ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015"

Transcript

1 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: / ΑΦΟΡΑ ΣΙ ΘΔΔΙ ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ /1 Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν: 1. Έληππν εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (βιέπε Τπφδεηγκα Α). 2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 3. Απιέο θσηνηππίεο (εμαηξνπκέλσλ ησλ Τπεπζχλσλ Γειψζεσλ, φπνπ απηέο απαηηνχληαη) ησλ εγγξάθσλ απφδεημεο ησλ δεηνχκελσλ πξνζφλησλ. 4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο νδεγηψλ (βιέπε Τπφδεηγκα Β). 5. Τπεχζπλε δήισζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο νδεγηψλ (βιέπε Τπφδεηγκα Γ). 6. Οπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν (απιή θσηνηππία) πηζηνπνίεζεο πξφζζεησλ γλψζεσλ / πξνζφλησλ / εκπεηξίαο, ην νπνίν δχλαηαη λα ζπλεθηηκεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: Αίηηζη για ηον ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ: [αναγπάθεηαι εςκπινώρ ο ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ για ηον οποίο ςποβάλλεηαι η αίηηζη] Για ηο Τποέπγο 8 «Τλοποίηζη ηος θεωπηηικού μέποςρ ηηρ επιμόπθωζηρ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ», Κένηπο Ανάπηςξηρ Ελληνικού Εμποπίος, Μηηποπόλεωρ 42, Αθήνα, Τ.Κ /11

2 ηηρ Ππάξηρ: «Ολοκληπωμένη παπέμβαζη για ηη διαζύνδεζη με ηην αγοπά επγαζίαρ ηων αποθοίηων ΙΔΚ, ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ 4» θαη ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 2/3/2015 θαη ψξα 12:00 ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: Κέληξν Αλάπηπμεο Διιεληθνύ Δκπνξίνπ, Μεηξνπόιεσο 42, TΚ 10563, Αζήλα, 3 νο όξνθνο (ππόςε θνπ ακνπξέιε Κσλζηαληίλνπ) ή να ςποβληθεί ηασςδπομικώρ με ζςζηημένη επιζηολή ή εναλλακηικά με courier. Αιηήζειρ μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ δεν θα γίνονηαι δεκηέρ. Η ζθπαγίδα ηος ηασςδπομείος ή ηος courier ανηίζηοισα αποηελεί απόδειξη ηηρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ. Α. ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Δπηζεκαίλεηαη πσο ηα παξαθάησ δεηνύκελα έγγξαθα ζα ππνβιεζνύλ από ηνπο ππνςεθίνπο σο απιά αληίγξαθα (εμαηξνπκέλσλ ησλ Τπεπζύλσλ Γειώζεσλ, όπνπ απηέο απαηηνύληαη) θαη κόλν ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ, νη ππνςήθηνη ζα πξνζθνκίζνπλ ηα πξσηόηππα ή αθξηβή αληίγξαθά ηνπο (βιέπε Δλόηεηα Β:. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΧΝ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΡΟΟΝΣΧΝ). Oη ηξφπνη απφδεημεο ησλ πξνζφλησλ πνπ δεηνχληαη είλαη νη εμήο: Πηπρίν ΑΔΙ / ΑΣΔΙ. Απιή θσηνηππία ηίηινπ ζπνπδψλ ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν βαζκόο θαη ην έηνο θηήζεο απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε πξσηφηππνπ ή επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηεο πξάμεο αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Ι.Σ.Δ. ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ θαη ηε βαζκνινγηθή αληηζηνηρία απηνχ. Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. Η γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα παξαπάλσ αληηθείκελα απνδεηθλχεηαη σο εμήο: 1. Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ γηα ηα παξαπάλσ αληηθείκελα, πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ). ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηα παξαπάλσ αληηθείκελα αιιά ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη αθφκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνχηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνχ. Ο ππνςήθηνο φκσο, εθφζνλ επηιεγεί, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζηελ Δ..Δ.Δ.. Κένηπο Ανάπηςξηρ Ελληνικού Εμποπίος, Μηηποπόλεωρ 42, Αθήνα, Τ.Κ /11

3 2. Με ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή/θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ. Καζέλα απφ ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ), είηε Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά. 3. Με ηελ ππνβνιή βεβαηψζεσλ ηκεκάησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο, ζε πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνχ Η/Τ. 4. Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Η/Τ γηα ηα παξαπάλσ αληηθείκελα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ΟΔΔΚ, θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Η/Τ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκφο. Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (B2). Η θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (επίπεδν B2) απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 π.δ 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001 Καζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη» (ΦΔΚ 185/ /η.A ), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001.» (ΦΔΚ 115/ /η.A ), κε ηνπο παξαθάησ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο: α) Με Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ (επίπεδν B2) ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. β) Με πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ (επίπεδν B2) ησλ παλεπηζηεκίσλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN γ) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ (επίπεδν B2) άιισλ θνξέσλ (παλεπηζηεκίσλ ή κε) αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθφζνλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο νηθείαο ρψξαο γηα λα δηελεξγνχλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Δάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο ζηελ νηθεία ρψξα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα φηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ Αγγιηθή, είλαη απνδεθηά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρψξαο σο έγθπξα απνδεηθηηθά γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Ωο νηθεία ρψξα λνείηαη ε ρψξα ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε γιψζζα είλαη ε Αγγιηθή. Κένηπο Ανάπηςξηρ Ελληνικού Εμποπίος, Μηηποπόλεωρ 42, Αθήνα, Τ.Κ /11

4 Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζψο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζην ΑΔΠ, απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο, βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 4,5 έσο 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) απφ ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENSY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION ηνπ EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR θαη CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία απφ 505 έσο 780 ηνπ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από: (i) βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ ην εμέδσζε, φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην εζληθή αξρή ή (ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο), φηη ην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ είλαη απνδεθηφ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Κένηπο Ανάπηςξηρ Ελληνικού Εμποπίος, Μηηποπόλεωρ 42, Αθήνα, Τ.Κ /11

5 Δπίζεο, ε θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. Οη άλσζη ηίηινη ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επηπιένλ θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. εκείσζε: α) Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο εάλ νη επηθαινχκελνη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιψζζα. β) Η άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο Αγγιηθήο γιψζζαο, δελ απνδεηθλχεη ηελ γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο (π.δ 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο Αγγιηθήο γιψζζαο. Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο ζε ηνκείο ζρεδηαζκνύ, νξγάλσζεο, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο (γηα ηε ζέζε κε θσδηθό / 1). Γηα ηελ απφδεημε ηνπ είδνπο θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο δεηνχκελεο εκπεηξίαο, απαηηνχληαη απιά αληίγξαθα βεβαηψζεσλ πξνυπεξεζίαο επηρείξεζεο (-εσλ) ή επηζηεκνληθψλ θνξέσλ ή επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ ή /θαη ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηνπλ ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπ ππνςεθίνπ ή ελαιιαθηηθά Τπεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ν ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππνςεθίνπ (γξαθείν, ηδησηηθφο ή δεκφζηνο θνξέαο) θαζψο θαη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. Τπφδεηγκα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο νδεγηψλ (Τπφδεηγκα Γ: Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εκπεηξία). Δπηζεκαίλεηαη πσο ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην Βηνγξαθηθό εκείσκα θαη δελ απνδεηθλύεηαη κε θάπνηνλ από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο, δελ ιακβάλεηαη ππόςε. Β. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΧΝ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΠΡΟΟΥΗ: Οη ππνςήθηνη ζα πξνζθνκίζνπλ αθξηβή αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ απόδεημεο πξνζόλησλ κόλν όηαλ απηά δεηεζνύλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ηξόπνο επηθύξσζεο ησλ αληηγξάθσλ νξίδεηαη σο εμήο: Κένηπο Ανάπηςξηρ Ελληνικού Εμποπίος, Μηηποπόλεωρ 42, Αθήνα, Τ.Κ /11

6 ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΗ ΗΜΔΓΑΠΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΗ. Αιινδαπήο Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οη αλσηέξσ ηίηινη ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν (φρη ζε αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν). Οη σο άλσ ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο, φηαλ πξνζθνκίδνληαη ζε θσηνηππία κε επηθπξσκέλε απφ ηελ αξρή πνπ ηνπο εμέδσζε, επηθπξψλνληαη κφλν απφ δηθεγφξν. Αθξηβή αληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή επηθπξψλνληαη απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). Η επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν δηεξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ λ. 148/ / εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ πεξί ηίηισλ ζπνπδώλ κε ηνπο νπνίνπο απνδεηθλύεηαη ε γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο, ηίηινη πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο απηψλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη κλεία φηη ζηνπο λφκηκνπο κεηαθξαζηέο είραλ πξνζθνκηζζεί ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ. Δάλ φκσο πξνζθνκίδνληαη ηα πξσηφηππα ησλ ηίηισλ ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηψλ, αξθεί ε πξνζθφκηζε απινχ θσηναληηγξάθνπ ηεο κεηαθξάζεσο απηψλ, ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νπνίαο επηθπξψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986. Ηκεδαπήο α) Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο (έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο έλλνκεο ηάμεο, πξνεξρφκελα απφ εκεδαπέο δηνηθεηηθέο αξρέο ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, φπσο ηίηινη ζπνπδψλ άδεηεο πηζηνπνηεηηθά βεβαηψζεηο θ.ι.π.), ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν (φρη ζε αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν). Η επηθχξσζε γίλεηαη απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν. Σα επηθπξσκέλα θαηά ηα αλσηέξσ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή, θαζψο θαη ηα απιά αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ θαηά Κένηπο Ανάπηςξηρ Ελληνικού Εμποπίος, Μηηποπόλεωρ 42, Αθήνα, Τ.Κ /11

7 ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2690/1999 θαη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηε Γηνίθεζε, φπσο ηα πξσηφηππα. β) Ιδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο (δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο ηεο εκεδαπήο, φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, βεβαηψζεηο ηδησηψλ εξγνδνηψλ θ.ι.π.) ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε αληίγξαθα ζπλνδεπφκελα κε ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο φηη ηα θξηηήξηα ή νη ηδηφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη απφ ηνλ ππνςήθην ζην Έληππν εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Απφ ην πεξηερφκελν ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ή βεβαηψζεσλ πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ή ηδηφηεηα ππήξρε θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Κένηπο Ανάπηςξηρ Ελληνικού Εμποπίος, Μηηποπόλεωρ 42, Αθήνα, Τ.Κ /11

8 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α. ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Με ηελ παξνχζα αίηεζε εθδειψλσ ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηε ζέζε κε θσδηθό: / 1, ζην πιαίζην πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (κε αξηζ. πξση.: / ) ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (ΚΑΔΛΔ), ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 8 «Τινπνίεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο επηκφξθσζεο ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ», ηεο Πξάμεο «Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηε δηαζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ απνθνίησλ ΙΔΚ, ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4» (θσδηθφο ΟΠ: ), ε νπνία είλαη εληαγκέλε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΚΣ). ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ Δπώλπκν: Όλνκα: Όλνκα παηξόο: Αξηζ. Σαπηόηεηαο: Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Πόιε: Σαρ. Κώδηθαο: ηαζεξό ηειέθσλν: Κηλεηό ηειέθσλν: πλεκκέλα ππνβάιισ: Ηκεξνκελία: / / Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ (Τπνγξαθή) Το ΚΑΕΛΕ δεζμεύεηαι όηι ηα εσαίζθηηα προζωπικά δεδομένα ποσ σποβάλλονηαι, δεν θα τρηζιμοποιηθούν για άλλη τρήζη, ούηε και θα εκτωρηθούν ζε ηρίηοσς. Κένηπο Ανάπηςξηρ Ελληνικού Εμποπίος, Μηηποπόλεωρ 42, Αθήνα, Τ.Κ /11

9 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Β: ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ* (άξζξν 8 Ν. 1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986). ΠΡΟ: Ο Η Όλνκα: ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Δπψλπκν: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο (1) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει.: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ.: ΣΚ: Γ/λζε Ηιεθηξνλ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (e- mail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (2) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 1. Σα αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ απφδεημεο ησλ δεηνχκελσλ πξνζφλησλ (ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο ππ'αξηζκ / ηνπ ΚΑΔΛΔ) θαη φια ηα ζρεηηθά ινηπά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ηα νπνία επηζπλάπησ ζε ζρεηηθφ έληππν εθδήισζεο ελδηαθέξνληφο κνπ, απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρσ ζηελ θαηνρή κνπ. 2. Θα πξνζθνκίζσ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ηα γλήζηα αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ απφδεημεο ησλ δεηνχκελσλ πξνζφλησλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηά δεηεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 3. Γλσξίδσ φηη, εάλ έπεηηα απφ νπνηνλδήπνηε έιεγρν - ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ - επί ησλ γλεζίσλ αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ απφδεημεο ησλ δεηνχκελσλ πξνζφλησλ, πξνθχςεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κε φζα αξρηθψο πξνζθφκηζα, ηφηε απνθιείνκαη απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο ππαξηζκ / ηνπ ΚΑΔΛΔ θαη ζα έρσ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986 πνηληθέο θπξψζεηο. Ηκεξνκελία:... Ο/Η Γει... Τπνγξαθή (1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (2) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ». Κένηπο Ανάπηςξηρ Ελληνικού Εμποπίος, Μηηποπόλεωρ 42, Αθήνα, Τ.Κ /11

10 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Γ: ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ* (άξζξν 8 Ν. 1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986). ΠΡΟ: Ο Η Όλνκα: ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Δπψλπκν: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο (1) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει.: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ.: ΣΚ: Γ/λζε Ηιεθηξνλ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (e- mail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (2) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: Σα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλσ ζηνλ πίλαθα γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο είλαη αθξηβή. 2. Γλσξίδσ όηη, εάλ από θαηαγγειία ή απηεπάγγειην έιεγρν ή από νπνηνλδήπνηε έιεγρν ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ πξνθύςεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κε όζα δειώλσ ζηελ ππεχζπλε δήισζε, ηφηε απνθιείνκαη από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο ππαξηζκ / ηνπ ΚΑΔΛΔ θαη ζα έρσ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986 πνηληθέο θπξψζεηο. (1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (2) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ». όπηζζελ

11 Μήλεο απαζρόιεζεο ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (1) (Καηαγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην φιε ε εκπεηξία πνπ επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηνπ.) α/α Από Έσο Φνξέαο απαζρόιεζεο Δξγνδόηεο Αληηθείκελν απαζρόιεζεο ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΧΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (1) Αλ ν ρψξνο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δελ επαξθεί, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεχηεξν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο. Ηκεξνκελία:... Ο/Η Γει... Τπνγξαθή

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα