ΒΔΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΔΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ"

Transcript

1 ΒΔΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΡΡΟΔ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖ ΚΑΡΓΗΑ Μαξία Αλδξαδνπνύινπ Ννζειεύηξηα Σ.Δ. Σηεθανιαία Μονάδα Γενικό Νοζοκομείο Βόλος, Ασιλλοπούλειο Θεζζαινλίθε, Φεβξνπάξηνο 2012

2 Οξηζκόο άγρνπο & θαηάζιηςεο Σν άγρνο πξνβιέπεη θαξδηνπάζεηα κεηά από ρξόληα Άγρνο θαη θαξδηαθά επεηζόδηα Κίλδπλνο.Ν. θαη αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ζε γπλαίθεο κε θνβίεο Ζ θαηάζιηςε σο παξάγσλ θηλδύλνπ θαξδηαθώλ λόζσλ Ζ θαηάζιηςε απμάλεη ηνλ θίλδπλν Κ.Α. Θλεηόηεηα λέσλ ελειίθσλ κε θαηάζιηςε & θαξδηαθέο παζήζεηο Ζ ιεηηνπξγηθή θαηάηαμε θαηάζιηςεο θαη θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο πκπεξάζκαηα

3 ΑΓΥΟ ΔΝΣΑΖ ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΖ ΑΝΖΤΥΗΑ ΔΤΔΡΑΗΘΖΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΑΣΧΖ ΝΔΤΡΗΚΟΣΖΣΑ ΓΤΦΟΡΗΑ ΣΑΡΑΥΖ ΑΘΔΝΔΗΑ ΑΠΧΛΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΕΧΖ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΚΔΦΔΗ ΑΗΘΖΜΑ ΑΓΗΔΞΟΓΟΤ ΦΟΒΗΔ ΑΗΘΖΜΑΣΑ ΑΝΤΜΠΟΡΗΑ

4 ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΘΛΗΦΖ ΑΗΘΖΜΑ ΑΠΟΓΝΧΖ ΓΤΚΟΛΗΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΑΗΘΖΜΑΣΑ ΔΝΟΥΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΤΠΝΟΤ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΟΡΔΞΖ ΠΑΡΑΗΘΖΔΗ

5

6 ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΡΟΒΛΔΠΔΗ ΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΥΡΟΝΗΑ Μεηαλάιπζε ηνπ 2010, (Ζ.Π.Α., Δπξώπε, Αζία), επί 11,2 έηε Σν άγρνο ζπλέβαιιε 25% ζηεθαληαία λόζν 50% θαξδηαθό ζάλαην «[ ]ην άγρνο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθδήισζε ηεο.ν. ζε αξρηθά πγηή άηνκα.» «[ ]νη γηαηξνί δελ πξέπεη λα ακεινύλ λα δεηνύλ από ηνπο αζζελείο λα κηινύλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο» Dr. Rӧest Πανεπιζηήμιο Tilburg, The Netherlands

7 θιεξσηνί, εηώλ, , 37 έηε ηεθ. Νόζνο Ο.Δ.Μ. Άγρνο ,51 Καηάζιηςε 1,4 1,03 «Είναι παπάδοξο πος ηα ζςμπηώμαηα άγσοςρ είναι έναρ ηόζο ιζσςπόρ θάπορ, ο οποίορ θυηίζει ηον δπόμο για μια μελλονηική ζηεθανιαία νόζο, δεκαεηίερ νυπίηεπα. [ ] Αςηή η νέα έπεςνα δείσνει όηι πυηώνηαρ ηοςρ πάζσονηερ για ηα πποηγούμενα σπόνια ηηρ ζυήρ ηοςρ ζσεηικά με ηο άγσορ μποπεί να έσει ζημαζία κλινικήρ εκηίμηζηρ για ηην διάγνυζη και ηην ππόλητη ηυν καπδιαγγειακών παθήζευν.» Dr. Dimsdale UC, San Diego

8 ΑΓΥΟ ΚΑΗ ΚΑΡΓΗΑΚΑ ΔΠΔΗΟΓΗΑ Οη 371 εκθάληζαλ θαξδηαθά επεηζόδηα ε 1015 θαξδηαθνύο αζζελείο, επί 5,6 ρξόληα: Γηα ηνπο 106 αγρώδεηο εμ απηώλ ν εηήζηνο ξπζκόο εκθάληζεο θαξδηαθήο λόζνπ αλαιόγσο ηεο ειηθίαο, 9,6% Γηα ηνπο 906 κε αγρώδεηο, ξπζκόο Κ.Δ. 6,6% Μεηά ηελ πξνζαξκνγή δεκνγξαθηθώλ, ςπρνινγηθώλ (θαηάζιηςε) παξαγόλησλ, ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο θαξδηαθήο λόζνπ θαη θαξκ. αγσγήο, ε γεληθή δηαηαξαρή άγρνπο: Ρπζκόο Κ.Δ. 6,2% (αλεμαξηήησο βηνινγηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ παξαγόλησλ)

9 ΣΟ ΑΓΥΟ ΑΠΟ ΦΟΒΗΔ ΔΗΝΑΗ ΔΠΗΚΤΝΓΤΝΟ ΓΗΑ ΣΗ ΓΤΝΑΗΚΔ ΓΔΗΓΜΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΥΧΡΗ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΝΟΟΤ κέηξεζε θαηά Croun Crisp Intex 1-6 Καηάηαμε <4 59% ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 31% ΘΑΝΑΣΟ ΑΠΟ ΣΔΦΑΝΗΑΗΑ ΝΟΟ Ο θίλδπλνο αηθλίδηνπ θαξδηαθνύ ζαλάηνπ παξέκελε θαη κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλίζκαηνο, ηεο πςειήο Α.Π., ηεο ρνιεζηεξόιεο θαη ηνπ δηαβήηε

10 ΤΝΟΨΙΖΟΝΣΑ ΣΗΝ ΧΕΗ ΑΓΧΟΤ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΝΟΩΝ Η γενικι διαταραχι άγχουσ κεωρείται προγνωςτικόσ παράγοντασ ςε αςκενείσ με καρδιακι νόςο, ΜΕΤΑ τθν προςαρμογι και για κατάκλιψθ Παρά τουσ περιοριςμοφσ και τισ αντιφάςεισ, θ ιςχυρι ςχζςθ μεταξφ Γ.Α.Δ. και καρδιαγγειακϊν επειςοδίων, παραμζνει Οι αγχϊδεισ αςκενείσ δυςκολεφονται να αλλάξουν τον τρόπο ηωισ τουσ, να τθριςουν τισ φαρμακευτικζσ και διατροφικζσ οδθγίεσ Αργι ι μθδενικι προςαρμογι ςτθν κακθμερινότθτα Η χριςθ καφεΐνθσ, αλκοόλ, νικοτίνθσ, κοκαΐνθσ και κάνναβθσ μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν επιδείνωςθ του άγχουσ. Τα αγχολυτικά μποροφν να ανακάμψουν το άγχοσ και οδθγοφν ςε αφξθςθ τθσ κατανάλωςισ τουσ

11 ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ: ΔΠΗΚΡΑΣΖΖ ΚΑΗ ΚΗΝΓΤΝΟ ΕΧΖ ΣΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ Δπικράτηση 6% άλδξεο 18% γπλαίθεο 7% έσο 12% άλδξεο Κίνδσνος ζωής 20% έσο 25% γπλαίθεο ΚΑΣΑΣΑΕΣΑΙ Ω Η ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΤΡΙΑ ΑΙΣΙΑ ΠΡΩΙΜΩΝ ΘΑΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΠΑΓΚΟΜΙΩ

12 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΑ ΣΡΕΟΓΟΝΑ ΕΡΕΘΙΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΟΤΝ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ ΑΓΥΟ ΔΥΘΡΗΚΟΣΖΣΑ ΑΠΔΛΠΗΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΠΟΜΧΝΧΖ ΥΑΜΖΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΉ ΘΔΖ ` ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ ΤΠΔΡΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ «ΤΠΟΘΑΛΑΜΟ- ΤΠΟΦΤΖ- ΔΠΗΝΔΦΡΗΓΗΟ ΦΛΟΗΟ» ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΡΓΗΑΚΟΤ ΡΤΘΜΟΤ

13 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΥΔΣΗΚΟΗ ΜΔ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΚΑΗ Κ.Α. Κάπληζκα Τςειή αξηεξηαθή πίεζε Γηαβήηεο Παρπζαξθία ΟΗ ΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΟΗ ΓΤΚΟΛΔΤΟΝΣΑΗ ΝΑ ΣΖΡΟΤΝ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ σζηή δηαηξνθή Άζθεζε Σαθηηθέο επηζθέςεηο Οξζή ιήςε θαξκάθσλ

14 Η ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ ΑΤΞΑΝΕΙ ΣΟΝ ΚΙΝΔΤΝΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ αςκενείσ χωρίσ κατάκλιψθ με Στεφανιαία Νόςο. Απνηέιεζκα Κατάκλιψθ μετά από Σ.Ν., διπλάςιοσ κίνδυνοσ Κ. Α. Σ.Ν. χωρίσ κατάκλιψθ, επικράτθςθ Κ.Α. 3,6% Σ.Ν. και κατάκλιψθ, επικράτθςθ Κ.Α. 14,6% αςκενείσ με φαρμακευτικό ιςτορικό, θ λιψθ ι μθ αντικατακλιπτικϊν φαρμάκων δεν μείωνε τθν εμφάνιςθ Κ.Α.

15 Ζ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΝΔΧΝ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΜΔ ΚΑΡΓΗΑΚΔ ΠΑΘΖΔΗ ζπκκεηέρνληεο θάησ ησλ 40 εηώλ, επί 14,9 έηε Ζ αλαινγία ζαλάηνπ από θαξδηαγγεηαθή λόζν 2,8 κε θαηάζιηςε 3,21 θαη κε απόπεηξα απηνθηνλίαο Όηαλ ε θαηάζιηςε έρεη δηαγλσζζεί ζε λεόηεξνπο αλζξώπνπο, νη θιηληθνί γηαηξνί ρξεηάδεηαη λα δίλνπλ κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ θαξδηαγγεηαθή πγεία ηνπο Dr. Scherrer Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri

16 Ζ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΔΗΝΑΗ ΚΟΗΝΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ Κ.Α. ΝΤΖΑ Η 11% Δπηθξάηεζε ηεο θαηάζιηςεο θαηά NYHA: ΝΤΖΑ ΗΗ 20% ΝΤΖΑ ΗΗΗ 38% ΝΤΖΑ ΗV 42% HART: Σν 1/3 ησλ αζζελώλ κε Κ.Α. εληόο κηαο θνηλόηεηαο, πάζρνπλ από θαηάζιηςε

17 Ζ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΔΗΝΑΗ ΚΟΗΝΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ Κ.Α. Δπαλεηζαγσγή αζζελώλ <70 εηώλ κε Κ.Α. 67% κε θαηάζιηςε 44% ρσξίο θαηάζιηςε Θλεζηκόηεηα αζζελώλ <70 εηώλ κε Κ.Α. 21% κε θαηάζιηςε 15% ρσξίο θαηάζιηςε

18 Ζ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΔΗΝΑΗ ΚΟΗΝΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ Κ.Α. Ζ θαηάζιηςε είλαη θνηλή κεηά από Ο... απμεκέλνο θίλδπλνο ζλεηόηεηαο Ζ θαηάζιηςε ζε πγηή άηνκα είλαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εκθάληζεο θαξδηαθώλ πξνζβνιώλ ε αζζελείο κε Ο..., ην εκθαληδόκελν άγρνο εληείλεη ηελ θαηάζιηςε Ζ Μεηαβιεηόηεηα ηνπ Καξδηαθνύ Ρπζκνύ παξακέλεη ζεκαληηθόο πξνγλσζηηθόο δείθηεο ζαλάηνπ Μπνξεί λα ειέγμεη ηελ θαηάζιηςε Σν απιό εξώηεκα «Δίζηε θαηαζιηπηηθόο;» ή «λνηώζεηε όηη ε δσή ζαο είλαη θελή;» 55% επαηζζεζία 75% εηδηθόηεηα

19 ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ Αληηθαηαζιηπηηθά-αγρνιπηηθά θάξκαθα πληξνθηθόηεηα ησλ εξσηηθώλ ζρέζεσλ Φπρνζεξαπεία πρλή επαθή κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ Γηαηξνθή πινύζηα ζε πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο θαη Χ3 ιηπαξώλ νμέσλ Κνηλσληθνπνίεζε πλαηζζεκαηηθή ζηήξημε Αληηκεηώπηζε ηεο παρπζαξθίαο θαη ζσκαηηθή επεμία Απόιαπζε θαη δεκηνπξγία ησλ πνιηηηζκηθώλ πξντόλησλ Δπαξθήο ύπλνο Ηθαλνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο επραξίζηεζεο Γεθαπέληε ιεπηά γέιηνπ θάζε εκέξα Γηαθνπή ησλ βιαπηηθώλ ζπλεζεηώλ

20