Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σχολείο: µελέτη πέντε περιπτώσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σχολείο: µελέτη πέντε περιπτώσεων"

Transcript

1 Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σχολείο: µελέτη πέντε περιπτώσεων Π. Κυνηγός, Α. Βαβουράκη, Χ. Ιωαννίδης, Π. Παπαϊωάννου, Γ. Ψυχάρης Π. Κυνηγός, Πανεπιστήµιο Αθηνών, ΙΤΥ, Α. Βαβουράκη, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Χ. Ιωαννίδης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Π. Παπαϊωάννου, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Γ. Ψυχάρης, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Θεµατική Ενότητα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και/ή των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό), Γυµνάσιο, µελέτη περίπτωσης Περίληψη: Η εισήγηση παρουσιάζει την έρευνα που διενεργήθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), µε θέµα «Τεχνολογία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας για το σχολείο του αύριο». Η έρευνα συντονίστηκε από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και είχε ως στόχο τη µελέτη της χρήσης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως φορέα εκπαιδευτικής καινοτοµίας. Η εισήγηση παρουσιάζει την προβληµατική, τους συγκεκριµένους ερευνητικούς στόχους και ερωτήµατα, τη µεθοδολογία καθώς και τα αποτελέσµατα της έρευνας. Λέξεις Kλειδιά: Εκπαιδευτική Καινοτοµία, Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) The use of ICT in school: five case studies P. Kynigos, University of Athens, CTI, A. Vavouraki, Education Research Centre of Greece., Ch. Ioannidis, University of Piraeus, P. Papaioannou, Education Research Centre of Greece, G. Psycharis, Education Research Centre of Greece, Cconference Theme: ICT in Education Paper Classification: Primary School, Lower Secondary, case study Abstract: The paper presents the research employed by the Education Research Centre of Greece titled ICT for the school for tomorrow. The research was monitored by the Organisation of Economic Development and Cooperation (OECD) and aimed to study the use of ICT in schools as a catalyst for educational innovation. The paper presents the problem of the research, the specific aims and the research questions, the methodology of the research and the results of the study. Keywords: educational innovation, ICT 1. Προβληµατική της έρευνας και ερευνητικά ερωτήµατα Τα τελευταία χρόνια όλες οι χώρες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην εισαγωγή της χρήσης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό σύστηµα (Pelgrum 1994, Plomp, Anderson Kontogiannopoulou 1996, Pelgrum & Plomp 1993). Πέρα από το µάθηµα της Πληροφορικής µε στόχο την εξοικείωση των µαθητών µε τις ΤΠΕ, γίνονται προσπάθειες για την εισαγωγή των ΤΠΕ ως µέσο που διευκολύνει τη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος. Επιπλέον, η χρήση της ΤΠΕ µπορεί να γίνει φορέας εκπαιδευτικής παρέµβασης και καινοτοµίας. Στην περίπτωση αυτή, η ΤΠΕ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενθαρρύνει την κοινωνική, συνεργατική, βιωµατική, διερευνητική µάθηση, τη σύνταξη διαθεµατικών εργασιών, την έµφαση στη διερεύνηση µέσα από το πείραµα, την επεξεργασία και στην παρουσίαση της πληροφορίας και των δεδοµένων. ιευκολύνει τη δηµιουργία νέων εκπαιδευτικών στόχων όπως για παράδειγµα την καλλιέργεια µεθοδολογικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων αντί της ανάπτυξης συγκεκριµένης και µετρήσιµης γνώσης. Ενθαρρύνει τη δηµιουργία νέων ρόλων για το δάσκαλο και το µαθητή, όπου ο πρώτος γίνεται συντονιστής της µάθησης και ο δεύτερος πρωταγωνιστής. Με βάση την παραπάνω προβληµατική, η παρούσα µελέτη επιχείρησε να προσδιορίσει µε ποιο τρόπο η χρήση της ΤΠΕ συνδέεται εάν ναι- µε εκπαιδευτική καινοτοµία. Συγκεκριµένα, µελέτησε αν η χρήση της ΤΠΕ λειτουργεί ως καταλύτης για την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών στόχων, νέων διδακτικών προσεγγίσεων και την ανάληψη νέων ρόλων από τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές ή αν απλώς υποστηρίζει τέτοιες αλλαγές. Επίσης διερεύνησε τη διαδικασία εισαγωγής και διάχυσης της χρήσης της ΤΠΕ στο σχολείο ως φορέα εκπαιδευτικής παρέµβασης και τους παράγοντες που διευκολύνουν ή εµποδίζουν τη διάχυση και εδραίωσή της. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας «Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ICT) και ποιότητα µάθησης» που συντονίστηκε από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 525

2 2. Η µεθοδολογία της έρευνας και η διεξαγωγή της Η µεθοδολογία που επιλέχτηκε για την έρευνα είναι Επεξηγηµατική Μελέτη Περίπτωσης (Yin 1993, Yin 1994), εφόσον η εκπαιδευτική καινοτοµία επηρεάζεται από το περιβάλλον εφαρµογής της (Sarason 1990). Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτηµάτων συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούσαν στη χρήση της ΤΠΕ στο σχολείο (στόχοι, οργάνωση, ρόλοι εκπαιδευτικών και µαθητών, διάχυση) και το περιβάλλον εφαρµογής της (απόψεις εκπαιδευτικής κοινότητας, υποδοµή, στήριξη). Για τη συλλογή των στοιχείων σε κάθε σχολείο που µελετήθηκε πάρθηκαν συνεντεύξεις από το διευθυντή του σχολείου, τέσσερις εκπαιδευτικούς, τέσσερις µαθητές, τέσσερις γονείς και από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Επίσης παρακολουθήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν δώδεκα διδασκαλίες σε κάθε σχολείο µε τη χρήση της ΤΠΕ και συγκεντρώθηκε το διδακτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε στις διδασκαλίες. Τέλος, συγκεντρώθηκε υλικό που έδινε επιπλέον στοιχεία για τη χρήση της ΤΠΕ στο σχολείο όπως για παράδειγµα στοιχεία για τη χρήση της ΤΠΕ σε διοικητικές και στατιστικές ή άλλες εργασίες του σχολείου (Βαβουράκη, Παπασταυρίδης, Κυνηγός 2000). Τα δεδοµένα της έρευνας αποτέλεσαν οι αποµαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις, τα φύλλα παρατηρήσεων των διδασκαλιών καθώς και οι ίδιες οι µαγνητοσκοπηµένες διδασκαλίες αλλά και το συµπληρωµατικό υλικό που συγκεντρώθηκε (φύλλα εργασίας, εργασίες µαθητών µε τη χρήση ΤΠΕ, παρατηρήσεις για τις λοιπές χρήσεις των ΤΠΕ κλπ.). Στη συνέχεια για κάθε σχολείο έγινε συγκριτική ανάλυση των δεδοµένων κατά κατηγορία: ιστορικό της εισαγωγής των ΤΠΕ στο σχολείο, εξοπλισµός, χρήσεις των ΤΠΕ από τους µαθητές, χρήσεις των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, χρήσεις των ΤΠΕ για διοικητικούς σκοπούς, απόψεις των εκπαιδευτικών/µαθητών/γονέων για τις ΤΠΕ, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, τεχνική υποστήριξη κλπ.. Με τον τρόπο αυτό δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως: Πώς έγινε η εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο; Ποιος/ποιοι πρωτοστάτησαν; Υπήρξαν αντιδράσεις; Τι δραστηριότητες κάνουν οι µαθητές µε τις ΤΠΕ; Πόσο ελεύθεροι είναι στη χρήση του ιαδικτύου; Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία; Τι διδακτικά µέσα χρησιµοποιούνται (CD ROMs, ιαδίκτυο, εκπαιδευτικό λογισµικό); Πως χρησιµοποιούνται οι ΤΠΕ από τους µαθητές; κλπ. Τέλος, µε βάση τις απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά δόθηκαν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα και ελέγχθηκαν οι υποθέσεις της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγµατοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε Γυµνάσιο της περιοχής Αθηνών µε σκοπό τη δοκιµαστική εφαρµογή των µεθοδολογικών εργαλείων και τη διερεύνηση της µεθόδου ανάλυσης των δεδοµένων. Μετά την πιλοτική έρευνα τροποποιήθηκε η διατύπωση ερωτηµάτων των συνεντεύξεων και το φύλλο παρακολούθησης των διδασκαλιών. Σε γενικές γραµµές όµως τα µεθοδολογικά εργαλεία κρίθηκαν αποτελεσµατικά και πρόσφεραν ενδιαφέροντα δεδοµένα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της πιλοτικής έρευνας, η χρήση των υπολογιστών στο σχολείο, ενθάρρυνε και διευκόλυνε την εφαρµογή καινοτοµίας, αφού διευκόλυνε την πρόσβαση και κριτική επεξεργασία ποικίλης πληροφορίας, και πρόσφερε ένα πολυδύναµο µέσο µε το οποίο τα παιδιά εµπλέκονταν σε διερευνητική βιωµατική και συνεργατική µάθηση, καλλιεργώντας έτσι µεθοδολογικές ικανότητες και ανώτερες δεξιότητες όπως αναλυτική συνθετική σκέψη. Η χρήση όµως των ΤΠΕ δεν αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή καινοτοµίας, αλλά ήταν µέρος ευρύτερης πολιτικής του σχολείου να προωθήσει ανοιχτά µοντέλα µάθησης. Η πολιτική του σχολείου να ενθαρρύνει την προσπάθεια αυτή σε συνδυασµό µε τη στήριξη που παρείχε στους εκπαιδευτικούς ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες για τη χρήση των ΤΠΕ σε καινοτόµες δραστηριότητες. (Παπασταυρίδης κ.ά 2000) Κατά την κυρίως έρευνα έγινε σε βάθος µελέτη σε πέντε σχολεία (2 ηµοτικά και 3 Γυµνάσια), δύο από την περιοχή της Αθήνας και τρία από την επαρχία. Συγκεκριµένα στη µελέτη συµµετείχαν ένα ηµοτικό (Σχολείο Α) και ένα Γυµνάσιο (Σχολείο Ε) από την περιοχή της Αθήνας, ένα Γυµνάσιο από το νοµό Αχαϊας (Σχολείο ) και ένα ηµοτικό (Σχολείο Β) και ένα Γυµνάσιο (Σχολείο Γ) από το νοµό Λέσβου. Το κριτήριο επιλογής των σχολείων ήταν η εµπειρία στη χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως µέσο διδασκαλίας και µάθησης. Τα τέσσερα από αυτά τα σχολεία συµµετείχαν στο εθνικό πιλοτικό πρόγραµµα «Οδύσσεια i» (http://odysseia.cti.gr) το οποίο είχε στόχο την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως καταλύτη για την αναµόρφωση της εκπαίδευσης (ΙΤΥ 1998). Στα πλαίσια του προγράµµατος, είχε παραχωρηθεί εξοπλισµός και εκπαιδευτικό λογισµικό, και είχε οργανωθεί επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική αξιοποίηση της ΤΠΕ στην τάξη. Τα παραπάνω σχολεία είχαν τουλάχιστον δύο χρόνια εµπειρία στην ενσωµάτωση της ΤΠΕ στη διδασκαλία µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος εκτός της Πληροφορικής. Το πέµπτο σχολείο ήταν ένα ιδιωτικό ηµοτικό σχολείο το οποίο είχε ήδη δεκαπενταετή πείρα στη χρήση της ΤΠΕ ως µέσο µάθησης. 3. Τα αποτελέσµατα της κυρίως έρευνας Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της κυρίως έρευνας. Αρχικά καταγράφονται οι τρόποι αξιοποίησης της ΤΠΕ ως µέσο µάθησης στα σχολεία που µελετήθηκαν. Κατόπιν επιχειρείται η ερµηνεία της διαφοροποίησης της χρήσης της ΤΠΕ στα σχολεία Η χρήση της ΤΠΕ στα σχολεία που µελετήθηκαν και η σχέση της µε εκπαιδευτική καινοτοµία Οι αναλύσεις των συνεντεύξεων µε το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, και οι παρακολουθήσεις των διδασκαλιών στην τάξη πρόσφεραν πλούσιο υλικό για τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνταν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία στα πέντε σχολεία που ερευνήθηκαν. Πέρα από τις επιµέρους διαφοροποιήσεις στη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη ανάλογα µε το προσωπικό στυλ του κάθε εκπαιδευτικού αλλά και την εξοικείωση µαθητών και 526

3 εκπαιδευτικών µε τις ΤΠΕ, η αξιοποίηση τους ως µέσα µάθησης µπορεί να παρουσιαστεί σε τρεις γενικές κατηγορίες όπως φαίνεται παρακάτω Αξιοποίηση της ΤΠΕ ως δυναµικό εποπτικό µέσο στη διδασκαλία συγκεκριµένης ενότητας του αναλυτικού προγράµµατος Στην περίπτωση αυτή, η χρήση των ΤΠΕ είχε ενσωµατωθεί στη διδασκαλία συγκεκριµένων µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος. Όπως φάνηκε από τις παρακολουθήσεις των διδασκαλιών στα σχολεία, στις διδασκαλίες αυτές, οι µαθητές εργαζόντουσαν ανά δυο σε κάθε υπολογιστή. Η διδασκαλία ήταν µετωπική, εφόσον κατά το µεγαλύτερο µέρος της η επικοινωνία γινόταν µεταξύ µαθητή-τάξης ή καθηγητή-τάξης. Ο καθηγητής συνέχιζε να έχει τον κεντρικό και κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία της διδασκαλίας, κατευθύνοντας τις δραστηριότητες των µαθητών, ενώ οι µαθητές ακολουθούσαν τις οδηγίες του και απαντούσαν κυρίως σε ερωτήσεις περιεχοµένου. Οι υπολογιστές αποτελούσαν σύγχρονα εποπτικά µέσα, στα χέρια όµως των µαθητών. Για παράδειγµα, σε µία από τις διδασκαλίες αυτού του τύπου που παρακολουθήσαµε στο Γυµνάσιο της Λέσβου (Σχολείο Γ) ο καθηγητής Φυσικών Επιστηµών στη διδασκαλία του για την εξουδετέρωση όξινου διαλύµατος, χρησιµοποίησε το Corel Chemistry Lab, ένα εκπαιδευτικό CD-ROM, το οποίο δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας διαλυµάτων σε περιβάλλον προσοµοιωµένου εργαστηρίου χηµείας. Ο καθηγητής έκανε την εισαγωγή του µαθήµατος, ανακεφαλαιώνοντας τις βασικές πληροφορίες και γνώσεις που οι µαθητές θα χρειάζονταν για να ασχοληθούν µε τις δραστηριότητες που θα ακολουθούσαν. Στη συνέχεια ακολουθώντας µετωπική διδασκαλία, κατηύθυνε τα παιδιά σε συγκεκριµένες ενέργειες στον υπολογιστή, σύγχρονες και κοινές για όλη την τάξη. Οι µαθητές ακολουθώντας βήµα-βήµα τη λεπτοµερή καθοδήγηση του καθηγητή έκαναν πειράµατα στον υπολογιστή δηµιουργώντας διαλύµατα διαφορετικού PH. Μετά από κάθε ενέργεια στον υπολογιστή ο καθηγητής ζητούσε από έναν από τους µαθητές να πει ποιο ήταν το αποτέλεσµα της ενέργειάς τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν εύκολα και αβίαστα πολλά προσοµοιωµένα πειράµατα στην ενότητα την οποία διδάσκονταν. Τα παιδιά έδειχναν ζωηρό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες αυτές και συµµετείχαν ενεργά Σύµφωνα µε τα παραπάνω, φαίνεται ότι αυτού του τύπου η αξιοποίηση της ΤΠΕ, ενώ πρόσφερε ένα πολυδύναµο εποπτικό µέσο, δεν είχε στόχο την προώθηση εκπαιδευτικής καινοτοµίας, υπό την έννοια ότι η δυναµική της τάξης παρέµεινε ίδια. Ο καθηγητής παρέµενε ο κυρίαρχος και ελεγκτής της µάθησης. Πρόσφερε έτοιµη πληροφορία στους µαθητές και η διδασκαλία εστίαζε στην κατανόηση και αφοµοίωση της πληροφορίας. Σε όλες τις περιπτώσεις η οργάνωση και ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων αυτού του τύπου χρήσης των ΤΠΕ γινόταν σε επίπεδο εκπαιδευτικού και όχι σχολείου. Συγκεκριµένα, οι καθηγητές οι οποίοι ενδιαφέρονταν να χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές στο µάθηµά τους, προετοίµαζαν τη διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ και την εφάρµοζαν στο εργαστήριο των υπολογιστών. Οι δραστηριότητες αυτές ολοκληρώνονταν σε µια διδακτική ενότητα και αξιοποιούσαν συνήθως ένα υπολογιστικό εργαλείο κάθε φορά. Για παράδειγµα, σε κάποιες διδασκαλίες που παρακολουθήθηκαν χρησιµοποιήθηκε το Ίντερνετ ενώ σε άλλες από αυτές χρησιµοποιήθηκαν εκπαιδευτικά CDROMs και προγράµµατα Αξιοποίηση τις ΤΠΕ ως εργαλείο διερεύνησης στη διδασκαλία συγκεκριµένης ενότητας του αναλυτικού προγράµµατος Στις διδασκαλίες αυτού του τύπου, όπως και στην προηγούµενη µορφή διδασκαλίας, οι µαθητές εργάζονταν ανά δύο σε κάθε υπολογιστή. Η διδασκαλία ήταν κατά βάση µαθητοκεντρική, εφόσον το µεγαλύτερο µέρος της επικοινωνίας γινόταν κυρίως µεταξύ µαθητών. Ο καθηγητής είχε βοηθητικό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης, ενθαρρύνοντας και βοηθώντας τις οµάδες εργασίας των παιδιών όταν χρειάζονταν. Οι µαθητές αναλάµβαναν πρωτοβουλίες και µάθαιναν µέσα από τον έλεγχο των αρχικών τους υποθέσεων, τον πειραµατισµό, την κατανοµή και επεξεργασία πληροφοριών. Οι υπολογιστές αποτελούσαν στα χέρια όµως των µαθητών µέσα διερεύνησης και πειραµατισµού, µέσα συλλογής και επεξεργασίας της πληροφορίας. Για παράδειγµα, σε διδασκαλία που παρακολουθήσαµε στο Γυµνάσιο της περιοχής της Αθήνας (Σχολείο ), η καθηγήτρια Φυσικών Επιστηµών διδάσκοντας την ενότητα «υδροστατική πίεση» χρησιµοποίησε δικτυακό λογισµικό για προσοµοίωση πειραµάτων. Η αναγκαία ιστοσελίδα είχε «ανοιχτεί» σε κάθε υπολογιστή του εργαστηρίου από την καθηγήτρια και τον Τεχνικό Στήριξης. Σε κάθε οµάδα δόθηκε ένα φύλλο εργασίας στο οποίο οι µαθητές καλούνταν να κάνουν υποθέσεις για την επίδραση των διαφόρων παραµέτρων (βάθος, ειδικό βάρος υγρού) στην τιµή της υδροστατικής πίεσης, να ελέγξουν τις υποθέσεις τους και να εξαγάγουν συµπεράσµατα. Για το σκοπό αυτό οι µαθητές στις οµάδες εργασίας κατέγραφαν στο φύλλο εργασίας τις υποθέσεις τους, τα δεδοµένα των πειραµάτων που πραγµατοποιούσαν, κατασκεύαζαν πίνακες και διαγράµµατα και ερµήνευαν τα αποτελέσµατα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες ενθάρρυναν την πραγµατική αλληλεπίδραση των µαθητών που εκδηλωνόταν στις συζητήσεις τους και στη δηµιουργική συνεργασία τους για τη συµπλήρωση του φύλλου εργασίας και την κατευθυνόµενη, έστω, «ανακάλυψη» του νόµου της «υδροστατικής πίεσης». Σε αντίθεση µε τη διδασκαλία που περιγράφτηκε στην παραπάνω ενότητα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία όχι µόνο να δουν προσοµοιωµένα πειράµατα στην ενότητα την οποία διδάσκονταν, αλλά να αναλάβουν πρωτοβουλία συµµετέχοντας ενεργά στη δόµηση της γνώσης. Τα παιδιά έδειχναν ζωηρό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες αυτές και συµµετείχαν ενεργά. Στην περίπτωση αυτή η χρήση της ΤΠΕ ενθάρρυνε την εκπαιδευτική καινοτοµία, εφόσον ξέφευγε από τη µετωπική καθοδηγούµενη διδασκαλία και από την εστίαση στην αφοµοίωση της έτοιµης γνώσης. Οι διδασκαλίες του τύπου αυτού εστίαζαν όχι µόνο στο περιεχόµενο της διδακτικής ενότητας, αλλά και στη διαδικασία µάθησης, ενθαρρύνοντας την συνεργασία των µαθητών µε στόχο την ανακάλυψη της γνώσης και όχι την εµπέδωσή της. 527

4 Και σε αυτήν την περίπτωση η οργάνωση και ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων γινόταν σε επίπεδο εκπαιδευτικού και όχι σχολείου, οι δραστηριότητες ολοκληρώνονταν σε µια διδακτική ενότητα και αξιοποιούσαν συνήθως ένα υπολογιστικό εργαλείο κάθε φορά Αξιοποίηση των ΤΠΕ ως δυναµικό εργαλείο διερεύνησης σε ξεχωριστή δραστηριότητα του ωρολογίου προγράµµατος Στην περίπτωση αυτή, η χρήση των υπολογιστών γινόταν στο πλαίσιο µιας ξεχωριστής δραστηριότητας στο ωρολόγιο πρόγραµµα, της «ιερεύνησης», µε σκοπό την ενθάρρυνση της διερευνητικής, ανακαλυπτικής µάθηση. Η δραστηριότητα αυτή, παρ όλο που είχε σχέση µε ενότητες του αναλυτικού προγράµµατος, δεν ήταν σαφώς συνδεδεµένη µε συγκεκριµένες ενότητές του. Στα πλαίσια της «ιερεύνησης», οι µαθητές χρησιµοποιούσαν τους υπολογιστές για να εκπονήσουν οµαδικές διαθεµατικές εργασίες, οι οποίες οργανώνονταν και σχεδιάζονταν σε επίπεδο σχολείου ή τάξης και όχι σε επίπεδο τµήµατος ή εκπαιδευτικού. Οι εργασίες αυτές ολοκληρώνονταν σε διαδοχικές διδακτικές ενότητες, και απαιτούσαν τη χρήση διαφορετικών υπολογιστικών εργαλείων αν και το κύριο µέσο ήταν ο προγραµµατισµός σε Logo. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα είναι η εργασία µε τίτλο «Κάστρα» µέρος της οποίας παρακολουθήσαµε στο ηµοτικό Σχολείο της περιοχής της Αθήνας (Σχολείο Α). Οι µαθητές εργαζόµενοι σε οµάδες των τριών ατόµων έβρισκαν πληροφορίες για διάφορα κάστρα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, χρησιµοποιούσαν τη γλώσσα προγραµµατισµού Logo για να σχεδιάσουν ένα κάστρο, έγραφαν για τα κάστρα και για το πώς τα σχεδίασαν χρησιµοποιώντας ένα κειµενογράφο, επιµελούνταν το σχέδιό τους και το εξώφυλλο της εργασίας τους χρησιµοποιώντας ένα σχεδιαστικό πακέτο έτσι ώστε να παρουσιάσουν ύστερα από 2-3 µήνες µια ολοκληρωµένη εργασία. Όλες οι διδασκαλίες του µαθήµατος της ιερεύνησης που παρακολουθήθηκαν είχαν παρόµοια οργάνωση. Στην αρχή της διδασκαλίας, ο δάσκαλος παρουσίαζε σύντοµα τη δραστηριότητα που θα αναλάµβαναν οι µαθητές, συνδέοντας τη δραστηριότητα µε τις προηγούµενες. Στη συνέχεια, και για το µεγαλύτερο µέρος της διδασκαλίας οι µαθητές συνεργάζονταν µεταξύ τους για την εκπόνηση της εργασίας που είχαν αναλάβει. Οι µαθητές εργάζονταν ανά τρεις σε κάθε υπολογιστή, αναλαµβάνοντας συγκεκριµένους ρόλους που εναλλάσσονταν κυκλικά. Για παράδειγµα, όταν προγραµµάτιζαν Logo, ο µαθητής που είχε το ρόλο του «γραµµατέα» έγραφε τις εντολές στο σηµειωµατάριο της οµάδας. Όταν ολοκληρωνόταν ο κώδικας ο χειριστής του πληκτρολογίου µε τη βοήθεια του χειριστή του «ποντικιού»αναλάµβαναν να γράψουν τις εντολές στον υπολογιστή. Στη συνέχεια, ο «γραµµατέας» κατέγραφε το αποτέλεσµα της εργασίας τους κρατώντας έτσι, ένα είδος ηµερολογίου των εργασιών της οµάδας. Οι µαθητές αντάλλασσαν συχνά ρόλους µε βάση προσυµφωνηµένη σειρά. Στο τέλος της διδασκαλίας, οι µαθητές παρουσίαζαν σε οµάδες την εργασία τους και εξηγούσαν στους συµµαθητές τους τον τρόπο µε τον οποίο είχαν προσεγγίσει το θέµα τους. Στις διδασκαλίες του τύπου αυτού, η χρήση της ΤΠΕ είχε στόχο την προώθηση εκπαιδευτικής καινοτοµίας, ενθαρρύνοντας ανοιχτά µοντέλα µάθησης, νέους ρόλους για τον εκπαιδευτικό και νέους εκπαιδευτικούς στόχους. Ο εκπαιδευτικός εγκατέλειπε το ρόλο του µεταδότη πληροφορίας και γνώσης, και γινόταν οδηγός και διευκολυντής της µάθησης. Παράλληλα, οι µαθητές αναµενόταν να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, µεθοδολογικές ικανότητες, όπως ανάλυση, σύνθεση, έλεγχος υπόθεσης, αλλά και επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Η αυτονοµία και η πρωτοβουλία στη µάθηση ενθαρρύνονταν όπως και η αλληλεπίδραση των µαθητών µέσα από την οµαδική εργασία Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση και τη διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ για εκπαιδευτική καινοτοµία Σε όλα τα σχολεία που µελετήθηκαν βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια ενσωµάτωσης της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Όπως φάνηκε από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας, οι στόχοι της χρήσης των ΤΠΕ και η διάχυσή της στο σχολείο επηρεάστηκαν από την εµπειρία των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ, τις απόψεις των εκπαιδευτικών και τη στήριξη την οποία έλαβαν, ενώ σηµαντική ήταν η επίδραση του πλαισίου του σχολείου Σχολείο Α Το σχολείο Α είναι ένα ιδιωτικό σχολείο µε ισχυρή πολιτική η οποία προωθεί σχεδιασµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος σε επίπεδο σχολείου µε στόχο την ενθάρρυνση ανοιχτών µοντέλων µάθησης. Όπως υποστήριξε η διευθύντρια του σχολείου: «Στο σχολείο κάνουµε πολλές καινοτοµίες δηλ. οι εργασία σε οµάδες, το εξωσχολικό βιβλίο κριτική σκέψη, χαρτογράφηση ενός εξωσχολικού βιβλίου, η πλοκή, πώς µπορεί να χαρτογραφηθεί» (Σχ Α, διευθ.) Στο συγκεκριµένο σχολείο οι ΤΠΕ ως εργαλεία µάθησης εισήχθησαν για πρώτη φορά στα µέσα της δεκαετίας του 80. Καθοριστική στην υλοποίηση της εφαρµογής τους ήταν η συνεργασία του σχολείου µε ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στο σχολείο λειτουργούν δύο εργαστήρια υπολογιστών τα οποία χρησιµοποιούνται από τους µαθητές των τεσσάρων µεγαλύτερων τάξεων µία (3η και 4η τάξη) µε δύο φορές (5η και 6η τάξη) την εβδοµάδα. Ύστερα από απόφαση του σχολείου, οι ΤΠΕ εντάχθηκαν ως µέσα διερεύνησης (ενότητα 3.1.3) ως ξεχωριστή ενότητα του ωρολογίου προγράµµατος. Ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων στα πλαίσια της «ιερεύνησης» γινόταν σε επίπεδο σχολείου. Για το σκοπό αυτό οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάζονταν µε την πανεπιστηµιακή οµάδα. Όπως φάνηκε από τη συνέντευξη µε τη διευθύντρια του σχολείου, η συνεργασία αυτή σε συνδυασµό µε τους γενικότερους στόχους του σχολείου που ενθάρρυναν ανοιχτά µοντέλα µάθησης, διαµόρφωσαν το ρόλο των ΤΠΕ ως µέσα διερευνητικής µάθησης. 528

5 «Το σχολείο ήθελε να βάλει τους υπολογιστές σα βοηθητικό εργαλείο, πριν πολλά χρόνια και µετά ο χ µε το πρόγραµµα της Logo, (ξεκίνησε συνεργασία) ήταν πιο ολοκληρωµένο πιο συστηµατοποιηµένο (το πρόγραµµα) στο σχολείο κάνουµε πολλές καινοτοµίες και οι υπολογιστές στηρίζουν αυτές τις καινοτοµίες όλα αυτά µπορούµε να τα πραγµατοποιήσουµε και µε τον υπολογιστή, σαν ένα εργαλείο»(σχ Α, διευθ.) Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, η χρήση των ΤΠΕ δεν λειτούργησε ως καταλύτης για την εφαρµογή εκπαιδευτικής καινοτοµίας, αλλά ενθάρρυνε και διευκόλυνε την εκπαιδευτική καινοτοµία που αποτελούσε από πριν στόχο του σχολείου. Όσον αφορά στην επιτυχή εφαρµογή της εκπαιδευτικής καινοτοµίας από τους εκπαιδευτικούς, όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς, καταλυτικοί παράγοντες ήταν η έγκαιρη αντιµετώπιση τεχνικών προβληµάτων, ο πολύχρονος πειραµατισµός µε τη χρήση της ΤΠΕ σε συνδυασµό µε τη συνεργασία των εκπαιδευτικών µεταξύ τους και τη συνεχή επιµόρφωση και υποστήριξη που παρείχε η πανεπιστηµιακή οµάδα. «όποτε είχα προβλήµατα µε τους υπολογιστές υπήρχαν άνθρωποι να ρωτήσω, να µε βοηθήσουν, να το λύσουµε, ποτέ δε µου έχει τύχει να µην έχω υποστήριξη»(σχ. Α, καθ.4) Όσον αφορά στη διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ στο σχολείο, είναι ενδιαφέρον ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν εµπλακεί στην εφαρµογή της δραστηριότητας «ιερεύνηση». Όπως φάνηκε από τη συνέντευξη µε τη διευθύντρια του σχολείου, αυτό οφειλόταν στη σχετική πολιτική του σχολείου: «(η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες της ιερεύνησης) δεν ήταν θέµα ενθουσιασµού ή όχι, ήταν ότι έπρεπε όλοι να µπουν στις τάξεις, ήταν θέµα πολιτικής του σχολείου..» (Σχ Α, διευθ.) Σχολείο Β Το σχολείο είναι ένα δηµόσιο ηµοτικό. Το σχολείο διαθέτει ένα εργαστήριο εξοπλισµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προγράµµατος «Μνηστήρες». Όταν πραγµατοποιήθηκε η µελέτη το σχολείο είχε ήδη εξαετή εµπειρία στη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείων διερεύνησης στα πλαίσια συνεργασίας του µε την ίδια πανεπιστηµιακή οµάδα µε την οποία συνεργαζόταν και το σχολείο Α, ενώ είχε συµπληρώσει δύο χρόνια συµµετοχής στο πρόγραµµα «Οδύσσεια». Όπως εξηγείται στη συνέχεια στο συγκεκριµένο σχολείο, η χρήση των ΤΠΕ γινόταν µε δύο τρόπους: ως µέσα διερεύνησης σε ξεχωριστό γνωστικό αντικείµενο του ωρολογίου προγράµµατος (ενότητα 3.1.3) και ως δυναµικά εποπτικά µέσα για τη διδασκαλία συγκεκριµένων ενοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος (3.1.1). Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο Β ακολούθησε διαφορετική πορεία από εκείνην στο σχολείο Α. Ήταν πρωτοβουλία µιας δασκάλας του σχολείου και αρχικά έγινε αποδεκτή από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σύµφωνα µε το διευθυντή: Η χ είναι µια πολύ έµπειρη συναδέλφισσα που συµµετέχει από την αρχή στο πρόγραµµα, είναι αυτή που στήριξε πιο πολύ από όλους τους συναδέλφους το πρόγραµµα, είναι η πιο εκπαιδευµένη απ όλους, είναι η ψυχή θα λεγα του όλου... της χρήσης των υπολογιστών. (Σχ. Β, ιευθ.) Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ έγινε η αιτία αλλαγών στους ρόλους κάποιων εκπαιδευτικών και τη διατάραξη των µεταξύ τους σχέσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς να εγκαταλείψουν αυτήν την προσπάθεια. Όταν πραγµατοποιήθηκε η παρούσα µελέτη η δραστηριότητα της «ιερεύνησης» εφαρµοζόταν µόνο από µια µικρή οµάδα παλαιών δασκάλων. Η επιτυχία τους ήταν αποτέλεσµα της σηµαντικής προσπάθειας που κατέβαλλαν αλλά και της πολύχρονης συνεργασίας τους µε την πανεπιστηµιακή οµάδα. Οι υπολογιστές όταν ήρθαν εδώ και έγινε το εργαστήριο, η χ, ήταν αυτή που µας ξεκίνησε όλους και από εκεί και πέρα ο ένας µε τον άλλο. Ερχόταν και µέλη της οµάδας του Πανεπιστηµίου. Μας άρεσε και µας και µαθαίναµε µόνοι µας και προχωρήσαµε» (Σχ Β, ασκ. 3) Μερικοί από τους εκπαιδευτικούς που στο µεταξύ είχαν τοποθετηθεί στο σχολείο αξιοποιούσαν τις ΤΠΕ µόνο ως δυναµικά εποπτικά µέσα στη διδασκαλία συγκεκριµένων ενοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος (ενότητα 3.1.1). Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί, παρά την υποστήριξη των παλαιοτέρων, δεν είχαν ως τότε αποκτήσει την απαιτούµενη εµπειρία στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ούτε είχαν επιµορφωθεί αρκετά λόγω της πρόσφατης εµπλοκής τους στο πρόγραµµα Οδυσσέας ii Σχολεία Γ, και Ε Τα σχολεία Γ, και Ε ήταν δηµόσια γυµνάσια. Τα σχολεία αυτά είχαν πρόσφατα εµπλακεί στο πρόγραµµα «Οδύσσεια» ενώ δεν είχαν άλλη εµπειρία στη χρήση των ΤΠΕ. Στα σχολεία αυτά, λειτουργούσαν, εκτός των εργαστηρίων για το µάθηµα Πληροφορικής, εργαστήρια του προγράµµατος «Οδύσσεια» όπου οι ΤΠΕ χρησιµοποιούνταν για τη διδασκαλία συγκεκριµένων ενοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος αλλά και για την επιµόρφωση των καθηγητών στη χρήση των ΤΠΕ. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών χρησιµοποιούσε τις ΤΠΕ ως εποπτικά εργαλεία (ενότητα 3.1.1) ενώ µια µικρή µειονότητα ως εργαλεία διερεύνησης (3.1.2). Όπως φάνηκε από την ανάλυση των συνεντεύξεων µε τους εκπαιδευτικούς, υπήρχε αποδοχή της χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κατέβαλλαν προσπάθειες να εντάξουν τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να οργανώσουν ένα διαφορετικό τύπο µαθήµατος δηµιουργώντας οµάδες εργασίας και χρησιµοποιώντας σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές οι διδασκαλίες επέστρεφαν στη φιλοσοφία της µετωπικής παραδοσιακής διδασκαλίας όπου ο καθηγητής έχει τον κεντρικό ρόλο στο µάθηµα. Φαίνεται ότι η µικρή χρονική διάρκεια συµµετοχής στο πρόγραµµα δεν ήταν επαρκής για την µετεξέλιξη της παραδοσιακής σε σύγχρονης µορφής διδασκαλία. Ενώ η παρεχόµενη επιµόρφωση πρόσφερε µια επαρκή κατάρτιση στη χρήση των ΤΠΕ, πρόσφερε απλώς µια πρώτη εισαγωγική επιµόρφωση σε θέµατα αξιοποίησής 529

6 τους στην τάξη. Επιπρόσθετα, στα σχολεία αυτά, που είχαν µικρή εµπειρία στη χρήση των ΤΠΕ, ο µικρός βαθµός εξοικείωσης των µαθητών µε τη χρήση των ΤΠΕ εµπόδιζε την αυτενέργεια τους στον υπολογιστή. εν θα το έλεγα ότι είναι επαρκής (η επιµόρφωση). ηλαδή αν µπορούσαµε κάποια πράγµατα να ας πούµε µια φορά το χρόνο ακόµη ή κάθε εξάµηνο κάποιος να ερχόταν ή εµείς να πηγαίναµε. Κάποια πράγµατα να µάθουµε να τα συµπληρώνουµε έστω σταδιακά κάποια κενά. (Σχ. Γ, καθ. 1) Όσον αφορά στη διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ στα σχολεία αυτά, ο σχεδιασµός των διδασκαλιών γίνεται σε επίπεδο καθηγητή, χωρίς αυτός να δεσµεύεται από συγκεκριµένη πολιτική σε επίπεδο σχολείου ή ΥΠΕΠΘ. Χαρακτηριστικά είναι όσα ανέφερε ο ιευθυντής του Σχολείου Ε: Όχι το κίνητρο είναι προσωπικό εν υπάρχει κάτι θεσµοθετηµένο. Απλώς η ικανοποίηση ότι όλοι µαζί συγκροτούµε ένα σχολείο που είναι ανοιχτό στη νέα τεχνολογία. (Σχ. Ε, ιευθ.) Οι καθηγητές που χρησιµοποιούσαν τις ΤΠΕ σε κάθε σχολείο αποτελούσαν περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των καθηγητών, ενώ το κάθε τµήµα µαθητών δεν χρησιµοποιούσε το εργαστήριο περισσότερο από µια ή δυο φορές το µήνα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί εργάζονταν πέραν του ωραρίου τους για να εξοικειωθούν µε τη χρήση της ΤΠΕ, να σχεδιάσουν και να δοκιµάσουν διδασκαλίες µε τη χρήση της ΤΠΕ. Παρ ότι στα σχολεία αυτά δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήταν αρνητικοί στη χρήση της ΤΠΕ, αρκετοί εκπαιδευτικοί δε χρησιµοποιούσαν τις ΤΠΕ στις διδασκαλίες τους. Όπως φάνηκε από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας, σηµαντικός παράγοντας στις πρώτες προσπάθειες των εκπαιδευτικών στην ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία αναδείχθηκε η παρουσία υπεύθυνου τεχνικής στήριξης. Πολλοί καθηγητές δίσταζαν να χρησιµοποιήσουν το εργαστήριο, εφόσον δεν ένιωθαν αρκετά ικανοί να αντιµετωπίσουν ενδεχόµενα τεχνικά προβλήµατα. Νοµίζω ότι εκείνο που αφορά άµεσα τη χρήση του υπολογιστή σε ένα σχολείο είναι να υπάρξει ο τεχνικός υποστήριξης, γιατί βοηθιέται άµεσα ο εκπαιδευτικός. Μου το έχουν πει οι συνάδελφοι, ότι επειδή δεν υπάρχει τεχνικός δεν µπορούν να µπουν µέσα. Γιατί κάπου µπλοκάρει το µηχάνηµα και δεν ξέρουν να το επαναφέρουν. (Σχ. Γ, ιευθ.) 4. Συµπεράσµατα Όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της έρευνας, σε όλα τα σχολεία που µελετήθηκαν, βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια ενσωµάτωσης της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Oι ΤΠΕ χρησιµοποιούνταν από τους εκπαιδευτικούς ως δυναµικό εποπτικό µέσο στη διδασκαλία συγκεκριµένων ενοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος ή ως εργαλείο διερεύνησης είτε στα πλαίσια διδασκαλίας συγκεκριµένων ενοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος, είτε ως ξεχωριστή δραστηριότητα στο ωρολόγιο πρόγραµµα. Στην πρώτη περίπτωση, ενώ η χρήση των ΤΠΕ βελτίωνε τη διδασκαλία παρέχοντας ένα δυναµικό εποπτικό µέσο στα χέρια των µαθητών, δεν προωθούσε εκπαιδευτική καινοτοµία, εφόσον η διδασκαλία δεν ξέφευγε από την παραδοσιακού τύπου µετωπική διδασκαλία. Στη δεύτερη περίπτωση, η χρήση των ΤΠΕ ενθάρρυνε την εφαρµογή εκπαιδευτικής καινοτοµίας, εφόσον η διδασκαλία στρεφόταν σε πιο ανοιχτά µοντέλα µάθησης προσφέροντας µεγαλύτερη αυτονοµία στο µαθητή, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ τους, και προωθώντας διαδικασίες ανακάλυψης της γνώσης. Όπως φάνηκε από την ανάλυση των αποτελεσµάτων, στις περιπτώσεις που η χρήση των ΤΠΕ χρησιµοποιούνταν ως µέσο ενθάρρυνσης εκπαιδευτικής καινοτοµίας, σηµαντικοί παράγοντες αποδείχθηκαν η συνεχής επιµόρφωση και στήριξη της προσπάθειας των εκπαιδευτικών αλλά και η πολύχρονη εµπειρία τους στη χρήση των ΤΠΕ. Τα δεδοµένα της µελέτης δεν υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι ΤΠΕ λειτουργούν ως καταλύτης της εκπαιδευτικής καινοτοµίας. Με άλλα λόγια, η εισαγωγή της χρήσης των ΤΠΕ ως διδακτικό µέσο δεν προκαλεί από µόνη της ριζοσπαστικές αλλαγές σε αντιλήψεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να ενθαρρύνει την εκπαιδευτική καινοτοµία, η οποία µπορεί να υλοποιηθεί εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, δηλαδή, επιµόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά στη διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ στο σχολείο, φαίνεται ότι η ισχυρή πολιτική του σχολείου σε συνδυασµό µε τη στήριξη των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικοί παράγοντες. Στα σχολεία όπου δεν υπήρχε πολιτική διάχυσης της χρήσης σε επίπεδο σχολείου, σηµαντικός παράγοντας αποδεικνύεται η ύπαρξη ενός ισχυρού πυρήνα εκπαιδευτικών που λειτουργούν ενθαρρυντικά και υποστηρικτικά στους υπόλοιπους συναδέλφους. Εξάλλου, στις αρχικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών, σηµαντικός παράγοντας είναι η τεχνική υποστήριξή τους µέσα στο εργαστήριο. Βιβλιογραφία 1. OECD/CERI. (1999). Schooling for Tomorrow: ICT and the Quality of Learning, 2. Pelgrum, W. J. & Plomp, T. (1991). The Use of Computers Worldwide: Results from the IEA "Computers in Education Survey in 19 Education Systems". 3. Plomp, T., Anderson, R. & Kontogiannopoulou, G. (Εds.) (1996). Cross National Policies and Practices on Computers in Education. London: Kluer Academic Publishers. 4. Pelgrum, W. J. (1994). New Information Technologies in the Education Systems of EC Member States: Synthesis Report. Brussel, Luxembourg: Task Force Human Resources, Office for Official Publications of the European Communities. 5. Stake, Robert E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage 530

7 6. Sarason, S. (1990). The predictable failure of educational reform. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 7. Yin, Robert E. (1993). Applications of case study research. Newbury Park, CA: Sage 8. Yin, Robert K. (1994). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage. 9. ΙΤΥ (1996). «Οδύσσεια: Περιγραφή της Ενέργειας», ΕΠΕΑΕΚ, Τεχνικό ελτίο Ενεργειών 1.1.β και 1.4.γ, ΙΤΥ, Πάτρα Βαβουράκη Α., Κυνηγός Π., & Παπασταυρίδης Σ. (2000). Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για το σχολείο του αύριο. Πρακτικά «3ης ιηµερίδας Πληροφορικής, Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», Αθήνα, Μάρτιος 2000, Εκδόσεις Εκπαιδευτηρίων ούκα, σελ Βαβουράκη Α., Κυνηγός Π., Παπαϊωάννου Π. & Παπασταυρίδης Σ. (υπό δηµοσίευση). Η εφαρµογή στην Ελλάδα του προγράµµατος του ΟΟΣΑ για τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στη µάθηση και τη διδασκαλία. Στο Α. Βερέβη, (επιµέλεια), Το έργο Έρευνα : συνοπτική παρουσίαση. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα i Το πρόγραµµα Οδύσσεια υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε ενδιάµεσο φορέα τεχνικής στήριξης και διαχείρισης το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ). ii Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του προγράµµατος για τα σχολεία µιας περιοχής που µετέχουν στο πρόγραµµα υπάρχει ένας επιµορφωτής που συντονίζει την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και τη γενικότερη εφαρµογή του προγράµµατος. Τη χρονική στιγµή που η ερευνητική οµάδα επισκέφτηκε τα σχολεία η προσπάθεια επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών ήταν στην αρχή της. 531

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 593 Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 Π. Κυνηγός. Καραγεώργος Α. Βαβουράκη Κ. Γαβρίλης Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 350 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Χαλά Χαϊδεµένη Φιλόλογος, MA. Σύγχρονες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Π. Πιντέλας Συμμετέχοντες Φορείς Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα