ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΡΑΗ ΜΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΑΓΗ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΤ ΝΕΟΤ ΕΨ 29 ΕΣΨΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 1 Σελίδα 1

2 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΤ ΔΙΕΠΕΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΣΜΟΙ ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΨΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ Αντικείμενο τησ δράςησ Αντικείμενα Κατάρτιςησ Μητρϊο Ωφελουμζνων Μητρϊο Παρόχων Επιχειρήςεισ πρακτικήσ άςκηςησ Υλοποίηςη τησ δράςησ - Σφςτημα Επιταγϊν Ειςόδου ςτην αγορά εργαςίασ Ενημζρωςη Ενδιαφερομζνων ΩΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΓΕΫΓΑΨΙΚΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΡΟΫΝ ΑΙΘΜΟΣ ΫΨΕΛΟΥΜΕΝΫΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΟΙ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ ΜΗΣΡΩΟ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΫΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ ΣΤΟ ΜΘΤΫΟ ΫΨΕΛΟΥΜΕΝΫΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘ Κριτήρια επιλογήσ μοριοδότηςη αποφοίτων Πανεπιςτημίων/ ΤΕΙ Κριτήρια επιλογήσ μοριοδότηςη αποφοίτων υποχρεωτικήσ, δευτεροβάθμιασ και μεταδευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΤΫΝ ΫΨΕΛΟΥΜΕΝΫΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΜΘΤΫΟΥ ΫΨΕΛΟΥΜΕΝΫΝ ΔΙΑΓΑΨΘ ΫΨΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΡΟΙΘΣΘ ΜΘΤΫΟΥ ΫΨΕΛΟΥΜΕΝΫΝ - ΕΝΘΜΕΫΣΘ ΤΫΝ ΕΝΔΙΑΨΕΟΜΕΝΫΝ ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΜΗΣΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΫΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ ΣΤΟ ΜΘΤΫΟ ΡΑΟΩΫΝ ΥΡΟΒΟΛΘ ΑΙΤΘΣΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ ΕΓΓΑΨΘ ΣΤΟ ΜΘΤΫΟ ΡΑΟΩΫΝ ΚΥΫΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΑΨΘ ΡΑΟΩΟΥ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΑΡΟ ΤΟ ΜΘΤΫΟ ΔΘΜΟΣΙΟΡΟΙΘΣΘ ΣΤΟΙΩΕΙΫΝ ΡΑΟΩΟΥ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΘΤΫΟΥ ΡΑΟΩΫΝ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΫΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΫΝ ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΣΥΜΜΕΤΕΩΟΝΤΕΣ - ΑΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΫΝ ΑΝΑ ΤΜΘΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΙΑΚΕΙΑ άεσ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ/ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ Σελίδα 2

3 4.5 ΡΑΚΤΙΚΘ ΑΣΚΘΣΘ - ΠΟΙ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ Υποχρεϊςεισ Ωφελουμζνων Υποχρεϊςεισ Παρόχων Κατάρτιςησ ΤΣΗΜΑ ΕΠΙΣΑΓΩΝ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΙΤΑΓΘ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ Χαρακτηριςτικά και Οικονομική αξία τησ Επιταγήσ Ειςόδου ςτην αγορά εργαςίασ Κόςτη που καλφπτει η επιταγή ειςόδου ςτην αγορά εργαςίασ Χορήγηςη τησ επιταγήσ ειςόδου ςτην αγορά εργαςίασ Ενεργοποίηςη επιταγήσ ειςόδου ςτην αγορά εργαςίασ Ιςχφσ τησ Επιταγήσ Απϊλεια δικαιϊματοσ ενίςχυςησ ακφρωςη επιταγήσ ειςόδου ςτην αγορά εργαςίασ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΙΔΟΜΑ ΕΡΙΛΟΓΘ ΡΑΟΩΟΥ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΑΡΟ ΫΨΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΪΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Επιλογή Παρόχου Κατάρτιςησ από ωφελοφμενουσ υποβολή δικαιολογητικϊν Σφναψη ςφμβαςησ Όροι ςφμβαςησ Ζλεγχοσ πριν από τη ςφναψη ςφμβαςησ ΣΥΓΚΟΤΘΣΘ ΤΜΘΜΑΤΟΣ/ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ - ΔΘΛΫΣΘ ΖΝΑΞΘΣ Υποβολή από τον Πάροχο Κατάρτιςησ Δήλωςησ Ζναρξησ Τμήματοσ/ Προγράμματοσ Κατάρτιςησ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΫΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΫΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ Υποβολή ςτοιχείων προόδου τησ υλοποίηςησ του προγράμματοσ κατάρτιςησ και πρακτικήσ άςκηςησ Τήρηςη και υποβολή ςτοιχείων για το προφίλ των ωφελουμζνων ΟΛΟΚΛΘΫΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ ΤΟΥ ΫΨΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΘΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΟΛΟΚΛΘΫΣΘ ΤΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ Υποβολή απολογιςτικϊν ςτοιχείων τησ κατάρτιςησ από τον πάροχο κατάρτιςησ Παρακολοφθηςη τησ ζνταξησ των ωφελουμζνων ςτην αγορά εργαςίασ - Υποβολή ςχετικϊν ςτοιχείων ΥΡΟΩΕΫΣΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΡΕΙΡΤΫΣΘ ΕΛΕΓΩΟΥ ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΡΛΘΟΨΟΘΣΘΣ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΖΛΕΓΩΟΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘ (ΘΕΫΙΑ ΚΑΙ ΡΑΚΤΙΚΘ ΑΣΚΘΣΘ) Επιτόπιοσ - Διοικητικόσ Ζλεγχοσ υλοποίηςησ του Προγράμματοσ από την ΕΥΕ ΥΡΟΒΟΛΘ ΑΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΫΝ ΣΤΟΙΩΕΙΫΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΫΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΫΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΠΛΗΡΩΜΕ ΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΛΘΫΜΘΣ ΫΨΕΛΟΥΜΕΝΫΝ ΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΛΘΫΜΘΣ ΡΑΟΩΫΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΜΗΣΡΩΩΝ ΡΛΘΟΨΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΝΘΜΕΫΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΙΔΙΚΘ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σελίδα 3

4 ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ Η Ειδικό Τπηρεςύα Εφαρμογόσ υγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο (ΕΤΕ/ ΕΚΣ) τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Διαχεύριςησ Κοινοτικών και ϊλλων Πόρων του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ ενεργώντασ ωσ Δικαιούχοσ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΥΕΚ 267/Α), αναλαμβϊνει την υλοπούηςη τησ δρϊςησ με τύτλο «Επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ για ϊνεργουσ νϋουσ ηλικύασ ϋωσ 29 ετών». Η δρϊςη χρηματοδοτεύται από το ΕΠ «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρουσ τησ Ελλϊδασ και τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο). κοπόσ τησ δρϊςησ εύναι η επύτευξη μιασ δομημϋνησ πορεύασ ειςόδου των νεοειςερχόμενων ϊνεργων νϋων ςτην αγορϊ εργαςύασ, η οπούα δυνητικϊ καταλόγει ςτην τοποθϋτηςό τουσ ςε θϋςεισ απαςχόληςησ ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ. το πλαύςιο τησ δρϊςησ θα υλοποιηθεύ μύα ολοκληρωμϋνη δϋςμη παρεμβϊςεων που θα περιλαμβϊνει: Πρόγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 80 ωρών Πρακτικό ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ διϊρκειασ 500 ωρών (5 μόνεσ). Τπηρεςύεσ υποςτόριξησ κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ Επιχορόγηςη τησ επιχεύρηςησ που προβαύνει ςτην πρόςληψη του ωφελουμϋνου αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ. Η εν λόγω επιχορόγηςη αφορϊ ςτην κϊλυψη του μη μιςθολογικού κόςτουσ του ωφελούμενου για χρονικό διϊςτημα ενόσ (1) ϋτουσ από την πρόςληψη και θα αποτελϋςει αντικεύμενο ϊλλησ πρόςκληςησ. Η κατϊρτιςη θα παραςχεθεύ από παρόχουσ κατϊρτιςησ που θα εκδηλώςουν ενδιαφϋρον και θα εγγραφούν ςτο «Μητρώο Παρόχων» τησ παρούςασ. Κϊθε ϊνεργοσ που θα εκδηλώςει ενδιαφϋρον, εφ όςον επιλεγεύ βϊςει των κριτηρ ύ- ων και τησ διαδικαςύασ που περιγρϊφεται ςτην παρούςα, θα εγγραφεύ ςε «Μητρώο Ωφελουμϋνων» και θα παραλϊβει την «Επιταγό Ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ», η οπούα θα του δώςει τη δυνατότητα να λϊβει υπηρεςύεσ ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό). Σο φυςικό αντικεύμενο των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ μϋχρι τισ 31/3/2015. Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των εκ των οπούων το ποςό των θα διατεθεύ ςτισ 8 Περιφϋρειεσ ύγκλιςησ, το ποςό των θα διατεθεύ ςτισ 3 Περιφϋρειεσ ταδιακόσ Εξόδου και το ποςό των θα διατεθεύ ςτισ 2 Περιφϋρειεσ ταδιακόσ Ειςόδου. υνολικϊ αναμϋνεται να ωφεληθούν ϊνεργοι νϋοι ηλικύασ από 18 μϋχρι 29 ετών, εκ των οπούων: Σελίδα 4

5 θα εύναι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων /ΣΕΙ θα εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Σελίδα 5

6 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ ΑΔΣ ΑΥΜ ΔΟΑΣΑΠ Ε.ΚΕ.ΠΙ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Αριθμόσ Δελτύου Σαυτότητασ Αριθμόσ Υορολογικού Μητρώου Διεπιςτημονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνώριςησ Σύτλων Ακαδημαώκών και Πληροφόρηςησ Εθνικό Κϋντρο Πιςτοπούηςησ Δομών Δια Βύου Μϊθηςησ Εθνικόσ Οργανιςμόσ Πιςτοπούηςησ Προςόντων και Επαγγελματικού Προςανατολιςμού ΕΠΑΝΑΔ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » ΕΔΕΚ ΕΠΑ ΕΤΕ/ ΕΚΣ ΕΤΔ ΕΠΑ- ΝΑΔ ΚΑΤΑ ΚΤΑ ΟΑΕΔ ΑΕΙ ΑΕΠ ΣΕΙ Ενιαύο ύςτημα Διαχεύριςησ Ενεργειών Κατϊρτιςησ Εθνικό τρατηγικό Πλαύςιο Αναφορϊσ Ειδικό Τπηρεςύα Εφαρμογόσ υγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςη του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » Κωδικόσ Αριθμόσ Τποβολόσ Αύτηςησ υμμετοχόσ Κοινό Τπουργικό Απόφαςη Οργανιςμόσ Απαςχόληςησ Εργατικού Δυναμικού υμβούλιο Αναγνώριςησ Επαγγελματικόσ Ιςοτιμύασ Σύτλων Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ υμβούλιο Αναγνώριςησ Επαγγελματικών Προςόντων Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σελίδα 6

7 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΤ ΔΙΕΠΕΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΗΗ Σελίδα 7

8 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 1.1 Οριςμοί Για τη διευκόλυνςη τησ κατανόηςησ των βαςικών εννοιών του ςυςτόματοσ «επιτ α- γών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ» καθώσ και ϊλλων εννοιών τησ παρούςασ πρόςκληςησ, παρατύθενται ςτη ςυνϋχεια ενδεικτικού οριςμού. Πρόγραμμα κατϊρτιςησ: περιλαμβϊνει: α) το θεωρητικό μϋροσ τησ ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ των ωφελουμϋνων ςε οριζόντιεσ και εξειδικευμϋνεσ δεξιότητεσ, το οπούο θα εύναι διϊρκειασ 80 ωρών και β) την πρακτικό ϊςκηςη (βλ. οριςμό παρακϊτω) των ωφελουμϋνων, η οπούα θα εύναι διϊρκειασ 500 ωρών (5 μόνεσ). Σόςο η θεωρητικό κατϊρτιςη, όςο και η πρακτικό ϊςκηςη εύναι επιδοτούμενη. Σα προγρϊμματα κατϊρτιςησ θα υλοποιηθούν από παρόχουσ κατϊρτιςησ, οι οπούοι θα περιληφθούν ςε Μητρώο Παρόχων. Οι επιχειρόςεισ πρακτικόσ ϊςκηςησ θα υποδειχθούν από τουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ. Πρακτικό ϊςκηςη: αφορϊ την τοποθϋτηςη του ωφελούμενου μετϊ την ολοκλόρωςη τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςόσ του, ςε θϋςη πρακτικόσ ϊςκηςησ την οπούα παρϋχει επιχεύρηςη υποδοχόσ πρακτικόσ με την οπούα ο ωφελούμενοσ ϋχει ςυμβληθεύ από κοινού με τον πϊροχο κατϊρτιςησ. Καθόλη τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ θα παρϋχονται ςτον ωφελούμενο, από τον πϊροχο κατϊρτιςησ, υπηρεςύεσ υποςτόριξησ (παρακολούθηςη και εποπτεύα) μϋςω ειδικού ςυνεργϊτη (Επόπτη Πρακτικόσ) που θα ορύςει ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ. Ψφελούμενοι (ομϊδα ςτόχοσ): α) ϊνεργοι νϋοι ηλικύασ ϋωσ 29 ετών οι οπούοι εύναι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ και ειδικότερα εύναι κϊτοχοι πτυχύου ανώτατησ εκπαύδευςησ τησ Ελλϊδασ ό του εξωτερικού αναγνωριςμϋνο από το ΔΟΑΣΑΠ ό βεβαύωςησ περύ αναγνωριςμϋνων επαγγελματικών προςόντων, πτυχιούχων τυπικόσ α- νώτατησ εκπαύδευςησ, από το ΑΕΙ ό το ΑΕΠ ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα και β) ϊνεργοι νϋοι ηλικύασ από 18 μϋχρι 29 ετών οι οπούοι εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Επιταγό Ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ: το ϋντυπο οικονομικόσ αξύασ 1.100, το οπούο χορηγεύται ςτουσ ωφελούμενουσ τησ δρϊςησ, με αποκλειςτικό ςκοπό την ανταλλαγό του με υπηρεςύεσ κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό). Εκπαιδευτικό Επύδομα: περιλαμβϊνει το επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και το ε- πύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ. Σο εκπαιδευτικό επύδομα ανϋρχεται ςε: α) (ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων) για την ομϊδα ωφελουμϋνων «ϊνεργοι νϋοι ηλικύασ μϋχρι 29 ετών που εύναι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων /ΣΕΙ», εκ των ο- πούων 400 αντιςτοιχούν ςτο επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και ςτο επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ, β) (ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων) για την ομϊδα ωφελουμϋνων «ϊνεργοι νϋοι ηλικύασ από 18 μϋχρι 29 ετών που εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπα ύ- Σελίδα 8

9 δευςησ», εκ των οπούων 400 αντιςτοιχούν ςτο επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και ςτο επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ. Μητρώο Ψφελουμϋνων: το Μητρώο που θα ςυγκροτόςει η ΕΤΕ/ΕΚΣ με τουσ ανϋργουσ οι οπούοι θα εκδηλώςουν ενδιαφϋρον και θα επιλεγούν, ςύμφωνα με τα κριτόρια και τισ διαδικαςύεσ που τύθενται ςτην παρούςα. Οι ϊνεργοι που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων θα λϊβουν επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ με την οπούα θα πληρωθεύ το πρόγραμμα κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) που θα παρακολουθόςουν, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ. Μητρώο Παρόχων: το Μητρώο ςτο οπούο θα εγγραφούν πϊροχοι κατϊρτιςησ που θα εκδηλώςουν ενδιαφϋρον, για να παρϋχουν ςτουσ ωφελούμενουσ τισ υπηρεςύεσ που περιγρϊφονται ςτην παρούςα. Πϊροχοσ κατϊρτιςησ: Κϊθε πιςτοποιημϋνοσ ό αδειοδοτημϋνοσ πϊροχοσ, φυςικό ό νομικό πρόςωπο ό ενώςεισ αυτών, που κατϊ την ιςχύουςα νομοθεςύα ϋχει τη δυνατότητα παροχόσ υπηρεςιών μη τυπικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ, ωσ Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ, και εύναι μϋλοσ του Μητρώου Παρόχων τησ παρούςησ (υπό οριςτικοποίηςη, λόγω τησ πρόςφατησ αλλαγήσ τησ ςχετικήσ νομοθεςίασ). Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ θα ϋχει την ευθύνη τησ παροχόσ τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ, τησ ςύζευξησ των καταρτιζομϋνων με τισ επιχειρόςεισ υποδοχόσ πρακτικόσ ϊςκηςησ και τησ υποςτόριξησ των ωφελουμϋνων ςε όλη τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ τουσ ϊςκηςησ. Σμόμα/ Πρόγραμμα κατϊρτιςησ: ςυγκροτεύται από ϋναν αριθμό 5 ϋωσ 25 ωφελουμϋνων οι οπούοι θα παρακολουθόςουν ϋνα πρόγραμμα κατϊρτιςησ. Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ μπορεύ να ςυγκροτόςει περιςςότερα του ενόσ τμόματα, αναλόγωσ του αριθμού των ςυμμετεχόντων. Ειδικό ιςτοςελύδα: η ηλεκτρονικό διεύθυνςη η οπούα αφορϊ ειδικϊ διαμορφωμϋνη ιςτοςελύδα μϋςω τησ οπούασ θα γύνει η διαχεύριςη ό- λων των ενεργειών για την υλοπούηςη τησ δρϊςησ (όπωσ υποβολό αιτόςεων ςυμμετοχόσ από ωφελουμϋνουσ και παρόχουσ κατϊρτιςησ, παρακολούθηςη τησ υλοπούηςόσ τησ από την ΕΤΕ/ΕΚΣ κλπ.), καθώσ και η ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων για την παρούςα πρόςκληςη και τη δρϊςη. 1.2 κοπόσ τθσ Δράςθσ κοπόσ τησ δρϊςησ εύναι η διεύρυνςη ευκαιριών για την εύςοδο των ηλικιακϊ νϋων ανϋργων ςτην αγορϊ εργαςύασ, μϋςω θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ ϊςκηςησ, η οπούα δυνητικϊ καταλόγει ςτην τοποθϋτηςό τουσ ςε θϋςεισ απαςχόληςησ ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ. Η δρϊςη διαςφαλύζει τισ αναγκαύεσ προώποθϋςεισ ϋνταξησ των νϋων ςτην αγορϊ εργαςύασ μϋςω τησ απόκτηςησ και βελτύωςησ των γνώςεών τουσ με παρϊλληλη θεωρητικό κατϊρτιςη και πρακτικό ϊςκηςη ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ εργαςιακού περ ι- βϊλλοντοσ και προςαρμογό των γνώςεων ςτισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ. Σελίδα 9

10 1.3 υνοπτικι περιγραφι τθσ δράςθσ Αντικείμενο τθσ δράςθσ Αντικεύμενο τησ δρϊςησ αποτελεύ η παροχό ςε ϊνεργουσ νϋουσ ηλικύασ από 18 ϋωσ 29 ετών που εύναι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, υπηρεςιών ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ οι οπούεσ περιλαμβϊνουν: πρόγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 80 ωρών ςε οριζόντιεσ και εξειδικευμϋνεσ δεξιότητεσ πρακτικό ϊςκηςη των ωφελουμϋνων ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ διϊρκειασ 500 ωρών, η οπούα θα υποςτηρύζεται από τον επόπτη πρακτικόσ που θα ορύςει ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ. Οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ θα παραςχεθούν μϋςω επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ Αντικείμενα Κατάρτιςθσ Αντικεύμενο τησ κατϊρτιςησ εύναι η απόκτηςη δεξιοτότων ςε θεματικϊ αντικεύμενα που ςχετύζονται με τη θϋςη πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτην οπούα θα τοποθετηθεύ ο ωφελούμενοσ, ςύμφωνα και με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 4 τησ παρούςασ Μθτρϊο Ωφελουμζνων Οι ϊνεργοι νϋοι που θα επιλεγούν, ςύμφωνα με τα κριτόρια και τισ διαδικαςύεσ που τύθενται ςτην παρούςα, θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του κεφαλαύου 2 τησ παρούςασ. Οι ϊνεργοι που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων, δεν θα υπερβούν τα ϊτομα, τα οπούα αναλαμβϊνουν την υποχρϋωςη να ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ Μθτρϊο Παρόχων Οι υπηρεςύεσ κατϊρτιςησ θα παραςχεθούν από παρόχουσ κατϊρτιςησ που θα εκδηλώςουν ενδιαφϋρον και θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Παρόχων, ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του κεφαλαύου 3 τησ παρούςασ Επιχειριςεισ πρακτικισ άςκθςθσ Η πρακτικό ϊςκηςη θα πραγματοποιηθεύ ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα και θα ϋχει ςυνϊφεια με το αντικεύμενο του προγρϊμματοσ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ που παρακολούθηςε ο ωφελούμενοσ Τλοποίθςθ τθσ δράςθσ - φςτθμα Επιταγϊν Ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ Κϊθε ϊνεργοσ ηλικύασ 18 ϋωσ 29 ετών που θα εγγραφεύ ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων, θα λϊβει μια προςωπικό επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ με την οπούα θα λϊβει υπηρεςύεσ κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) και αποκτϊ τη δυνατότητα να επι- Σελίδα 10

11 λϋξει πϊροχο κατϊρτιςησ, πρόγραμμα κατϊρτιςησ και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο ωφελούμενοσ πριν την ϋναρξη τησ κατϊρτιςησ παραδύδει ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ, την προςωπικό του επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, προκειμϋνου ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ να πληρωθεύ για τισ υπηρεςύεσ που θα του παρϋχει. Μεταξύ παρόχου κατϊρτιςησ, επιχεύρηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ και ωφελούμενου υπογρϊφεται τριμερόσ ςύμβαςη, η οπούα περιλαμβϊνει τουσ όρουσ τησ μεταξύ τουσ ςυνεργαςύασ και για τουσ οπούουσ τα ςυμβαλλόμενα μϋρη ϋχουν λϊβει γνώςη. Οι όροι υλοπούηςησ του ςυςτόματοσ επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ αναφϋρονται ςτο κεφϊλαιο 5 τησ παρούςασ, ενώ η πιςτοπούηςη του υλοποιηθϋντοσ φυςικού αντικειμϋνου τησ κατϊρτιςησ αναφϋρονται ςτο κεφϊλαιο 6 τησ παρούςασ. Η πληρωμό του εκπαιδευτικού επιδόματοσ ςτουσ ωφελούμενουσ καθώσ και των ε- πιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ςτουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ, πραγματοποιεύται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 7 τησ παρούςασ Ενθμζρωςθ Ενδιαφερομζνων Η ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων για τη δρϊςη αλλϊ και η διαχεύριςη των θεμϊτων κατϊ την υλοπούηςό τησ θα γύνεται, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του κεφαλαύου 8 τησ παρούςασ, μϋςα από την ιςτοςελύδα Η ΕΤΕ/ΕΚΣ μϋςα από την ύδια ιςτοςελύδα θα παρϋχει ςυνεχό ενημϋρωςη ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κϊνουν χρόςη αυτόσ για τη ςυμμετοχόσ τουσ ςε κϊθε ςτϊδιο υλοπούηςησ τησ δρϊςησ. 1.4 Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ Προχπολογιςμόσ - Γεωγραφικι Κατανομι Πόρων Αρικμόσ Ωφελουμζνων Α. Η λόξη του φυςικού αντικειμϋνου των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) ορύζεται η 31/3/2015. Β. Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ δεν θα υπερβεύ τα Ο προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ αποτελεύ 100% δημόςια δαπϊνη και χρηματοδοτεύται από το ΕΠΑΝΑΔ, με πόρουσ τησ Ελλϊδασ και τησ ΕΕ (Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο). Γ. τον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζεται η κατανομό του προώπολογιςμού ανϊ Κατηγορύα Περιφερειών όπου θα υλοποιηθεύ η παρούςα δρϊςη. Πύνακασ 1. Φρηματοδοτικό κατανομό ανϊ Κατηγορύα Περιφερειών ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΨΝ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 8 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ΣΑΔΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΤ 2 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ΣΑΔΙΑΚΗ ΕΙ Σελίδα 11

12 ΟΔΟΤ ΣΥΝΟΛΟ Δ. Ο αριθμόσ των ωφελουμϋνων που θα ςυμμετϋχουν ςτην παρούςα δρϊςη, ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ πρόςκληςησ ανϋρχεται ςε ϊτομα, εκ των οπούων: θα εύναι ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων / ΣΕΙ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα θα εύναι ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. 1.5 Γενικοί Όροι i. Όλοι οι όροι τησ παρούςασ εύναι υποχρεωτικού για όςουσ ςυμμετϋχουν με οποιονδόποτε τρόπο και ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο ό διαδικαςύα τησ δρϊςησ αυτόσ. ii. Η ςυμμετοχό ςτην παρούςα δρϊςη και ςτισ διαδικαςύεσ που περιγρϊφονται ςτην παρούςα πρόςκληςη, ςυνεπϊγεται την πλόρη και ανεπιφύλακτη αποδοχό του ςυνόλου των όρων αυτόσ. iii. Η υποβολό αύτηςησ ςυμμετοχόσ ςε Μητρώο τησ παρούςασ ςυνιςτϊ εξουςιοδότηςη προσ την ΕΤΕ/ΕΚΣ για τη χρόςη και την επεξεργαςύα των προςωπικών δεδομϋνων του αιτούντοσ, αποκλειςτικϊ και μόνο για τουσ ςκοπούσ τησ παρούςασ, και ςε κϊθε περύπτωςη ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα. iv. Οι ϊνεργοι, που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων ϋχουν αποκλειςτικϊ τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ, που ορύζονται ςτην παρούςα. v. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ, που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Παρόχων υπϋχουν θϋςη και ϋχουν τισ υποχρεώςεισ του «Αναδόχου/Παρόχου», και ϋχουν αποκλειςτικϊ τα δικαιώματα που ορύζονται ςτην παρούςα πρόςκληςη και ςυμπληρωματικϊ ςτην με αριθμό /οικ3.968/ (ΥΕΚ 915/Β/ ) ΚΤΑ. vi. Η ΕΤΕ/ΕΚΣ επιφυλϊςςεται για τη διενϋργεια ελϋγχων επαλόθευςησ των ςτοιχεύων, που θα υποβληθούν, από όςουσ ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα, όπωσ περιγρϊφεται ςτην παρούςα. vii. Η ΕΤΕ/ΕΚΣ θα εξαςφαλύςει ότι θα γύνουν οι απαιτούμενεσ ενϋργειεσ πληροφόρηςησ και δημοςιότητασ, ςύμφωνα με το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο και τουσ όρουσ τησ παρούςασ. viii. Η παροχό υπηρεςιών επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ απαλλϊςςεται από ΥΠΑ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ περ. ιβ) τησ παρ.1 του ϊρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (Κώδικασ ΥΠΑ), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. ix. Η πρακτικό ϊςκηςη των ωφελουμϋνων πραγματοποιεύται ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ. x. Οι προθεςμύεσ των κεφαλαύων 1.4, 2.2 και 3.2 τησ παρούςασ, δύνανται να τροποποιούνται μόνο από την ΕΤΕ/ΕΚΣ και εφ' όςον δεν ϋχει καταςτεύ δυνατό η υ- Σελίδα 12

13 λοπούηςη του ςυνόλου τησ δρϊςησ, οπότε η τυχόν τροποπούηςη τουσ θα δημοςιεύεται ςτην ειδικό ιςτοςελύδα xi. H ςυμμόρφωςη με τισ κατευθύνςεισ και οδηγύεσ που θα καταχωρούνται από την ΕΤΕ/ΕΚΣ ςτην ειδικό ιςτοςελύδα εύναι υποχρεωτικό. xii. Οι υποψόφιοι και οι ωφελούμενοι με δικό τουσ φροντύδα και επιμϋλεια λαμβϊνουν γνώςη για κϊθε θϋμα ςχετικό με τη δρϊςη μϋςω τησ ιςτοςελύδασ αυτόσ, την οπούα χρηςιμοποιούν για τη ςυμμετοχό τουσ ςε κϊθε ςτϊδιο υλοπούηςησ τησ δρϊςησ. xiii. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ οφεύλουν να τηρούν ςτο αρχεύο τουσ φϊκελο τησ δρϊςησ με όλα τα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την υλοπούηςό τησ, καθώσ και για τισ ενϋργειεσ δημοςιότητασ που αναλαμβϊνουν, τουλϊχιςτον για τρύα χρόνια μετϊ το κλεύςιμο του ΕΠΑΝΑΔ, δηλαδό κατ' ελϊχιςτον μϋχρι το τϋλοσ του 2020, τον οπούο οφεύλουν να ϋχουν διαθϋςιμο ςε περύπτωςη ελϋγχου. xiv. Οι πληρωμϋσ που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ πρόςκληςησ (ςε ω- φελούμενουσ και παρόχουσ κατϊρτιςησ) θα καταβληθούν, υπό την προώπόθεςη ότι θα ϋχουν εξαςφαλιςτεύ οι ςχετικϋσ πιςτώςεισ. Σελίδα 13

14 2 ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ ΜΗΣΡΩΟ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη Δρϊςη και επομϋνωσ δικαύωμα υποβολόσ «Αύτηςησ υμμετοχόσ» για εγγραφό ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων που θα ςυγκροτόςει η ΕΤΕ/ΕΚΣ, ϋχουν ϊνεργοι νϋοι οι οπούοι πληρούν τισ κϊτωθι προώποθϋςεισ: Α. Για την κατηγορύα «Απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών» i. Να εύναι κϊτοχοι πτυχύου ανώτατησ εκπαύδευςησ τησ Ελλϊδασ ό του εξωτερικού αναγνωριςμϋνο από το ΔΟΑΣΑΠ ό βεβαύωςησ περύ αναγνωριςμϋνων επαγγελματικών προςόντων, πτυχιούχων τυπικόσ ανώτατησ εκπαύδευςησ, από το ΑΕΙ ό το ΑΕΠ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. ii. Να ϋχουν γεννηθεύ από και ϋπειτα iii. Να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα Ανεργύασ του ΟΑΕΔ, ανεξαρτότωσ αν λαμβϊνουν επύδομα ανεργύασ ό όχι. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ, επύςησ, ϋχουν και όςοι πληρούν τα κριτόρια (i) και (ii) παραπϊνω και οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςε Επαγγελματικϊ Επιμελητόρια/ Ενώςεισ. Β. Για την κατηγορύα «Απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ από 18 μϋχρι 29 ετών» i. Να ϋχουν γεννηθεύ από το μϋχρι και ii. Να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα Ανεργύασ του ΟΑΕΔ, ανεξαρτότωσ αν λαμβϊνουν επύδομα ανεργύασ ό όχι. Κϊθε ενδιαφερόμενοσ ανεξϊρτητα ςε ποια ομϊδα ωφελουμϋνων ανόκει, ϋχει δικαύωμα να υποβϊλλει αύτηςη ςυμμετοχόσ ςε μια μόνο Διοικητικό Περιφϋρεια, ανεξαρτότωσ του τόπου διαμονόσ του. 2.2 Διαδικαςία υποβολισ Αίτθςθσ υμμετοχισ Κϊθε ενδιαφερόμενοσ για να εγγραφεύ ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων και να ςυμμετϋχει ςτην παρούςα δρϊςη πρϋπει: Α. Να ςυμπληρώςει και να υποβϊλει ςε ηλεκτρονικό μορφό, μϋςω διαδικτύου, ςτην ειδικό ιςτοςελύδα ( τη φόρμα «Αύτηςη ςυμμετοχόσ». Ε- φιςτϊται η προςοχό των ανϋργων ςτη ςυμπλόρωςη όλων των απαιτούμενων πεδύων τησ Αύτηςησ ςυμμετοχόσ. ημειώνεται ότι η «Αύτηςη ςυμμετοχόσ» υπϋχει θϋςη Τπεύθυνησ Δόλωςησ. Β. Να διαφυλϊξει το αποδεικτικό τησ υποβολόσ τησ αύτηςόσ του, το οπούο αναγρϊφει τον «Κωδικό Αριθμό Τποβολόσ Αύτηςησ υμμετοχόσ» (ΚΑΤΑ), καθώσ και την ακριβό ημερομηνύα και ώρα υποβολόσ τησ. Ο κωδικόσ ΚΑΤΑ εύναι μοναδικόσ Σελίδα 14

15 για κϊθε αύτηςη ςυμμετοχόσ, χορηγεύται αυτόματα από το οικεύο μηχανογραφικό ςύςτημα με την υποβολό τησ, αποτελεύ το αποδεικτικό υποβολόσ τησ και χρηςιμοποιεύται αντύ για το ονοματεπώνυμο του αιτούντοσ ςε όλα τα ϋγγραφα (Μητρώα, πύνακεσ κ.ϊ.) που δημοςιεύονται ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ. Η προθεςμύα υποβολόσ τησ ηλεκτρονικόσ αύτηςησ ςυμμετοχόσ των ωφελουμϋνων αρχύζει την από επομϋνη δημοςιοπούηςησ τησ πρόςκληςησ και λόγει 30/4/ Κριτιρια επιλογισ μοριοδότθςθ Κριτιρια επιλογισ μοριοδότθςθ αποφοίτων Πανεπιςτθμίων/ ΣΕΙ Οι ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών που θα ςυμμετϊςχουν ςτη δρϊςη, δεν θα υπερβούν τα ϊτομα. Η επιλογό τουσ και η εγγραφό τουσ ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων θα γύνει με μοριοδότηςη, βϊςει των παρακϊτω κριτηρύων: 1. Έτοσ κτόςησ του πτυχύου. 2. Ετόςιο φορολογητϋο ειςόδημα ατομικό ό οικογενειακό (οικ. ϋτοσ 2012) 3. Βαθμόσ πτυχύου 4. Ύπαρξη μεταπτυχιακού τύτλου ςπουδών 5. Ύπαρξη πιςτοποιητικού καλόσ γνώςησ ξϋνησ γλώςςασ Η μϋγιςτη προβλεπόμενη μοριοδότηςη για κϊθε ωφελούμενο αυτόσ τησ κατηγορύασ εύναι τα 90 μόρια, η βαρύτητα των οπούων ανϊ κριτόριο παρουςιϊζεται παρακϊτω. τον Πύνακα 2 που ακολουθεύ παρατύθεται αναλυτικϊ ο τρόποσ βαθμολόγηςόσ τουσ, με βϊςη τη μοριοδότηςη των επιμϋρουσ κριτηρύων. Πύνακασ 2. Μοριοδότηςη κριτηρύων επιλογόσ αποφούτων Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙ- ΛΟΓΗ 1 Έτοσ κτόςησ του πτυχύου Έωσ και 36 μόνεσ πριν την αύτηςη ςυμμετοχόσ (δηλ. από το 2010 και έπειτα) 30 (Μέγιςτοσ βαθμόσ: 30 μόρια) Περιςςότερο από 36 μόνεσ πριν την αύτηςη ςυμμετοχόσ 20 2 Ετόςιο φορολογητϋο ειςόδημα ατομικό ό οικογενειακό (οικ. ϋτοσ 2012). (Μέγιςτοσ βαθμόσ: 20 μόρια) Μϋχρι Από ϋωσ Σελίδα 15

16 Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙ- ΛΟΓΗ Από ϋωσ Από και ϊνω 0 3 Βαθμόσ πτυχίου Άριςτα (από 8.50 και ϊνω) 20 (μέγιςτοσ βαθμόσ : 20 μόρια) Λύαν καλώσ (από 6.50 ϋωσ και 8.49) 10 Καλώσ (χαμηλότεροσ ό ύςοσ με 6.49) Φπαρξη μεταπτυχιακοφ τίτλου (μέγιςτοσ βαθμόσ : 10 μόρια) Φπαρξη πιςτοποιητικοφ καλήσ γνώςησ ξζνησ γλώςςασ (μέγιςτοσ βαθμόσ : 10 μόρια) ΝΑΙ 10 ΌΦΙ 0 ΝΑΙ 10 ΌΦΙ 0 ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ ΕΠΙΛΟΓΗ Μϋγιςτη βαθμολογύα: 90 μόρια Κριτιρια επιλογισ μοριοδότθςθ αποφοίτων υποχρεωτικισ, δευτεροβάκμιασ και μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Οι ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ από 18 μϋχρι 29 ετών που θα ςυμμετϊςχουν ςτη δρϊςη, δεν θα υπερβούν τα ϊτομα. Η επιλογό τουσ και η εγγραφό τουσ ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων θα γύνει με μοριοδότηςη, βϊςει των παρακϊτω κριτηρύων: 1. Ηλικύα υποψηφύου. 2. Διϊρκεια ςυνεχόμενησ ανεργύασ. 3. Ετόςιο φορολογητϋο ειςόδημα ατομικό ό οικογενειακό (οικ. ϋτοσ 2012). Η μϋγιςτη προβλεπόμενη μοριοδότηςη για κϊθε ωφελούμενο αυτόσ τησ κατηγορύασ εύναι τα 90 μόρια, η βαρύτητα των οπούων ανϊ κριτόριο παρουςιϊζεται παρακϊτω. τον Πύνακα 3 που ακολουθεύ παρατύθεται αναλυτικϊ ο τρόποσ βαθμολόγηςόσ τουσ, με βϊςη τη μοριοδότηςη των επιμϋρουσ κριτηρύων. Σελίδα 16

17 Πύνακασ 3. Μοριοδότηςη κριτηρύων επιλογόσ αποφούτων υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ Α/Α 1 2 ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙΛΟ- ΓΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙΛΟ- ΓΗ Ηλικύα Από 18 ϋωσ και 24 ετών 40 (Μέγιςτοσ βαθμόσ: 40 μόρια) Από 25 ϋωσ και 29 ετών 30 Διϊρκεια ςυνεχόμενησ ανεργύασ Από 1 ϋωσ και 12 μόνεσ 20 (Μέγιςτοσ βαθμόσ: 30 μόρια) Άνω των 12 μηνών 30 3 Ετόςιο φορολογητϋο ειςόδημα ατομικό ό οικογενειακό (οικ. ϋτοσ 2012). ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (Μέγιςτοσ βαθμόσ: 20 μόρια) Μϋχρι Από ϋωσ Από ϋωσ Από και ϊνω 0 (Μϋγιςτη βαθμολογύα: 90 μόρια) 2.4 Διαδικαςία επιλογισ των Ωφελουμζνων Κατάρτιςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων Η διαδικαςύα επιλογόσ των ωφελουμϋνων περιλαμβϊνει κατϊ ςειρϊ τα εξόσ: Α) Έλεγχο των ςτοιχεύων τησ αύτηςησ ςυμμετοχόσ των νϋων ηλιακϊ ανϋργων για να διαπιςτωθεύ εϊν εύναι επιλϋξιμοι ό όχι. Ο ϋλεγχοσ θα πραγματοποιηθεύ αυτόματα από το Πληροφοριακό ύςτημα των ε- πιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, με τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων τησ Αύτηςησ, με τα αντύςτοιχα ςτοιχεύα, που τηρούνται ςτα Μητρώα ανεργύασ του ΟΑΕΔ. Όςα κριτόρια δεν δύναται να διαςταυρωθούν ηλεκτρονικϊ, θα πιςτοποιούνται από δικαιολογητικϊ που θα υποβϊλλουν οι ωφελούμενοι - κϊτοχοι των ε- πιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ κατϊ το ςτϊδιο επιλογόσ παρόχου κατϊρτιςησ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο τησ παρούςασ. Για όςουσ ανϋργουσ κριθούν επιλϋξιμοι από τον ϋλεγχο επιλεξιμότητασ ακολουθεύ: Β) Βαθμολόγηςη των υποψηφύων, ςύμφωνα με τα κριτόρια του κεφαλαύου 2.3. Η βαθμολόγηςη θα γύνεται αυτόματα από το Πληροφοριακό ύςτημα των επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, ξεχωριςτϊ για την κϊθε ομϊδα ωφελουμϋνων («ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών» και «ϊνεργοι Σελίδα 17

18 νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών»). ε περύπτωςη ιςοβαθμιών κατϊ τη μοριοδότηςη, προηγούνται οι υποψόφιοι που ϋχουν ςυγκεντρώςει περιςςότερα μόρια ςτο πρώτο κριτόριο και αν αυτϊ ςυμπύπτουν, ςτο δεύτερο κριτόριο και ςτα επόμενα κατϊ τη ςειρϊ κριτόρια που τύθενται ςτουσ πύνακεσ 2 και 3 αντύςτοιχα. Αν και πϊλι παρουςιϊζεται ιςοβαθμύα προηγεύται ο υποψόφιοσ, που ϋχει υποβϊλει νωρύτερα την αύτηςη ςυμμετοχόσ του. Γ) Κατϊρτιςη Μητρώου Ψφελουμϋνων. Σο Μητρώο Ωφελουμϋνων ϋχει τη μορφό πινϊκων κατϊταξησ κατϊ φθύνουςα ςειρϊ, ανϊ Διοικητικό Περιφϋρεια και ανϊ ομϊδα ωφελουμϋνων («ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών» και «ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υ- ποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών»). τουσ πύνακεσ αυτούσ αποτυπώνεται η τελικό κατϊταξη των επιλεγϋντων, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελϋςματα τησ βαθμολόγηςησ και το πλόθοσ των αιτόςεων των ωφελουμϋνων ανϊ Διοικητικό Περιφϋρεια και ανϊ ομϊδα ωφελουμϋνων. Οι πύνακεσ κατϊταξησ του Μητρώου Ωφελουμϋνων περιλαμβϊνουν: Σουσ επιλεγϋντεσ ωφελούμενουσ, που δικαιούνται να λϊβουν επιταγϋσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ με τουσ κωδικούσ αριθμούσ υποβολόσ των α- ντύςτοιχων Αιτόςεων υμμετοχόσ (Κ.Α.Τ.Α.). υνολικϊ οι ωφελούμενοι θα ανϋρχονται ςε ϊτομα, εκ των οπούων οι θα εύναι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ και οι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Σουσ επιλαχόντεσ («ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ΣΕΙ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών» και «ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών»). Οι επιλαχόντεσ εμφανύζονται επύςησ με τουσ κωδικούσ αριθμούσ υποβολόσ των αντύςτοιχων Αιτόςεων υμμετοχόσ (Κ.Α.Τ.Α.). Η γνωςτοπούηςη του Μητρώου Ωφελουμϋνων ςτουσ ενδιαφερόμενουσ γύνεται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του κεφαλαύου 2.6 τησ παρούςασ. 2.5 Διαγραφι Ωφελοφμενου ε περύπτωςη διαγραφόσ ωφελουμϋνου από το Μητρώο τη θϋςη του διαγραφϋντοσ λαμβϊνει ο πρώτοσ επιλαχών. Διαγραφό ωφελουμϋνου από το Μητρώο γύνεται ςε περύπτωςη απώλειασ δικαιώματοσ ενύςχυςησ και ακύρωςησ τησ επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, ςύμφωνα με το κεφϊλαιο τησ παρούςασ. Σελίδα 18

19 2.6 Δθμοςιοποίθςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων - Ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων Αμϋςωσ μετϊ τη ςυγκρότηςη του Μητρώου Ωφελουμϋνων δημοςιεύονται οι πύνακεσ κατϊταξησ των ωφελουμϋνων ςτην ειδικό ιςτοςελύδα για την ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων. Οι πύνακεσ κατϊταξησ του Μητρώου Ψφελουμϋνων περιλαμβϊνουν ΜΟΝΟΝ τουσ κωδικούσ ΚΑΤΑ των ενδιαφερομϋνων. Όςοι ϋχουν υποβϊλει αύτηςη ςυμμετοχόσ ενημερώνονται για την εγγραφό τουσ ό μη ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων με δικό τουσ φροντύδα και επιμϋλεια παρακολουθώντασ την ειδικό ιςτοςελύδα Σελίδα 19

20 3 ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΜΗΣΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ 3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο Παρόχων Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο Μητρώο Παρόχων και επομϋνωσ δικαύωμα υποβολόσ «Αύτηςησ υμμετοχόσ» για εγγραφό ςτο Μητρώο Παρόχων ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ, ϋχει κϊθε πιςτοποιημϋνοσ ό αδειοδοτημϋνοσ πϊροχοσ, φυςικό ό νομικό πρόςωπο ό ενώςεισ αυτών, που κατϊ την ιςχύουςα νομοθεςύα ϋχει τη δυνατότητα παροχόσ υ- πηρεςιών μη τυπικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ, ωσ Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ (υπό οριςτικοποίηςη, λόγω τησ πρόςφατησ αλλαγήσ τησ ςχετικήσ νομοθεςίασ). Οι παρακϊτω πρόςθετοι όροι ιςχύουν για τουσ υποψόφιουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ που ενδιαφϋρονται να ςυμμετϋχουν, ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ: i. Η αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτο Μητρώο Παρόχων τησ παρούςασ ςυνιςτϊ ανεπιφύλακτη αποδοχό του ςυνόλου των όρων αυτόσ. ii. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Παρόχων υπϋχουν θϋςη και ϋχουν τισ υποχρεώςεισ του «Αναδόχου/Παρόχου», όπωσ ορύζονται ςτην παρούςα πρόςκληςη και ςυμπληρωματικϊ ςτην με αριθμό /οικ3.968/ (ΥΕΚ 915/Β/ ) ΚΤΑ. iii. Οι όροι τησ παρούςασ πρόςκληςησ αποτελούν υποχρεωτικούσ και ουςιώδεισ όρουσ τησ ςύμβαςησ, που ςυνϊπτεται μεταξύ του ωφελουμϋνου, του παρόχου κατϊρτιςησ και τησ επιχεύρηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, εφόςον ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ εγγραφεύ ςτο Μητρώο Παρόχων τησ παρούςασ. iv. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ θα ςυγκροτόςουν υποχρεωτικϊ χωριςτϊ Σμόματα Κατϊρτιςησ για κϊθε ομϊδα ωφελουμϋνων («ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων /ΣΕΙ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών» και «ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ μϋχρι 29 ε- τών»). v. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ υποχρεούνται να επιλϋξουν επιχειρόςεισ για την υλοπούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του κεφαλαύου 4.5 τησ παρούςασ. 3.2 Τποβολι Αίτθςθσ υμμετοχισ Εγγραφι ςτο Μθτρϊο Παρόχων Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ που ενδιαφϋρεται να εγγραφεύ ςτο Μητρώο Παρόχων και να παρϊςχει ςτουσ ωφελούμενουσ τισ υπηρεςύεσ που προβλϋπονται ςτην παρούςα πρόςκληςη θα πρϋπει: i. Να αιτηθεύ την ταυτοπούηςό του μϋςω τησ ιςτοςελύδασ από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και να δημιουργόςει τον ατομικό του λογαριαςμό (personal account), ώςτε να του δοθεύ η δυνατότητα να προχωρόςει ςτα επόμενα ςτϊδια. Σελίδα 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΕΠΑ 2007-2013\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1-2-3 «χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ

Α. ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» «Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» Xαρύκλεια Σερζητϊνου Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων 1 ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΑΚΑΔ.ΕΣΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΑΚΑΔ.ΕΣΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΑΚΑΔ.ΕΣΟΤ 2014-2015 ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+ Στα πλαύςια τού προγρϊμματοσ Erasmus+, προβλϋπεται η κινητικότητα ςτο εξωτερικό διδακτικού και διοικητικού προςωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικό επιβϊρυνςη (εϊν ϋχει ςυμπληρώςει το πλαφόν ό πότε μπορεύ να με δεχθεύ).

οικονομικό επιβϊρυνςη (εϊν ϋχει ςυμπληρώςει το πλαφόν ό πότε μπορεύ να με δεχθεύ). Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ για τον Εθνικό Οργανιςμό Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ υναδϋλφιςςεσ, υνϊδελφοι, Ο Ενιαύοσ Οργανιςμόσ Παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.), τϋθηκε ςε λειτουργύα χωρύσ να δημιουργηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17

Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17 Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17 Απόκτηςη Πιςτοποιητικού Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ Σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 ϊρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2016 Φεβρουϊριοσ 2017

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ:

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ: ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και υμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 213 1306 483 213 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr Αθόνα, 01/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΗ-8Σ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: Αθόνα, 29 Οκτωβρύου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ18Α ΕΞ2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΗ-8Σ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: Αθόνα, 29 Οκτωβρύου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ18Α ΕΞ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α 2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ. επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ. επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ  Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 Πρωτόκολλο υνεργαςίασ τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Λέςβου με τουσ καθηγητέσ Ιςτορίασ τησ αρχαίασ αρχιτεκτονικήσ Δρ Giorgio Rocco και Δρ Monica Livadiotti τησ Πολυτεχνικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Πρόταςη αναμόρφωςησ θεςμικού πλαιςύου χορόγηςησ αδειών ςε υποψόφιουσ οδηγούσ: για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και τησ διαφϊνειασ των διαδικαςιών την ενύςχυςη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ. 10286 1 η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016 Προσ: Τη Διεύθυνση του νοσοκομείου Θέμα: "Τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την ετήςια ςυντήρηςη του λογιςμικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ (19) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ (19) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη, -11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ της υπ αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377 ΚΤΑ (ΥΕΚ Β 2089/7-7-2016) «Καθορισμός των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4 Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 1 Περιεχόμενα Προτϊςεισ επανϊληψησ Προτϊςεισ Διακλϊδωςησ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 2 Προτάςεισ επανάληψησ Οι προτϊςεισ επανϊληψησ (iterative ό loop

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» ΕΙΑΓΩΓΗ Σο κοινωφελϋσ ύδρυμα με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016

Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016 Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016 Πϋρα από τισ ειςηγμϋνεσ... Ορθό εταιρικό διακυβϋρνηςη: Ο τρόποσ με τον οπούο οι εταιρύεσ διοικούνται και ελϋγχονται δεν εύναι μόνο αποτελεςματικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Ιατρική και νζεσ προοπτικζσ Ιατρικό : ϋνα από τα πιο δημοφιλό και αγαπητϊ επαγγϋλματα ςτη χώρα μασ Η εικόνα του γιατρού όμωσ ϋχει αλλϊξει από αυτόν Σε αυτήν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Αθόνα 14/6/2016 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Συνϊδελφοι, Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ ϋναν εξαιρετικϊ χρόςιμο οδηγό βαςιςμϋνο ςτα ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011 1 ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, 2010-2011 21/02/2011 Εξετϊςεισ ςτη Γενικό και Εξελικτικό Ψυχολογύα Διδϊςκων: Οικονόμου Ανδρϋασ Όνομα φοιτητό / φοιτότριασ:... Τμόμα: E1 E2 E3 E4 E5 Βαθμόσ:. Προςοχό: ϊριςτα οι 100

Διαβάστε περισσότερα

Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ:

Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: ςτο Λογιςμικό Συςτήματοσ (System Software), ςτο Λογιςμικό Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας εμινϊρια επτεμβρύου 2015 ΕΜΕ Υιλολογικών Μαθημϊτων χολικό χρονιϊ 2015 2016 Μαύρη Κουτςελύνη (διαςκευό) Οι Δεύκτεσ ωσ απόρροια τησ Αξιολόγηςησ των ΑΠ τη βϊςη τησ Αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». «Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». Επαγγελματικόσ Τομϋασ: Ιατρικό Συμμετϋχοντεσ: Χαώκϊλησ Δημότρησ Κεραμιδϊσ Δημότρησ Κατςικονούρησ Θανϊςησ Λαμπρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ Γενικέσ Πληροφορίεσ για το ςχολείο/τον οργανιςμό - Όνομα του ςχολείου: - Διεύθυνςη: - Είδοσ Σχολείου: - Δημοτικό Σχολεύο - Δημοτικό Σχολεύο Ειδικόσ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Εύναι ιδιαύτερη χαρϊ και τιμό για μϋνα να παρουςιϊςω ςτο πλαύςιο τησ εκδόλωςησ

Διαβάστε περισσότερα