Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική. Απρίλιος Παντελής Ιατρουδάκης, MSc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική. Απρίλιος 2001. Παντελής Ιατρουδάκης, MSc pdi@otenet.gr"

Transcript

1 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική Απρίλιος 2001 Παντελής Ιατρουδάκης, MSc Σύνοψη Η ψηφιακή σχεδίαση έχει εκτοπίσει το σχεδιαστήριο και η αλλαγή αυτή έχει φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη της διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης, κεντρικό εργαλείο της οποίας είναι το πρότυπο ψηφιακής σχεδίασης. Η εφαρµογή της διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης εξαναγκάζει ένα γραφείο να αντιµετωπίσει ζητήµατα ευρύτερης διαχείρισης προσκρούει όµως σε ένα έλλειµµα διαχειριστικής εµπειρίας. Καθώς η ψηφιακή σχεδίαση ταυτίζεται µε την τεχνολογία για ένα µελετητικό γραφείο, χάραξη στρατηγικής για τη ψηφιακή σχεδίαση σηµαίνει χάραξη τεχνολογικής στρατηγικής. Η τεχνολογική στρατηγική είναι εξαρτηµένη από την εταιρική. Τα γραφεία δείχνουν να διέρχονται µια περίοδο έντονης δραστηριότητας χωρίς επαρκή προετοιµασία. Ενδείξεις από πολλές πλευρές συντείνουν στο συµπέρασµα ότι κεντρικός άξονας της τεχνολογικής στρατηγικής θα πρέπει να είναι η συνδυασµένη επένδυση σε πληροφορική και οργανωτικές αλλαγές. Η στρατηγική µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε την ισορροπία που υπάρχει µεταξύ διαθέσιµης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Λέξεις Κλειδιά: CAD management, intermediate technology, productivity paradox, technology strategy

2 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 2 I ιαχείριση Αν και τα πρώτα συστήµατα Ψηφιακής Σχεδίασης (CAD) εµφανίζονται στην αγορά των ΗΠΑ κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η διείσδυσή τους στα µελετητικά γραφεία έχει τις ρίζες της στη διάδοση των προσωπικών υπολογιστών (PC). Η IBM παρουσίασε το πρώτο PC το 1981 και ένα χρόνο αργότερα, στην έκθεση Comdex παρουσιάστηκε το AutoCAD, το επικρατέστερο σήµερα πρόγραµµα [21, 32]. Τα πρώτα χρόνια, οι µελετητές που έβρισκαν την ιδέα της ψηφιακής σχεδίασης ελκυστική είχαν να κάνουν µε ακριβούς, χαµηλής ισχύος υπολογιστές και µε πρωτόλεια προγράµµατα. Οι συνθήκες αυτές απαγόρευαν τη γενικευµένη χρήση κι έτσι υπολογιστής και σχεδιαστήριο συνυπήρχαν για καιρό. Η διαρκής όµως παραγωγή φθηνότερων και ισχυρότερων υπολογιστών, από τη µια πλευρά, και ολοένα εξελισσόµενων προγραµµάτων, από την άλλη, συντέλεσε στο να εκτοπίσει σταδιακά η ψηφιακή σχεδίαση την αναλογική από τα µελετητικά γραφεία. Καθώς η σχεδίαση αποτελεί την κεντρική δραστηριότητα των µελετητικών γραφείων, µια τέτοια θεµελιώδης αλλαγή σηµατοδότησε ευρείες επιπτώσεις στη λειτουργία τους αναδεικνύοντας τη ψηφιακή σχεδίαση στην πιο κρίσιµη εφαρµογή πληροφορικής για τα γραφεία. Έτσι προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 εµφανίζονται οι πρώτες διαπιστώσεις για την ανάγκη διαχείρισης των συστηµάτων ψηφιακής σχεδίασης (CAD Management) [17] οι οποίες αρχίζουν να γενικεύονται προς τα µέσα της δεκαετίας του Η διαχείριση ψηφιακής σχεδίασης θεµελιώνεται στις πρακτικές ανάγκες των γραφείων. Ενώ σήµερα διεξάγεται έντονος δηµόσιος διάλογος γύρω από τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων και δεξιοτήτων των εν ενεργεία διαχειριστών ψηφιακής σχεδίασης, η ακαδηµαϊκή κοινότητα έχει να παρουσιάσει σποραδικά µόνον προγράµµατα σπουδών ή ερευνητικές εργασίες. Χωρίς λοιπόν να έχει προκύψει µια κοινά αποδεκτή περιγραφή έχει αρχίσει να αποκρυσταλλώνεται η εξής γνώµη: στο ένα άκρο του φάσµατος των αρµοδιοτήτων και δεξιοτήτων βρίσκεται η καθαρά τεχνική πλευρά, που αφορά τόσο τα πληροφορικά συστήµατα όσο και το πρόγραµµα ψηφιακής σχεδίασης, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκεται η καθαρά διαχειριστική πλευρά. Όσο κοντύτερα στο ένα από τα δύο άκρα βρίσκονται οι αρµοδιότητες και οι δεξιότητες ενός διαχειριστή ψηφιακής σχεδίασης, τόσο πιθανότερη γίνεται η αποτυχία της προσπάθειάς του [13]. 1. Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Κεντρικό εργαλείο στη προσπάθεια διαχείρισης της ψηφιακής σχεδίασης έχει αναδειχτεί κατά τη δεκαετία του 1990 η έννοια του προτύπου ψηφιακής σχεδίασης (CAD Standard). Πρότυπο είναι ένα έγγραφο, εγκεκριµένο από κάποιο αναγνωρισµένο σώµα, το οποίο προσφέρει για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά που αφορούν προϊόντα, διεργασίες

3 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 3 ή υπηρεσίες. Η συµµόρφωση µε τους κανόνες αυτούς δεν είναι υποχρεωτική [6]. Ένα πρότυπο ψηφιακής σχεδίασης καταπιάνεται µε την ταξινόµηση και την οργάνωση των ηλεκτρονικών δεδοµένων στο εσωτερικό των αρχείων ψηφιακής σχεδίασης. Επικεντρώνεται σε θέµατα όπως είναι η ονοµατολογία επιπέδων σχεδίασης (layers), η αντιστοίχηση πάχους γραµµής ή η σύνθεση πινακίδας εκτύπωσης [31]. Η µόνη πτυχή του προτύπου ψηφιακής σχεδίασης που έχει προκαλέσει τη προσοχή εθνικών ή διεθνών φορέων, από την αρχή ακόµη της δεκαετίας του 1990, είναι η ονοµατολογία των επιπέδων σχεδίασης [7, 8, 24, 28-30]. Μόλις στο τέλος όµως της δεκαετίας εµφανίζεται η πρώτη προσπάθεια µιας περισσότερο ολοκληρωµένης αντιµετώπισης µε την έκδοση του εθνικού προτύπου ψηφιακής σχεδίασης των ΗΠΑ [31]. Αν και η καθυστέρηση αυτή υπογραµµίζει τη συνθετότητα του προβλήµατος, πρακτική της συνέπεια είναι η δηµιουργία πλήθους προτύπων σε επίπεδο γραφείων και η συνακόλουθη δυσκολία στις ανταλλαγές ηλεκτρονικών αρχείων. Η ύπαρξη των οργανωµένων προτύπων, και κυρίως του εθνικού των ΗΠΑ, αναµένεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στο άµεσο µέλλον καθώς τα πρότυπα έχουν ήδη αρχίσει να ενσωµατώνονται στα προγράµµατα ψηφιακής σχεδίασης. Αναπόσπαστη πλευρά του προτύπου ψηφιακής σχεδίασης αποτελεί η τεκµηρίωσή του, η σύνταξη δηλαδή εγχειριδίου που καταγράφει τις συµφωνηµένες ρυθµίσεις και διαδικασίες. 2. ούρειος Ίππος Η διαχείριση ψηφιακής σχεδίασης είναι µια άκρη του νήµατος που ξετυλίγει το κουβάρι γραφείοεπιχείρηση οδηγώντας αναπόφευκτα σε άλλα θέµατα. Με σηµείο εκκίνησης, για παράδειγµα, την ανάγκη αναβάθµισης του προγράµµατος ψηφιακής σχεδίασης, το µελετητικό γραφείο θα συναντήσει την ανάγκη συµπληρωµατικής κατάρτισης των εργαζοµένων και θα αντιµετωπίσει προβληµατισµούς που ανήκουν στη σφαίρα της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Ή, σε ένα πιο σύνθετο παράδειγµα, ξεκινώντας από την ανάγκη αρχειοθέτησης (archiving) των ανενεργών µελετών, θα οδηγηθεί µέσω της αρχειονοµικής αρχής της προέλευσης στην ανάγκη ταξινόµησης των ενεργών αρχείων όπου µακροβιότερη κρίνεται η ταξινόµηση µε βάση τις λειτουργίες του γραφείου [34] και θα αντιµετωπίσει προβληµατισµούς γύρω από την οργάνωσή του. Έτσι η διαχείριση ψηφιακής σχεδίασης µετατρέπεται σε δούρειο ίππο: µέσω αυτής τα µελετητικά γραφεία αναγκάζονται να στραφούν σε προβλήµατα ευρύτερης διαχείρισης. Το ότι έχει αυτή την ιδιότητα, σε συνδυασµό µε το ότι τα γραφεία εξαρτώνται απ αυτήν για την οµαλή και παραγωγική λειτουργία τους, της προσδίδει στρατηγική σηµασία.

4 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 4 3. Αναδιοργάνωση και ιαχείριση Ποιότητας Ο δούρειος ίππος, αργά ή γρήγορα, φέρνει το γραφείο αντιµέτωπο µε τις έννοιες της αναδιοργάνωσης (re-engineering) και της διαχείρισης ποιότητας. Καθώς ο υπολογιστής εκτόπισε το σχεδιαστήριο πολλοί γνώριµοι τρόποι εργασίας έγιναν αναποτελεσµατικοί. Στις τάξεις, για παράδειγµα, των ιδρυτών και των στελεχών των µελετητικών γραφείων παρατηρείται έντονα το φαινόµενο του ψηφιακού αναλφαβητισµού. Αυτό µεταφράζεται σε αδυναµία πρόσβασης κι εξέτασης της εκτελούµενης σχεδίασης και επιβάλει την αναδιοργάνωσή της. Η διαφαινόµενη επικράτηση της τρισδιάστατης ψηφιακής σχεδίασης προβλέπεται ότι θα εντείνει αυτό το φαινόµενο. Η ανάγκη αυτή αναδιοργάνωσης, καθώς αποτελεί οικουµενικό φαινόµενο, δεν αποκλείεται να αποδώσει συν τω χρόνω καινοτοµίες διαδικασίας στον τοµέα της σχεδίασης. Το πρότυπο ψηφιακής σχεδίασης προδιαγράφει πολλά χαρακτηριστικά των παραγόµενων σχεδίων. Αυτό το κατατάσσει στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης ποιότητας, καθώς ως ποιότητα ορίζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών κάποιου αντικειµένου που επηρεάζουν την δυνατότητά του να ικανοποιεί ρητές ή άρρητες ανάγκες [20]. Η ύπαρξη της τεκµηρίωσης διαδικασιών, όπως της εκτύπωσης, υπογραµµίζει αυτή τη σχέση. Η διαχείριση ποιότητας συνεισφέρει την έννοια του ελέγχου: είναι σηµαντικό να υπάρχουν οι προδιαγραφές και οι διαδικασίες, αλλά πρέπει να µπορεί να ελέγχεται ο βαθµός συµµόρφωσης. 4. Προβλήµατα Στην προσπάθεια διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης τα µελετητικά γραφεία αντιµετωπίζουν δύο καίρια δοµικά προβλήµατα. Το πρώτο είναι οικονοµικό. Πριν ληφθεί η απόφαση να επενδυθεί κεφάλαιο και εργασία για την εγκαθίδρυση της διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης προκύπτει το εύλογο ερώτηµα τί θα αποκοµίσει το γραφείο από αυτήν την επένδυση. Για να προχωρήσει στην επένδυση θα πρέπει η προβλεπόµενη απόδοση να είναι µεγαλύτερη της προϋπολογιζόµενης επένδυσης. Το µέγεθος της επένδυσης µπορεί να προσδιοριστεί µε αρκετή ακρίβεια. Πώς προσδιορίζεται όµως το µέγεθος της απόδοσης; Πώς µετρώνται τα προσδοκώµενα οφέλη; Η απόκριση είναι «δύσκολα» [12]. Το δεύτερο είναι διαχειριστικό. Τα µελετητικά γραφεία δεν έχουν ισχυρή παράδοση διαχείρισης. Το έλλειµµα έχει τις ρίζες του στην εκπαίδευση, όπου «το γεγονός ότι η επαγγελµατική πρακτική συνεπάγεται τη διαχείριση µικρής επιχείρησης εξακολουθεί να αγνοείται» [15]. Σ αυτήν την αδυναµία προστίθεται η δυσκολία ενός προσωπικού που χαρακτηρίζεται από µεγάλη κινητικότητα και συχνά ακυρώνει αναγκαίες προσπάθειες όπως η κατάρτιση.

5 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 5 ΙΙ Στρατηγική Κεντρικό στόχο µιας εταιρικής στρατηγικής αποτελεί η επίτευξη ενός αειφόρου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος [18]. Η χάραξή της απαρτίζεται από την ανάλυση στρατηγικής, στην οποία επιδιώκεται να κατανοηθεί η στρατηγική θέση της εταιρείας την επιλογή στρατηγικής, που έχει να κάνει µε τη διατύπωση ενδεχόµενων τρόπων ενέργειας, την αξιολόγησή τους και την επιλογή ανάµεσά τους και τέλος την υλοποίηση στρατηγικής, που εξετάζει το πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί η επιλογή που έχει προηγηθεί [14]. Η τεχνολογική στρατηγική ορίζεται ως «ένα σχήµα τεχνολογικών και επιστηµονικών πόρων και ικανοτήτων που αναπτύσσονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί κάποιος τεχνολογικός στόχος που προσδιορίζεται από την ανάλυση του ανταγωνισµού της εταιρείας» [9]. Με δεδοµένο ότι, για τα µελετητικά γραφεία, ψηφιακή σχεδίαση και τεχνολογία πρακτικώς ταυτίζονται, επιχειρείται η σκιαγράφηση µιας στρατηγικής για τη ψηφιακή σχεδίαση. Η δοµή της στρατηγικής αυτής ακολουθεί εκείνη της εταιρικής στρατηγικής, χωρίς ωστόσο να περιλαµβάνει την εξέταση της υλοποίησης. 5. Ανάλυση Η τεχνολογική στρατηγική χρειάζεται να είναι συνδεδεµένη µε την εταιρική [9]. Για να σχηµατιστεί ένα πλαίσιο αναφοράς, συνοψίζονται πρώτα στον Πίνακα 1 η θέση και οι προοπτικές των µελετητικών γραφείων σε ό,τι τα αφορά ως εταιρείες. Ακολούθως, στον Πίνακα 2, ιχνηλατείται η τεχνολογική διάσταση. Α. υνατά Σηµεία 1. Προσωπικό υψηλής στάθµης 2. Εµπειρία σε έργα (projects) 3. Εµπειρία σε κοινοπραξίες Γ. Ευκαιρίες 1. Καλά µακροοικονοµικά µεγέθη 2. Ολυµπιακοί αγώνες 3. Τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 4. ραστηριοποίηση στα Βαλκάνια [33] 5. Εκµετάλλευση ακινήτων (real estate) [33] 6. Συγχωνεύσεις µελετητικών γραφείων [33] 7. Επιβλέψεις δηµοσίων έργων [33] Πίνακας 1. Εταιρική Ανάλυση. Β. Αδύνατα Σηµεία 1. Έλλειψη διαχειριστικής νοοτροπίας 2. Χαµηλές αµοιβές 3. Μέτριες εργασιακές σχέσεις 4. Έλλειψη διοίκησης έργου 5. Κινητικότητα προσωπικού 6. Μικρό µέγεθος. Απειλές 1. Εξάρτηση από κατασκευαστικές εταιρείες 2. Είσοδος ευρωπαϊκών γραφείων [33] 3. Πρόβληµα χρηµατορροής (ΧΑΑ, Γ ΚΠΣ) 4. Η µετά το εποχή [33]

6 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 6 Α. υνατά Σηµεία 1. Εγκατεστηµένη βάση πληροφορικής και πρώτη εξοικείωση µε ψηφιακή σχεδίαση Γ. Ευκαιρίες 1. Τρισδιάσταση σχεδίαση, ενιαίο κτιριακό µοντέλο, internet [3] 2. Η ώθηση των επιχειρηµατικών ευκαιριών θα αναγκάσει σε οργανωµένη χρήση 3. Βασικά εργαλεία διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης ενσωµατώνονται σε λογισµικό Πίνακας 2. Τεχνολογική Ανάλυση. Β. Αδύνατα Σηµεία 1. Χαµηλή εκµετάλλευση πληροφορικής 2. Ελλειπής κατάρτιση προσωπικού 3. Ανοργάνωτη χρήση ψηφιακής σχεδίασης και έλλειψη προσαρµογής λογισµικού 4. Έλλειψη σταθερής συνεργασίας µε εταιρείες τεχνικής υποστήριξης. Απειλές 1. Κρατικός έλεγχος για νόµιµο λογισµικό 2. Παράλυση από πολυπλοκότητα τρισδιάστατης σχεδίασης 3. Έλλειψη και υψηλή κινητικότητα προσωπικού πληροφορικής 4. Παγίδευση σε µικρούς κατασκευαστές Από την εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πίνακες διαφαίνεται µια περίοδος αυξηµένης δραστηριότητας και ευκαιριών για την οποία όµως τα γραφεία δεν δείχνουν να είναι επαρκώς προετοιµασµένα. 6. Εργαλεία Η δηµιουργία των επιλογών θα υποβοηθηθεί από την ακόλουθη παρουσίαση δύο εργαλείων. Εικ. 1. Η charkha (ανέµη) του Gandhi: σύµβολο ελευθερίας, αυτάρκειας και κατάλληλης τεχνολογίας. Το πρώτο εργαλείο είναι η έννοια της ενδιάµεσης τεχνολογίας (intermediate technology) που αποτελεί µια µέθοδο µεταφοράς τεχνολογίας και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1973 από τον οικονοµολόγο Ernst Schumacher 1. ιαδόθηκε µε τον ελαφρά τροποποιηµένο όρο κατάλληλη τεχνολογία (appropriate technology) και οι καταβολές της εντοπίζονται στις ιδέες του Gandhi για την ανάπτυξη της Ινδίας [2]. Ο Schumacher ορίζει την ενδιάµεση τεχνολογία ως εξής: Αν ορίσουµε τη στάθµη της τεχνολογίας µε βάση το «κόστος εξοπλισµού ανά θέση εργασίας», µπορούµε να χαρακτηρίσουµε την εγχώρια τεχνολογία µιας τυπικής αναπτυσσόµενης χώρας µιλώντας συµβολικά ως «τεχνολογία της 1», ενώ εκείνη των ανεπτυγµένων χωρών θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «τεχνολογία των 1000». Το χάσµα ανάµεσα στις δύο αυτές τεχνολογίες είναι τόσο µεγάλο ώστε η µετάβαση από την µια στην άλλη είναι αδύνατη.... Αν πρόκειται να δοθεί αποτελεσµατική βοήθεια σ εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, απαιτείται µια τεχνολογία που θα βρίσκεται κάπου ανάµεσα στην «τεχνολογία της 1» και την «τεχνολογία των 1000». Ας την αποκαλέσουµε µιλώντας και 1 Ο Shumacher υπηρέτησε µε τον John Maynard Keynes στο βρετανικό υπουργείο οικονοµίας. Ο δεύτερος έχει καταγραφεί να λέει ότι «ο Otto Clarke µπορεί να κάνει τα πάντα µε τους αριθµούς, αλλά ο Schumacher τους κάνει να τραγουδούν» [2].

7 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 7 πάλι συµβολικά «τεχνολογία των 100». Μια τέτοια ενδιάµεση τεχνολογία θα ήταν εξαιρετικά παραγωγικότερη από την εγχώρια τεχνολογία, αλλά παράλληλα θα ήταν και εξαιρετικά φθηνότερη από την πολύπλοκη τεχνολογία έντασης κεφαλαίου της σύγχρονης βιοµηχανίας [26]. Αν η στάθµη της τεχνολογίας οριστεί µε βάση όχι το κόστος εξοπλισµού αλλά το κόστος δεξιοτήτων ανά θέση εργασίας, τότε η ενδιάµεση τεχνολογία µετατρέπεται σε ενδιάµεση τεχνογνωσία και αντιδιαστέλλεται όχι µε την πολύπλοκη τεχνολογία έντασης κεφαλαίου αλλά µε την πολύπλοκη τεχνογνωσία έντασης γνώσης. Το δεύτερο εργαλείο είναι τα πρόσφατα συµπεράσµατα ενός προβληµατισµού που διαρκεί εδώ και µια δεκαετία. Τον Απρίλιο του 1987 ο Steven Roach, κύριος οικονοµολόγος της Morgan Stanley, εντοπίζει για πρώτη φορά το παράδοξο παραγωγικότητας: στις δεκαετίες 1970 και 1980 η επενδύσεις σε υπολογιστές και ιδιαίτερα στον τοµέα των υπηρεσιών αυξάνονται δραµατικά χωρίς όµως να µπορεί να µετρηθεί καµία επίδραση στους ρυθµούς αύξησης της παραγωγικότητας [22]. Τρεις µήνες αργότερα ο Robert Solow, νοµπελίστας οικονοµολόγος, δηλώνει ότι «η εποχή των υπολογιστών είναι ορατή παντού εκτός από τις στατιστικές παραγωγικότητας» [27]. Οι επισηµάνσεις αυτές πυροδοτούν δεκάδες ερευνητικές εργασίες σε όλη τη δεκαετία του Προς τα µέσα της δεκαετίας έχουν αποµονωθεί τέσσερα πιθανά αίτια (σφάλµα µέτρησης, καθυστερήσεις απόδοσης, ανακατανοµή µεριδίων αγοράς και κακή διαχείριση) και δίδεται η προειδοποίηση ότι το «έλλειµµα ενδείξεων δεν σηµαίνει ένδειξη ελλείµµατος» [5]. Προς το τέλος όµως της δεκαετίας η εικόνα αυτή αρχίζει να αλλάζει καθώς βρέθηκε τρόπος να εξετασθούν στοιχεία σε επίπεδο επιχείρησης και όχι στο υψηλότερο συγκεντρωτικό επίπεδο κάποιου τοµέα της οικονοµίας. Κοινή διαπίστωση των ερευνητών είναι ότι η πληροφορική έχει θετική και σηµαντική επίδραση στην παραγωγικότητα, ενώ κοµβικής σηµασίας είναι το τί συµβαίνει µέσα στην κάθε εταιρεία. Παρατηρήθηκε ότι όµοιες εταιρείες µε παρεµφερείς επενδύσεις στην πληροφορική παρουσίαζαν σηµαντικά διαφορετικές επιδόσεις, και παράλληλα µετρήθηκε ότι τα µακροπρόθεσµα οφέλη της πληροφορικής είναι κατά πολύ µεγαλύτερα από τα βραχυπρόθεσµα. Έτσι η προσοχή εστιάσθηκε στις οργανωτικές αλλαγές, που συχνά συνοδεύουν µιαν επένδυση πληροφορικής και που είναι αναµενόµενο να απαιτούν περισσότερο χρόνο για υλοποίηση και απόδοση. Σταδιακά σχηµατίστηκε η εικόνα ότι η πληροφορική δεν αυξάνει την παραγωγικότητα αυτόµατα αλλά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ενός ευρύτερου συστήµατος οργανωτικών αλλαγών που επιφέρει τέτοιο αποτέλεσµα [4]. Τα συµπεράσµατα αυτά επαληθεύονται από πρόσφατες εκθέσεις, όπως η τελευταία οικονοµική έκθεση του προέδρου των ΗΠΑ [10], και µελέτες διεθνών οργανισµών, όπως του ΟΟΣΑ [25].

8 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 8 7. Επιλογές Μέσα στα επόµενα πέντε χρόνια οι αλλαγές στο περιβάλλον των µελετητικών γραφείων, όπως διακρίνεται από την ανάλυση, θα είναι έντονες. Τα γραφεία, στην προσπάθειά τους να τις παρακολουθήσουν, θα χωριστούν στα δύο: σε εκείνα που θα το καταφέρουν, έστω και µε διαφορετικούς βαθµούς επιτυχίας, και σε εκείνα που δεν θα το καταφέρουν και θα περιέλθουν σε δεινή θέση. Στόχος κάθε γραφείου θα πρέπει να είναι η ένταξή του στην επιτυχηµένη οµάδα και πρώτο µέληµα η χάραξη, έστω και σχηµατικά, µιας εταιρικής στρατηγικής που θα στοχεύει στην επίτευξη ενός αειφόρου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η ύπαρξη της εταιρικής αυτής στρατηγικής θα προσφέρει το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθεί η τεχνολογική στρατηγική του γραφείου. Πώς αρθρώνεται η τεχνολογική αυτή στρατηγική; Συµπεράσµατα από τρεις διαφορετικές πλευρές δείχνουν να συντείνουν και να αλληλοεπαληθεύονται: οι εµπειρίες από το µέτωπο της διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης, µε την διαπίστωση ότι οδηγεί αναπόφευκτα σε ζητήµατα γενικότερης διαχείρισης οι προκύπτουσες ενδείξεις από την ανάλυση στρατηγικής, όπου οι εσωτερικές αδυναµίες έχουν έντονη παρουσία και τα συµπεράσµατα της έρευνας στο παράδοξο παραγωγικότητας που υπογραµµίζουν τον κοµβικό χαρακτήρα των οργανωτικών αλλαγών κεντρικός άξονας δείχνει να είναι η συνδυασµένη επένδυση σε πληροφορική και οργανωτικές αλλαγές. Η επένδυση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε το µετριοπαθές σχήµα της ενδιάµεσης τεχνογνωσίας, όταν η διαθέσιµη τεχνογνωσία υπολείπεται της διαθέσιµης τεχνολογίας, είτε µε ένα προωθηµένο σχήµα, όταν υπάρχει εξισορρόπηση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Στην περίπτωση του µετριοπαθούς σχήµατος, η προσπάθεια εστιάζεται στο να σχεδιαστεί εκείνη η υλοποίηση που θα επιτρέπει σε όλους τους πρωταγωνιστές να εκµεταλλεύονται µε σταθερότητα και συνέπεια το µέρος της διαθέσιµης τεχνολογίας που τους επιτρέπει η κοινή τους τεχνογνωσία. Τα κύρια τεχνολογικά και οργανωτικά σηµεία µιας τέτοιας προσπάθειας συνοψίζονται στον Πίνακα 3. 2 Τεχνολογικά Σηµεία Προσανατολισµός σε µείζονες κατασκευαστές [2 4] Εξοπλισµός και λογισµικό εξελιγµένα αλλά όχι αιχµής, µε απλές αλλά δοκιµασµένες ρυθµίσεις [2Β2, 2 3] Προσαρµογή του προγράµµατος ψηφιακής σχεδίασης στη µέθοδο δουλειάς του γραφείου [2Β3] Οργανωτικά Σηµεία Νόµιµη χρήση λογισµικού [2 1] Μόνιµη ανάθεση τεχνικής υποστήριξης σε συνεργαζόµενη εταιρεία [2Β4] Θέσπιση διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης και ενσωµάτωσή της στην εταιρική δοµή [1Β5, 2Β3, 2Γ2] Έµφαση στην κατάρτιση προσωπικού, σε συνδυασµό µε κίνητρα ανταµοιβής [1Α1, 2 Οι παραποµπές αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2.

9 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 9 Προετοιµασία για την έλευση τρισδιάστατης σχεδίασης [2Γ1, 2 2] 1Β2, 2Β2] Πίνακας 3. Σχήµα Ενδιάµεσης Τεχνογνωσίας. Στην περίπτωση του προωθηµένου σχήµατος αυτό που χαρακτηρίζει την προσπάθεια είναι ότι η πρόσβαση σε υψηλή τεχνογνωσία µπορεί να δώσει µοναδικά αποτελέσµατα. Το γνωστότερο τέτοιο παράδειγµα είναι το αρχιτεκτονικό γραφείο Frank Ο. Gehry and Associates (FOGA). Το γραφείο διευθύνεται πολύ καλά ως επιχείρηση και έχει επιτύχει µιαν οικονοµική σταθερότητα. Ο ιδρυτής του, κάτοχος του βραβείου Pritzker, είναι ο ίδιος ψηφιακά αναλφάβητος. Ωστόσο τo 1989 προσλαµβάνει τον James M. Glymph, που αργότερα γίνεται εταίρος του γραφείου, για να εντάξει τη ψηφιακή σχεδίαση στο FOGA. Επιλέγεται το πιο εξελιγµένο τρισδιάστατο πρόγραµµα (CATIA), το οποίο προέρχεται από την αεροδιαστηµική βιοµηχανία. Η κατασκευάστρια εταιρεία (Dassault) εκπαιδεύει προσωπικό στο χώρο του γραφείου. Με όλα αυτά η πρώτη δοκιµή γίνεται σε ένα πολύ µικρό θέµα, µια στάση λεωφορείου. Το 1997, σε λιγότερο από δέκα χρόνια από την εισαγωγή της ψηφιακής σχεδίασης, το FOGA ολοκληρώνει µε επιτυχία το Guggenheim Museum στο Bilbao. Το µουσείο σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου σε τρεις διαστάσεις και τα σχέδια της σύµβασης παραδίδονται σε ψηφιακή Εικόνα 2. Guggenheim Museum, Bilbao ταινία. Οι καµπύλες επιφάνειες του κτιρίου είναι επενδεδυµένες µε φύλλα τιτανίου. Η κατασκευή των µεταλλικών δοµικών στοιχείων γίνεται εφικτή µόνον µε ανταλλαγή ψηφιακών σχεδίων µεταξύ του FOGA και της κατασκευάστριας εταιρείας. Το έργο, αν και έχει όλα τα γνωρίσµατα µιας προσπάθειας που θα ξεφύγει από τα προσχεδιασµένα, ολοκληρώνεται εντός προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος [1, 11, 19, 23]. Συµπέρασµα Στην εκµετάλλευση της υψηλής τεχνολογίας της ψηφιακής σχεδίασης µακράν ο σηµαντικότερος παράγοντας είναι ο ανθρώπινος. Όπως θα έλεγε ο Karl Popper [16], η υλοποίηση της ψηφιακής σχεδίασης είναι σαν ένα φρούριο: χρειάζεται να είναι και καλά σχεδιασµένη και καλά επανδρωµένη.

10 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 10 ΙII Πηγές 1. Frank Gehry: Interview, 1999, in Architectural Record (May). Available: intrview/ghery.asp [ ]. 2. AKUBUE, ANTHONY Appropriate Technology for Socioeconomic Development in Third World Countries, in Journal of Technology Studies, 26(1). Available: JTS/Winter-Spring-2000/pdf/akabue.pdf [ ]. 3. BECKERT, BEVERLY A D CAD Rides the Internet, in Computer Aided Engineering, (April). Available: [ ]. 4. BRYNJOLFSSON, ERIK AND LORIN M. HITT Beyond the Productivity Paradox: Computers are the Catalyst for Bigger Changes in Communications of the ACM 41(8), August, Available: [ ]. 5. BRYNJOLFSSON, ERIK The Productivity Paradox of Information Technology: Review and Assessment in Communications of the ACM 36(12), December, Available: papers/ccswp130/ccswp130.html [ ]. 6. Code of Good Practice for Standardization. International Organization for Standardization, ISO/IEC Guide 59: Construction drawing practice. Guide for structuring and exchange of CAD data. British Standards Institution, BS : Construction drawing practice. Guide for structuring of computer graphic information. British Standards Institution, BS 1192:Part 5: COOMBS, R., et al. 1995[?]. Technology and Corporate Strategy: A Learning Package for a Project on Technology Strategy. CROMTEC Training Package, Manchester School of Management, UMIST. Available: [ ]. 10. COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS Economic Report of the President, US Government Printing Office, Washington. Available: [ ]. 11. FALLON, KRISTINE K The AEC Technology Survival Guide: Managing Today s Information Practice. John Wiley & Sons, New York. 12. GIAGLIS, G., et al The ISSUE Methodology for Quantifying Benefits from Information Systems in Logistics Information Management, 12, 1-2, pp Available: lim99_2.pdf [ ]. 13. GREEN, ROBERT CAD vs. Management, CAD Managers Newsletter 36(March 23) in CADENCE. Available: [ ]. 14. JOHNSON G., K. SCHOLES Exploring Corporate Strategy: Text and Cases. Prentice Hall. 15. MORGAN, J Management for the Small Design Firm, Whitney Library of Design. 16. POPPER, SIR KARL RAIMUND The Open Society and its Enemies, G. Routledge & Sons: London. 17. PORT, STANLEY The Management of CAD for Construction. BSP Professional Books, Oxford. 18. PORTER, M. E Competitive Advantage: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press. 19. POST, NADINE AND STEPHEN H. DANIELS Plum Job in Seattle Lifts Haze Over Technology, in Engineering News Record, 244(8), February. Available: [ ]. 20. Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary. International Organization for Standardization, ISO 9000:2000.

11 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική RADFORD, A. AND G. STEVENS CAD Made Easy: A Comprehensive Guide for Architects and Designers, McGraw-Hill. 22. ROACH, STEPHEN S America's Technology Dilemma: A Profile of the Information Economy, Morgan Stanley Special Economic Study (April). 23. SARDAR, ZAHID Frank Gehry Modern Master, in Examiner Magazine (15.02). Available: [ ]. 24. SCHLEY, MICHAEL et al. (ed) CAD Layer Guidelines: Computer-Aided Design Management Techniques for Architecture, Engineering and Facility Management, Second Edition. The American Institute of Architects Press, Washington, D.C. 25. SCHREYER, PAUL The Contribution of Information and Communication Technology to Output Growth: A Study of the G7 Countries. Directorate for Science, Technology and Industry, OECD, Paris. Available: [ ]. 26. SCHUMACHER, E. F Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered. Harper & Row, New York. 27. SOLOW, ROBERT M We d Better Watch Out, New York Times Book Review, (July 12): Technical Product Documentation Organization and Naming of Layers for CAD Part 1: Overview and Principles. International Organization for Standardization, ISO : Technical Product Documentation Organization and Naming of Layers for CAD Part 2: Concepts, Format and Codes Used in Construction Documentation. International Organization for Standardization, ISO : Technical Product Documentation Organization and Naming of Layers for CAD Part 3: Application of ISO and ISO International Organization for Standardization, ISO/TR : U.S. National CAD Standard. National Institute of Building Sciences, NCS v WALKER, JOHN (ed) The Autodesk File: Bits of History, Words of Experience. Thousand Oaks, Calif. : New Riders Pub. Available: [ ]. 33. ΚΑΡΑΛΟΓΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ (ed.) Γραφεία Μελετών, Σύµβουλοι Επιχειρήσεων. Εφηµερίδα «Εξπρές», ένθετο Μαρτίου. 34. ΜΠΑΓΙΑΣ, ΑΝ ΡΕΑΣ Αρχειονοµία: Βασικές Έννοιες και Αρχές. Κριτική, Αθήνα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Κλειώ Σγουροπούλου email: csgouro@teiath.gr Κλειώ Σγουροπούλου Εμπειρογνώμονας στηντυποποίηση Μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) CISA, CGEIT, CRISC Project Management Office (PMO) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Το UGSM- Monarch Business School: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 5: Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 5 Στρατηγική επιχειρηματικής μονάδας Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα

Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα 1.1 Βασικές έννοιες 1 Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα 1.1.1 Ορισμοί Στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο του Μάνατζμεντ υπάρχουν, ως επί το πλείστον, διαφοροποιημένες απόψεις για τους περισσότερους από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ! ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο Διεύθυνση ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΤΕΡΜΑ ΑΛΚΜΑΝΟΣ, ΙΛΙΣΙΑ, 115 28 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο +30 210 2755086 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

E.5010 Αρχές Marketing

E.5010 Αρχές Marketing E.5010 Αρχές Marketing ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ :Aρχές Marketing : E.5010 : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ :ΜΕΥ : 3 (Θεωρία)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ.

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Thomas Edison: >1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Πρακτική φωτιστική λυχνία Φιλμ 35mm Φωνόγραφος 21.6δισ. $ το 1920 Καινοτομία κάτι περισσότερο από μια καλή ιδέα: διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ η εταιρεία Τα οφέλη µίας πράσινης ή ορθότερα βιώσιµης αναβάθµισης υφιστάµενων

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Legal use of personal data to fight telecom fraud

Legal use of personal data to fight telecom fraud Legal use of personal data to fight telecom fraud Dimitris Gritzalis May 2001 Ημερίδα Ελληνικού Φορέα Αντιμετώπισης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ) Tηλεπικοινωνιακή Απάτη: Μέθοδοι - Πρόληψη - Προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία

Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας»

Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας» 1o Ελληνο-Ρωσικό Ενεργειακό Συνέδριο Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας» Ν. Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κανονιστική Νοµοθεσία Προληπτικά εργαλεία: όρια εκποµπών στα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ Κατασταλτικά εργαλεία:

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση πολιτικών κατά των διακρίσεων στην φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ (Gender) kranou Konstantina Kranou

Ενσωµάτωση πολιτικών κατά των διακρίσεων στην φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ (Gender) kranou Konstantina Kranou Ενσωµάτωση πολιτικών κατά των διακρίσεων στην φιλοσοφία και Konstantina Kranou therapist adult trainer Sex (βιολογικό φύλο) και Gender (κοινωνικό φύλο) Βιολογικό Φύλο: Καθορίζεται από τα χρωµοσώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ Π. Πατρών & ΤΕΕ Τµ. υτικής Ελλάδας, 8-12-2001 Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Ν1268/82 έχουν ως αποστολή Να παράγουν και να µεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

«Information Security in a Testing environment: Ο στόχος και οι λύσεις της IntelliSolutions µε την χρήση των προϊόντων Compuware»

«Information Security in a Testing environment: Ο στόχος και οι λύσεις της IntelliSolutions µε την χρήση των προϊόντων Compuware» Αθανάσιος Βαµβακάς Technology Consultants Manager «Information Security in a Testing environment: Ο στόχος και οι λύσεις της IntelliSolutions µε την χρήση των προϊόντων Compuware» Χρησιµοποιώντας παραγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΈΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ (1) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΡΓΟ Κοινά στοιχεία & διαφορές Διενεργούνται από ανθρώπους (και) μηχανές Διαθέτουν περιορισμένους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο IoT της Vodafone για το 2016

Βαρόμετρο IoT της Vodafone για το 2016 Συνοπτική Έκθεση: Βαρόμετρο IoT της Vodafone για το 2016 Βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη των μεγαλύτερων δυνατών οφελών μέσω της εκμετάλλευσης του Internet of Things Vodafone Power to you Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα