Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό. Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό. Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο"

Transcript

1 Ξεξηερόκελα Κι α ηζηνξι α 40 ρξόλσλ Σξη ζηκα tips γηα θαιπ ηεξα καγεηξέκαηα Κεηξη ζεηο θαη κεδνυ ξεο Ξι ηα κε ηξαραλα ζηηαξε λην γιπθό Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό Θόθνξαο θξαζα ηνο κε ηξαραλα γιπθό Ρνπξινυ κε ηξαραλα γιπθν Ρξαραλόζνππα κε ειιεληθό πξνζνυ ην Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο Θξεκκπδόζνππα κε ηξαραλα πηθα ληηθν Πνυ πα ηξαραλα βεινπηε κε ζνο γηανπξηηνυ Θνηόζνππα κε ηξαραλα ιαραληθω λ Ληνκαηόζνππα ηξαραλα κε ζνο γηανπξηηνυ Ρξαραλόην κε ηξαραλα πνιι ηηθν Καληηαξόζνππα κε θξε κα θε ηα Παια ηα κε θνπο-θνπο, ζπαξα γγηα θαη πηπεξηε ο Φισξι λεο Θνπο-θνπο κε θνην πνπιν θαπακα Θνπο-θνπο κε κεια λη ζνππηα ο, κε ζνππηέο θξαζα ηεο Θνπο-θνπο κε θαπληζην θόθθηλν πηπε ξη, κε κπαθαιηα ξν Γηνπβε ηζη θνυ ξλνπ κε θαηζι θη Γηανπξηόζνππα - Καληι

2 Ρεκπε ιηθν, αιια πεληαλόληηκν, παζηι ηζην Καθαξνλα θη θνθηό νιηθη ο α ιεζεο κε θηκα θαη γηανπ ξηη Ραιηαηε ιεο κε ζα ιηζα ληνκα ηαο & κειηηδα λα Ραιηαηε ιεο ιαραληθσ λ κε γηανπ ξηη θαη πέζην Ξε ηνπξα κε θνηόπνπιν θξαζα ην θαη ειηε ο Ξε ηνπξα ιαραληθσ λ κε απνμεξακέλα καληηα ξηα θαη ιεπθν θξαζη Σπινπι ηεο κε θηιεηα θηα θνηόπνπινπ Σπινπι ηεο ιαραληθω λ κε θαπληζηό ηπξι θαη θνινθπζα θηα Σπινπι ηεο νιηθη ο α ιεζεο κε γαϊ ο ηπξι θαη ληνκαηι ληα Σπινπι ηεο κε κεια λη ζνππηα ο, κε ρηαπν δη Σπινπηηα θη κε βνπβα ιη θνθθηληζηό ζηε γα ζηξα Δπξηζηό κε αγειαδηλό βνυ ηπξν Πνυ πα θηδε κε ληνκα ηα, βαζηιηθό θαη παξκεδα λα Ξηια θη κε θηδε Καθαξι λα κε πε ζην ξόθαο θαη θεθαινγξαβηε ξα Βι δεο κε ηόλν, ληνκα ηα θαη ειηε ο Βι δεο ιαραληθω λ κε πε ζηξνθα θαη θξε κα γα ιαθηνο Ξιεμνυ δεο κε ζα ιηζα από ςεηη πηπεξηα Φισξι λεο θαη κειηηδα λα Πηξηθηα ξηα κε γαξι δεο θαη ληνκα ηα Πηξηθηα ξηα κε κεια λη ζνππηα ο, κε ηξη κκα απγνηα ξαρνπ Ρακπνπιε κε πιηγνυ ξη Θνηόπνπιν η αξλι κε πιηγνυ ξη

3 Φξνπηε ληα ζαια ηα κε ζηηα ξη, αληι β θαη αρια δη Ραλνκε λνο ζνξβα ο (ζνυ πα από ζπαζκε λν ζηηα ξη κε γηανυ ξηη) Παια ηα κε θνυ ξληθν θαιακπνθι ζην θνξθόην, καπξνκα ηηθα θαζόιηα θαη θξνπ ηα Σαιβα ο από θνυ ξληθν θαιακπνθι ζην αιευ ξη Θνπο-θνπο dinkel κε πνιπ ρξσκα ιαραληθα Γηνπβε ηζη γαξι δεο κε βαζηιηθό Γηνπβε ηζη κε ην «θξε αο ηνπ θησρνυ αλζξω πνπ» η ρνξηνθαγηθό γηνπβε ηζη Καθαξνλα θη θνθηό dinkel κε ρηαπόδη Σπινπι ηεο dinkel κε θνην πνπιν ζηε γα ζηξα Φηδε ο dinkel κε θνινθπζα θηα, δπόζκν θαη αλζόηπξν Καθαξι λα dinkel κε θξε κα θε ηαο Κι α ηζηνξι α 40 ρξόλσλ Τν 1969 ν παππνύ καο, Γηώξγνο Μαξηαβαιηδόγινπ, πξόζθπγαο από ηε Μηθξά Αζία, θηηάρλεη ζην ρσξηό ηνπ, ζηελ Αξαβεζζό Γηαλληηζώλ, έλα θνύξλν όπνπ παξαζθεπάδεη ςσκί θαη παξαδνζηαθέο πίηεο. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ην 1974, ν παηέξαο καο, Κπξηάθνο Μαξηαβαιηδόγινπ, κε ηελ ελεξγή, θαη παληαρνύ παξνύζα, κακά καο, Γώξα Καηζηξέιε, γλήζηα Θεζζαιή, από ην Σκόθνβν Καξδίηζαο, ζέινληαο λα εμαζθαιίζνπλ άξηζην αιεύξη γηα ην θνύξλν, ζηήλνπλ έλαλ αιεπξό.πιν θαη αιέζνπλ ηα θαιύηεξα αιεύξηα. Τν 1980 ν κηθξόο αιεπξόκπινο εμειίζζεηαη ζε κία νηθνηερλία παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ κε βάζε ηα δεκεηξηαθά. Σηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ, ε άξηζηε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηνπο θαη ε εκπηζηνζύλε

4 ηνπ θόζκνπ, ηνπο νδήγεζαλ θαη ζην ρώξν ησλ δπκαξηθώλ. Δκείο, ε ηξίηε γεληά πιένλ, έρνπκε αλαιάβεη ηα ελία ηεο επηρείξεζεο, όπνπ ζε λέεο εγθαηαζηάζεηο, κε ππεξζύγρξνλν εμνπιηζκό, δηαηεξώληαο όκσο ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο θαη ζπληαγέο, παξάγνπκε πξντόληα πςειήο πνηόηεηαο ζηελ θαιύηεξε δπλαηή ηηκή. Σηεξίδνπκε ην ηόπν καο, ηνπο αγξόηεο θαη θηελνηξόθνπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη πξνκεζεπόκαζηε ηα δεκεηξηαθά καο απνθιεηζηηθά από ηνλ Κάκπν ησλ Γηαλληηζώλ θαη ηα νξνπέδηα ηεο νξεηλήο Χαιθηδηθήο. Γηα ην γάια θαη απγά πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, εκπηζηεπόκαζηε απνθιεηζηηθά πηζηνπνηεκέλεο θάξκεο ηνπ Κηιθίο. Με κεξάθη θαη όξεμε αλαβηώλνπκε μεραζκέλεο γεύζεηο, πεηξακαηηδόκαζηε κε θαηλνύξηα πιηθά θαη ραηξόκαζηε θάζε θνξά πνπ είκαζηε ζην ηξαπέδη ζαο, κε πεξηζζόηεξα από 50 πξντόληα. θαη 50 ζπληαγω λ Μεηά από πνιιά καγεηξέκαηα θαη αθόκε πεξηζζόηεξεο δνθηκέο, θηηάμακε γηα ζαο 50 ζπληαγέο. Οη ζπληαγέο πνπ πξνηείλνπκε είλαη απιέο, αιιά πεληαλόζηηκεο, πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ εμαηξεηηθή πνηόηεηα ησλ δπκαξηθώλ Αγροζύμη. Δίλαη ζπληαγέο πνπ, θαηά θύξην ιόγν, εκπλένληαη από ηελ παξάδνζε, αιιά είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο, θαη ζηνλ ζύγρξνλν ηξόπν δσήο καο. Πιήζνο από ηηο ζπληαγέο καο αληινύλ έκπλεπζε από ηελ θνπδίλα ηεο Αναηολή, θαη εηδηθόηεξα ηελ Πνιίηηθε, ηε Μηθξαζηάηηθε, ηελ θνπδίλα ηνπ Πόληνπ, θαη ηεο Καπαδνθίαο. Κνπδίλεο, θηβσηνί γαζηξνλνκηθώλ παξαδόζεσλ, όπσο απηέο κεηαθέξζεθαλ από ηνπο πξόγνλνπο καο, νη νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο. Δθηόο από ηνλ ληόπην ζηνηρείν θαη ηνπο πξόζθπγεο, ηε πινύζηα γαζηξνλνκηθή παξάδνζε ηεο Μακεδονίαρ, έρνπλ δηακνξθώζεη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκώλ, Θξάθεο, Βαιθάληνη, Βιάρνη, Σαξαθαηζάλνη, Αξβαλίηεο. Η θάζε νκάδα κε ηα δηθά ηεο πξντόληα θαη ηε δη-

5 θή ηεο θνπιηνύξα ζηελ θνπδίλα θαη ην ηξαπέδη. Κιέςακε ηερληθέο, γεύζεηο θαη ζπληαγέο από όινπο απηνύο. Γελ αθήζακε έμσ ηνπο Θεζζαλούρ, γηαηί κεγαιώζακε κε ηελ θνπδίλα ηεο κακά καο από ην Σκόθνβν. Γελ αληηζηαζήθακε όκσο ζηνλ πεηξαζκό λα αληιήζνπκε έκπλεπζε θαη από ηνπο βαζηθνύο καθαξνλάδεο ηνπ πιαλήηε, ηνπο Ιηαλούρ, θαη ηνπο θαινθαγάδεο Γάλλοςρ. Καη επεηδή πάλσ απ όια, ν γαζηξνλνκηθόο πινύηνο ελόο ηόπνπ είλαη ηα πξντόληα ηνπ, νη ζπληαγέο καο αμηνπνηνύλ θαη αλαδεηθλύνπλ ηηο πεξίθεκεο πηπεξηέο Φισξίλεο, ηα ζπαξάγγηα πνπ θαιιηεξγνύληαη, θαηά θόξνλ, ζηελ πεξηνρή καο, ηα μηλά δακάζθελα, πνπ αηώλεο ρξεζηκνπνηνύζακε αληί γηα ιεκόληα, ηα ςάξηα ηνπ γιπθνύ λεξνύ θαη ηηο πεληαλόζηηκεο πέζηξνθεο πνπ έρνπκε ζηε Βόξεηα Διιάδα, ην βνπβαιίζην θξέαο, από βνπβάιηα πνπ κεγαιώλνπλ δίπια ζηηο Μαθεδνληθέο ιίκλεο, ηα απνμεξακέλα καληηάξηα, ρξπζάθη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηα ζπάληα πνληηαθά ηπξηά καο. Με ηελ επρή, θάζε ζηξσκέλν ηξαπέδη λα απνηειεί αθνξκή πξαγκαηηθήο ζπλάληεζεο κε ηνπο αλζξώπνπο καο, ζηηγκή επγλσκνζύλεο θαη πεγή ραξάο, ζαο επρόκαζηε καλά μαγειπέμαηα και καλά γεςζηικά ηαξίδια. Κώζηαρ & Γιώπγορ Μαπηαβαληδόγλος Χρήσιμα tips για καλσ τερα μαγειρε ματα εν ξεπλε νοςμε ποηε ηα δςμαπικα θα ησ από ηξερνυ κελν λεξό, γηαηι ρα λνπλ πνζόηεηα από ην α κπιό ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ θνιια εη θαια ε ζα ιηζα θαη λα ρα λνπκε κέξνο ηεο γεπ ζεο ηνπο. Ρα ζηξαγγι δνπκε, ηα ιαδσ λνπκε έ ηα βνπηπξσ λνπκε,

6 αλα ινγα ηα γνυ ζηα καο, θαη ηα πεξηρπ λνπκε κε ηε ζα ιηζα. Ζ ζπλη ζεηα γηα ην με πιπκα ησλ δπκαξηθω λ ζρεηι δεηαη κε ην θαθη ο πνηόηεηαο ζπαγθε ηη πνπ θπθινθνξνυ ζε ζηελ αγνξα πξηλ απν 3-4 δεθαεηι εο θαη ια ζπσλε πνιυ ευ θνια. Πη κεξα, δελ ππα ξρεη απηη ε αλα γθε, ε νπνηά επηπιένλ ππνβαζκη δεη ζεκαληηθα ην θαγεηό καο. Πε πεξη πησζε πνπ ηα παπαβπα ζαμε, ηα θαηεβα δνπκε απν ηε θσηηα, ξι ρλνπκε έλα πνηέξη θξπ ν λεξν κέζα ζηελ θαηζαξν ια, γηα λα δηαθν ςνπκε απν ηνκα ην βξαζκν ηνπο θαη ηα ζηξαγγι δνπκε. Σξεζηκνπνηνυ κε ξυ λινερ κοςηα λερ ζην καγεη ξεκα. Νη κεηαιιηθέο θνπηα ιεο σο θαινι αγσγνι ηεο ζεξκόηεηαο ξι ρλνπλ ζηηγκηαι α ηε ζεξκνθξαζι α ηνπ θαγεηνυ, θαη ηα ζπλερέ ζθακπαλεβα ζκαηα ηεο ππνβαζκη δνπλ ηε γεπ ζε ηνπ θαγεηνπ καο. Ξξνκεζεπόκαζηε ε λαλ δοζομεηπεηη ρσξεηηθόηεηαο 250 ml, ε λαλ δνζνκεηξεηη 1 ιι ηξνπ, 1 ζεη δνζνκεηξηθα θνπηα ιηα θαη κηά ειεθηξνληθη δπγαξηα. ελ ρξεηα δεηαη λα ηα πιεξσ ζνπκε αθξηβα. Πηελ αγνξα ππα ξρνπλ πνιπ θαιη ο πνηόηεηαο θαη πνιυ νηθνλνκηθα ζυ λεξγα, ηα νπνηά ζα ηα έρνπκε ζηε θνπδη λα καο κι α νιόθιεξε δση. Δηδηθα αλ δελ ε ρνπκε κεγα ιε πει ξα, ει λαη απαξαι ηεηα. Ζ δηακα ρε αλα κεζα ζε απηνπ ο πνπ βξα δνπλ ηα δπκαξηθα ζε ζθέην αιαηηζκε λν λεξό θαη ζε απηνυ ο πνπ πξνζζε ηνπλ 1-2 θνπηαιηε ο ειαηόιαδν...δελ έρεη ιέμεη. Δπηιε γνπκε ηνλ δηθό καο ηξόπν. Ζ α ξηζηε πνηόηεηα ησλ δπκαξηθω λ Αγξνδυ κε εμαζθαιι δεη όηη θαη κε ηνπο δπ ν ηξν πνπο ηα δπκαξηθα ζα εη λαη ηέιεηα. Έλα αθν κε βαζηθό δι ιεκκα ζε ζρε ζε κε ηα δπκαξηθα ει λαη: ελαιο λαδο η βου ηςπο. Γηα λα γη λεη αθν κε πην πεξη πινθν ην δη ηεκα, πξνθυ πηεη θαη ην εξω ηεκα: σκό η δεζηακε λν ειαηόιαδν. Βνυ ηπξν πνπ ζα ιησ ζεη απν ηε ζεξκόηεηα ηνπ δπκαξηθνυ η βνυ ηπξν πνπ ζα ην θα ςνπκε ; Αλ θαη πεξι νξε μεσο θνινθπζόπηηα, ζηηο ζπληαγέο καο θαηα θπ ξην ιν γν πξνηει λνπκε σκό ειαηόιαδν θαη πα ληα ε μηξα παξζε λν, ςπρξη ο

7 ε θζιηςεο. Δι λαη ην ειαηόιαδν πνπ δηαηεξει κε ηνλ ηδαληθόηεξν ηξόπν ηα αξω καηα ηνπ θαη ηα πιη ξε ζξεπηηθα ζπζηαηηθα ηνπ. νθηκα ζηε λα πεξηρυ ζεηε ηα δπκαξηθα κε ε λα θαιό ειαηόιαδν θαη κπξη ζηε ηα αξσ καηα πνπ απειεπζεξσ λνληαη κν ιηο έξρεηαη ζε επαθέ κε ην θξεζθνκαγεηξεκέλν δεζην θαγεηό. Πηηο ζπληαγε ο πνπ πξνηει λνπκε βνπ ηπξν, ελλννυ κε κόλν ην θξε ζθν βνυ ηπξν θαη όρη καξγαξι λεο. Πηηο ζπληαγέο πνπ πξνηεη λνπκε ζα ληζα νηομα ηαρ, ηε θηηα ρνπκε από θξε ζθηα σ ξηκε ληνκα ηα, πεξαζκε λε από ηνλ ηξι θηε. Απηό ελννυ κε θαη όηαλ αλαθε ξνπκε ρπκό θξε ζθηαο ληνκα ηαο. Ο ηαλ ε ληνκα ηα ει λαη πεξαζκε λε ζηνλ ηξι θηε, θαη ν ρη ζην κνυ ιηη, παξακε λεη πνιυ πην δσληαλη αθόκε θαη κεηα ην καγει ξεκα. Αλ δελ εη λαη ε επνρέ ηεο ληνκα ηαο, πξνηει λνπκε (αθόκε θαη αλ δελ ην αλαθε ξνπκε) ηηο ηππνπνηεκέλεο ςηινθνκκε λεο ληνκα ηεο ζην ρπκό ηνπο η νιόθιεξα ληνκαηα θηα ζην ρπκν ηνπο, ηα νπνηά ςηινθν βνπκε. Ν σπο νορ βπαζμου πνπ αλαθέξεηαη πα λσ ζηηο ζπζθεπαζι εο ηεο Αγξνδυ κε αθνξα ζε δπκαξηθα πνπ βξα δνπλ ζε ζθε ην λεξό. Πε πεξι πησζε πνπ επηιε μνπκε λα ξη μνπκε θαη ιη γν ειαην ιαδν, ελδερνκε λσο λα ρξεηαζηνυ λ αθόκε ε λα ιεπηό βξα ζηκν. Δπεηδη ν σπο νορ μαγειπε μαηορ ει λαη κι α βαζηθη παξα κεηξνο γηα ηελ επηηπρηά κηάο ζπληαγέο δπκαξηθσ λ, ει καζηε πνιυ πξνζεθηηθνι ζε απηό. Ρα δπκαξηθα, ζην ζπ λνιν ηνπο, εηνηκα δνληαη όια ζε ιεπηα. Αιια απηα ηα εια ρηζηα ιεπηα, απαηηνυ λ λα ει καζηε ζηελ θνπδι λα θαη λα ηα παξαθνινπζνυ κε. Ν ρξόλνο καγεηξε καηνο ζρεηι δεηαη α κεζα κε ηα ζθευ ε πνπ ε ρνπκε ζηελ θνπδι λα καο, πόζν παρυ ο ει λαη ν πα ηνο ζηηο θαηζαξόιεο θαη ζηα ηεγα ληα καο, από ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνυ (ηα λεξα κε πνιια α ιαηα, απαηηνυ λ πεξηζζόηεξν ρξν λν) θαη θπζηθα από ηελ έληαζε ηεο θσηηα ο πνπ έρεη ε θνπδη λα καο. Γη απηό αθνινπζνυ κε ην ρξόλν καγεηξε καηνο πνπ ππα ξρεη ζηηο ζπληαγε ο ηεο Αγξνδυ κεο, αιια ππνινγι δνπκε θαη ηνπο παξα γνληεο ζηελ θνπδι λαο καο. Δλδε ρεηαη λα ππα ξμνπλ απνθιι ζεηο 1-2 ιεπηω λ. Ρν ι δην ηζρυ εη θαη γηα ην τη ζιμο ζηο θου πνο. Πεκαληηθό ξόιν

8 εδω παι δνπλ, ην π ςνο ηεο ζρα ξαο ηνπ θνπ ξλνπ, ν αέξαο (εα λ ε θνπδι λα ει λαη αεξόζεξκε) θαη ηα ζθεπ ε πνπ ρξεζηκνπνηνπ κε. Γη απηό, εηδηθα ηα ηειεπηαι α ιεπηα, ε ρνπκε ην λνπ καο ζην θαγεηό. Ρελ πξσ ηε θνξα πνπ θηηα ρλνπκε κι α ζπληαγη, ει καζηε δυ ν θνξε ο πην πξνζεθηηθνι. Ο ηαλ νη ζπληαγε ο καο αλαθε ξνπλ ε λα θιηηδα λη απν ην ηα δε δπκαξηθό ζεκαι λεη όηη, γεκι δνπκε ην δοζομεηπεηη -θλιηδα νι ε σο ηελ ε λδεημε 1 θιηηδα λη, κε ην δπκαξηθν πνπ ζέινπκε λα καγεηξε ςνπκε, θαη κε βα ζε απην, κεηξα κε ζηε ζπλέρεηα ην λεξν θαη ην ρπκν ληνκα ηαο πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε. Ο ηαλ δελ αλαθε ξεηαη ζηηο ζπληαγε ο ε ακπιβη ρ ποζο ηεηα ηος νεπου πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηέζνπκε, ζεκαι λεη όηη δελ ε ρεη ζεκαζι α ε αθξι βεηα ζην λεξό, γηαηι ζα ζηξαγγι ζνπκε ζην ηε ινο ηα δπκαξηθα. Γεληθα, ππνινγι δνπκε ν ηη θα ζε 100 γξ. δπκαξηθω λ, ηα νπνηά ζα ζηξαγγη ζνπκε, ρξεηα δνληαη 1 ιι ηξν λεξνυ. Κπαηα με ζεμειω ζειρ! Δπεηδη ε ρνπκε πνιια ζην λνπ καο θαη μερλα κε, ζεκεηω λνπκε ζε έλα ηεηξα δην ηα πξα γκαηα πνπ ζε ινπκε λα αιια μνπκε, όηαλ μαλαθα λνπκε ηε ζπληαγέ, ηνλ αθξηβη ρξόλν πνπ νινθιεξω ζεθε ε ζπληαγη ζηε δηθη καο θνπδι λα θαη νηηδη πνηε ζα ηελ ε θεξλε πην θνληα ζηα γνπ ζηα καο. Η κπςτύνα ηος κακου μα γειπα ει ναι ηο ηςπι. Κε ηελ ε ληνλε θαη ευ θνιε γευ ζε ηνπ, ην ηπξι, κπνξει λα βειηηω ζεη νπνηαδη πνηε ζπληαγη θαη λα θξυ ςεη θαθε ο πξω ηεο υ ιεο η θαθνκαγεηξε καηα. Κελ παξαζπ ξεζηε! Κελ ρξεζηκνπνηεηήε ηπξι ζε όια ηα πηα ηα δπκαξηθω λ. Πε θα πνηεο ζπληαγέο ην ηπξη ηαηξηα δεη γα ληη θαη αλαδεηθλπ εη κε ηνλ ηδαληθν ηεξν ηξν πν ην θαγεηό. Αιια ε ζπλη ζεηα λα βα δνπκε ζε όια ηα πηα ηα δπκαξηθω λ, ηπξι, ηζνπεδω λεη ηηο γευ ζεηο. Απνιαυ ζηε ηε γευ ζε ηεο θαιέο πξσ ηεο π ιεο ελν ο δπκαξηθνπ θαη εμεξεπλέζηε ηα αξω καηα ησλ ζπζηαηηθω λ ηεο ζα ιηζαο, ρσξι ο ηα βαξυ ζθε παζκα ηνπ ηπξηνπ. Ο ζν πεξηζζόηεξν γεπόκαζηε θαζαξε ο γευ ζεηο, ηόζν πεξηζζόηεξν νμυ λεηαη ην θξηηη ξηό καο, βειηηω λνληαη νη γεπζηγλσζηηθε ο καο ηθαλόηεηεο θαη καγεηξευ νπκε θαιυ ηεξα.

9 Κεηξη ζεηο & κεδνυ ξεο πνινγι δνπκε όηη γηα θα ζε κεξι δα ρξεηαδόκαζηε γξ. δπκαξηθω λ. Αλ ε ζπληαγέ έρεη πνιια επηπιένλ π, π.ρ. θξε αο η πνιια ιαραληθα, ηόηε ε πνζόηεηα κεηω λεηαη πεξι πνπ ζηα 80 γξ. Γηα θα ζε κεξη δα ηπξηνπ, σο ζπλνδεπηηθν ζηα δπκαξηθα, ππνινγι δνπκε πεξι πνπ 50 γξ. Ο ηαλ ρξεηαδόκαζηε πην αθξηβει ο κεηξη ζεηο κπνξνυ κε λα ζπκβνπιεπηνυ κε ηνλ παξαθα ησ πι λαθα: 1 θιηηδα λη 250 ml 1 θνπη. ζνυ παο 15 ml 1 θνπη. γιπθνυ 5 ml Λεξό 1 θιηηδα λη 240 γξ 1 θ.ζ. 15 ml Ιεκόλη / Ξνξηνθα ιη 1 θιηηδα λη 240 γξ 1 θ.ζ. 15 ml Ια δη 1 θιηηδα λη 220 γξ 1 θ.ζ. 15 ml

10 Βνυ ηπξν 1 θιηηδα λη 230 γξ 1 θ.ζ. 15 γξ Γηανυ ξηη 1 θιηηδα λη 230 γξ 1 θ.ζ. 15 ml Θξε κα γα ιαθηνο 1 θιηηδα λη 230 γξ 1 θ.ζ. 15 ml Ρπξι ηξηκκε λν 1 θιηηδα λη 110 γξ Αιευ ξη 1 θιηηδα λη 130 γξ 1 θ.ζ. 10 γξ Θνξλ θια νπξ 1 θιηηδα λη 110 γξ 1 θ.γι. 5 γξ

11 Ακυ γδαια νιόθιεξα / ακπγδαιόςηρα 1 θιηηδα λη 130 γξ 1 θ.ζ. 10 γξ ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΠΗΡΑΟΔΛΗΝΠ ΓΙΘΝΠ Ξι ηα κε ζηηαξε λην ηξαραλα Κι α θιαζηθη ηξαραλόπηηα όπσο ηελ θα λνπλ ζηελ Η πεηξν. Ππληαγη ε νπνι α αμηνπνηει όια ηα θηελνηξνθηθα πξντόληα πνπ ππη ξραλ α θζνλα ζε θα ζε λνηθνθπξην : γα ια, απγα, ηπξι θαη βνυ ηπξν. Γηα 12 θνκκα ηηα 300 γξ. ηξαραλα ζηηαξε λην γιπθό 450 ml λεξό βξαζηό 400 ml γα ια 4 κε ηξηα απγα η 3 κεγα ια 300 γξ. θε ηα ζξπκαηηζκε λε 4 θνπηαιηε ο ειαηόιαδν αια ηη, πηπε ξη ιι γν βνυ ηπξν γηα λα βνπηπξω ζνπκε ην ηαςι ιι γα θιαξα θηα θξε ζθηα ξι γαλε

12 Ρνπνζεηνυ κε ηνλ ηξαραλα ζε ε λα κπσι. Οι ρλνπκε από πα λσ ηνπ ην βξαζηό λεξό. Αλαθαηευ νπκε θαη ηα αθη λνπκε πεξι πνπ 10', όζν ζα ρξεηαζηει γηα λα εηνηκα ζνπκε ηα ππόινηπα π. Π ε λα βνπηπξσκε λν ηαςι, δηαζηα ζεσλ 40 Σ 28 εθ. βα δνπκε ηελ θε ηα ζξπκκαηηζκε λε, ην γα ια θαη ηα 3 (η ηα 2, αλ εη λαη κεγα ια) απγα, ηα νπνι α ε ρνπκε ρηππη ζεη πξηλ. Αλαθαηευ νπκε θαια, πξνζζε ηνπκε ηνλ ηξαραλα κε ην λεξό ηνπ, αια ηη, θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη, αλαθαηευ νπκε θαη πα ιη. Σηππα κε ην ηειεπηαι ν απγό καδι κε ην ειαηόιαδν θαη ην ξι ρλνπκε πα λσ απν ηα ππν ινηπα π. Τη λνπκε ζε πξνζεξκαζκε λν θνυ ξλν ζηνπο 200ν C γηα 25', κε ρξη λα ξνδι ζεη ιι γν ε επηθα λεηα ηεο. Ρε βγα δνπκε απν ην θνπ ξλν θαη ηελ αθέλνπκε λα θξπω ζεη γηα κηζη ω ξα. Ρελ θν βνπκε θαη ηε ζεξβι ξνπκε κε ιι γε θξε ζθηα ξι γαλε. tips: ε επηηπρηά απηέο ηεο επ θνιεο θαη πεληαλν ζηηκεο ζπληαγέο βαζι δεηαη ζηηο ζσζηε ο αλαινγι εο ησλ πιηθω λ. Κεηξη ζηε επαθξηβω ο ηηο πνζν ηεηεο θαη ςέζηε ηελ ζηε ζσζηη ζεξκνθξαζι α. ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΠΗΡΑΟΔΛΗΝΠ ΜΗΛΝΠ Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα Γηα 4-5 α ηνκα 1 θηιό κνζρα ξη, θαηα πξνηι κεζε ζπα ια, θνκκε λν ζε κεξι δεο 160 γξ. ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό (1 θιηηδα λη) 1 κεγα ιν θξεκκυ δη ςηινθνκκε λν 2 θι. ρπκό θξε ζθηαο ληνκα ηαο

13 1 θνπηαιηα πειηε 2 θνπηαιηε ο πεηηκε δη 2 δαθλόθπιια ςηινθνκκε λν κατληαλό ιι γν ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν αια ηη, πηπε ξη Πε κηά θαξδηα θαηζαξν ια δεζηαη λνπκε ην ειαην ιαδν θαη ζσηα ξνπκε ην θξέαο καδη κε ην θξεκκπ δη. Γπξι δνπκε ην θξε αο, ω ζηε λα ξνδι ζεη από όιεο ηηο πιεπξε ο. Ξξνζζε ηνπκε ηε ληνκα ηα, ηνλ πειηέ, ην πεηηκε δη, ηα δαθλν θπιια, λεξό (λα ζθεπα δνληαη ηα 2/3 ηνπ θξέαηνο), αιαηι δνπκε θαη αθη λνπκε ην θαγεηό λα βξα ζεη κε ρξη λα καιαθω ζεη ην θξέαο. Ξεξι πνπ 12' πξηλ ην απνζπ ξνπκε απν ηε θσηηα, ξι ρλνπκε ην ηξαραλα, αλαθαηευ νπκε θαη πεξηκε λνπκε λα καιαθω ζεη ν ηξαραλα ο. Διε γρνπκε θαη αλ ν ηξαραλα ο ε ρεη πηεη ηα πγξα ηνπ αιια δελ έρεη γι λεη, πξνζζε ηνπκε ιι γν βξαζην λεξν. Ο ηαλ εηνηκαζηει, απνζυ ξνπκε από ηε θσηηα, αθαηξνυ κε ηα δαθλόθπιια, ειε γρνπκε ην αια ηη θαη ζεξβι ξνπκε πξνζζε ηνληαο πηπε ξη θαη κατληαλό. tips: ην θαγεην κπνξεη λα γη λεη εμαηξεηηθν θαη κε δπγνπ ξη, κε ηνλ η δην ηξόπν καγεηξε καηνο. ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΓΙΘΝΠ Θόθνξαο θξαζα ηνο κε ηξαραλα Γηα 4 α ηνκα

14 1 θόθνξαο πεξι πνπ 2 θηια, θνκκε λνο ζε θνκκα ηηα 160 γξ. ηξαραλα γιπθό (1 θιηηδα λη) 1 κεγα ιν μεξό θξεκκυ δη 1 πνηη ξη θόθθηλν μεξό θξαζι 1 2 θνπηαιηα γιπθηα πα πξηθα 4 κεγα ιεο ληνκα ηεο, πεξαζκε λεο ζηνλ ηξι θηε 3 θιαδα θηα θξε ζθν ιεκνλνζυ καξν ιι γν ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν αια ηη-πηπε ξη Ρζηγαξι δνπκε ην θξεκκυ δη ζην ειαηόιαδν θαη πξνζζε ηνπκε ηνλ θόθνξα. Ρνλ γπξη δνπκε απν ν ιεο ηηο πιεπξέο, ω ζηε λα πα ξεη ρξω κα θαη πξνζζέηνπκε ηε ληνκα ηα. Αιαηι δνπκε, ξι ρλνπκε 2 θιηηδα ληα λεξό θαη ην αθέλνπκε λα βξα ζεη, ειε γρνληαο λα ε ρεη αξθεηό δνπκι. Αθνυ καιαθω ζεη ν θόθνξαο ηνλ ζβη λνπκε κε ην θξαζι θαη αθη λνπκε μεζθε παζηε ηελ θαηζαξόια γηα 3-4', ω ζηε λα εμαηκηζηει ην αιθνόι. Ρν βξα δνπκε αθν κε 15', πξνζζε ηνπκε 1 θιηηδα λη βξαζηό λεξό θαη ξι ρλνπκε ηνλ ηξαραλα. Αλαθαηευ νπκε ζπρλα κε μυ ιηλε θνπηα ια, πξνζε ρνληαο λα κελ θνιιη ζεη θαη ην αθη λνπκε λα βξα ζεη πεξι πνπ 8'. Αλ ρξεηαζηεη πξνζζέηνπκε ιη γν αθν κε βξαζην λεξν. Πεξβι ξνπκε ζηα πηα ηα, ηξι βνπκε ιη γν πηπέξη θαη δηαθνζκνπ κε κε ηα θιαδα θηα ιεκνλνζυ καξνπ. tips: ην ιεκνλνζπ καξν ην βξη ζθνπκε ζε γιαζηξα θηα ζε κεγα ια ζνυ πεξ κα ξθεη η κπνξνυ κε λα ε ρνπκε κι α γιαζηξνυ ια ζην κπαιθόλη καο. Δι λαη κι α πνηθηιι α ζπκαξηνυ κε ε ληνλε ηε γευ ζε ηνπ ιεκνληνπ. Αλ δελ βξνπ κε ιεκνλνζπ καξν κπνξνπ κε λα βα ινπκε ζηε ζπληαγέ ιι γν μυ ζκα από αθε ξσην ιεκόλη.

15 ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΓΙΘΝΠ ΣΔΗΟΝΞΝΖΡΝΠ Ρνπξινυ κε ηξαραλα Ρν θιαζηθν αγαπεκέλν καο ηνπξινπ ρσξηό παηα ηεο, κε λν ζηηκν γιπθν ηξαραλα. Γηα 4 α ηνκα 1 θιηηδα λη ηνπ θαθε ηξαραλα γιπθό 1 κεγα ιε κειηηδα λα (πεξι πνπ 250 γξ.) 6 κηθξα θνινθπζα θηα (πεξι πνπ 250 γξ.) ιι γα πξα ζηλα θαζνια θηα 1 μεξό θξεκκυ δη 150 γξ. ρπκό θξε ζθηαο ληνκα ηαο κατληαλό η δπόζκν 1 2 θιηηδα λα θη ηνπ θαθε ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν αια ηη, πηπε ξη Θόβνπκε ηηο κειηηδα λεο ζε ξνδε ιεο πα ρνπο πεξι πνπ 2 εθ. Ρηο αιαηι δνπκε θαη ηηο αθη λνπκε ζε κηά πηαηέια, ω ζπνπ λα δαθξυ ζνπλ. Κε απηέ ηε δηαδηθαζι α ε κειηηδα λα απνξξνθα πνιυ ιηγόηεξν ια δη θαη ην θαγεην καο γη λεηαη πην ειαθξυ. Θόβνπκε ηα θνινθπζα θηα, επι ζεο ζε ξνδε ιεο, πα ρνπο πεξι πνπ 2 εθ., θαη ηα πξα ζηλα θαζνια θηα ζε δπ ν έ ηξηά θνκκα ηηα, αλα ινγα κε ην κη θνο ηνπο. Ονδι δνπκε ην θξεκκυ δη, ξι ρλνπκε πξσ ηα ηηο κειηηδα λεο θαη ηηο ζσηα ξνπκε κε ην ειαηόιαδν γηα 1-2'. Πηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ηα θαζνια θηα θαη ηα θνινθπζα θηα, αλαθαηευ νπκε, ξι ρλνπκε αια ηη, ηε ληνκα ηα θαη 1

16 θιηηδα λη λεξό. Πθεπα δνπκε θαη ην αθη λνπκε λα βξα ζεη. Ο ηαλ ηα ιαραληθα καο ει λαη βξαζκε λα κελ, αιια θξαηα λε αθόκε, ειε γρνπκε αλ έρνπκε αξθεην δνπκα θη ζηελ θαηζαξν ια θαη ξη ρλνπκε ηνλ ηξαραλα, αλαθαηευ νληαο ζπρλα γηα λα κελ θνιιη ζεη. Πηόρνο ει λαη ν ηξαραλα ο λα ξνπθη μεη ην ληνκαηόδνπκν θαη λα ε ρνπκε ε λα πηα ην πνπ λα ηξσ γεηαη κε πηξνπ λη. πνινγι δνπκε όηη ν ηξαραλα ο ρξεηα δεηαη 8' γηα λα εηνηκαζηεη. Γαξλι ξνπκε κε κατληαλό η δπόζκν, πξνζζε ηνπκε θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη θαη ζεξβι ξνπκε ακε ζσο. tips: απηό ην πηα ην γι λεηαη κε όηη ιαραληθα ε ρνπκε ζην ληνπια πη καο. Κελ δηζηα ζεηε λα πξνζζέζεηε πηπεξηα, αξαθα η κι α ρνυ θηα θαηεςπγκε λν θαιακπν θη. Δι λαη ζεκαληηθό ηα ιαραληθα λα ει λαη θνκκε λα ζην ι δην κε γεζνο γηα λα έρνπλ παξν κνην ρξν λν βξαζκνυ. Ππλνδε ςηε ην κε θε ηα. ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΜΗΛΝΠ Ρξαραλόζνππα κε ειιεληθό πξνζνυ ην Γηα 4 α ηνκα 1 θι. ηξαραλα μηλό 6 θι. λεξό η δσκό ιαραληθω λ 1 θνθηη θνπηαιηα γιπθηα πα πξηθα 4 θε ηεο πξνζνυ ην ξα καο η Θαξπελεζι νπ 1 θνπηαιηα βνυ ηπξν αια ηη, πηπε ξη

17 Πε κι α θαηζαξόια κε βξαζηό δσκό η λεξό πξνζζε ηνπκε αια ηη, βνυ ηπξν, ηελ πα πξηθα θαη ηνλ ηξαραλα. Αλαθαηευ νπκε θαη αθη λνπκε ηνλ ηξαραλα ζε ρακειέ θσηηα γηα 12', κε ρξη λα ρπιω ζεη ε ζνυ πα. Ραπηόρξνλα, ςη λνπκε ζε ε λα ηαςα θη ηηο θε ηεο ηνπ πξνζνυ ην, ζε πξνζεξκαζκε λν θνυ ξλν ζηνπο 180 ν C γηα 10', ε σο όηνπ γι λνπλ ηξαγαλε ο. Πεξβι ξνπκε ην ηξαραλα ζηα πηα ηα, ξι ρλνπκε από πα λσ ην πξνζνυ ην ζε θνκκα ηηα θαη ηξη βνπκε ιη γν πηπέξη. ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΜΗΛΝΠ ΣΔΗΟΝΞΝΗΖΡΝΠ Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο Κεηακνξθω λνπκε ην θιαζηθό ιαραξόξπδν, ζε ενξηαζηηθν πηα ην κε ηξαραλα θαη θόθθηλν ια ραλν Γηα 4 α ηνκα 1 θι. ηνπ θαθέ ηξαραλα μηλν 1 ια ραλν πεξι πνπ 1 θηιό 1 2 θι. καυ ξεο ζηαθι δεο 1 θξεκκυ δη 1 μηλόκειν 1 πνηη ξη θόθθηλν μεξό θξαζι 1 θνπηαιηα μυ δη ρπκό από 1 ιεκόλη 1 θνπηαιηα θαζηαλη δα ραξε αια ηη, πηπε ξη ιι γν ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν

18 Πε κηά βαζηα θαηζαξν ια δεζηαη λνπκε ιη γν ειαην ιαδν θαη ξνδη δνπκε ην θξεκκπ δη. Ξξνζζε ηνπκε ην ια ραλν ςηινθνκκέλν, αιαηι δνπκε, θαη αλαθαηευ νπκε ε σο όηνπ καξαζει. Πβη λνπκε κε ην θξαζι θαη πεξηκε λνπκε 2-3' λα εμαηκηζηεη ην αιθνν ι. Ξξνζζε ηνπκε ην μυ δη ηε δα ραξε θαη 1 θι. βξαζηό λεξό θαη αθη λνπκε ην θαγεηό λα βξα ζεη γηα 20'. Τηινθόβνπκε ην κη ιν θαη ην ξι ρλνπκε ζηελ θαηζαξόια, καδι κε ηηο ζηαθη δεο θαη ην ρπκν ιεκνληνπ. Ρν αθέλνπκε μεζθέπαζην λα ζπλερι ζεη λα βξα δεη γηα αθόκε 10'. νθηκα δνπκε θαη αλ ρξεηα δεηαη πξνζζε ηνπκε αια ηη θαη ιεκόλη. Θε ινπκε ην ια ραλν λα βξα ζεη, αιια λα θξαηα εη αθόκε. Οι ρλνπκε ηνλ ηξαραλα αθνυ βεβαησζνυ κε όηη ππα ξρνπλ επαξθη πγξα (δηαθνξεηηθα πξνζζε ηνπκε ιι γν βξαζηό λεξό). Αλαθαηευ νπκε θαη ην αθη λνπκε λα βξα ζεη α ιια 10'. Πεξβι ξεηαη σο θπξι σο πηα ην η σο ζπλνδεπηηθό ζε πα πηα ςεηη η ζε ρσξηα ηηθα ινπθα ληθα. ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΞΗΘΑΛΡΗΘΝΠ Θξεκκπδόζνππα κε ηξαραλα Κι α ζπληαγη εκπλεπζκε λε από ηελ θιαζηθη γαιιηθη θξεκκπδόζνππα. Γηα 4 α ηνκα 1 θι. ηξαραλα πηθα ληηθν 6 θι. λεξό 4 θνπηαιηε ο θξε ζθν βνυ ηπξν 4 κεγα ια θξεκκυ δηα θνκκε λα ζε ιεπηε ο θε ηεο 200 γξ. θαζε ξη Πνρνυ αια ηη, πηπε ξη

19 Πε κηά θαηζαξν ια δεζηαη λνπκε ην βνπ ηπξν θαη ζσηα ξνπκε, ζε ζηγαλέ πξνο κέηξηα θσηηα, ηα θξεκκπ δηα έσο ν ηνπ γη λνπλ ρξπζαθηα. Αλ ην βνυ ηπξν αξρι ζεη λα καπξι δεη ρακειω λνπκε ηε θσηηα. Πηε ζπλέρεηα πξνζζε ηνπκε 6 θι. βξαζηό λεξό, αιαηι δνπκε θαη ξι ρλνπκε ηνλ ηξαραλα. Αθη λνπκε λα βξα ζεη ζε ζηγαλη θσηηα γηα 10'. Πεξβι ξνπκε ζηα πηα ηα θαη ξη ρλνπκε θαζέξη, πεξαζκε λν από ηξι θηε, θαη θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη. ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΞΗΘΑΛΡΗΘΝΠ ΣΔΗΟΝΞΝΗΖΡΝΠ Πνυ πα ηξαραλα βεινπηε κε ζνο γηανπξηηνυ Γηα 4 α ηνκα 1 θι. ηξαραλα πηθα ληηθν 6 θι. δσκό ιαραληθω λ η βξαζηό λεξό 1 θνπηαιηα θξε ζθν βνυ ηπξν αια ηη, πηπε ξη Γηα ηε ζνο γηανπξηηνπ 4 θνπηαιηε ο ζηξαγγηζηό γηανυ ξηη αια ηη, θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη 2 θνπηαιηε ο ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν

20 Πε κηά κέηξηα θαηζαξν ια βξα δνπκε αιαηηζκέλν λεξν έ ην δσκν ιαραληθω λ. Κόιηο πα ξεη βξα ζε πξνζζε ηνπκε ηνλ ηξαραλα θαη ην βνυ ηπξν. Κεηα από 8'ειε γρνπκε αλ ε ρεη γι λεη. Δπεηδη ζα πνιηνπνηη ζνπκε ηνλ ηξαραλα κπνξνυ κε λα ηνλ βξα ζνπκε 2-3' παξαπα λσ. Ρν αθέλνπκε ιη γν λα θξπσ ζεη θαη ην πνιηνπνηνπ κε ζην κπιέληεξ έ ζην κνπ ιηη. Γηα ηε ζνο γηανπξηηνπ, αλακεηγλυ νπκε ην γηανυ ξηη, ην ια δη, ην αια ηη θαη ην πηπε ξη. Ρα αλαθαηευ νπκε θαια θαη ξι ρλνπκε κι α θνπηαιηα από ηε ζνο ζε θα ζε πηα ην. Ξξνζζε ηνπκε ιι γν αθόκε θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη θαη ζεξβι ξνπκε. ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ Θνηόζνππα κε ηξαραλα ιαραληθω λ Γηα 4 α ηνκα 1 κεζαι ν θνηόπνπιν 1 θιηηδα λη ηνπ θαθε ηξαραλα ιαραληθω λ αια ηη, πηπε ξη ιεκόλη 1 απγό 1 θνπηαιηα βνυ ηπξν (πξναηξεηηθα ) Βα δνπκε ην θνηόπνπιν λα βξα ζεη ζε αιαηηζκε λν λεξό θαη ην μαθξι δνπκε. Ο ηαλ εηνηκαζηεη, ην βγα δνπκε απν ην δσκν, ην αθη λνπκε λα θξπω ζεη, ην μεθνθαιη δνπκε πξνζεθηηθα θαη ην θν βνπκε

21 ζε κηθξα θνκκαηα θηα. Πηξαγγι δνπκε ην δσκό, θαη ηνλ ξη ρλνπκε ζε κηά θαηζαξόια. Ξξνζζε ηνπκε κι α θνπηαιηα βνυ ηπξν. Κόιηο αξρι ζεη λα θνρια δεη πξνζζε ηνπκε ην ηξαραλα θαη κεηα από 9', απνζυ ξνπκε από ηε θσηηα. Απγνθόβνπκε, πξνζζε ηνπκε θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη θαη, αλ ζέινπκε, ιι γν αθόκε ιεκόλη θαη ζεξβη ξνπκε. ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ ΝΙΗΘΖΠ ΑΙΔΠΖΠ Ληνµαηόζνππα µε ηξαραλα & ζνο γηανπξηηνυ Γηα 4 α ηνκα 160 γξ. ηξαραλα ιαραληθω λ νιηθη ο α ιεζεο (1 θιηηδα λη) 3 κεγα ιεο ληνκα ηεο πνιυ ω ξηκεο 1 θξεκκυ δη ξι γαλε αια ηη, πηπε ξη ιι γν ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν Γηα ηε ζνο γηανπξηηνπ 4 θνπηαιηε ο ζηξαγγηζηό γηανυ ξηη ιι γε πα πξηθα αια ηη, πηπε ξη θνπηαιηε ο ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν

22 Πε κηά θαηζαξν ια δεζηαη λνπκε ην ειαην ιαδν θαη ξνδη δνπκε ην θξεκκυ δη. Ξεξλα κε ηηο ληνκα ηεο από ηνλ ηξι θηε θαη ηηο πξνζζε ηνπκε ζηε θαηζαξόια, αιαηι δνπκε θαη βξα δνπκε γηα πεξη πνπ 10'. Πηε ζπλε ρεηα, πξνζζε ηνπκε 11 2 ιι ηξν βξαζηό λεξό θαη κόιηο αξρι ζεη λα θνρια δεη, ξι ρλνπκε ηνλ ηξαραλα, αλαθαηευ νπκε θαη αθη λνπκε ηε ζνυ πα λα ζηγνβξα ζεη γηα 10'. Δλ ησ κεηαμπ αλαθαηεπ νπκε ην γηανυ ξηη, ηελ πα πξηθα, ιι γν αια ηη, πηπε ξη θαη ην ειαηόιαδν. Πεξβι ξνπκε ηε ζνυ πα, βα δνληαο κι α θνπηαιηα από ηε ζνο γηανπξηηνυ ζην θέληξν ηνπ πηα ηνπ, πξνζζε ηνπκε ιι γε ξι γαλε θαη αλ ζε ινπκε θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη. tips: αλ καγεηξεπ νπκε ηε ζνπ πα ρεηκσ λα, αληηθαζηζηνυ κε ηε ξη γαλε, κε κπνπ θνβν. ΡΟΑΣΑΛΑΠ ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ Ρξαραλόην Γηα 2 α ηνκα 160 γξ. ηξαραλα πνιι ηηθν (1 θιηηδα λη) 550 ml δσκό ιαραληθω λ, η βξαζηό λεξό 1 θξεκκυ δη ςηινθνκκε λν 1 2 θι. ρπκό θξε ζθηαο ληνκα ηαο ιι γν ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν ςηινθνκκε λν κατληαλό ιι γε παξκεδα λα γηα γαξλι ξηζκα, γξ. αια ηη, θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη Πε έλα βαζπ ηεγα λη δεζηαη λνπκε ην ειαην ιαδν θαη ξνδι δνπκε ην θξεκκυ δη. Οι ρλνπκε ηνλ ηξαραλα θαη αλαθαηευ νπκε κε μυ ιηλε

23 θνπηα ια γηα λα ιαδσζει θαια παληνυ. Ξξνζζε ηνπκε ηε ληνκα ηα, ην αια ηη θαη κι α θνπηα ια θαπηό δσκό η λεξό. Αλαθαηευ νπκε δηαξθσ ο απαια ε σο όηνπ λα πηεη ηα πγξα ηνπ. Ξξνζζε ηνπκε ηελ επόκελε δόζε δσκνυ θαη ζπλερι δνπκε ε σο ν ηνπ ρπισ ζεη ν ηξαραλα ο. Πηόρνο ει λαη λα κειω ζεη, λα βγα ιεη ην α κπιν ηνπ, αιια λα κελ ιαπαδηα ζεη ηειει σο. Αλ ηειεηω ζεη ν δσκόο καο, κπνξνυ κε λα πξνζζε ζνπκε ζην ηε ινο βξαζηό λεξό. Απνζυ ξνπκε από ηε θσηηα, παζπαιι δνπκε κε ηηο θινι δεο ηπξηνυ, ξι ρλνπκε θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη, ςηινθνκκε λν κατληαλό θαη ζεξβι ξνπκε. tips: νη ζπλδπαζκνη γηα ηξαραλν ην εη λαη α πεηξνη! Ν πνιι ηηθνο ηξαραλα ο ηεο Αγξνδυ κεο επεηδέ πεξηέρεη έδε ληνκα ηα, απνμεξακε λα ιαραληθα (ζπαλα θη πξα ζν, θξεκκυ δη), θόθθηλν πηπε ξη, βαζηιηθό θαη κπνυ θνβν, δελ ρξεηα δεηαη θακηά πξνζζέθε γηα λα γη λεη έλα πεληαλόζηηκν ηξαραλόην. Ξαξ όια απηα, αλα ινγα κε ηα γνυ ζηα ζαο θαη ηα π πνπ ππα ξρνπλ ζην ληνπια πη ζαο, κπνξει ηε λα πξνζζε ζεηε καληηα ξηα, πηπεξηε ο, ιηαζηε ο ληνκα ηεο θ.α. Γηα λα θα λεηε ηνλ πνιηήηθν ηξαραλα ζνυ πα, ε αλαινγηά ηξαραλα -λεξνυ ει λαη ηνπια ρηζηνλ 1-6. ΚΑΛΗΡΑΟΝΠΝΞΑ Καληηαξόζνππα κε θξε κα θε ηα Ππληαγη εκπλεπζκε λε από ηηο λνηθνθπξε ο ηεο Θεζπξσηι αο θαη ηνλ ηξόπν πνπ ελζσκαηω λνπλ ηε θε ηα ζηηο ηξαραλόζνππε ο ηνπο. Γηα 2 α ηνκα 160 γξ. ηξαραλα -καληηαξόζνππα (1 θιηηδα λη) 6 θιηηδα ληα δσκό θξε αηνο η λεξό 1 θιηηδα λη ηνπ θαθε ςηινθνκκε λν κατληαλό 100 γξ. καιαθη θε ηα 2 θνπηαιηε ο ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν

24 αια ηη, θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη Βξα δνπκε ην δσκό η ην λεξό ζε κι α θαηζαξόια. Αιαηι δνπκε θαη πξνζζε ηνπκε ηε καληηαξόζνππα. Πηγνβξα δνπκε γηα 7' αλαθαηευ νληαο ζπρλα. Αλ πέμεη πνιπ, πξνζζε ηνπκε ιι γν αθόκε δσκό η λεξό. Ιι γν πξηλ ηε ζβέζνπκε, ζε έλα βαζπ ηεγα λη δεζηαη λνπκε ην ειαην ιαδν θαη ξι ρλνπκε ηε θε ηα ζξπκκαηηζκε λε. Αλαθαηευ νπκε κε κι α μυ ιηλε θνπηα ια θαη ζε πεξη πνπ 1' ε ρνπκε ε ηνηκε ηελ θξε κα θε ηαο. Κόιηο γι λεη ε καληηαξόζνππα, ηελ παη ξλνπκε κε κηά βαζηα θνπηα ια θαη ηε ξι ρλνπκε ζην ηεγα λη κε ηελ θξε κα θε ηαο. Αλαθαηευ νπκε θαια θαη ζεξβι ξνπκε. Πηα πηα ηα πξνζζε ηνπκε ην κατληαλό θαη θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη. tips: πξνζνρη ζην αια ηη, γηαηι ε θε ηα ει λαη αξθεηα αικπξη. Αλ ζαο αξε ζεη ν κατληαλόο, πξνζζε ζηε α θζνλν. Ζ γέηλε γεπ ζε ησλ απνμεξακε λσλ καληηαξηω λ αλαδεηα ηε θξεζθα δα θαη ηε δξνζηα ηνπ κατληαλνυ. ΘΝΠ ΘΝΠ ΣΔΗΟΝΞΝΗΖΡΝ Παια ηα κε θνπο-θνπο, ζπαξα γγηα θαη πηπεξηε ο Φισξι λεο Ρν θνπο-θνπο κπνξει λα απνηειε ζεη βα ζε γηα κι α ζεηξα από νιόθξεζθεο ζαια ηεο. Ρα βαζηθα ζπζηαηηθα πνπ ρξεηα δνληαη εη λαη ω ξηκε θξε ζθηα ληνκα ηα κε ην δνπκα θη ηεο, θξεκκυ δη, ηδαληθα θξε ζθν, θαη έλα ηνπια ρηζηνλ κπξσδηθν, όπσο ξι γαλε, θξε ζθν δπόζκν, κατληαλό θηι. Από θεη θαη πε ξα κπνξει ηε λα πξνζζε ζεηε όηη ιαραληθό ε ρεηε ζην ληνπια πη ζαο: πηπεξηα Φισξι λεο η πξα ζηλε πηπεξηα, ςηινθνκκε λν αγγνπξα θη, ςηινθνκκε λν ηξπθεξό θνινθπζα θη, βξαζκε λα θξε ζθα θαζνια θηα, θυ βνπο από παληδα ξη θ.α. Δδω πξνηει λνπκε κι α ζπληαγη πνπ ζπλδπα δεη βαζηθα πξντόληα ηεο Καθεδνλι αο, όπσο ηα ζπαξα γγηα θαη ηηο πεξι θεκεο πηπεξηε ο Φισξι λεο.

25 1 2 θιηηδα λη θνπο-θνπο 6 ηξπθεξα ζπαξα γγηα 1 πηπεξηα Φισξι λεο 1 ω ξηκε ληνκα ηα 1 θξε ζθν θξεκκπδα θη θξε ζθν δπόζκν ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν αια ηη, πηπε ξη Πε κηά θαηζαξν ια βξα δνπκε θιηηδα λη αιαηηζκε λν λεξό κε 2 θνπηαιηε ο ειαηόια- δν. Κόιηο πα ξεη βξα ζε, ξι ρλνπκε ην θνπο-θνπο, ην αλαθαηευ νπκε θαη ην βξα δνπκε γηα πεξι πνπ 12'. Ο ηαλ εηνηκαζηει ην ζηξαγγι δνπκε, πεξηρυ λνπκε κε 2 θνπηαιηε ο ηεο ζνυ παο ειαην ιαδν, αλαθαηευ νπκε θαη ην αθη λνπκε λα θξπω ζεη. Δλ ησ κεηαμπ, βξα δνπκε ζηνλ αηκν ηα ζπαξα γγηα γηα ιη γα ιεπηα. Μεθινπδι δνπκε θαη θόβνπκε ηελ ληνκα ηα ζε θπβα θηα, ςηινθόβνπκε ην θξεκκπδα θη θαη ηελ πηπεξηα Φισξι λεο. Βα δνπκε ηα ιαραληθα ζε κηα γαβα ζα, ξι ρλνπκε ια δη, ιεκόλη θαη αια ηη, αλαθαηευ νπκε πξνζεθηηθα γηα λα κελ ζπα ζνπκε ηα ζπαξα γγηα θαη πξνζζε ηνπκε ην θνπο-θνπο. Τηινθόβνπκε ηα θξε ζθα θπιιαξα θηα ηνπ δπόζκνπ, ηξι βνπκε ιι γν πηπε ξη θαη ζεξβι ξνπκε. tips: αλ ζέιεηε, αληι γηα δπόζκν κπνξει ηε λα πξνζζε ζεηε κατληαλό. ΘΝΠ ΘΝΠ ΣΔΗΟΝΞΝΗΖΡΝ Θνπο-θνπο κε θνην πνπιν θαπακα Kapamak ζηα ηνπ ξθηθα ζεκαη λεη θιεη λσ, ζθεπα δσ. Ν όξνο θαπακα,

26 αλαθε ξεηαη ζε καγει ξεκα θαγεηνυ «θαπαθσκε λνπ», ζθεπαζκε λνπ δειαδη κε ην θαπα θη ηεο θαηζαξόια, ην νπνη ν ζηγνβξα δεη. Νη πξόζθπγεο από ηε Ξόιε θαη ηε Κηθξα Αζι α ε θεξαλ πιη ζνο ζπληαγω λ θαπακα θπξι σο κε αξλι, κνζρα ξη θαη θνηόπνπιν. Γηα 4-5 α ηνκα 1 θνηόπνπιν κεγα ιν γξ. θνκκε λν ζε κεξι δεο 1 θιηηδα λη θνπο-θνπο 4 θξεκκυ δηα θνκκέλα ν πσο ζηε ρσξηα ηηθε 1 2 θιηηδα λη ζηαθι δεο καυ ξεο 1 μπιαξα θη θαλε ια 2 θνπηαιηε ο πεηηκε δη ιι γν ειαηόιαδν αια ηη, πηπε ξη Πε έλα ηεγα λη αρλη δνπκε ηα θξεκκπ δηα κε ην πεηηκέδη ζε κέηξηα θσηηα. Αλ ρξεηαζηεη πξνζζέηνπκε 2 θνπηαιηε ο ηεο ζνυ παο λεξό γηα λα κελ θανυ λ ηα θξεκκυ δηα. Ξαξα ιιεια, δεζηαι λνπκε ιι γν ειαηόιαδν ζε κηά θαηζαξν ια θαη ξνδι δνπκε θαια ην θνηόπνπιν. Ξξνζζε ηνπκε ζηελ θαηζαξν ια ηα θξεκκπ δηα, ηηο ζηαθη δεο, ηελ θαλέια, θαη βξαζην λεξό, ω ζηε λα ζθεπα δνληαη ηα 2/3 ηνπ θνην πνπινπ. Αιαηι δνπκε, ρακειω λνπκε ηε θσηηα θαη ηα αθη λνπκε λα βξα ζνπλ. Ο ηαλ γι λεη ην θνηόπνπιν, ην αθαηξνπ κε πξνζεθηηθα κε κι α ηξππεηη θνπηα ια θαη ην ηνπνζεηνυ κε ζε κι α πηαηε ια ζεξβηξι ζκαηνο. Οι ρλνπκε ηα πγξα από ηελ θαηζαξν ια ζε κηά θαλα ηα-δνζνκεηξεηη. Θαη ζπκπιεξσ λνπκε, αλ ρξεηαζηει, κε λεξν, ω ζηε λα ε ρνπκε ζπλν 1 ιι ηξν πγξα. Ρν ξι ρλνπκε πι ζσ ζηελ θαηζαξόια θαη ην αθη λνπκε λα βξα ζεη. Κόιηο θνρια ζεη ξι ρλνπκε ην θνπο-θνπο, αλαθαηευ νπκε, θαη ην αθέλνπκε λα θνπζθω ζεη γηα 12'. Αλ δνπ κε ν ηη ηειεησ λνπλ ηα πγξα ηνπ θαγεηνπ πξηλ γη λεη ην θνπο-θνπο, πξνζζε ηνπκε ιι γν βξαζηό λεξό. Ο ηαλ γι λεη ην θαγεην, ην αθέλνπκε λα μεθνπξαζηεη γηα 10', ην ξη ρλνπκε ζηελ

27 πηαηε ια κε ην θνηόπνπιν, αθαηξνυ κε ην μπια θη θαλε ιαο θαη ζεξβι ξνπκε κε θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη. ΘΝΠ ΘΝΠ ΣΔΗΟΝΞΝΗΖΡΝ ΚΔ ΚΔΙΑΛΗ ΠΝΞΗΑΠ Θνπο-θνπο κε ζνππηέο θξαζα ηεο Γηα 4 α ηνκα 1 θιηηδα λη θνπο-θνπο κε κεια λη ζνππηα ο 1 θηιό ζνππηε ο η θαιακαξα θηα 1 θξεκκυ δη 2 θιηηδα ληα ρπκό θξε ζθηαο ληνκα ηαο 1 θιηηδα λη θόθθηλν μεξό θξαζι ιι γν κα ξαζν ι γν ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν αια ηη, πηπε ξη Θαζαξι δνπκε θαη πιε λνπκε ηηο ζνππηε ο η ηα θαιακαξα θηα. (Ζ ζπληαγη κπνξει λα γι λεη θαη κε θαηεςπγκε λεο ζνππηε ο η θαιακαξα θηα). Ρηο βα δνπκε ζε κηά θαηζαξν ια κε ιη γν λεξν γηα λα βξα ζνπλ, γηα πεξη πνπ 20'. Ο ηαλ εηνηκαζηνυ λ ηηο θόβνπκε ζε ξνδε ιεο. Πε έλα βαζπ ηεγα λη δεζηαη λνπκε ην ειαην ιαδν θαη ξνδη δνπκε ην θξεκκυ δη. Οι ρλνπκε ηηο ζνππηε ο, ηηο ζσηα ξνπκε γηα 2' θαη ηηο ζβη λνπκε κε ην θξαζη. Ξεξηκε λνπκε 2-3' λα εμαηκηζηεη ην αιθνν ι θαη ξι ρλνπκε ηε ληνκα ηα, αιαηι δνπκε, ρακειω λνπκε ηε θσηηα θαη ηηο αθη λνπκε λα γι λνπλ. Ιι γν πξηλ νινθιεξσζει ην καγει ξεκα, ςηινθόβνπκε ην κα ξαζν θαη ην πξνζζε ηνπκε ζηηο ζνππηε ο.

28 Ραπηόρξνλα ζε κι α θαηζαξόια βξα δνπκε 3 θιηηδα ληα αιαηηζκε λν λεξό κε 2 θνπηαιηε ο ειαηόιαδν. Κόιηο πα ξεη βξα ζε, ξι ρλνπκε ην θνπο-θνπο, ην αλαθαηεπ νπκε θαη ην βξα δνπκε γηα πεξη πνπ 12'. Ο ηαλ εηνηκαζηει, πεξηρυ λνπκε κε ιι γν ειαηόιαδν θαη ζεξβι ξνπκε ακε ζσο ζηα πηα ηα σο ζπλνδεπηηθν ζηηο ζνππηε ο. ΘΝΠ ΘΝΠ ΣΔΗΟΝΞΝΗΖΡΝ ΚΔ ΘΑΞΛΗΠΡΝ ΘΝΘΘΗΛΝ ΞΗΞΔΟΗ Θνπο-θνπο κε κπαθαιηα ξν Πηελ ελδνρσ ξα ηεο Καθεδνληάο, εθει όπνπ ηα θξε ζθα ζαιαζζηλα ςα ξηα δελ ε θηαλαλ πνιυ ζπρλα, αγαπεκε λν θαγεηό η ηαλ ν παζηόο κπαθαιηα ξνο πνπ πνπιηόηαλ όιν ην ρξόλν ζηα κπαθα ιηθα. Δθηόο από ηεγαλεηό, ην καγει ξεπαλ ζπρλα πιαθι κε μηλα δακα ζθελα. 250 γξ. θνπο-θνπο κε θαπληζην θν θθηλν πηπέξη 1 θηιό παζηόο κπαθαιηα ξνο 2 θηια πξα ζα θνκκε λα ζε ξνδε ιεο 1 κεγα ιν θξεκκυ δη 10 μηλα δακα ζθελα 1 ζθειι δα ζθόξδν 2 θιηηδα ληα ρπκό θξε ζθηαο ληνκα ηαο 1 πξε δα πα πξηθα 2 δαθλόθπιια 1 θιηηδα λη ηνπ θαθε ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν αια ηη, πηπε ξη

29 Ξιε λνπκε θαια ην ςα ξη από ην πνιυ αια ηη θαη κε ε λα θνθηεξό καραι ξη αθαηξνυ κε ηελ νπξα θαη ηα πηεξπ γηα, θαη θν βνπκε ην ππόινηπν ζε κεξι δεο. Ρνλ μαικπξη δνπκε ηνπια ρηζηνλ γηα 24 ω ξεο, αιια δνληαο 4-5 θνξε ο ην λεξό. Νη σ ξεο μαικπξη ζκαηνο πνηθηίνπλ αλα ινγα κε ην πα ρνο ηνπ ςαξηνυ. Εεζηαι λνπκε ιι γν ειαηόιαδν, ξνδι δνπκε ην θξεκκπ - δη θαη πξνζζέηνπκε ηα πξα ζα. Ρα αθέλνπκε κε ρξη λα καιαθω ζνπλ, γηα πεξη πνπ 6-7'. Κόιηο καξαζνυ λ, ζηξω λνπκε ηα πξα ζα ζηνλ πα ην ελν ο ηαςηνπ. Από πα λσ αθνπκπα κε ηα θηιε ηα ηνπ κπαθαιηα ξνπ, πξνζζε ηνπκε ηα δακα ζθελα, ην ζθν ξδν ςηινθνκκε λν, ηα δαθλν θπιια, ηελ πα πξηθα θαη πεξηρπ λνπκε κε ηελ ληνκα ηα θαη ην ειαηόιαδν. Τη λνπκε ζηνπο 180ν C ζε πξνζεξκαζκέλν θνυ ξλν γηα 35' πεξι πνπ. Κόιηο εηνηκαζηει ν κπαθαιηα ξνο, ξι ρλνπκε ζε αιαηηζκέλν λεξν πνπ θνρια δεη ην θνπο-θνπο θαη κεηα από 12', απνζυ ξνπκε από ηε θσηηα. Ξεξηρυ λνπκε κε ιι γν ειαηόιαδν, αλαθαηευ νπκε θαη ζεξβι ξνπκε, βα δνληαο ζε θα ζε πηα ην ην κπαθαιηα ξν πιαθι θαη ην θνπο-θνπο σο ζπλνδεπηηθν. tips: ε ζπληαγέ κπνξεη λα γη λεη θαη κε γξηβα δη (η θππξι λν όπσο ην ιε λε ζηα λόηηα), ε λα πεληαλόζηηκν ιηκλι ζην ςα ξη, πνιυ αγαπεηό ζε όιε ηελ Βόξεηα Διια δα. ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ ΚΔ ΑΓΑ ΘΑΗ ΓΑΙΑ Γηνπβε ηζη θνυ ξλνπ κε θαηζι θη Γηα 4-5 α ηνκα γξ. αξλα θη η θαηζηθα θη (κπνπηα θη, ηεκαρηζκε λν) 1 παθε ην θξηζαξα θη 1 θξεκκυ δη ςηινθνκκε λν 2 θιηηδα ληα ρπκό θξε ζθηαο ληνκα ηα

30 1 θνπηαιηα δα ραξε αια ηη, θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη 2-3 θιαδα θηα θξε ζθνπ δεληξνιι βαλνπ (πξναηξεηηθα ) Ξιε λνπκε θαη αιαηνπηπεξω λνπκε θαια ην θξε αο. Ρν ηνπνζεηνυ κε ζηε γα ζηξα, πξνζζε ηνπκε ε λα θιηηδα λη λεξό θαη ην βα δνπκε ζε πξνζεξκαζκε λν θνυ ξλν, ζηνπο 200 ν C γηα ω ξεο. Αλ καο αξε ζεη ην α ξσκα ηνπ δεληξνιι βαλνπ πξνζζέηνπκε δπ ν θιαξα θηα ζην ηαςι. Ραπηόρξνλα ζε κι α κηθξη θαηζαξόια αρλι δνπκε ην θξεκκυ δη κε 2 θνπηαιηε ο λεξό, πξνζζε ηνπκε ηε ληνκα ηα, ηε δα ραξε, αιαηι δνπκε θαη βξα δνπκε ζε κέηξηα θσηηα γηα 10' πεξι πνπ, ω ζπνπ λα κειω ζεη ε ζα ιηζα. Ρν θαγεην γη λεηαη λνζηηκν ηεξν θαη ειαθξπ ηεξν αλ δελ ηζηγαξι ζνπκε ην θξεκκυ δη ζε ια δη. Ο ηαλ βεβαησζνυ κε όηη ην θξε αο ε ρεη γι λεη, ξι ρλνπκε ζην ηαςι ηε ζα ιηζα, 8 θιηηδα ληα βξαζηό λεξό, ην θξηζαξα θη θαη αλαθαηεπ νπκε θαια. νθηκα δνπκε ιι γν ην δνπκα θη θαη αλ ρξεηα δεηαη αιαηη δνπκε. Πθεπα δνπκε ηε γα ζηξα θαη αθη λνπκε ην θαγεηό ζην θνυ ξλν γηα 20'. Ρν βγα δνπκε, ην μεζθεπα δνπκε θαη ην αθέλνπκε 10' γηα λα μεθνπξαζηει πξηλ ην ζεξβη ξνπκε. tips: αλ ην θξέαο έρεη αξθεην ιη πνο, γι λεηαη πεληαλόζηηκν ρσξηό ηε πξνζζη θε επηπιε νλ ιαδηνυ η βνπηυ ξνπ. ηαθνξεηηθα πξνζζε ηνπκε κι α κε δυ ν θνπηαιηε ο θξε ζθν βνυ ηπξν. πνινγι δνπκε όηη ην Θξηζαξα θη Αγξνδυ κε ρξεηα δεηαη 20' γηα λα γη λεη ζηηο ζπληαγέο θνυ ξλνπ θαη 15' ζηηο ζπληαγέο θαηζαξν ιαο. Δπι ζεο ζηελ θαηζαξόια ε αλαινγηά κε ην λεξν εη λαη 1-4 αλ ην ζέινπκε θα πσο πηθηό. Γηα ζνυ πα κε θξηζαξα θη ε αλαινγι α ει λαη 1-6. ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ ΘΝΦΡΝ Γηανπξηόζνππα - Καληι Απιη, αιια αγαπεκε λε ζνυ πα ησλ αλζξω πσλ πνπ έξζαλ απν ηελ Θαπαδνθι α. Νη Θαπαδν θεο ηελ νλν καδαλ καληη, όλνκα πνπ ζηνλ Ξόλην ρξεζηκνπνηνυ ληαλ γηα ε λα ηειει σο δηαθνξεηηθό πηα ην, κε

31 δπκαξηθα, γεκηζηα κε θηκα η ζπθσηα θηα πνπιηω λ. Γηα 2 α ηνκα 200 γξ. καθαξνλα θη θνθηό 500 γξ. γηανυ ξηη κε πιη ξε ιηπαξα 2 ζθειι δεο ζθόξδν ιι γν μεξό δπόζκν ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν αια ηη, πηπε ξη Βξα δνπκε ζε κι α θαηζαξόια κε αιαηηζκε λν λεξό ηα καθαξνλα θηα γηα 8'. Ραπηόρξνλα ρηππα κε ζην κνυ ιηη ην γηανυ ξηη, 2 θνπηαιηε ο ειαηόιαδν ην αια ηη θαη ην ζθόξδν. Κόιηο γι λνπλ ηα καθαξνλα θηα ηα ζηξαγγι δνπκε, ηα ιαδσ λνπκε κε ηνπια ρηζηνλ 4 θνπηαιηε ο ειαηόιαδν, ηα βα δνπκε ζε βαζηα πηα ηα θαη κνηξα δνπκε ην γηανπ ξηη. Ξαζπαιι δνπκε κε ηνλ μεξό δπόζκν θαη ην πηπε ξη θαη ζεξβι ξνπκε. tips: κπνξνυ κε απια λα αλαθαηε ςνπκε ην γηανυ ξηη κε ην αια ηη θαη ην ζθόξδν. Σηππω ληαο ηα όκσο ζην κνυ ιηη, απνθηα κε ε λα πην νκνηνγελε ο κει γκα κε βεινυ δηλε πθη. Ρν καληη κπνξεη λα ζεξβηξηζηει θαη ζαλ πξσ ην πηα ην ζ ε λα γευ κα. ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ Ρεκπε ιηθν, αιια πεληαλόληηκν, παζηι ηζην Γηα 12 θνκκα ηηα

32 1 παθε ην καθαξνλα θη θνθηό, ιαραληθω λ 500 γξ. πξόβεην γηανυ ξηη ml λεξό 1 2 θηιό θε ηα 6 απγα 2 θνπηαιηε ο θξε ζθν βνυ ηπξν ιι γν ηξηκκε λν κνζρνθα ξπδν αια ηη, πηπε ξη Ρνπνζεηνυ κε σκα ηα καθαξνλα θηα ζε ε λα ηαςι δηαζηα ζεσλ 40Σ28. Οι ρλνπκε ζην ηαςι ην γηανυ ξηη, ην λεξν, (βξυ ζεο, όρη βξαζηό), ηε θε ηα ζξπκκαηηζκε λε θαη ηα 4 απγα, αθνυ ηα ε ρνπκε ρηππη ζεη πξω ηα γηα λα αθξαηέςνπλ. Ξξνζζε ηνπκε αια ηη (ιακβα λνληαο ππν ςε ηελ αικπξόηεηα ηεο θε ηαο) θαη πηπέξη. Αλαθαηευ νπκε θαια θαη δηακνηξα δνπκε κηθξα θνκκαηα θηα βνπηπ ξνπ ζε ν ιε ηελ επηθα λεηα ηνπ θαγεηνυ. Σηππα κε ηα 2 ηειεπηαι α απγα θαη ηα ξι ρλνπκε θαη απηα ζε όιε ηελ επηθα λεηα ηνπ ηαςηνυ. Ρξι βνπκε ιι γν κνζρνθα ξπδν θαη ςη λνπκε ζε πξνζεξκαζκε λν θνυ ξλν κε αε ξα ζηνπο 200 ν C γηα 45' η κε ρξη λα θνθθηλι ζεη ειαθξα ε επηθα λεηα ηνπ. Πηε ζπλέρεηα, ζβη λνπκε ην θνπ ξλν θαη αθέλνπκε ην ηαςη κέζα ζην θνπ ξλν, κε θιεηζηέ ηελ πόξηα, γηα αθν κε 20'. tips: γηα κηα πην θαινθαηξηλέ εθδνρέ ηνπ πηα ηνπ, κπνξνυ κε λα βα ινπκε ζην παζηι ηζην κηζό καηζα θη α λεζν ςηινθνκκε λν θαη 300 γξ. θνινθπζα θηα πεξαζκε λα από ηνλ ηξι θηε. Πε απηέ ηελ πεξη πησζε κεηω λνπκε ην λεξό πνπ βα δνπκε ζην θαγεηό ζηα ml, γηαηι ηα θνινθπζα θηα πεξηε ρνπλ πνιυ λεξό. ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ ΘΝΦΡΝ ΝΙΗΘΖΠ ΑΙΔΠΖΠ

33 Καθαξνλα θη θνθηό κε θηκα θαη γηανυ ξηη Γηα 5 α ηνκα 1 παθε ην καθαξνλα θη θνθηό νιηθη ο α ιεζεο 400 γξ. θηκα ο 1 κεγα ιν θξεκκυ δη πεξαζκε λν ζηνλ ηξι θηε ιι γν ηξηκκε λν κνζρνθα ξπδν 2 κεγα ιεο ω ξηκεο ληνκα ηεο πεξαζκε λεο ζηνλ ηξι θηε γξ. ζηξαγγηζηό γηανυ ξηη 1 ζθειι δα ζθόξδν (πξναηξεηηθό) 1 2 καηζα θη κατληαλό ςηινθνκκε λν αια ηη, πηπε ξη ε μηξα παξζέλν ειαην ιαδν Εεζηαι λνπκε ην ειαηόιαδν ζε κι α θαξδηα θαηζαξόια θαη ξνδι δνπκε ηνλ θηκα, γηα πεξη πνπ 10', ε σο όηνπ γι λεη ζππξσηόο. Ξξνζζε ηνπκε ην θξεκκυ δη, (πξνζνρη! λα κελ εη λαη απια ςηινθνκκέλν, αιια πεξαζκε λν από ηξι θηε), ηε ληνκα ηα, ην αια ηη, ην κνζρνθα ξπδν θαη ε λα θιηηδα λη δεζηό λεξό. Αλαθαηευ νπκε θαη αθη λνπκε λα βξα ζεη, γηα πεξι πνπ 20', ε σο όηνπ γι λεη ν θηκα ο. Δλ ησ κεηαμπ, ρηππα κε ζην κνυ ιηη ην ζηξαγγηζηό γηανυ ξηη, 4 θνπηαιηε ο ειαηόιαδν, αια ηη θαη ηε ζθειη δα ζθν ξδν.ραπηόρξνλα ζε κι α δευ ηεξε θαηζαξόια κε αιαηηζκε λν λεξν βξα δνπκε ηα θνθηα καθαξόληα γηα 8'. Ρα ζηξαγγη δνπκε, ξι ρλνπκε ιι γν ειαηόιαδν, ηα

34 αλαθαηευ νπκε θαη ηα ξι ρλνπκε ζε κι α γαβα ζα. Ξξνζζε ηνπκε ηνλ θηκα, αλαθαηευ νπκε θαια, ειε γρνπκε γηα αια ηη, ζεξβι ξνπκε θαη πξνζζε ηνπκε κι α κεγα ιε θνπηαιηα γηανυ ξηη ζην θα ζε πηα ην. Ξξνζζε ηνπκε κατληαλό θαη θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη θαη ζεξβι ξνπκε. ΡΑΙΗΑΡΔΙΔΠ ΚΔ ΑΓΝ & ΓΑΙΑ Ραιηαηε ιεο κε ζα ιηζα ληνκα ηαο & κειηηδα λα Ξαλευ θνιε, γξη γνξε θαη πεληαλόζηηκε ζπληαγη γηα θα ζε ει δνπο δπκαξηθό. Γηα 4 α ηνκα 1 ζπζθεπαζι α ηαιηαηε ιεο (400 γξ.) 2 θιηηδα ληα ρπκό θξε ζθηαο ληνκα ηαο 3 κεζαι εο κειηηδα λεο (πεξι πνπ 450 γξ.) 2 ζθειι δεο ζθόξδν ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν 1 θνπηαια θη δα ραξε βαζηιηθό η ξι γαλε αια ηη, πηπε ξη Θόβνπκε ηηο κειηηδα λεο ζε ξνδε ιεο πα ρνπο πεξι πνπ 2 εθ. Ρηο αιαηι δνπκε θαη ηηο αθη λνπκε ζε κηά πηαηέια, ω ζπνπ λα δαθξυ ζνπλ. Κε απηέ ηε δηαδηθαζηά ε κειηηδα λα απνξξνθα πνιυ ιηγόηεξν ια δη θαη ην θαγεην γη λεηαη πην ειαθξπ. Εεζηαι λνπκε ην ειαηόιαδν ζε ε λα

35 βαζυ ηεγα λη, θαη ξη ρλνπκε ηηο ζθειη δεο ζθν ξδνπ θνκκέλεο ζηα 4, θαη ηηο κειηηδα λεο θνκκέλεο ζε θπ βνπο. Αλαθαηευ νπκε θαη πξηλ πα ξεη ρξω κα ην ζθόξδν ην αθαηξνυ κε. Ππλερι δνπκε λα ζσηα ξνπκε ηηο κειηηδα λεο γηα αθόκε 2-3'. Ξξνζζε ηνπκε ηε ληνκα ηα, ηε δα ραξε θαη ην αια ηη θαη αθέλνπκε ηε ζα ιηζα ζε κέηξηα θσηηα γηα πεξη πνπ 10-15'. Αλ νη κειηηδα λεο καο εη λαη ζθιεξέο θαη ρξεηαζηνπ λ ιη γν αθόκε ρξόλν, πξνζζε ηνπκε ιι γν λεξα θη ζηε ζα ιηζα θαη ζπλερι δνπκε ην βξα ζηκν. Δλ ησ κεηαμπ, βξα δνπκε ζε αιαηηζκε λν λεξό ηηο ηαιηαηε ιεο. Κόιηο εηνηκαζηνυ λ ηηο ζηξαγγι δνπκε, ξι ρλνπκε 3 θνπηαιηε ο ειαηόιαδν, θξνληι δνληαο λα πα εη ζε ν ιεο ηηο ηαιηαηε ιεο θαη ζεξβι ξνπκε ζηα πηα ηα. Κνηξα δνπκε ηε ζα ιηζα, ξι ρλνπκε ην βαζηιηθό η ηε ξι γαλε θαη ηξι βνπκε ιι γν πηπε ξη. tips: ε κειηηδα λα παη δεη πξσηαγσληζηηθν ξν ιν ζ απηό ην πηα ην θαη γη απηό ε πνζόηεηα ηεο ει λαη κεγα ιε. Αλ δελ ηελ ζέιεηε ην ζν θπξηάξρε, αθαηξε ζηε ηε κι α κειηηδα λα. ΡΑΙΗΑΡΔΙΔΠ ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ Ραιηαηε ιεο κε γηανυ ξηη θαη πε ζην Ξεληαλόζηηκε θαινθαηξηλη ζπληαγη, πνπ εηνηκα δεηαη ζε ιη γα ιεπηα. Γηα 4 α ηνκα 400 γξ. ηαιηαηε ιεο ιαραληθω λ 400 γξ. ζηξαγγηζηό γηανυ ξηη 1 θνπηαιηα ε ηνηκν πε ζην (αλαδεηη ζηε εμαηξεηηθα πε ζην ειιεληθη ο παξαγσγη ο πνπ θπθινθνξνυ λ ζηελ αγνξα ) 2 κεγα ιεο ω ξηκεο ληνκα ηεο θνκκε λεο ζε θπβα θηα ειαηόιαδν ξι γαλε

36 αια ηη, πηπε ξη Πε βξαζην, αιαηηζκε λν λεξό, ξι ρλνπκε 1 παθε ην ηαιηαηε ιεο θαη ηηο αθη λνπκε λα βξα ζνπλ γηα 8'. Ραπηόρξνλα ζε ε λα κπσι αλαθαηευ νπκε ην γηανυ ξηη, ην πέζην, ιι γν αια ηη θαη 4 θνπηαιηε ο ειαηόιαδν. Ζ ζα ιηζα εη λαη έηνηκε! Μεθινπδι δνπκε ηηο ληνκα ηεο, ηηο θόβνπκε ζε θπβα θηα, ηα ξη ρλνπκε ζε έλα κπσι καδη κε ην δνπκα θη ηνπο, ηα αιαηη δνπκε θαη πξνζζέηνπκε ιη γν ειαην ιαδν θαη ξη γαλε. Πηξαγγι δνπκε ηα δπκαξηθα, ξι ρλνπκε ιι γν σκό ειαηόιαδν, ηα πεξηρυ λνπκε κε ηε ζα ιηζα γηανπξηηνπ θαη αλαθαηεπ νπκε πξνζεθηηθα. Πεξβι ξνπκε ζηα πηα ηα θαη ξη ρλνπκε απν πα λσ ηα θπβα θηα ληνκα ηαο, καδι κε ην ιαδα θη θαη ηα αξσκαηηθα ηνπο. tips: ε ζα ιηζα απηέ κπνξεη λα ζπλνδέςεη εμαηξεηηθα, εθηόο από ηαιηαηε ιεο, ζπαγγε ηη, βι δεο θαη ζηξηθηα ξηα. Ζ έληαζε ηεο γεπ ζεο ηνπ βαζηιηθνυ πνηθι ιεη αλα ινγα ηε κα ξθα πε ζην πνπ ζα ρξεζηκνπνηη ζεηε. νθηκα ζηε ηε ζα ιηζα γηανπξηηνυ πξηλ ηελ ζεξβι ξεηε ζηηο ηαιηαηε ιεο γηα λα δει ηε αλ ζε ιεηε λα πξνζζε ζεηε ιι γν αθόκε πε ζην. ΞΔΡΝΟΑ Ξε ηνπξα κε θνηόπνπιν θξαζα ην θαη ειηε ο Γηα 2 α ηνκα 2 κπνπηα θηα ρσξηα ηηθνπ θνηόπνπινπ 200 γξ. πε ηνπξα 1 κε ηξην θξεκκυ δη ςηινθνκκε λν

37 2 θιηηδα ληα ρπκό από θξε ζθεο ληνκα ηεο πεξαζκε λεο από ηξι θηε 1 πνηη ξη θόθθηλν μεξό θξαζι 8 πεξι πνπ ειηε ο, θνκκε λεο ζε θεηνυ ιεο, ρσξι ο ην θνπθνυ ηζη ςηινθνκκε λν κατληαλό αια ηη, πηπε ξη ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν Ξιε λνπκε θαη ζηεγλω λνπκε κε ραξηι θνπδι λαο ηα κπνπηα θηα. Ρα αιαηνπηπεξω λνπκε. Εεζηαι λνπκε ην ειαηόιαδν θαη ξνδι δνπκε θαια ηα κπνπηα θηα θαη από ηηο δυ ν πιεπξε ο. Ξξνζζε ηνπκε ην θξεκκυ δη, καγεηξευ νπκε γηα 2-3', ω ζπνπ λα καιαθω ζεη, ξι ρλνπκε ην θξαζι θαη πεξηκε λνπκε ιι γα ιεπηα γηα λα εμαηκηζηει ην αιθνν ι. Ξξνζζε ηνπκε ηε ληνκα ηα θαη ζπκπιεξω λνπκε κε λεξό, ω ζηε λα ζθεπα δεηε ην θνηόπνπιν θαηα ηα 3/4. Πθεπα δνπκε ηελ θαηζαξόια θαη αθη λνπκε ην θαγεηό λα ζηγνβξα ζεη γηα πεξι πνπ 1 ω ξα. Ο ηαλ εηνηκαζηει ην θξε αο, ην αθαηξνπ κε απν ηελ θαηζαξόια κε κι α ηξππεηη θνπηα ια θαη ην ηνπνζεηνυ κε ζε κι α πηαηε ια ζεξβηξι ζκαηνο. Οι ρλνπκε ηε ζα ιηζα απν ηελ θαηζαξν ια ζε κηά θαλα ηα-δνζνκεηξεηε θαη ζπκπιεξσ λνπκε κε λεξό, ω ζηε λα ε ρνπκε ζπλν 1 ιι ηξν πγξα. Ρν ξη ρλνπκε πη ζσ ζηελ θαηζαξόια θαη ην αθη λνπκε λα βξα ζεη. Κόιηο θνρια ζεη ξι ρλνπκε ηηο ειηε ο θαη ηα πε ηνπξα, θαη ηα αθέλνπκε λα βξα ζνπλ γηα 14', αλαθαηευ νληαο ζπρλα κε κι α μυ ιηλε θνπηα ια. Κόιηο γι λνπλ ηα ηνπνζεηνυ κε ζηελ πηαηε ια κε ηα κπνπηα θηα, παζπαιι δνπκε κε κατληαλό θαη θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη θαη ζεξβι ξνπκε. ΞΔΡΝΟΑ ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ Ξε ηνπξα κε απνμεξακε λα καληηα ξηα θαη ιεπθν θξαζη Γηα 4 α ηνκα

38 400 γξ. πε ηνπξα ιαραληθω λ 20 γξ. απνμεξακε λα καληηα ξηα 200 γξ. θξε ζθα καληηα ξηα πνξηνκπε ιν 2-3 ζθειι δεο ζθόξδν, θνκκε λν ζε θεηνυ ιεο 1 πνηη ξη ιεπθό μεξό θξαζι 150 γξ. αικπξη κπδη ζξα ςηινθνκκε λν κατληαλόο ρνληξό αια ηη, θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν Κνπιηα δνπκε ηα απνμεξακε λα καληηα ξηα ζην ιεπθό θξαζι γηα ηνπια ρηζηνλ κηζη ω ξα. Πε κηά βαζηα θαηζαξν ια κε 2 ιι ηξα αιαηηζκε λν λεξό θαη 2 θνπηαιηε ο ειαηόιαδν βξα δνπκε ηα πέηνπξα ιαραληθω λ γηα 12-13'. Ραπηόρξνλα ζ ε λα βαζυ ηεγα λη δεζηαι λνπκε ην ειαηόιαδν θαη ζσηα ξνπκε ην ζθόξδν. Ξξηλ αξρη ζεη λα παη ξλεη ρξσ κα ην αθαηξνπ κε θαη ξη ρλνπκε ηα απνμεξακέλα καληηα ξηα. Αλαθαηευ νπκε γηα 2-3' θαη ζβέλνπκε κε ην θξαζη. Κόιηο εμαηκηζηει ην αιθνν ι πξνζζέηνπκε ηα θξέζθα καληηα ξηα, αιαηι δνπκε κε ρνληξό αια ηη, αλαθαηευ νπκε θαη ηα αθη λνπκε λα καξαζνυ λ γηα 2-3'. Κόιηο γι λνπλ ηα πε ηνπξα, κε κηά ηξππεηέ θνπηα ια ηα παη ξλνπκε θαη ηα ξι ρλνπκε ζην ηεγα λη κε ηα καληηα ξηα. Αλαθαηευ νπκε πξνζεθηηθα θαη ζεξβι ξνπκε ζηα πηα ηα. Ξξνζζε ηνπκε ζε θα ζε πηα ην ιι γε κπδη ζξα, κατληαλό θαη θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη. tips: ηα απνμεξακέλα καληηα ξηα ηα ρξεζηκνπνηνπ κε γηαηη έρνπλ ζπκππθλσκε λε ηε γεπ ζε ησλ καληηαξησ λ. Αξθεηε ο εηαηξει εο ηεο Βόξεηαο Διια δνο, θπξι σο ζηε πηηθη Καθεδνλι α, ζπιιε γνπλ, επεμεξγα δνληαη θαη ηππνπνηνυ λ απνμεξακε λα καληηα ξηα. Δπηιε μηε γηα ηε ζπληαγέ βαζηινκαληήαξα, ιεληι λνπια η θαλζαξε ιεο. Ζ λνζηηκηα απηνπ ηνπ πηα ηνπ εη λαη ε γεπ ζε ησλ καληηαξησ λ

39 εληζρπκε λε από ην ζθόξδν θαη ην θξαζι. Κε δηαιε μεηε ε λα ε ληνλν ηπξι πνπ ζα θπξηαξρη ζεη θαη ζα ζθεπα ζεη ηηο ππόινηπεο γευ ζεηο. ΣΗΙΝΞΗΡΔΠ Σπινπι ηεο κε θηιεηα θηα θνηόπνπινπ Γηα 4 α ηνκα 1 παθε ην ρπινπι ηεο 1 θηιό θηιε ην θνηόπνπινπ (ζηη ζνο η κπνυ ηη) 1 θξεκκυ δη ςηινθνκκε λν 400 γξ. ρπκό θξε ζθηαο ληνκα ηαο ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν αια ηη, θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη 4 θνπηαιηε ο ηεο ζνυ παο ηξηκκε λν θεθαινηυ ξη Πε έλα βαζπ ηεγα λη δεζηαη λνπκε ην ειαην ιαδν θαη ξνδι δνπκε ηα θνκκα ηηα ηνπ θνηόπνπινπ απν ν ιεο ηηο πιεπξέο. Ξξνζζε ηνπκε ην ςηινθνκκε λν θξεκκυ δη θαη ην αθη λνπκε λα καξαζεη γηα 2-3'. Οι ρλνπκε ηελ ληνκα ηα, αιαηι δνπκε, πξνζζε ηνπκε ε λα πνηη ξη λεξό, ρακειω λνπκε ηε θσηηα, ζθεπα δνπκε θαη αθη λνπκε ην θαγεην λα γι λεη γηα πεξι πνπ 15'. Κόιηο γι λεη, αθαηξνυ κε ηα θηιεηα θηα θαη ηα ηνπνζεηνυ κε ζε κι α πηαηε ια ζεξβηξι ζκαηνο. Δλ ησ κεηαμπ, ζε κηά θαηζαξν ια κε αιαηηζκέλν λεξν πνπ θνρια δεη, βξα δνπκε ηηο ρπινπηήεο γηα 6'. Πηε ζπλέρεηα κε ηξππεηέ θνπηα ια, ηηο παι ξλνπκε θαη ηηο ξι ρλνπκε ζην ηεγα λη κε ηε ζα ιηζα. Αλαθαηευ νπκε πξνζεθηηθα θαη αθη λνπκε ηηο ρπινπι ηεο γηα 2', ω ζηε λα πηνπλ ηε

40 ζα ιηζα. Ρηο ηνπνζεηνπ κε θαη απηέο ζηε πηαηέια, παζπαιι δνπκε κε θεθαινηυ ξη θαη θξεζθνηξηκκε λν πηπε ξη θαη ζεξβι ξνπκε. ΣΙΝΞΗΡΔΠ ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ Σπινπι ηεο κε θαπληζηό ηπξι θαη θνινθπζα θηα Γηα 4 α ηνκα 1 παθε ην ρπινπι ηεο ιαραληθω λ 200 γξ. παξραξνηυ ξη θνκκε λν ζε θπβα θηα 2 ζθειι δεο ζθόξδν, θνκκε λεο ζηα ηξπθεξα θνινθπζα θηα θνκκε λν ζε καθξόζηελεο ισξι δεο ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν αια ηη, πηπε ξη Πε κηά θαηζαξν ια κε ειαθξσ ο αιαηηζκέλν λεξν βξα δνπκε ηηο ρπινπι ηεο γηα 8'. Ραπηόρξνλα, ζε έλα ηεγα λη κε ρνληξν πα ην δεζηαι λνπκε ην ειαηόιαδν θαη ζσηα ξνπκε ην ζθόξδν. Κόιηο αξρι ζεη λα παη ξλεη ρξσ κα ην αθαηξνυ κε. Ξξνζζε ηνπκε ηα κπαζηνπλα θηα θνινθπζηνυ θαη ηα αθη λνπκε λα καιαθω ζνπλ ειαθξα, αιια λα παξακει λνπλ δσληαλα. Κόιηο γι λνπλ νη ρπινπι ηεο ηηο ζηξαγγι δνπκε, ηηο βα δνπκε ζε κηά γαβα ζα, ξι ρλνπκε ιι γν ειαηόιαδν, ηηο αλαθαηεπ νπκε θαη ηηο αθη λνπκε γηα ιι γν ζηελ α θξε. Ξξνζζε ηνπκε ζην ηεγα λη κε ηα θνινθπζα θηα ηα θπβα θηα ηνπ ηπξηνυ θαη αλαθαηευ νπκε ε σο όηνπ

41 αξρι ζνπλ λα ιηω λνπλ ειαθξα θαη ακε ζσο ξι ρλνπκε όιν ην πεξηερόκελν ηνπ ηεγαληνυ ζηηο ρπινπι ηεο. Αλαθαηευ νπκε, ηξι βνπκε ιι γν πηπε ξη θαη ζεξβι ξνπκε ακε ζσο. Απνθυ γεηε λα πξνζζε ζεηε νπνηνδη πνηε αξσκαηηθό, γηαηι ην δεηνυ κελν ζε απηη ηε ζπληαγέ εη λαη λα αλαδεηρζεη ε έληνλε γεπ ζε ηνπ θαπληζηνυ ηπξηνυ. Ξξνζνρη ζην αια ηη, γηαηι ην θαπληζην ηπξη εη λαη αικπξό. tips: παξρα ξηα ζηα πνληηαθα ει λαη ηα ςεια βνπλα. Ρν παξραξνηπ ξη ει λαη θαπληζηό, αγειαδηλό ηπξι, ηεο παξαδνζηαθη ο πνληηαθη ο θνπδι λαο, κε κεγα ιν ρξν λν σξη καλζεο, ην νπνη ν ην ηπξνθνκνπ ζαλ ηνπο ζεξηλνπ ο κέλεο πνπ αλε βαηλαλ ζηα νξεηλα βνζθνηόπηα, εμνυ θαη ην ν λνκα. Κπνξει ηε λα αληηθαηαζηη ζεηε ην παξραξνηυ ξη κε ην, επι ζεο θαπληζηό, κεηζνβόλε. ΣΙΝΞΗΡΔΠ ΝΙΗΘΖΠ ΑΙΔΠΖΠ Σπινπι ηεο κε γαϊ ο ηπξι θαη ληνκαηι ληα Γηα 2 α ηνκα 1 2 παθε ην ρπινπι ηεο νιηθη ο α ιεζεο 100 γξ. γατό ηπξη 220 γξ. ληνκαηι ληα θνκκε λα ζηα 2 2 ζθειι δεο ζθόξδν θνκκε λν ζε θεηνυ ιεο ςηινθνκκε λν κατληαλό η βαζηιηθό ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν ρνληξό αια ηη, πηπε ξη

42 Τηινθόβνπκε ην γαϊ ο ηπξι ζε θπβα θηα. Θόβνπκε ηα ληνκαηι ληα. Βξα δνπκε ηηο ρπινπι ηεο ζε 1 ιι ηξν αιαηηζκε λν λεξό γηα 7' θαη ηηο αθη λνπκε ζηελ θαηζαξόια κε ην λεξό ηνπο. Κελ αλεζπρεηήε, αλ ηεξη ζεηε ηνπο ρξόλνπο δελ ζα ιαπαδηα ζνπλ! Κελ βα ιεηε παξαπα λσ λεξό ζην βξα ζηκν. Απια αλ δει ηε όηη κόιηο ηηο ξι ρλεηε ζηελ θαηζαξόια δελ ηηο ζθεπα δεη ην λεξν, ζε κηζν ιεπην αλαθαηέςηε ηεο θαη ζα θαιπθζνυ λ πιη ξσο από ην λεξό. Ο ζν βξα δνπλ νη ρπινπι ηεο, ζε ε λα ηεγα λη δεζηαι λνπκε ην ειαηόιαδν θαη ζσηα ξνπκε ην ζθν ξδν. Ξξηλ αξρι ζεη λα παι ξλεη ρξω κα ην αθαηξνυ κε, ρακειω λνπκε ηε θσηηα, ξι ρλνπκε ηα ληνκαηι ληα θαη ηα παζπαιι δνπκε κε ιι γν ρνληξν αια ηη. Ρα αλαθαηεπ νπκε πξνζεθηηθα κε μπ ιηλε θνπηα ια γηα πεξη πνπ 1' θαη κε κηά ηξππεηέ θνπηα ια παη ξλνπκε ηηο ρπινπηήεο θαη ηηο ξη ρλνπκε ζην ηεγα λη καδι κε ηα θπβα θηα ηνπ ηπξηνυ. Αλαθαηευ νπκε πξνζεθηηθα θαη κόιηο αξρι δεη λα ιηω λεη ην ηπξη, απνζυ ξνπκε από ηε θσηηα θαη ζεξβι ξνπκε. Τηινθόβνπκε θπ ιια θξέζθνπ βαζηιηθνπ έ καη ληαλνπ θαη ηξι βνπκε πηπε ξη ζην πηα ην. tips: ην γατό ηπξη εη λαη έλα απν ηα πην γλσζηα πνληηαθα ηπξη. Γι λεηαη από θξε ζθν αγειαδηλό, εκηαπνβνπηπξσκε λν γα ια θαη γεπζηηθα κνηα δεη πνιυ κε ηελ ηηαιηθη κνηζαξε ια. Γατό ζηα πνληηαθα ιέγεηαη ην δσλα ξη. Ξη ξε ην όλνκα ηνπ από ην ζρη κα ηνπ πνπ κνηα δεη κε δω λε. Πηελ αγνξα θπθινθνξνπ λ εθην ο απν ην απιν γατό, θαπληζηό, θαη γατό κε δηα θνξα βν ηαλα έ κπαραξηθα, όπσο κπνυ θνβν, δπόζκν, θαξυ δηα θ.α. Αλ δελ βξεηήε γατό κπνξεηήε λα ρξεζηκνπνηέζεηε κνηζαξέια. ΣΙΝΞΗΡΔΠ ΚΔ ΚΔΙΑΛΗ Σπινπι ηεο κε ρηαπόδη Γηα 4 α ηνκα 400 γξ. ρπινπι ηεο κε κεια λη ζνππηα ο 1 ρηαπόδη πεξι πνπ 1 θηιό 1 θξεκκυ δη ςηινθνκκε λν 2 θιηηδα ληα ρπκό θξε ζθηαο ληνκα ηαο

43 1 πνηη ξη ηνπ θξαζηνυ ιεπθό μεξό θξαζι 1 θνπηαιηα πεηηκε δη 2 δαθλόθπιια ε μηξα παξζε λν ειαηόιαδν αια ηη πηπε ξη Θαζαξι δνπκε θαη πιε λνπκε θαια ην ρηαπόδη. Ρν ηνπνζεηνυ κε ζε κι α θαηζαξόια, ρσξι ο θαζόινπ λεξό, ζε ρακειέ θσηηα, ζθεπαζκε λν, γηα πεξι πνπ 40' ε σο όηνπ καιαθω ζεη. Κόιηο γι λεη, ην ςηινθν βνπκε θαη ζε κι α δευ ηεξε θαηζαξόια δεζηαι λνπκε ην ειαηόιαδν, ζσηα ξνπκε ην θξεκκυ δη πξνζζε ηνπκε ην ρηαπόδη, ην γπξη δνπκε απν ν ιεο ηηο πιεπξέο γηα λα ξνδη ζεη θαη ην ζβέλνπκε κε ην θξαζη. Ξεξηκε λνπκε 2-3' λα εμαηκηζηει ην αιθνόι, πξνζζε ηνπκε ηε ληνκα ηα, ην πεηηκέδη, ηα δαθλόθπιια θαη αθη λνπκε ηε ζα ιηζα λα γι λεη γηα πεξι πνπ 15-20'. Ραπηόρξνλα βξα δνπκε ην θνθηό καθαξνλα θη ζε αιαηηζκε λν λεξό γηα 6', ην ζηξαγγη δνπκε θαη ην ξη ρλνπκε ζηελ θαηζαξόια κε ην ρηαπόδη, όπνπ ην αθη λνπκε λα βξα ζεη γηα αθόκε 2'. Αθαηξνυ κε ηα δαθλόθπιια, πξνζζε ηνπκε θξεζθνηξηκκέλν πηπέξη θαη ζεξβη ξνπκε. ΣΗΙΝΞΗΡΑΘΗ Σπινπηηα θη κε βνπβα ιη θνθθηληζηό ζηε γα ζηξα Ρν βνπβαιη ζην θξέαο εη λαη ην θν θθηλν θξέαο κε ηα πεξηζζν ηεξα ζξεπηηθα ζπζηαηηθα θαη ηα ρακειόηεξα ιηπαξα. Βνπβα ιηα εθηξε θνληαλ ζηελ Βόξεηα Διια δα από ηελ αξραηόηεηα. Ρα ηειεπηαηά ρξόληα ε ρξη ζε ηνπ θξε αηνο, γα ιαθηνο θαη βνπηυ ξνπ από βνπβα ιη θεξδι δεη νινε λα ε δαθνο ζην θνηλό πνπ αλαδεηα γεπζηηθα θαη πςειη ο αμι αο δηαηξνθηθα πξντόληα. Γηα 4-5 α ηνκα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ. ε ζπζρε ηηζε ηνπ θαπλι ζκαηνο κε ηελ κο ιπλζε απο ηνλ ηο ησλ αλζξσπι λσλ ζεισκα ησλ (HPV).

ΚΟΠΟ. ε ζπζρε ηηζε ηνπ θαπλι ζκαηνο κε ηελ κο ιπλζε απο ηνλ ηο ησλ αλζξσπι λσλ ζεισκα ησλ (HPV). πζρε ηηζε ηεο ζπρλο ηεηαο θαη ηεο δηα ξθεηαο ηνπ θαπλι ζκαηνο κε ηελ κο ιπλζε απο ηνλ ηο ησλ αλζξσπι λσλ ζεισκα ησλ (HPV) ζε γπλαι θεο πνπ ππνβιη ζεθαλ ζε πιεζπζκηαθο ε ιεγρν γηα ηελ πξο ιεςε ηνπ θαξθι

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΟΛΑΜΟ ΣΩΝ 14 ΠΛΕΟΝ ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΣΤΠΩΝ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΣΩΝ (HPV) ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ.

ΕΠΙΠΟΛΑΜΟ ΣΩΝ 14 ΠΛΕΟΝ ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΣΤΠΩΝ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΣΩΝ (HPV) ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΠΟΛΑΜΟ ΣΩΝ 14 ΠΛΕΟΝ ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΣΤΠΩΝ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΣΩΝ (HPV) ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Καηζακα γθαο Σ 1, Υαηδεζηακαηι νπ Κ 1, Θενδσξι δεο Θσκ. 2, Καινγηαλλι

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9. ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην a a za d D Dad.s d a a a; s s d d f:

Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9. ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην a a za d D Dad.s d a a a; s s d d f: Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9 j a da; s a za d d d d a \#a;0 j\ a a ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος Α qe.πα2. Γν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη ην θσο Γν μα ελ π ςη ζηνηο Θε σ θαη. Υ κλνπ νπ κελ ζε επ ιν γνπ κελ ζε πξνζθπ λνπκελ ζε δν μν ιν γνπ

Ἦχος Α qe.πα2. Γν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη ην θσο Γν μα ελ π ςη ζηνηο Θε σ θαη. Υ κλνπ νπ κελ ζε επ ιν γνπ κελ ζε πξνζθπ λνπκελ ζε δν μν ιν γνπ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος Κυριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, Δοξολογίες ὅλων τῶν ἤχων Ἦχος Α qe.πα2 pfed sdzad daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Γν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη ην θσο Γν μα ελ π ςη ζηνηο

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα