ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ με τίτλο: «Αποκατάσταση υπαίθριου χώρου Α.Π.Θ. για την τοποθέτηση γλυπτού» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην θεμελίωση ενός γλυπτού, το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί στον υπαίθριο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.. ΓΛΥΠΤΟ Η σύνθεση του γλυπτού, παραπέμπει σε ένα ανοιχτό βιβλίο και για αυτόν τον λόγο τοποθετείται στην προαναφερθείσα περιοχή της Πανεπιστημιούπολης. Συγκεκριμένα, το γλυπτό απαρτίζεται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα αντιστοιχεί στην βάση του γλυπτού, η οποία διαθέτει διαστάσεις κάτοψης: 3,0m x 0,9m, πάχος: 0,5m και βάρος 3,5ton. Τα δύο πρόσθετα τμήματα, αντιστοιχούν στα κατακόρυφα μέλη του γλυπτού, τα οποία διαθέτουν διαστάσεις: 3,0m x 0,9m x m και βάρος 3,5ton. Το υλικό κατασκευής του αντιστοιχεί σε μάρμαρο. Η στερέωση των κατακόρυφων μελών του γλυπτού με την βάση του καθώς και του συνόλου της ανωδομής, δηλαδή του γλυπτού με την θεμελίωση, πρόκειται να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη και τις οδηγίες του κου.γ.τσάρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.. Στο διπλανό σκαρίφημα, απεικονίζεται η γεωμετρία της ανωδομής της συνολικής κατασκευής, δηλαδή του γλυπτού. Σχήμα 1. Γεωμετρία γλυπτού. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Το Τμήμα Προγραμματισμού Μελετών, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση της θεμελίωσης του γλυπτού. Η τεχνική λύση, η οποία προτείνεται, αντιστοιχεί σε μία επιφανειακή θεμελίωση, μορφής πεδίλου, το οποίο διαθέτει διαστάσεις στέψης: 3,5m x 1,m, διαστάσεις βάσης: 6,3m x m και ύψος: 0,70m. To υλικό κατασκευής της θεμελίωσης αντιστοιχεί σε οπλισμένο σκυρόδεμα, ποιότητας σκυροδέματος: C20/25 και ποιότητας οπλισμών: S500. Η θεμελίωση, εδράζεται σε μία στρώση σκυροδέματος καθαριότητας, ποιότητας: C8/10 και πάχους: 10cm. Κάτω από το σκυρόδεμα καθαριότητας και σε επιπρόσθετο βάθος ίσο με 60cm, αναπτύσσεται εξυγιαντική στρώση από αμμοχάλικο, καλής κοκκομετρικής διαβάθμισης, το οποίο συμπυκνώνεται σε τρείς (3) στρώσεις, πάχους 20cm έκαστη. Το στρώμα αμμοχάλικου εδράζεται σε γεωύφασμα, με στόχο την διακοπή της ανερχόμενης υγρασίας εδάφους. Α Ρ Ι Σ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ Π Α Ν Ε Π Ι Σ ΤΗΜΙΟ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Τη λ. Κέντρο w ww. au t h. g r

2 Πλευρικά του πεδίλου, παράλληλα με την διάσταση του πλάτους του, προς την πλευρά του Νέου Κτηρίου της Βιβλιοθήκης και επάνω στο σκυρόδεμα καθαριότητας, τοποθετείται διάτρητος πλαστικός σωλήνας, ο οποίος προβλέπεται για την περίπτωση ανάγκης απομάκρυνσης των όμβριων υδάτων. Το συγκεκριμένο στραγγιστήρι, επεκτείνεται εκτός του σκάμματος, κάθετα προς την διάσταση του μήκους του πεδίλου, μέχρι τον πρώτο κατά σειρά κράσπεδο, στο οποίο διανοίγεται οπή, για την πιθανή εκτόνωση των όμβριων υδάτων. Οι διαστάσεις του σκάμματος αντιστοιχούν σε 0,70m x 0,30m και το υλικό πλήρωσής του αντιστοιχεί σε αμμοχάλικο. Πλευρικά του πεδίλου και σε ύψος ίσο με 1,20m από την κατώτερη στάθμη του σκάμματος, διαστρώνεται αμμοχάλικο, καλής κοκκομετρικής διαβάθμισης, το οποίο «εγκιβωτίζεται» μέσα στο γεωύφασμα. Η πλήρωση του σκάμματος και η διαμόρφωση της τελικής, εμφανούς επιφάνειας πραγματοποιείται με προϊόντα των εκσκαφών. Ακολούθως παρατίθεται μία σειρά σκαριφημάτων της γεωμετρίας της θεμελίωσης, της στρωματογραφίας της προτεινόμενης τεχνικής λύσης και της όπλισης της θεμελίωσης. 6,3 3,5 Σχήμα 2. Κάτοψη θεμελίωσης. 3,5 0,7 Σχήμα 3. Τομή θεμελίωσης κατά την διάσταση του μήκους. 6,3 0,7 Σχήμα 4. Τομή θεμελίωσης κατά την διάσταση του πλάτους. 2

3 διάτρητος αγωγός Φ14 καλής διαβάθμισης αμμοχάλικο (SG) καλής διαβάθμισης αμμοχάλικο (SG) πολύ καλά συμπυκνωμένο σε τρεις στρώσεις των 20cm Σχήμα 5. Τομή διαμόρφωσης προτεινόμενης τεχνικής λύσης κατά την διάσταση του μήκους του θεμελίου. σκυρόδεμα καθαριότητας γεωύφασμα στερεωμένο στο φυσικό έδαφος Α Ρ Ι Σ ΤΟΤΕ Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ ΤΗ ΜΙ Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Τη λ. Κ έ ν τ ρ ο ww w. a u th. g r

4 6,3 3,5 Σχήμα 6. Διάταξη οπλισμών κατώτερης επιφάνειας και στέψης θεμελίωσης. 1,5 Σχήμα 7. Κατασκευαστική τομή κατά την έννοια του πλάτους Σχήμα 8. Αναπτύγματα οπλισμών κατά την έννοια του πλάτους. Α Ρ Ι Σ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ Π Α Ν Ε Π Ι Σ ΤΗΜΙΟ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Τη λ. Κέντρο w ww. au t h. g r

5 3,5 Φ12/10 0,4 0,7 0,4 0,5 0,4 0,7 0,4 5Φ Φ12/10 5Φ Φ12/10 5Φ Φ12/10 5Φ 350 1,5 6,3 Σχήμα 9. Κατασκευαστική τομή κατά την έννοια του μήκους Σχήμα 10. Αναπτύγματα οπλισμών κατά την έννοια του μήκους Όπλιση θεμελίωσης 622 Η πλάκα θεμελίωσης, δηλαδή η κατώτερη επιφάνεια του θεμελίου οπλίζεται με σχάρα Φ14/. Η στέψη της θεμελίωσης, δηλαδή η ανώτερη επιφάνεια του θεμελίου, οπλίζεται με σχάρα Φ14/, η οποία εκτείνεται στα πτερύγια του θεμελίου. Α Ρ Ι Σ ΤΟΤΕ Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ ΤΗ ΜΙ Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Τη λ. Κ έ ν τ ρ ο ww w. a u th. g r

6 Κατά την έννοια της μικρότερης διάστασης του θεμελίου, δηλαδή κατά την έννοια του πλάτους, διαμορφώνονται τέσσερις (3) εσωτερικοί δοκοί, διαστάσεων 0,40m x 0,70m, σε αποστάσεις όπως απεικονίζονται στο Σχήμα 9. Οι συγκεκριμένες δοκοί οπλίζονται με διαμήκεις ράβδους 5Φ πάνω και κάτω, συνδετήρες και διαμήκεις ράβδους Φ12/10 σε κάθε πλευρά. Στα πτερύγια του πεδίλου, στις κεκλιμένες πλευρές, τοποθετούνται οπλισμοί Φ12/20. Σειρά εκτελούμενων εργασιών: 1. Εκθάμνωση δέντρου/ων. 2. Εκσκαφή σκάμματος θεμελίωσης. 3. Διάστρωση γεωυφάσματος. 4. Διάστρωση και συμπύκνωση αμμοχάλικου ανά 3 στρώσεις των 20 εκατοστών. 5. Διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας. 6. Τοποθετηση οπλισμών θεμελίωσης. 7. Σκυροδέτηση θεμελίωσης. 8. Εσκαφή σκάμματος τοποθέτησης σωλήνα αποστράγγισης. 9. Διάτρηση άοπλου σκυροδέματος, για την τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης. 10. Τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα αποστράγγισης. 11. Διάστρωση αμμοχάλικου σκάμματος στραγγιστηρίου. 12. Στερέωση γεωυφάσματος. 13. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών. 14. Στερέωση ανωδομής γλυπτού. Από την συνεργασία του αναδόχου του έργου και του κου Γ.Τσάρα θα προκύψουν τεύχη υπολογισμών για την στερέωση του γλυπτού στην θεμελίωση καθώς και αναλυτικά σχέδια εφαρμογής. Θεσσαλονίκη,26/11/2013 Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη,26/11/2013 Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη,26/11/2013 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Βασιλική Τερζή Σιταρίδου Ελένη Βρύζας Ιωάννης Α Ρ Ι Σ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ Π Α Ν Ε Π Ι Σ ΤΗΜΙΟ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Τη λ. Κέντρο w ww. au t h. g r

7 Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 7