Σε συνέχεια των ανωτέρω υπό σημεία 1) έως 4) σχετικά έγγραφά μας για τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε συνέχεια των ανωτέρω υπό σημεία 1) έως 4) σχετικά έγγραφά μας για τους"

Transcript

1 ΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔHi\fιOKPATlA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙKONOi\fιIKΩN Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓlKΩN :<ΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜιΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. ΠρωΤ.:Δ19Α ΕΞ 2011 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΙ<ΑΣΙΩΝ TiίfιHil.fιA Α' Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 1Ο ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 1ΟΙ 84 Αθήνα ~pαpoρες Δ. Μπουρίκος Τηλέφωνο FAX ΘEi\.IίA ΣΧΕΤ. Κατάλογος ελεγχόμενων προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ. :(ατά την εισαγωγή (θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία) 1. Η αριθμ. 0637/86/ΑΟ019/ Δ.Υ.ο. «Κατάλογος προϊόντων για τα οποία απαιτεlταιέγκριση του ΕΟΦ» 2. Η οριθμ. 0315/73/ΑΟ019/ Δ.Υ.ο. «Κατάλογος..., ό.π.» 3. Η αριθμ. γ1377/169/αοο19/ Δ.Υ.ο. «Εισαγωγή ιατροτεχνολογικών (ι/π) προ'ιόψων» 4. Η αριθμ. 0322/30/ΑΟ019/ Δ.Υ.ο. «Εισαγωγή ιατροτεχνολογικών...» 5. Το αρ / έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 6. Η αριθμ. Δ 19Α ΕΞ2011/ Ε.Δ.Υ.Ο. «Έλεγχος πιστότητας προϊόντων...» Σε συνέχεια των ανωτέρω υπό σημεία 1) έως 4) σχετικά έγγραφά μας για τους ενδεδειγμένους ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα και είδη αρμοδιότητας Ε.ο.φ. (φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά). σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή νέο επικαιροποιημένο κατάλογο (ανωτέρω σχετικό υπό σημείο 4) έγγραφο) με τα ελεγχόμενα προϊόντα και τις υποχρεώσεις που τα βαρύνοι;ν κατά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία. Με σκοπό την διευκόλυνση των τελωνειακών αρχών και την αποτελεσματική εφαρμογή της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, παραθέτουμε τις κατωτέρω οδηγίες και διευκρινήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κοινοποιηθέντα με τις υπό σημεία 1) έως 4) ανωτέρω σχετικές Δ.Υο., οι οποίες παύουν \fc! ισχύουν. 1 Πεδίο ~Qα/!Q~rΊς & Όροι για την εισαγωγή (θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία) Σύμφωνα με το σι;νημμένο έγγραφο του Ε.ο.φ., τα προϊόντα αρμοδιότητάς τους μπορούν να διακριθούν, από τελωνειακής σκοπιάς, σε δυο μεγάλες κατηγορίες

2 α) Προϊόντα που υπόκεινται σε σήμανση CE αλλά όχι σε προηγούμενη έγκριση του ΕΟΦ Σε αυτήν την κατγιγορία ανήκουν τα ιατροτεχνολικά προϊόντα Ι ιατρικά βοηθήματα (βλ. σχετικό έγγραφο του ΕΟΦ), μεταξύ των οποίων εργαλεία, συσκευές, μηχανήματα, αποστειρωμένα ή μη υλικά (πχ. σύριγγες, βελόνες, καθετήρες), οδοντιατρικά υλικά. Εξαιρούνται τα επί παραγγελία προϊόντα (δηλ. όσα κατασκευάζονται ειδικά για αποκλειστική χρήση από έναν ασθενή), τα προϊόντα που προορίζονται για κλινικές έρευνες και τα προϊόντα που προορίζονται για επίδειξη/παρουσίαση/έκθεση με τις σχετικές αναφορές στα συνοδευτικά έγγραφα. Όταν τα ιατροτεχνολlκά προϊόντα διέπονται και από άλλες διατάξεις, που αφορούν σε άλλα ζητήματα και οι οποίες προβλέπουν επίσης την επίθεση σήμανσης CE, η σήμανση αυτή υποδηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα ανταποκρίνονται επίσης και στους όρους αυτών των άλλων διατάξεων. Η σχετική κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα lατροτεχνολικά προϊόντα είναι η Οδηγία 93/42/ΕΚ. όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α αριθμ. ΔΥ8δ/ΓΠ/οlκ /10 (ΦΕΚ 2198Β/ ) περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι εισαγωγείς και οι αντιπρόσωποι αυτών έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην εν λόγω νομοθεσία μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης πρόσβασης στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://eurlexeuropaeuιellindex 'ltm) και της ηλεκτρονικής πύλης του Εθνικού Τυπογραφείου (http:/ /WWYYj2Lgr) β) Προϊόντα που υπόκεινται σε προηγούμενη άδεια! έγ/{ριση από τον ΕΟΦ Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα εμφαινόμενα στο συνημμένο έγγραφο του ΕΟΦ. όπως φαρμακευτικές ουσίες, πρώτες ύλες, φαρμακευτικά προϊόντα, παρασιτοκτόνα φάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, προϊόντα ειδικής διατροφής, καλλυντικά και πρώτες ύλες καλλυντικών, απoλυμαντ~kά και αποσμητικά χώρου (βλέπε σχετικά και ν. 1316/83, ΦΕΚ 3Α). 2 Όροι για την έγκριση τας εισαγωγής Κάθε εισαγόμενο φορτίο προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ πρέπει να πληροί τις ανωτέρω υπό σημείο 1) προϋποθέσεις, κατά περί"'ττωση. Αναλυτικότερα: 2 1. Τα ιατροτεχνολικά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στα προϊόντα εκείνα για τα οποία εφαρμόζεται ο Κανονισμός 765/2008 (όπως σας έχει κοινοποιηθεί με την ανωτέρω υπό σημείο 6) σχετική ΕΔ ΥΟ) και ως εκ τούτου ανάλογα οριοθετείται το πεδίο παρέμβασης και ελέγχου 2

3 των τελωνειακών αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υπονοιών μη συμμόρφωσης. Σε κάθε τέτοια περίπτωσr, το εμπλεκόμενο τελωνείο δεσμεύει τα προϊόντα για τρεις (3) ημέρες, ενημερώνοντας άμεσα στον ΕΟΦ προκειμένου ο τελευταίος να αποφασίσει την τελική μεταχείριση των προϊόντων (πχ. άρνηση εισαγωγής-επανεξαγωγή, εισαγωγή με δέσμευση). Οι εισαγωγείς και οι αντιπρόσωποί τους φέρουν την ευθύνη της εξασφάλισης όλων των αναγκαίων εκείνων εγκρίσεων και αδειών για την θέση των εν λόγω εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, 2.2. Τα λοιπά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ που υπόκεινται σε προσκόμιση προηγούμενης άδειας/ έγκρισης από τον ΕΟΦ απαγορεύεται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς την προσκόμιση των αναγκαίων αδειών κατά το στάδιο του τελωνισμού και προς τούτο δεν εκδίδεται άδεια παράδοσης. 3 Αρμόδια αρχή ελέγχου- έκδοσης των αδειών και πηγές πληροφόρησης Τόσο για ερωτήματα και πληροφορίες που αφορούν τα ιατροτεχνολικά πρol'όντα όσο και για τα προιόντα που απαιτούν 'Προηγούμενη έγκριση/ άδεια, οι συναλλασσόμενοl/ ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάl(ων (Μεσογείων 284, Χολαργός, τηλ. 21 Ο ). Πληροφορίες για το νομικό καθεστώς που διέπει τα εν λόγω προϊόντα και επιπρόσθετο πληροφοριακό υλικό παρέχονται από την ιστοσελίδα του εν λόγω Οργανισμού (lι\i\ιy\i\ice:)ofg r ) Οι τελωνειακές αρχές συνεργάζονται με την καθ' ύλη αρμόδια εθνική αρχή (ΕΟΦ) και αναφέρουν άμεσα στην Διεύθυνσή μας οποιαδήποτε δυσχέρεια. AKριβfς αντίγραφο Ο προϊσταμενοσ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α. Ο Τμηματάρχης.~_.-.,), Ε. ΜΕΤΑΞΑ- ΜΑΡΙΑΤΟΥ Συν,: Αρ 42368/ έγγραφο ΤΟυ f::θνlκού Οργανισμού Φαρμάκων (σελ. 4) ΕΟΦ_ Q~Q~2C11~'Tgolo\JIq :φμοδ ΕΟΦ τελ~vξjqjjgf

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ENEPrf::IA Τελωνειακές Περιφέρειες (για ενημέρωση των Τελωνείων χωρικής αρμοδιότητάς τους) Β. ΑΠΟΔΕΚΤFΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΓ10ΙΗΣI-i 1 Ε.ο.φ Διεύθι;νσn Αξιολόγησrς ττροϊόντων Μεσογείων 284, Χολαργός 2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ε:ΚΓf::ΛΩΝΙΣΤΩΝ FΛΛΑΔΟΣ Καραισκου Πεφαιάς 3. ΣΥΜΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑ Τσαμαδοί; ~ Πειραιάς 4 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. Κουντουριώτου Θεσσαλονίκη 5. ΕΜΠΟΡΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ f::πιχειρησεων ΕΛΛΑΔΟΣ Λ. Κηφισίας 280 & AYPlviOU Χαλάνδρι Fax: 2~ ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε. Θεμιστοκλέους ~ & :lανεττιστημίοlι, Αθήνα Fax: ΣΥΝΔΕ::ΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ Λ. Κrφισιας 108, Αθήνα Fax: Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1 Γραφείο Γεν Γραμματέα ΦορολογΙΚών & Τελωνειακών Θεμάτων 2. ΓραφείΟ Γεν. Δ/ντη Τελωνείων & ΕΦΚ 3. Δ 1 9ηΙΤμήμα Α' 4. Δ33η 4

5 ι\ \~ ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΜΗΛΕΠΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δινση: Μεσογείων 284-ΧολαΡΥός Χολαργός ΔJΕγΘγ~l.Η: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Τμήμα : Εκτελωνισμού Πληροφορίες: E"VΙητρoπoύλoυ Τηλέφωνο : 2 Ι Αθήνα Ι Αρ.Πρωτ ljρος Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση 19 η Τελωνιακών Διαδικασιών ΤμήμαΑ' / Καρ.Σερβίας Ι0- ΤΚ Ι0184 (υπόψη Κ.Μπουρίκου) Θέμα: Προϊόντα αρμοόιότητας ΕΟΦ για τα οποία απαιτείται ή μη, έγκριση εκτελωνισμού από τον ΕΟΦ Σχετ: Το έγγραφό σα-; αρ.λ Ι9Α 5024 Ι 97 -:Ξ20 Ι Ι 120 Ι Ι Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας,με το οποίο ζητάτε επικαιροποιημένο κατάλογο Ι ΙροΤόντων αρμο6ιό:ητας ΕΟΦ για τα οποία απαιτείται άδεια εκτελωνισμού ή μη, από τον Ε::ΟΦ,σας πληροφορούμε rα ι:ε,,-; : ι-ι διαδικασία Εισαηογr;ς προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από τρίτες χώρες & Κ-Μ π',ς ΕΚ καθορίζεται από την YΠ.Aπόφασ~ Y6/~6:(J :'J'Π (ΦΕΚ398Β/28-7-Ι993) Γέλος, σας ε:τισι,νιιπωυμε ια εξ~ς : α)κατάλογυ Ilροϊόντων u"μοδιότr:τας ΕΟΦ για τα οποία απαιτείται έγκριση εκτελωνισμού & β)κατάλογο Ilροϊόντων αρμοδιότr:τας ΕΟΦ για τα οποία δεν απαιτείται έγκριση εκτελωνισμού lυvημμένα:u).2 Καιάλ.ΟΥΟI Η προϊστ ΑΜΕΝΗ ΛιΝΣΗl t. ΚΡΗΤιΚΟΥ

6 Ο',.ι.. Προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ για τα οποία (Λεν απαιτείται έγκριση εκτελωνισμού) Υλικά συσκευασίας προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ εκτός των κενών καψουλών Ι Ιοτ-πουρί αποξηραμένων φυτών που χρησιμοποιούνται ως αποσμητικά χώρου Ραδιενεργά σκευάσματα ή ιδιοσκευάσματα για θεραπευτική ή διαγνωστική χρήση Ιατρικά βοηθήματα Εργαλεία Lυσκευές Μηχανήματα Ι Διαγνωστικά προϊόντα ίη νίιro και παρόμοια μέσα Κρίσιμα ιατρικά βοηθήματα Ι::κείνα που προορίζονται να εμφυτευθούν με χειρουργική επέμβαση στο σώμα για να υποστηρίξουν ή να διατηρήσουν τη ζωή. Αποστειρω/λ-ενα η μη υλικά μιας ή πολλαπλής χρήσης,όπως: Σύριγγες Βελόνες Συσκευές έγχυσης,μετάγγισης Καθετήρες : Ενδομήτρια αντισυλληπτικά Φίλτρα αιμοκάθαρσης κ.λ.π Εmδεσμικό 11λικό Ταμπόν Βα/λβάκι κ.λπ χωρίς φαρμ/κές ουσίες : KαθαρισΤ~Kά n:χ\ ητων 060ντοστοιχειών και τα συναφή προϊόντα Εργαλεία ιατρικά αποστειρωμένα ή μη που μπορεί να είναι απλά ή σύνθετα,ενεργά ή μη,ενεργά εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης,προοριζόμενα για όλους τους κλάδους ττ;ς ιατρικής (καρφίδες οδοντια τρ ικές.ορθοδοντι κά) Χειρουργικά ράμματα (απορροφούμενα ή μη ) Χειρουργικές επιδέσεις (άμεσες επιδέσεις τραυμάτων,συγκολλητικές ταινίες, προστατευτικά επιθεμάτων κ.λ.π) Ηδη υγ'..εινής όπως προφυλακτικά,κολπικά και τραχηλικά διαφράγματα,συσκευές SEX κ.λ.π l:υσκευές,όι)ύανα ή μηχανή/λ-ατα ιατρικά προοριζόμενα για διαγνωστική ή θεραπευτική Βιολογικά αντιδραστήρια (:η νίιro) καθώς και αντιδραστήρια μαζικής και τυποποιημένης παραγωγής νια διαγνωστική και γενικά ιατρική χρήση Υγρά φακιι)", επαο1ζ (αν~kει στην γενική κατηγορία Ιατρικών βοηθημάτων) Οδοντιατρικά υλ,κά.όπως Π.χ Υ1έταλλα,Κράματα,Πορσελάνη,Ι::νδοδοντικά υλικά, Οδοντιατρικά φ'ρρακτικά υλι~~_k.λ.π -1-

7 ι. Lχετικά μ τα Ιατρικά Βοηθήματα διευκρινίζουμε τα εξής: Τα προϊόνταιυλtκά που έχουν χαρακτηρισθεί ως lατροτεχνολογικά και φέρουν την σήμανση ΙΤ, (από Αρμόδια Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Πιστοποιημένο Κοινοποιημένο Οργανισμό της Ευρώπης), πληρώντας τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ / (ΦΕΚ 82198/2- Ι0-2009) Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων», κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ~ήμανση Ι:Ε υποόηλώνει ότι τα προϊόντα έχουν αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης της συμμόρφωσι:ς προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων», 1Ία τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CH σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42ΙΕΟΚ!, Δ~;ναπαιτείται έγκριση κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. 2. Μ:> απαιτείται βεβαίωση καταλληλότητας από τον ΕΟΦ. Βάση των :ινωτέρω προκειμένου να εκτελωνιστεί ένα lατροτεχνολογικό προϊόν που φέρει τη σήμανση ΓΕ, <"εναπαιτείται έγκριση εισαγωγής (θεώρηση τιμολογίου), αρκεί μόνο να δειχθεί η Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έγινε η εγγραφή (για προ'ίόντα κατηγορίας Ι), ή το ΙΙιστοποιητικό Σήμανσης CE που έχει εκδοθεί από 1:ιστοποιημένο Κοινοποιημένο Οργανισμό της J::υρώπης(για ΠρΟ'ίόνταανώτερης κατηγορίας).

8 i. l1ροίόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ για τα οποία Απαιτείται έγκριση εκτελωνισμού Φαρμακευτικές ουσίες ΙΙρώτες ύλες ; Κενές κάψουλες Ι Φαρμακευτικά προ"ίόντα, Ανοσολογικά c;>αρμακευτικά προϊόντα ι Ιμβόλια, Ανοσοι οροί Βιολογικά διαγνωστ:κά προϊόντα ίn νίνο Ι Αλλεργιογόνα! Λοιπά βιολογ'..κά προϊόντα Φαρμακευτικά προϊόντα παραγόμενα από ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα Φαρμακευτικά προϊόντα παραγόμενα με βιοτεχνολογικές μεθόδους Αλλα Φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας Φαρμακευnκά προϊόντα φυτικής προέλευσης για θεραπευτική ή διαγνωστική χρήση Ι Υγρά διαλύματα περιτοναϊκής διύλισης ή αιμοδιύλισης ι Παρασιτοκτόνα ς>άρμακα [ ΑπωθΤ'τικά καπνίσματος περιέχοντα νικοτίνη ι, Κτηνιατρ:κά φάρμακα ΦαΡj..i.ακούχες ζωοτροφές, ΤΙροσθετικά (ωοτροω. ών i - Ι Ιροϊόντα ι: ιδ'χής Λιατροφής,συμπληρώματα διατροφής,επικουρικά αδυνατίσματος κ.λ.π Καλλυντι;<ιΊ Α' ύλες καλλυντικιί)υ Απολυj..i.αvτ~κά- αντισηπτικά,συμπεριλαμβανομένων και των απολυμαντικών αν:ισηπτ:κcίν ιατρικcον, οδοντιατρικών εργαλείων και ιατρικών βοηθημάτων ΑποσμητιΧ:ά xcίjoou (εξαφουμένων των ποτ-πουρί αποξηραμένων φυτών) l ~,.-<~..-~--.,-"""'----~

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Τμήμα Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Υπογραφή τελωνειακή αρχή. Υπογραφή αρχή εποπτεία αγορά. Τελωνείο ... E-mail:. Υπεύθυνο :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Υπογραφή τελωνειακή αρχή. Υπογραφή αρχή εποπτεία αγορά. Τελωνείο ... E-mail:. Υπεύθυνο : Τελωνείο.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Fax:. E-mail:. Υπεύθυνο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Καν. 765/2008 Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 Καν. 765/2008, κοινοποιούμε στην αρμόδια αρχή εποπτεία τη αγορά ότι για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 Η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα