Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταx. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι Αθήνα Αρ. Πρωτ. : 5491 Πληροφορίες: Τηλ: Γ. Μπεληγιάννης Αθ. Σιδηροπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής των υποψηφίων μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης και Συγκρότηση Επιτροπών Επιμόρφωσης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία», της κατηγορίας πράξεων 2.1.1θ ΕΠΕΑΕΚ» Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Έχοντας υπόψη: 1. Το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού του Υπ.Ε.Π.Θ. και ειδικότερα το άρθρο 11 του Ν. 2640/98 (Φ.Ε.Κ. 206Α) και τη με αρ. πρωτ. 141/ Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 269/2004) «Έγκριση Οδηγού Χρηματοδότησης Ειδικού Λογαριασμού Υπ.Ε.Π.Θ.». 1

2 2. Τις διατάξεις του Ν.2860/ «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 251Α). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3027/02 (Φ.Ε.Κ. 152Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής προγραμμάτων Κ.Π.Σ., όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3149/ (ΦΕΚ 141Α). 4. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 5. Τη με αρ. πρωτ / Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 1343Β), όπως ισχύει σήμερα. 6. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /ΣΤ5/2007 ΥΑ (ΦΕΚ 1950 Β) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥπΕΠΘ». 7. Τη με αρ. πρωτ /Η/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 438 ΥΟΔΔ) περί Διορισμού του κ. Δημητρίου Πλατή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπ.Ε.Π.Θ.. 8. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας περί «Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης». 9. Τη με αριθμ. πρωτ. 7049/ Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» στο Μέτρο 2.1 του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ / και 1136/ Αποφάσεις έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησης αντίστοιχα. 10. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργων της ανωτέρω Πράξης. 11. Την αρ. πρωτ / Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη Σύσταση και τις Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Επιμόρφωσης Β Επιπέδου (Κ.Ε.Ε.Β.ΕΠ.) για την υλοποίηση της Πράξης της Κατηγορίας θ. του ΕΠΕΑΕΚ «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» του Μέτρου 2.1 Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης, Ενέργεια Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών & τον Ορισμό Εκπροσώπων - Υπεύθυνων Συντονιστών εκ μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 3881/ και 2042/ όμοιες αποφάσεις. 12. Τη με αρ. πρωτ. 6790/ Υπουργική Απόφαση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 1548/ ΥΑ σχετικά με την Έγκριση Υλοποίησης του Υποέργου 1 «Διοίκηση, Οργάνωση, Υλοποίηση και Διαχείριση της Πράξης» της ανωτέρω Πράξης από την Ειδική 2

3 Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο. 13. Την υπ αριθμ. 5830/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στις Επιτροπές Επιμόρφωσης που συγκροτούνται από το Υπ.Ε.Π.Θ. σε όλους τους νομούς της χώρας όπως αυτή παρατάθηκε με τις με αρ. πρωτ. 6605/ και 8486/ Αποφάσεις. 14. Την με 6451/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σχετικά με τη «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής των υποψηφίων μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία», της κατηγορίας πράξεων 2.1.1θ ΕΠΕΑΕΚ. 15. Τα Πρακτικά 1/ και 2/ της ανωτέρω επιτροπής. 16. Ότι στους νομούς Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λασιθίου, δεν υπάρχει ανάγκη συγκρότησης επιτροπών επιμόρφωσης, διότι εκεί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι επιμορφωτές κατά την πρώτη περίοδο επιμόρφωσης. 17. Την 23971/ΔΕ 4379/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εγκρίνει την ένταξη της Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2005 και στην ΣΑΕ 445/3 με κωδικό «2005ΣΕ », προϋπολογισμού , Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Πράξης Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την έγκριση των πρακτικών 1/ και 2/ της με αρ. πρωτ 6451/ ορισμένης Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής των υποψηφίων μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία», της κατηγορίας πράξεων 2.1.1θ ΕΠΕΑΕΚ και Τη συγκρότηση των Επιτροπών Επιμόρφωσης και τον ορισμό Συντονιστών των Επιτροπών Επιμόρφωσης, ως εξής : 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Συγκροτούνται σε Διευθύνσεις της χώρας οι Επιτροπές Επιμόρφωσης, μέλη των οποίων ορίζονται εκπαιδευτικοί της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτοί φαίνονται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι. 2. Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης στεγάζονται στους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης ««Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & 3

4 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 2.1 του Ε.Π.Ε.Α.Ε..Κ.,, από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με τηλεπικοινωνιακή υποδομή. 3. Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης καθόλη τη διάρκεια της πράξης θα συντάσσουν περιοδικές αναφορές πεπραγμένων στο τέλος κάθε επιμορφωτικής περιόδου, τις οποίες θα παραδίδουν στους Τεχνικούς Συμβούλους ( Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) για να ελεγχθούν συμπληρωθούν και στη συνέχεια να αποσταλούν στην Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ. 4. Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης αξιολογούνται για το έργο τους από την Κ.Ε.Ε.Β.ΕΠ. μέσω των αναφορών πεπραγμένων. 5. Σε κάθε συνεδρίαση οι Επιτροπές Επιμόρφωσης τηρούν πρακτικό. 6. Το ύψος της αποζημίωσης των μελών και του συντονιστή καθορίζεται με νέα Απόφαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης έχουν την ευθύνη της διαδικασίας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην περιοχή ευθύνης τους. Οι αρμοδιότητές τους είναι ιδίως όσες ορίζονται με την παρούσα και όσες καθορίσει ειδικότερα με απόφασή της, η Κεντρικής Επιτροπής Επιμόρφωσης Β Επιπέδου (Κ.Ε.Ε.Β.ΕΠ.). Γενικά για την περιοχή ευθύνης της, σε συνεργασία με το Π.Ι. και το Ε.Α.Ι.Τ.Υ., υπό την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ., κάθε Ε.Ε.: α) αναλαμβάνουν την αρχική ενημέρωση και τη συνεχή παροχή πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς για τη διαδικασία ένταξής τους στα επιμορφωτικά προγράμματα B επιπέδου β) επεξεργάζονται τις αιτήσεις τους και φροντίζουν για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής κλήρωσης των εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης γ) εισηγούνται για την οριστικοποίηση του καταλόγου των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) στην περιοχή ευθύνης τους και ενημερώνουν τους υπευθύνους των ΚΣΕ για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση της επιμόρφωσης δ) αναλαμβάνουν την προετοιμασία, συντήρηση και διατήρηση των τοπικών μητρώων Βοηθών Επιμορφωτών, ενημερώνοντας παράλληλα όλους τους εμπλεκόμενους στην περιοχή αρμοδιότητας ε) εγκρίνουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την υλοποίηση των προγραμμάτων που απαρτίζονται από 12 έως 15 μέλη στ) παρακολουθούν και αξιολογούν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης B επιπέδου (με επιτόπιες επισκέψεις στα ΚΣΕ, μέσω του MIS της Πράξης κλπ) ζ) παραλαμβάνουν και διανέμουν το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στα προγράμματα επιμόρφωσης 4

5 η) ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για τις διαδικασίες πιστοποίησης Β επιπέδου θ) υποστηρίζουν την ομαλή διενέργεια διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που τους αναθέτει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. ι) παρέχουν υλικό και υποστήριξη στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς ια) φροντίζουν για τη συλλογή και τον πρωτογενή έλεγχο φακέλων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων επιμόρφωσης ιβ) αναλαμβάνουν θέματα που αφορούν στην πιστοποίηση. Πιο συγκεκριμένα: - Αναλαμβάνουν τη συνεχή ενημέρωση των Διευθύνσεων Α Βάθμιας και Β Βάθμιας εκπαίδευσης για τα στάδια των διαδικασιών πιστοποίησης και λειτουργούν ως φορείς πληροφόρησης για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. - Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συντονίζουν τη διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, μέσω των σχολικών μονάδων, για τις προγραμματισμένες πιστοποιήσεις σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις). - Επιλαμβάνονται των περιπτώσεων εμφάνισης προβλημάτων λόγω ελλιπών ή ανεπίκαιρων στοιχείων των εκπαιδευτικών που αιτούνται να πιστοποιηθούν, καθώς και εκπαιδευτικών που δεν επιμορφώθηκαν και τα στοιχεία τους δεν έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα (MIS) του έργου. Η διαδικασία αυτή θα υλοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής που θα διατεθεί από τον Τεχνικό και Επιστημονικό Σύμβουλο (ΕΑΙΤΥ) και στην οποία θα έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση μόνο τα μέλη των Ε.Ε. - Αναλαμβάνουν την διάθεση των βεβαιώσεων πιστοποίησης, τις οποίες παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, προς τους δικαιούχους εκπαιδευτικούς στην περιοχή ευθύνης τους. - Αναλαμβάνουν την παραλαβή, τον έλεγχο και τη διαβίβαση των δικαιολογητικών που υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι για ιδιαίτερους λόγους απουσίαζαν κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δοκιμασίας στην οποία όφειλαν να συμμετέχουν. Οι λεπτομερείς διαδικασίες που θα υιοθετηθούν στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα κοινοποιηθούν στις Ε.Ε. από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ / Υπ.Ε.Π.Θ. 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Πρόεδρος κάθε Επιτροπής Επιμόρφωσης ορίζεται ο Συντονιστής. 2. Για την λειτουργία των Επιτροπών Επιμόρφωσης ισχύουν οι γενικές διατάξεις σχετικά με την λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης. 3. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την λήψη αποφάσεων, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου- Συντονιστή. 5

6 4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Συντονιστές των αντιστοίχων Επιτροπών Επιμόρφωσης ορίζονται οι εκπαιδευτικοί του πίνακα του παραρτήματος Ι, με την ένδειξη «Συντονιστής/Συντονίστρια» στη στήλη «Ρόλος». 5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι Συντονιστές προεδρεύουν των Επιτροπών Επιμόρφωσης και έχουν την συνολική ευθύνη του συντονισμού των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης στην περιοχή ευθύνης τους. Την παρούσα συνοδεύουν ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της το παρακάτω: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Πίνακας Επιτροπών Επιμόρφωσης Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Πλατής Συνημμένα: 1. Αντίγραφα Πρακτικών 1/ και 2/ Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 2. Γραφείο Προϊσταμένου Ε.Υ.Ε. 3. Μονάδα Α1β 4. Ε.Υ.Ε. Μονάδα Δ Ειδικός Λογαριασμός 5. Ενδιαφερόμενους μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Πίνακας Επιτροπών Επιμόρφωσης ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΓΟΥΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΧΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΟΛΕΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΘΩΜΑ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΙΜΩΝ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΔΑΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΔΟΥΡΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ 7

8 ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΑΡΤΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΖΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΔΡΙΜΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΟΥΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ Δ/ΝΤΡΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ 8

9 ΔΗΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΤΣΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΜΥΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΡΟΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΥΡΤΣΗΣ ΑΣΤΥΑΝΑΞ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΤΣΑΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΕΒΡΟΥ ΖΙΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ 9

10 ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΓΚΑΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΕΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΘΕΟΤΟΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΖΙΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΗΣ ΑΘΜΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΣΙΓΓΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 10

11 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΙΒΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΖΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΓΚΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΑΒΕΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΝΤΕΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΣΑΚΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΡΑΚΑΛΛΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΛΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ 11

12 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΟΚΚΟΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΝΤΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΠΟΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΤΑΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ 12

13 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΔΕΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΑΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΡΥΠΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΑΦΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΓΙΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΝΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΙΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΤΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Δ/ΝΤΓΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΡΚΟΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΤΟΣ ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ- ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ 13

14 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Δ/ΝΤΡΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΚΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΣΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΤΕΡΤΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΣΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 14

15 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΧΙΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΜΙΣΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΟΣ 15

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #363960-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #363960-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΣ #363413-ΑΙΤΗΣΗ_ΔΡΑΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ #363827-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΗΚΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ #363852-ΑΙΤΗΣΗ_ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ_ΜΙΧΑΗΛ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες: X. Ζερβού Τηλ: 210 32 57 501 e-mail : chzervou@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος)

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 2. B ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλεφωνήτρια στη VODAFONE, συνδικαλίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτεραιότητας: Μαρούσι, 3 9 2014 Αρ. πρωτ.: 138166/Δ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΕΣΠΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΑ ΕΣΠΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 32 730 BAKAKH ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Χανιά ΔΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 77 1462 ΑΝΔΡΕΑ ΘΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κορινθία ΔΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 88 1599 ΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ, 27-08-2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης με προτιμήσεις

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης με προτιμήσεις Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης με προτιμήσεις Επιλεγμένες Παράμετροι: Τύπος αιτήσεων μετάθεσης: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΠΕ001] Σχολικό έτος: Καταστάσεις αιτήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 (περ.α της παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010) ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 (περ.α της παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010) ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 (περ.α της παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Α 1 17,37 1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ Κορινθία Α 2 13,26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 0-07 Σύνολο αιτήσεων.0 εκ των οποίων με Συνεξέταση Πίνακας αιτήσεων ανά Κλάδο Πίνακας αιτήσεων ανά ΠΥΣΔΕ προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1α Πληροφορίες : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 17/03/ 2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Παραιτήσεις μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Όλα τα ονόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα