ΑΔΑ: ΒΙΥ1Γ-ΙΝΔ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/142143/84899/8979 Ηµ/νία: 04/06/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΥ1Γ-ΙΝΔ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/142143/84899/8979 Ηµ/νία: 04/06/2014"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΙΥ1Γ-ΙΝΔ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/142143/84899/8979 Ηµ/νία: 04/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ Ταχ.Δ/νση: 5ο χλμ. Ε. O. Πρέβεζας Ιωαννίνων, Θέση «Ασύρματος», Πρέβεζα Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Ι. Στάμου Τηλ.: Fax.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» για τις ανάγκες του έργου: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ρωμαϊκών και Παλαιοχριστιανικών Μνημείων Νικόπολης (Α Φάση)» ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ , με κωδικό πράξης 2011ΣΕ Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » ΑΘΗΝΑ, 2014 Σελίδα 1 από 49

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο έργου-διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή Διακήρυξης ΑΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων ΑΡΘΡΟ 6 Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος προσφορών ΑΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών ΑΡΘΡΟ 8 Δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΡΘΡΟ 9- Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 10 Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή) ΑΡΘΡΟ 12 - Διαδικασία Κατακύρωσης ΑΡΘΡΟ 13 Απόφαση Κατακύρωσης Υπογραφή Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 14 Υποβολή ενστάσεων ΑΡΘΡΟ 15 Διάρκεια σύμβασης ΑΡΘΡΟ 16 Τρόπος πληρωμής ΑΡΘΡΟ 17 Εκχώρηση Υποκατάσταση ΑΡΘΡΟ 18 Ακύρωση-Ματαίωση Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 19 Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού-Κοινοποιήσεις-Ισχύουσα Νομοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υπόδειγμα Αίτησης - Υποδείγματα Υπεύθυνων δηλώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Σχέδιο σύμβασης Σελίδα 2 από 49

3 ΑΡΘΡΟ 1: Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με: A. Τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150) 2. Του Νόμου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 3. Του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3) 4. Του Π.Δ. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» 5. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 6. Του Νόμου 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων» 7. Του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων» 8. Του Νόμου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας» 9. Του Νόμου 2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 10. Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 11. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 12. Της υπ' αριθ /739/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 13. Την υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ /19799/268/ (ΦΕΚ 1781/Β/ ) Υπουργική Απόφαση για «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 14. Της Υ.Α. υπ αριθμ /ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥΔ) 15. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 237/ ) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» 16. Του Νόμου 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το Σελίδα 3 από 49

4 συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 16/Α / (Άρθρο 3: Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων» 17. Της υπ αρ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85391/14065/ 195/ Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός Διαδικασιών για τη συνέχιση της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων του καταργηθέντος Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων», (ΦΕΚ 1296/Β / ). 18. Της υπ αρ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΑΧ/ 86602/ 43054/5964/2940/ Υπουργικής Απόφασης «Υπαγωγή Επιστημονικών Επιτροπών μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων στις οικίες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και στις οικίες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΑΔΑ: BEX7Γ Β3Τ) 19. Την υπ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α1/Π/ΕΠΑΝ18/743/ Απόφαση ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ρωμαϊκών και Παλαιοχριστιανικών Μνημείων Νικόπολης (Α Φάση)» ΣΑΕ2011ΣΕ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ , όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ18/2720/ Απόφαση. 20. Την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/43559/2160/ Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ρωμαϊκών και Παλαιοχριστιανικών Μνημείων Νικόπολης (Α Φάση)», ΣΑΕ2011ΣΕ , απολογιστικά και με αυτεπιστασία όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αρ.υπποα/γδαπκ/διπκα/ταχ/φ33/124699/ 64157/ 8364/3989/ Υ.Α. 21. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ρωμαϊκών και Παλαιοχριστιανικών Μνημείων Νικόπολης (Α Φάση)» με κωδικό πράξης: ΣΑ: 2011ΣΕ της ΣΑΕ Την με αρ. πρωτ. 695/ εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων Νικόπολης, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά. 23. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/3765/2292/236/ (ορθή επανάληψη στις ) Απόφαση της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών. 24. Την αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΠΕΠΑΝ18/2195/ προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού, για τον πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Υλικών και Εξοπλισμού Εργοταξίου. 25. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/138753/82867/8758/ (ΑΔΑ:ΒΙΥΚΓ-Β0Τ) Απόφαση της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού εργοταξίου για τις ανάγκες του έργου: Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ρωμαϊκών και Παλαιοχριστιανικών Μνημείων Νικόπολης (Α Φάση). Σελίδα 4 από 49

5 ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείμενο έργου διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υλικών (κοινά οικοδομικά υλικά και υλικά αποθήκευσης και συσκευασίας) και εξοπλισμού εργοταξίου (εργαλεία χειρός, ανταλλακτικά εξαρτήματα μηχανημάτων και είδη ατομικής προστασίας), απαραίτητων για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή (Παράρτημα Α), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπόψη διαγωνισμού και της σχετικής διακήρυξης. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών και όχι για μεμονωμένα είδη. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του/των αναδόχου/χων είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του τιμήματος όλων των ζητουμένων ειδών, εφόσον τα προσφερόμενα είδη ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών. Η σύμβαση δεσμεύει τον ανάδοχο από την υπογραφή της έως την οριστική παραλαβή των αναφερόμενων ειδών που θα προμηθευτεί η Αναθέτουσα αρχή και την πλήρη οικονομική εκκαθάριση μεταξύ των δύο αντισυμβαλλόμενων μερών. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δικαιούται να μετέχει με περισσότερες από μία προσφορές. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (12.600,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%) και θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ρωμαϊκών και Παλαιοχριστιανικών Μνημείων Νικόπολης (Α Φάση)» με κωδικό MIS , ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.: 2011ΣΕ της ΣΑΕ0148 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα », Άξονας προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος». Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός εργοταξίου θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, συσκευασμένα και χωρίς φθορές ή ενδείξεις επανάχρησης τους. Στην προσφερόμενη τιμή των προς προμήθεια υλικών θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και παράδοσής τους στην έδρα της Ε. Ε. Νικόπολης ή στο έργο (Αρχαιολογικός Χώρος Νικόπολης) κατόπιν συνεννόησης με τους επιβλέποντες. ΑΡΘΡΟ 4: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων παραλαβή Διακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, Σελίδα 5 από 49

6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: 5 ο χλμ. Ε. O. Πρέβεζας Ιωαννίνων, Θέση «Ασύρματος» Τοποθεσία / Πόλη: Πρέβεζα Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα σχετικά του Διαγωνισμού, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 8.00 π.μ μ.μ. Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Η αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται και διατίθεται ηλεκτρονικά επίσης στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις και 3. Υπεύθυνη για τον διαγωνισμό είναι η κα Στάμου Ιουλία, αρχιτέκτων μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος ΙΔΟΧ της Ε. Ε. Νικόπολης. ΑΡΘΡΟ 5: Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελμα συναφές με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή άλλου αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από της μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 6: Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος Προσφορών 1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 19 η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος μ.μ. 2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής Σελίδα 6 από 49

7 της. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 7: Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Οι προσφορές (με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν) υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 5 ο χλμ. Ε. O. Πρέβεζας Ιωαννίνων, Θέση «Ασύρματος», Τ. Κ , Πρέβεζα, Ελλάδα Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, Δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) Αριθμ. Διακήρυξης 1/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» για τις ανάγκες εκτέλεσης του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ έργου: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ρωμαϊκών και Παλαιοχριστιανικών Μνημείων Νικόπολης (Α Φάση)» Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: και ώρα π.μ. Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου Σελίδα 7 από 49

8 3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από ΑΙΤΗΣΗ (υπόδειγμα No 1), η οποία υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται: 1. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας. 2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης. 3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 4. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και πρέπει να είναι σφραγισμένοι. Για τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους πρέπει να χρησιμοποιηθούν φάκελοι, οι οποίοι να μην είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγισθούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: Α 1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγμα). 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (συν. υπόδειγμα). - Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και Σελίδα 8 από 49

9 να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 9: Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους, τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει: -Τεχνική Περιγραφή, στην οποία θα περιγράφονται επί ποινής απόρριψης αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών της προσφοράς, και οι ποσότητες αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιμών. -Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά των τεχνικών χαρακτηριστικών και της ποιότητας για τα εξής είδη: 1. υαλόπλεγμα, 2. γεωύφασμα, 3. ανοξείδωτος χάλυβας και 4. δομικό πλέγμα σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 10: Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. 5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στο χώρο του έργου, το κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. 6. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σελίδα 9 από 49

10 9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. ΑΡΘΡΟ 11: Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών Σε δημόσια συνεδρίαση, στις και ώρα π.μ., στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των άρθρων 8 και 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν. Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση που σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί αν λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου Σελίδα 10 από 49

11 προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στα πλαίσια του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή απόψεων από τον συγκεκριμένο προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν παρά τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την διαδικασία. 3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση τιμών- Ανάδειξη μειοδότη Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές. Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 85% του Διάμεσου (median) των αποδεκτών Οικονομικών προσφορών απορρίπτεται. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της προμήθειας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την προμήθεια). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορριφθεί. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. Σελίδα 11 από 49

12 ΑΡΘΡΟ 12: Διαδικασία Κατακύρωσης Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με έγγραφη ειδοποίηση, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη), στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων. 3. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου. Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης. Αν ο υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του διαγωνιζόμενου που υπέβαλε την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφορά κ.ο.κ. ΑΡΘΡΟ 13: Απόφαση Κατακύρωσης Σύναψη Σύμβασης Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 14: Υποβολή ενστάσεων Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 15: Διάρκεια σύμβασης Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 16: Τρόπος πληρωμής Σελίδα 12 από 49

13 Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά από τις τμηματικές παραδόσεις των ποσοτήτων και των ειδών που εγγράφως θα αιτείται η ομάδα επίβλεψης του έργου και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά για τις ποσότητες και τα είδη που αναφέρει κάθε φορά η σχετική ειδοποίηση της Επιστημονικής Επιτροπής Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων Νικόπολης στην έδρα της Ε.Ε.Νικόπολης ή στο χώρο εκτέλεσης του έργου (αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης) κατόπιν συνεννόησης με τους επιβλέποντες. Η παραγγελία θα πραγματοποιείται εγγράφως από την ομάδα επίβλεψης του έργου με επίδοση σχετικού εγγράφου ή με fax- ενώ η παράδοση των ζητουμένων ειδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας. Κατά την παράδοση, τα είδη που πρόκειται να παραληφθούν θα συνοδεύονται απαραίτητα από πρωτότυπο Δελτίο αποστολής, ενώ σε περίπτωση που το αντικαθιστά το Τιμολόγιο πώλησης, θα συνοδεύονται από κατάλογο με αναγραφή των ειδών και των ποσοτήτων έκαστου είδους. Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο προμήθειας υλικών και εξοπλισμού εργοταξίου, επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ 23%. 2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ρωμαϊκών και Παλαιοχριστιανικών Μνημείων Νικόπολης (Α Φάση)» (ΣΑΕ0148). ΑΡΘΡΟ 17: Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 18: Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/ Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σελίδα 13 από 49

14 ΑΡΘΡΟ 19: Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία 1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος. 3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Η Προϊσταμένη της Διέυθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Νικολέττα Διβάρη - Βαλάκου Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Σελίδα 14 από 49

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ρωμαϊκών και Παλαιοχριστιανικών Μνημείων Νικόπολης (Α Φάση)» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Επιτροπής Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων Νικόπολης, στόχο έχει την προστασία και ανάδειξη των αρχαίων καταλοίπων της ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής Νικόπολης, με απώτερο σκοπό την διαμόρφωση του εκτεταμένου ερειπιώνα σε ένα οργανωμένο λειτουργικά και χωρικά, επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Το φυσικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, περιλαμβάνει επεμβάσεις συντήρησης και δομικής αποκατάστασης σε επτά μνημεία - θέσεις της ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής Νικόπολης. Οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης βαρύνουν τις πιστώσεις της πράξης «Αποκατάσταση και Aνάδειξη Ρωμαϊκών και Παλαιοχριστιανικών Μνημείων Νικόπολης (Α Φάση)», με κωδικό MIS και ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ , που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα », Άξονας προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος». Για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών πεδίου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια κοινών υλικών οικοδομικής χρήσης, εργαλείων χειρός, ανταλλακτικών μηχανημάτων, ειδών ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού, υλικών αποθήκευσης και συσκευασίας των ευρημάτων και γενικότερα εξοπλισμού αναγκαίου για την λειτουργία του εργοταξίου. Η προμήθεια των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης της Ε.Ε Νικόπολης (υπ αρ. 5/ συνεδρίαση) και την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής. ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα είδη, οι επιθυμητές ιδιότητες και ποσότητες των ειδών που απαιτούνται όπως καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί- προκύπτουν βάσει των εργοταξιακών αναγκών του έργου. Η έκταση που καταλαμβάνουν τα μνημεία και η μεταξύ τους απόσταση απαιτούν την καλή οργάνωση του εργοταξίου και την επάρκεοα σε βασικά εργαλεία και υλικά εργοταξίου, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες καθυστερήσεις στις εργασίες πεδίου. Τα ζητούμενα είδη που θα παραδίδονται στο έργο, θα είναι συσκευασμένα, προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες και χωρίς ενδείξεις προηγούμενης χρήσης τους. Θα συνοδεύονται απαραίτητα από πρωτότυπο Δελτίο αποστολής, ενώ σε περίπτωση που το αντικαθιστά το Τιμολόγιο πώλησης, θα συνοδεύονται από κατάλογο με αναγραφή των ειδών και των ποσοτήτων έκαστου είδους. Εφόσον απαιτηθεί θα πρέπει για κάθε είδος που φέρει πιστοποίηση κατά ISO ή CE, να είναι διαθέσιμο από τον προμηθευτή αποδεικτικό και εγγύηση της ποιότητάς του. Σελίδα 15 από 49

16 Σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωματικού υλικού, οι αντίστοιχες ποσότητες αυτού θα επιστραφούν στον προμηθευτή με την υποχρέωση αντικατάστασής τους. Σε συσκευασμένα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να αναγράφεται στην συσκευασία ή επί του προϊόντος, η χώρα παραγωγής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα ποιότητας, καθώς και η σήμανση πιστοποίησης κατά ISO ή CE. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Υαλόπλεγμα οπλισμού κονιαμάτων, αλκαλίμαχο, χρώματος λευκού, (5 mm Τ.μ. (m 2 ) 500 τ.μ. (10 ρολά/50 m 2 ) x 5 mm, βάρους 90 gr/m 2 ) 2 Γεωύφασμα πολυεστερικών ινών, Τ.μ. (m 2 ) 200 m 2 βάρους (150 gr/m 2 ) 3 Γεωύφασμα πολυεστερικών ινών, (300 Τ.μ. (m 2 ) 200 m 2 gr/m 2 ) 4 Λινάτσα ιούτης παραδοσιακή Τ.μ. (m 2 ) 120 m 2 (κανναβάτσο) πλέξης 48*7 oz 5 Νάυλον διάφανο πολυαιθυλενίου, χαμηλής πυκνότητας Ρολό (διαστάσεις:4m x 50m) 3 6 Τέντα προστασίας από αδιάβροχο μουσαμά με οπές στα άκρα (διαστάσεις:3m x 5m), 7 Ανοξείδωτος χάλυβας, Φ10 με νευρώσεις (σε ευθύγραμμες ράβδους) Τεμάχια (15m 2 /τμχ) Κιλά (kg) Φύλλα μολύβδου, πάχους 1,5 mm Κιλά (kg) Συρματόπλεγμα γαλβανιζέ (για Κουλούρα 2 κατασκευή συρμάτινων λιθοδεμάτων) (No 12 x 100 mm) (διαστάσεις:2m x 25m) 10 Πλέγμα περιφράξεως γαλβανιζέ /κοτετσόσυρμα (Νο 14 x 50mm) Κουλούρα (διαστάσεις:1.5m x 25m 1 11 Δομικό Πλέγμα απλό, τύπος: Τ92 (βρόγχος 150Χ150 mm, Φ 4,2mm) Τεμάχια/Πλαίσια 10 (συνήθεις διαστάσεις:2,15μ.x 5μ.) Τ.μ. (m2) Σίτα (γαλβανιζέ πλέγμα τετράγωνης οπής), (Νο 8, 25x50mm) 13 Σύρμα μαύρο (ανοπτημένο) μαλακό Ρόλους/ 5 Νο 7 (Φ 1,20mm) κουλούρες (2 kg) 14 Σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό Νο 3 Ρόλους/ 5 κουλούρες (2 kg) 15 Σύρμα γαλβανιζέ βαρέως τύπου Νο 15 Ρόλους/ 5 (Φ 2,40mm) κουλούρες (2 kgr) 16 Γάντια εργασίας δερματοπάνινα απλά Ζεύγη Γυαλιά ατομικής προστασίας, με Τεμάχια 3 βαλβίδες εξαερισμού 4 Σελίδα 16 από 49

17 18 Προστατευτική μάσκα προσώπου με Τεμάχια 5 κράνος πολυαιθυλενίου και προσωπίδα διάφανη 19 Μάσκα σκόνης (1 χρήσης) Κουτί (50 τμχ) 2 20 Υποδήματα εργοταξίου Ζεύγη Ιμάντας ανάρτησης χορτοκοπτικών Τεμάχια 5 μηχανημάτων 4 σημείων 22 Μέτρο μήκους 5m σε ταινία Τεμάχια Μέτρο μήκους 30m σε ταινία Τεμάχια 2 24 Παχύμετρο μεταλλικό (20 cm) Τεμάχια 2 25 Ρόδα οικοδ. καροτσιών (6λινων/με Τεμάχια 15 άξονα) 26 Λάστιχο οικοδ.καροτσιών (τρακτερωτό Τεμάχια 40 & με σαμπρέλα) 27 Πριόνι χειρός κλάδου, κυρτό, μονής Τεμάχια 5 κοπής με ξύλινη λαβή, λάμα 40 cm 28 Γράβαλο με στειλιάρι (12δ) Τεμάχια 4 29 Στειλιάρι φτυαριού, ίσιο, 1,20 μ. Τεμάχια Στειλιάρι για κασμά, 1,20 μ. Τεμάχια Στειλεός για σκαλιστήρια, 0,40 μ. Τεμάχια Τανάλια μηχανικού/ οικοδόμου, 220 Τεμάχια 3 mm, με στιλβωμένα άκρα 33 Κλαδευτήρι μικρό Τεμάχια 3 34 Κόφτης γενικής χρήσης (Φαλτσέτα) Τεμάχια 5 35 Ψαλίδι σιδήρου, μεσαίο μέγεθος Τεμάχια 1 36 Αλφάδι κανονικό (μήκος 60cm) Τεμάχια 5 37 Αλφάδι νήματος Τεμάχια 5 38 Πρόκες κοινές Νο 16/21, για Κουτί (συσκευασία των 8 οικοδομική 5 kg) 39 Πρόκες κοινές Νο 19/45, για Κουτί (συσκευασία των 8 οικοδομική 5 kg) 40 Πρόκες κοινές Νο 23/70, για Κουτί (συσκευασία των 3 οικοδομική 5 kg) 41 Αλυσίδα ανταλλακτική για Τεμάχια 2 αλυσοπρίονο τύπου STIHL MS 192T 42 Αλυσίδα ανταλλακτική για Τεμάχια 2 αλυσοπρίονο τύπου JONSERED CS 2149 TURBO 43 Λίμα για αλυσοπρίονο στρογγυλή, Τεμάχια 10 μήκους 200 mm, με διάμετρο Φ 4 mm 44 Λίμα για αλυσοπρίονο στρογγυλή, μήκους 200 mm, με διάμετρο Φ 4,8 mm Τεμάχια 10 Σελίδα 17 από 49

18 45 Κορδόνι ανταλλακτικό για Ρολό / καρούλι 3 χορτοκοπτικά μηχανήματα (Φ: 0,035 m.) 46 Κεφαλή χορτοκοπτικού- Μεσινέζα Τεμάχια 10 στριφτή 4 εξόδων με μεταλλικό δίσκο 47 Φραγκόφτυαρο μεσαίου μεγέθους Τεμάχια 5 48 Ξύστρα τρίγωνη με ξύλινη λαβή Τεμάχια 15 (8x8x8 cm) 49 Μυστρί μεγάλο (240mm) με ξύλινη Τεμάχια 4 λαβή 50 Μυστρί μικρό κτιστών (180mm) με Τεμάχια 4 ξύλινη λαβή 51 Σκεπάρνι οικοδομής με ξύλινο Τεμάχια 5 στέλεχος (στειλιάρι) 52 Γωνιά μαραγκών 90 ο (30 cm) Τεμάχια 3 53 Λοστός «σκύλα» (800 mm X 18 mm) Τεμάχια 3 54 Bαριοπούλα (1 kgr), με ξύλινο στέλεχος Τεμάχια 3 55 Σφουγγάρι οικοδομής Τεμάχια Σκάφη πλαστική χωρητικότητας 25 lt Τεμάχια 5 57 Κουβάς πλαστικός (16lt) Τεμάχια Ζεμπίλι μεταφοράς από λάστιχο, Τεμάχια 10 μεγάλο μέγεθος (Νο 3) 59 Δίσκος κοπής σιδήρου απλός, για Τεμάχια 5 ξηρή κοπή, χωρίς δόντια (Φ230mm- 22.2mm, πάχος 3mm) 60 Δίσκος λειάνσεως (τρόχησης) Τεμάχια 5 σιδήρου, (Φ 230mm-22,2mm, πάχος 6mm) 61 Δίσκος κοπής πέτρας/πλακιδίων Τεμάχια 10 διαμαντιού, με δόντια (Φ230mm, 22.2mm, πάχος 1,8 mm) 62 Πινέλο διπλό 2, με φυσική άσπρη Τεμάχια 5 τρίχα 63 Αντισκωριακό σπρέυ (σε συσκευασία Τεμάχια 5 των 200 ml) 64 Γράσσο (σε συσκευασία των 5 kg) Τεμάχια 2 65 Λουκέτο ασφαλείας ορειχάλκινο Τεμάχια 4 βαρέως τύπου, No Κλειδαριά θύρας/μύλος ή αφαλός Τεμάχια 2 κλειδαριάς 67 Σκούπα χόρτου με στειλιάρι (1,30 μ.) Τεμάχια Σκουπάκι χόρτου (0,35 μ.) Τεμάχια 60 Σελίδα 18 από 49

19 69 Σκούπα οδοποιίας πλαστική με Τεμάχια 5 στειλιάρι 70 Σκούπα οδοποιίας συρμάτινη με Τεμάχια 5 στειλιάρι 71 Ταινία σήμανσης 200 μ. Ρολό 4 72 Χόρτο / Σύρμα με πλαστικό Τεμάχια /Ρολό (100m.) Ράμμα οικοδομικό/νήματος Ρολό Σακούλες αποθήκευσης, πλαστικές, Τεμάχια 500 διάφανες, 50εκ. X 70εκ. 75 Σακούλες αποθήκευσης πλαστικές, Τεμάχια διάφανες, 40εκ. X 50εκ. 76 Σακούλες αποθήκευσης πλαστικές, Τεμάχια διάφανες, 30εκ. X 40εκ. 77 Σακούλες αποθήκευσης πλαστικές, Τεμάχια διάφανες, 11εκ. X 16εκ. 78 Σακούλες αποθήκευσης ασφαλείας Τεμάχια 500 (zip), πλαστικές, διάφανες, 50εκ. X 70εκ. 79 Σακούλες αποθήκευσης ασφαλείας Τεμάχια 500 (zip), πλαστικές, διάφανες, 40εκ. X 50εκ. 80 Σακούλες αποθήκευσης ασφαλείας Τεμάχια 500 (zip), πλαστικές, διάφανες, 25εκ. X 35 εκ. 81 Σακούλες αποθήκευσης ασφαλείας Τεμάχια 500 (zip), πλαστικές, διάφανες, 20εκ. X 25εκ. 82 Σακούλες αποθήκευσης ασφαλείας Τεμάχια 500 (zip), πλαστικές, διάφανες, 10εκ. X 15,5εκ. 83 Σακούλες αποθήκευσης ασφαλείας Τεμάχια 500 (zip), πλαστικές, διάφανες, 6εκ. X 8εκ. 84 Καρτελάκια καταγραφής πλαστικά, Τεμάχια με τρύπα, (70 mm x 100 mm) 85 Αγροτικά κιβώτια πλαστικά Τεμάχια 450 (κλούβες), 86 Πολύπριζο τεσσάρων θέσεων, μήκους Τεμάχια 3 3 m.(έως 3500W) 87 Λάστιχο νερού, με ενίσχυση ινών (πλέγματος) (5/8 ) Μέτρα 100 (2 κουλούρες x 50m) Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Ειδικότερα για κάθε υλικό πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις. Σελίδα 19 από 49

20 Υαλόπλεγμα Το υαλόπλεγμα θα χρησιμοποιηθεί για τον οπλισμό κονιαμάτων, προκειμένου να προσφέρει δομική ενίσχυση και αποτροπή των ρηγματώσεων που οφείλονται στις θερμοκρασιακές μεταβολές. Τεχνικά χαρακτηριστικά: - αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον, - κάνναβος /μάτι: 5mm x 5mm, - βάρος πλέγματος: 90gr/m 2,- χρώμα λευκό. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που θα πιστοποιεί τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και την ποιότητα του. Γεωύφασμα Το γεωύφασμα πρέπει να είναι μη υφαντό, συντεθειμένο βιομηχανικά από πολυεστερικές ίνες και κατάλληλο για αποστράγγιση, διαχωρισμό στρωμάτων γαιών ή άλλων υλικών, διήθηση, προστασία στεγάνωσης. Τεχνικά χαρακτηριστικά: -ύφανση πολυεστερικών ινών - βάρος υφάσματος: α) 150 gr/m 2 για προμήθεια ποσότητας 200 m 2 και β) 300 gr/m 2 για προμήθεια ποσότητας 200 m 2 - χρώμα λευκό Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που θα πιστοποιεί τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και την ποιότητα του. Λινάτσα ιούτης Τεχνικά χαρακτηριστικά: -παραδοσιακή λινάτσα από ιούτα (κανναβάτσο) -ύφανση από φυσικές ίνες -πλέξη αραιή: 48 x 7 oz - πλάτος ρολού: 1,20μ.x 50μ. Νάυλον κάλυψης/ προστασίας Τεχνικά χαρακτηριστικά: - Διάφανο πολυαιθυλενίου - χαμηλής πυκνότητας - βάρος υφάσματος: 0,195 krg/m2 - πλάτος ρολού: 4μ.x 50μ. Τέντες προστασίας Τέντες προστασίας από τις καιρικές συνθήκες για τις εργασίες πεδίου. Τεχνικά χαρακτηριστικά: - Διαστάσεις: 3μ. x 5μ. - υλικό: αδιάβροχο επεξεργασμένο ύφασμα ή αδιάβροχος μουσαμάς - περιμετρικές οπές για δέσιμο σχοινιού -οπές με ενισχυμένα άκρα -ενισχυμένες ραφές για μεγαλύτερες αντοχές Ανοξείδωτος χάλυβας Ο ανοξείδωτος χάλυβας θα χρησιμοποιηθεί στην ενίσχυση των ευπαθών σημείων των αρχαίων οικοδομημάτων και στην συρραφή ρηγματώσεων σε σημεία που εμφανίζεται εκτεταμένη παθολογία των αρχαίων κατασκευών. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ευθύγραμμες ράβδοι με νευρώσεις για καλύτερη πρόσφυση -διατομή χάλυβα μαζί με την επικάλυψη: Φ10 mm -παραγωγή και αντοχές σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ 971/ΚΤΧ ή κατά ΕΛΟΤ επιθυμητό μήκος ράβδων κατά την παράδοση: σε τεμάχια με μήκος 3μ. ή 4μ. Σελίδα 20 από 49

21 Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που θα πιστοποιεί τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και την ποιότητα του. Φύλλα μολύβδου Φύλλα μολύβδου για να χρησιμοποιηθούν στον διαχωρισμό των αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων και των σύγχρονων επεμβάσεων. - πάχος 1,5 mm -επιθυμητός τρόπος παράδοσης: σε επίπεδα φύλλα εμβαδού από 2 τ.μ. έως 5 τ.μ. Συρματόπλεγμα γαλβανιζέ (σαραζανέττι) Πλέγμα από σύρμα γαλβανιζέ για εγκιβωτισμό λίθινου συντρίμματος. Η επίστρωση του σύρματος πρέπει να είναι βαρέως τύπου γαλβανισμένη και σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για αντοχή κατά της διάβρωσης. Τεχνικά χαρακτηριστικά: - εξαγωνικό χαλύβδινο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης -τύπος: No 12 (Γαλβανισμένη διάμετρος Φ 1,8mm) -άνοιγμα βρόγχου 100 mm -πλάτος κουλούρας: 2 μ. -μήκος κουλούρας: 25 μ. Πλέγμα περιφράξεως γαλβανιζέ Πλέγμα από σύρμα γαλβανιζέ για περίφραξη, γνωστό και ως «πλέγμα αγροτικό» ή «κοτετσόσυρμα». Το σύρμα να είναι κοινό μαλακό και να φέρει επίστρωση για προστασία από την διάβρωση. Ο βρόγχος/ άνοιγμα πλέγματος να είναι διχτυωτά τετράγωνα. Τεχνικά χαρακτηριστικά: -γαλβανιζέ συρματόπλεγμα με διχτυωτά τετράγωνα (κοτετσόσυρμα) -τύπος: No 14 (Γαλβανισμένη διάμετρος Φ 2,2 mm) -άνοιγμα οπής: 50 x 50 mm -πλάτος κουλούρας: 1,5 μ. -μήκος κουλούρας: 25 μ. Δομικό πλέγμα Δομικό Πλέγμα απλό για χρήση σε μη φέροντα στοιχεία από χάλυβα υψηλής αντοχής, με χαρακτηριστικά κατηγορίας B500A κατά ΕΛΟΤ ή B500C κατά ΕΛΟΤ Τεχνικά χαρακτηριστικά: - δομικό πλέγμα από χάλυβα -Τύπος: Τ92 -Βρόγχοι τετραγωνικής διατομής: 150 mm x 150 mm -Διάμετρος Φ 4.2 mm -Πλαίσια με συνήθεις διαστάσεις: 2,15 μ. x 5 μ. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που θα πιστοποιεί τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και την ποιότητα του. Σίτα Πλέγμα τετράγωνης οπής, από σύρμα άμμου γαλβανιζέ για κατασκευή οικοδομικών κόσκινων. Τεχνικά χαρακτηριστικά: - σίτα από πλέγμα πονταριστό -τύπος: Νο 8 (Διάμετρος Φ 3mm) -άνοιγμα οπής/ καννάβου: 25 x 50 mm Σύρμα μαύρο μαλακό Σύρμα ανοπτημένο, μαλακό από χονδρόσυρμα χαμηλού άνθρακα για οικοδομικές εργασίες και χορτοδεσία. Σελίδα 21 από 49

22 Τεχνικά χαρακτηριστικά: -τύπος Νο 7 (Διάμετρος Φ 1,20mm) -διάθεση σε κουλούρα των 2 kgr -παραγωγή και προδιαγραφές σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ ή ISO ή ASTM Σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό Σύρμα γαλβανιζέ, κοινό μαλακό από χονδρόσυρμα SAE1005/ SAE1006/ SAE1008 για οικοδομικές εργασίες. Τεχνικά χαρακτηριστικά: -τύπος Νο 3 (Διάμετρος Φ 0,80mm) -διάθεση σε κουλούρα των 2 kgr -παραγωγή και προδιαγραφές σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ ή ISO ή ASTM Σύρμα γαλβανιζέ βαρέως τύπου Σύρμα γαλβανιζέ, κοινό μαλακό από χονδρόσυρμα SAE1005/ SAE1006/ SAE1008 για οικοδομικές εργασίες. Τεχνικά χαρακτηριστικά: -τύπος Νο 15 (Διάμετρος Φ 2,40mm) -διάθεση σε κουλούρα των 2 kgr -παραγωγή και προδιαγραφές σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ ή ISO ή ASTM Γάντια εργασίας Γάντια εργασίας δερματοπάνινα γενικής χρήσης με ενίσχυση παλάμης και αντίχειρα, σε ένα μέγεθος. Γυαλιά ατομικής προστασίας Γυαλιά προστασίας μάσκα, με αντιθαμβωτικές οπές/βαλβίδες εξαερισμού και τζάμι από πολυκαρβονικό πλαστικό. Προστατευτική μάσκα προσώπου Μάσκα προστασίας κεφαλής με κράνος πολυαιθυλενίου και προσωπίδα (visor) διάφανη από ανθεκτικό υλικό, για χρήση χορτοκοπτικών μηχανημάτων. Μάσκα προστασίας από σκόνη (1 χρήσης) Μάσκα για προστασία από σκόνη και σταγονίδια, μιας χρήσης, με λαστιχάκι. Υποδήματα εργοταξίου Εργοταξιακά υποδήματα για προστασία του εργατοτεχνικού προσωπικού. Μεγέθη από Νο Ιμάντες ανάρτησης χορτοκοπτικών μηχανημάτων Γιλέκο ανάρτησης χορτοκοπτικού μηχανήματος τεσσάρων σημείων πρόσδεσης. Μέτρο μήκους 5m Μετροταινία μήκους 5 m, με μαγνητική άκρη, με πλάτος λάμας 25 mm και χιτώνιο αντιολισθητικό. Μέτρο μήκους 30m Μετροταινία μήκους 30m,, με πλάτος κορδέλας 25 mm και προστατευτικό χιτώνιο. Σελίδα 22 από 49

23 Παχύμετρο Παχύμετρο από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους 20 cm, σε θήκη προστασίας. Ρόδα οικοδομικών καροτσιών Ρόδα βαρέως τύπου για καρότσι οικοδομής πλήρης: -τροχός με ρουλεμάν με μεταλλική ζάντα και άξονα -τρύπα/οπή: 20mm -6 λινων -φουσκωτή τρακτερωτή Λάστιχα οικοδομικών καροτσιών Ανταλλακτικά λάστιχα για καρότσια οικοδομής -τρακτερωτά και φουσκωτά -συνοδεύονται με σαμπρέλα Πριόνι χειρός, οικοδομικό Χειροπρίονο κλάδου, κυρτό, μονής κοπής με ξύλινη λαβή και λάμα μήκους 40 cm Γράβαλο με στειλιάρι Γράβαλο ανθεκτικής κατασκευής, από σκληρό μέταλλο, με ξύλινο στειλιάρι μήκους 1,20 μ. Στειλιάρι φτυαριού -στειλιάρι για φτυάρι ίσιο/ευθύγραμμο -μήκος 1,20 μ. Στειλιάρι για κασμά -στειλιάρι για κασμά ευρωπαϊκού τύπου -μήκος 1,20 μ. -υλικό κλαροξυλιά ή οξυά Στειλεοί για μικρά σκαλιστήρια Στειλεοί σκαπανοκών -μήκος 0,40 μ. Τανάλια μηχανικού/ οικοδόμου -μεσαίου μεγέθους, μήκος 220 mm, -κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι -στιλβωμένα άκρα και κεφαλή Κλαδευτήρι μικρό Ψαλίδα κλαδέματος κατασκευασμένη από ατσάλι υψηλής ανθράκωσης, επινικελωμένο. Κόφτης γενικής χρήσης (Φαλτσέτα) Κόφτης με πλαστικό σώμα και αυτόματο κλείδωμα, λάμα L Ψαλίδι σιδήρου Ψαλίδι κοπής σιδήρου, μεσαίο μέγεθος, κατασκευασμένο από σφυρηλατημένο ατσάλι με στιλβωμένα άκρα. Σελίδα 23 από 49

24 Αλφάδι κανονικό Μαγνητικό αλφάδι οικοδομής με μήκος 60cm. Αλφάδι νήματος Μικρό αλφάδι μαγνητικό για χρήση με νήμα της στάθμης Πρόκες κοινές Νο 16/21 -συσκευασία/ κουτί των 5 kg -ελληνικής προέλευσης -για χρήσεις οικοδομικές Πρόκες κοινές Νο 19/45 -συσκευασία/ κουτί των 5 kg -ελληνικής προέλευσης -για χρήσεις οικοδομικές Πρόκες κοινές Νο 23/70 -συσκευασία/ κουτί των 5 kg -ελληνικής προέλευσης -για χρήσεις οικοδομικές Αλυσίδα ανταλλακτική για αλυσοπρίονο τύπου STIHL MS 192T -τύπος αλυσίδας: (βήμα/τύπος) 3/8 P Picco Micro Mini Αλυσίδα ανταλλακτική για αλυσοπρίονο τύπου JONSERED CS 2149 TURBO -τύπος αλυσίδας: (βήμα/πάχος οδηγού/οδηγοί) 0,325 /0,050 /72 οδηγοί Λίμα στρογγυλή αλυσοπρίονου Λίμα για αλυσίδα αλυσοπρίονου, στρογγυλής διατομής, μήκους 0,20μ., με διαμέτρους σε δύο μεγέθη: α) διάμετρος Φ 4mm για προμήθεια 10 τεμαχίων και β) διάμετρος Φ 4,8mm για προμήθεια 10 τεμαχίων Κορδόνι χορτοκοπτικού Ανταλλακτικό κορδόνι για χορτοκοπτικά μηχανήματα με διάμετρο Φ: 0,035 m. Μεσινέζα χορτοκοπτικού Ανταλλακτική κεφαλή μεσινέζα για χορτοκοπτικό μηχάνημα, στριφτή, τεσσάρων εξόδων με μεταλλικό δίσκο. Φραγκόφτυαρα μεσαίου μεγέθους Φραγκόφτυαρα πλαστικά μεσαίου μεγέθους. Ξύστρα τρίγωνη με ξύλινη λαβή Ξύστρα τρίγωνη μεσαίου μεγέθους -ξύλινη λαβή -διαστάσεις κεφαλής 8 x 8 x 8 εκ. Μυστρί μεγάλο σοβατζήδων Μυστρί μεγάλου μεγέθους, με μήκος 240mm με ξύλινη λαβή Σελίδα 24 από 49