Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. µελ: 53/2011 «Προµήθεια για την αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυµναστηρίου» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ================= Ο ήµαρχος ράµας 'Εχοντας υπ'όψη τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ - ΦΕΚ 185 Β'/ ) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, και το υπ. αριθµ. Π1/2391/ έγγραφο ένταξης της προµήθειας στο ΕΠΠ έτους 2011, προκηρύσσει διαγωνισµό για την ανάδειξη προµηθευτή για την «Προµήθεια για την αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυµναστηρίου», του κλειστού γυµναστηρίου του ήµου ράµας. Η συνολική δαπάνη προεκτιµάται σε ευρώ ,00 µε το ΦΠΑ. Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια χιλίων ενενήντα δύο τετραγωνικών µέτρων ξυλίνου δαπέδου σύµφωνα µε την υπάρχουσα µελέτη και προδιαγραφές.. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου ράµας οικ. έτους Ο διαγωνισµός θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα σε ηµέρα και ώρα που θα καθοριστεί µε την περίληψη της διακήρυξης. εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται αναγνωρισµένοι προµηθευτές, κατασκευαστές και αντιπρόσωποι (προσκοµίζοντας αποδεικτικά στοιχεία αντιπροσωπευοµένων εργοστασίων) του δηµοπρατούµενου είδους, οι οποίοι πρέπει να προσκοµίσουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συµµετοχής: α)πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου περί της ιδιότητάς τους. β)αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας γ) Φορολογική ενηµερότητα δ)απόσπασµα ποινικού µητρώου του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (µόνον για φυσικά πρόσωπα). ε)πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. ζ)εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ποσού 4.914,00 ευρώ στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 1) η ηµεροµηνία έκδοσης 2) ο εκδότης 3) ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται ( ήµος ράµας) 1

2 4) ο αριθµός της εγγύησης 5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 6) η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 7) η σχετική διακήρυξη (50966/ ) και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού (19/10/2011) 8) ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως 9) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 10) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 11) η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή 150 ηµέρες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού 20/3/ ) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη. η) Το αθλητικό δάπεδο θα συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών. θ) Πιστοποιητικά που πρέπει να συνοδεύουν το δάπεδο επί ποινή αποκλεισµού: 1. από πιστοποιητικό FIBA, 2. από πιστοποιητικό της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης (IHF) 3. από πιστοποιητικό Ποιότητας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος του κατασκευαστή , 4. πιστοποιητικό CE, πιστοποιητικό βραδυκαυστότητας και πιστοποιητικό ελέγχου κατά EN σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 5. επίσης ο προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 για την εφαρµογή και την εγκατάσταση. ι) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 1) Τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 2) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη. 3) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προµήθειας και συµφωνούν µε αυτούς. 4) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών. Ο υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. κ) Ως χρόνος προσκόµισης και τοποθέτησης του παρκέ ορίζονται 30 ηµέρες µετά την υπογραφή του συµφωνητικού και οπωσδήποτε θα υπάρξει συµφωνία µε τον φορέα 2

3 διαχείρισης του γηπέδου. Η δε τοποθέτησή του και όλες οι απαραίτητες εργασίες για ολοκληρωµένη παράδοση του παρκέ θα διαρκέσει 10 ηµέρες (το γήπεδο δηλαδή θα παραµείνει κλειστό µόνο 10 ηµέρες). Οι συναγωνιζόµενοι θα προσφέρουν σαν οικονοµική προσφορά ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν την οικονοµική προσφορά τους σε κλειστό φάκελλο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: α) η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια [ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ], γ) ο αριθµός της διακήρυξης, δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ε) τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου. Ο φάκελλος αυτός υποβάλλεται µέσα σε εξωτερικό ανοικτό φάκελλο, στον οποίο περιέχονται και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συµµετοχής και στο εξωτερικό του οποίου αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αναγράφονται στον κλειστό εσωτερικό φάκελλο της οικονοµικής προσφοράς. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ του ήµου ράµας. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού είναι δυνατόν να παρίστανται και υπάλληλοι της ΤΥ του ήµου προς διευκόλυνση της διεξαγωγής της. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο ανάδοχος µειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση προς το 10% της συµβατικής δαπάνης της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σύµφωνα µε το άρθρο 26 της απόφ /23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας. Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ ΚΥ ( 1,5% υπέρ ΤΕΑ ΚΥ και 0,5% υπέρ ΤΠ ΚΥ). Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνεται άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του ράµα ο συντάξας Οικονοµίδης Γεώργιος πολιτικός µηχανικός ΤΕ 3

4 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς ήµο: ράµας Νοµού: ράµας Ταχ. ιεύθυνση: Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου ράµα Εγγύηση µας υπ αριθµ... για ευρώ 4.914,00 Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των. ευρώ για τον/την. Οδός.. αριθµ. για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό σας της, για την προµήθεια «Προµήθεια για την αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυµναστηρίου» σύµφωνα µε τη υπ αριθµ / διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς της και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας σε αυτήν. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίµου ή µη της απαιτήσεως σας µέσα σε τρεις (3) µέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Η παρούσα ισχύει µέχρι την 20/3/2012. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά µας. Υπογραφή 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια και η αντικατάσταση ξύλινου παρκέ µετά των διαγραµµίσεων στο κλειστό γυµναστήριο ράµας. Το συνολικό κόστος της προµήθειας βάσει του προϋπολογισµού ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ( ,00ευρώ µε πρόβλεψη ΦΠΑ 23%) και θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ µε υπάρχουσα πίστωση ,00 ευρώ. (Κ.Α ) CPV: ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο µελετητής Οικονοµίδης Γεώργιος Πολ. Μηχανικός ΤΕ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΕΥΡΩ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α 1 ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Ο Σ ΑΠΑΝΗ Αποξήλωση προµήθεια αντικατάσταση παρκέ Μ2 1092,00 90, ,00 ΦΠΑ 23% ,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣ Η (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΠΑ) ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΡΑΜΑ 12/09/2011 ΡΑΜΑ 12/09/2011 Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΕΥΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ελαστικό αθλητικό δάπεδο για γήπεδα και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων µε πιστοποιητικό F.I.B.A και σύµφωνα µε το DIN V και EN σε πλήρη εγκατάσταση, έτοιµο προς λειτουργία, συντίθεται από τα παρακάτω: 1) Μονωτικό φύλλο Τοποθετείται επάνω στην υπόβαση σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου και είναι από πολυαιθυλένιο πάχους 0,03 χιλ. που εξασφαλίζει τη πλήρη µόνωση του παρκέ από την υπόβαση. 2) Υπόβαση κάτω στοιχείο πατώµατος Η ξύλινη υπόβαση, η οποία αποτελείται από σανίδες ξυλείας ελάτης (στεγνωµένη σε φούρνο και αντιµυκητιακή) πάχους περίπου 12 χιλ., και η οποία θα πατάει σε ελαστικά τακάκια αέρος πάχους περίπου χιλ. 3) Υπόβαση άνω στοιχείο πατώµατος Το στοιχείο του άνω πατώµατος από επιλεγµένη λευκή ξυλεία πεύκης µε εργοστασιακή αποξήρανση στεγνωµένη σε φούρνο και αντιµυκητιακή κατεργασία πλανισµένο σε συγκεκριµένο πάχος και σταθερό µήκος µε σπασµένες γωνίες 4) Στοιχείο παρκέτου Το στοιχείο του παρκέτου είναι λουστραρισµένο από το εργοστάσιο µε ειδική κατεργασία και είναι κατασκευασµένο από ειδικά φύλλα κόντρα πλακέ, σε πολλαπλές στρώσεις (από 6-8) συνολικού πάχους περίπου 9 χιλ. συγκολληµένα µεταξύ τους µε ειδική κόλλα και συµπαγές άνω στρώµα ξύλου οξιάς ή δρυός πάχους περίπου 3,6 χιλ. µε συνολική διάσταση παρκέτου περίπου 2200Χ180Χ12,6 χιλ. Το στοιχείο καρφώνεται σταυροειδώς στο στοιχείο άνω πατώµατος µε ειδικά καρφιά συναρµολόγησης. 5)Υλικά συναρµολόγησης Ειδική κόλλα κρυσταλλική µορφής για τη συγκόλληση των στοιχείων οριζοντίωσης. Ειδικές βίδες που συγκρατούν τα παρκέτα επί της υπόβασης στην περίµετρο του γηπέδου. Καρφιά συναρµολόγησης 2,2Χ32χιλ. µε κατανάλωση περίπου 50 τεµ/ τετρ. µέτρο και καρφιά 2,2Χ45χιλ. µε κατανάλωση περίπου 32 τεµ/τετρ. µέτρο. 7

8 6) Σοβατεπί Τοποθετείται περιµετρικά µε σχισµές αερισµού και λαστιχένια χείλη στερεωµένο µε βίδες στο τοίχο κατασκευασµένο από µασίφ ξύλο οξιάς. 7) Πλαίσια ασφαλείας Πλαίσια δαπέδου για ορθοστάτες βόλεϊ από ορείχαλκο ή αλουµίνιο. Αποτελούνται από κυκλικό µεταλλικό πλαίσιο και καπάκι από παρκέ οξιάς ή δρυός. Το καπάκι είναι προσαρµοσµένο σε επίπεδη επιφάνεια µε το παρκέτο. Καθαρό άνοιγµα 200χιλ. 8) Γραµµογράφηση Γραµµογράφηση του γηπέδου µε ειδικό πολυουρεθανικό χρώµα 2 συστατικών µε άρρηκτη πρόσφυση στην επιφάνεια του γηπέδου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των διεθνών οµοσπονδιών για κάθε άθληµα επί της τελικής επιφάνειας. 9) Καθαρισµός Το δάπεδο θα συνοδεύεται µετά την εγκατάσταση του µε εγχειρίδιο συντήρησης και προστασίας στην ελληνική γλώσσα καθώς επίσης και µε ποια ειδικά υγρά πρέπει να καθαρίζεται για να διατηρηθεί επί µακρόν. Τιµή εφαρµογής : 90,00/τµ (Ενενήντα ευρώ το τετραγωνικό µέτρο) (Στην τιµή εκτός της προµήθειας, της τοποθέτησης και γραµµογράφησης περιλαµβάνεται και η αποξήλωση του παλαιού δαπέδου και η αποµάκρυνσή του εκτός του κλειστού γυµναστηρίου). ράµα Ο Συντάξας Οικονοµίδης Γεώργιος Πολ. µηχανικός ΤΕ 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο της προµήθειας η αποξήλωση του παλαιού δαπέδου και η προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού βιοµηχανοποιηµένου προκατασκευασµένου δαπέδου για το κλειστό γυµναστήριο ράµας κατάλληλο για οποιαδήποτε αθλητική χρήση (µπάσκετ, βόλεϊ, χάντµπολ). Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. του εν ισχύ.κ.κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια για την αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυµναστηρίου» του προϋπολογισµού 2011 του ήµου ράµας µε συνολικό ποσό ,00. Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 4 Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος α) ιακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός δ) Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 5 Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 9

10 Άρθρο 6 Τόπος παράδοσης Η παράδοση και η τοποθέτηση του παρκέ θα γίνει στο κλειστό γυµναστήριο του ήµου ράµας. Άρθρο 7 Χρόνος παράδοσης Ως χρόνος προσκόµισης και τοποθέτησης του παρκέ ορίζονται 30 ηµέρες µετά την υπογραφή του συµφωνητικού και οπωσδήποτε θα υπάρξει συµφωνία µε τον φορέα διαχείρισης του γηπέδου. Η δε τοποθέτησή του και όλες οι απαραίτητες εργασίες για ολοκληρωµένη παράδοση του παρκέ θα διαρκέσει 10 ηµέρες (το γήπεδο δηλαδή θα παραµείνει κλειστό µόνο 10 ηµέρες). Άρθρο 8 Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 9 Πληµµελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή το παρκέ δεν είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές τις µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 10 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ήµο. Τα έξοδα δηµοσίευση της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον ανάδοχο. ΡΑΜΑ 12/09/2011 Θεωρήθηκε Συντάχθηκε ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ξύλινο αθλητικό βιοµηχανοποιηµένο προκατασκευασµένο δάπεδο για κλειστό γυµναστήριο κατάλληλο για οποιαδήποτε αθλητική χρήση (µπάσκετ, βόλεϊ, χάντµπολ). Σύνθεση και κατασκευή 1. Αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου Θα πραγµατοποιηθεί η αποξήλωση του υπάρχοντος ξύλινου δαπέδου µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσον ή δια χειρών και η µεταφορά των µπαζών εκτός γυµναστηρίου ( η αποµάκρυνση τους από το χώρο αυτό θα γίνει από την υπηρεσία). 2.Μονωτικό φύλλο Θα τοποθετηθεί επάνω στην τσιµεντένια υπόβαση ( η οποία θα λειανθεί σε σηµεία όπου αυτό απαιτείται ώστε να έχουµε µια επιφάνεια που να είναι έτοιµη για την τοποθέτηση του παρκέ) σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου και θα είναι από πολυαιθυλένιο πάχους περίπου 0,03 χιλ. που εξασφαλίζει τη πλήρη µόνωση του παρκέ από την υπόβαση. 3.Υπόβαση- 1 η στρώση Η ξύλινη υπόβαση, η οποία αποτελείται από σανίδες ξυλείας πάχους περίπου 12 χιλ., και η οποία θα πατάει σε ελαστικά τακάκια αέρος πάχους περίπου 30 χιλ., για την απορρόφηση των κραδασµών τα οποία θα τοποθετηθούν πάνω στο ειδικό µονωτικό µονωτικό φύλλο πολυαιθυλενίου. Η εγκατάσταση αυτή θα γίνει κατά µήκος του γηπέδου. 4.Υπόβαση- 2 η στρώση Τοποθέτηση δεύτερης βάσης υπόβασης από σανίδες ξυλείας πάχους περίπου 12 χιλ., η οποία εγκαθίσταται τόσο κολλητά όσο και καρφωτά µε την πρώτη στρώση διαγώνια και σε γωνία 45 µοιρών πάνω στο πρώτο στρώµα υπόβασης. 5.Τελική επιφάνεια Τελική επιφάνεια από συµπαγή ξυλεία οξιάς ή δρυός πάχους περίπου 14 χιλ. ειδικά επεξεργασµένη και βερνικωµένη εργοστασιακά. Η εγκατάσταση του 11

12 δαπέδου γίνεται καρφωτά κατά µήκος του γηπέδου και σε γωνία 45 µοιρών από το δεύτερο στρώµα υπόβασης και θα γραµµογραφηθεί σύµφωνα µε το DIN για όλα τα αθλήµατα (µπάσκετ, βόλεϊ, χάντµπολ). 6. Σοβατεπί Τοποθετείται περιµετρικά από µασίφ ξύλο οξιάς µε σχισµές αερισµού και λαστιχένια χείλη στερεωµένο µε βίδες στο τοίχο. 7.Πλαίσια ασφαλείας Πλαίσια δαπέδου για ορθοστάτες βόλεϊ από ορείχαλκο ή αλουµίνιο. Αποτελούνται από κυκλικό µεταλλικό πλαίσιο και καπάκι από παρκέ οξιάς ή δρυός. Το καπάκι είναι προσαρµοσµένο σε επίπεδη επιφάνεια µε το παρκέτο. Καθαρό άνοιγµα 200χιλ. ράµα Ο Συντάξας Οικονοµίδης Γεώργιος Πολ. µηχανικός ΤΕ 12

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002788050 2015-05-20

15PROC002788050 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: 18/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΟΙΚ 18228 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα