ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : ,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: ,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : ,90 Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: ,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: ,53 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 3. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 4. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 5. ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 6. ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : Σε κε αξηζκφ 11389/ΦΔΚ 185 Β / απφθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α.)». Σν Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α / «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». Σν Ν. 3463/ΦΔΚ 114 Α/ «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σν Ν. 1797/ΦΔΚ 164 Α /1988 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». Σν Ν. 3801/ΦΔΚ 163 Α / «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 53361/ / (ΦΔΚ 1503/ ) «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ Ο. Σ. Α. θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο». Σε κε αξηζκφ 159/ πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ηεο Π. Ο. Δ. Ο. Σ. Α. θαη ηδίσο ην 14 ν άξζξν ηεο. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ΣΣ36586/ (ΦΔΚ 1323/Β/ ) «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ / θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ Ο. Σ. Α. θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο». Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 31119/ (ΦΔΚ 990/Β/ ) «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ / θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ Ο. Σ. Α. θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο». Σνλ N. 4281/ ΦΔΚ 160/Α/ άξζξν 157 Η ζύληαμε ηεο θαη, εηδηθόηεξα, ν θαζνξηζκόο ηωλ δηθαηνύρωλ αλά Γηεύζπλζε βαζίδεηαη : ηηο θαηαζηάζεηο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ έρνπλ ζπληάμεη νη Γηεπζχλζεηο θαη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο Κ. Τ. Α / , ΣΣ36586/ θαη 31119/ θαη ηε πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο έηνπο 2008 ηεο Π. Ο. Δ. Ο. Σ. Α., φπσο απηέο θξίλνληαη θαη απφ ηελ ηερληθφ αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ. Πέξα ησλ απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε, ηα αλσηέξσ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, λα έρνπλ επηιεγεί κε πξφλνηα γηα ηηο εξγνλνκηθέο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα έρνπλ ππνζηεί ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ψζηε λα είλαη ρξεζηηθά. ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελδερφκελσλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αλακέλεηαη λα πξνζιεθζεί απφ ην Γήκν κέζα ζην 2014.

3 Οη ηηκέο κνλάδαο γηα θάζε είδνο ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο κειέηεο εθηηκήζεθαλ κε βάζε έξεπλα αγνξάο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 2014 πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ ,90 ζπλ ,63 Φ.Π.Α. 23% δειαδή ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ ,53, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο. Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ ζα βαξχλεη ηνπο θάησζη θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2014: Κ.Α πνζνχ 1.500,00 Κ.Α πνζνχ 7.500,00 Κ.Α πνζνχ ,00 Κ.Α πνζνχ 6.750,00 Κ.Α πνζνχ ,00 Κ.Α πνζνχ 6.000,00 Κ.Α πνζνχ 3.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΔΘΔΩΡΗΘΗ 15/7/2014 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 15/7/2014 Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Η ΤΝΣΑΞΑΑ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β3 ΔΛΔΝΗ ΩΣΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Γ1

4 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Θα είλαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θάζε θαηεγνξία φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα. Η ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα ηεθκεξηψλεηαη κε απφ EΚ Πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο ηχπνπ (EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE) απφ δηαπηζηεπκέλα/αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα θαη θνξείο πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. 1. Γάληηα Γεξκαηνπάληλα Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνζηαζία απφ απινχο κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξηβέο, ζπκπηέζεηο, εθδνξέο) ζε ζηεγλφ πεξηβάιινλ φπσο εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα, νηθνδφκνη, ζε θήπνπο, κεραλνηερλίηεο, Μήθνο πεξίπνπ 2-25 cm πάρνο 1-1,2 mm. Σν εκπξφο κέξνο γαληηνχ θαη ηα δάθηπια απφ βφεην δέξκα κε ελίζρπζε απφ δεχηεξν ζηξψκα δέξκαηνο ζην εκπξφο κέξνο ηνπ θαη ην πίζσ κέξνο απφ βακβαθεξφ χθαζκα κε ειαζηηθή ηαηλία ζχζθημεο. Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 4, 2, 3, 3, πνπ ζεκαίλεη: 4 (ηξηβή) 2 (θνπή κε ιεπίδα) 3 (δηάζρηζε) 3 (δηάηξεζε) Πξφηππα ΔΝ 388, 420 Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 4, 2, 3, 3 2. Γάληηα από PVC Πεδίν ρξήζεο: Όηαλ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο, κεραληθνχο θαη βηνινγηθνχο θηλδχλνπο, φπσο εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα (ελαιιαθηηθά), ζε θαζαξηζκνχο θάδσλ, ζε λεθξνηαθεία. Μήθνο πεξίπνπ 30 cm πάρνο 1 mm Τιηθφ θαηαζθεπήο PVC θαη εζσηεξηθή επέλδπζε απφ αλζηδξσηηθφ πιηθφ. Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3, 1, 2, 1, πνπ ζεκαίλεη: 3 (ηξηβή) 1 (θνπή κε ιεπίδα) 2 (δηάζρηζε) 1 (δηάηξεζε) Πξφηππα ΔΝ 388, 420, 374

5 Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,2,1 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κηθξννξγαληζκνχο 3. Γάληηα από ληηξίιην Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο πνπ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ηζρπξά ρεκηθά ή κηθξννξγαληζκνχο φπσο ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζε ςεθαζκνχο. Μήθνο πεξίπνπ 30 cm. Πάρνο 0,5 mm. Τιηθφ θαηαζθεπήο ληηξίιην κε εζσηεξηθή επέλδπζε απφ αλζηδξσηηθφ πιηθφ. Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3,1,0,1, πνπ ζεκαίλεη: 3 (ηξηβή) 1 (θνπή κε ιεπίδα) 1 (δηάηξεζε) Πξφηππα ΔΝ 388, 420, 374 Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,Υ,1 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κηθξννξγαληζκνχο 4. Γάληηα από ύθαζκα θαη ληηξίιην Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο ην εκπξφο κέξνο ηεο παιάκεο κπνξεί λα εθηεζεί ζε ρεκηθέο νπζίεο ή ζε πγξφ πεξηβάιινλ φπσο ζηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο ζε πγξφ πεξηβάιινλ, ζε πδξαπιηθνχο θαη ζε βαθέο. Μήθνο πεξίπνπ 20-25cm Δκπξφο κέξνο παιάκεο απφ ληηξίιην ψζηε λα πξνζηαηεχεη απφ ρεκηθέο νπζίεο ελψ ην πίζσ απφ χθαζκα ψζηε λα είλαη πην εχρξεζην. Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3, 1, 2, 2. 3 (ηξηβή) 1 (θνπή κε ιεπίδα) 2 (δηάζρηζε) 2 (δηάηξεζε) Πξφηππα ΔΝ 388, 420 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο Δηθνλφζεκν γηα πξνζηαζία απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3, 1, 2, 2 5. Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο (100 ηεκαρίωλ) Πεδίν ρξήζεο: γηα αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ. Μήθνο πεξίπνπ 20 cm Καηαζθεπή απφ ληηξίιην. Δίλαη κίαο ρξήζεο θαη δελ έρνπλ ζεκαζία νη κεραληθέο αληνρέο. Δίλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά αλά 100 ηεκάρηα. Πξφηππα ΔΝ 374

6 Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κηθξννξγαληζκνχο 6. Γάληηα ζπγθνιιεηώλ Πεδίν ρξήζεο: ζπγθνιιήζεηο. Γάληηα θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθά επεμεξγαζκέλν δέξκα, πέληε δαθηχισλ, κε εζσηεξηθή επέλδπζε ηα νπνία παξέρνπλ πξνζηαζία απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο, επαθή κε ζεξκφηεηα θαη απφ κηθξέο εθηνμεχζεηο ιεησκέλσλ κεηάιισλ. Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3, 1, 2, 1. Διάρηζηα επίπεδα ζεξκηθψλ αληνρψλ 3, 1, 3, 1, 4, Υ Πξφηππα ΔΝ 388, 420, 407 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3, 1, 2,1 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ζεξκφηεηα θαη νη θσδηθνί 3, 1, 3, 1, 4, Υ 7. Γάληηα κνλωηηθά (θιάζε 00) Πεδίν εθαξκνγήο. Δξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε (γάληηα θιάζεο 00). Μήθνο 30 cm. Καηαζθεπή απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ρσξίο ξαθέο. Πξφηππν ΔΝ Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, αξηζκφο ζεηξάο Κιάζε 00 (Πξνζηαζία κέρξη 0.5 ΚV) RC (απμεκέλε κεραληθή αληνρή, αληνρή ζε φδνλ, νμέα, πεηξειαηνεηδή, ςχρνο) Κσδηθφο εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο. Έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο. ήκα δηεζλνχο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC) 8. Γάληηα αιπζνπξίνλνπ Πεδίν εθαξκνγήο. Δξγαζίεο κε ρξήζε αιπζνπξίνλνπ Μήθνο πεξ. 30 cm. Καηαζθεπή απφ δέξκα κε εηδηθή αλζεθηηθή ξαθή θαη πξνζηαηεπηηθή καλζέηα αζθαιείαο ησλ αξηεξηψλ θαη κε πξνζηαζία έλαληη θνπήο θαη ζηα δχν γάληηα Class 0 (16 m/sec) θαηά ΔΝ Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, Πξνζηαζία απφ αιπζνπξίνλν. Δηθνλφζεκα γηα: 1. ΔΝ 388 πξνζηαζία απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3, 1, 3, 2 2. ΔΝ Class 0 (16m/s) 9. Κξάλνο κε αζπίδην πξνζηαζίαο Πεδίν ρξήζεο: ζε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο κε ζφξπβν θαη εθηηλαζζφκελα ζσκαηίδηα (θνπέο δέλδξσλ, ρξήζε αιπζνπξίνλνπ, βελδηλνπξίνλνπ θαη ριννθνπηηθψλ). Κξάλνο Δμσηεξηθφ θέιπθνο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ABS. Γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν εξγνλνκηθφ ζα πξέπεη:

7 Οη θαηαθφξπθνη ηκάληεο ηνπ θεθαινδέκαηνο λα είλαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο θαη φρη απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ. Η ξχζκηζε ηνπ ηκάληα ηνπ απρέλα λα γίλεηαη κε θνριία κίαο θίλεζεο, γηα λα ξπζκίδεηαη αθνχ έρεη θνξεζεί. ηνλ ηκάληα πξνζψπνπ λα ππάξρεη αλζηδξσηηθή επέλδπζε, ε νπνία λα αληηθαζίζηαηαη θαη λα πιέλεηαη Να ππάξρνπλ νπέο αεξηζκνχ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα. Πξφηππα ΔΝ 397, EN (Κιάζε 0) Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, 1000 Vac LD (πξνζηαζία απφ πιεπξηθή θξνχζε/παξακφξθσζε) Αζπίδην κε ραξαθηεξηζηηθά: Οπηηθφο δίζθνο, κε κεηαιιηθφ πιέγκα. Η πξνζαξκνγή ζην θξάλνο επηηπγράλεηαη κε εηδηθφ ζηήξηγκα. Πξφηππα ΔΝ 1731 Καηαζθεπαζηήο Ωηναζπίδεο κε ραξαθηεξηζηηθά : Καηαζθεπαζκέλεο απφ αλζεθηηθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε απνζπψκελα αθξψδε ππναιιεξγηθά καμηιάξηα. Σνπνζεηνχληαη ζην θξάλνο κε εηδηθά θιηπ. Πξφηππα ΔΝ SNR : 25dB. 10. Κξάλε Πεδίν ρξήζεο: ζε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. Δμσηεξηθφ θέιπθνο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ABS. Γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν εξγνλνκηθφ ζα πξέπεη: Οη θαηαθφξπθνη ηκάληεο ηνπ θεθαινδέκαηνο λα είλαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο θαη φρη απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ. Η ξχζκηζε ηνπ ηκάληα ηνπ απρέλα λα γίλεηαη κε θνριία κίαο θίλεζεο, γηα λα ξπζκίδεηαη αθνχ έρεη θνξεζεί. ηνλ ηκάληα πξνζψπνπ λα ππάξρεη αλζηδξσηηθή επέλδπζε ε νπνία λα αληηθαζίζηαηαη θαη λα πιέλεηαη Να ππάξρνπλ νπέο αεξηζκνχ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα. Πξφηππν ΔΝ 397, EN (Κιάζε 0) Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 1000 Vac LD (πξνζηαζία απφ πιεπξηθή θξνχζε/παξακφξθσζε) 11. Γπαιηά κάζθα (goggles) Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ρεκηθέο νπζίεο (πγξέο ή ζθφλεο) ή θαη απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξνρφο, ηφξλνο θα) Οπηηθφο δίζθνο, αξθεηά κεγάινο πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα κε αληηζακβσηηθή επέλδπζε, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο πιαίζην ζηήξημεο ηνπ νπηηθνχ δίζθνπ κε ηκάληα ζηεξέσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη θαη νπέο έκκεζνπ αεξηζκνχ. Πξφηππα ΔΝ 166 EN 170 ην πιαίζην: Καηαζθεπαζηήο Β Μεραληθή αληνρή 3 Πξνζηαζία απφ πγξέο ρεκηθέο νπζίεο.

8 4 πξνζηαζία απφ ζθφλε. ηνλ νπηηθφ δίζθν: 1 Οπηηθή θιάζε Β Μεραληθή αληνρή Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο Ν Αληηζακβσηηθή επέλδπζε 9 πξνζηαζία απφ ιεησκέλα κέηαιια. 12. Γπαιηά πξνζηαζίαο από ειηαθή αθηηλνβνιία Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο ζην χπαηζξν ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Οπηηθφο δίζθνο, κε πξνζηαζία έλαληη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, επαξθή κεραληθή αληνρή, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη βξαρίνλεο ζηήξημεο ξπζκηδφκελνπ κήθνπο γηα θαιχηεξε πξνζαξκνγή. Πξφηππα ΔΝ 166,169 ηνπο βξαρίνλεο: Καηαζθεπαζηήο F Μεραληθή αληνρή ηνλ νπηηθφ δίζθν: 1 Οπηηθή θιάζε 5-2, 5-2,5, 6-2, 6-2,5 πνπ ζπκβνιίδεη ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο. F Μεραληθή αληνρή. Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο. 13. Αζπίδην πξνζηαζίαο απν πγξά Πεδίν ρξήζεο: ε θαζαξηζκνχο θάδσλ ζαξψζξσλ απνξξηκκαηνθφξσλ, ζπλεξγεία ζπληήξεζεο. Οπηηθφο δίζθνο, κε πξνζηαζία έλαληη πγξψλ νπζηψλ, επαξθή κεραληθή αληνρή, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη ζάκβσζεο. Η πξνζαξκνγή ζην θεθάιη επηηπγράλεηαη κε εηδηθφ ζηήξηγκα Πξφηππα ΔΝ 166 ην ζηήξηγκα: Καηαζθεπαζηήο 14. Κξάλνο κε ελζωκαηωκέλν αζπίδην πξνζηαζίαο από ειεθηξηθό ηόμν Πεδίν ρξήζεο: Πξνζηαζία απφ ειεθηξηθφ ηφμν. Η δηάηαμε ζα απνηειείηαη απφ: Κξάλνο πξνζηαζίαο. Δλζσκαησκέλν αζπίδην πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ ηφμν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάλνπο ην νπνίν ζα είλαη δπλαηφ λα θαηεβαίλεη θαη λα θαιχπηεη ην πξφζσπν ηνπ ρξήζηε. Γηάηαμε ρεηξηζκνχ κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ζα αλεβάδεη ή ζα θαηεβάδεη ην αζπίδην θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Η δηάηαμε ζα θέξεη ηε ζήκαλζε CE, ζα αθνινπζεί ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΝ 379 (θξάλνο) θαη ΔΝ 166, 169 θαη 170 (αζπίδην) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Κξάλνο Θα θαιχπηεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 397. Θα έρεη ην ζχκβνιν ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο 440 (vac) Σν θεθαιφδεκα ζα έρεη θαηαθφξπθνπο ηκάληεο απφ πιεθηέο ζπλζεηηθέο ίλεο ελψ νη ηκάληεο κεηψπνπ θαη απρέλα ζα είλαη απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ρακειήο ππθλφηεηαο. Η πξνζαξκνγή ηνπ κήθνπο ηνπ ηκάληα απρέλα ζα γίλεηαη κε θνριία ξχζκηζεο πνπ ζα επξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ηκάληα απρέλα. Θα ππάξρεη ππνζηάγσλν κε ξπζκηζηή κήθνπο. ην κέησπν ζα ππάξρεη ηκάληαο απνξξφθεζεο ηνπ ηδξψηα.

9 ην εμσηεξηθφ ηκήκα ηνπ θειχθνπο ζα ε ππάξρεη δηάηαμε κε ηελ νπνία ζα ξπζκίδεηαη ε ζέζε ηνπ αζπηδίνπ. Αζπίδην Σν αζπίδην ζα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 166 σο εμήο: Ο βαζκφο θιίκαθαο ζα είλαη ή Η νπηηθή θιάζε ζα είλαη, ην πνιχ, 2. Η κεραληθή αληνρή ζα είλαη επηπέδνπ θξνχζεο κέζεο ελέξγεηαο (ζχκβνιν Β). Θα έρεη πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο (ζχκβνιν Κ) 15. Αζπίδην πξνζηαζίαο γηα θιαδέκαηα κε ρξήζε βελδηλνπξίνλνπ. Πεδίν ρξήζεο: ε θιαδέκαηα κε ρξήζε βελδηλνπξίνλνπ. Οπηηθφο δίζθνο, κε κεηαιιηθφ πιέγκα Η πξνζαξκνγή ζην θεθάιη επηηπγράλεηαη κε εηδηθφ ζηήξηγκα. Πξφηππα ΔΝ 166 ην ζηήξηγκα: Καηαζθεπαζηήο, 16. Γπαιηά γηα Ομπγνλνθνιιεηέο Πεδίν ρξήζεο: ε ζπγθνιιήζεηο κε αέξηα. Γπαιηά ηχπνπ κάζθαο πνπ νη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη κπνξνχλ λα αλαζεθψλνληαη (ηχπνο flip up) φηαλ δελ γίλεηαη ζπγθφιιεζε Πξφηππν: ΔΝ 166,175 ήκαλζε : ην πιαίζην : Καηαζθεπαζηήο F Μεραληθή αληνρή ηνλ νπηηθφ δίζθν: 1 Οπηηθή θιάζε 4 έσο 8 βαζκφο ζθίαζεο F Μεραληθή αληνρή Οη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε ζθίαζε αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή αεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ Μάζθα γηα Ηιεθηξνζπγθνιιεηέο Πεδίν ρξήζεο: ε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο Ηιεθηξνληθή κάζθα ζηελ νπνία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπγθφιιεζεο ν βαζκφο ζθίαζεο ζα είλαη ρακειφο (κεηαμχ 3 θαη 5), επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε λα βιέπεη θαη κε ηελ έλαξμε ηεο ζπγθφιιεζεο ζα κεηαβάιιεηαη απηφκαηα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν βαζκφ ζθίαζεο (απφ 9 έσο 13). Πξφηππν: ΔΝ 175 EN169 EN379 ην πιαίζην: Καηαζθεπαζηήο 18. Φηιηξόκαζθα Ρ1 (κε βαιβίδα εθπλνήο) Πεδίν ρξήζεο: θαηά ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ζθφλε, αλαζπκηάζεηο, πδξαηκνχο, νζκέο θαη νξγαληθνχο αηκνχο.

10 Μάζθα κε ελζσκαησκέλν θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζθφλεο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε δηπιφ ηκάληα πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηεη κχηε, ζηφκα θαη πεγνχλη. Γηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο αλά ηεκάρηα. Αλ ηεξεζνχλ νη θαλφλεο πγηεηλήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξηο φηνπ ν ρξήζηεο αληηιεθζεί φηη δπζρεξαίλεηαη ε αλαπλνή ηνπ. Πξφηππα: ΔΝ 149 Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: FFP1 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, 19. Μάζθα εκίζεωο πξνζώπνπ κε ππνδνρή γηα δπν θίιηξα Α2P3 Πεδίν ρξήζεο: θαηά ηηο εξγαζίεο κε ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο Δλδεηθηηθά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζε απνξξηκκαηνθφξα, ζε θαζαξηφηεηα, ζε λεθξνηαθεία, ζε βαθέο. Κπξίσο κάζθα κε ππνδνρή γηα δπν θίιηξα εθαηέξσζελ απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε ξπζκηδφκελνπο ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηνπλ κχηε, ζηφκα θαη πεγνχλη. Πξφηππα: ΔΝ 140 Η κάζθα πξέπεη λα έρεη αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, 20. Φίιηξα Α2P3 Σα θίιηξα ζα είλαη Α2 Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ θαη άζπξνπ) πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ νξγαληθά αέξηα θαη αηκνχο θαη ζσκαηίδηα. Πξφηππα: ΔΝ 141 Σα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (θαη εκεξνκελία ιήμεο). Θα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ θαη άζπξν) 21. Μάζθα νινθιήξνπ πξνζώπνπ κε θίιηξν Α2Β2Δ2Κ2Ρ3 R Πεδίν ρξήζεο: θαηά ηηο εξγαζίεο κε ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο Δλδεηθηηθά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζε απνξξηκκαηνθφξα, ζε θαζαξηφηεηα, ζε λεθξνηαθεία, ζε βαθέο. Κπξίσο κάζθα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ θαιχπηεη φιν ην πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθζαικψλ. Πξφηππα: ΔΝ 136 Η κάζθα πξέπεη λα έρεη αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, 22. Φίιηξν Α2Β2Δ2Κ2Ρ3 R Φίιηξν Α2Β2Δ2Κ2 Ρ3 R(ρξψκαηνο θαθέ, γθξη, θίηξηλνπ, πξάζηλνπ θαη άζπξνπ) πνπ παξέρεη πξνζηαζία απφ φινπο ηνπο ρεκηθνχο ξχπνπο ζε αέξηα κνξθή (νξγαληθά, αλφξγαλα, αηκνχο νμέσλ, ακκσλία) θαη κηθξννξγαληζκνχο. Πξφηππα: EN 14387: A1:2008 ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ, γθξη, θίηξηλν, πξάζηλν θαη άζπξν) Σα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη εκεξνκελία ιήμεο). ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ, γθξη, θίηξηλν, πξάζηλν θαη άζπξν)

11 23. Νηηζεξάδεο (ζαθάθη - παληειόλη) Πεδίν ρξήζεο: Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο κε βξνρή. Οη ληηζεξάδεο απφ πνιπνπξεζάλε (PU) ζα αθνινπζνχλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ EN 471 θαη ΔΝ 343 ζε φηη αθνξά ηηο κεραληθέο αληνρέο, ηελ αληνρή ζην πιχζηκν θαη ηε ζήκαλζε θαη ζα δηαζέηνπλ δχν θάζεηεο θαη δχν νξηδφληηεο αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζην ζαθάθη θαη 2 νξηδφληηεο αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζηα κπαηδάθηα ηνπ παληεινληνχ. Δηθνλφζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη νη θσδηθνί 3, 2 Σα επίπεδα αληνρψλ ζα είλαη: Αδηαβξνρνπνίεζε 3. Γηαπλνή Αλαθιαζηηθά γηιέθα (κε ινγόηππν) Πεδίν ρξήζεο: ε φζνπο εξγάδνληαη θνληά ζε θηλνχκελα νρήκαηα (απνξξηκκαηνθφξα, θαζαξηφηεηα). Υαξαθηεξηζηηθά Γηιέθν κε έληνλα δηαθξηλφκελν ρξψκα κε δχν νξηδφληηεο ισξίδεο απφ εηδηθφ αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ. Ωο πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ γηιέθνπ ζα είλαη ν πνιπεζηέξαο θαηά 100%. Πξφηππα ΔΝ 471 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Δηθνλφζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη νη θσδηθνί 2, 2 ην πίζσ κέξνο ησλ αλαθιαζηηθψλ γηιέθσλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζζέζεη ηχπσκα κε ην ζήκα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο φπσο ζηελ αθφινπζε εηθφλα (ηξηρξσκία). 25. Καπέια Πεδίν ρξήζεο: Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο κε Ήιην Καπέιν ηχπνπ Jockey κε πξνζηαηεπηηθφ θέιπθνο απφ ABS γηα πξνζηαζία απφ ρηππήκαηα θαη γδαξζίκαηα. Πξφηππα ΔΝ 812 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, 26. Αδηάβξνρεο πνδηέο Πεδίν ρξήζεο: Πιχζηκν θάδσλ ζαξψζξσλ απνξξηκκαηνθφξσλ. Πνδηέο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ. Πξφηππα ΔΝ Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο 27. Πξνζηαηεπηηθό παληειόλη Τινηνκίαο Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο κε ρξήζε αιπζνπξίνλνπ Παληειφλη γηα αιπζνπξίνλν κε πξνζηαηεπηηθφ ηχπνπ Α Ύθαζκα κεγάιεο αληνρήο PES / Cotton. Δπέθηαζε πθάζκαηνο πιάηεο/θνπκπηά γηα ηηξάληεο

12 Σξηπιή ξαθή ζηελ εζσηεξηθή κεξηά ηνπ παληεινληνχ ΔΝ Class 1, Type A, ΔΝ Πξνζηαηεπηηθό αθάθη Τινηνκίαο Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο κε ρξήζε αιπζνπξίνλνπ αθάθη γηα αιπζνπξίνλν κε πξνζηαζία ζηα καλίθηα θαη ψκνπο Σζέπεο κε θάιπκκα ΔΝ Class 0, ΔΝ Φόξκα εξγαζίαο (ζαθάθη) Πεδίν ρξήζεο: Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο αθθάθη εξγαζίαο θαηαζθεπαζκέλν απφ 65% - 35% Polyester / Cotton Σζέπεο θαη ππνδνρέο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 30. Φόξκα εξγαζίαο (παληειόλη) Πεδίν ρξήζεο: Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο Παληειφλη εξγαζίαο θαηαζθεπαζκέλν απφ 65% - 35% Polyester / Cotton Σζέπεο θαη ππνδνρέο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 31. Πνδηέο πγθνιιεηώλ Πεδίν ρξήζεο: πγθνιιήζεηο Πνδηέο απφ εηδηθά επεμεξγαζκέλν ππξίκαρν δέξκα (θξνχηα) 60x90. Πξφηππα ΔΝ Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ζεξκφηεηα. 32. Φόξκα πξνζηαζίαο από θιόγα Πεδίν ρξήζεο: πγθνιιήζεηο Οιφζσκε θφξκα απφ βξαδπθιεγέο βακβάθη βάξνπο πεξ. 370 gr/m2 Πξνζηαζία απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο Καηεγνξίαο ΙΙ Πξφηππα ΔΝ θαη ΔΝ Γαιόηζεο S5 Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζε χπαηζξν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Αδηάβξνρε κπφηα απφ πνιπνπξεζάλε (PU) κε αληηνιηζζεηηθή ζφια, πξνζηαηεπηηθά δαθηχισλ θαη πξνζηαηεπηηθφ έλαληη δηάηξεζεο. Μφλσζε γηα ςχρνο CI. Πξφηππν EN 20345:2011 S5 SRC Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο Σν ζχκβνιν S5 πνπ ζπκβνιίδεη Πξνζηαζία δαθηχισλ Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο

13 34. θάθαλδξν S5 Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζε θαζαξηζκνχο θάδσλ, ζαξψζξσλ, απνξξηκκαηνθφξσλ θάθαλδξν παληειφλη κε ηηξάληεο θαη ελζσκαησκέλεο κπφηεο απν PVC βαξέσο ηχπνπ δηπιήο εκβάπηηζεο. Πξφηππν EN S5 Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο Σν ζχκβνιν S5 πνπ ζπκβνιίδεη Πξνζηαζία δαθηχισλ Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο 35. Άξβπια αζθαιείαο (κε κεηαιιηθό έλζεην) S3 Πεδίν ρξήζεο: Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο Ηκηάξβπιν, κε χςνο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά, κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια πνιπνπξεζάλεο. Γλήζην δέξκα, αεξηδφκελε θαη αλζηδξσηηθή επέλδπζε Πξφηππν ΔΝ 20345:2011 S3 SRC. Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο Σν ζχκβνιν S3 πνπ ζπκβνιίδεη Πξνζηαζία δαθηχισλ 200 Joule Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο ζηε ζφια oil resistant 36. Άξβπια αζθαιείαο (ρωξίο κεηαιιηθά έλζεηα) S3 Πεδίν ρξήζεο: Οδεγνί Ηκηάξβπιν, κε χςνο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά, κε αληηνιηζζεηηθή ζφια πνιπνπξεζάλεο. Samua ε Nabuk δέξκα, αεξηδφκελε θαη αλζηδξσηηθή επέλδπζε Με κεηαιιηθά έλζεηα πξνζηαζίαο δαθηχισλ θαη πέικαηνο Πξφηππν ΔΝ 20345:2011 S3 SRC. Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο Σν ζχκβνιν S3 πνπ ζπκβνιίδεη Πξνζηαζία δαθηχισλ 200 Joule Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο ζηε ζφια oil resistant 37. Άξβπια ειεθηξνκνλωηηθά HRO Πεδίν ρξήζεο: Ηιεθηξνιφγνη

14 Ηκηάξβπιν, ρσξίο θαζφινπ κεηαιιηθά κέξε, κε χςνο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά, κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ θαη πέικαηνο θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια ληηξηιηθή. Με κεηαιιηθά έλζεηα πξνζηαζίαο δαθηχισλ θαη πέικαηνο Γλήζην ιείν δέξκα, αεξηδφκελε θαη αλζηδξσηηθή επέλδπζε. Πξφηππν ΔΝ 20345:2011 κε δηειεθηξηθή αληίζηαζε ζφιαο ηνπιάρηζηνλ 14 KV. ήκαλζε ζην ππφδεκα : Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο Γηειεθηξηθή πξνζηαζία 14ΚV SB E P SRC WRU HRO FO 38. Δπηγνλαηίδεο Πεδίν ρξήζεο: Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο, δεληξνθεπνπξνί, ειεθηξνιφγνη, ζπλεξγεία ζπληήξεζεο, εξγάηεο λεθξνηαθείνπ Οη επηγνλαηίδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο σο εμήο: Δζσηεξηθά, απφ πιηθφ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο Δμσηεξηθά, απφ πιηθφ πνπ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηελ ηξηβή, ζηηο ρεκηθέο νπζίεο, αληηνιηζζεηηθφ θαη εχθακπην. Θα ζπλδένληαη κε δχν δεχγε ηκάλησλ πνπ ζα θιείλνπλ κε ηαηλίεο velcro. 39. Αλαθόπηεο - Απνζβεζηήξεο Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζε χςνο γηα ηηο νπνίεο είλαη δχζθνιν λα ζπλαξκνινγεζνχλ ηθξηψκαηα. Απνζβεζηήξεο ελέξγεηαο ηα νπνία είλαη ζπζηήκαηα πνπ απνζβέλνπλ ηελ ελέξγεηα ζε πεξίπησζε πηψζεο (ζπλήζσο κε ην μήισκα ηκήκαηνο ηνπο) Αλαθφπηεο πηψζεο επαλαηπιηζζφκελνη. Σα ζπζηήκαηα απηά κπινθάξνπλ θαηά ηελ πηψζε θαη ηε ζηακαηνχλ. ε πεξίπησζε νξηδνληίσλ κεηαθηλήζεσλ πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε θίλεζε κέζσ ζπξκαηφζρνηλνπ αγθπξσκέλνπ ζε ζηαζεξά θαη αζθαιή ζεκεία κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηέξρεηαη ν απνζβεζηήξαο ή ν αλαθφπηεο. ΔΝ 355 γηα απνζβεζηήξεο θαη ΔΝ 363 γηα αλαθφπηεο. Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο Κσδηθφο δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ, αξηζκφο παξηίδαο. 40. Οιόζωκε εμάξηεζε αζθαιείαο 4 ζεκείωλ Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζε χςνο γηα ηηο νπνίεο είλαη δχζθνιν λα ζπλαξκνινγεζνχλ ηθξηψκαηα. Οιφζσκε εμάξηπζε ε νπνία είλαη ζχζηεκα απφ ηκάληεο πνπ πεξηθιείνπλ ηα πφδηα ην ζηήζνο θαη ηε κέζε θαη έρνπλ δαθηπιίνπο ζχλδεζεο. Πξφηππα ΔΝ 361 ΔΝ 358 γηα ηηο εμαξηχζεηο. Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο Κσδηθφο δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ, αξηζκφο παξηίδαο. 41. Αληαλαθιαζηηθνί θώλνη ζήκαλζεο Οη θψλνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιηθά νδηθήο ζήκαλζεο, φπνπ είλαη αλαγθαίν λα δηαθφπηεηαη ε θπθινθνξία. Ο θψλνο ζα έρεη πνξηνθαινθφθθηλν ρξψκα θαη ζα θέξεη 2 αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο αξγπξνχ ρξψκαηνο πεξηκεηξηθά ηνπ θνξκνχ πιάηνπο πεξ. 10 εθαη. έθαζηε. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Ύςνο: 50 cm Βάξνο: 2,0 2,4 Kg Μνξθή: Θα έρνπλ ηεηξαγσληθή βάζε ζρεδηαζκέλε κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ απφιπηε ηζνξξνπία.

15 Θα είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζεί ν έλαο επάλσ ζηνλ άιιν κε ηξφπν πνπ ην ζπλνιηθφ χςνο λα κελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ αξρηθνχ. ην επάλσ κέξνο ζα ππάξρεη νπή γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ελαπφζεζή ηνπο. 42. Μνλωηηθά εξγαιεία (ζεη) Πεδίν εθαξκνγήο. Δξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε ηαπηφρξνλα κε ηα γάληηα. Σν ζεη ζα πεξηιακβάλεη πέλζα, θφθηε, θαηζαβίδη, ζηαπξνθαηζάβηδν, κπηνηζίκπηδν (ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο). Πξφηππν ΔΝ Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, αξηζκφο ζεηξάο ήκα δηεζλνχο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC) ΔΘΔΩΡΗΘΗ 15/7/2014 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 15/7/2014 Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Η ΤΝΣΑΞΑΑ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β3 ΔΛΔΝΗ ΩΣΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Γ1

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣ. Σ. ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 1 ΓΑΝΣΙΑ ΔΕΡΜΑΣΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΤΓΟ 1.236,00 2, ,20 2 ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΤΓΟ 1.062,00 3, ,20 3 ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ ΝΙΣΡΙΛΙΟ ΖΕΤΓΟ 282,00 3,10 874,20 4 ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΙ ΝΙΣΡΙΛΙΟ ΖΕΤΓΟ 890,00 1, ,00 5 ΓΑΝΣΙΑ ΕΛΑΣΙΚΑ ΜΙΑ ΧΡΗΗ (100 ΣΕΜ.) 100 ΣΕΜ 505,00 12, ,00 6 ΓΑΝΣΙΑ ΤΓΚΟΛΛΗΣΩΝ ΖΕΤΓΟ 2,00 3,00 6,00 7 ΓΑΝΣΙΑ ΜΟΝΩΣΙΚΑ (ΚΛΑΗ 00) ΖΕΤΓΟ 9,00 29,00 261,00 8 ΓΑΝΣΙΑ ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΟΤ ΖΕΤΓΟ 4,00 60,00 240,00 9 ΚΡΑΝΟ ΜΕ ΑΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΑ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ ΑΤΣΙΩΝ ΣΕΜ. 4,00 50,00 200,00 10 ΚΡΑΝΗ ΣΕΜ. 37,00 16,00 592,00 11 ΓΤΑΛΙΑ ΜΑΚΑ (goggles) ΖΕΤΓΟ 48,00 11,00 528,00 12 ΓΤΑΛΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΖΕΤΓΟ 143,00 10, ,00 13 ΑΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΤΓΡΑ ΣΕΜ. 5,00 10,00 50,00 14 ΚΡΑΝΟ ΜΕ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΑΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΣΕΜ. 3,00 100,00 300,00 ΣΟΞΟ 15 ΑΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΣΑ ΜΕ ΧΡΗΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΤ ΣΕΜ. 20,00 19,00 380,00 16 ΓΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΕ ΖΕΤΓΟ 1,00 8,00 8,00 17 ΜΑΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΗΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΕΜ. 1,00 100,00 100,00 18 ΦΙΛΣΡΟΜΑΚΑ Ρ1 (με βαλβίδα εκπνοήσ) ΣΕΜ ,00 1, ,80 19 ΜΑΚΑ ΗΜΙΕΩ ΠΡΟΩΠΟΤ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΦΙΛΣΡΑ Α1 Ρ3 ΣΕΜ. 11,00 28,00 308,00 20 ΦΙΛΣΡΑ Α1 P3 ΖΕΤΓΟ 66,00 8,50 561,00 21 ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΜΕ ΦΙΛΣΡO ABEK2P3 R ΣΕΜ. 2,00 90,00 180,00 22 ΦΙΛΣΡΟ ABEK2P3R ΖΕΤΓΟ 12,00 17,50 210,00 23 ΝΙΣΕΡΑΔΕ PU (ςακκάκι - παντελόνι) ΣΕΜ. 191,00 80, ,00 24 ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (με λογότυπο) ΣΕΜ. 181,00 15, ,00 25 ΚΑΠΕΛΑ ΣΕΜ. 191,00 9, ,50 26 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕ ΠΟΔΙΕ ΣΕΜ. 2,00 11,00 22,00 27 ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟ ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΤΛΟΣΟΜΙΑ ΣΕΜ. 4,00 130,00 520,00 28 ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟ ΑΚΚΑΚΙ ΤΛΟΣΟΜΙΑ ΣΕΜ. 4,00 125,00 500,00 29 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΙΑ ΑΚΚΑΚΙ ΣΕΜ. 161,00 30, ,00 30 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΣΕΜ. 161,00 24, ,00 31 ΠΟΔΙΕ ΤΓΚΟΛΛΗΣΩΝ ΣΕΜ. 1,00 11,00 11,00 32 ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ ΣΕΜ. 1,00 75,00 75,00 33 ΓΑΛΟΣΕ S5 ΖΕΤΓΟ 182,00 50, ,00 34 ΚΑΦΑΝΔΡΟ O2 S5 ΣΕΜ. 2,00 46,00 92,00 35 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΕΙΑ S3 (με μεταλλικό ζνθετο) ΖΕΤΓΟ 118,00 36, ,00 36 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΕΙΑ S3 (χωρίσ μεταλλικό ζνθετο) ΖΕΤΓΟ 71,00 58, ,00

17 37 ΑΡΒΤΛΑ ΗΛΕΚΣΡΟΜΟΝΩΣΙΚΑ HRO S3 ΖΕΤΓΟ 3,00 58,00 174,00 38 ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΕ ΖΕΤΓΟ 51,00 15,00 765,00 39 ΑΝΑΚΟΠΣΕ - ΑΠΟΒΕΣΗΡΕ ΣΕΜ. 4,00 85,00 340,00 40 OΛΟΩΜΗ ΕΞΑΡΣΗΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 4 ΗΜΕΙΩΝ ΣΕΜ. 4,00 92,00 368,00 41 ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΗΜΑΝΗ ΣΕΜ. 45,00 14,00 630,00 42 ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΣ 3,00 50,00 150,00 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,90 Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% ,63 ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΙΣΩΗ ,53 ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15/7/2014 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15/7/2014 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Η ΤΝΣΑΞΑΑ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ B3 ΕΛΕΝΗ - ΩΣΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ1

18 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ν 1. Γάληηα Γεξκαηνπάληλα Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνζηαζία απφ απινχο κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξηβέο, ζπκπηέζεηο, εθδνξέο) ζε ζηεγλφ πεξηβάιινλ φπσο εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα, νηθνδφκνη, ζε θήπνπο, κεραλνηερλίηεο, Σηκή κνλάδνο ζε επξψ ελφο δεχγνπο : δχν επξψ θαη είθνζη ιεπηά 2,20 ΑΡΘΡΟ 2ν 2. Γάληηα απφ PVC Πεδίν ρξήζεο: Όηαλ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο, κεραληθνχο θαη βηνινγηθνχο θηλδχλνπο, φπσο εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα (ελαιιαθηηθά), ζε θαζαξηζκνχο θάδσλ, ζε λεθξνηαθεία. Σηκή κνλάδνο ζε επξψ ελφο δεχγνπο ηξία επξψ θαη εμήληα ιεπηά 3,60 ΑΡΘΡΟ 3ν 3. Γάληηα απφ ληηξίιην Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο πνπ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ηζρπξά ρεκηθά ή κηθξννξγαληζκνχο φπσο ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζε ςεθαζκνχο. Σηκή κνλάδνο ζε επξψ ελφο δεχγνπο ηξία επξψ θαη δέθα ιεπηά 3,10 ΑΡΘΡΟ 4ν 4. Γάληηα απφ χθαζκα θαη ληηξίιην Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο ην εκπξφο κέξνο ηεο παιάκεο κπνξεί λα εθηεζεί ζε ρεκηθέο νπζίεο ή ζε πγξφ πεξηβάιινλ φπσο ζηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο ζε πγξφ πεξηβάιινλ, ζε πδξαπιηθνχο θαη ζε βαθέο. Σηκή κνλάδνο ζε επξψ ελφο δεχγνπο έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 1,50

19 ΑΡΘΡΟ 5ν 5. Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο (100 ηεκαρίσλ) Πεδίν ρξήζεο: γηα αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ. Σηκή κνλάδνο ζε επξψ ελφο δεχγνπο δψδεθα επξψ 12,00 ΑΡΘΡΟ 6ν 6. Γάληηα ζπγθνιιεηψλ Πεδίν ρξήζεο: ζπγθνιιήζεηο. Σηκή κνλάδνο ζε επξψ ελφο δεχγνπο ηξία επξψ 3,00 ΑΡΘΡΟ 7ν 7. Γάληηα κνλσηηθά (θιάζε 00) Πεδίν εθαξκνγήο. Δξγαζίεο ζε κέζε ηάζε. (γάληηα θιάζεο 00) Σηκή κνλάδνο ζε επξψ ελφο δεχγνπο είθνζη ελλέα επξψ 29,00 ΑΡΘΡΟ 8ν 8. Γάληηα αιπζνπξίνλνπ Πεδίν εθαξκνγήο. Δξγαζίεο κε ρξήζε αιπζνπξίνλνπ Σηκή κνλάδνο ζε επξψ ελφο δεχγνπο εμήληα επξψ 60,00 ΑΡΘΡΟ 9ν 9. Κξάλνο κε αζπίδην πξνζηαζίαο Πεδίν ρξήζεο: ζε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο κε ζφξπβν θαη εθηηλαζζφκελα ζσκαηίδηα (θνπέο δέλδξσλ, ρξήζε αιπζνπξίνλνπ, βελδηλνπξίνλνπ θαη ριννθνπηηθψλ). Σηκή κνλάδνο ζε επξψ ελφο ηεκαρίνπ πελήληα επξψ 50,00 ΑΡΘΡΟ 10ν 10. Κξάλε Πεδίν ρξήζεο: ζε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. Σηκή κνλάδνο ζε επξψ ελφο ηεκαρίνπ δέθα έμη επξψ 16,00 ΑΡΘΡΟ 11ν 11. Γπαιηά κάζθα (goggles) Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ρεκηθέο νπζίεο (πγξέο ή ζθφλεο) ή θαη απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξνρφο, ηφξλνο θα) Σηκή κνλάδνο ζε επξψ ελφο δεχγνπο έληεθα επξψ 11,00

Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α

Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αρ. Μελέηης: 30/2015 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα