., από καθαρές εισροές 17,4 εκ. στο κλείσιμο του Η Εταιρία βελτίωσε την υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση με μηδενικό δανεισμό και υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών ύψους 59,1 εκ. ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ( 221,5 εκ.) μαζί με τις επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα ( 17,3 εκ.) ανήλθαν στα 238,8 εκ. - Ο στόλος της Εταιρίας την 31/12/2013 αριθμούσε 30 αεροσκάφη. 48

50 Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις διαχειριστικές χρήσεις 2007, 2008, 2009, 2010 και Η Εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη για τις αναφερόμενες χρήσεις ύψους 1,4 εκ. ευρώ, ενώ από τον έλεγχο προέκυψαν, τέλη και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 2,4 εκ. ευρώ. Η διαφορά δεν επιβάρυνε την χρήση του 2013 γιατί η Εταιρεία έχει προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 70Β του Ν.2238/1994. Τα μεγέθη της OLYMPIC AIR ενοποιήθηκαν για τους δύο τελευταίους μήνες του έτους, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Συνεπώς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του νέου ομίλου, με την ενοποίηση μόνο δυο μηνών δραστηριότητας της Olympic Air διαμορφώθηκε σε 698,9εκ. και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 57,8 εκ. Η αθροιστική επιβατική κίνηση των δύο εταιρειών για το 2013 ανήλθε σε 8,8 εκ. επιβάτες, εκ των οποίων 4,3 εκ. επιβάτες ταξίδεψαν στο δίκτυο εξωτερικού. Οι χιλιομετρικοί επιβάτες των δύο εταιρειών ανήλθαν σε 8,4 δις. Προοπτικές Το 2014, στρατηγική προτεραιότητα της Εταιρείας εξακολουθεί να αποτελεί η επένδυση στην εξωστρέφεια, με την επέκταση του δικτύου εξωτερικού τόσο από την Αθήνα όσο και από τις βάσεις αεροσκαφών που διατηρεί στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Παράλληλα, οι ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί στα πλαίσια της ενοποίησης του δικτύου μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Olympic AAir στα τέλη Οκτωβρίου 2013, ήδη παράγουν αποτελέσματα ενώ η ενοποίηση των διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών προχωρά σύμφωνα με το σχεδιασμό με βασικό στόχο τη υλοποίηση των αναμενόμενων συνεργιών και οικονομιών κλίμακας. Σε ότι αφορά τη ζήτηση, οι πρώτες ενδείξεις για το 2014 είναι ιδιαίτερα θετικές για τον τουρισμό της χώρας, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει την συνολική επιβατική κίνηση των μη-κατοίκων σε υψηλότερα επίπεδα. Από την άλλη μεριά, ο ρυθμός της ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας αναμένεται να υποχωρήσει. Η αδυναμία όμως της εσωτερικής ζήτησης παραμένει, με τάσεις όμως σταθεροποίησης σε χαμηλά επίπεδα. Σε ότι αφορά το ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι ενθαρρυντικές ενδείξεις για τον τουρισμό της χώρας καθώς και οι θετικές επιδόσεις της προηγούμενης χρονιάς έχουν οδηγήσει στην σημαντική αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας καθώς και στην είσοδο στην αγορά εσωτερικού νέων ανταγωνιστών. Ιδιαίτερης σημασίας για την εταιρεία παραμένει η λειτουργική ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Αεροδρομίων. Με δεδομένο ότι σχεδόν όλες τις βάσεις βρίσκονται στην Ελλάδα, οι σύγχρονες υποδομές και οι ανταγωνιστικές χρεώσεις θα αποτελέσουν δομικό λίθο για μια επιτυχημένη συνέχεια. Σε ότι αφορά το δίκτυο, ο Όμιλος της Aegean με την Olympic Air διαθέτει σήμερα 45 αεροσκάφη και εντός του 2014 ο στόλος θα αυξηθεί σε 50 αεροσκάφη. Στόχος είναι η αξιοποίηση τους για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου, με την Αθήνα να παίζει σημαντικότερο ρόλο σαν κομβικός σταθμός μεταξύ των δρομολογίων εξωτερικού και εσωτερικού. Έτσι εντός του 2014 προστίθενται από την Αθήνα οι εξής 12 νέοι προορισμοί εξωτερικού με απευθείας συνδέσεις: Μπέρμινχαμ, Μασσαλία, Νάντη, Ζυρίχη, Αμβούργο, Κοπεγχάγη, Κατάνια, Άμπου Ντάμπι, Βυρηττός, Στοκχόλμη, Αμμάν και Σμύρνη. 49

Εταιρική Παρουσίαση. 20 Ιανουαρίου 2010

Εταιρική Παρουσίαση. 20 Ιανουαρίου 2010 Εταιρική Παρουσίαση 20 Ιανουαρίου 2010 H Aegean σήμερα Η μεγαλύτερη Ελληνική αεροπορική εταιρία Κατανομή Εσόδων (2008) 6,5 εκατομμύρια επιβάτες το 2009 Στόλος 31 αεροσκαφών + 2 wet lease 84% Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του N. 3556/2007 και τις

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟ ANNUAL ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ REPORT ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

ETHΣΙΟ ANNUAL ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ REPORT ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 ETHΣΙΟ ANNUAL ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ REPORT ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Βάσει της απόφασης 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 1. Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Δυναμική 3η συνεχόμενη χρονιά!

Αναπτυξιακή Δυναμική 3η συνεχόμενη χρονιά! Αναπτυξιακή Δυναμική 3η συνεχόμενη χρονιά! 2015 Απολογισμός 57 αεροσκάφη προορισμοί 134 + 7 (3 νέα) διαθέσιμες θέσεις + 17 νέοι + 2,1 εκ. 15,1εκ. Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2015 Συνολικοί Επιβάτες +17% Επιβάτες

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 70% εισερχόμενου τουρισμού έρχεται αεροπορικώς στην Ελλάδα Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 90% σε πολλά νησιά Ο προγραμματισμός θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Μέρος Α 1. Διοικητικό Συμβούλιο 5 2. Η Aegean με μια ματιά 7 3.

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 Ως γνωστόν, περίπου 70% του συνόλου του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, έρχεται στην χώρα αεροπορικώς. Μάλιστα σε πολλά νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Δ1/Β/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας

Τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας H μεγάλη επένδυση που ενισχύει την ελληνική οικονομία και λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. 2 3 H επένδυση των 14 Ελληνικών Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ποσά σε χιλ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ετήσια Οικονομική Εκθεση περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός (Slots) 2016

Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός (Slots) 2016 Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός (Slots) 2016 Μάρτιος 2015 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα