ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ , Αθήνα Πληροφορίες: Στρόλογγας Χρήστος Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία (FAX): Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( ): Αθήνα : 17/09/2014 Αριθμ.Πρωτ.: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΤΠΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ.ΣΥΝ/ΤΟΣ». ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης για την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και καλωδιώσεων στα υπόγεια του κτηρίου του ΜΤΠΥ, επί της Πλ.Συν/τος. Ο Διαγωνισμός (άνοιγμα προσφορών) θα διενεργηθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 στο κτίριο του Μ.Τ.Π.Υ. στην οδό Λυκούργου αρ. 12 και Αθηνάς, 6 ος όροφος, Γραφείο Συλλόγου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι Μηχανικοί, εργολήπτες δημοσίων έργων και κατασκευαστικές εταιρείες. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από αναγνωρισμένο φορέα κατά το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001 για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στο ΜΤΠΥ. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο του Μ.Τ.Π.Υ. (οδός Λυκούργου 12, Αθήνα, Τ.Κ ) μέχρι την ημέρα και ώρα του ανοίγματος των προσφορών, σφραγισμένο Φάκελο που θα αναγράφει τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, , Α.Φ.Μ.) και θα απευθύνεται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων αναφέροντας τον τίτλο: «OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΤΗΣ 30/09/14 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΤΠΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ.ΣΥΝ/ΤΟΣ» Σελίδα 1 από 11

2 Επισημαίνεται ότι η έγκαιρη άφιξη του φακέλου συμμετοχής στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Ο πιο πάνω φάκελος θα περιλαμβάνει απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού: 1. Tο παρόν έντυπο «ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», με μονογραφή του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, σε κάθε σελίδα και συμπληρωμένο ιδιοχείρως με την Οικονομική του Προσφορά (σφραγίδα συμμετέχοντα, υπογραφή και ποσό στη τελευταία σελίδα του παρόντος εντύπου). 2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό ή του εκπροσώπου της εταιρείας. 3. Τεχνική Περιγραφή των προτεινόμενων εργασιών για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και των καλωδιώσεων καθώς και τεχνικά φυλλάδια (prospectus)των προσφερόμενων υλικών μαζί με τις προδιαγραφές και τα ποιοτικά στοιχεία τους, που θα χρησιμοποιηθούν, με σφραγίδα και μονογραφή του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. 4. Αντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001 της εταιρείας σε ισχύ. 5. Υπεύθυνη Δήλωση σε πρωτότυπο έντυπο, του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι: δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως και θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, την προσφορά και την σύμβαση Ότι έχουν επισκεφθεί το έργο και έχουν λάβει υπόψη τους τις συνθήκες των χώρων εκτέλεσης των εργασιών. Ότι, εφόσον κηρυχθούν ανάδοχοι του έργου αναλαμβάνουν την υποχρέωση, χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη του Μ.Τ.Π.Υ. ή άλλη απαίτηση αποζημίωσης να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στον εξοπλισμό που θα εγκαταστήσουν εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στη παράγραφο 3 της παρούσας. Η σύμβαση θα ανατεθεί σε εκείνον τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου στη διεύθυνση: 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 2 από 11

3 2.1. Συνοπτική περιγραφή εργασιών Το παρόν τεύχος καθορίζει τις υποχρεώσεις του αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων καθώς και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση αυτών συμπεριλαμβανομένου του πίνακα φωτισμού του Υπογείου, των διακοπτών φωτισμού και των ρευματοδοτών στα Υπόγεια του παραπάνω κτιρίου. Οι βασικές εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: Αποξήλωση των υφιστάμενων παλαιών φωτιστικών σωμάτων καθώς και των καλωδιώσεων τους. Εγκατάσταση καινούργιων φωτιστικών σωμάτων. Εγκατάσταση καινούργιων φωτιστικών ασφαλείας. Εγκατάσταση εξωτερικού δικτύου ηλεκτρικών σωληνώσεων συμπεριλαμβανομένων των κουτιών διακλάδωσης, ρακόρ, μούφες κλπ. Ηλεκτρική καλωδίωση των φωτιστικών. Εγκατάσταση διακοπτών και ρευματοδοτών και καλωδίωση αυτών Αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην αποξήλωση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων στα Υπόγεια του κτηρίου. Όλα τα υλικά που θα αποξηλωθούν από τον ανάδοχο, δηλαδή παλαιά φωτιστικά σώματα, καλωδιώσεις, σωλήνες, στηρίγματα, διακόπτες, ρευματοδότες, πίνακας φωτισμού κλπ θα απομακρύνονται αμέσως από τους χώρους από τον ανάδοχο και τα Υπόγεια θα διατηρούνται καθαρά με ευθύνη του αναδόχου. Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των αποξηλωθέντων υλικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η εγκατάσταση των φωτιστικών και των υπολοίπων υλικών (διακόπτες, ρευματοδότες, πίνακας φωτισμού κλπ) θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 καθώς και τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας και θα τοποθετηθούν στα Υπόγεια κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση των φωτιστικών και των υπολοίπων υλικών (διακόπτες, ρευματοδότες πίνακας φωτισμού κλπ) περιλαμβάνει κάθε υλικό και εργασία που είναι απαραίτητα για την κανονική και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη. Καθ όλη την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει επαρκή φωτισμό στα Υπόγεια του κτιρίου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται με ευθύνη του Αναδόχου τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που θα εργάζεται στους ανωτέρω χώρους. Σελίδα 3 από 11

4 Τεχνικές Απαιτήσεις I. Φωτιστικά σώματα Τα φωτιστικά σώματα, ενδ.τύπου 3F Linda INOX PETRIDIS, θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Tύπος: 2x28W T5 με ηλεκτρονικό ballast. Βαθμός προστασίας : IP 65 Τα φωτιστικά σώματα θα παραδοθούν στον χώρο εγκατάστασης τους πλήρως συναρμολογημένα και θα φέρουν στυπιοθλίπτες (για την εισαγωγή του καλωδίου τροφοδοσίας) καθώς και γάντζους ανάρτησης από ατσάλι για τυχόν εγκατάστασης τους στην οροφή με ανάρτηση. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην υπηρεσία τα παρακάτω πιστοποιητικά που σχετίζονται με την κατασκευή του φωτιστικού: Bαθμός προστασίας IP 65 Δήλωση Συμμόρφωσης CE Σήμα F (DIN 4102), Αντοχή σε φλόγα και ανάφλεξη (ΕΝ ), Προστασία έναντι κτυπημάτων (NF C 20010) Σήμανση ENEC. II. Φωτιστικά ασφαλείας Τα φωτιστικά ασφαλείας, ενδ.τύπου Slim Light GR-8/9 led Olympia Electronics, θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Μπαταρίες Ni-Cd : 3,6V/600mAh Βαθμός προστασίας : IP 20 Ελάχιστη αυτονομία : 1,5 ώρα Φωτεινότητα (230V AC/Εφεδρεία) : 30 lm/65 lm Τα φωτιστικά ασφαλείας θα παραδοθούν στον χώρο εγκατάστασης τους πλήρως συναρμολογημένα και θα φέρουν τα κατάλληλα αυτοκόλλητα για κάθε κατεύθυνση. Θα φέρουν ενδεικτικό led φόρτισης μπαταρίας και πλήκτρο ελέγχου TEST. III. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Διακόπτες - Ρευματοδότες Οι διακόπτες, ενδ.τύπου Legrand Plexo, που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι επίτοιχης τοποθέτησης, τετράγωνοι, χρώματος γκρι, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 10 Α και βαθμού στεγανότητας ΙP 55. Οι ρευματοδότες ενδ.τύπου Legrand Plexo, που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι επίτοιχης τοποθέτησης, τετράγωνοι, ΣΟΥΚΟ, χρώματος γκρι, εντάσεως λειτουργίας 16 Α και βαθμού στεγανότητας ΙP 55. Όλοι οι διακόπτες και οι ρευματοδότες θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία. Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού Ο πίνακας φωτισμού του Υπογείου θα τοποθετηθεί στο σημείο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και αφού πρώτα αποξηλωθεί ο υπάρχον πίνακας. Σελίδα 4 από 11

5 Ο πίνακας θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς, θα είναι μεταλλικής κατασκευής, κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση, επισκέψιμος και χειριζόμενος από εμπρός. Οι διαστάσεις του θα είναι κατάλληλες για να μπορούν να περιέχουν όλα τα υλικά και να εξασφαλίζουν την άνετη εκτέλεση οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής εργασίας μέσα σ αυτόν. Ο πίνακας θα έχει χώρο για επέκταση κατά ποσοστό 25% τουλάχιστον των γραμμών που θα προκύψουν, από την κατανομή των φωτιστικών σωμάτων και των ρευματοδοτών. Η μετωπική του πλάκα θα είναι επίσης μεταλλική και θα φέρει τα κατάλληλα ανοίγματα για τα υλικά του πίνακα. Η πόρτα θα είναι μεταλλική και θα κλειδώνει με κλειδαριά ασφαλείας. Στο εσωτερικό του θα στερεωθεί ζελατίνα μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν όλα τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τον πίνακα (πρωτόκολλο δοκιμών, μονογραμμικό διάγραμμα κλπ). Οι πόρτες των πινάκων θα φέρουν σε όλη τους την περίμετρο, από την εσωτερική τους πλευρά ελαστικό παρέμβυσμα. Ο πίνακας θα είναι βαμμένος από το εργοστάσιο κατασκευής σε χρώμα γκρι, σφυρήλατο και θα είναι έτοιμος προς εγκατάσταση. Η κατασκευή και συνδεσμολογία του πίνακα θα γίνει στο εργοστάσιο που θα παραγγελθεί από τον Ανάδοχο και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Μονογραμμικό διάγραμμα με σφραγίδα και υπογραφή του συντάξαντα ηλεκτρολόγου, πρωτόκολλο Δοκιμών-Ελέγχων, δήλωση πιστότητας CE, πιστοποιητικό τουλάχιστον IP 55, λοιπά πιστοποιητικά που αφορούν τους πίνακες που κατασκευάζει το εργοστάσιο και έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους φορείς). Οι εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές θα προσαρμοστούν στεγανά στον πίνακα με στυπιοθλίπτες. Η τοποθέτηση των υλικών εντός του πίνακα θα γίνει σε κανονικές αποστάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους. Τα καλώδια στο εσωτερικό του πίνακα θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές χωρίς αδικαιολόγητες διασταυρώσεις και θα είναι στις άκρες τους καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα. Οι αγωγοί θα φέρουν τα χαρακτηριστικά χρώματα της φάσης, ουδετέρου και γείωσης. Η φάση θα σημαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρώμα Ο πίνακας θα παραδοθεί τελικά πλήρης με όλα τα εξαρτήματα και επί πλέον με κάθε άλλη συμπληρωματική διάταξη ασφαλείας ή βοηθητική συσκευή ή όργανο απαραίτητο για την κανονική και ασφαλή λειτουργία του πίνακα, έστω και αν αυτά δεν αναγράφονται στο παρών. Κοντά στον πίνακα θα πρέπει να τοποθετηθεί πινακίδα με οδηγίες στα Ελληνικά για δοκιμή καλής λειτουργίας του ρελέ διαρροής από τον χρήστη, όπως αναφέρεται στην παράγραφο του προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384. Ο πίνακας, ο οποίος θα είναι μονοφασικός, θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον μονοφασικό Γενικό ραγοδιακόπτη, Γενική ασφάλεια τήξεως, ρελέ διαρροής, ενδεικτική λυχνία, μικροαυτόματους των 10 Α για τον φωτισμό και τον φωτισμό ασφαλείας και μικροαυτόματο των 16 Α για τους ρευματοδότες. Όλο το ηλεκτρολογικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ενδ.τύπου ΑΒΒ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι δύο (2) ρευματοδότες του Υπογείου θα τροφοδοτηθούν από έναν (1) μικροαυτόματο των 16Α με ένα καλώδιο ΝΥΜ 3x2.5 mm2 ενώ θα υπάρξει ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοσίας για τα φωτιστικά ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε γραμμή φωτισμού θα τροφοδοτεί μέχρι το πολύ οκτώ (8) φωτιστικά. Σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία θα τοποθετηθεί εξωτερικός ενδιάμεσος πίνακας που θα περιέχει γενικό ραγοδιακόπτη 40 Α, ασφάλεια και ενδεικτική λυχνία. Πλαστικές Σωληνώσεις Όλοι οι ευθύγραμμοι και διαμορφώσιμοι σωλήνες, οι καμπύλες, τα κολάρα, οι μούφες, τα ρακόρ και τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι Βαρέως Τύπου, ενδ.τύπου Κουβίδη και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ελάχιστη αντοχή στην συμπίεση 6 Joule Ελάχιστη αντοχή στην κρούση 1250Nt/5cm Βαθμό στεγανότητας IP65 Αντίσταση στην διάδοση της φλόγας στους 650 C Σελίδα 5 από 11

6 Η διέλευση των καλωδίων θα γίνει μόνο μέσα σε ευθύγραμμους σωλήνες χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες καμπύλες, μουφες κλπ. Σε περιπτώσεις που προκύψουν σημεία με ειδικές απαιτήσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και διαμορφώσιμοι σωλήνες, αφού πρώτα ενημερωθεί σχετικά η Τεχνική Υπηρεσία Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν μετά τα καλώδια με ευκολία και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. Οι γραμμές του φωτισμού και των ρευματοδοτών θα οδεύουν σε ξεχωριστές σωληνώσεις. Στους σωλήνες του φωτισμού θα οδεύει και η ανεξάρτητη γραμμή που θα τροφοδοτεί τα φωτιστικά ασφαλείας. Η διατομή των σωλήνων θα είναι τουλάχιστον Φ16. Οι σωλήνες θα συναντούν τα σημεία εισόδου των κουτιών διακλάδωσης κατά την οριζόντια διακλάδωση ή την κάθετη διεύθυνση. Απαγορεύεται ρητά η διαγώνια διαδρομή σωληνώσεων ( λοξές διαδρομές). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην υπηρεσία τα παρακάτω πιστοποιητικά που σχετίζονται με την κατασκευή των σωληνώσεων: Πιστοποιητικά δοκιμών κατά VDE, Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν Πιστοποιητικό περί εφαρμογής της οδηγίας 2002/95/ΕΚ (RoHS), Καλωδιώσεις Τα καλώδια ηλεκτροδότησης των ρευματοδοτών θα είναι τύπου ΝΥΜ 3x2.5 mm2 και των φωτιστικών σωμάτων τύπου ΝΥΜ 3x1.5mm2. Όλοι οι αγωγοί θα διακλαδίζονται και θα ενώνονται μεταξύ τους μέσα σε ειδικά κουτιά διακλάδωσης με την βοήθεια διακλαδωτήρων. Τα καλώδια θα επιλέγονται και θα εγκαθίστανται έτσι ώστε κατά την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στους μανδύες και στις μονώσεις των καλωδίων και των μονωμένων αγωγών. Οι συνδέσεις μεταξύ αγωγών και οι συνδέσεις των αγωγών προς τα υλικά (φωτιστικά, διακόπτες κλπ) πρέπει να εξασφαλίζουν μια ανθεκτική στο χρόνο ηλεκτρική συνέχεια και να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή. Η σύνδεση των αγωγών θα γίνεται με συστροφή κάπς. Πάντοτε θα πρέπει τα άκρα των αγωγών να είναι απολύτως καθαρά και η διατομή σύνδεσης των κάπς κατάλληλη για την διάμετρο των αγωγών. Επισημαίνεται ότι τα κυκλώματα των πριζών θα είναι ανεξάρτητα των κυκλωμάτων φωτισμού, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα υφίσταται σύνδεση πρίζας σε κύκλωμα φωτισμού. Η όδευση των καλωδιώσεων φωτισμού και ρευματοδοτών θα γίνει σε ξεχωριστούς σωλήνες. Σημειώνεται ότι για τα φωτιστικά ασφαλείας του θα προβλεφτεί ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοσίας που θα ασφαλίζεται με ξεχωριστή ασφάλεια στον πίνακα φωτισμού. Λαμπτήρες Οι λαμπτήρες που θα τοποθετηθούν στα φωτιστικά σώματα θα είναι φθορισμού Τ5, 28W/840 έκαστος, κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α, ενδ.τύπου TL5 HE 28W/840. Σελίδα 6 από 11

7 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Φωτιστικά σώματα : 30 τεμ Ρευματοδότες : 2 τεμ Διακόπτες φωτισμού : 6τεμ Φωτιστικά ασφαλείας: 6 τεμ Πίνακας Φωτισμού : 1 τεμ 2.2. Η προσφερόμενη δαπάνη (κατ' αποκοπή τιμή) εργασιών περιλαμβάνει: Την δαπάνη των υλικών και εργατικών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Το κόστος της καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταφοράς των υλικών, καθώς επίσης και οποιονδήποτε άλλων υλικών και μπάζων που ενδεχομένως προκύψουν και την εναπόθεσή τους σε χώρο που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Την αξία όλων των επί του έργου προς χρήση υλικών ενσωματωμένων η μη, κύριων και βοηθητικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, αλλά και τους όρους των στοιχείων του έργου. Επίσης την αξία των υλικών που δεν καθορίζονται ρητά στην τεχνική έκθεση αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Οι κάθε φύσεως οικοδομικές εργασίες όπως οπές, σιδηροκατασκευές, που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση των φωτιστικών. Τις δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και συναφών ασφαλιστικών εισφορών και επιβαρύνσεων, που αφορούν την εκτέλεση των κύριων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το κόστος κάθε εξαρτήματος-συσκευής και εργασίας που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν περιέχεται η κατονομάζεται στις τιμές εργασιών της παρούσας τεχνικής έκθεσης αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών Τα έξοδα για φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις, εισφορές και λοιπές οποιασδήποτε φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων πλην του Φ.Π.Α. Τα έξοδα για εγγυήσεις, τόκους και κινήσεις κεφαλαίων. Τα έξοδα για το κάθε είδος προσωπικό του Αναδόχου, δηλαδή, μισθοί, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα και έξοδα κίνησης, ενοικίων, φωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης κ.λ.π. Τα έξοδα αποθήκευσης, φύλαξης των κάθε είδους και προέλευσης υλικών και τα έξοδα προσκόμισης, φθοράς,φύλαξης και αποκόμισης των εργαλείων. Τα έξοδα για τις κάθε είδους δοκιμασίες, δειγματοληψίες και ελέγχους και για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών. Σελίδα 7 από 11

8 Τα έξοδα κατασκευής και απομάκρυνσης όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων του εργοταξίου καθώς και τα έξοδα καθαρισμού του εργοταξίου. Τα έξοδα για την λήψη μέτρων προστασίας (ασφάλειας,υγιεινής κ.λ.π.) των εργαζομένων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου καθώς και έξοδα για την απομάκρυνση των προσωρινών εγκαταστάσεων και κατασκευών που έγιναν. Τα έξοδα ασφάλισης η αποζημίωσης για ατυχήματα η ζημιές του αναδόχου, του προσωπικού ή τρίτων. Κάθε άλλη δαπάνη του αναδόχου - προμηθευτή καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Τα έξοδα πρόκλησης βλάβης σε εγκαταστάσεις ή έπιπλα του χώρου στον οποίο εκτελούνται οι εργασίες κατά την διάρκεια μεταφοράς, τοποθέτησης και εκτέλεσης τους. Γενικά η κατ αποκοπή δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που χρειάζονται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, καλύπτει όλες τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες του Αναδόχου και αποτελεί τη πλήρη αποζημίωση του για την κατασκευή του έργου. Ουδεμία ιδιαίτερη αμοιβή ή προσαύξηση της συμβατικής αμοιβής προβλέπεται για ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ καθώς το κόστος πάσης φύσεως εργασίας, υλικού, υπηρεσίας, υποχρέωσης προς τρίτους, ασφαλιστικών εισφορών και εργολαβικού οφέλους, συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς του ανάδοχου -προμηθευτή. 3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση ενός (1) έτους για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελέσει. Η εγγύηση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών αυτών από την αρμόδια επιτροπή του ΜΤΠΥ. Αν μετά την παραλαβή διαπιστωθούν οποιαδήποτε ελαττώματα εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, ο ανάδοχος ειδοποιούμενος σχετικά από το ΜΤΠΥ υποχρεώνεται στην άμεση και δωρεάν αποκατάσταση τους. Η εγγύηση περιλαμβάνει αστοχίες των υλικών και της εν γένει κατασκευής που οφείλονται σε κακή ποιότητα υλικών ή σε κακοτεχνίες. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη του Μ.Τ.Π.Υ. ή άλλη απαίτηση αποζημίωσης να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος στα εξαρτήματα που τοποθέτησε. 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διάρκεια εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών ορίζεται σε Σελίδα 8 από 11

9 Τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση τους. Παράταση της προθεσμίας γίνεται μόνον ύστερα από έγκριση του Μ.Τ.Π.Υ., αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε ότι αφορά στην εκπρόθεσμη εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών αποκατάστασης, το Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούται να δεχτεί την παραλαβή εκπρόθεσμα μεν, αλλά με την επιβολή ποινικής ρήτρας κατ αναλογία του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», εφ όσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, ο ανάδοχος θα υποβάλλει έγγραφο στο Μ.Τ.Π.Υ., περί ολοκλήρωσής τους. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής των Εργασιών, που έχει ορισθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. θα προβεί στη ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του εγγράφου του αναδόχου. Η ημερομηνία παραλαβής των εργασιών πιο πάνω έργου αποτελεί και την έναρξη εγγύησής του. 6. ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου (προσφερόμενη δαπάνη εργασιών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) θα καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. εφ άπαξ μετά τη παράδοση και παραλαβή των εργασιών. Οι κρατήσεις που βαρύνουν την εν λόγω σύμβαση είναι ο προκαταβλητέος φόρος εισοδήματος 8% και η υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 3,072% (3% Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτ/μο επί του 3% και 20% Ο.Γ.Α. επί του χαρτ/μου), καθώς και όποια άλλη κράτηση ήθελε επιβληθεί ή προκύψει μέχρι την ώρα της καταβολής της αξίας. Επίσης βαρύνεται με κράτηση 0,10 %, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011, για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται: Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της ημερήσιας καθαριότητας στους χώρους όπου θα εκτελεσθούν οι ως άνω εργασίες και τους χώρους εντός του κτηρίου που θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση προς τους χώρους εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών, για την έκδοση οποιονδήποτε αδειών, αν απαιτείται, να συμμορφώνεται προς τις αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των επιβλεπόντων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, το οποίο υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο, και να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των επιβλεπόντων Μηχανικών, κατά τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντος την ευθύνη, αποκλειστικά και μόνον αυτός, για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την μη Σελίδα 9 από 11

10 εφαρμογή των πιο πάνω. Το Μ.Τ.Π.Υ. απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας Προκήρυξης, τόσο στο προσωπικό του αναδόχου - προμηθευτή όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείμενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη που θα συμβεί.. Να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση του, από άλλους ανάδοχους - προμηθευτές που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου ή και από τον ίδιο τον κύριο του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων απ' αυτόν εργασιών. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου - Προμηθευτή, σε οποιαδήποτε υπάρχουσα κατασκευή, βαρύνει τον Ανάδοχο - προμηθευτή, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά η τη φθορά στην προηγούμενη τους κατάσταση. Να διαθέτει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση κάθε εργαλείο απαραίτητο για την εγκατάσταση φωτιστικών καθώς και κάθε όργανο η συσκευή για τον έλεγχο και τις δοκιμές της εγκατάστασης Να προσκομίσει πλήρη σειρά σχεδίων της εγκατάστασης που θα κατασκευάσει, τα οποία θα υπογράφονται από Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό μέλος ΤΕΕ Να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα - πιστοποιητικά που σχετίζονται με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (όπως αναφέρονται στις Τεχνικές Απαιτήσεις) καθώς και όποιο άλλο πιστοποιητικό απαιτηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΜΤΠΥ, κατά την διάρκεια του έργου. Να υποβάλλει κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του ΜΤΠΥ, επιστολή επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα διακήρυξη η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό μέλος ΤΕΕ. 8. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων του Ν. 2362/1995, καθώς επίσης και του Ν.3669/08 & Π.Δ.162/2002. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΜΤΠΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ Σελίδα 10 από 11

11 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική προσφερόμενη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των... Ευρώ (ολογράφως) (.. ) (αριθμητικώς) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η υποβολή της παρούσας προσφοράς συνεπάγεται και προϋποθέτει ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των απαιτήσεων, των συνθηκών του έργου και ουδεμία αξίωση ως προς το θέμα αυτό έχει από το Μ.Τ.Π.Υ. Αθήνα Ο προσφέρων (Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας) Σελίδα 11 από 11

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ευ ρ ω πα ϊκή Έ ν ω ση Ε υ ρ ω παϊκ ό Ταμε ίο Π ε ρ ιφ ε ρ ε ιακ ής Ανάπτυ ξης «Μ ε τησυ γ χ ρ ημα το δ ό τησητης Ελλάδ α ς κα ιτης Ευ ρ ω πα ϊκής Έ ν ω σης Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα