3 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ... 79

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ... 79"

Transcript

1 Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 3, Ι. Βαρδουλάκης ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 3 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ Ελαστοπλαστικός ιαχωρισµός της Τροπής Συνθήκη ιαρροής Νόµος Πλαστικής Ροής Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται σε αδρές γραµµές η ελαστοπλαστική συµπεριφορά των γεωυλικών 1. 1 Vardoulakis, I., Behavior of Granular Materials. In: Handbook of Materials Behavior Models, Sect. 11.4, , 2001.

2 80 Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 3, Ι. Βαρδουλάκης ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ, 2009 Ιωάννης Γ. Βαρδουλάκης, Dr-Ing., Καθηγητής της Μηχανικής στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο Τ.Θ. 144, Παιανία , htt://geolab.mechan.ntua.gr/,

3 Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 3, Ι. Βαρδουλάκης Ελαστοπλαστικός ιαχωρισµός της Τροπής Εικ. 3-1: Χαρακτηριστική καµπύλη αξονικών τάσεων-τροπών για δοκίµιο µαρµάρου ιονύσου σε τριαξονική θλίψη. Από φαινοµενολογικής σκοπιάς πραγµατικά υλικά εµφανίζουν κατ εξοχήν µη-γραµµική συµπεριφορά καθώς και µη-αντιστρεπτές παραµορφώσεις, γεγονός που αναγνωρίζεται σε ένα πείραµα φορτίσεως αποφορτίσεως. Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφηµα (Εικ. 3-1) η συµπεριφορά του υλικού (µαρµάρου εν προκειµένω) είναι ριζικά διαφορετική στο κλάδο φορτίσεως από το κλάδο αποφορτίσεως - επαναφορτίσεως. Επίσης οι τροπές κατά την αποφόρτιση υστερούν εκείνων κατά την φόρτιση, δηλαδή το υλικό δεν συµπεριφέρεται όπως ένα ελαστικό υλικό. Αν ε είναι η ολική τροπή µέχρι κάποιου σηµείου Α στη καµπύλη φόρτισης, τότε το πείραµα αποφορτίσεως µας δείχνει ότι µόνο e ένα µέρος αυτής της τροπής, έστω ε η λεγόµενη και ελαστική τροπή 2, είναι αντιστρεπτή. Η «παραµένουσα» τροπή ε καλείται και πλαστική τροπή 3, e ε ε ε = + (2.1) Η θεωρία πλαστικότητος βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν µπορούµε να διατυπώσουµε καταστατικές εξισώσεις που να αφορούν πεπερασµένες παραµορφώσεις, όπως κάνουµε στην περίπτωση ελαστικών και υπερ-ελαστικών υλικών. Πράγµατι, η συµπεριφορά ενός πραγµατικού υλικού δεν εξαρτάται µόνο από την τρέχουσα τιµή της τάσης, όπως υποθέτουµε ότι συµβαίνει στα ελαστικά υλικά, αλλά εξαρτάται και από την «ιστορία» της παραµόρφωσης. Για το λόγο αυτό οι εξισώσεις της θεωρίας πλαστικής ροής θα διατυπωθούν ως σχέσεις µεταξύ των ρυθµών τάσεων και τροπών, και θα έχουν τη µορφή εξελικτικών εξισώσεων 4 σ = f ( σ,, D) (2.2) 5 ή D= g( σ, σ ) (2.3) 2 είκτης (e): elastic) 3 είκτης (: lastic). Πλάσσω (αρχ.): µορφώνω, διαπλάθω, σχηµατίζω (Liddle and Scott s, Greek-English Lexicon, Calendron Press 1889: πλάσσω= to form, mould, shae). (αρχ.) επιθ.: πλαστικός. 4 Αγγλ. evolution equations 5 Οι τελείες στη λίστα των µεταβλητών σηµαίνουν εξάρτηση του ρυθµού της τάσης και από µία σειρά παραµέτρων (εσωτερικών µεταβλητών), που περιγράφουν την «ιστορία» της παραµορφώσεως.

4 82 Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 3, Ι. Βαρδουλάκης 2009 Εικ. 3-2: Μονότονος µετασχηµατισµός της χρονικής µεταβλητής. Θα περιορισθούµε εδώ σε υλικά που συµπεριφέρονται αµιγώς ανεξάρτητα της ταχύτητας παραµορφώσεως 6. Στην περίπτωση αυτή η οποιαδήποτε αλλαγή στη ταχύτητα φορτίσεως, που αντιστοιχεί σε κάποιο µετασχηµατισµό της χρονικής µεταβλητής της µορφής, τ = g(t), αφήνει αναλλοίωτη τις παραπάνω καταστατικές εξισώσεις (Εικ. 3-2). Στην περίπτωση του καταστατικού νόµου (2.2) χρονικώς ανεξάρτητη συµπεριφορά σηµαίνει ότι ο ρυθµός σ θα είναι µια οµογενής πρώτου βαθµού γραµµική ή µη-γραµµική συνάρτηση του ρυθµού παραµορφώσεως, π.χ. µια συνάρτηση της µορφής, σ = C: D+ A D + (2.4) Ένας τέτοιος γενικός νόµος καλείται υπο-πλαστικός 7 και αφορά γενικώς σε µια µηγραµµική εξάρτηση του ρυθµού της τάσεως από τον ρυθµό της παραµορφώσεως. Λόγω της ανεξαρτησίας από την ταχύτητα παραµορφώσεως, στην συνέχεια θα χρησιµοποιούµε αδιακρίτως είτε το ρυθµό µεταβολής µιας ποσότητας είτε την απειροστική της µεταβολή. Έτσι ο παραπάνω διαχωρισµός της τροπής σε ελαστικό και πλαστικό µέρος θα γραφθεί είτε για τον ρυθµό παραµορφώσεως είτε για την µεταβολή της απειροστικής τροπής, D= D e + D, ε = ε e + ε (2.5) Παρατηρούµε τέλος ότι για τις ελαστικές τροπές θα δεχθούµε γενικώς ότι ισχύει ένας υποελαστικός νόµος, της µορφής, e e σ = C : D (2.6) όπου στις περισσότερες εφαρµογές ο ελαστικός τανυστής στιβαρότητας θα είναι εκείνος που περιγράφει ελαστικό υλικό τύπου Hooke, e 2ν Cijkl = G δikδ jl + δilδ jk + δijδkl (2.7) 1 2ν 6 Αγγλ. rate indeendent materials. Τα ανεξάρτητα της ταχύτητας παραµορφώσεως υλικά είναι αποτελούν µία µαθηµατική εξιδανίκευση και µία οριακή συµπεριφορά. Γενικώς πραγµατικά υλικά συµπεριφέρονται διαφορετικά όταν η ταχύτητα παραµορφώσεως αλλάζει. Μια τέτοια συµπεριφορά καλείται ιξοδοελαστική ή «ιξοδοπλαστική» (visco-elastic, visco-lastic). Πρβλ. P.Perzyna (1963). The constitutive equations for rate sensitive lastic materials. Q. Al. Math., Vol. 20, ). 7 W. Wu, E. Bauer and D. Kolymbas (1996). Hyolastic constitutive model with critical state for granular materials. Mechanics of Materials, Vol. 23, 45-69

5 Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 3, Ι. Βαρδουλάκης Συνθήκη ιαρροής Εικ. 3-3: Υλικά µε εσωτερική τριβή: α) κοκκώδης µικροδοµή και β) µικροδοµή µε µικρορωγµές. Η ιδιότητα η οποία διακρίνει τα λεγόµενα «γεωυλικά» 8, όπως π.χ. τα εδάφη, τα πετρώµατα και το σκυρόδεµα, από άλλα υλικά, όπως π.χ. τα µέταλλα, είναι η προεξάρχουσα ευαισθησία τους στην επιβαλλόµενη µέση ορθή τάση 9, η οποία αποδίδεται στην ύπαρξη «εσωτερικής τριβής». Η εσωτερική τριβή αναπτύσσεται σε µικρο-δοµικό επίπεδο είτε µεταξύ κόκκων είτε στα χείλη εσωτερικών µικρορωγµών, τυχαία κατανεµηµένων µέσα στο (REV), Εικ Για υλικά ευαίσθητα στην µέση ορθή τάση 10 και υπό καθεστώς συνεχιζόµενης φορτίσεως η ένταση διατµητικής τάσεως T = J2s συναρτάται µε την µέση ορθή θλιπτική τάση = I1σ / 3. Υπό µορφή καταστατικής εξισώσεως προτείνεται αντίστοιχα ένας περιορισµό, που ονοµάζεται συνθήκη διαρροής 11, π.χ. µία σχέση της µορφής 12 T + f = 0 (2.8) όπου c f = + fc ( 1+ c1 + ) (2.9) Η σταθερά c καλείται συνεκτικότητα 13 και ο συντελεστής f C, συντελεστής «εσωτερικής» τριβής 14. Σε πρώτη προσέγγιση για ένα υλικό τύπου Coulomb έχουµε ότι η συνθήκη διαρροής είναι γραµµική ως προς T c fc (2.10) 8 Αγγλ. geomaterials 9 Αγγλ. ressure sensitivity 10 Αγγλ. ressure-sensitive materials 11 Αγγλ. yield condition 12 θλιπτικές τάσεις λαµβάνονται µε αρνητικό πρόσηµο. 13 Αγγλ. cohesion 14 Αγγλ. friction coefficient

6 84 Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 3, Ι. Βαρδουλάκης 2009 Εικ. 3-4: Γραµµική συνθήκη διαρροής για µάρµαρο ιονύσου. Από την παραπάνω καταστατική εξ. (2.10) προκύπτει ότι κάτω από αρκετά µεγάλες πιέσεις τα γεωυλικά συµπεριφέρονται ως αµιγώς µη-συνεκτικά υλικά, T f ( < 0, c<< ) (2.11) C Ένα κοκκώδες υλικό, όπως η άµµος, είναι τυπικό παράδειγµα ενός µη-συνεκτικού υλικού («τριβώδους» 15 ). Για παράδειγµα αναφέρουµε εδώ ότι πολλά προσοµοιώµατα τεκτονικών µακρο-δοµών, όπως τα γεωλογικά ρήγµατα (όπου στη πραγµατικότητα οι γεωστατικές τάσεις είναι πολύ µεγάλες), πραγµατοποιούνται στο εργαστήριο υπό κλίµακα µε µησυνεκτική ή ελαφρώς συνεκτική άµµο κάτω από συνθήκες κανονικής βαρύτητας. 16 Εικ. 3-5: Προσοµοίωµα τεκτονικού ρήγµατος στο εργαστήριο µε τη βοήθεια ξηρής άµµου. Οι λωρίδες χρωµατισµένης άµµου δείχνουν καθαρά τη γεωµετρική µορφή των ηµικατακόρυφων ρηγµάτων που προκαλούνται από µία έντονη βύθιση της βάσης (µηχανισµός καταπακτής, tra door mechanism). 15 Αγγλ. frictional 16 M.K.. Hubbert, Mechanics of deformation of crustal rocks: Historical develoment. In: Mechanical Behavior of Crustal Rocks-The Handin Volume (Ed. N.L. Carter et al.) Americal Geohysical Union, 1981, 1-9.

7 Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 3, Ι. Βαρδουλάκης Νόµος Πλαστικής Ροής Ένας απλός τρόπος να συσχετίσουµε την πλαστική διαρροή µε την πλαστική ροή είναι να δούµε την έκφραση για το στοιχειώδες πλαστικό έργο παραµορφώσεως, που υποθέτουµε ότι εξ ολοκλήρου αναλίσκεται w = σ D = v + Tg (2.12) ij ij Στην έκφραση αυτή v και g είναι ο ρυθµός πλαστικής ογκοµετρικής παραµορφώσεως και ο ρυθµός πλαστικής διατµητικής παραµορφώσεως, που είναι ενεργειακώς συζυγείς προς την µέση τάση και την ένταση της διατµητικής τάσεως αντιστοίχως. Εκτός από εσωτερική τριβή, γεωυλικά εµφανίζουν και πλαστική διασταλτικότητα 17, η οποία θεωρείται ως ένας εσωτερικός περιορισµός 18 µεταξύ του ρυθµού της πλαστικής ογκοµετρικής τροπής v = D kk και του ρυθµού πλαστικής διατµητικής τροπής g 19 v = drg (2.13) Ο παραπάνω περιορισµός συνιστά τον νόµο πλαστικής ροής 20. Η παράµετρος dr στην παραπάνω καταστατική εξίσωση καλείται συντελεστής διασταλτικότητας 21 κατά Reynolds 22. Εικ. 3-6: ιάγραµµα πλαστικής διατµητικής τροπής-πλαστικής ογκοµετρικής τροπής για µάρµαρο ιονύσου. Στην ειδική περίπτωση όπου d R = 0, το υλικό είναι πλαστικά ασυµπίεστο, v = 0 (2.14) 17 Αγγλ. dilatancy 18 Αγγλ. internal constraint 19 Οι ποσότητα αυτή ορίζεται επακριβώς σε επόµενο κεφάλαιο. 20 Αγγλ. flow rule 21 Αγγλ. dilatancy coefficient 22 Reynolds, O. (1885). On the dilatancy of media comosed of rigid articles in contact. With exerimental illustrations. Phil. Mag. (2) 20, Also: Truesdell, C. and Noll, W.: The Non-Linear Field Theories of Mechanics, Handbuch der Physik Band III/3, section 119, Sringer 1965.

8 86 Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 3, Ι. Βαρδουλάκης 2009 Γενικώς θα δεχθούµε ότι τόσο οι συντελεστές τριβής και διασταλτικότητας όσο και συνεκτικότητα είναι συναρτήσεις κάποιας παραµέτρου Ψ που εκφράζει τη κατάσταση πλαστικής παραµορφώσεως. c= cˆ(...; Ψ ), f = fˆ(...; Ψ ), d = dˆ(...; Ψ ) (2.15) C R Λαµβάνοντας υπ όψη ότι, T c fc (2.16) και v = drg (2.17) Παίρνουµε ( ( ) ( C R) ) (2.18) w = c+ f d g Αυτό σηµαίνει ότι από τη σκοπιά της καταναλώσεως έργου παραµορφώσεως, ένα υλικό µε εσωτερική τριβή και διασταλτικότητα συµπεριφέρεται ως ένα υλικό µε εσωτερική τριβή που παραµορφώνεται ισόχωρα και έχει ισοδύναµο συντελεστή εσωτερικής τριβής την διαφορά feq = fc dr (2.19) Τα πειραµατικά δεδοµένα ενισχύουν την υπόθεση ότι ο ισοδύναµος συντελεστής τριβής είναι σταθερός feq = σταθ. (2.20) Η παραπάνω σχέση οδηγεί στην γνωστή από την Βραχοµηχανική υπόθεση ότι η «αντοχή» ενός πετρώµατος εξαρτάται από την συνεκτικότητα c και την εσωτερική τριβή, που µε τη σειρά της συνίσταται σε αντίσταση λόγω τριβής και σε αντίσταση λόγω διασταλτικότητας (Εικ. 3-7) fc = feq + dr (2.21) Εικ. 3-7: Αντίσταση λόγω εσωτερικής τριβής και διασταλτικότητας.

9 Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 3, Ι. Βαρδουλάκης Στην περίπτωση απλής, διασταλτικής διατµήσεως η παραπάνω υπόθεση Εξ. (2.21) εκφράζεται συναρτήσει της γωνίας εσωτερικής τριβής 23 ϕ και της γωνίας διασταλτικότητας 24 ψ του υλικού (Εικ. 3-8) tanϕ = tanϕ tan ψ = σταθ. (2.22) eq Εικ. 3-8: Συνθήκη Taylor Αυτή η σχέση είναι γνωστή στην Εδαφοµηχανική ως η συνθήκη του Taylor 25. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο ο Rowe 26,27 όσο και ο de Joselin de Jong 28 χρησιµοποίησαν την ίδια ιδέα και ονόµασαν την ϕ eq ως την πραγµατική γωνία τριβής 29 και την ταύτισαν µε την γωνία τριβής ϕ µ µεταξύ των κόκκων ενός κοκκώδους υλικού. Ενας άλλος τρόπος να δούµε την παραπάνω Εξ. (2.22)να λύσουµε ως προς dr = fc feq (2.23) Εικ. 3-9: Υπόθεση Taylor:Συντελεστές εσωτερικής τριβής και διαστολικότητας για µία µετρίως πυκνή άµµο σε τριαξονικό πείραµα θλίψης 23 Αγγλ. friction angle 24 Αγγλ. dilatancy angle 25 D.W. Taylor. Fundamentals of Soil Mechanics, John Wiley, P.W. Rowe (1962). The stress-dilatancy relation for static equilibrium of an assembly of articles in contact. Proc. Roy. Soc., 269, P.W. Rowe (1971). Theoretical meaning and observed values of deformation arametrs for soil. Proc. Roscoe Mem. Sym., Cambridge, De Josselin de Jong (1976). Rowe's stress-dilatancy relation based on friction. Géotechnique, 26, Αγγλ. true angle of friction

10 88 Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 3, Ι. Βαρδουλάκης 2009 Η Εξ. (2.23) αποτελεί την απλούστερη γενίκευση της συνθήκης καθετότητος 30 της κλασσικής θεωρίας πλαστικής ροής. Πράγµατι σε ένα ισότροπο υλικό οι κύριοι άξονες της τάσεως και του ρυθµού της πλαστικής τροπής συµπίπτουν. Στην περίπτωση αυτή τόσο η συνθήκη διαρροής όσο και ο νόµος πλαστικής ροής παρίστανται στο ίδιο επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό και σε κάθε σηµείο σ = (, T ) της «επιφάνειας διαρροής» (yield surface), F(, T, ψ ) = 0, προσάπτουµε το αντίστοιχο διάνυσµα ρυθµού πλαστικής T παραµορφώσεως, ε = ( g, v ) 31. Οταν ισχύει η συνθήκη καθετότητος τότε το διάνυσµα ε είναι κάθετο στην επιφάνεια διαρροής. Η συνθήκη καθετότητος εκφράζεται εν προκειµένω απλά από την ισότητα συντελεστού τριβής και συντελεστού διασταλτικότητας, που οδηγεί σε µηδενικό ενεργό συντελεστή εσωτερικής τριβής, dr = fc feq = 0 (2.24) Εικ. 3-10: Νόµοι πλαστικής ροής Ο νόµος πλαστικής ροής, που αντιστοιχεί στην παραπάνω συνθήκη καθετότητος, συνήθως καλείται συνηρτηµένος 32. Όταν το διάνυσµα ρυθµού πλαστικής παραµορφώσεως δεν είναι κάθετο προς την επιφάνεια διαρροής dr < fc feq > 0 (2.25) τότε ο νόµος πλαστικής ροής καλείται µη-συνηρτηµένος 33, αν και η συνθήκη του Taylor, Εξ. (2.23) εκφράζει µια απλή συσχέτιση µεταξύ dr και f. C Ασκηση Θεωρούµε το πρότυπο Reynolds για ένα κοκκώδες υλικό στο παράδειγµα της απλής διαστολικής διατµήσεως µιας λεπτής ζώνης διατµήσεως πάχους h υπό την επίδραση ορθής τάσεως σ και διατµητικής τάσεως τ. 30 Αγγλ. normality condition 31 Πρβλ. Ι. Βαρδουλάκη. Τεχνική Μηχανική ΙΙ, Κεφ. 10, Εκδ. Συµµετρία, Αγγλ. associated flow rule 33 Αγγλ. non-associated flow rule

11 Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 3, Ι. Βαρδουλάκης Εικ. 3-11: Ζώνη διατµήσεως Θεωρούµε ότι οι µεταβολές όγκου δίδονται µε ικανοποιητική ακρίβεια από την απειροστική ογκοµετρική τροπή ε = h/ h. Η ογκοµετρική τροπή διαχωρίζεται σε ελαστική και πλαστική, e ε = ε + ε (2.26) Υποθέτουµε ότι η ελαστική ογκοµετρική τροπή συνδέεται κατ ευθείαν µε την ορθή τάση, e σ ε =, D > 0 (2.27) D Όπου D είναι το ελαστικό οιδηµετρικό µέτρο Παράλληλα υποθέτουµε ότι πλαστικές ογκοµετρικές τροπές προκαλούνται λόγω της διαστολικότητας του κοκκώδους υλικού. Η θεωρία του Reynolds αφορά στην περίπτωση όπου η ορθή τάση είναι σταθερή. Συµφώνως προς την θεωρία αυτή έχουµε ότι 2 τ σ = const. : ε = ( δ > 0) (2.28) δ 1. Να προσδιορισθεί ο συντελεστής εσωτερικής τριβής τ f = f ˆ( σ ), f = (2.29) σ στην περίπτωση όπου το κοκκώδες υλικό αυτό υφίσταται µία ισόχωρη απλή διάτµηση ( 0) ε =. 2. Να σχεδιασθεί στο χώρο (, τ σ ) η αντίστοιχη καµπύλη διαρροής τ + σ f ˆ( σ) = 0 (2.30)

12 90 Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 3, Ι. Βαρδουλάκης 2009

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων;

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων; ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Είδαµε ότι η φυσική κίνηση ενός σωµατιδίου σε συντηρητικό πεδίο ικανοποιεί την αρχή ελάχιστης δράσης του Hamilton µε Λαγκρανζιανή, όπου η κινητική ενέργεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ιπλωµατική εργασία των φοιτητών Αγαθοκλέους Θεόφιλος Περικλεούς Τζούλια Χαραλάµπους Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X. Σε αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. Αραβαντινός Καθ. Φυσικής ΤΕΙ Αθήνας Το 2005 συµπληρώθηκε ένας ακριβώς αιώνας από την χρονιά της ιστορικής δηµοσίευσης του Albert Einstein γύρω από την Ειδική Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός - -. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός Βασικό χαρακτηριστικό των Η/Μ κυµάτων είναι ότι µεταφέρουν ενέργεια, ορµή και στροφορµή. Η εφαρµογή της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα