Κόστος κατασκευής: Χρονοδιάγραμμα Έργου Σχεδιασμός: Κατασκευή: -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κόστος κατασκευής: Χρονοδιάγραμμα Έργου Σχεδιασμός: 2009-2011 Κατασκευή: -"

Transcript

1 Εξειδικευμένες Γεωτεχνικές Μελέτες Σύνθετα Συστήματα και Τεχνικά Αντιστήριξης Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Οριστικές μελέτες συστήματος τοίχων αντιστήριξης με μονές ή διπλές πασσαλοστοιχίες και εφαρμογή μόνιμων προεντεταμένων αγκυρώσεων για την ασφαλή εκτέλεση έργων οδοποιίας σε δυσχερείς γεωτεχνικά και γεωμετρικά περιοχές Κόστος κατασκευής: περίπου 9 εκ. Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Διατομή Τοίχου αντιστήριξης σε γεωμετρικά δυσχερείς περιοχές Existing ground level from Road Design Λ επτομερής το πογραφική απότύπωση από επιτόπου εργολάβο AW1 Detailed topo graphical survey by AW1 contractor Συνολικό μήκος σύνθετων συστημάτων αντιστήριξης: ~1000m Μέγιστο ύψος: 35 m Πλειοκαινικές Πλειο-Πλειστοκαινικές Μάργες, Κροκαλοπαγή, Εναλλαγές μαργών κροκαλοπαγών, Ποτάμιες Αποθέσεις, Αποσαθρωμένα υλικά κλιτύος, Άμμοι, Χάλικες, Αργιλοιλύς Λεπτομέρειες Σχεδιασμού Γεωτεχνική αξιολόγηση και προσδιορισμός παραμέτρων σχεδιασμού Βελτιστοποίηση γεωτεχνικών παραμέτρων με ανάδρομες αναλύσεις ευστάθειας Ειδικός έλεγχος φόρτισης συστήματος από τυχαίες επιφάνειες ολίσθησης Λειτουργικός έλεγχος συστήματος αντιστήριξης Έλεγχος και διαστασιολόγηση προεντεταμένων αγκυρίων κατά EC7 Αξιολόγηση και προσδιορισμός σεισμικού φορτίου σύμφωνα με το γεωτεχνικό προφίλ της περιοχής Οριστική Μελέτη Κατασκευής Μόνιμες περιφραγματικές απόστραγγιστικές οπές μήκους 10.0m, ονομαστικής διαμέτρου 3'', ενδιαμέσως των πασσάλων, με ανωφερική κλίση 10, με δύο απόστραγγιστικούς σωλήνες από PVC (π.χ. διπλοί σω λή νε ς DURV INIL ), με υλικό φίλτρου απότελούμενο από θερμοπλαστικές σφαίρες ή χαλαζιακή άμμο. Permane nt double wall screen drainage ho les, 10.0m long, nominal diameter 3'', between the piles, with 10 minimum upward inclination, consisting of two co ncentric dra inage PVC pipes (e.g. DURVINIL double wall screen), with filtering material which is compose d by thermoplastic spheres or qua rtz sand Επίχωση Backfil απόστραγγιστική τάφρος Drainage trench Φρεατοπάσσαλοι από οπλισμένο σκυρό δεμα C20/25 διαστάσεων Ø1.0 0/1.50 m, μήκο υς 11.00m B ore d p ile s Ø 1.0 0/1.50 m, length 11.00m with C20/25 reinforced concrete 3:2 5 or Μόνιμα προε ντεταμένα αγκύρια μή κους, αριθμού τενόντων και φορτίου προέντασης ως σχετικό πίνακα. Εναλλάξ εφαρμογή κλίσης αγκυρίων 5 και 15 ανά πάσσαλο. Permanent p re-stressed anchors with length, number of stra nds and p restressed load according to the relevant tab le. Variation of anchor inclination from 5 to 15 per pile Φράχτης ανάσχεσης βραχοπτώσεων ο οποίος θα καθοριστεί σε επόμενη φάση μελέτης Rockfall protection barrier which should be defined at a next design phase Σκυρόδεμα διαμόρφωσης κλίσεω ν C8/10 10εκ Configuration concrete C8/10 10cm Τοίχος προστασίας επίχωσης από οπλισμένο σκυρό δεμα C30/37 Prote ction wall o f backfilling with C30 /37 reinforced concrete.50 Κεφαλόδεσμος από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 διαστάσεων 1.35mX1.10m (πλάτος X ύψος) Pile Cap 1.35mX1.10m (width X height) with C30/37 reinforced concrete Σκυρόδεμα εξομάλυνσης C8/10 10εκ Lean concrete C8/10 10cm Πέτασμα οπλισμένου σκυροδ έματος C30/37 στατικού πάχους 25cm Final lining of reinforced concrete C30/37, 25cm static thickness Εγκοπή επί το υ πετάσματος (Λεπτ."Α") Slo t on the pile lining (Detail "A ") hydraulic arrangements Διάτρητος τσιμεντοσωλή νας Φ200 με ελάχιστη κλίση 1% Perforated cement pipe Φ200 with minimum 1% inclination Στραγγιστήριο με γε ωύφασμα κα ι χονδρόκοκκο υλικό σύμφωνα με πα ρ.38 της Τ.Σ.Υ. Drain from big size granular material covered with geotextile according to par. 38 of T.C.C. Διατομή σύνθετου συστήματος αντιστήριξης με προεντεταμένα αγκύρια SR30L Εργοδότες ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (HOCHTIEF Construction AG ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε.) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Διατομή σύνθετου τριπλού συστήματος αντιστήριξης με προεντεταμένα αγκύρια

2 Εξειδικευμένες Γεωτεχνικές Μελέτες Μελέτες Τοίχων Οπλισμένης Γης Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Τοίχοι οπλισμένης γης ύψους 10-16m με συρματοκιβώτια που λειτουργούν ως τοίχοι αντιστήριξης ή ως ακρόβαθρα γεφυρών : περίπου 5 εκ. Σχεδιασμός: Κατασκευή: Διαμόρφωση εκσκαφών θεμελίωσης τοίχων οπλισμένης γης Τοίχοι οπλισμένης γης ύψους 10-16m με συρματοκιβώτια που λειτουργούν ως τοίχοι αντιστήριξης ή ως ακρόβαθρα γεφυρών Συνολικό μήκος οπλισμένης γης: ~500m Μέγιστο ύψος: 10-16m Κλίσεις οπλισμένης γης: 85 ο έως κατακόρυφη GU 10 ~ 14: Πρόσφατες αποθέσεις, Φυλλίτες GU 16 ~ 19: Πρόσφατες αποθέσεις, Οφιόλιθοι, Ασβεστόλιθοι Λεπτομέρειες Σχεδιασμού Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Γεωτεχνική αξιολόγηση και προσδιορισμός παραμέτρων σχεδιασμού Έλεγχος ευστάθειας οπλισμένης γης με εξειδικευμένα λογισμικά Έλεγχοι εσωτερικής και εξωτερικής ευστάθειας Επιλογή κατάλληλων γεωπλεγμάτων ανάλογα με το υλικό πλήρωσης Διαμόρφωση συρματοκιβωτίων σε γεωμετρικά δυσχερείς περιοχές Κάτοψη και λεπτομέρειες σύνδεσης πλεγμάτων και συρματοκιβωτίων ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ J&P AVAX VINCI CGP ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ) Μηκοτομή ακροβάθρου γέφυρας από οπλισμένη γη

3 Εξειδικευμένες Γεωτεχνικές Μελέτες Έργα Αντιστήριξης Εντός Ζώνης Κατολίσθησης Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Κατασκευή συστήματος τοίχων αντιστήριξης με μονές ή διπλές πασσαλοστοιχίες για την ασφαλή εκτέλεση έργων οδοποιίας εντός κατολισθημένης ζώνης : περίπου 1,5 εκ. Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Οριζοντιογραφία με αποτύπωση περιοχών κατολίσθησης Κατασκευή συστήματος τοίχων αντιστήριξης με μονές ή διπλές πασσαλοστοιχίες από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε λειτουργία προβόλου για την ασφαλή εκτέλεση έργων οδοποιίας εντός κατολισθημένης ζώνης Συνολικό μήκος συστήματος πασσαλοστοιχίας: ~300m Μέγιστο ύψος συστήματος πασσαλοστοιχίας: 10m Μέγιστο ύψος πρανούς: 30m Το υπόβαθρο της κατολίσθησης αποτελείται από οφιολιθικά πετρώματα Τα ανώτερα εδαφικά υλικά αποτελούνται από ολισθημένες μάζες Κάτοψη συστήματος αντιστήριξης και εκσκαφών Λεπτομέρειες Σχεδιασμού Οριστική γεωτεχνική μελέτη μόνιμου ορύγματος Γεωτεχνική αξιολόγηση και προσδιορισμός παραμέτρων σχεδιασμού Ειδικός σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστήματος με πεπερασμένα στοιχεία Ειδικός έλεγχος φόρτισης συστήματος αντιστήριξης από τυχαίες επιφάνειες ολίσθησης Λειτουργικός έλεγχος συστήματος αντιστήριξης Αξιολόγηση και προσδιορισμός σεισμικού φορτίου κατολισθημένης μάζας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ J&P AVAX VINCI CGP ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ) Διατομή τοίχου αντιστήριξης με διπλή πασσαλοστοιχία

4 Τοίχος Αντιστήριξης Τοίχος Τ16 ΠΑΘΕ, Τμήμα Κακιά Σκάλα Κεντρική Ελλάδα Τοίχος αντιστήριξης αυτοκινητόδρομου Συνολικό κόστος: περίπου 2,1εκ. Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Τοίχος αντιστήριξης Μήκος: Ύψος: 375m 2,0-9,75m Ασβεστόλιθοι, κορήματα σε περιοχή ενεργά σεισμική Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη Λεπτομέρειες Κατασκευής 32 τμήματα σκυροδέτησης Επιφανειακή θεμελίωση στα 16 τμήματα Θεμελίωση επί πασσάλων στα 6 τμήματα ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Τυπικές διατομές τοίχου

5 Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης Κατάστημα Τροφίμων με δύο υπόγεια Αττική Υπόγειος χώρος στάθμευσης 2 ορόφων σε διώροφο μικτό κατάστημα τροφίμων Συνολικό κόστος: περίπου 0,3 εκ. Σχεδιασμός: 2005 Κατασκευή: Μήκος: Πλάτος: Βάθος: 65m 40m 8m Μέθοδος Κατασκευής Αγκυρωμένοι πασσαλότοιχοι αντιστήριξης Διαμόρφωση πρανών εκσκαφής με κλίση 1:1 σε 1 ή 2 βαθμίδες Κάτοψη εκσκαφών κτιρίου Επιφανειακοί εδαφικοί σχηματισμοί (άργιλος, αργιλώδης άμμος) Αμμώδης μάργα Υδροφόρος ορίζοντας Λεπτομερής Οριστική Μελέτη Κατασκευαστικά σχέδια αντιστήριξης Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή 3 πασσαλοστοιχιών: μήκους από 15m έως 29m με πασσάλους Φ0,8 από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού μήκους από 6m έως 8m, σε συνδυασμό με κεφαλόδεσμο ύψους 1,1m και πλάτους 0,9m Τοποθέτηση εκτοξευόμενου σκυροδέματος επί της επιφάνειας των πασσάλων Κατασκευή αποστραγγιστικών οπών Κατασκευή 6 φρεάτων άντλησης διαμέτρου Φ800 Τομή εκσκαφής ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

6 Τοίχος Αντιστήριξης Κέντρο Διανομής Procter & Gamble Ασπρόπυργος, Αττική Κεντρική Ελλάδα Τοίχος αντιστήριξης για την κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου Συνολικό κόστος: περίπου 0,2 εκ. Σχεδιασμός: 2006 Κατασκευή: 2006 Τοίχος αντιστήριξης επί της ανατολικής και νότιας πλευράς του κτιρίου Διαμόρφωση πόδα εκσκαφής σε απόσταση 0,75m από την παρειά του τοίχου και παράλληλα προς αυτό Διαμόρφωση εκσκαφής με κλίση 7:1 (Υ:Π) και μέγιστο ύψος 13m Πλήρωση με υλικό επίχωσης μεταξύ της επιφάνειας του πρανούς και του τοίχου αντιστήριξης Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης πρανούς στην ανατολική πλευρά του κτιρίου Παχυστρωματώδεις έως άστρωτοι ασβεστόλιθοι Επί τόπου γεωλογική αποτύπωση Καθορισμός ωθήσεων βραχόμαζας και επίχωσης επί του τοίχου αντιστήριξης Προσδιορισμός και διαστασιολόγηση μέτρων αντιστήριξης πρανούς ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Γενική άποψη του χώρου κατασκευής του κτιρίου

7 Εξειδικευμένες Γεωτεχνικές Εφαρμογές Διαφραγματικός Τοίχος Αλληλοτεμνόμενων Εδαφοπασσάλων Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Διαφραγματικός τοίχος τύπου jet grouting, απομείωσης των εισροών υδάτων για την εκσκαφή των μεσοβάθρων Μ2 έως Μ6 της γέφυρας Τ10 στον ποταμό Μετσοβίτικο Συνολικό Κόστος: περίπου 6 εκ. Μελέτη: 2007 Κατασκευή: Διαφραγματικός τοίχος με αλληλοτεμνόμενους εδαφοπασσάλους με τη μέθοδο jet grouting Κεντρικός διαφραγματικός τοίχος, τριπλής σειράς εδαφοπασσάλων 4 επιπρόσθετοι διαφραγματικοί τοίχοι στις θέσεις κατασκευής των βάθρων Διάμετρος: Φ80, Μήκος 10m-20m Συνολικό Μήκος Τοίχων: 365m Ποταμοχειμμάρριες αποθέσεις (άμμος, ασβεστολιθικές λατύπες, αργιλικά υλικά) ποταμού Μετσοβίτικου, υψηλής περατότητας Κροκαλοπαγή σχηματισμού φλύσχη, υψηλής περατότητας Αυξημένες πλημμυρικές παροχές ρέματος Υψηλή στάθμη υπογείου υδροφόρου ορίζοντα Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη γεωτεχνικών Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή φραγμάτων διευθέτησης κοίτης ποταμού Κατασκευή λιθορριπής προστασίας κεντρικού διαφραγματικού τοίχου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Φάσεις κατασκευής έργου

8 Υπόγειος χώρος στάθμευσης Κτίριο ΒΪΟΧΑΛΚΟ Αθήνα Υπόγειος χώρος στάθμευσης σε 9-όροφο κτίριο καταστημάτων και γραφείων Συνολικό κόστος: περίπου 15 εκ. Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Πλάτος: Μήκος: Βάθος: 37m 100m 28m Μέθοδος Κατασκευής Αγκυρωμένος πασσαλότοιχος αντιστήριξης Ανθρωπογενείς αποθέσεις, εδαφικοί σχηματισμοί, Αθηναϊκός σχιστόλιθος Λεπτομερής Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΒΑ άποψη της κατασκευής Βόρεια άποψη της κατασκευής