Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σχολείο: µελέτη πέντε περιπτώσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σχολείο: µελέτη πέντε περιπτώσεων"

Transcript

1 Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σχολείο: µελέτη πέντε περιπτώσεων Π. Κυνηγός, Α. Βαβουράκη, Χ. Ιωαννίδης, Π. Παπαϊωάννου, Γ. Ψυχάρης Π. Κυνηγός, Πανεπιστήµιο Αθηνών, ΙΤΥ, Α. Βαβουράκη, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Χ. Ιωαννίδης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Π. Παπαϊωάννου, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Γ. Ψυχάρης, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Θεµατική Ενότητα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και/ή των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό), Γυµνάσιο, µελέτη περίπτωσης Περίληψη: Η εισήγηση παρουσιάζει την έρευνα που διενεργήθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), µε θέµα «Τεχνολογία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας για το σχολείο του αύριο». Η έρευνα συντονίστηκε από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και είχε ως στόχο τη µελέτη της χρήσης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως φορέα εκπαιδευτικής καινοτοµίας. Η εισήγηση παρουσιάζει την προβληµατική, τους συγκεκριµένους ερευνητικούς στόχους και ερωτήµατα, τη µεθοδολογία καθώς και τα αποτελέσµατα της έρευνας. Λέξεις Kλειδιά: Εκπαιδευτική Καινοτοµία, Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) The use of ICT in school: five case studies P. Kynigos, University of Athens, CTI, A. Vavouraki, Education Research Centre of Greece., Ch. Ioannidis, University of Piraeus, P. Papaioannou, Education Research Centre of Greece, G. Psycharis, Education Research Centre of Greece, Cconference Theme: ICT in Education Paper Classification: Primary School, Lower Secondary, case study Abstract: The paper presents the research employed by the Education Research Centre of Greece titled ICT for the school for tomorrow. The research was monitored by the Organisation of Economic Development and Cooperation (OECD) and aimed to study the use of ICT in schools as a catalyst for educational innovation. The paper presents the problem of the research, the specific aims and the research questions, the methodology of the research and the results of the study. Keywords: educational innovation, ICT 1. Προβληµατική της έρευνας και ερευνητικά ερωτήµατα Τα τελευταία χρόνια όλες οι χώρες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην εισαγωγή της χρήσης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό σύστηµα (Pelgrum 1994, Plomp, Anderson Kontogiannopoulou 1996, Pelgrum & Plomp 1993). Πέρα από το µάθηµα της Πληροφορικής µε στόχο την εξοικείωση των µαθητών µε τις ΤΠΕ, γίνονται προσπάθειες για την εισαγωγή των ΤΠΕ ως µέσο που διευκολύνει τη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος. Επιπλέον, η χρήση της ΤΠΕ µπορεί να γίνει φορέας εκπαιδευτικής παρέµβασης και καινοτοµίας. Στην περίπτωση αυτή, η ΤΠΕ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενθαρρύνει την κοινωνική, συνεργατική, βιωµατική, διερευνητική µάθηση, τη σύνταξη διαθεµατικών εργασιών, την έµφαση στη διερεύνηση µέσα από το πείραµα, την επεξεργασία και στην παρουσίαση της πληροφορίας και των δεδοµένων. ιευκολύνει τη δηµιουργία νέων εκπαιδευτικών στόχων όπως για παράδειγµα την καλλιέργεια µεθοδολογικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων αντί της ανάπτυξης συγκεκριµένης και µετρήσιµης γνώσης. Ενθαρρύνει τη δηµιουργία νέων ρόλων για το δάσκαλο και το µαθητή, όπου ο πρώτος γίνεται συντονιστής της µάθησης και ο δεύτερος πρωταγωνιστής. Με βάση την παραπάνω προβληµατική, η παρούσα µελέτη επιχείρησε να προσδιορίσει µε ποιο τρόπο η χρήση της ΤΠΕ συνδέεται εάν ναι- µε εκπαιδευτική καινοτοµία. Συγκεκριµένα, µελέτησε αν η χρήση της ΤΠΕ λειτουργεί ως καταλύτης για την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών στόχων, νέων διδακτικών προσεγγίσεων και την ανάληψη νέων ρόλων από τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές ή αν απλώς υποστηρίζει τέτοιες αλλαγές. Επίσης διερεύνησε τη διαδικασία εισαγωγής και διάχυσης της χρήσης της ΤΠΕ στο σχολείο ως φορέα εκπαιδευτικής παρέµβασης και τους παράγοντες που διευκολύνουν ή εµποδίζουν τη διάχυση και εδραίωσή της. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας «Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ICT) και ποιότητα µάθησης» που συντονίστηκε από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 525

2 2. Η µεθοδολογία της έρευνας και η διεξαγωγή της Η µεθοδολογία που επιλέχτηκε για την έρευνα είναι Επεξηγηµατική Μελέτη Περίπτωσης (Yin 1993, Yin 1994), εφόσον η εκπαιδευτική καινοτοµία επηρεάζεται από το περιβάλλον εφαρµογής της (Sarason 1990). Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτηµάτων συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούσαν στη χρήση της ΤΠΕ στο σχολείο (στόχοι, οργάνωση, ρόλοι εκπαιδευτικών και µαθητών, διάχυση) και το περιβάλλον εφαρµογής της (απόψεις εκπαιδευτικής κοινότητας, υποδοµή, στήριξη). Για τη συλλογή των στοιχείων σε κάθε σχολείο που µελετήθηκε πάρθηκαν συνεντεύξεις από το διευθυντή του σχολείου, τέσσερις εκπαιδευτικούς, τέσσερις µαθητές, τέσσερις γονείς και από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Επίσης παρακολουθήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν δώδεκα διδασκαλίες σε κάθε σχολείο µε τη χρήση της ΤΠΕ και συγκεντρώθηκε το διδακτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε στις διδασκαλίες. Τέλος, συγκεντρώθηκε υλικό που έδινε επιπλέον στοιχεία για τη χρήση της ΤΠΕ στο σχολείο όπως για παράδειγµα στοιχεία για τη χρήση της ΤΠΕ σε διοικητικές και στατιστικές ή άλλες εργασίες του σχολείου (Βαβουράκη, Παπασταυρίδης, Κυνηγός 2000). Τα δεδοµένα της έρευνας αποτέλεσαν οι αποµαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις, τα φύλλα παρατηρήσεων των διδασκαλιών καθώς και οι ίδιες οι µαγνητοσκοπηµένες διδασκαλίες αλλά και το συµπληρωµατικό υλικό που συγκεντρώθηκε (φύλλα εργασίας, εργασίες µαθητών µε τη χρήση ΤΠΕ, παρατηρήσεις για τις λοιπές χρήσεις των ΤΠΕ κλπ.). Στη συνέχεια για κάθε σχολείο έγινε συγκριτική ανάλυση των δεδοµένων κατά κατηγορία: ιστορικό της εισαγωγής των ΤΠΕ στο σχολείο, εξοπλισµός, χρήσεις των ΤΠΕ από τους µαθητές, χρήσεις των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, χρήσεις των ΤΠΕ για διοικητικούς σκοπούς, απόψεις των εκπαιδευτικών/µαθητών/γονέων για τις ΤΠΕ, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, τεχνική υποστήριξη κλπ.. Με τον τρόπο αυτό δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως: Πώς έγινε η εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο; Ποιος/ποιοι πρωτοστάτησαν; Υπήρξαν αντιδράσεις; Τι δραστηριότητες κάνουν οι µαθητές µε τις ΤΠΕ; Πόσο ελεύθεροι είναι στη χρήση του ιαδικτύου; Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία; Τι διδακτικά µέσα χρησιµοποιούνται (CD ROMs, ιαδίκτυο, εκπαιδευτικό λογισµικό); Πως χρησιµοποιούνται οι ΤΠΕ από τους µαθητές; κλπ. Τέλος, µε βάση τις απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά δόθηκαν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα και ελέγχθηκαν οι υποθέσεις της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγµατοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε Γυµνάσιο της περιοχής Αθηνών µε σκοπό τη δοκιµαστική εφαρµογή των µεθοδολογικών εργαλείων και τη διερεύνηση της µεθόδου ανάλυσης των δεδοµένων. Μετά την πιλοτική έρευνα τροποποιήθηκε η διατύπωση ερωτηµάτων των συνεντεύξεων και το φύλλο παρακολούθησης των διδασκαλιών. Σε γενικές γραµµές όµως τα µεθοδολογικά εργαλεία κρίθηκαν αποτελεσµατικά και πρόσφεραν ενδιαφέροντα δεδοµένα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της πιλοτικής έρευνας, η χρήση των υπολογιστών στο σχολείο, ενθάρρυνε και διευκόλυνε την εφαρµογή καινοτοµίας, αφού διευκόλυνε την πρόσβαση και κριτική επεξεργασία ποικίλης πληροφορίας, και πρόσφερε ένα πολυδύναµο µέσο µε το οποίο τα παιδιά εµπλέκονταν σε διερευνητική βιωµατική και συνεργατική µάθηση, καλλιεργώντας έτσι µεθοδολογικές ικανότητες και ανώτερες δεξιότητες όπως αναλυτική συνθετική σκέψη. Η χρήση όµως των ΤΠΕ δεν αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή καινοτοµίας, αλλά ήταν µέρος ευρύτερης πολιτικής του σχολείου να προωθήσει ανοιχτά µοντέλα µάθησης. Η πολιτική του σχολείου να ενθαρρύνει την προσπάθεια αυτή σε συνδυασµό µε τη στήριξη που παρείχε στους εκπαιδευτικούς ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες για τη χρήση των ΤΠΕ σε καινοτόµες δραστηριότητες. (Παπασταυρίδης κ.ά 2000) Κατά την κυρίως έρευνα έγινε σε βάθος µελέτη σε πέντε σχολεία (2 ηµοτικά και 3 Γυµνάσια), δύο από την περιοχή της Αθήνας και τρία από την επαρχία. Συγκεκριµένα στη µελέτη συµµετείχαν ένα ηµοτικό (Σχολείο Α) και ένα Γυµνάσιο (Σχολείο Ε) από την περιοχή της Αθήνας, ένα Γυµνάσιο από το νοµό Αχαϊας (Σχολείο ) και ένα ηµοτικό (Σχολείο Β) και ένα Γυµνάσιο (Σχολείο Γ) από το νοµό Λέσβου. Το κριτήριο επιλογής των σχολείων ήταν η εµπειρία στη χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως µέσο διδασκαλίας και µάθησης. Τα τέσσερα από αυτά τα σχολεία συµµετείχαν στο εθνικό πιλοτικό πρόγραµµα «Οδύσσεια i» (http://odysseia.cti.gr) το οποίο είχε στόχο την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως καταλύτη για την αναµόρφωση της εκπαίδευσης (ΙΤΥ 1998). Στα πλαίσια του προγράµµατος, είχε παραχωρηθεί εξοπλισµός και εκπαιδευτικό λογισµικό, και είχε οργανωθεί επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική αξιοποίηση της ΤΠΕ στην τάξη. Τα παραπάνω σχολεία είχαν τουλάχιστον δύο χρόνια εµπειρία στην ενσωµάτωση της ΤΠΕ στη διδασκαλία µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος εκτός της Πληροφορικής. Το πέµπτο σχολείο ήταν ένα ιδιωτικό ηµοτικό σχολείο το οποίο είχε ήδη δεκαπενταετή πείρα στη χρήση της ΤΠΕ ως µέσο µάθησης. 3. Τα αποτελέσµατα της κυρίως έρευνας Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της κυρίως έρευνας. Αρχικά καταγράφονται οι τρόποι αξιοποίησης της ΤΠΕ ως µέσο µάθησης στα σχολεία που µελετήθηκαν. Κατόπιν επιχειρείται η ερµηνεία της διαφοροποίησης της χρήσης της ΤΠΕ στα σχολεία Η χρήση της ΤΠΕ στα σχολεία που µελετήθηκαν και η σχέση της µε εκπαιδευτική καινοτοµία Οι αναλύσεις των συνεντεύξεων µε το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, και οι παρακολουθήσεις των διδασκαλιών στην τάξη πρόσφεραν πλούσιο υλικό για τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνταν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία στα πέντε σχολεία που ερευνήθηκαν. Πέρα από τις επιµέρους διαφοροποιήσεις στη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη ανάλογα µε το προσωπικό στυλ του κάθε εκπαιδευτικού αλλά και την εξοικείωση µαθητών και 526

3 εκπαιδευτικών µε τις ΤΠΕ, η αξιοποίηση τους ως µέσα µάθησης µπορεί να παρουσιαστεί σε τρεις γενικές κατηγορίες όπως φαίνεται παρακάτω Αξιοποίηση της ΤΠΕ ως δυναµικό εποπτικό µέσο στη διδασκαλία συγκεκριµένης ενότητας του αναλυτικού προγράµµατος Στην περίπτωση αυτή, η χρήση των ΤΠΕ είχε ενσωµατωθεί στη διδασκαλία συγκεκριµένων µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος. Όπως φάνηκε από τις παρακολουθήσεις των διδασκαλιών στα σχολεία, στις διδασκαλίες αυτές, οι µαθητές εργαζόντουσαν ανά δυο σε κάθε υπολογιστή. Η διδασκαλία ήταν µετωπική, εφόσον κατά το µεγαλύτερο µέρος της η επικοινωνία γινόταν µεταξύ µαθητή-τάξης ή καθηγητή-τάξης. Ο καθηγητής συνέχιζε να έχει τον κεντρικό και κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία της διδασκαλίας, κατευθύνοντας τις δραστηριότητες των µαθητών, ενώ οι µαθητές ακολουθούσαν τις οδηγίες του και απαντούσαν κυρίως σε ερωτήσεις περιεχοµένου. Οι υπολογιστές αποτελούσαν σύγχρονα εποπτικά µέσα, στα χέρια όµως των µαθητών. Για παράδειγµα, σε µία από τις διδασκαλίες αυτού του τύπου που παρακολουθήσαµε στο Γυµνάσιο της Λέσβου (Σχολείο Γ) ο καθηγητής Φυσικών Επιστηµών στη διδασκαλία του για την εξουδετέρωση όξινου διαλύµατος, χρησιµοποίησε το Corel Chemistry Lab, ένα εκπαιδευτικό CD-ROM, το οποίο δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας διαλυµάτων σε περιβάλλον προσοµοιωµένου εργαστηρίου χηµείας. Ο καθηγητής έκανε την εισαγωγή του µαθήµατος, ανακεφαλαιώνοντας τις βασικές πληροφορίες και γνώσεις που οι µαθητές θα χρειάζονταν για να ασχοληθούν µε τις δραστηριότητες που θα ακολουθούσαν. Στη συνέχεια ακολουθώντας µετωπική διδασκαλία, κατηύθυνε τα παιδιά σε συγκεκριµένες ενέργειες στον υπολογιστή, σύγχρονες και κοινές για όλη την τάξη. Οι µαθητές ακολουθώντας βήµα-βήµα τη λεπτοµερή καθοδήγηση του καθηγητή έκαναν πειράµατα στον υπολογιστή δηµιουργώντας διαλύµατα διαφορετικού PH. Μετά από κάθε ενέργεια στον υπολογιστή ο καθηγητής ζητούσε από έναν από τους µαθητές να πει ποιο ήταν το αποτέλεσµα της ενέργειάς τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν εύκολα και αβίαστα πολλά προσοµοιωµένα πειράµατα στην ενότητα την οποία διδάσκονταν. Τα παιδιά έδειχναν ζωηρό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες αυτές και συµµετείχαν ενεργά Σύµφωνα µε τα παραπάνω, φαίνεται ότι αυτού του τύπου η αξιοποίηση της ΤΠΕ, ενώ πρόσφερε ένα πολυδύναµο εποπτικό µέσο, δεν είχε στόχο την προώθηση εκπαιδευτικής καινοτοµίας, υπό την έννοια ότι η δυναµική της τάξης παρέµεινε ίδια. Ο καθηγητής παρέµενε ο κυρίαρχος και ελεγκτής της µάθησης. Πρόσφερε έτοιµη πληροφορία στους µαθητές και η διδασκαλία εστίαζε στην κατανόηση και αφοµοίωση της πληροφορίας. Σε όλες τις περιπτώσεις η οργάνωση και ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων αυτού του τύπου χρήσης των ΤΠΕ γινόταν σε επίπεδο εκπαιδευτικού και όχι σχολείου. Συγκεκριµένα, οι καθηγητές οι οποίοι ενδιαφέρονταν να χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές στο µάθηµά τους, προετοίµαζαν τη διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ και την εφάρµοζαν στο εργαστήριο των υπολογιστών. Οι δραστηριότητες αυτές ολοκληρώνονταν σε µια διδακτική ενότητα και αξιοποιούσαν συνήθως ένα υπολογιστικό εργαλείο κάθε φορά. Για παράδειγµα, σε κάποιες διδασκαλίες που παρακολουθήθηκαν χρησιµοποιήθηκε το Ίντερνετ ενώ σε άλλες από αυτές χρησιµοποιήθηκαν εκπαιδευτικά CDROMs και προγράµµατα Αξιοποίηση τις ΤΠΕ ως εργαλείο διερεύνησης στη διδασκαλία συγκεκριµένης ενότητας του αναλυτικού προγράµµατος Στις διδασκαλίες αυτού του τύπου, όπως και στην προηγούµενη µορφή διδασκαλίας, οι µαθητές εργάζονταν ανά δύο σε κάθε υπολογιστή. Η διδασκαλία ήταν κατά βάση µαθητοκεντρική, εφόσον το µεγαλύτερο µέρος της επικοινωνίας γινόταν κυρίως µεταξύ µαθητών. Ο καθηγητής είχε βοηθητικό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης, ενθαρρύνοντας και βοηθώντας τις οµάδες εργασίας των παιδιών όταν χρειάζονταν. Οι µαθητές αναλάµβαναν πρωτοβουλίες και µάθαιναν µέσα από τον έλεγχο των αρχικών τους υποθέσεων, τον πειραµατισµό, την κατανοµή και επεξεργασία πληροφοριών. Οι υπολογιστές αποτελούσαν στα χέρια όµως των µαθητών µέσα διερεύνησης και πειραµατισµού, µέσα συλλογής και επεξεργασίας της πληροφορίας. Για παράδειγµα, σε διδασκαλία που παρακολουθήσαµε στο Γυµνάσιο της περιοχής της Αθήνας (Σχολείο ), η καθηγήτρια Φυσικών Επιστηµών διδάσκοντας την ενότητα «υδροστατική πίεση» χρησιµοποίησε δικτυακό λογισµικό για προσοµοίωση πειραµάτων. Η αναγκαία ιστοσελίδα είχε «ανοιχτεί» σε κάθε υπολογιστή του εργαστηρίου από την καθηγήτρια και τον Τεχνικό Στήριξης. Σε κάθε οµάδα δόθηκε ένα φύλλο εργασίας στο οποίο οι µαθητές καλούνταν να κάνουν υποθέσεις για την επίδραση των διαφόρων παραµέτρων (βάθος, ειδικό βάρος υγρού) στην τιµή της υδροστατικής πίεσης, να ελέγξουν τις υποθέσεις τους και να εξαγάγουν συµπεράσµατα. Για το σκοπό αυτό οι µαθητές στις οµάδες εργασίας κατέγραφαν στο φύλλο εργασίας τις υποθέσεις τους, τα δεδοµένα των πειραµάτων που πραγµατοποιούσαν, κατασκεύαζαν πίνακες και διαγράµµατα και ερµήνευαν τα αποτελέσµατα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες ενθάρρυναν την πραγµατική αλληλεπίδραση των µαθητών που εκδηλωνόταν στις συζητήσεις τους και στη δηµιουργική συνεργασία τους για τη συµπλήρωση του φύλλου εργασίας και την κατευθυνόµενη, έστω, «ανακάλυψη» του νόµου της «υδροστατικής πίεσης». Σε αντίθεση µε τη διδασκαλία που περιγράφτηκε στην παραπάνω ενότητα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία όχι µόνο να δουν προσοµοιωµένα πειράµατα στην ενότητα την οποία διδάσκονταν, αλλά να αναλάβουν πρωτοβουλία συµµετέχοντας ενεργά στη δόµηση της γνώσης. Τα παιδιά έδειχναν ζωηρό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες αυτές και συµµετείχαν ενεργά. Στην περίπτωση αυτή η χρήση της ΤΠΕ ενθάρρυνε την εκπαιδευτική καινοτοµία, εφόσον ξέφευγε από τη µετωπική καθοδηγούµενη διδασκαλία και από την εστίαση στην αφοµοίωση της έτοιµης γνώσης. Οι διδασκαλίες του τύπου αυτού εστίαζαν όχι µόνο στο περιεχόµενο της διδακτικής ενότητας, αλλά και στη διαδικασία µάθησης, ενθαρρύνοντας την συνεργασία των µαθητών µε στόχο την ανακάλυψη της γνώσης και όχι την εµπέδωσή της. 527

4 Και σε αυτήν την περίπτωση η οργάνωση και ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων γινόταν σε επίπεδο εκπαιδευτικού και όχι σχολείου, οι δραστηριότητες ολοκληρώνονταν σε µια διδακτική ενότητα και αξιοποιούσαν συνήθως ένα υπολογιστικό εργαλείο κάθε φορά Αξιοποίηση των ΤΠΕ ως δυναµικό εργαλείο διερεύνησης σε ξεχωριστή δραστηριότητα του ωρολογίου προγράµµατος Στην περίπτωση αυτή, η χρήση των υπολογιστών γινόταν στο πλαίσιο µιας ξεχωριστής δραστηριότητας στο ωρολόγιο πρόγραµµα, της «ιερεύνησης», µε σκοπό την ενθάρρυνση της διερευνητικής, ανακαλυπτικής µάθηση. Η δραστηριότητα αυτή, παρ όλο που είχε σχέση µε ενότητες του αναλυτικού προγράµµατος, δεν ήταν σαφώς συνδεδεµένη µε συγκεκριµένες ενότητές του. Στα πλαίσια της «ιερεύνησης», οι µαθητές χρησιµοποιούσαν τους υπολογιστές για να εκπονήσουν οµαδικές διαθεµατικές εργασίες, οι οποίες οργανώνονταν και σχεδιάζονταν σε επίπεδο σχολείου ή τάξης και όχι σε επίπεδο τµήµατος ή εκπαιδευτικού. Οι εργασίες αυτές ολοκληρώνονταν σε διαδοχικές διδακτικές ενότητες, και απαιτούσαν τη χρήση διαφορετικών υπολογιστικών εργαλείων αν και το κύριο µέσο ήταν ο προγραµµατισµός σε Logo. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα είναι η εργασία µε τίτλο «Κάστρα» µέρος της οποίας παρακολουθήσαµε στο ηµοτικό Σχολείο της περιοχής της Αθήνας (Σχολείο Α). Οι µαθητές εργαζόµενοι σε οµάδες των τριών ατόµων έβρισκαν πληροφορίες για διάφορα κάστρα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, χρησιµοποιούσαν τη γλώσσα προγραµµατισµού Logo για να σχεδιάσουν ένα κάστρο, έγραφαν για τα κάστρα και για το πώς τα σχεδίασαν χρησιµοποιώντας ένα κειµενογράφο, επιµελούνταν το σχέδιό τους και το εξώφυλλο της εργασίας τους χρησιµοποιώντας ένα σχεδιαστικό πακέτο έτσι ώστε να παρουσιάσουν ύστερα από 2-3 µήνες µια ολοκληρωµένη εργασία. Όλες οι διδασκαλίες του µαθήµατος της ιερεύνησης που παρακολουθήθηκαν είχαν παρόµοια οργάνωση. Στην αρχή της διδασκαλίας, ο δάσκαλος παρουσίαζε σύντοµα τη δραστηριότητα που θα αναλάµβαναν οι µαθητές, συνδέοντας τη δραστηριότητα µε τις προηγούµενες. Στη συνέχεια, και για το µεγαλύτερο µέρος της διδασκαλίας οι µαθητές συνεργάζονταν µεταξύ τους για την εκπόνηση της εργασίας που είχαν αναλάβει. Οι µαθητές εργάζονταν ανά τρεις σε κάθε υπολογιστή, αναλαµβάνοντας συγκεκριµένους ρόλους που εναλλάσσονταν κυκλικά. Για παράδειγµα, όταν προγραµµάτιζαν Logo, ο µαθητής που είχε το ρόλο του «γραµµατέα» έγραφε τις εντολές στο σηµειωµατάριο της οµάδας. Όταν ολοκληρωνόταν ο κώδικας ο χειριστής του πληκτρολογίου µε τη βοήθεια του χειριστή του «ποντικιού»αναλάµβαναν να γράψουν τις εντολές στον υπολογιστή. Στη συνέχεια, ο «γραµµατέας» κατέγραφε το αποτέλεσµα της εργασίας τους κρατώντας έτσι, ένα είδος ηµερολογίου των εργασιών της οµάδας. Οι µαθητές αντάλλασσαν συχνά ρόλους µε βάση προσυµφωνηµένη σειρά. Στο τέλος της διδασκαλίας, οι µαθητές παρουσίαζαν σε οµάδες την εργασία τους και εξηγούσαν στους συµµαθητές τους τον τρόπο µε τον οποίο είχαν προσεγγίσει το θέµα τους. Στις διδασκαλίες του τύπου αυτού, η χρήση της ΤΠΕ είχε στόχο την προώθηση εκπαιδευτικής καινοτοµίας, ενθαρρύνοντας ανοιχτά µοντέλα µάθησης, νέους ρόλους για τον εκπαιδευτικό και νέους εκπαιδευτικούς στόχους. Ο εκπαιδευτικός εγκατέλειπε το ρόλο του µεταδότη πληροφορίας και γνώσης, και γινόταν οδηγός και διευκολυντής της µάθησης. Παράλληλα, οι µαθητές αναµενόταν να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, µεθοδολογικές ικανότητες, όπως ανάλυση, σύνθεση, έλεγχος υπόθεσης, αλλά και επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Η αυτονοµία και η πρωτοβουλία στη µάθηση ενθαρρύνονταν όπως και η αλληλεπίδραση των µαθητών µέσα από την οµαδική εργασία Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση και τη διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ για εκπαιδευτική καινοτοµία Σε όλα τα σχολεία που µελετήθηκαν βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια ενσωµάτωσης της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Όπως φάνηκε από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας, οι στόχοι της χρήσης των ΤΠΕ και η διάχυσή της στο σχολείο επηρεάστηκαν από την εµπειρία των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ, τις απόψεις των εκπαιδευτικών και τη στήριξη την οποία έλαβαν, ενώ σηµαντική ήταν η επίδραση του πλαισίου του σχολείου Σχολείο Α Το σχολείο Α είναι ένα ιδιωτικό σχολείο µε ισχυρή πολιτική η οποία προωθεί σχεδιασµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος σε επίπεδο σχολείου µε στόχο την ενθάρρυνση ανοιχτών µοντέλων µάθησης. Όπως υποστήριξε η διευθύντρια του σχολείου: «Στο σχολείο κάνουµε πολλές καινοτοµίες δηλ. οι εργασία σε οµάδες, το εξωσχολικό βιβλίο κριτική σκέψη, χαρτογράφηση ενός εξωσχολικού βιβλίου, η πλοκή, πώς µπορεί να χαρτογραφηθεί» (Σχ Α, διευθ.) Στο συγκεκριµένο σχολείο οι ΤΠΕ ως εργαλεία µάθησης εισήχθησαν για πρώτη φορά στα µέσα της δεκαετίας του 80. Καθοριστική στην υλοποίηση της εφαρµογής τους ήταν η συνεργασία του σχολείου µε ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στο σχολείο λειτουργούν δύο εργαστήρια υπολογιστών τα οποία χρησιµοποιούνται από τους µαθητές των τεσσάρων µεγαλύτερων τάξεων µία (3η και 4η τάξη) µε δύο φορές (5η και 6η τάξη) την εβδοµάδα. Ύστερα από απόφαση του σχολείου, οι ΤΠΕ εντάχθηκαν ως µέσα διερεύνησης (ενότητα 3.1.3) ως ξεχωριστή ενότητα του ωρολογίου προγράµµατος. Ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων στα πλαίσια της «ιερεύνησης» γινόταν σε επίπεδο σχολείου. Για το σκοπό αυτό οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάζονταν µε την πανεπιστηµιακή οµάδα. Όπως φάνηκε από τη συνέντευξη µε τη διευθύντρια του σχολείου, η συνεργασία αυτή σε συνδυασµό µε τους γενικότερους στόχους του σχολείου που ενθάρρυναν ανοιχτά µοντέλα µάθησης, διαµόρφωσαν το ρόλο των ΤΠΕ ως µέσα διερευνητικής µάθησης. 528

5 «Το σχολείο ήθελε να βάλει τους υπολογιστές σα βοηθητικό εργαλείο, πριν πολλά χρόνια και µετά ο χ µε το πρόγραµµα της Logo, (ξεκίνησε συνεργασία) ήταν πιο ολοκληρωµένο πιο συστηµατοποιηµένο (το πρόγραµµα) στο σχολείο κάνουµε πολλές καινοτοµίες και οι υπολογιστές στηρίζουν αυτές τις καινοτοµίες όλα αυτά µπορούµε να τα πραγµατοποιήσουµε και µε τον υπολογιστή, σαν ένα εργαλείο»(σχ Α, διευθ.) Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, η χρήση των ΤΠΕ δεν λειτούργησε ως καταλύτης για την εφαρµογή εκπαιδευτικής καινοτοµίας, αλλά ενθάρρυνε και διευκόλυνε την εκπαιδευτική καινοτοµία που αποτελούσε από πριν στόχο του σχολείου. Όσον αφορά στην επιτυχή εφαρµογή της εκπαιδευτικής καινοτοµίας από τους εκπαιδευτικούς, όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς, καταλυτικοί παράγοντες ήταν η έγκαιρη αντιµετώπιση τεχνικών προβληµάτων, ο πολύχρονος πειραµατισµός µε τη χρήση της ΤΠΕ σε συνδυασµό µε τη συνεργασία των εκπαιδευτικών µεταξύ τους και τη συνεχή επιµόρφωση και υποστήριξη που παρείχε η πανεπιστηµιακή οµάδα. «όποτε είχα προβλήµατα µε τους υπολογιστές υπήρχαν άνθρωποι να ρωτήσω, να µε βοηθήσουν, να το λύσουµε, ποτέ δε µου έχει τύχει να µην έχω υποστήριξη»(σχ. Α, καθ.4) Όσον αφορά στη διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ στο σχολείο, είναι ενδιαφέρον ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν εµπλακεί στην εφαρµογή της δραστηριότητας «ιερεύνηση». Όπως φάνηκε από τη συνέντευξη µε τη διευθύντρια του σχολείου, αυτό οφειλόταν στη σχετική πολιτική του σχολείου: «(η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες της ιερεύνησης) δεν ήταν θέµα ενθουσιασµού ή όχι, ήταν ότι έπρεπε όλοι να µπουν στις τάξεις, ήταν θέµα πολιτικής του σχολείου..» (Σχ Α, διευθ.) Σχολείο Β Το σχολείο είναι ένα δηµόσιο ηµοτικό. Το σχολείο διαθέτει ένα εργαστήριο εξοπλισµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προγράµµατος «Μνηστήρες». Όταν πραγµατοποιήθηκε η µελέτη το σχολείο είχε ήδη εξαετή εµπειρία στη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείων διερεύνησης στα πλαίσια συνεργασίας του µε την ίδια πανεπιστηµιακή οµάδα µε την οποία συνεργαζόταν και το σχολείο Α, ενώ είχε συµπληρώσει δύο χρόνια συµµετοχής στο πρόγραµµα «Οδύσσεια». Όπως εξηγείται στη συνέχεια στο συγκεκριµένο σχολείο, η χρήση των ΤΠΕ γινόταν µε δύο τρόπους: ως µέσα διερεύνησης σε ξεχωριστό γνωστικό αντικείµενο του ωρολογίου προγράµµατος (ενότητα 3.1.3) και ως δυναµικά εποπτικά µέσα για τη διδασκαλία συγκεκριµένων ενοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος (3.1.1). Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο Β ακολούθησε διαφορετική πορεία από εκείνην στο σχολείο Α. Ήταν πρωτοβουλία µιας δασκάλας του σχολείου και αρχικά έγινε αποδεκτή από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σύµφωνα µε το διευθυντή: Η χ είναι µια πολύ έµπειρη συναδέλφισσα που συµµετέχει από την αρχή στο πρόγραµµα, είναι αυτή που στήριξε πιο πολύ από όλους τους συναδέλφους το πρόγραµµα, είναι η πιο εκπαιδευµένη απ όλους, είναι η ψυχή θα λεγα του όλου... της χρήσης των υπολογιστών. (Σχ. Β, ιευθ.) Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ έγινε η αιτία αλλαγών στους ρόλους κάποιων εκπαιδευτικών και τη διατάραξη των µεταξύ τους σχέσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς να εγκαταλείψουν αυτήν την προσπάθεια. Όταν πραγµατοποιήθηκε η παρούσα µελέτη η δραστηριότητα της «ιερεύνησης» εφαρµοζόταν µόνο από µια µικρή οµάδα παλαιών δασκάλων. Η επιτυχία τους ήταν αποτέλεσµα της σηµαντικής προσπάθειας που κατέβαλλαν αλλά και της πολύχρονης συνεργασίας τους µε την πανεπιστηµιακή οµάδα. Οι υπολογιστές όταν ήρθαν εδώ και έγινε το εργαστήριο, η χ, ήταν αυτή που µας ξεκίνησε όλους και από εκεί και πέρα ο ένας µε τον άλλο. Ερχόταν και µέλη της οµάδας του Πανεπιστηµίου. Μας άρεσε και µας και µαθαίναµε µόνοι µας και προχωρήσαµε» (Σχ Β, ασκ. 3) Μερικοί από τους εκπαιδευτικούς που στο µεταξύ είχαν τοποθετηθεί στο σχολείο αξιοποιούσαν τις ΤΠΕ µόνο ως δυναµικά εποπτικά µέσα στη διδασκαλία συγκεκριµένων ενοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος (ενότητα 3.1.1). Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί, παρά την υποστήριξη των παλαιοτέρων, δεν είχαν ως τότε αποκτήσει την απαιτούµενη εµπειρία στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ούτε είχαν επιµορφωθεί αρκετά λόγω της πρόσφατης εµπλοκής τους στο πρόγραµµα Οδυσσέας ii Σχολεία Γ, και Ε Τα σχολεία Γ, και Ε ήταν δηµόσια γυµνάσια. Τα σχολεία αυτά είχαν πρόσφατα εµπλακεί στο πρόγραµµα «Οδύσσεια» ενώ δεν είχαν άλλη εµπειρία στη χρήση των ΤΠΕ. Στα σχολεία αυτά, λειτουργούσαν, εκτός των εργαστηρίων για το µάθηµα Πληροφορικής, εργαστήρια του προγράµµατος «Οδύσσεια» όπου οι ΤΠΕ χρησιµοποιούνταν για τη διδασκαλία συγκεκριµένων ενοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος αλλά και για την επιµόρφωση των καθηγητών στη χρήση των ΤΠΕ. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών χρησιµοποιούσε τις ΤΠΕ ως εποπτικά εργαλεία (ενότητα 3.1.1) ενώ µια µικρή µειονότητα ως εργαλεία διερεύνησης (3.1.2). Όπως φάνηκε από την ανάλυση των συνεντεύξεων µε τους εκπαιδευτικούς, υπήρχε αποδοχή της χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κατέβαλλαν προσπάθειες να εντάξουν τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να οργανώσουν ένα διαφορετικό τύπο µαθήµατος δηµιουργώντας οµάδες εργασίας και χρησιµοποιώντας σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές οι διδασκαλίες επέστρεφαν στη φιλοσοφία της µετωπικής παραδοσιακής διδασκαλίας όπου ο καθηγητής έχει τον κεντρικό ρόλο στο µάθηµα. Φαίνεται ότι η µικρή χρονική διάρκεια συµµετοχής στο πρόγραµµα δεν ήταν επαρκής για την µετεξέλιξη της παραδοσιακής σε σύγχρονης µορφής διδασκαλία. Ενώ η παρεχόµενη επιµόρφωση πρόσφερε µια επαρκή κατάρτιση στη χρήση των ΤΠΕ, πρόσφερε απλώς µια πρώτη εισαγωγική επιµόρφωση σε θέµατα αξιοποίησής 529

6 τους στην τάξη. Επιπρόσθετα, στα σχολεία αυτά, που είχαν µικρή εµπειρία στη χρήση των ΤΠΕ, ο µικρός βαθµός εξοικείωσης των µαθητών µε τη χρήση των ΤΠΕ εµπόδιζε την αυτενέργεια τους στον υπολογιστή. εν θα το έλεγα ότι είναι επαρκής (η επιµόρφωση). ηλαδή αν µπορούσαµε κάποια πράγµατα να ας πούµε µια φορά το χρόνο ακόµη ή κάθε εξάµηνο κάποιος να ερχόταν ή εµείς να πηγαίναµε. Κάποια πράγµατα να µάθουµε να τα συµπληρώνουµε έστω σταδιακά κάποια κενά. (Σχ. Γ, καθ. 1) Όσον αφορά στη διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ στα σχολεία αυτά, ο σχεδιασµός των διδασκαλιών γίνεται σε επίπεδο καθηγητή, χωρίς αυτός να δεσµεύεται από συγκεκριµένη πολιτική σε επίπεδο σχολείου ή ΥΠΕΠΘ. Χαρακτηριστικά είναι όσα ανέφερε ο ιευθυντής του Σχολείου Ε: Όχι το κίνητρο είναι προσωπικό εν υπάρχει κάτι θεσµοθετηµένο. Απλώς η ικανοποίηση ότι όλοι µαζί συγκροτούµε ένα σχολείο που είναι ανοιχτό στη νέα τεχνολογία. (Σχ. Ε, ιευθ.) Οι καθηγητές που χρησιµοποιούσαν τις ΤΠΕ σε κάθε σχολείο αποτελούσαν περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των καθηγητών, ενώ το κάθε τµήµα µαθητών δεν χρησιµοποιούσε το εργαστήριο περισσότερο από µια ή δυο φορές το µήνα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί εργάζονταν πέραν του ωραρίου τους για να εξοικειωθούν µε τη χρήση της ΤΠΕ, να σχεδιάσουν και να δοκιµάσουν διδασκαλίες µε τη χρήση της ΤΠΕ. Παρ ότι στα σχολεία αυτά δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήταν αρνητικοί στη χρήση της ΤΠΕ, αρκετοί εκπαιδευτικοί δε χρησιµοποιούσαν τις ΤΠΕ στις διδασκαλίες τους. Όπως φάνηκε από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας, σηµαντικός παράγοντας στις πρώτες προσπάθειες των εκπαιδευτικών στην ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία αναδείχθηκε η παρουσία υπεύθυνου τεχνικής στήριξης. Πολλοί καθηγητές δίσταζαν να χρησιµοποιήσουν το εργαστήριο, εφόσον δεν ένιωθαν αρκετά ικανοί να αντιµετωπίσουν ενδεχόµενα τεχνικά προβλήµατα. Νοµίζω ότι εκείνο που αφορά άµεσα τη χρήση του υπολογιστή σε ένα σχολείο είναι να υπάρξει ο τεχνικός υποστήριξης, γιατί βοηθιέται άµεσα ο εκπαιδευτικός. Μου το έχουν πει οι συνάδελφοι, ότι επειδή δεν υπάρχει τεχνικός δεν µπορούν να µπουν µέσα. Γιατί κάπου µπλοκάρει το µηχάνηµα και δεν ξέρουν να το επαναφέρουν. (Σχ. Γ, ιευθ.) 4. Συµπεράσµατα Όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της έρευνας, σε όλα τα σχολεία που µελετήθηκαν, βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια ενσωµάτωσης της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Oι ΤΠΕ χρησιµοποιούνταν από τους εκπαιδευτικούς ως δυναµικό εποπτικό µέσο στη διδασκαλία συγκεκριµένων ενοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος ή ως εργαλείο διερεύνησης είτε στα πλαίσια διδασκαλίας συγκεκριµένων ενοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος, είτε ως ξεχωριστή δραστηριότητα στο ωρολόγιο πρόγραµµα. Στην πρώτη περίπτωση, ενώ η χρήση των ΤΠΕ βελτίωνε τη διδασκαλία παρέχοντας ένα δυναµικό εποπτικό µέσο στα χέρια των µαθητών, δεν προωθούσε εκπαιδευτική καινοτοµία, εφόσον η διδασκαλία δεν ξέφευγε από την παραδοσιακού τύπου µετωπική διδασκαλία. Στη δεύτερη περίπτωση, η χρήση των ΤΠΕ ενθάρρυνε την εφαρµογή εκπαιδευτικής καινοτοµίας, εφόσον η διδασκαλία στρεφόταν σε πιο ανοιχτά µοντέλα µάθησης προσφέροντας µεγαλύτερη αυτονοµία στο µαθητή, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ τους, και προωθώντας διαδικασίες ανακάλυψης της γνώσης. Όπως φάνηκε από την ανάλυση των αποτελεσµάτων, στις περιπτώσεις που η χρήση των ΤΠΕ χρησιµοποιούνταν ως µέσο ενθάρρυνσης εκπαιδευτικής καινοτοµίας, σηµαντικοί παράγοντες αποδείχθηκαν η συνεχής επιµόρφωση και στήριξη της προσπάθειας των εκπαιδευτικών αλλά και η πολύχρονη εµπειρία τους στη χρήση των ΤΠΕ. Τα δεδοµένα της µελέτης δεν υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι ΤΠΕ λειτουργούν ως καταλύτης της εκπαιδευτικής καινοτοµίας. Με άλλα λόγια, η εισαγωγή της χρήσης των ΤΠΕ ως διδακτικό µέσο δεν προκαλεί από µόνη της ριζοσπαστικές αλλαγές σε αντιλήψεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να ενθαρρύνει την εκπαιδευτική καινοτοµία, η οποία µπορεί να υλοποιηθεί εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, δηλαδή, επιµόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά στη διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ στο σχολείο, φαίνεται ότι η ισχυρή πολιτική του σχολείου σε συνδυασµό µε τη στήριξη των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικοί παράγοντες. Στα σχολεία όπου δεν υπήρχε πολιτική διάχυσης της χρήσης σε επίπεδο σχολείου, σηµαντικός παράγοντας αποδεικνύεται η ύπαρξη ενός ισχυρού πυρήνα εκπαιδευτικών που λειτουργούν ενθαρρυντικά και υποστηρικτικά στους υπόλοιπους συναδέλφους. Εξάλλου, στις αρχικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών, σηµαντικός παράγοντας είναι η τεχνική υποστήριξή τους µέσα στο εργαστήριο. Βιβλιογραφία 1. OECD/CERI. (1999). Schooling for Tomorrow: ICT and the Quality of Learning, 2. Pelgrum, W. J. & Plomp, T. (1991). The Use of Computers Worldwide: Results from the IEA "Computers in Education Survey in 19 Education Systems". 3. Plomp, T., Anderson, R. & Kontogiannopoulou, G. (Εds.) (1996). Cross National Policies and Practices on Computers in Education. London: Kluer Academic Publishers. 4. Pelgrum, W. J. (1994). New Information Technologies in the Education Systems of EC Member States: Synthesis Report. Brussel, Luxembourg: Task Force Human Resources, Office for Official Publications of the European Communities. 5. Stake, Robert E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage 530

7 6. Sarason, S. (1990). The predictable failure of educational reform. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 7. Yin, Robert E. (1993). Applications of case study research. Newbury Park, CA: Sage 8. Yin, Robert K. (1994). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage. 9. ΙΤΥ (1996). «Οδύσσεια: Περιγραφή της Ενέργειας», ΕΠΕΑΕΚ, Τεχνικό ελτίο Ενεργειών 1.1.β και 1.4.γ, ΙΤΥ, Πάτρα Βαβουράκη Α., Κυνηγός Π., & Παπασταυρίδης Σ. (2000). Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για το σχολείο του αύριο. Πρακτικά «3ης ιηµερίδας Πληροφορικής, Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», Αθήνα, Μάρτιος 2000, Εκδόσεις Εκπαιδευτηρίων ούκα, σελ Βαβουράκη Α., Κυνηγός Π., Παπαϊωάννου Π. & Παπασταυρίδης Σ. (υπό δηµοσίευση). Η εφαρµογή στην Ελλάδα του προγράµµατος του ΟΟΣΑ για τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στη µάθηση και τη διδασκαλία. Στο Α. Βερέβη, (επιµέλεια), Το έργο Έρευνα : συνοπτική παρουσίαση. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα i Το πρόγραµµα Οδύσσεια υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε ενδιάµεσο φορέα τεχνικής στήριξης και διαχείρισης το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ). ii Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του προγράµµατος για τα σχολεία µιας περιοχής που µετέχουν στο πρόγραµµα υπάρχει ένας επιµορφωτής που συντονίζει την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και τη γενικότερη εφαρµογή του προγράµµατος. Τη χρονική στιγµή που η ερευνητική οµάδα επισκέφτηκε τα σχολεία η προσπάθεια επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών ήταν στην αρχή της. 531

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 593 Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 Π. Κυνηγός. Καραγεώργος Α. Βαβουράκη Κ. Γαβρίλης Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Σκουνάκης Νικόλαος & Καλαθάκη Μαρία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Εκπαιδευτικά Επιμορφωτικά Προγράμματα που υλοποιούνται τη διετία 2012-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ»: ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ»: ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 334 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ»: ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Ειρήνη Λυγιά Φιλόλογος, ΜΑ Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση lygia_eirini@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί,

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, P P Μαθητής/τρια Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, drakopoulos@kalamari.gr Τίκβα Χριστίνα, ΠΕ19, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, christinatikva@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Μερικά διεθνή παραδείγματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Tα παράξενα και τα περίεργα στην απεραντοσύνη του Σύμπαντος και η Αστροφυσική προσέγγισή τους

Tα παράξενα και τα περίεργα στην απεραντοσύνη του Σύμπαντος και η Αστροφυσική προσέγγισή τους ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: 2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Tα παράξενα και τα περίεργα στην απεραντοσύνη του Σύμπαντος και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 350 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Χαλά Χαϊδεµένη Φιλόλογος, MA. Σύγχρονες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το όραμα η διαθεματική και ολιστική προσέγγιση του Αναλυτικού κα Ωρολογίου Προγράμματος σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το όραμα η διαθεματική και ολιστική προσέγγιση του Αναλυτικού κα Ωρολογίου Προγράμματος σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία 67 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.. Η αναζήτηση της ευτυχίας σε μια κοινωνία που μας ανήκει, που οραματιζόμαστε Υπεύθυνοι Προγράμματος: Μαρία Καλογεροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τα διδακτικά σενάρια

Τα διδακτικά σενάρια 2.2.4.1 Τα διδακτικά σενάρια Το ζήτηµα της διδακτικής αξιοποίησης του λογισµικού αποτελεί σηµείο προβληµατισµού ερευνητών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Π. Πιντέλας Συμμετέχοντες Φορείς Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A) : Αθηνά Ανδριανοπούλου ΠΕ19 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Προγραμματισμός σε Ψευδογλώσσα - Δομές Επανάληψης. Το πρόβλημα ελαστικής/ανελαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου Σχέδιο δράσης Τομέας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΠΕΚ Λαμίας Υπεύθυνος: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός Πίνακας στο Δημοτικό Παγώνδας Σάμου - Ευφυής Εκπαίδευση Παρασκευή, 08 Μάιος :18

Διαδραστικός Πίνακας στο Δημοτικό Παγώνδας Σάμου - Ευφυής Εκπαίδευση Παρασκευή, 08 Μάιος :18 Στο νομό Σάμου βρίσκεται το Σχολείο Παγώνδας, ένα 6-θέσιο δημόσιο σχολείο με μεγάλη παράδοση στην αξιοποίηση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Το σχολείο διαθέτει, σήμερα, ένα καλά εξοπλισμένο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ http://b-epipedo2.cti.gr/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Το έργο Το Έργο Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής

Η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής Η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής Δράγου Ευαγγελία 1 eva_theo@hotmail.com 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Περίληψη Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο, σχεδιάστηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017 Υπεύθυνος Πράξης Σπυρίδων Δουκάκης Συντονίστρια Δράσης Μαρία Νίκα 1η Έκδοση Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα