1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts)"

Transcript

1 1 Προδιαγραφές Υλικών Εσρσζωνικού Δικτύοσ Οπτικών Ινών 1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) Θα εγθαηαζηαζνύλ θελέο ζσιήλεο HDPE κε ζθνπό ηελ κειινληηθή εκθύζεζε ζπζηνηρηώλ κηθξνζσιελίσλ (Αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ). Οη ζσιήλεο απηνί δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ (δελ ζα δηέιζνπλ κηθξνζσιήλεο ή θαιώδηα ηλώλ), αιιά ζα παξακείλνπλ θελνί γηα κειινληηθή ρξήζε. Ο ζσιήλαο παξάγεηαη από πςειήο ππθλόηεηαο πνιπαηζπιέλην (HDPE). ρ.1.: Σππηθό δείγκα σιήλα HDPE Οη ζσιήλεο HDPE ζα έρνπλ εμσηεξηθή δηάκεηξν 40mm ή 50mm θαη εζσηεξηθή δηάκεηξν 32mm ή 44mm αληίζηνηρα ζε δηάηαμε κνλώλ ζσιελώζεσλ ή ζπζηνηρηώλ πεξηζζνηέξσλ ηεο κηάο ζπλδεδεκέλσλ θαηά κήθνο ζσιελώζεσλ. Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηκεκάησλ ηνπο, ρσξίο αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο νιίζζεζεο ππνζσιελώζεσλ εληόο ηνπ ζσιήλα. Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από HDPE κε πςειέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε ζιίςε, παξακόξθσζε θαη θξνύζε Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ εζσηεξηθά ηδηαίηεξα ιεία επηθάλεηα θαη δηακήθεηο εζνρέο γηα κείσζε ηεο επηθάλεηαο επαθήο κε ππνζσιελώζεηο ή θαιώδηα, ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη ηξηβέο θαη λα δηεπθνιύλεηαη ην πέξαζκα ησλ ηειεπηαίσλ. Οη θελέο ζσιελώζεηο ζα θέξνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπο δηειεθηξηθό νδεγό γηα έιμε ππν-ζσιελώζεσλ ή θαισδίσλ. Οη ζσιήλεο ζα είλαη εληαίνπ ρξώκαηνο (καύξνπ ή γθξη ή πνξηνθαιί) θαη ζα δηαθέξνπλ από ηνπο ζσιήλεο ύδξεπζεο, θπζηθνύ αεξίνπ, θαη ειεθηξνδόηεζεο (ηππηθά κπιε, θόθθηλνπ θαη θίηξηλνπ ρξώκαηνο αληίζηνηρα). Οη ζσιήλεο δελ ζα δηαθόπηνληαη εθηόο όπνπ πξνβιέπεηαη από ηελ κειέηε θαη ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο ιόγνο (ζπγθόιιεζε ηλώλ, έιμε θαισδίσλ, εηζαγσγή ππνζσιήλσλ θαη ζπζηεκάησλ κηθξν-ζσιελώζεσλ). Οη ζσιήλεο πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη ζηηο νδεγίεο γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ISO GUIDE 64.2 (Guide for the inclusion of environmental aspects 1

2 in product standard, draft 9/96) θαη IEC Guide 109, Environmental aspects inclusion in electrotechnical product standard, 1995/08. Θαη ειάρηζην ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνδηαγξαθέο ηζνδύλακεο ηνπ EN /1994 όζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε πίεζε, θάκςε (έσο ηελ αλαθεξόκελε ειάρηζηε αθηίλα) θαη θξνύζε. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρξσκαηηθόο θώδηθαο ή άιινο εκθαλήο ηξόπνο αλαγλώξηζεο ηεο θάζε ζσιήλσζεο 1.2 Σσζηοιτίες μικρο-ζωληνώζεων Μ1 & Μ2 (Microduct bundles) πζηνηρίεο κηθξν-ζσιελώζεσλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπζηεκαηηθά, ηδηαίηεξα ζην κέξνο ηνπ δηθηύνπ πνπ πξνζδηνξίδεηαη λα ηθαλνπνηήζεη άκεζα ή κειινληηθά απμεκέλε ππθλόηεηα ζπλδέζεσλ κεηαμύ θύξησλ θόκβσλ, θόκβσλ δηαλνκήο θαη πξόζβαζεο αιιά θαη ζηηο ηειηθέο ζπλδέζεηο πξνο κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο. ρ.2.: Σππηθό δείγκα σιήλα Άκεζνπ Δληαθηαζκνύ (DB) Οη ζπζηνηρίεο κηθξν-ζσιελώζεσλ ζα έρνπλ απαξαίηεηα πξνδηαγξαθέο γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο εληόο πξνζηαηεπηηθώλ ζσιήλσλ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ πεξίπνπ 40mm θαη πξνδηαγξαθώλ γηα άκεζν εληαθηαζκό (Direct Bury into Ground DB). Σν εμσηεξηθό ηνπο πεξίβιεκα λα επηηξέπεη ηελ νιίζζεζή ηνπο εληόο ζσιελώζεσλ ή ππν-ζσιελώζεσλ ή παξάιιεια κε ππνζσιελώζεηο θαη άιιεο ζπζηνηρίεο κηθξν-ζσιελώζεσλ εληόο ηεο απηήο ζσιήλσζεο. Πξνδηαγξάθνληαη νη πην θάησ ηύπνη ζπζηεκάησλ: (Κ1) πζηνηρία κηθξνζσιελώζεσλ (microduct bundles) κε 7 ή πεξηζζόηεξνπο ζσιελίζθνπο (microtubes), ζηελ θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί λα εκθπζεζεί, κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε εκθύζεζεο, κηθξνθαιώδην (micro-cable) κε αξηζκό ηλώλ έσο θαη 72 ην θαζέλα. Ζ ζπζηνηρία κπνξεί λα απαξηίδεηαη από δηαθξηηέο δέζκεο κηθξόηεξνπ αξηζκνύ ζσιελίζθσλ εάλ απηέο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ηκεκαηηθά εληόο ππν-ζσιήλα ώζηε λα ζπλζέζνπλ ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό κηθξνζσιελίζθσλ ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θαιύπηεηαη (7 ή παξαπάλσ). Οη ζσιελίζθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθό ή άιιν θώδηθα γηα ηνλ εύθνιν εληνπηζκό ηνπο. Σππηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζσιελίζθσλ είλαη: D 10mm, d 8mm. H ηππηθή εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο έηνηκεο πξνο εληαθηαζκό δέζκεο είλαη 40mm γηα 7 κηθξνζσιήλεο. 2

3 (Κ2) πζηνηρία κηθξνζσιελώζεσλ (microduct) κε ζσιελίζθνπο (microtubes) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Γηθηύνπ πγθέληξσζεο. ε θάζε ζσιελίζθν ζα κπνξεί λα εκθπζεζεί, κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε εκθύζεζεο, κηθξνθαιώδην (micro-cable) κε αξηζκό ηλώλ ηνπιάρηζηνλ 8 ην θαζέλα. Οη ζσιελίζθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθό ή άιιν θώδηθα γηα ηνλ εύθνιν εληνπηζκό ηνπο. Σππηθέο δηαζηάζεηο ησλ κηθξνζσιελίζθσλ είλαη D/d = 5mm/3,5mm ή D/d = 3mm/2,1mm. Δπίζεο ηππηθέο θαηεγνξίεο ζπζηνηρηώλ Κ2 αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζσιελίζθσλ πνπ ππάξρνπλ είλαη νη Κ2/12, Κ2/19, Κ2/24. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιελίζθσλ ζα πξέπεη λα είλαη ίδηεο θαη ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ίδηνπο ζπλδέζκνπο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη πην θάησ: o Κ2/24: ε ζπζηνηρία ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην 24 ζσιελίζθνπο. o Κ2/19: ε ζπζηνηρία ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην 19 ζσιελίζθνπο. o Κ2/12: ε ζπζηνηρία ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην 12 ζσιελίζθνπο 1.3 Διακλαδωηήρες μικροζωληνώζεων Οη ζσιήλεο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο ζπζηνηρίεο κηθξν-ζσιελώζεσλ ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο κε εηδηθά ηεκάρηα ζύλδεζεο ή/θαη δηαθιάδσζεο ώζηε λα δηαηεξείηαη αθ ελόο ε ζπλέρεηα ηεο πξνζηαζίαο θαη ζηεγάλσζεο ζσιελίζθσλ θαη θαισδίσλ θαη αθ εηέξνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε έμνδνο παξόκνησλ ή κηθξόηεξσλ ζσιελώζεσλ γηα εμππεξέηεζε θόκβσλ, θαη ρξεζηώλ αληίζηνηρα. Θα απαηηεζνύλ δηαθιαδσηήξεο νη νπνίνη ζα επηηξέπνπλ α) ηελ είζνδν θαη απαξαίηεηα ηελ ηαπηόρξνλε έμνδν ηκεκάησλ ζσιήλα ηνπ βξόρνπ ηδίαο δηακέηξνπ θαη β) ηελ έμνδν ηνπιάρηζηνλ 2 ζσιελίζθσλ κε ηε δπλαηόηεηα εζσηεξηθήο ζύλδεζεο ησλ ζσιελίζθσλ ησλ εμεξρόκελσλ ζσιήλσλ πξόζβαζεο πξνο αληίζηνηρνπο ζσιελίζθνπο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ζσιήλσλ ηνπ βξόρνπ. ρ.3.: Σππηθό δείγκα δηαθιαδσηήξσλ κηθξνζσιελώζεσλ Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ρώξνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαθιαδσηήξεο ηύπνπ «Ζ», «Y». Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηξόπνπ νξγάλσζεο θαη ζηήξημήο ηνπο εληόο ησλ θξεαηίσλ. 3

4 1.4 Φρεάηια ζε δρόμοσς (Φ1) Δλδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: Φρεάηιο Φ1 μεγάλο Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θξεαηίνπ Φ1 ζα είλαη: Κέζν κήθνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά): 900mm Κέζν πιάηνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά) 700mm Κέζν βάζνο θξεαηίνπ 650mm κε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 200mm κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγώλ) Πξνβιεπόκελε κέζε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θξεαηίσλ: m Πεξηκεηξηθή θάιπςε κε ζθπξόδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150mm κε νπιηζκό 2#Σ Φρεάηιο Φ2 μικρό Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θξεαηίνπ Φ2 ζα είλαη: Κέζν κήθνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά): 600mm Κέζν πιάηνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά) 600mm Κέζν βάζνο θξεαηίνπ 650mm κε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 200mm κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγώλ) Πξνβιεπόκελε κέζε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θξεαηίσλ: m Πεξηκεηξηθή θάιπςε κε ζθπξόδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150mm κε νπιηζκό 2#Σ Καλύμμαηα Σα θαιύκκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ππεξθαιύπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο D 400 γηα αληνρή πάλσ από 10 ηόλνπο θαη πξέπεη λα έρνπλ ηηο αλαγθαίεο βεβαηώζεηο ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα θξεάηηα ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο ζπγθόιιεζεο ηλώλ, δηαθιάδσζεο κηθξν-ζσιελώζεσλ, ζύλδεζεο θαη ζθξάγηζεο ππν-ζσιήλσλ θιπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ πιενλαζκαηηθό θαιώδην ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο θιπ. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζπγθεθξηκέλα ην ινγόηππν πνπ αθνξά ην δίθηπν. 4

5 1.5 Χάνδακες (trenches) Ο αθξηβήο θαζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ ηνπ ράλδαθα ζα πξέπεη λα πξνθύςεη κεηά από ιεπηνκεξή έξεπλα ηεο ηνπνγξαθίαο αξρηθά θαη ησλ ππνγείσλ εκπνδίσλ κε ηηο θαηάιιειεο ή πξνζθνξόηεξεο κεζόδνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δήκνπο θαη ηνπο νξγαληζκνύο (ΟΣΔ, ΓΔΖ, Τδξεπζε θιπ) ώζηε λα εμαζθαιηζζνύλ παξάιιεια θαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο γηα ιεηηνπξγηθνύο ιόγνπο θαη γηα απνθπγή βιαβώλ από επεκβάζεηο ζε παξαθείκελα δίθηπα. Ο ράλδαθαο είλαη ηνκή αλνηθηνύ ηύπνπ ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ (αζθαιηηθό νδόζηξσκα) ή ζε πεδνδξόκηα, δηαηνκήο βάζνπο κέρξη 400 mm θαη πιάηνπο 150 mm ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48 θαη L.35 (CCITT outside plant technologies for public networks). Ζ ηνκή ζα θαηαζθεπαζηεί κε ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ ηύπνπ micro trencher. Σν, ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ, κεράλεκα δηάλνημεο ράλδαθα θηλείηαη ζε ζπλήζνπο ηύπνπ ειαζηηθά θαη κε εηδηθό ηξνρό δηάλνημεο (ν νπνίνο πεξηέρεη ηα θαηάιιεια θνπηηθά εμαξηήκαηα), θαηαζθεπάδεη ράλδαθα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ, ζε κηα επζεία γξακκή ζηνλ ειάρηζην δπλαηό ρξόλν. Κεηά ηε δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ράλδαθα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ νη θαηάιιειεο ζσιελώζεηο κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζρεδηαζκό, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε ηνπο θαζ όιν ην κήθνο ηνπ ράλδαθα. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη παξακνξθώζεσλ ησλ ζσιελώζεσλ ώζηε λα δηαηεξείηαη πάληνηε ε θαζ ύςνο θαη πιάηνο ρσξνζέηεζεο ησλ θαζ όιν ην κήθνο ηνπ ράλδαθα. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ κπνξεί λα γίλεη κε δύν ηξόπνπο: Σαπηόρξνλνπ εληαθηαζκνύ ησλ ζσιήλσλ θαηά ηελ θάζε ηεο δηάλνημεο ηνπ ράλδαθα (απαηηείηαη εηδηθόο κεραληζκόο) Κε ηαπηόρξνλνπ εληαθηαζκνύ ησλ ζσιήλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ε δηάλνημε ηνπ ράλδαθα γηα Υ κέηξα θαη θαηόπηλ εληαθηάδνληαη νη ζσιήλεο. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ηα απαξαίηεηα δηαρσξηζηηθά ζηνλ δξόκν θαζώο θαη νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο κε ζθνπό ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Ή θαηαζθεπή ησλ ππνδνκώλ ζα γίλεηαη ζε κηθξά κέξε κήθνπο ην πνιύ 500κ. Θα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηελ ίδηα εκέξα θαη ζα παξαδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία ώζηε λα θξαηεζεί ε όριεζε ζε ρακειά επίπεδα Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη ε πιήξσζε ηνπ ραληαθηνύ σο εμήο ζύκθσλα κε ηε νδεγία ITU-T ε νπνία αλαθέξεη: Ζ πξώηε ζηξώζε ζα είλαη από ζθπξόδεκα ησλ 200Kg/m3 ηελ ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζεί ηαηλία ζήκαλζεο. Ζ ηειεπηαία ζηξώζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνύ ηεο επηθαλείαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε ηειηθή επηθάλεηα παξνπζηάδεη ηδηαηηεξόηεηεο (θπβόιηζνη, 5

6 πιάθεο πεδνδξνκίνπ, θ.ι.π.) ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ράλδαθα ζα πξνζαξκόδνληαη αλάινγα γηα ηελ νξζή θαη έληερλε απνθαηάζηαζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο. Πξνηείλνληαη δύν ηύπνη ραλδάθσλ Χάνδακας (Χ1) Ο ράλδαθαο Υ1 απνηειεί ην κέξνο ηνπ θεληξηθνύ δηθηύνπ ππνδνκήο. Δίλαη αλνηθηνύ ηύπνπ ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ (αζθαιηηθό νδόζηξσκα) δηαηνκήο βάζνπο 400 mm θαη πιάηνπο 150 mm ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48 θαη L.35 (CCITT outside plant technologies for public networks). Κεηά ηε δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ράλδαθα ζα ηνπνζεηεζνύλ 6 ζσιήλεο νη νπνίεο ζα είλαη δπν θελέο Φ50 γηα εθεδξεία, 3 κηθξν ζσιήλεο ηύπνπ Κ1/7 θαη 1 κηθξνζσιήλα ηύπνπ Κ2/24 εμαζθαιίδνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε ηνπο θαζ όιν ην κήθνο ηνπ ράλδαθα. ην ζρήκα 4 θαίλεηαη ε ηππηθή κνξθή ζε ηνκή ηνπ ράλδαθα. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη παξακνξθώζεσλ ησλ ζσιελώζεσλ ώζηε λα δηαηεξείηαη πάληνηε ε θαζ ύςνο θαη πιάηνο ρσξνζέηεζεο ησλ θαζ όιν ην κήθνο ηνπ ράλδαθα. ρ.4.: Σππηθή ηνκή Υάλδαθα Υ1 6

7 Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη ε πιήξσζε ηνπ ραληαθηνύ σο εμήο: Ζ πξώηε ζηξώζε ζα είλαη από ζθπξόδεκα ησλ 200Kg/m3 ζε ύςνο πεξίπνπ 350 mm. ηελ ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζεί ηαηλία ζήκαλζεο. Ζ ηειεπηαία ζηξώζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνύ ηεο επηθαλείαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή ζε ύςνο ηνπιάρηζην 50mm Χάνδακας (Χ2) Ο ράλδαθαο Υ2 ή κηθξν ράλδαθαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ρξεζηώλ. Θαηαζθεπάδεηαη ζε δξόκνπο, πεδνδξόκηα, ξείζξα, πξναύιηνπο ρώξνπο, δηαηνκήο βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 200 mm θαη πιάηνπο 50 mm ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48, ITU-T L.49 θαη L.35 (CCITT outside plant technologies for public networks). Θα γίλεη ή ρξήζε ησλ αληηζηνίρσλ θνπηηθώλ εξγαιείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ITU-T. ρ.5.: Σππηθή ηνκή Υάλδαθα Υ2 ηελ πην πάλσ εηθόλα εκθαλίδεηαη κία ηππηθή ηνκή ηνπ κηθξνράλδαθα Υ2. Κεηά ηε δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ράλδαθα ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ηελ θαηάιιειε ζσιήλσζε. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη παξακνξθώζεσλ ηεο ζσιήλσζεο ώζηε λα δηαηεξείηαη πάληνηε ε 7

8 θαζ ύςνο θαη πιάηνο ρσξνζέηεζε ηεο θαζ όιν ην κήθνο ηνπ κηθξνράλδαθα. Θαηόπηλ ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζσιήλσζεο, ζα γίλεη ε ηκεκαηηθή πιήξσζε ηνπ ράλδαθα σο εμήο: Ζ πξώηε ζηξώζε ζα είλαη από ζθπξόδεκα ησλ 200Kg/m3 ζε ύςνο πεξίπνπ 150 mm. Ζ ηειεπηαία ζηξώζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή αζπλερεηώλ ηεο επηθάλεηαο. 8

9 2 Πίνακες Υλικών Εσρσζωνικού Δικτύοσ Οπτικών Ινών ΠΤΧ 1.1: Σωληνώζεις (Σ) Φ40 και Σωληνώζεις (Σ) Φ50 Α/Α Χαρακηηριζηικό Απαίηηζη Απάνηηζ η Προμηθε σηή Παραπομ πή Θελέο ζσιήλεο HDPE γηα κειινληηθή εκθύζεζε ζπζηνηρηώλ κηθξνζσιελώζεσλ Δμσηεξηθή δηάκεηξνο πνπ λα επηηξέπεη ηε ρξήζε κηθξώλ θξεαηίσλ, ζηξνθείσλ κεγάινπ κήθνπο Δζσηεξηθή δηάκεηξνο επαξθνύζα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ ύλδεζε ηκεκάησλ ησλ ζσιελώζεσλ, ρσξίο αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο νιίζζεζεο ππνζσιελώζεσλ ή κηθξνζσιελώζεσλ εληόο ηνπ ζσιήλα Δζσηεξηθή ηδηαίηεξα ιεία επηθάλεηα θαη δηακήθεηο εζνρέο γηα κείσζε ηεο επηθάλεηαο επαθήο κε ππνζσιελώζεηο, ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη ηξηβέο θαη λα δηεπθνιύλεηαη ην πέξαζκα ππν-ζσιελώζεσλ Λα ππάξρεη εζσηεξηθόο δηειεθηξηθόο νδεγόο γηα έιμε ππν-ζσιελώζεσλ ή θαισδίσλ Δληαίνπ ρξώκαηνο Λα κελ δηαθόπηνληαη εληόο ησλ θξεαηίσλ εθηόο αλ ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο ιόγνο (ζπγθόιιεζε 40 cm γηα Φ40 50 cm γηα Φ50 32 cm γηα Φ40 44 cm γηα Φ50 ΔΠΗΘΤΚΖΣΟ ΔΠΗΘΤΚΖΣΟ 9

10 ηλώλ, έιμε θαισδίσλ, εηζαγσγή ππν-ζσιήλσλ θαη ζπζηεκάησλ κηθξν-ζσιελώζεσλ) πκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ISO GUIDE 64.2 (Guide for the inclusion of environmental aspects in product standard, draft 9/96) θαη IEC Guide 109 (Environmental aspects inclusion in electrotechnical product standard, 1995/08) Βαξέσο ηύπνπ Λα έρνπλ πξνδηαγξαθέο ηζνδύλακεο ηνπ EN /1994 όζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε πίεζε, θάκςε θαη θξνύζε Λα ππάξρεη ρξσκαηηθόο θώδηθαο ή άιινο εκθαλήο ηξόπνο αλαγλώξηζεο ηεο θάζε ζσιήλσζεο πεξηγξαθνύλ) πεξηγξαθεί) ΠΤΧ 1.2: Σσζηοιτίες Μικροζωληνώζεων Μ1 Α/Α Περιγραθή / Προδιαγραθές Απαίηηζη Απάνηηζ η Προμηθε σηή Παραπομ πή 1 Αξηζκόο κηθξνζσιήλσλ Δμσηεξηθή δηάκεηξνο Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηάκεηξνο θάζε κηθξνζσιήλα πκκόξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.57 (CCITT outside plant technologies for public networks) 40 mm Λα αλαθεξζεί 10

11 Λα κπνξεί λα εκθπζεζεί ζηνλ θαζέλα κηθξνζσιήλα, κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε εκθύζεζεο, κηθξνθαιώδην (micro-cable) κε αξηζκό ηλώλ έσο θαη 72 ην θαζέλα Ζ ζπζηνηρία λα είλαη θαηάιιειε γηα άκεζν εληαθηαζκό, νπόηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο πξνζηαηεπηηθό ζσιήλα Οη κηθξνζσιήλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθό ή άιιν θώδηθα γηα ηνλ εύθνιν εληνπηζκό ηνπο Αλαγξαθή ηνπ LOGO «EΙΙΖΛΗΘΟ ΔΤΡΤΕΩΛΗΘΟ ΓΗΘΣΤΟ Γ ΘΠ Δ.Δ» αλά m (κε κπιέ ρξώκα θαη αλαιινίσηε επθξηλή γξαθή) πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία θαη απνζηάζεηο εκθύζεζεο) πεξηγξαθεί) ΠΤΧ 1.3 : Σσζηοιτίες Μικροζωληνώζεων Μ2 Α/Α Περιγραθή / Προδιαγραθές Απαίηηζη Απάνηηζ η Προμηθε σηή Παραπομ πή 1 Αξηζκόο κηθξνζσιήλσλ Δμσηεξηθή δηάκεηξνο Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηάκεηξνο θάζε κηθξνζσιήλα πκκόξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.57 (CCITT outside plant technologies for public networks) 40 mm Λα αλαθεξζεί 11

12 Λα κπνξεί λα εκθπζεζεί ζηνλ θαζέλα κηθξνζσιήλα, κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε εκθύζεζεο, κηθξνθαιώδην (micro-cable) κε αξηζκό ηλώλ ηνπιάρηζηνλ 8 ην θαζέλα Ζ ζπζηνηρία λα είλαη θαηάιιειε γηα άκεζν εληαθηαζκό, νπόηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο πξνζηαηεπηηθό ζσιήλα Οη κηθξνζσιήλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθό ή άιιν θώδηθα γηα ηνλ εύθνιν εληνπηζκό/δηαρσξηζκό ηνπο Αλαγξαθή ηνπ LOGO «EΙΙΖΛΗΘΟ ΔΤΡΤΕΩΛΗΘΟ ΓΗΘΣΤΟ Γ ΘΠ Δ.Δ» αλά m (κε κπιέ ρξώκα θαη αλαιινίσηε επθξηλή γξαθή) πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία θαη απνζηάζεηο εκθύζεζεο) ΠΤΧ 1.4: Φρεάηια Φ1 (μεγάλα) Α/Α Χαρακηηριζηικό Απαίηηζη Απάνηηζ η Προμηθε σηή Παραπομ πή TΥ Φ1 κεγάιν (κήθνο Υ πιάηνο) Φ2 κηθξό (κήθνο Υ πιάηνο) Βάζνο θξεαηίνπ (κε απόζηαζε 20 cm κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγώλ) Πξνβιεπόκελε κέζε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θξεαηίσλ Πεξηκεηξηθή θάιπςε κε ζθπξόδεκα (κε νπιηζκό Σνπιάρηζην 900mm x 700mm Σνπιάρηζην 600mm x 600mm 65 cm 200 m 150 mm 12

13 2#T377) πάρνπο TX TX TX Σα θαιύκκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ππεξθαιύπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο D 400 γηα αληνρή πάλσ από 10 ηόλνπο θαη πξέπεη λα έρνπλ ηηο αλαγθαίεο βεβαηώζεηο ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο Σα θξεάηηα ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο ζπγθόιιεζεο ηλώλ, δηαθιάδσζεο κηθξνζσιελώζεσλ, ζύλδεζεο θαη ζθξάγηζεο ππν-ζσιήλσλ Σα θξεάηηα ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ πιενλαζκαηηθό θαιώδην ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο Αλαγξαθή ηνπ LOGO ζην θαπάθη ηνπ θξεαηίνπ Θα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα πξόηππα ηεο ITU-T (CCITT) Outside Plant Technologies for Public Networks πεξηγξαθεί) πεξηγξαθεί) πεξηγξαθεί) ΠΤΧ 1.5: Χάνδακας (Χ1) Α/Α Χαρακηηριζηικό Απαίηηζη Απάνηηζ η Προμηθε σηή Παραπομ πή εκείσζε: ζε ζεκεία ηνπ δηθηύνπ όπνπ ελδερνκέλσο παξνπζηαζηνύλ εηδηθέο ηερληθέο δπζθνιίεο γηα ηελ πινπνίεζε ράλδαθα Υ1 βαζηζκέλνπ ζηηο ηερληθέο θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ ITU-T πξνηύπσλ πνπ αλαθέξνληαη, απηόο ζα πινπνηεζεί, κεηά από έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, κε κηθξέο απνθιίζεηο σο πξνο ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο Υάλδαθαο αλνηθηνύ ηύπνπ ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ (αζθαιηηθό νδόζηξσκα) ζύκθσλα κε ηηο 13

14 TΥ TΥ πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48 θαη L.35 (CCITT outside plant technologies for public networks) Βάζνο ράλδαθα Πιάηνο ράλδαθα Δπηθάλεηα ράλδαθα Όγθνο ράλδαθα Πιήζνο σιελώζεσλ () θαη ζπζηνηρηώλ (Κ1 θαη/ή Κ2) πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ Σνπνζέηεζε σιελώζεσλ () ζε νξηδόληηα δηάηαμε ηξηώλ (3) ζεηξώλ κε δπν (2) ζσιήλεο ζε θάζε ζεηξά, όπνπ νη θελέο Φ50 ηνπνζεηνύληαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ ραληαθηνύ Σα ελδηάκεζα πιηθά επηρσκάησζεο λα ζπκκνξθώλνληαη κε ην πξόηππν ITU-T L mm 150 mm 0,15 m2/m 0,06 m3/m 6 πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο θαη ε δηάηαμή ηνπο) αλαθεξζνύλ νη πνζόηεηεο ησλ ελδηάκεζσλ πιηθώλ) ΠΤΧ 1.6: Χάνδακας (Χ2) Α/Α Χαρακηηριζηικό Απαίηηζη Απάνηηζ η Προμηθε σηή Παραπομ πή εκείσζε: ζε ζεκεία ηνπ δηθηύνπ όπνπ ελδερνκέλσο παξνπζηαζηνύλ εηδηθέο ηερληθέο δπζθνιίεο γηα ηελ πινπνίεζε ράλδαθα Υ2 βαζηζκέλνπ ζηηο ηερληθέο θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ ITU-T πξνηύπσλ πνπ αλαθέξνληαη, απηόο ζα πινπνηεζεί, κεηά από έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, κε κηθξέο απνθιίζεηο σο πξνο ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο Γηάλνημε Υάλδαθα αλνηθηνύ ηύπνπ ζε δξόκνπο, πεδνδξόκηα, ξείζξα, πξναύιηνπο ρώξνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ρξεζηώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48, ITU-T L.49 θαη ITU- T L.35 (CCITT outside plant technologies for public networks) 14

15 Βάζνο 150 mm Πιάηνο: 100 mm Σύπνο ζσιήλα πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ηξώζε από ζθπξόδεκα 200 kgr/m3, κε πξνζζήθε ηαηλίαο ζήκαλζεο 1 πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο) Απνθαηάζηαζε ηειηθήο επηθάλεηαο 15

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΡΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ & ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΔΓΖ & ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Οδόο Αζθιεπηνύ, εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Πνιπγύξνπ (Εώλε Β, Σνκέαο ΗΗΗ) ΣΗΓΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικά σημεία επιλογής αγκυρίων Γνκηθό Τιηθό Σξόπνο δηάηξεζεο Δίδνο ηνπνζέηεζεο (πξν ηνπνζέηεζε,θιπ) Φνξηία Δίδνο κεραληζκνύ αγθύξσζεο 2 Δομικό Υλικό Σν είδνο ηνπ δνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα