Περιγράµµατα Μαθηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγράµµατα Μαθηµάτων"

Transcript

1 ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩN ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Α Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 8 Ακαδηµ. Εξάµηνα Πιστωτικές Μονάδες ΠΜ/ECTS: 240 Περιγράµµατα Μαθηµάτων

2 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Υ101 Μαθηµατικά Ι (ΠΜ/ECTS 6.0) Γραµµική Άλγεβρα: πίνακες, ορίζουσες, γραµµικά συστήµατα, ιδιοτιµές και ιδιοανύσµατα. Στοιχεία διανυσµατικού λογισµού και αναλυτικής γεωµετρίας. ιαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός συνάρτησης µιας πραγµατικής µεταβλητής. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις. Ακολουθίες-Σειρές: γενικά περί ακολουθιών, αριθµητικές σειρές, σειρές συναρτήσεων, δυναµοσειρές (σειρές Taylor και Maclaurin). Εφαρµογές στην ειδικότητα. Υ102 Φυσική Ι (ΠΜ/ECTS 5.0) Μεταφορική κίνηση: περιγραφή µεταφορικής κίνησης, νόµοι του Newton, ώθηση δύναµης και διατήρηση ορµής, έργο δύναµης και διατήρηση ενέργειας. Περιστροφική κίνηση: περιγραφή περιστροφικής κίνησης, περιστροφική κινητική ενέργεια, ροπή αδράνειας, θεωρήµατα παραλλήλων και καθέτων αξόνων, ροπή δύναµης και 2oς νόµος Newton, έργο ροπής και διατήρηση ενέργειας, ώθηση ροπής και διατήρηση στροφορµής. Μηχανική ρευστών: βασικές έννοιες (πίεση, άνωση, αρχή Pascal), νόµοι συνέχειας και Bernoulli, ιξώδες, νόµος Stokes και νόµος Poiseuille. Θερµότητα: θερµοκρασιακές κλίµακες, θερµική διαστολή, θερµιδοµετρία, µετατροπές φάσης, διάδοση θερµότητας. Εργαστήριο: Θεωρία σφαλµάτων και χάραξη διαγραµµάτων. Μέτρηση γωνιών και µηκών. Προσδιορισµός µέτρου ελαστικότητας του Young. Μέτρηση ροπής αδράνειας και γωνιακής επιτάχυνσης. Πειραµατική επαλήθευση της αρχής διατήρησης ενέργειας. Τροχός του Maxwell. Προσδιορισµός πυκνότητας υγρών. Μέτρηση συντελεστή ιξώδους. Προσδιορισµός επιφανειακής τάσης υγρών µε τη µέθοδο του δακτυλίου. Προσδιορισµός βαθµού απόδοσης βραστήρα. Μελέτη ακτινοβολίας µελανού σώµατος. Μέτρηση του λόγου C p /C v Υ103 Τεχνικό & Κατασκευαστικό Σχέδιο (ΠΜ/ECTS 4.0) Γραµµογραφία. ιακοσµητικά σχέδια µε ευθείες και καµπύλες γραµµές. Συναρµογές ευθειών και καµπύλων γραµµών, γεωµετρικές κατασκευές. Κλίµακες σχεδίασης. Προβολές, κατόψεις, όψεις και τοµές στερεών αντικειµένων. Αξονοµετρικά σχέδια στερεών αντικειµένων. Στοιχεία σχεδίασης δοµικών έργων: κατόψεις, όψεις, τοµές κτιρίων, σκάλες, κεκλιµένα επίπεδα, διαστασιολόγηση, συµβολισµοί δοµικών υλικών. Σχέδια λεπτοµερειών. Σχέδια συγκοινωνιακών έργων: µηκοτοµή και διατοµή δοκού, ισόπεδοι και ανισόπεδοι κόµβοι. Σχεδίαση έργων οδοποιίας: οχετοί και τοίχοι αντιστήριξης. Σχέδια υδραυλικών έργων: φρεάτια επίσκεψης και εισροής οµβρίων υδάτων, εκχειλειστής φράγµατος, επενδεδυµένες αρδευτικές διώρυγες. Σχέδια λιµενικών έργων: κρηπιδώµατα, µώλοι. Εργαστηριακές ασκήσεις στην ανωτέρω ύλη. Υ104 Εισαγωγή στην Πληροφορική και Προγραµµατισµός Η/Υ (ΠΜ/ECTS 5.0) Αριθµητικά συστήµατα: δυαδικό, οκταδικό, δεκαεξαδικό. Το υλικό (hardware): µονάδες εισόδου εξόδου, µνήµης, κάρτες. Το λογισµικό (software): λογισµικό συστήµατος, λογισµικό εφαρµογών. ίκτυα Επικοινωνίες: επικοινωνίες υπολογιστών, αρχιτεκτονική δικτύων, διαδίκτυο (πρωτόκολλο TCP/IP, διευθύνσεις Domain, υπηρεσίες Internet). Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού QBASIC: εντολές εισόδου εξόδου, εντολές ελέγχου ροής προγράµµατος, εντολές επανάληψης, πίνακες. Εργαστήριο: Εισαγωγή στο περιβάλλον των Windows. Εισαγωγή στον κειµενογράφο Microsoft Word. Εισαγωγή στο λογιστικό φύλλο Microsoft Excel. Internet, φυλλοµετρητής, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Απλά προγράµµατα µε εντολές επιλογής και επανάληψης. Προγράµµατα εισαγωγής, επεξεργασίας και εκτύπωσης στοιχείων πίνακα µίας και δύο διαστάσεων. Υ105 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Παιδαγωγική (ΠΜ/ECTS 4.0) Περιεχόµενο, ιστορική εξέλιξη, αντικείµενα και µέθοδοι της Παιδαγωγικής Επιστήµης. Η διεπιστηµονικότητα της Παιδαγωγικής Επιστήµης. Οι πηγές της παιδαγωγικής γνώσης: εκπαιδευτική πρακτική, φιλοσοφικός στοχασµός, βιβλιογραφική τεκµηρίωση, επιστηµονική έρευνα. Καθοριστικοί παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γενικές όψεις και συνθήκες εκπαίδευσης: Επιδιώξεις και στόχοι, σχολικός χώρος και χρόνος, σχέση σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας κλπ. Η εκπαιδευτική πράξη: Θεµελιώδεις αρχές, εκπαιδευτικές σχέσεις, το µάθηµα, τα σχολικά εγχειρίδια, το εκπαιδευτικό υλικό. Νέες τάσεις και µορφές αγωγής: Παιδαγωγική ΑΜΕΑ, περιβαλλοντική αγωγή, διαπολιτισµική αγωγή, αγωγή υγείας αγωγή του καταναλωτή, αισθητική αγωγή κλπ. Σύγχρονοι παιδαγωγικοί προσανατολισµοί και εφαρµογές: Αγωγή για τα δικαιώµατα του παιδιού, εθελοντισµός και κοινωνικός προβληµατισµός, διασύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης, τεχνολογικός αλφαβητισµός, «ευέλικτη 2

3 ζώνη» στην εκπαίδευση, κλπ. Υ106 Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία (ΠΜ/ECTS 6.0) Η Ψυχολογία ως επιστήµη. Μέθοδοι ψυχολογικής έρευνας Κύριες σχολές/θεωρητικές κατευθύνσεις της Ψυχολογίας. Ανάγκες, ένστικτα, κίνητρα, κλπ. Προσωπικότητα. Κληρονοµικότητα και περιβάλλον. Προσαρµογή (έννοια, σηµασία, προβλήµατα, διαταραχές, µηχανισµοί άµυνας κλπ). Νοηµοσύνη, συναισθηµατική νοηµοσύνη, δηµιουργικότητα. Ωρίµανση, εξέλιξη, και ανάπτυξη του ατόµου. Θεωρίες ανθρώπινης ανάπτυξης (ψυχοδυναµική, κοινωνιολογική και αναπτυξιακή προσέγγιση). Φάσεις και στάδια ανάπτυξης στη δια βίου πορεία ανάπτυξης του ατόµου. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανά στάδιο. Έµφαση στα συναισθηµατικά προβλήµατα του εφήβου (συναισθηµατικές διαταραχές, κατάθλιψη και αυτοκτονία, κλπ). Ατοµικές διαφορές (περιγραφή, αίτια). Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Υ201 Μαθηµατικά ΙΙ (ΠΜ/ECTS 5.0) ιαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. ιαφορικές εξισώσεις, µετασχηµατισµός Laplace. Στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής. Θεωρία πιθανοτήτων. Παρουσίαση αριθµητικών δεδοµένων. Χαρακτηριστικά στοιχεία κατανοµών. Κατανοµές πιθανότητας: διωνυµική, κανονική, student. Στοιχεία διανυσµατικής ανάλυσης. Εφαρµογές στην ειδικότητα, επίλυση προβληµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ (χρήση λογισµικού). Εργαστήριο: Αριθµητικοί υπολογισµοί, πράξεις µε µαθηµατικές εκφράσεις. Συνάρτηση µιας µεταβλητής: όρια, παράγωγοι, ολοκληρώµατα, γραφικές παραστάσεις. Σειρά Taylor, προσέγγιση συνάρτησης µε σειρά και γραφική παράσταση. Γραφική παράσταση πεπλεγµένης, παραµετρικής, αντίστροφης συνάρτησης και σε πολική µορφή. Επίλυση εξισώσεων, ανισώσεων και συστηµάτων αυτών. Συνάρτηση πολλών µεταβλητών: όρια, µερικές παράγωγοι, διαφορικό, σύνθετη συνάρτηση και γραφικές παραστάσεις αυτών. Ακρότατα, διπλό- τριπλό- επικαµπύλιο ολοκλήρωµα, γραφικές παραστάσεις. ιαφορικές εξισώσεις: επίλυση, αριθµητική επίλυση, συστήµατα. Γραφική επίλυση: πεδία διευθύνσεων. Πίνακες και συστήµατα, ιδιοτιµές-ιδιοανύσµατα. Λίστες σηµείων και παλινδρόµηση, γραφική παρουσίαση. Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων. Υ202 Φυσική ΙΙ (ΠΜ/ECTS 5.0) Ταλαντώσεις: γραµµική αρµονική, στροφική αρµονική, φθίνουσα, εξαναγκασµένη, συντονισµός, σύνθεση. Κυµατική: εξίσωση αρµονικού κύµατος, ένταση κύµατος, συµβολή κυµάτων, στάσιµα κύµατα. Ακουστική: υποκειµενικά και αντικειµενικά χαρακτηριστικά ήχου, µέτρηση θορύβου (κλίµακα decibel), φαινόµενο Doppler, υπέρηχοι. Ηλεκτροµαγνητισµός: ηλεκτροστατικό πεδίο (Ν. Gauss), µαγνητικό πεδίο (Ν. Biot Savart, N. Ampere), ηλεκτροµαγνητική επαγωγή (Ν. Faraday), εξισώσεις Maxwell. Εργαστήριο:. Μέτρηση µήκους κύµατος φωτός µε φράγµα. Μέτρηση µήκους κύµατος δέσµης Laser. Βαθµολογία φασµατοσκοπίου. Μέτρηση αντίστασης και χωρητικότητας µε γέφυρα Wheatstone. Μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτή. Μελέτη της θερµικής εξάρτησης αντίστασης. Μελέτη διαιρέτη τάσης. Εφαρµογές καθοδικού παλµογράφου. Μελέτη χαρακτηριστικής καµπύλης διόδου. Μέτρηση ειδικού φορτίου του ηλεκτρονίου. Χάραξη βρόχου υστέρησης. Μελέτη συντελεστή εξασθένισης ακτίνων Χ. Υ203 Εφαρµοσµένη Μηχανική (ΠΜ/ECTS 5.0) Οι έννοιες της δύναµης του κατανεµηµένου φορτίου και της ροπής. υνάµεις στο επίπεδο και τον χώρο. Αρχές σύνθεσης και ανάλυσης δυνάµεων. Αρχές ισορροπίας δυνάµεων. Είδη στηρίξεων και βαθµός στατικής αοριστίας. Προσδιορισµός αντιδράσεων σε απλούς ισοστατικούς φορείς. Υπολογισµός εντατικής κατάστασης, διαγράµµατα ροπών κάµψεως (Μ), τεµνουσών δυνάµεων (Q), αξονικών δυνάµεων (Ν). Εισαγωγή σε σύνθετους ισοστατικούς φορείς (δοκοί Gerber, ισοστατικά πλαίσια, απλά δικτυώµατα)- διαγράµµατα Μ, Q, Ν. Y204 Τεχνική Γεωλογία (ΠΜ/ECTS 5.0) Ρόλος και βασικοί κλάδοι της Τεχνικής Γεωλογίας. Γεωλογικοί σχηµατισµοί (γένεση, δοµή, σύσταση, ταξινόµηση και κατάταξη, φυσικές ιδιότητες). Μέθοδοι αναγνωρίσεως των ορυκτών, περιγραφή και ταξινόµηση ορυκτών και πετρωµάτων. οµή και χηµική σύσταση του εσωτερικού της γης. Φλοιός, µανδύας, πυρήνας. Γενικά περί πετρωµάτων. Πυριγενή ιζηµατογενή και µεταµορφωµένα πετρώµατα. Στοιχεία στρωµατογραφίας. Χρήση γεωλογικής πυξίδας. Αξιοποίηση δεδοµένων µετρήσεων. 3

4 Αποτυπώσεις σε δίκτυα προβολής. Μεταβολές των γεωλογικών σχηµατισµών που οφείλονται σε ενδογενείς παράγοντες. Μεταβολές των γεωλογικών σχηµατισµών που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες. Αποσάθρωση διάβρωση ή κύκλος επιφανειακής διάβρωσης. Γεωµορφολογία. Κλιτείς. Υδρογραφικό δίκτυο. Υδροκρίτες. Λεκάνες απορροής. Ποταµοί. Γεωµορφικοί παράµετροι Γεωµορφές και Τεκτονική. Αποτύπωση γεωλογικών σχηµατισµών µε κλασσικές και σύγχρονες µεθόδους. Φυσικές ιδιότητες των πετρωµάτων Ιδιότητες σε κλίµακα κρυστάλλου και κόκκου. Ιδιότητες σε κλίµακα πετρώµατος. Μετρήσεις και περιγραφή των ασυνεχειών. Προσανατολισµός των διακλάσεων. (χρήση πυξίδας). Στερεογραφική προβολή (αποτύπωση) επιπέδου κάνναβος Schmidt. Σεισµοί-Είδη σεισµών - Μετάδοση και αναγραφή των σεισµικών κυµάτων. Επιµήκη κύµατα P. Εγκάρσια κύµατα S. ιερεύνηση των υπόγειων νερών. Πορώδες. Περατότητα. Σχέση του Dupuit. Συντελεστής υδροπερατότητας (Κ), αγωγιµότητας (T) εναποθήκευσης (S) µε επί τόπου δοκιµές. οκιµές εισπιέσεων. Γενικά για γεωτεχνικά ερευνητικά έργα. Ερευνητικές γεωτρήσεις Είδη γεωτρήσεων, δειγµατοληψίες. Εργαστήριο: Ορυκτά (αναγνώριση, σκληροµετρική κλίµακα Mohs, απλές µέθοδοι προσδιορισµού ορυκτών βάσει φυσικών, χηµικών και µηχανικών ιδιοτήτων). Πετρώµατα (περιγραφή, µελέτη, αναγνώριση). Χάρτες (τοπογραφικός- γεωλογικός, κατασκευή τοπογραφικής τοµής και αποτύπωση επί της τοµής των οριζόντιων και κεκλιµένων γεωλογικών στρωµάτων, προσδιορισµός πάχους των γεωλογικών στρωµάτων, αποτύπωση κατακόρυφου ρήγµατος). Γεωλογική πυξίδα. Στατιστική επεξεργασία γεωλογικών στοιχείων. Μελέτη ανάγλυφου, υδρολογικές λεκάνες, περατότητες πετρωµάτων, σεισµολογία. Υ205 Φιλοσοφική-Κοινωνιολογική Θεώρηση της Παιδείας (ΠΜ/ECTS 5.0) Θεµελιώδεις έννοιες της φιλοσοφίας της παιδείας. Αντικείµενο της φιλοσοφίας της παιδείας και σχέση της µε άλλες Επιστήµες της Αγωγής. Βασικές µέθοδοι φιλοσοφικής ανάλυσης, αναγκαιότητα φιλοσοφικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, φιλοσοφικό υπόβαθρο της διδασκαλίας, η µάθηση από φιλοσοφική άποψη. Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις της αγωγής, προβλήµατα και αντινοµίες στην εκπαίδευση, γλώσσα και φιλοσοφική σκέψη, πληροφόρηση, κριτική σκέψη και φιλοσοφία. Κλασικές µορφές στη Φιλοσοφία της Παιδείας. Ερµηνεία κειµένων. Κύρια φιλοσοφικά ρεύµατα, σχολές και η επίδρασή τους στην Ιστορία της Παιδείας. Τάσεις και προβληµατισµοί στη Φιλοσοφία της Παιδείας. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Θετικές και κοινωνικές επιστήµες: Εννοιολογικές διευκρινίσεις κοινωνιολογικών όρων, πρωτεργάτες της Κοινωνιολογίας. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Εισαγωγή, ιστορική αναδροµή, θεωρητικά ρεύµατα. Κοινωνικές λειτουργίες της Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη, ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών, σχολείο και περιβάλλον, σχολική επίδοση, σχολική αποτυχία. Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισµός, Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης. Ιδεολογικοπολιτικές λειτουργίες της εκπαίδευσης. Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Κοινωνιολογία της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της τεχνικής, κύρια ρεύµατα. Φύση και τεχνική ως αντι-φύση. Επιστήµη, τεχνική στους νεότερους χρόνους και στη µεταβιοµηχανική κοινωνία, «τεχνοεπιστήµη». Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες. Υ206 Παιδαγωγική Ψυχολογία (ΠΜ/ECTS 5.0) Παιδαγωγική ψυχολογία. Ρόλος της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση. Μάθηση: Έννοια, φύση, σηµασία, αντικείµενο, προβλήµατα. Θεωρίες µάθησης. Κυριότερες θεωρίες και κριτική θεώρησή τους. Παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση (κίνητρα, ετοιµότητα, ωριµότητα, τρόποι διδασκαλίας κλπ). Ατοµικές διαφορές και µάθηση. Τύποι µάθησης και τρόποι µελέτης. Αντίληψη, µνήµη και λήθη στη µάθηση και διατήρηση της µάθησης. Μαθησιακές δυσκολίες: Ερµηνεία, αντιµετώπιση. ιαπροσωπικές σχέσεις και ψυχική/κοινωνική υγεία. εξιότητες επικοινωνίας. Προγράµµατα βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων. ιαφυλικές σχέσεις. Ειδικές οµάδες µαθητών (π.χ ευφυείς µαθητές, µαθητές µε νοητική υστέρηση, µαθητές από στερηµένα περιβάλλοντα, αλλοδαποί, κλπ). Η σχολική τάξη ως οµάδα. Ρόλος των οµάδων στη σχολική τάξη. Είδη οµάδων, λειτουργία των οµάδων, δυναµική των οµάδων. Χώροι και υπηρεσίες για εξασφάλιση υποστήριξης των µαθητών ή και του σχολείου σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως ναρκωτικά, αλκοολισµός, AIDS, κλπ. Ο εκπαιδευτικός και ο συµβουλευτικός του ρόλος. 4

5 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Υ301 οµικά Υλικά (ΠΜ/ECTS 7.0) Είδη δοµικών υλικών. Χηµεία δοµικών υλικών. Ιδιότητες δοµικών υλικών: Πορώδες, υγρασία, υδατοαπορροφητικότητα, υδατοπερατότητα. Εργαστηριακές µέθοδοι και τεχνικές προσδιορισµού τους. Αδρανή υλικά, κοκκοµετρική ανάλυση. Κονίες: ιδιότητες κονιών, τεχνολογίες παρασκευής. Κονιάµατα και σκυροδέµατα: τεχνολογία παρασκευής κονιαµάτων και σκυροδεµάτων, προϊόντα, ιδιότητες. Εργαστηριακές µέθοδοι και τεχνικές ελέγχου αυτών. Ενανθράκωση σκυροδέµατος. Κεραµικά: ιδιότητες κεραµικών και τεχνολογία παραγωγής. οµική ξυλεία: παραπροϊόντα και παράγωγα ξύλου. Μεταλλικά υλικά: σιδηρούχα και µη σιδηρούχα µεταλλικά υλικά. Εισαγωγή στη διάβρωση και προστασία µεταλλικών δοµικών υλικών. Μέθοδοι προστασίας. Πολυµερή (πλαστικά). Πολυµερή δοµικά υλικά. οµικό γυαλί και παραπροϊόντα του. Υδρύαλος. Εργαστήριο: Αδρανή υλικά. ειγµατοληψία αδρανούς και εξασφάλιση αντιπροσωπευτικού δείγµατος µε τη µέθοδο του τεταρτοµερισµού. Κοκκοµετρική ανάλυση αδρανών. Προσδιορισµός φυσικών µεγεθών αδρανών υλικών: φαινόµενο βάρος, ειδικό βάρος, πορώδες, συντελεστής µάζας. Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας και υδατοαπορροφητικότητας αδρανών υλικών. Έλεγχος καθαρότητας άµµου. οκιµή ισοδύναµου άµµου. Προσδιορισµός παιπάλης στα αδρανή. Κονίες: λεπτότητα τσιµέντου, σταθερότητα όγκου τσιµεντοπολτού. Κονιάµατα: προσδιορισµός κάθισης και µέτρου εξάπλωσης κονιάµατος, συνεκτικότητα κονιάµατος. Σκυροδέµατα: θλιπτική αντοχή, διόρθωση κοκκοµετρικών συστάσεων, µελέτη αναµίγµατος, εφελκυστική αντοχή το πείραµα διαρρήξεως κυλίνδρων. Υ302 Αντοχή Υλικών (ΠΜ/ECTS 7.0) Βασικές έννοιες. Ορθές τάσεις (κεντρικός εφελκυσµός, θλίψη). ιατµητικές τάσεις. Επίπεδη ένταση, κύριες τάσεις, κύκλος του Mohr. Παραµορφώσεις. Κέντρα βάρους. Ροπές αδράνειας. Στατική ροπή επιφάνειας. Ελαστική συµπεριφορά υλικών: Κάµψη, διάτµηση, στρέψη. Έκκεντρη φόρτιση, πυρήνας διατοµής. Σύνθετη καταπόνηση. Λυγισµός. Ψαθυρά και όλκιµα υλικά. Ελαστοπλαστική συµπεριφορά όλκιµων υλικών. Κριτήρια αστοχίας υλικών. Εργαστήριο: Εφελκυσµός χαλύβων. Χαρακτηριστικά του διαγράµµατος τάσεων-παραµορφώσεων. Πρότυπα δοκίµια. Θλίψη δοκιµίων ξύλου και µετάλλων. Κάµψη πρισµατικών δοκιµίων χάλυβος. ιάγραµµα φορτίου - βελών κάµψεως. Στρέψη δοκιµίων χάλυβος. ιάγραµµα στρεπτικών ροπών γωνιών. Φωτοελαστικότητα, τροχιές τάσεων. Το πείραµα της αναδίπλωσης. Σκληροµετρήσεις κατά Brinell & Rockwell. Το πείραµα της κρούσης και της κόπωσης. Υ303 Οικοδοµική & οµικά Στοιχεία Κατασκευών (ΠΜ/ECTS 5.0) Υλικά δόµησης. Κατασκευή φέροντος οργανισµού. Ικριώµατα. Είδη εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων. άπεδα, οροφές. Μονώσεις: υγροµονώσεις, θερµοµονώσεις, ηχοµονώσεις. Υδατοστεγανότητα δωµάτων και υπογείων. Στέγες. Εσωτερικά και εξωτερικά κουφώµατα. Σκάλες. Επιχρίσµατα. Χρώµατα και χρωµατισµοί. Εργαστήριο Μελέτη θερµοµόνωσης. Τεχνική στεγάνωσης (δωµάτων, υπογείων και τοίχων). Μετρήσεις θορύβου και συντελεστής ηχοαπορρόφησης υλικών. Τεχνικές ηχοµόνωσης χώρων. ιαδικασία προετοιµασίας κτισίµατος τοίχων (χάραξη, ράµα, νήµα της στάθµης). Κτίσιµο δροµικού τοίχου και γωνίας δροµικού. Προµετρήσεις και επιµετρήσεις δοµικών στοιχείων (τοίχων, επιχρισµάτων, στοιχείων σκυροδέµατος). Επίδειξη κατασκευής ικριωµάτων. Υ304 Σχεδίαση Έργων µε Η/Υ (ΠΜ/ECTS 1.0) ηµιουργία αποθήκευση µεταφορά αρχείων σχεδίων. Βασικές εντολές σχεδίασης (Line, Pline, Circle, Arc, Ellipse κλπ). Εντολές επεξεργασίας σχεδιασµένων αντικειµένων (Erase, Copy, Move, Trim, Offset κλπ). Χρήση βοηθηµάτων σχεδίασης (Grid, Snap, Ortho, Drafting Setting, Osnap κλπ). ηµιουργία και επεξεργασία κειµένου (Text, Mtext). Αυτόµατη διαστασιολόγηση (Dimension). Οργάνωση και επεξεργασία συνθέτων σχεδίων (Layer, Block, Xref). Εκτυπώσεις σχεδίων υπό κλίµακα. Εφαρµογές. Υ305 Εκπαιδευτική ιοίκηση & Πολιτική (ΠΜ/ECTS 5.0) Εκπαίδευση, διοίκηση και πολιτική: Βασικές εισαγωγικές έννοιες της εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης. Συνταγµατικές αρχές για την εκπαίδευση και το ζήτηµα της παιδαγωγικής ελευθερίας. Ο ρόλος της κρατικής εξουσίας και των οµάδων πίεσης στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής. Ιστορική εξέλιξη των θεωριών οργάνωσης και διοίκησης και η επίδρασή τους στη διοίκηση της εκπαίδευσης. οµή και ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήµατος: Επισκόπηση των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων

6 και αλλαγών. οµή και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος (βαθµίδες, τύποι σχολικών µονάδων, θεσµοί, καινοτοµίες, κλπ) και του συστήµατος Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Κεντρική και περιφερειακή εκπαιδευτική διοίκηση. Η εκπαιδευτική µονάδα ως διοικητική µονάδα και φορέας άσκησης και διαµόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού συστήµατος και της εκπαιδευτικής µονάδας. Σχολικό κλίµα. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού: Η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού ως επιστήµη και ως οργανωτική λειτουργία. Κατηγορίες προσωπικού στην εκπαίδευση. Πολιτικές στελέχωσης εκπαιδευτικών υπηρεσιών και πολιτικές εξέλιξης και ανάπτυξης των στελεχών της εκπαίδευσης. ιεύθυνση και διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων στην εκπαίδευση. Φύλο και διοίκηση της εκπαίδευσης. Πολιτική ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στην εκπαιδευτική µονάδα. Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός και δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και προσωπικού, εσωτερική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής µονάδας. Συγκριτική Εκπαιδευτική ιοίκηση και Πολιτική: Ευρωπαϊκή και διεθνής εκπαιδευτική πολιτική. Ο ρόλος του CEDEFOP στην ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Υ306 Συµβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισµός (ΠΜ/ECTS 5.0) Συµβουλευτική: Έννοια, σκοπός, εξέλιξη και περιεχόµενο, σχέση µε Συµβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρητικό υπόβαθρο, µεθοδολογία, εφαρµογές της. Συµβουλευτική παρέµβαση. εοντολογία και αρχές εφαρµογής της συµβουλευτικής και του προσανατολισµού. Αξιολόγηση στη Συµβουλευτική. Αναφορά σε «περιπτώσεις» [case studies] από το σχολικό χώρο που απαιτούν συµβουλευτική παρέµβαση/υποστήριξη. Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας -Σχολικός Εκπαιδευτικός και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός: Έννοια, σκοπός και περιεχόµενο, εξέλιξη του θεσµού. Η επαγγελµατική ανάπτυξη ωρίµανση του ατόµου, θεωρητικές βάσεις της επαγγελµατικής ανάπτυξης. Αγωγή Σταδιοδροµίας στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας. Μεθοδολογία της Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας και οργάνωση υπηρεσιών και παρεµβάσεων συµβουλευτικής και προσανατολισµού σε κάθε χώρο. Η αξιολόγηση στο θεσµό. Αξιολόγηση του θεσµού συνολικά. ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Υ401 Στατική Ι (ΠΜ/ECTS 5.0) Εισαγωγή στη Στατική. Φορτία. Εξισώσεις ισορροπίας. Ισοστατικοί και υπερστατικοί φορείς. Στατική λειτουργία. Ελεγχος εσωτερικής υπερστατικότητας. Εντατικά µεγέθη σε ισοστατικούς φορείς. ιαγράµµατα ροπών, τεµνουσών και αξονικών δυνάµεων σε απλούς και σύνθετους φορείς (δοκούς, δοκούς Gerber, τριαρθρωτά πλαίσια). ικτυώµατα και µέθοδοι υπολογισµού εσωτερικών αξονικών δυνάµεων. Τοξοειδείς φορείς. Η έννοια της γραµµής επιρροής. Γραµµές επιρροής σε αµφιέρειστες δοκούς, δοκούς Gerber και τριαρθρωτά πλαίσια. Ακραίες τιµές εντατικών µεγεθών για διάφορες µορφές κινητών φορτίων. Αρχή των δυνατών έργων. Θεώρηµα Betti-Maxwell. Υπολογισµός παραµορφώσεων ισοστατικών φορέων. Μέθοδος του µοναδιαίου φορτίου. Θεωρήµατα του Mohr. Ελαστική γραµµή. Υ402 Συγκοινωνιακά Έργα & Κυκλοφοριακή Ροή (ΠΜ/ECTS 5.0) Χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας. Κυκλοφοριακός φόρτος. Μεταβολές κυκλοφοριακού φόρτου (ετήσιες, µηνιαίες, ηµερήσιες και ωριαίες, συντελεστής ώρας αιχµής). Φόρτος σχεδιασµού (µέσος ηµερήσιος ή µέση ηµερήσια κυκλοφορία ΜΗΚ). Σύνθεση της κυκλοφορίας. Κατανοµή φόρτου ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας. Ταχύτητα. ιακύµανση και παράγοντες επίδρασης στην ταχύτητα. Βασικές σχέσεις: φόρτου-ταχύτητας, φόρτου-πυκνότητας, πυκνότητας-ταχύτητας. Χαρακτηριστικά οδηγού, πεζών, οχηµάτων. Κυκλοφοριακή ικανότητα οδού και στάθµη εξυπηρέτησης (κυκλοφοριακή ικανότητα, φόρτος εξυπηρετήσεως, ιδανικές συνθήκες, στάθµες εξυπηρετήσεως και λειτουργικές συνθήκες). Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα και τους φόρτους εξυπηρετήσεως. Εργαστήριο: Συλλογή στοιχείων κυκλοφοριακής ροής. Στατιστική επεξεργασία στοιχείων. Μελέτη της κυκλοφοριακής ροής δρόµου και ενός απλού συγκοινωνιακού κόµβου. Υ403 Ξένη Γλώσσα-Ορολογία (ΠΜ/ECTS 4.0) Επεξεργασία επιλεγµένων θεµάτων ειδικότητας στην Ξένη Γλώσσα (English for Specific Purposes/ESP), ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα των σπουδαστών (ι) να κατανοούν ξενόγλωσση βιβλιογραφία, τεχνικά και επιστηµονικά κείµενα, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες, εκθέσεις, αναφορές, κλπ., και (ιι) να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο επί θεµάτων ειδικότητας. 6

7 Aνάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του σπουδαστή, ώστε να µπορεί να κατανοεί και να παράγει αυθεντικό, συνεχή και συνεκτικό προφορικό και γραπτό λόγο, σε καταστάσεις επικοινωνίας οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο των ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών του αναγκών και επιδιώξεων. Υ404 Τοπογραφία (ΠΜ/ECTS 8.0) Η έννοια της Τοπογραφίας. Βασικοί ορισµοί και έννοιες. Μονάδες µετρήσεων. Επιφάνειες αναφοράς. Συστήµατα συντεταγµένων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Ορισµός ΕΓΣΑ 87. Στοιχεία Θεωρίας σφαλµάτων. Νόµος µετάδοσης αυτών. Άµεσες και έµµεσες µετρήσεις µηκών. Όργανα που χρησιµοποιούνται. Χάραξη καθέτων. Όργανα που χρησιµοποιούνται. Μεθοδολογία. Μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων γωνιών. Θεοδόλιχος-στοιχεία του οργάνου. Γηπεδοµετρία: αποτύπωση εµβαδοµέτρηση γηπέδων. Ολοκληρωµένος γεωδαιτικός σταθµός. Βασικά µέρη του οργάνου. Ταχυµετρία. Πολυγωνικές οδεύσεις. Τα τρία θεµελιώδη προβλήµατα. Είδη οδεύσεων. Επιλύσεις. Στοιχεία τριγωνισµού. Μεθοδολογία. Υψοµετρία. Χωροβάτης. Μέθοδοι µετρήσεων. Τοπογραφικές αποτυπώσεις. Σύνταξη Τοπογραφικών διαγραµµάτων. Εργαστήριο: Γηπεδοµετρία: αποτύπωση & εµβαδοµέτρηση ενός οικοπέδου µε την γεωµετρική µέθοδο. Αποτύπωση & εµβαδοµέτρηση ενός οικοπέδου µε τη µέθοδο των ορθογωνίων συντεταγµένων. Θεοδόλιχος. Χειρισµός του οργάνου. Μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων γωνιών µε θεοδόλιχο. Χωροβάτης. Χειρισµός του οργάνου. Μέτρηση υψοµετρικών διαφορών. Εµβαδόµετρο, ηλεκτρονικό εµβαδόµετρο. Χρήση αυτών. Εφαρµογή. Ηλεκτρονικός θεοδόλιχος (ολοκληρωµένος γεωδαιτικός σταθµός) Χειρισµός του οργάνου. Μέτρηση αποστάσεων, γωνιών, υψοµετρικών διαφορών. Σχεδίαση Τοπογραφικού διαγράµµατος ευρύτερης περιοχής: αναγνώριση περιοχής, ίδρυση πολυγωνοµετρικών σηµείων, µετρήσεις πολυγωνοµετρίας, µετρήσεις ταχυµετρίας & υψοµετρικών διαφορών, επίλυση πολυγωνοµετρίας, ταχυµετρίας, υψοµετρίας, σχεδίαση ολοκληρωµένου τοπογραφικού διαγράµµατος. Υ405 ιδακτική Μεθοδολογία (ΠΜ/ECTS 7.0) Αντικείµενο της ιδακτικής Μεθοδολογίας, βασικές έννοιες. Μοντέλα προ-επιστηµονικής και σύγχρονης διδακτικής. Φύση και µορφές της διδασκαλίας. Σύγχρονες διδακτικές αρχές, σύγχρονα µέσα διδασκαλίας, η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, στυλ διδακτικής συµπεριφοράς, ψυχολογικό κλίµα της τάξης, διδασκαλία και ανέλιξη ικανοτήτων, διδακτικά διλήµµατα και αντινοµίες στη διδακτική Λειτουργία, πρόγραµµα και παραπρόγραµµα. Σχεδιασµός της διδασκαλίας, διδακτικοί στόχοι, περιεχόµενα, πορεία διδασκαλίας, φάσεις - δραστηριότητες διεξαγωγής της. ιδακτικές µορφές: ιάλεξη, κατευθυνόµενος διάλογος, ερωτηµατική µέθοδος µαιευτική, διαλεκτική, επίδειξη, διερεύνηση, σχέδιο δράσης (µέθοδος project), µέθοδος επίλυσης προβλήµατος, µέθοδος ανακάλυψης, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, διδασκαλία οµάδας εκπαιδευτικών (team teaching), εξατοµικευµένη διδασκαλία, εργαστηριακή µέθοδος διδασκαλίας δεξιοτήτων, διδασκαλία µε βάση την ερµηνευτική διαδικασία, διδασκαλία µε διαθεµατική προσέγγιση, διδασκαλία µε ανάπτυξη ατοµικού φακέλου µαθήµατος, επιτόπια διδασκαλία, προγραµµατισµένη διδασκαλία, Τηλε-διδασκαλία, κλπ. Ασκήσεις εκπόνησης σχεδίου µαθήµατος και ανάλυσης διδασκαλίας. Υ406 Παιδαγωγικές Εφαρµογές Η/Υ (ΠΜ/ECTS 1.0) Ανασκόπηση λειτουργικού συστήµατος Windows και λογισµικού Word, Excel, κλπ. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού. Αξιοποίηση του Η/Υ για στατιστική επεξεργασία ερευνητικών δεδοµένων. γνωριµία µε τα κύρια στατιστικά πακέτα. Οι Η/Υ στη διδασκαλία και Εκπαίδευση. υνατότητες, ενέργειες και µέτρα αξιοποίησης. ηµιουργία διδασκαλιών - παρουσιάσεων µε τη χρήση του Microsoft PowerPoint. Εισαγωγή video και ήχου σε διαφάνειες. Εισαγωγή χρωµάτων και φόντου σε διαφάνειες. Προβολή - Χρονισµός παρουσιάσεων και τρόποι εναλλαγής διαφάνειας. Εγγραφή αφήγησης οµιλητή σε διαφάνεια, κλπ. ίκτυα διαδίκτυο. Η σηµασία του διαδικτύου στη διδασκαλία και εκπαίδευση. Σύνδεση των διαδικτυακών τεχνολογιών και υπηρεσιών µε τις θεωρίες µάθησης. Φυλλοµετρητές, περιήγηση, πρόσβαση σε δικτυακό τόπο, πλοήγηση, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Εισαγωγή στις διαδικτυακές δοµές δεδοµένων και στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Εξοικείωση µε τις διαδικτυακές τεχνολογίες, γλώσσες, εργαλεία, υπηρεσίες που βοηθούν τη εκπαίδευση από απόσταση. Χρήση εργαλείων σύνταξης για την ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού. Σηµασιολογικός ιστός για διαχείριση γλωσσικών µηνυµάτων, χρήση προγραµµάτων περιήγησης, πρόσβαση σε δικτυακό τόπο, αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων παγκοσµίου ιστού, πλοήγηση, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών. ηµιουργία ιστοσελίδων. Γνωριµία µε το εκπαιδευτικό λογισµικό. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού. Εισαγωγή στην τηλεδιάσκεψη τηλεκπαίδευση. Πολυµέσα: Τεχνολογία αναπαράστασης εικόνας και ήχου. Αρχές σχεδιασµού εφαρµογών πολυµέσων. 7

8 Λογισµικό επεξεργασίας εικόνας, ήχου, animation, Video, συγγραφικών εργαλείων. ιδασκαλία µε χρήση CD-ROM. Εργαστηριακές ασκήσεις στην ανωτέρω ύλη. Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Υ501 Στατική ΙΙ (ΠΜ/ECTS 5.0) Υπερστατικοί φορείς. Ισορροπία δυνάµεων, συµβιβαστό των παραµορφώσεων. Μέθοδος των δυνάµεων. Συντελεστές ευκαµψίας. Θερµοκρασιακές µεταβολές. Υποχωρήσεις στηρίξεων. Ελαστικές στηρίξεις. Εφαρµογές. Υπολογισµός παραµορφώσεων υπερστατικών φορέων. Συµµετρικοί φορείς: συµµετρικές και αντιµµετρικές φορτίσεις. Μέθοδος των µετακινήσεων. Θεµελιώδεις επιλύσεις αµφίπακτης και µονόπακτης δοκού. ιάγραµµα του ελευθέρου σώµατος. Συντελεστές ακαµψίας. Η µέθοδος Cross σε φορείς µε µεταθετούς και αµετάθετους κόµβους. Εφαρµογές. Γραµµές επιρροής υπερστατικών φορέων. Αρχή Muller- Breslau. Eφαρµογές σε συνεχείς δοκούς. Γεωµετρική αστάθεια φορέων: µεταθετοί και αµετάθετοι φορείς. Υ502 Έργα Χερσαίων Μεταφορών (ΠΜ/ECTS 7.0) Ιστορική εξέλιξη της οδοποιίας και των οδικών χαράξεων. Τα µέρη της οδού. Στάδια µελέτης της οδού. Ταχύτητα µελέτης. Ορισµός, είδη ταχυτήτων, καθορισµός της ταχύτητας µελέτης Ve. Ορισµός ελικτότητας Κ µίας οδού. Καθορισµός της ταχύτητας V 85%υγρό Οµοιογένεια οδικών χαράξεων, διορθωτικά µέτρα βελτίωσης οδών. Κατάταξη οδών. Βασικά γεωµετρικά στοιχεία µελέτης οδών. Χάραξη ισοκλινούς γραµµής. Στοιχεία µελέτης οδού: ευθεία - κυκλικό τόξο. Η κλωθοειδής καµπύλη ως τόξο συναρµογής στην οδοποιία. Χάραξη πολυγωνικής γραµµής, χάραξη του άξονα της οδού µε πίνακες και µε λογισµικά πακέτα σε Η/Υ. Μηκοτοµές: ορισµός, υπολογισµός πολυγωνικής µηκοτοµής, υπολογισµός εφαπτοµένης κυκλικού τόξου, υπολογισµός σηµείων ερυθράς γραµµής. ιάγραµµα καµπυλοτήτων. ιατοµές: ελληνικών και γερµανικών οδών. Τυπικές διατοµές. ιαµόρφωση πρανών. Επικλίσεις: σε ευθυγραµµία, κυκλικό τόξο και κλωθοειδή. Ορατότητα: γενικά, ορατότητα για στάση, ορατότητα για προσπέρασµα. Χωµατισµοί και κίνηση γαιών: ορύγµατα, επιχώµατα, µέθοδοι εµβαδοµέτρησης διατοµών, διάγραµµα επιφανειών κατά Brueckner, διάγραµµα κίνησης γαιών κατά Brueckner, καθορισµός ευνοϊκότερης γραµµής διανοµής, διάσπαση της γραµµής διανοµής, καθορισµός των γραµµών µεταφοράς, υπολογισµός της µέσης απόστασης µεταφοράς. Πίνακας κινήσεως γαιών. απάνη µεταφοράς γαιών. Βελτιστοποίηση των χωµατισµών µε τη βοήθεια της µηδενικής γραµµής. Προµέτρηση και προϋπολογισµός οδού. Εργαστήριο: Μελέτη οδού. Υπολογισµός ταχύτητας, χάραξη ισοκλινούς γραµµής, χάραξη πολυγωνικής γραµµής, χάραξη άξονα της οδού µε την βοήθεια πινάκων, χάραξη κλωθοειδούς. ιατοµές. Επικλίσεις. Χωµατουργικά έργα (υπολογισµός επιφανειών, όγκων, διαγράµµατα Bruckner). Προµέτρηση και προϋπολογισµός οδού: χωµατουργικών, υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών κατά ΑΤΕΟ, κρασπέδων, σκυροδεµάτων νησίδων, πινακίδων σήµανσης, διαγραµµίσεων, φωτισµού, φύτευσης. Λοιπά τεχνικά έργα. Ανάλυση τιµών κατά ΑΤΕΟ. Επίδειξη εκπόνησης µελέτης µε χρήση λογισµικών πακέτων σε Η/Υ. Υ503 Τεχνική Νοµοθεσία (ΠΜ/ECTS 3.0) Βασικές αρχές της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού. Ορισµοί και έννοιες της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Τα δηµόσια έργα και η διαδικασία παραγωγής τους. Ανάλυση και επεξήγηση βασικών εννοιών: ανάλυση τιµών ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΗΕ, συγγραφή υποχρεώσεων, σύνταξη τευχών δηµοπράτησης, δηµοπρασία έργων, συµβάσεις. Παρουσίαση βασικών άρθρων της κυριότερης νοµοθεσίας που διέπει τα δηµόσια έργα. (Ν 1418/84, Π.. 609/85, Π..472/85 - ΜΕΕΠ & ΜΕΚ, N 2576/98). Κυρώσεις και αστικές ευθύνες. Επιδράσεις της τεχνικής νοµοθεσίας στην άσκηση του τεχνικού επαγγέλµατος και στη διαδικασία παραγωγής των τεχνικών έργων. εοντολογία µηχανικού. Η νοµοθεσία για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων: µέτρα ασφάλειας και πρόληψης ατυχηµάτων. Υ504 Υδραυλική (ΠΜ/ECTS 7.0) Ιδιότητες των ρευστών, επιφανειακή τάση, τριχοειδή φαινόµενα. Αρχές Υδροστατικής, κέντρο πίεσης, άνωση, ισορροπία επιπλεόντων σωµάτων, υπολογισµός φραγµάτων. Αρχές υδροδυναµικής, στροβιλή και αστρόβιλη ροή, ροϊκές συναρτήσεις, µόνιµες και µή µόνιµες ροές. Στρωτή και τυρβώδης ροή. Βασικές εξισώσεις συνέχειας, ορµής και ενέργειας. Εξίσωση Bernoulli για ιδανικά και πραγµατικά ρευστά σε µόνιµες και µή µόνιµες συνθήκες, εξισώσεις Euler και Νavier Stokes. Υδραυλικές απώλειες, διάγραµµα Moody, πιεζοµετρική γραµµή και γραµµή ενέργειας. Βασικές αρχές υδραυλικών 8

9 µηχανών (αντλίες και υδροστρόβιλοι). Ανοικτοί αγωγοί, είδη ροών µε ελεύθερη επιφάνεια, ειδική ενέργεια, κρίσιµη ροή, υδραυλικό άλµα. Ροή πάνω από υπερχειλιστές, εκροή από οπές δοχείων. Στοιχειώδη έργα κλειστών και ανοικτών αγωγών. Eργαστήριο: Ιδιότητες υγρών, προσδιορισµός πυκνότητας και ειδικού βάρους µε την βοήθεια υδροσκοπίων. Μέτρηση ιξώδους µε την µέθοδο της πτώσης σφαιρών σε ιξωδόµετρο. Επιφανειακή τάση, δυνάµεις συνοχής και συνάφειας, ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση της τριχοειδούς ανύψωσης και ταπείνωσης. Υδροστατική πίεση, επίδειξη υδροστατικού παραδόξου. Άνωση, πειραµατική επαλήθευση της αρχής του Αρχιµήδη. Προσδιορισµός υδροστατικών δυνάµεων στο µέτωπο σωληνοειδούς. Μέτρηση παροχής µε Venturi. Πειραµατική εφαρµογή της εξίσωσης Bernoulli σε οριζόντιο και κεκλιµένο κλειστό αγωγό, χάραξη πιεζοµετρικής γραµµής και γραµµής ενέργειας. Μέτρηση γραµµικών και τοπικών απωλειών. Yδραυλικές µηχανές (στρόβιλος Pelton και φυγοκεντρική αντλία), χαρακτηριστικές καµπύλες. Ροές σε ανοικτούς αγωγούς, Μέτρηση παροχής κάτω από θυρόφραγµα και πάνω από εκχειλιστές ορθογωνικής και τριγωνικής διατοµής, προσδιορισµός των αντίστοιχων συντελεστών παροχής. Πειραµατικός προσδιορισµός στοιχείων του υδραυλικού άλµατος Υ505 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (ΠΜ/ECTS 4.0) Έννοια, σκοποί και αναγκαιότητα, πλαίσια και προβλήµατα εφαρµογής, εξέλιξη και σηµερινή κατάσταση της αξιολόγησης, θεωρητικό υπόβαθρο, κύριες θεωρίες, µεθοδολογία, φορείς, είδη, προσεγγίσεις, µέθοδοι, τεχνικές, µέσα και υλικά, διαδικασίες, αρχές. Αντικείµενα, σκοποί και κριτήρια στην αξιολόγηση. Αξιολόγηση των έµψυχων συντελεστών της εκπαίδευσης και των µη έµψυχων παραγόντων της εκπαίδευσης, οργάνωση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης, αξιολόγηση προγραµµάτων και διαδικασιών αξιολόγησης. Θεσµικό πλαίσιο, θέση της αξιολόγησης στο πρόγραµµα σπουδών. Θεσµικό πλαίσιο και η φιλοσοφία της αξιολόγησης του µαθητή, γενικοί και ειδικοί παιδαγωγικοί σκοποί/στόχοι. Μεθοδολογία και κατάρτιση των µέσων και υλικών για την αξιολόγηση του µαθητή. Απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός τεστ επίδοσης. ιαδικασία οργάνωσης και πραγµατοποίησης µιας εξέτασης, εξεταστικό άγχος. ιαδικασία επιλογής για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τρόποι βαθµολογίας γραπτών, τρόποι αξιολόγησης εργασιών. Αξιοποίηση βασικών στατιστικών διαδικασιών για την ανάλυση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων, ερµηνεία βαθµών, σταθεροί βαθµοί. Τρόποι έκφρασης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. Είδη κλιµάκων. Υ506 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΠΜ/ECTS 4.0) Φιλοσοφικό υπόβαθρο και κυρίαρχα παραδείγµατα που αποτελούν τη θεωρητική-φιλοσοφική αφετηρία της επιστηµονικής έρευνας (θετικισµός, αντι-θετικισµός, φαινοµενολογία, κλπ). Σκοπός και σηµασία της εµπειρικής έρευνας, βασικές έννοιες και πρακτικές. Κύρια στοιχεία της µεθοδολογίας της εµπειρικής έρευνας. Μέθοδοι και σχεδιασµός της εµπειρικής έρευνας (διατύπωση προβλήµατος, σκοπός και στόχοι, µεταβλητές, υποθέσεις, χρηµατοδότηση, κλπ). Κύρια στατιστικά κριτήρια και µέσα, κύριοι στατιστικοί έλεγχοι για την εµπειρική έρευνα. Τρόποι επεξεργασίας δεδοµένων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τρόπος εκπόνησης και συγγραφής µιας ερευνητικής και γενικά µιας επιστηµονικής εργασίας. Αναφορά σε φορείς, ιδρύµατα και προγράµµατα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που σχετίζονται µε συστηµατική έρευνα, ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης. ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Υ601 Γενική Τεχνολογία (ΠΜ/ECTS 5.0) Η έννοια της τεχνολογίας. Σχέση τεχνολογίας και κοινωνίας. Σύνδεση της τεχνολογίας µε την παραγωγή. Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή. Τεχνολογική ανάπτυξη και επαγγέλµατα. Η Οικονοµία. Οργάνωση και διοίκηση παραγωγής. Μελέτη της τεχνολογίας (µέθοδος του ατοµικού έργου). Μελέτη της παραγωγής (µέθοδος του συλλογικού έργου). Η σηµασία της µεθόδου της γραµµής παραγωγής στη βιοµηχανία: µέθοδος, έρευνα και πειραµατισµός. Γενική ανασκόπηση των µεθόδων διδασκαλίας που είναι απαραίτητες για το µάθηµα της Τεχνολογίας στη δευτεροβάθµια τεχνολογική εκπαίδευση. Ανάλυση των εκπαιδευτικών διαδικασιών (σεµινάρια και διαλέξεις καθηγητών, παρουσιάσεις έργων, κατασκευές). Εργαστήριο: Εργαλεία, όργανα, συσκευές, µηχανήµατα, υλικά, τεχνικό σχέδιο. Εργασίες στις µεθόδους της ατοµικής έρευνας, της οµαδικής εργασίας, της γραµµής παραγωγής για τη µελέτη της βιοµηχανίας και τέλος της έρευνας και του πειραµατισµού για την εξοικείωση των φοιτητών µε τον 9

10 επιστηµονικό τρόπο έρευνας. Υ602 Αστική Υδραυλική (ΠΜ/ECTS 7.0) Βασικές αρχές αστικής υδραυλικής και τεχνολογίας σχεδιασµού αστικών υδραυλικών δικτύων. Σύγχρονες αστικές απαιτήσεις σε νερό, αρχές της υδραυλικής των επιφανειακών ροών, µηχανισµοί γένεσης πηγών, τεχνικές υδροµάστευσης, έργα υδροληψίας. Έργα µεταφοράς νερού, ανοικτοί και κλειστοί αγωγοί, εξωτερικά και εσωτερικά υδραγωγεία, καταθλιπτικοί αγωγοί, αντλιοστάσια. Ισοζύγια ζήτησης και προσφοράς νερού. ιαστασιολόγηση υδατόπυργων και δεξαµενών αποθήκευσης νερού. Προδιαγραφές υδραυλικών µελετών, υπολογισµός δικτύων ύδρευσης. Εγκαταστάσεις διϋλισης και επεξεργασίας ποσίµου ύδατος. Προδιαγραφές ποιότητας υδάτων. Βασικές αρχές σχεδιασµού και λειτουργίας παντορροϊκών και χωριστικών αποχετευτικών δικτύων. Βοηθητικά έργα αποχέτευσης. Τυπικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων: παροχές υπολογισµού, υδραυλικοί υπολογισµοί, τεχνολογία αγωγών. Εργαστήριο: Μελέτη διαστασιολόγησης υδατοπύργου δικτύου ύδρευσης οικισµού. Μελέτη διαστασιολόγησης του εξωτερικού και του εσωτερικού υδραγωγείου ενός οικισµού. Προσδιορισµός των επιδόσεων αντλιοστασίου δικτύου ύδρευσης. Πειραµατική δειγµατοληψία και εκτίµηση των βασικών παραµέτρων ρύπανσης του νερού. Επίσκεψη σε χαρακτηριστικά έργα αστικής υδραυλικής του λεκανοπεδίου (π.χ. Μεταµόρφωση, ΕΥ ΑΠ). Υ603 Οπλισµένο Σκυρόδεµα (ΠΜ/ECTS 7.0) Το οπλισµένο σκυρόδεµα (Ο.Σ.) ως δοµικό υλικό. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού: αστοχίας και λειτουργικότητας. ράσεις σχεδιασµού. Μηχανικές ιδιότητες χάλυβος και σκυροδέµατος, συνάφεια των υλικών. Σχεδιασµός έναντι κάµψης. ιαγράµµατα και Πίνακες CEB. Εφαρµογές σε δοκούς και πλακοδοκούς. Συνήθεις πλάκες από οπλισµένο σκυρόδεµα (αµφιέρειστες, τετραέρειστες, πρόβολοι). Στατικά προσοµοιώµατα φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η επίδραση της αξονικής δύναµης: προέχουσα κάµψη, προέχουσα θλίψη. Συνάφεια και αγκυρώσεις: συνθήκες συνάφειας, είδη και µήκη αγκυρώσεων. Σχεδιασµός έναντι τέµνουσας. Σχεδιασµός έναντι στρέψης. Έλεγχος της λειτουργικότητας των κατασκευών: περιορισµός ρηγµατώσεων και βελών κάµψεως. Κατασκευαστικές διατάξεις: ποσοστά διαµήκους και εγκάρσιου οπλισµού, αποστάσεις ράβδων σιδηροπλισµού σε πλάκες και δοκούς, µόρφωση συνδετήρων, επικαλύψεις σκυροδέµατος. Εργαστήριο: Εργαστηριακή επίδειξη της συµπεριφοράς υποπλισµένων και υπεροπλισµένων δοκών από Ο.Σ. Πειραµατικά διαγράµµατα φορτίου βέλους και υπολογιστικά διαγράµµατα ροπών καµπυλοτήτων. Υπολογισµός, διαστασιολόγηση και προµέτρηση των οριζοντίων στοιχείων (πλακών και δοκών) µιάς απλής κατασκευής από Ο.Σ. Υ604 ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας (ΠΜ/ECTS 6.0) Αντικείµενο της ιδακτικής Μαθηµάτων Ειδικότητας. Έννοια και σκοποί της ανάλυσης επαγγέλµατος στην επαγγελµατική εκπ/ση και κατάρτιση. Η µετάδοση επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων διαχρονικά. ιασύνδεση του πεδίου παραγωγής και του επαγγελµατικού τοµέα µε την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. είγµατα διδασκαλιών για ανάλυση. Αρχές σύνταξης προγραµµάτων σπουδών µε έµφαση στις σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης προγραµµάτων των µαθηµάτων ειδικότητας. Σύγκριση προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπ/σης και επαγγελµατικής κατάρτισης. ιδασκαλία µε έµφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων. Η διαδικασία της επίδειξης. Το πείραµα. Η εξατοµικευµένη άσκηση. Η διαδικαστική γνώση στη διδασκαλία των επαγγελµατικών µαθηµάτων και η στρατηγική αποτελεσµατικής διδασκαλίας. Η δηλωτική γνώση στη διδασκαλία των επαγγελµατικών µαθηµάτων και οι εναλλακτικές µορφές εφαρµογής της. Στρατηγική καλλιέργειας και συνέργειας γνώσεων και δεξιοτήτων κατά τη διδασκαλία. Εργαστηριακές ασκήσεις στην ανωτέρω ύλη. Υ605 Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυµέσα (ΠΜ/ECTS 5.0) Ψυχολογία της Τεχνολογίας και θεωρίες µάθησης, γνώση των τεχνικών και των παιδαγωγικών δυνατοτήτων που προσφέρει κάθε µέσο χωριστά και κατά κατηγορία εποπτικών και µέσων (µη προβαλλόµενα µέσα, ακίνητα προβαλλόµενα µέσα και τα αντίστοιχα µέσα κατασκευής και προβολής, κινούµενα προβαλλόµενα και τα αντίστοιχα µέσα κατασκευής και προβολής, κινούµενα προβαλλόµενα προγράµµατα πολυµέσων και υπερµέσων, ταινίες, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις). Το διαδίκτυο ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας και µέσο για την κατασκευή ηλεκτρονικών διδασκαλιών - παρουσιάσεων. Αποτελέσµατα ερευνών σχετικά µε τη χρήση των µέσων σε διαφορετικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και µάθησης, κοινωνικές επιπτώσεις από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και η µεταβολή των ρόλων εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, τρόποι αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού. 10

11 Εργαστήριο: Παραγωγή και παρουσίαση συµπληρωµατικού εποπτικού υλικού (Σηµειώσεις και φυλλάδια, βιβλιοδεσία και µέθοδοί της, φωτογράφηση, κατασκευή µοντέλων και µακετών, χαρτών, αφισών). Παραγωγή και παρουσίαση ακίνητων εικόνων και µέσων, κατασκευή και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού µε χρήση κινούµενων εικόνων, κατασκευή και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού µε τη χρήση Η/Υ, εισαγωγή, επεξεργασία και εξαγωγή εικόνας βίντεο µέσω Η/Υ, παραγωγή παρουσιάσεων µε πολυµέσα, κατασκευή εκπαιδευτικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο για εκπαιδευτική χρήση, παραγωγή κινούµενης εικόνας. Νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: Αναζήτηση και επεξεργασία πληροφορίας - γνώσης - δεξιότητας µέσα από ψηφιακά δίκτυα πληροφοριών. οµές τηλεδιάσκεψης - τηλεκπαίδευσης. µάθηση από απόσταση. Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Υ701 Εδαφοµηχανική (ΠΜ/ECTS 7.0) Εισαγωγή στην Εδαφοµηχανική. Φυσικές ιδιότητες εδαφών: δοµή και σύνθεση εδάφους, φύση εδάφους, πορώδες, δείκτης πόρων, ειδικό και φαινόµενο βάρος, περιεκτικότητα σε νερό, σχέση υγρασίας πυκνότητας. Κατάταξη εδαφών (κοκκοµετρική ανάλυση, όρια Atterberg). Συνεκτικά και ψαθυρά εδάφη. Μηχανικές ιδιότητες εδαφών. ιαπερατότητα, τριχοειδής ανύψωση, θεωρίες ροής του νερού στο έδαφος. Ενεργός και ουδέτερη τάση, συµπιεστότητα αργιλικών στρωµάτων, διατµητική αντοχή εδαφών, συνοχή, γωνία τριβής, γωνία φυσικού πρανούς. Κύκλοι Mohr. Συµπύκνωση εδάφους. Σχέσεις µεταξύ τάσεων. Μονοαξονική και τριαξονική θλίψη. Πλαστική ισορροπία εδαφών, ώθηση γαιών. Τάσεις και παραµορφώσεις στο έδαφος, θεωρία του ελαστικού µέσου. Εργαστήριο: Προσδιορισµός της υγρασίας εδαφών (µέθοδοι των διαδοχικών ζυγίσεων και του ανθρακασβεστίου). Προσδιορισµός φαινοµένου και ειδικού βάρους συνεκτικών εδαφών, δείκτη κενών και πορώδους. Κοκκοµετρική ανάλυση εδαφών (µε κόσκινα και υδρόµετρο). Όρια Atterberg. Κατάταξη εδαφών. Προσδιορισµός της εργοταξιακής πυκνότητας της άµµου µε τη µέθοδο του κώνου. Προσδιορισµός της σχέσης υγρασίας πυκνότητας εδάφους (Proctor και τροποποιηµένη µέθοδος Proctor). οκιµή υδατοπερατότητας (µε διαπερατόµετρο σταθερού και µεταβλητού φορτίου). Το πείραµα προσδιορισµού της διατµητικής αντοχής. Το πείραµα της ανεµπόδιστης θλίψης σε αδιατάρακτο και διαταραγµένο δοκίµιο. Υ702 Στοιχεία Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών (ΠΜ/ECTS 5.0) Βασικές έννοιες τεχνικής σεισµολογίας. Σεισµικότητα του ελλαδικού χώρου. εδοµένα ισχυρών σεισµών. Σεισµική συµπεριφορά µονοβάθµιου ελαστικού συστήµατος. Φάσµα απόκρισης. Ανελαστική απόκριση µονοβάθµιου συστήµατος. Ανελαστικό φάσµα. Ελαστική απόκριση πολυβάθµιων συστηµάτων. Ιδιοµορφές και ιδιοπερίοδοι. Φάσµα σχεδιασµού, η έννοια του συντελεστή συµπεριφοράς. Βασικές αρχές του Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού. Προσοµοίωση µαζών και φερόντων στοιχείων ακαµψίας. Εκκεντρότητες σχεδιασµού. Μέθοδοι ανάλυσης. Χαρακτηρισικοί φορείς ανάληψης οριζοντίων δράσεων: διατµητικά συστήµατα (πλαίσια), καµπτικά συστήµατα (τοιχώµατα), µικτοί φορείς. Γενικοί κανόνες ικανοτικού σχεδιασµού. Πλαστιµότητα κατασκευών, κατασκευστικές λεπτοµέρειες. Κριτήρια αποφυγής κατάρρευσης. Εργαστήριο: Υπολογισµός της έντασης απλού κτιριακού φορέα κατά την ισοδύναµη στατική µέθοδο (επίλυση χωρικού πλαισίου µε κατάλληλο λογισµικό σε Η/Υ). Συγκριτική παρουσίαση της έντασης στα επίπεδα πλαίσια του φορέα λόγω σεισµού και στατικών φορτίων. Περιοχές του φορέα που επιβαρύνονται λόγω σεισµού. ιαστασιολόγηση δοκών και υποστυλωµάτων κατά τους ισχύοντες κανονισµούς (µε κατάλληλο λογισµικό σε Η/Υ). ιαφορές της ισοδύναµης στατικής µεθόδου και φασµατικής επαλληλίας σε υψηλούς κτιριακούς φορείς (επίδειξη σε Η/Υ). Υ703 Οργάνωση Εργοταξίου & Μηχανήµατα οµικών Έργων (ΠΜ/ECTS 7.0) Τεχνικά έργα: διαδικασία εκτέλεσης των τεχνικών έργων, στοιχεία νοµοθεσίας, ανάθεση και εκτέλεση. Στοιχεία για την ίδρυση και λειτουργία των εργοταξίων. Χωροταξικός εργοταξιακός σχεδιασµός. Εργοταξιακές εργασίες. Προκαταρκτικές εργασίες: εκσκαφές, επιχώσεις, ικριώµατα, κατεδαφίσεις, χαράξεις κτιρίων οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, πασσαλώσεις, διάνοιξη σηράγγων, υποθαλάσσιες εργασίες. ιοίκηση και διεύθυνση εργοταξίου, συµβούλια εργοταξίου, κατάλογος ποσοτήτων (προµετρήσεις, επιµετρήσεις, προϋπολογισµός, ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ). Μέτρα ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής: απαιτούµενος εξοπλισµός, νοµοθεσία και κανονισµοί, συνήθη εργοταξιακά ατυχήµατα. Χρονικός προγραµµατισµός των κατασκευών: δικτυωτή ανάλυση, τεχνολογία δικτύου, διαµόρφωση και επίλυση δικτύου. ιάγραµµα προόδου εργασιών. Έλεγχος κόστους κατασκευής. Καµπύλες κόστους χρόνου. Εκµηχάνιση τεχνικών έργων: στοιχεία για την ορθή µελέτη µηχανολογικού 11

12 εξοπλισµού, είδη και τύποι µηχανηµάτων (µηχανές εκσκαφής, µεταφοράς, ανύψωσης, εξόρυξης, κατεργασίας και συµπύκνωσης υλικών). Ορθή επιλογή µηχανηµάτων. Εργαστήριο: Επίδειξη λειτουργίας δοµικών µηχανών µέσω βίντεο: µηχανές εξόρυξης αδρανών υλικών, παραγωγής σκυροδέµατος, µεταφοράς υλικών (οχήµατα και ταινιόδροµοι), πυργογερανοί. Βασικοί µηχανολογικοί µηχανισµοί: κόστη λειτουργίας και συντήρησης. Επίσκεψη σε εργοτάξιο µεγάλου έργου. Υ704 Έργα Εγγείων Βελτιώσεων (ΠΜ/ECTS 7.0) Φυσικά ρέµατα. Εισαγωγή στους µηχανισµούς γένεσης των φερτών υλών, της διάβρωσης και των στερεοπαροχών. Μαιανδρικοί µηχανισµοί. Τυπικά έργα διευθέτησης χειµάρρων. Βασικές αρχές γεωργικής υδραυλικής και αρδεύσεων. Στοιχεία εδαφολογίας, δοµή εδάφους. υδραυλικές ιδιότητες εδαφών, υδραυλικές απαιτήσεις των καλλιεργειών του Ελληνικού χώρου. Σκοποί, µέθοδοι άρδευσης, διάταξη αρδευτικών δικτύων. Ισοζύγια νερού, απαιτούµενη ποσότητα αρδευτικού νερού. Παροχή άρδευσης. Σχεδιασµός αρδευτικών δικτύων µε καταιονισµό. Σχεδιασµός δικτύων στάγδην άρδευσης. Υδραυλικοί υπολογισµοί. Τεχνικές βελτιστοποίησης δικτύων. Μεγάλα αρδευτικά έργα. Αντλητικά συγκροτήµατα στη στάγδην άρδευση. Αρχές και προδιαγραφές εκπόνησης µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων. Εισαγωγή στις αποστραγγίσεις, στάθµη υπογείου ορίζοντα. ίκτυα αποστράγγισης, σχεδιασµός στραγγιστικών δικτύων. Υδραυλικοί υπολογισµοί. Κατασκευαστικά στοιχεία. Εγκατάσταση αντλητικού συστήµατος για στράγγιση εδαφών. Τυποποίηση συµβολισµών στραγγιστικών δικτύων. Μεγάλα στραγγιστικά έργα στον Ελληνικό χώρο και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εργαστήριο: Προσοµοίωση άρδευσης µε καταιονισµό. Προσδιορισµός συντελεστών τραχύτητας ανοικτών αγωγών. Προσδιορισµός συρτικής δύναµης στον πυθµένα ανοικτού αγωγού. Προσοµοίωση τυπικής εγκατάστασης στάγδην άρδευσης. Εκπόνηση αντίστοιχης µελέτης. Προσοµοίωση εγκατάστασης δικτύου άρδευσης µε καταιονισµό. Εκπόνηση της αντίστοιχης µελέτης. Μελέτη άρδευσης µεταξύ παραλλήλων αναχωµάτων. Υ715 Οικονοµοτεχνική Ανάλυση (ΠΜ/ECTS 4.0) Κοστολόγηση τεχνικών έργων. Κατηγορίες κόστους: άµεσο, έµµεσο, επιπλέον επιβαρύνσεις που δηµιουργούν κόστος (γενικά έξοδα, εργολαβικό όφελος κλπ.). Εκτίµηση κόστους: απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµός, προµήθεια υλικών, χρήση κεφαλαίου. Επιµετρήσεις εργασιών, πιστοποιήσεις, πληρωµές. Απολογιστικό κόστος. Ανάλυση έργου, προϋπολογισµός δαπανών, αναµενόµενο κέρδος, απόσβεση τεχνικού εξοπλισµού, επιλογή τεχνικών λύσεων, συνδυασµός µε τα οικονοµικά µεγέθη, βελτιστοποίηση κόστους. Καµπύλη δαπανών, χρηµατοδότησης. Σύνταξη τιµολογίου (ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ). Παραδείγµατα σύνταξης συµβατικού προϋπολογισµού κατασκευής έργων. Υ716 Επιχειρησιακή Έρευνα (ΠΜ/ECTS 4.0) Γραµµικός προγραµµατισµός (Μέθοδος Simplex, πρόβληµα της δυαδικότητας, της µεταφοράς). Μη γραµµικός προγραµµατισµός, στοιχεία ποιοτικού ελέγχου. υναµικός Προγραµµατισµός, προγραµµατισµός κατασκευών (PERT-CPM). Μοντέλα επενδύσεων. Ανάλυση αποφάσεων, δένδρα αποφάσεων. Επίλυση προβληµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ (χρήση πακέτων). Εφαρµογές στην ειδικότητα. Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Υ801 Πρακτική Άσκηση ιδασκαλίας (ΠΜ/ECTS 4) Υ802 Πρακτική Άσκηση στην Ειδικότητα (ΠΜ/ECTS 6) Υ803 Πτυχιακή Εργασία (ΠΜ/ECTS 20) 12