ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 39

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 39"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 39 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 16/04/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (186)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος 6. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος 7. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 8. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 9. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 10. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος 11. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 12. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 13. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Τσαμασλής Γεώργιος. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Πάλλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 5 ο : «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) Δ.Κ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ» προϋπολογισμού ,78 ευρώ» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) Δ.Κ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ» προϋπολογισμού ,78 ευρώ» και έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ. 364/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σημείωσε ότι στη σημερινή απόφαση που θα ληφθεί δεν θα οριστούν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, καθώς, βάσει του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης που ακολουθεί, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π.: Μακεδονίας Θράκης Άξ. Προτ/τας: 7-Αιφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ Κωδ. Προτ/τας:44- Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Αθανασιάδου Αηδονά Αθηνά, Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Αηδονά έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αριθμ. πρωτ /οικ.2783/ εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Κατόπιν ζήτησε το λόγο ο κ. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος, ο οποίος τάχθηκε υπέρ του έργου και ρώτησε σχετικά με τον προϋπολογισμό του, εάν μπορεί να αναπροσαρμοστεί και πόσο. Επ αυτού απάντησε η κ. Μ. Κορακίδου, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία ενημέρωσε ότι η μελέτη για το συγκεκριμένο έργο έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος. Το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να μειωθεί, όχι ν αυξηθεί. Ακολούθως το λόγο ζήτησε ο κ. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος. Ο κ. Δράγας δήλωσε ότι είναι υπέρ της υλοποίησης του έργου, ωστόσο δεν αντιλαμβάνεται γιατί δεν προχωρά ο ίδιος ο Δήμος στην υλοποίησή του, εφόσον είναι δικό του το αντικείμενο και ζητά την παρέμβαση της Περιφέρειας. Σ αυτό απάντησε ο Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Τσαμασλής, ο οποίος είπε ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο συγκεκριμένος Δήμος δεν έχει διαχειριστική επάρκεια. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, των ερωτήσεων και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ 2628/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», Να εγκρίνει: Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα 1. Τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης, που παρατίθεται κατωτέρω, μεταξύ: i. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ii. Δήμου Χαλκηδόνας με θέμα «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) Δ.Κ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ», όπως κατατέθηκε με την αριθμ. 364/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία και επισυνάπτεται ως έχει και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης. Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των ,78 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. 2

3 Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.. Το έργο πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης Άξ. Προτ/τας: 7-Αιφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ Κωδ. Προτ/τας:44- Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο Φορέας Υλοποίησης του έργου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. 2. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για την Πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) Δ.Κ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) Δ.Κ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ» Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 1. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Βασ. Όλγας αρ. 198 ΤΚ 54110, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Τσαμασλή και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης» 2. του Δήμου Χαλκηδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μπίκο και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου». Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267 Α/ ) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού. 2. Την απόφαση αρ. 274/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπογραφή της από τον Δήμαρχο. 3. Την υπ αριθ. 364/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ για την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και την υπογραφή της. 4. Την υπ αριθ../ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της ΠΚΜ για την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και την υπογραφή της. 5. Το με αριθ. Πρωτ.7169/ έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΚΜ με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ε.Π. : Μακεδονίας Θράκης Άξ. Προτ/τας: 7-Αιφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ Κωδ. Προτ/τας:44- Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) Δ.Κ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έργο αφορά στην αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δημοτικής Κοινότητας Αδένδρου της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Ο ΧΑΔΑ του Αδένδρου δέχτηκε από το 2005 και έπειτα όλο τον όγκο των απορριμμάτων και άλλων αστικού τύπου στερεών αποβλήτων του Δήμου μετά την παύση όλων των υπολοίπων ΧΑΔΑ. Ως η ενεργή χωματερή του Δήμου, έπαψε πια την λειτουργία της στις σε εναρμόνιση με τον Νομαρχιακό σχεδιασμό, με την έναρξη δηλαδή λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 2. ΧΑΔΑ Αδένδρου Υφιστάμενες συνθήκες 4

5 Ο υπόψη ΧΑΔΑ υφίσταται στο 866 χερσολίβαδο αγροκτήματος Αδένδρου αναδασμού 22/1972 και βρίσκεται στην αγροτική περιοχή ΒΔ του Αδένδρου, περίπου στα 2,6km, πλησίον του επαρχιακού δρόμου που οδηγεί από την Π.Ε.Ο Χαλκηδόνας Αλεξάνδρειας στο Άδενδρο. Η πρόσβαση στον χώρο γίνεται από το αγροτικό δίκτυο, το οποίο ξεκινά από την ασφαλτοστρωμένη δημοτική οδό ΠΕΟ Αδένδρου. Η απόσταση από το δημοτικό δρόμο είναι 0,2km ενώ η απόσταση από την ΠΕΟ Θεσ/νίκης Αθηνών είναι 1,4km. Οι πλησιέστεροι οικισμοί είναι το Άδενδρο στα 2,6km και το Παρθένι στα 2,0km. Οι βασικές χρήσεις της περιοχής είναι οι ετήσιες καλλιέργειες αλλά και η κτηνοτροφία. Η περιοχή δεν εντάσσεται σε καθεστώς προστασίας. Η προηγούμενη χρήση γης του ΧΑΔΑ ήταν χέρσα έκταση. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΧΑΔΑ έχουν ως εξής: Συνολική έκταση = ,36 m 2 τραπεζοειδούς σχήματος. Διαστάσεις (ανά διεύθυνση): Στην διεύθυνση βορράς νότος από 182,5m έως 195,1m, στην διεύθυνση ανατολή δύση από 87,3m έως 154,8m. Υψόμετρα από 5m έως 10m. Μέσο υψόμετρο 7,5m. Περιμετρικά του ΧΑΔΑ εντοπίζονται κατά θέσεις γραμμικής ανάπτυξης διάσπαρτα απορρίμματα. Ο χώρος αυτός δεν αποτελεί τμήμα του κυρίως ΧΑΔΑ αλλά στην προοπτική της αποκατάστασης προτείνονται και εδώ παρεμβάσεις (μεταφορά των αποβλήτων στον κυρίως χώρο και καθαρισμός). Ο όγκος αποβλήτων του ΧΑΔΑ υπολογίζεται σε ,59 m 3, συμπεριλαμβανομένων των διάσπαρτων. Ο υπολογισμός έγινε με βάση τα μορφολογικά δεδομένα του ΧΑΔΑ από την τοπογραφική αποτύπωση του χώρου και την δημιουργία εγκάρσιων διατομών. Η προέλευση των αποβλήτων θεωρείται ότι είναι κυρίως αστική. 3. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αδένδρου Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα ληφθούν για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, περιλαμβάνουν: Συλλογή και μεταφορά διάσπαρτων απορριμμάτων Διάστρωση και εξομάλυνση του υπάρχοντος απορριμματικού ανάγλυφου Έργα τελικής κάλυψης Έργα απορροή ομβρίων Φυτεύσεις Λοιπά έργα (αντιπυρική ζώνη, περίφραξη πύλη, πινακίδες) Συλλογή και μεταφορά διάσπαρτων Τα διάσπαρτα απορρίμματα αναπτύσσονται γραμμικά, περιμετρικά του ΧΑΔΑ και αφορούν σε οικοδομικά απόβλητα, ξύλα και κλαδέματα καθώς και σε κάποια κτηνοτροφικά απόβλητα. Το συνολικό τους ανάπτυγμα είναι 290,0m κατά μήκος του αγροτικού οδικού δικτύου πλησίον του ΧΑΔΑ. Η επιφάνεια αυτών των συσσωρεύσεων υπολογίζεται σε 870,0 m 2 έχοντας μέσο πλάτος 3,0m. Οι ποσότητες υπολογίζονται σε 1.234,50m 3 και περιλαμβάνουν εδαφική ρυπασμένη στρώση 30cm. 5

6 Η απορρύπανση του χώρου θα πραγματοποιηθεί με την μεταφορά αυτών στην κύρια έκταση του ΧΑΔΑ. Εργασίες εξομάλυνσης του απορριμματικού ανάγλυφου Η εξομάλυνση του υπάρχοντος απορριμματικού ανάγλυφου θα γίνει με την χρήση χωματουργικών μηχανημάτων, ώστε να προκύψουν ομοιόμορφες κλίσεις προς τις πλευρές του χώρου. Η διαμόρφωση της κλίσης, θα είναι 12,5% προς όλες τις διευθύνσεις. Οι απολήξεις του διαμορφούμενου αναγλύφου θα βρίσκονται στο ίδιο ουσιαστικά υψόμετρο με την περιβάλλουσα περιοχή, με τη διαμόρφωση πρανούς στα πλευρικά του τμήματα. Θα γίνουν εκσκαφές υλικού από τις εξάρσεις και επαναδιάστρωση του υλικού, ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένα απορρίμματα. Ισοζύγιο εκσκαφών - επιχώσεων Εργασία Όγκος (m 3 ) Εκσκαφή απορριμμάτων ,05 Μεταφορά διάσπαρτων 1.234,50 απορριμμάτων Εκσκαφές τάφρου ομβρίων 106,48 Επίχωση (επαναδιάστρωση) ,03 απορριμμάτων Έργα τελικής κάλυψης Η δομή της τελικής κάλυψης, ακολουθεί τις παρακάτω στρωματώσεις, ξεκινώντας από τη χαμηλότερη στρώση, η οποία βρίσκεται σε επαφή με τα απορρίμματα: Στρώση εξομάλυνσης, Στρώση στεγανοποίησης, Στρώση αποστράγγισης ομβρίων, Γεωύφασμα διαχωρισμού συγκράτησης λεπτόκοκκων, Εδαφική στρώση (στρώση επιφανείας) και Ανάπτυξη πρασίνου. Στρώση εξομάλυνσης Επικάλυψη των απορριμμάτων με στρώση από υλικά εκσκαφών, μεγέθους μέχρι 200 mm, πάχους στρώσης 0,30 m, οπότε θα απαιτηθούν 6.626,76 m 3. Στρώση στεγανοποίησης Για την αποφυγή εισόδου ομβρίων στον απορριμματικό όγκο και συνεπώς προστασία της ευρύτερης περιοχής από τα εκπλύματα των βροχοπτώσεων, όλη η έκταση που θα έχει ήδη εξομαλυνθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλύπτεται με στρώση εδαφικού υλικού, καθαρά αργιλικού, χαμηλής διαπερατότητας (K f <10-9 ), πάχους 0,30 m και συμπιέζεται. Απαιτούμενη ποσότητα 6.626,76 m 3. Στρώση αποστράγγισης ομβρίων Η αποστραγγιστική στρώση εξυπηρετεί την διακοπή της κατακόρυφης ροής των ομβρίων και την άμεση απαγωγή τους. Λόγω των διαμορφούμενων κλίσεων απαιτείται η κατασκευή της στρώσης αυτής, πάχους 0,20 m από αδρόκοκκα υλικά, συμπιεσμένα. Απαιτούμενη ποσότητα 4.417,84 m 3. 6

7 Γεωύφασμα διαχωρισμού συγκράτησης λεπτόκοκκων Το συγκεκριμένο γεωύφασμα τοποθετείται πάνω από τη αποστραγγιστική στρώση ομβρίων, ώστε να την προφυλάσσει από έμφραξη, λόγω μεταφοράς λεπτόκοκκων υλικών. Πρόκειται για γεωύφασμα ελάχιστου βάρους 285g/m 2, που θα αγκυρωθεί περιμετρικά σε ρηχές τάφρους 0,20 x 0,20 m, οι οποίες θα επανεπιχωθούν. Εδαφική στρώση (στρώση επιφανείας) Πάνω από την προηγούμενη στρώση διαστρώνεται μία στρώση με χώμα κατάλληλο για τη φυσική ανάπτυξη πρασίνου (φυτική γη) πάχους 1,0m, που περιλαμβάνει χώμα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, πάχους 0,7m και φυτική γη πάχους 0,3m. Φυτόχωμα θα απαιτηθεί και για την αποκατάσταση των εκσκαφών στην περιοχή των διάσπαρτων. Ο απαιτούμενος όγκος του χώματος χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις είναι ,45 m 3. Ανάπτυξη πρασίνου Η διενέργεια φυτεύσεων αποσκοπεί στη γρηγορότερη αισθητική αποκατάσταση του χώρου και στην υποβοήθηση των φυσικών διεργασιών χλωριδικής κάλυψης. Επιλέγονται, σύμφωνα με την χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής, από θάμνους ο Πυράκανθος (Pyracantha coccinea) και η Πικροδάφνη (Nerium communis) κατηγορίας Θ2 και ύψους 0,80 και 1,00m. Με δεδομένο ότι θα φυτευτούν 100 θάμνοι ανά 1.000m 2 σε κάναβο 3,0 Χ 3,0 m, θα φυτευτούν συνολικά φυτά, εκ των οποίων Πυράκανθοι και Πικροδάφνες. Έργα διαχείρισης ομβρίων Λόγω των συνθηκών της συγκεκριμένης θέσης (δυτικά αρδευόμενη καλλιέργεια), υπάρχει μικρή πιθανότητα πλευρικής εισροής ομβρίων, οπότε απαιτείται η κατασκευή τάφρων απορροής των ομβρίων, οι οποίες θα συγκεντρώνουν τα όμβρια ώστε να αποτρέπεται η είσοδός τους στο απορριμματικό ανάγλυφο αλλά και η διάβρωση της τελικής κάλυψης. Οι τάφροι θα έχουν πλάτος πυθμένα 0,30m, άνοιγμα στη στέψη 0,50m και βάθος 0,50m και ο πυθμένας τους και πλευρικά θα επιστρωθεί με ειδική μεμβράνη. Η κλίση των τάφρων θα ακολουθεί την φυσική μορφολογική κλίση και θα είναι 1%. Το συνολικό μήκος των τάφρων, που θα γίνουν πέριξ των 3 από τις 4 πλευρές (όχι στη νότια πλευρά διότι υπάρχει αποστραγγιστική τάφρος), είναι 532,4 m. Αντιπυρική ζώνη Επειδή στη μια πλευρά του ΧΑΔΑ εφάπτεται καλλιέργεια, είναι σκόπιμη η διαμόρφωση αντιπυρικής ζώνης πλάτους 7m. και αυτό στην ακραία περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς από τον αποκατεστημένο χώρο, έστω και αν αυτή η περίπτωση θεωρείται εξαιρετικά μικρή. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει τη γενική μόρφωση της επιφάνειας με εκριζώσεις, συγκέντρωση των υπολειμμάτων και απόθεσή τους στο διαμορφούμενο απορριμματικό ανάγλυφο και ισοπέδωση του χώρου. Η έκταση της αντιπυρικής ζώνης είναι 1.277,15 m 2. Λοιπά έργα (περίφραξη - πύλη, πινακίδες) 7

8 Το μήκος της περίφραξης που απαιτείται αφορά στις 3 από τις 4 πλευρές, όχι δηλαδή στη νότια πλευρά όπου εντοπίζεται αποστραγγιστική τάφρος και είναι 532,4m. Η περίφραξη κατασκευάζεται με δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο17 και με πασσάλους στηρίξεως από φυγοκεντρικό σκυρόδεμα ανά αποστάσεις 2,0m περίπου. Η πύλη εισόδου, θα αποτελεί τμήμα της περίφραξης, θα είναι ανοιγόμενη, δίφυλλη με διαστάσεις φύλλου 250 x 200cm, που θα στηρίζεται σε υποστυλώματα με 4 μεντεσέδες βαρέως τύπου ο καθένας. Στην περίμετρο του χώρου, κοντά στην πύλη θα τοποθετηθούν δύο πινακίδες, μια πληροφόρησης για το έργο της αποκατάστασης, διαστάσεων 3,60 x 1,80 m και μια με την οποία θα απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων και κάθε είδους αποβλήτου, διαστάσεων 1,50 x 1,00. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου , ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας Α και Β, που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) Δ.Κ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ» από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Κ.Μ. και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 1) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 2) Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ. 3) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 4) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 5) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 6) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 7) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 8) Παρακολούθηση χρηματορροών του έργου. 9) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή). 10) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. Ο Φορέας Υλοποίησης (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης), στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, 8

9 δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου 1, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ 2 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. Να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 1 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου. 2 Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύμβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ 9

10 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.. Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π..και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων. Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους. ΆΡΘΡΟ 3 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ,78 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία). Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 10

11 ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : - έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του - δύο (2) εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης με τους αναπληρωτές τους Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π.: Μακεδονίας Θράκης Άξ. Προτ/τας: 7-Αιφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ Κωδ. Προτ/τας:44- Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, οι συμβαλλόμενοι φορείς και ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 11

12 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 12

13 ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής Εμπιστευτικότητα. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. : Μακεδονίας Θράκης Άξ. Προτ/τας: 7-Αιφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ Κωδ. Προτ/τας:44- Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων. 13

14 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Τίτλος Πράξης : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) Δ.Κ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ 2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4. Φορέας λειτουργίας : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης : Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα ληφθούν για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, περιλαμβάνουν: Συλλογή και μεταφορά διάσπαρτων απορριμμάτων Διάστρωση και εξομάλυνση του υπάρχοντος απορριμματικού ανάγλυφου Έργα τελικής κάλυψης Έργα απορροή ομβρίων Φυτεύσεις Λοιπά έργα (αντιπυρική ζώνη, περίφραξη πύλη, πινακίδες) Συλλογή και μεταφορά διάσπαρτων Τα διάσπαρτα απορρίμματα αναπτύσσονται γραμμικά, περιμετρικά του ΧΑΔΑ και αφορούν σε οικοδομικά απόβλητα, ξύλα και κλαδέματα καθώς και σε κάποια κτηνοτροφικά απόβλητα. Το συνολικό τους ανάπτυγμα είναι 290,0m κατά μήκος του αγροτικού οδικού δικτύου πλησίον του ΧΑΔΑ. Η επιφάνεια αυτών των συσσωρεύσεων υπολογίζεται σε 870,0 m 2 έχοντας μέσο πλάτος 14

15 3,0m. Οι ποσότητες υπολογίζονται σε 1.234,50m 3 και περιλαμβάνουν εδαφική ρυπασμένη στρώση 30cm. Η απορρύπανση του χώρου θα πραγματοποιηθεί με την μεταφορά αυτών στην κύρια έκταση του ΧΑΔΑ. Εργασίες εξομάλυνσης του απορριμματικού ανάγλυφου Η εξομάλυνση του υπάρχοντος απορριμματικού ανάγλυφου θα γίνει με την χρήση χωματουργικών μηχανημάτων, ώστε να προκύψουν ομοιόμορφες κλίσεις προς τις πλευρές του χώρου. Η διαμόρφωση της κλίσης, θα είναι 12,5% προς όλες τις διευθύνσεις. Οι απολήξεις του διαμορφούμενου αναγλύφου θα βρίσκονται στο ίδιο ουσιαστικά υψόμετρο με την περιβάλλουσα περιοχή, με τη διαμόρφωση πρανούς στα πλευρικά του τμήματα. Θα γίνουν εκσκαφές υλικού από τις εξάρσεις και επαναδιάστρωση του υλικού, ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένα απορρίμματα. Ισοζύγιο εκσκαφών - επιχώσεων Εργασία Όγκος (m 3 ) Εκσκαφή απορριμμάτων ,05 Μεταφορά διάσπαρτων 1.234,50 απορριμμάτων Εκσκαφές τάφρου ομβρίων 106,48 Επίχωση (επαναδιάστρωση) ,03 απορριμμάτων Έργα τελικής κάλυψης Η δομή της τελικής κάλυψης, ακολουθεί τις παρακάτω στρωματώσεις, ξεκινώντας από τη χαμηλότερη στρώση, η οποία βρίσκεται σε επαφή με τα απορρίμματα: Στρώση εξομάλυνσης, Στρώση στεγανοποίησης, Στρώση αποστράγγισης ομβρίων, Γεωύφασμα διαχωρισμού συγκράτησης λεπτόκοκκων, Εδαφική στρώση (στρώση επιφανείας) και Ανάπτυξη πρασίνου. Στρώση εξομάλυνσης Επικάλυψη των απορριμμάτων με στρώση από υλικά εκσκαφών, μεγέθους μέχρι 200 mm, πάχους στρώσης 0,30 m, οπότε θα απαιτηθούν 6.626,76 m 3. Στρώση στεγανοποίησης Για την αποφυγή εισόδου ομβρίων στον απορριμματικό όγκο και συνεπώς προστασία της ευρύτερης περιοχής από τα εκπλύματα των βροχοπτώσεων, όλη η έκταση που θα έχει ήδη εξομαλυνθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλύπτεται με στρώση εδαφικού υλικού, καθαρά αργιλικού, χαμηλής διαπερατότητας (K f <10-9 ), πάχους 0,30 m και συμπιέζεται. Απαιτούμενη ποσότητα 6.626,76 m 3. Στρώση αποστράγγισης ομβρίων Η αποστραγγιστική στρώση εξυπηρετεί την διακοπή της κατακόρυφης ροής των ομβρίων και την άμεση απαγωγή τους. Λόγω των διαμορφούμενων κλίσεων απαιτείται η κατασκευή της στρώσης αυτής, πάχους 0,20 m από αδρόκοκκα υλικά, συμπιεσμένα. Απαιτούμενη ποσότητα 4.417,84 m

16 Γεωύφασμα διαχωρισμού συγκράτησης λεπτόκοκκων Το συγκεκριμένο γεωύφασμα τοποθετείται πάνω από τη αποστραγγιστική στρώση ομβρίων, ώστε να την προφυλάσσει από έμφραξη, λόγω μεταφοράς λεπτόκοκκων υλικών. Πρόκειται για γεωύφασμα ελάχιστου βάρους 285g/m 2, που θα αγκυρωθεί περιμετρικά σε ρηχές τάφρους 0,20 x 0,20 m, οι οποίες θα επανεπιχωθούν. Εδαφική στρώση (στρώση επιφανείας) Πάνω από την προηγούμενη στρώση διαστρώνεται μία στρώση με χώμα κατάλληλο για τη φυσική ανάπτυξη πρασίνου (φυτική γη) πάχους 1,0m, που περιλαμβάνει χώμα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, πάχους 0,7m και φυτική γη πάχους 0,3m. Φυτόχωμα θα απαιτηθεί και για την αποκατάσταση των εκσκαφών στην περιοχή των διάσπαρτων. Ο απαιτούμενος όγκος του χώματος χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις είναι ,45 m 3. Ανάπτυξη πρασίνου Η διενέργεια φυτεύσεων αποσκοπεί στη γρηγορότερη αισθητική αποκατάσταση του χώρου και στην υποβοήθηση των φυσικών διεργασιών χλωριδικής κάλυψης. Επιλέγονται, σύμφωνα με την χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής, από θάμνους ο Πυράκανθος (Pyracantha coccinea) και η Πικροδάφνη (Nerium communis) κατηγορίας Θ2 και ύψους 0,80 και 1,00m. Με δεδομένο ότι θα φυτευτούν 100 θάμνοι ανά 1.000m 2 σε κάναβο 3,0 Χ 3,0 m, θα φυτευτούν συνολικά φυτά, εκ των οποίων Πυράκανθοι και Πικροδάφνες. Έργα διαχείρισης ομβρίων Λόγω των συνθηκών της συγκεκριμένης θέσης (δυτικά αρδευόμενη καλλιέργεια), υπάρχει μικρή πιθανότητα πλευρικής εισροής ομβρίων, οπότε απαιτείται η κατασκευή τάφρων απορροής των ομβρίων, οι οποίες θα συγκεντρώνουν τα όμβρια ώστε να αποτρέπεται η είσοδός τους στο απορριμματικό ανάγλυφο αλλά και η διάβρωση της τελικής κάλυψης. Οι τάφροι θα έχουν πλάτος πυθμένα 0,30m, άνοιγμα στη στέψη 0,50m και βάθος 0,50m και ο πυθμένας τους και πλευρικά θα επιστρωθεί με ειδική μεμβράνη. Η κλίση των τάφρων θα ακολουθεί την φυσική μορφολογική κλίση και θα είναι 1%. Το συνολικό μήκος των τάφρων, που θα γίνουν πέριξ των 3 από τις 4 πλευρές (όχι στη νότια πλευρά διότι υπάρχει αποστραγγιστική τάφρος), είναι 532,4 m. Αντιπυρική ζώνη Επειδή στη μια πλευρά του ΧΑΔΑ εφάπτεται καλλιέργεια, είναι σκόπιμη η διαμόρφωση αντιπυρικής ζώνης πλάτους 7m. και αυτό στην ακραία περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς από τον αποκατεστημένο χώρο, έστω και αν αυτή η περίπτωση θεωρείται εξαιρετικά μικρή. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει τη γενική μόρφωση της επιφάνειας με εκριζώσεις, συγκέντρωση των υπολειμμάτων και απόθεσή τους στο διαμορφούμενο απορριμματικό ανάγλυφο και ισοπέδωση του χώρου. Η έκταση της αντιπυρικής ζώνης είναι 1.277,15 m 2. Λοιπά έργα (περίφραξη - πύλη, πινακίδες) Το μήκος της περίφραξης που απαιτείται αφορά στις 3 από τις 4 πλευρές, όχι δηλαδή στη νότια πλευρά όπου εντοπίζεται αποστραγγιστική τάφρος και είναι 532,4m. Η περίφραξη κατασκευάζεται 16

17 με δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο17 και με πασσάλους στηρίξεως από φυγοκεντρικό σκυρόδεμα ανά αποστάσεις 2,0m περίπου. Η πύλη εισόδου, θα αποτελεί τμήμα της περίφραξης, θα είναι ανοιγόμενη, δίφυλλη με διαστάσεις φύλλου 250 x 200cm, που θα στηρίζεται σε υποστυλώματα με 4 μεντεσέδες βαρέως τύπου ο καθένας. Στην περίμετρο του χώρου, κοντά στην πύλη θα τοποθετηθούν δύο πινακίδες, μια πληροφόρησης για το έργο της αποκατάστασης, διαστάσεων 3,60 x 1,80 m και μια με την οποία θα απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων και κάθε είδους αποβλήτου, διαστάσεων 1,50 x 1, Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 7. Προϋπολογισμός 8. Διάρκεια υλοποίησης Προϋπολογισμός έργου Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης ,78 ευρώ ,78 ευρώ Διάρκεια σε μήνες έργο 24 Σύνολο Πράξης

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Έγγραφο / απόφαση Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ Έκδοση απόφασης κλεισίματος ΧΑΔΑ από πρώην Νομαρχία Έκδοση άδειας περιβαλλοντικής αποκατάστασης Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκηδόνας Ν.Α. Θεσσαλονίκης/ Δ/νση Προστασίας Περιβ/ντος ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία Αρ.240/2008 απόφ. Αρ. 30/6946/ Αρ. 3436/ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) Έγκριση μελέτης Ενέργεια Έγκριση τευχών δημοπράτησης Υπεύθυνος φορέας κύριος του έργου φορέας υλοποίησης Χ Χ Η Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Ιωάννα Τζάκη (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 18