Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»"

Transcript

1 Π Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΚΡΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Θεζζαλονίκη 2013

2 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξσηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΤΠΔ θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS (θσδ ), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη εζληθνύο πόξνπο. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η.Ν. ΚΑΕΑΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ Τπεύζπλνο ππν-νκάδαο εξγαζίαο γιώζζαο δεπηεξνβάζκηαο: Γεκήηξεο Κνπηζνγηάλλεο ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: Καξακανύλα 1 Πιαηεία θξα Σ.Κ Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σει.: , Φαμ: , Σελίδα 2 από 29

3 Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Τίηλορ Άλζξσπνη κε ηε κνξθή δώσλ. Αλαθαιύπηνληαο ηελ ηέρλε ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο. Δημιοςπγόρ Διεπζέξηνο Βεθξήο Διδακηικό ανηικείμενο Νενειιεληθή Γιώζζα (Πποηεινόμενη) Τάξη Β Γπκλαζίνπ Χπονολογία Αύγνπζηνο 2013 Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 7 ε ελόηεηα, Νενειιεληθή Γιώζζα Β Γπκλαζίνπ: «Βηώλνληαο πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο» : Α. Δηζαγσγηθά θείκελα, Γ. Οη ζπλδεηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο θαη Δ. Γξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο ιόγνπ. Διαθεμαηικό Ναη Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα Θεαηξηθή αγσγή θαη Λνγνηερλία Χπονική διάπκεια 8-10 ώξεο Χώπορ Η. Φπζηθόο ρώξνο: Δληόο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. Σελίδα 3 από 29

4 ΗΗ. Δηθνληθόο ρώξνο: Γηαδίθηπν, Wiki, ηζηνζειίδα ζρνιείνπ. Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή Ο δηδάζθσλ/νπζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο/ε κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ην ζεαηξηθό παηρλίδη. Οη καζεηέο/ηξηεο θαιό είλαη λα είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε ην θεηκεληθό είδνο ηνπ άξζξνπ, ηνπ νπνίνπ παξαιιαγή απνηειεί ην ρξνλνγξάθεκα. Δπίζεο, νη καζεηέο/ηξηεο δε ζα πξέπεη γηα πξώηε θνξά λα εθηίζεληαη ζε νκαδηθέο εξγαζίεο, θαζώο επίζεο θαη ζε δξαζηεξηόηεηεο δξακαηνπνίεζεο. Χο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο νη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηβάιινλ Wiki. Εθαπμογή ζηην ηάξη Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξόηαζε δηδαζθαιίαο. Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι Το ζενάπιο ανηλεί H ηδέα γηα ζεαηξηθό παηρλίδη κε κηκήζεηο δώσλ αληιείηαη από εθπαηδεπηηθό πιηθό κε ζεαηξηθέο αζθήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο (Σδέλε Καξαβίηε, Γεκήηξεο αθαηδήο θαη Πελειόπε Υαηδεδεκεηξίνπ Τν Πνξηνθάιη κε ηελ Πεξόλε. Αζήλα: Γίθηπν Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε). Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν ζελάξην ζηεξίδεηαη ζην θεηκεληθό είδνο ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν δεκνζηνγξαθηθό είδνο είλαη ειάρηζηα γλσζηό σο ηέηνην θαη ζπγρέεηαη κε ην θεηκεληθό είδνο ηνπ άξζξνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθό είδνο, γηαηί από ηε κηα έρεη ηε ζηέξεα δνκή ηνπ άξζξνπ (εδώ νη καζεηέο κπνξνύλ λα αζθεζνύλ ζηελ αλίρλεπζε δεηθηώλ Σελίδα 4 από 29

5 ζπλνρήο ηνπ θεηκέλνπ) θαη από ηελ άιιε ραξαθηεξίδεηαη γηα ην ινγνηερληθό θαη ρηνπκνξηζηηθό εηξσληθό ύθνο. Λόγσ αθξηβώο ηνπ εηξσληθνύ ηνπο ύθνπο ηα ρξνλνγξαθήκαηα απαηηνύλ από ηνπο αλαγλώζηεο γλώζεηο θαη θξηηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ επηθαηξόηεηα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, αιιά θαη επξύηεξα, ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνιηηηζκνύ, ηζηνξίαο θαη επηζηήκεο, ώζηε λα αληηιεθζνύλ ηελ ππεξβνιή ηεο εηξσλείαο. Οη καζεηέο/ηξηεο εμνηθεηώλνληαη κε ην ινγνηερληθό ύθνο πνπ αμηνπνηείηαη ζε κε ινγνηερληθά είδε θαη κπνξνύλ ίζσο επθνιόηεξα λα αζθεζνύλ ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ κε ινγνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρνιηάδνπλ ηελ επηθαηξόηεηα. Ο ινγνηερληθόο θαη ρηνπκνξηζηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο αλακέλεηαη λα είλαη έλαο επράξηζηνο ηξόπνο γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο, γηα λα δηεπξύλνπλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ηνπο ηόζν σο πξνο ην πεξηερόκελν ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ όζν θαη σο πξνο ηνλ ηξόπν, ηηο κεηαθνξέο, πνπ πξέπεη λα επηλνήζνπλ γηα λα πεηύρνπλ ηνλ ζθνπό ηεο εθθνξάο ηνπ ιόγνπ, ην «πεδίν» (field) ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο. Σν ζελάξην ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε: α) θείκελα γηα θαηαλόεζε θαη ζηε ζπλέρεηα β) δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο ιόγνπ. Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε γλώξηκα θεηκεληθά είδε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Σν ρξνλνγξάθεκα είλαη έλα από ηα ζπρλά δεκνζηνγξαθηθά είδε, κε ην νπνίν αζθείηαη θξηηηθή ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πξάγκαηα. Από απηή ηελ άπνςε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο πξνζθέξεηαη γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηελ «θνηλσληνινγηθή θαληαζία» 1 πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα πξνζεγγίζνπλ ηα ζύγρξνλα θνηλσληθά 1 Ο όξνο αλήθεη ζηνλ C.W. Mills, The sociological Imagination. N.York: Viking. (όπσο ζην Lankshear & Knobel, 1997: ). Σελίδα 5 από 29

6 πξνβιήκαηα. Ζ θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ νμύλεηαη όρη κόλν ζηνλ εληνπηζκό ησλ εηδνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνύ είδνπο, αιιά θαη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην πιαίζην ηεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο. Αλ ε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ απαληά ζην «πώο» ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ν ζηόρνο ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο απαληά ζην «γηαηί» ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ε ρεηξαθέηεζε από παξάγνληεο πνπ ζπληεξνύλ ηηο θνηλσληθέο αληζόηεηεο θαη ηελ αδηθία. Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο αθνινπζεί ηηο πξαθηηθέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ θαη ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. Αμηνπνηνύληαη νη πξνεγνύκελεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ θαη ε λέα γλώζε «ηνπνζεηείηαη» ζηα βηώκαηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Ζ παξαπάλσ κεζνδνινγηθή αξρή ηεξείηαη θαη ζηε θάζε ηεο θαηαλόεζεο θαη ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο ιόγνπ. Γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ θεηκέλσλ αθνινπζείηαη ην κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ ξόισλ ηνπ αλαγλώζηε ησλ P. Freebody θαη Α. Luke (1997), πνπ βνεζάεη ηνλ αλαγλώζηε ζηελ «θξηηηθή» αλάγλσζε, ζην πέξαζκα από ην ιεμηθνγξακκαηηθό επίπεδν ζην ζπγθεηκεληθό θαη αληίζηξνθα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη ππάξρνπλ ηέζζεξηο «ξόινη», ή θαιύηεξα δξόκνη, ηνπο νπνίνπο ζπλδπάδνληαο νη αλαγλώζηεο καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ην θείκελν θαη απηνί είλαη: Η απνθσδηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ Καηαλνεί ηηο ιέμεηο, ηε ζύληαμε, ηε ζπλνρή, εληνπίδεη ιέμεηο-θιεηδηά. Η ρξήζε ησλ θεηκέλσλ Καηαλνεί ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ θεηκέλνπ, αληηιακβάλεηαη ην θείκελν σο θνηλσληθή πξαθηηθή («Ση θάλσ κε απηό ην θείκελν εδώ θαη ηώξα;»), θαηαλνεί ηνλ επηθνηλσληαθό ζηόρν, ηα δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε. Η εξκελεία ησλ θεηκέλσλ Σελίδα 6 από 29

7 Καηαλνεί ηη ζεκαίλνπλ ηα θείκελα. Αμηνπνηεί ηηο πξνεγνύκελεο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο, άιια θείκελα θαη βηώκαηα, ώζηε λα εμαγάγεη ζπκπεξάζκαηα, λα επηρεηξήζεη πξνβιέςεηο γηα ην ζέκα θαη ην ζηόρν ηνπ θεηκέλνπ. Η ακθηζβήηεζε ηνπ θεηκέλνπ Καηαλνεί ηελ νπηηθή γσλία ηνπ θεηκέλνπ, ηε ζέζε ηνπ αλαγλώζηε, δηαθξίλεη πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεόηππα, δηαηππώλεη ελαιιαθηηθέο ζέζεηο, απόςεηο, κεηαζρεκαηίδεη, αλαπιαηζηώλεη ηα θείκελα. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία δηαηξέρεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζελαξίνπ θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ππνγξακκίδεηαη ε ζπιινγηθή θαη ζπλεξγαηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο. Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο εληζρύνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηηύρνπλ ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο. Σέινο, αμηνπνηνύληαη δξαζηεξηόηεηεο δξακαηνπνίεζεο ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ. Σν ζεαηξηθό παηρλίδη ζπλδπάδεη ηε ραξά κε ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε. Οη καζεηέο εθηόο από ηνλ ιόγν ρξεζηκνπνηνύλ ην ζώκα, ηνλ ήρν, ηελ θίλεζε θαη «ελζώκαηνη» κεηέρνπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γε ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο ραξάο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ απνηειεί βαζηθό ζηόρν ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ Οη καζεηέο/ηξηεο αλακέλεηαη κεηά ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ λα έρνπλ πξνζεγγίζεη ηνπο παξαθάησ ζηόρνπο: Να έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί ζε πξνβιήκαηα ηεο ζύγρξνλεο δσήο, όπσο είλαη ε καδνπνίεζε, ε εθκεηάιιεπζε αλζξώπνπ από άλζξσπν, ε θνηλσληθή αδηθία, νη θνηλσληθέο αληζόηεηεο, ε παξαπιεξνθόξεζε από ηα Μ.Μ.Δ. Σελίδα 7 από 29

8 Να έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη (θαη ίζσο δηαθνξνπνηήζεη) δηθέο ηνπο ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Να είλαη ελήκεξνη/εο γηα ηνπο παξάγνληεο θνηλσληθήο παζνγέλεηαο. Να ηεξνύλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε θνηλσληθά θαηλόκελα θαη λα έρνπλ βειηηώζεη ηελ «θνηλσληνινγηθή θαληαζία» ηνπο. Γνώζειρ για ηη γλώζζα Όζνλ αθνξά ζηηο γλώζεηο γηα ηε γιώζζα νη καζεηέο/ηξηεο αλακέλεηαη: Να έρνπλ απνθηήζεη γλώζεηο ζρεηηθά κε ην θεηκεληθό είδνο ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο. Να έρνπλ απνθηήζεη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ. Να έρνπλ εμνηθεησζεί κε ζηνηρεία ύθνπο (register), θπξίσο ηεο εηξσλείαο, ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο θαη ησλ θνηλσληθώλ ζπκθξαδνκέλσλ (ζπγθείκελν). Να έρνπλ βειηησζεί σο θξηηηθνί αλαγλώζηεο. Να έρνπλ δηεπξύλεη ην ιεμηιόγηό ηνπο πξνζζέηνληαο λέεο «ιόγηεο» ιέμεηο. Γπαμμαηιζμοί Οη παξαθάησ ζηόρνη ζπλδένληαη κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ γισζζηθνύ θαη θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ. Οη καζεηέο/ηξηεο απνθηνύλ κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο γλυζζικού γπαμμαηιζμού πνπ ηνπο είλαη ρξήζηκεο γηα ηε ζρνιηθή ηνπο πνξεία, κηαο θαη ζέκαηα δνκήο θαη ζπλνρήο θεηκέλνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ηόζν γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ θεηκέλσλ όζν θαη γηα ηελ παξαγσγή ιόγνπ, ακθόηεξνη βαζηθνί ζηόρνη ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. Σελίδα 8 από 29

9 πγρξόλσο, εμνηθεηώλνληαη κε ην ύθνο δεκνζηνγξαθηθώλ θεηκέλσλ, κε ηα νπνία θαηεμνρήλ αζθείηαη θξηηηθή ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα, βνεζνύκελνη ζηελ επίηεπμε ζηόρσλ κπιηικού γπαμμαηιζμού. Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ (πιαηθόξκα Wiki) θαη ε αλαδήηεζε πιηθνύ ζην δηαδίθηπν δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ τηθιακού γπαμμαηιζμού πνπ έρνπλ επξεία ρξήζε. Διδακηικέρ ππακηικέρ Οη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα αμηνπνηήζνπλ ζεηηθά ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο σο ζεκαληηθό πόξν γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ θαη λα αζθεζνύλ ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. πγρξόλσο, κέζα από ηελ νκαδηθή δνπιεηά θαη ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο δίλνληαη επθαηξίεο αλάδεημεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο θάζε καζεηή/ηξηαο. Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ Αθεηηπία Ζ ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε κε ινγνηερληθά θείκελα ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ζπρλά ζηεξεί από ην κάζεκα ηε δξνζηά ηνπ βησκαηηθνύ πνηεηηθνύ ιόγνπ. Σα ρξνλνγξαθήκαηα απνηεινύλ κεηθηό είδνο (δεκνζηνγξαθηθό θείκελν κε έληνλα ινγνηερληθά ζηνηρεία) πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο /ηξηεο κε πην επράξηζην ηξόπν λα αζρνιεζνύλ κε θνηλσληθνπνιηηηθά δεηήκαηα αμηνπνηώληαο ηνλ ιόγν ηεο κεηαθνξάο. πγρξόλσο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ/ελ δηδάζθνληα/νπζα λα θηλεζεί κε άλεζε από ην ιεμηθνγξακκαηηθό επίπεδν ζην ζπγθεηκεληθό: κε ηα ρξνλνγξαθήκαηα κπνξνύλ λα πξνζεγγηζηνύλ ζέκαηα ύθνπο. Σελίδα 9 από 29

10 Δπηπιένλ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ δξακαηνπνίεζεο, θαηαλόεζεο θαη δεκηνπξγηθήο γξαθήο νη καζεηέο/ηξηεο αζθνύληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο ιόγνπ πνπ πξνθύπηνπλ σο απνηέιεζκα θαη ηέινο κηαο πξνζπάζεηαο θαηάθηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνύ είδνπο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλεηδεηνπνηνύλ ζηάζεηο, απνθηνύλ γλώζεηο γηα ζεκαληηθά θνηλσληθά δεηήκαηα. Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο Σν ζελάξην είλαη ζπκβαηό ελ κέξεη κε ηνπο ζηόρνπο ηεο ελόηεηαο, ζύκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (ΤΠΔΠΘ/ΠΗ, [2007]: 74-82). α)αμηνπνηείηαη θείκελν ηεο ελόηεηαο («Ρηλνθεξίηηο!...»). β) Πξνζεγγίδνληαη δεηήκαηα ζπλνρήο ησλ θεηκέλσλ. γ) πδεηνύληαη ζέκαηα ύθνπο (register), όπσο νξίδεηαη ζηε πζηεκηθή Λεηηνπξγηθή Γξακκαηηθή ηνπ M.A.K. Halliday (ό.π.: 80-81). δ) Δμππεξεηείηαη ν ζηόρνο ηεο παξαγσγήο ιόγνπ κε ηελ θαηάιιειε επηινγή ύθνπο. Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ Ζ ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο Wiki εληζρύεη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη δίλεη θνηλσληθή δηάζηαζε ζηελ «θαη νίθνλ» εξγαζία. Οη καζεηέο/ηξηεο ζπλερίδνπλ, σο νκάδεο, ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ζηελ ηάμε θαη απνθεύγνπλ ηηο «αζπλέρεηεο» κεηαμύ ζρνιηθήο εξγαζίαο θαη «θαη νίθνλ» εξγαζίαο. Κείμενα Νενειιεληθή Γιώζζα Β Γπκλαζίνπ: Κώζηαο Βνύιγαξεο, Ρηλνθεξίηηο!... (Πξνηείλεηαη λα δνζεί ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ην πιήξεο θείκελν θαη όρη ην απόζπαζκα, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία ηεο ζπλνρήο ηνπ θεηκέλνπ. Από ην Βαζηιηθή Αικπάλε (Πξόινγνο-επηινγή). Έλαο Αηώλαο Χξνλνγξάθεκα, Αζήλα: Καζηαληώηεο. ζει ). Λνγνηερληθά θείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ Σελίδα 10 από 29

11 Μπέξηνιη Μπξερη, «Αλ νη θαξραξίεο ήηαλ άλζξσπνη». ην Ιζηνξίεο ηνπ θ. Κόπλεξ. Η δηαιεθηηθή ζαλ ηξόπνο δσήο. κεηθξ. Πέηξνο Μάξθαξεο, Αζήλα: Θεκέιην, Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 1 ε ώξα Σελ πξώηε ώξα νη καζεηέο/ηξηεο κπνύληαη ζην βαζηθό ζέκα ηεο ελόηεηαο πνπ είλαη, όπσο αλαθέξεη ν ηίηινο, «Άλζξσπνη κε ηε κνξθή δώσλ». Χο αθόξκεζε, γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα επηιεγκέλα θείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξαγάγνπλ «δσνκνξθηθά» θείκελα, νξγαλώλεηαη ζηελ ηάμε ζεαηξηθό παηρλίδη σο εμήο (Καξαβίηε θ.ά. 2004: 18): 1 ν βήκα: Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο 3-4 αηόκσλ. 2 ν βήκα: Κάζε νκάδα επηιέγεη λα δηακνξθώζεη κηα «θηγνύξα ελόο δώνπ» πνπ εθθξάδεη κηα πιεπξά αλζξώπηλνπ ραξαθηήξα ή θαηάζηαζεο. Πξνζνρή! Οη καζεηέο λα κε κηκεζνύλ απιώο έλα δών, γηαηί απηό ζα δεκηνπξγήζεη απιώο έλα θσκηθό ζέακα. θνπόο είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θηγνύξα πνπ ζπκίδεη κελ δών αιιά κε απηό ηνλ ηξόπν ζίγνληαη αλζξώπηλεο θαηαζηάζεηο 2. (Δλαιιαθηηθά, γηα λα βνεζεζεί ε θαληαζία ησλ καζεηώλ, κπνξνύλ δνζνύλ ζε κηα ζηήιε κηα ζεηξά από δώα θαη ζε κηα άιιε κηα ζεηξά από αλζξώπηλα ειαηηώκαηα, ραξαθηεξηζηηθά, θαηαζηάζεηο. Σηε ζπλέρεηα, λα δεηεζεί λα αληηζηνηρίζνπλ ηα δώα ηεο κηαο ζηήιεο κε ηα αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άιιεο ζηήιεο). 3 ν βήκα: Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή θίλεζε κε ηελ νπνία ζα δηακνξθώζνπλ ηνλ δσόκνξθν ραξαθηήξα. Μπνξνύλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ θίλεζε κε ραξαθηεξηζηηθό ήρν-θξαπγή θαη κηθξό θείκελν. 4 ν βήκα : Παξνπζίαζε ησλ απηνζρεδηαζκώλ ζηελ ηάμε. 2 Βνεζεηηθό παξάδεηγκα ην ηξαγνύδη ηνπ Γ. αββόπνπινπ «Κπξ ηαύξνο». Δδώ ζπλδπάδεηαη θίλεζε θαη θαηάιιειε πξνθνξά ηνπ ιόγνπ. Σελίδα 11 από 29

12 Ζ δξαζηεξηόηεηα θαιό είλαη λα κελ μεπεξάζεη ηε κία ώξα, γηα λα κε ραζεί ν απζνξκεηηζκόο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 2 ε -3 ε ώξα Αθνύ νη καζεηέο έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί ηελ πξνεγνύκελε ώξα ζην κνηίβν ηνπ «δσνκνξθηζκνύ», πξνρσξνύλ ζηε ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ «Ρηλνθεξίηηο!». Ζ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ νινθιεξώλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: Α. Πξν-αλαγλσζηηθή θάζε (κέρξη 15 ιεπηά). ηόρνο απηήο ηεο θάζεο είλαη νη καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ εκπεηξίεο θαη γλώζεηο πνπ ήδε έρνπλ, ώζηε λα επηρεηξήζνπλ πξνβιέςεηο γηα ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαβάζνπλ κε κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ην θείκελν. Ο πεξίεξγνο ηίηινο ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο πξνζθέξεηαη γηα λα πξνθιεζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο λα ππνζέζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο «Ρηλνθεξίηηο». Καιό είλαη λα δνζεί ε νδεγία λα μεθηλήζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο αμηνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ηίηινπ από ην ηέινο πξνο ηελ αξρή ζπλήζσο νη καζεηέο επηκέλνπλ ζην ιεθηηθό κόξθεκα ηεο ιέμεο θαη αγλννύλ ηελ παξαγσγηθή θαηάιεμε, ζεκεία ζηίμεο ή άιιεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηίηινπ. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα πξνζέμνπλ: α) ηελ παξαγσγηθή θαηάιεμε «-ίηηο» πνπ παξαπέκπεη ζε αζζέλεηα, β) ηα ζεκεία ζηίμεο «!...» πνπ δείρλνπλ θάηη πεξίεξγν, εμσπξαγκαηηθό, ην νπνίν δε δειώλεηαη εμαξρήο, απνζησπάηαη, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο πξέπεη λα απνθξππηνγξαθεζεί θαη γ) ην ιεθηηθό κόξθεκα «ξηλνθεξ-» πνπ παξαπέκπεη ζηνλ ξηλόθεξν θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπ, γηα λα θαηαιάβνπλ ην πνηόλ ηεο αζζέλεηαο. Υξεζηκνπνηνύληαη επνπηηθά κέζα θαη ν πίλαθαο (παξαδνζηαθόο ή ςεθηαθόο) γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο θαηαηγηζηηθά ζπκκεηέρνπλ θαη κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη θαηά δεύγε πξηλ δώζνπλ απαληήζεηο. Σελίδα 12 από 29

13 Πξηλ μεθηλήζεη ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ δίλνληαη βνεζεηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα λα βνεζεζνύλ νη καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ (θύιιν εξγαζίαο 2). Γηαθνξεηηθά, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ κπνξεί λα γίλεη από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζηελ αίζνπζα πνιπκέζσλ, αιιά απηό απαηηεί πεξηζζόηεξν δηδαθηηθό ρξόλν. Β. Η αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, κεγαιόθσλε θαη ζησπεξή. (15 ιεπηά) Ο δηδάζθσλ δηαβάδεη κεγαιόθσλα ην θείκελν γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ αλαγλώζκαηνο, κε δεδνκέλν όηη νη καζεηέο δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή πξνεγνπκέλσο κε ην θείκελν. ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ρξόλνο ζηνπο καζεηέο γηα ζησπεξή αλάγλσζε, ώζηε εμαηνκηθεπκέλα λα πξνζεγγίζνπλ ην θείκελν θαη λα ην θαηαλνήζνπλ. Ζ κεγαιόθσλε αλάγλσζε ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζησπεξή θαιύπηεη κεγαιύηεξν θάζκα αλαγθώλ από πιεπξάο καζεηώλ. Γ. Δπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ κε θαζνδήγεζε. (40 ιεπηά) Με ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ νη καζεηέο, αθνύ εξγαζηνύλ θαηά νκάδεο απηή ηε θνξά, απαληνύλ νκάδεο εξσηήζεσλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζηνπο ηέζζεξηο δξόκνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Σν Β κέξνο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο ησλ νπνίσλ ε απάληεζε βξίζθεηαη κέζα ζην θείκελν. Δίλαη ε πξώηε πξνζέγγηζε ηνπ λνήκαηνο πνπ είλαη βαζηθή γηα λα μεθηλήζεη ε πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ. Οη καζεηέο/ηξηεο επηρεηξνύλ ηηο πξώηεο απαληήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ, ώζηε λα θαιύςνπλ ην πξώην εξώηεκα ηνπ αλαγλώζηε, «ηη ιέεη ην θείκελν;» θαη αθνξά ζηε ρξήζε θαη άζθεζε γισζζηθώλ δεμηνηήησλ. ην ηξίην κέξνο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θεηκεληθό είδνο ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο θαη αθνξνύλ ζηα εηδνινγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Πξόθεηηαη γηα κεηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο επί ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ, πνπ επαιεζεύνπλ ή δηαθνξνπνηνύλ ηηο πξώηεο εξκελείεο θαη βνεζνύλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα απνθηήζνπλ ηθαλόηεηεο θαηαλόεζεο θαη παξαγσγήο ιόγνπ. Ζ αλαθνξά ζηνλ ηύπν ηνπ θεηκέλνπ νξίδεη ην «πεδίν» ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο εξκελείεο Σελίδα 13 από 29

14 ηνπ καζεηή-αλαγλώζηε. Δπίζεο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ εηδνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θεηκέλνπ ζηνρεύεη ζηε δηεύξπλζε ηνπ «ξεπεξηνξίνπ» ησλ θεηκέλσλ πνπ ν καζεηήο κπνξεί λα δηαβάζεη. Σέινο, αθνινπζνύλ εξκελεπηηθέο θαη θξηηηθέο εξσηήζεηο. Οη καζεηέο κε ηα δηθά ηνπο βηώκαηα θαινύληαη λα πξνζεγγίζνπλ ην θείκελν, λα «επηηειέζνπλ» δειαδή εξκελεπηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηέινο, λα «ακθηζβεηήζνπλ» ην θείκελν σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο πξόηαζεο πνπ πεξηέρεη, λα αζθεζνύλ ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε. Μεηά ηελ αλάγλσζε 4 ε θαη 5 ε ώξα Χο κεηα-αλαγλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνηείλεηαη ν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Μπέξηνιη Μπξερη, «Αλ νη θαξραξίεο ήηαλ άλζξσπνη». ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν παξαβάιιεηαη ε αλζξώπηλε θνηλσλία θαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο κε ηελ θνηλσλία ησλ ςαξηώλ, όπνπ νη θαξραξίεο, κε έκκεζνπο θαη άκεζνπο ηξόπνπο, ειέγρνπλ θαη εθκεηαιιεύνληαη ηα κηθξά ςαξάθηα. Σν θείκελν ζηεξίδεηαη ζηελ εηξσλεία. Ζ ηάμε νκαδηθά κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθό ηεο ρξνλνγξάθεκα κε ηνλ ηίηιν «Καξραξηίηηο!...». Οη καζεηέο/ηξηεο εθκεηαιιεπόκελνη/εο ηηο αλαινγίεο ηνπ Μπξερη θαινύληαη λα κεηαθέξνπλ ζηε δνκή ηεο «Ρηλνθεξίηηδαο» ην λέν πεξηερόκελν (Βι. θύιιν εξγαζίαο 3). Αθνύ νινθιεξσζεί ν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ θεηκέλνπ ζηελ ηάμε κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ, δίλεηαη ζε θάζε νκάδα έλα δηαθνξεηηθό «δσόκνξθν» θνηλσληθό θαηλόκελν, γηα λα ην αλαπηύμνπλ σο ρξνλνγξάθεκα. Κνηλσληθά πξνβιήκαηα, όπσο ζηξνπζνθακειηζκόο, πηζεθηζκόο, παπαγαιία, γατδνπξηά, γνπξνπληά, ιπθνθηιία, ρακαηιενληηζκόο, «θνθνξεύνκαη», θ.ά., κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ην πεξηερόκελν ησλ ρξνλνγξαθεκάησλ ησλ νκάδσλ. Σελίδα 14 από 29

15 Ζ θάζε νκάδα κπνξεί λα δηαιέμεη από ηνπο παξαπάλσ όξνπο ή θαη λα επηλνήζεη άιινπο θαη λα γξάςεη ην δηθό ηεο ρξνλνγξάθεκα. Ζ ζπλεξγαζία κέζσ Wiki ζην ζεκείν απηό θξίλεηαη ζθόπηκε. 6 ε θαη 7 ε ώξα ην επόκελν δίσξν παξνπζηάδεηαη ε δνπιεηά θάζε νκάδαο πνπ έρεη θάλεη ελησκεηαμύ. πδεηηνύληαη δπζθνιίεο, δηαθνξεηηθέο ηδέεο, αληαιιάζζνληαη απόςεηο κεηαμύ ησλ κειώλ θάζε νκάδαο θαη κεηαμύ ησλ νκάδσλ ζπλνιηθά θαη νινθιεξώλεηαη ε ζπγγξαθή ησλ ρξνλνγξαθεκάησλ κέρξη ηελ επόκελε θνξά, νπόηε θαη πξέπεη λα γίλεη ε παξνπζίαζε κέζα ζηελ ηάμε. 8 ε ώξα θαη 9 ε ώξα Παξνπζίαζε ησλ θεηκέλσλ αλαζθόπεζε ηεο εκπεηξίαο («Ση κάζακε»). Σελίδα 15 από 29

16 Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ Φύλλο επγαζίαρ 1 Ρινοκεπίηιρ!... Α. Αο θάλνπκε ππνζέζεηο γηα ην πεξηερόκελν θαη ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ. (Πξναλαγλσζηηθή θάζε) 1. Με βάζε ηνλ ηίηιν ππνζέζηε ην πεξηερόκελν, ηε δνκή θαη ηνλ ζηόρν ηνπ θεηκέλνπ Β. Ση ιέεη ην θείκελν; (Αλαγλσζηηθή θάζε) 1. Δληνπίζηε ηα ζπκπηώκαηα ηεο ξηλνθεξίηηδνο 2. Τώξα λα εληνπίζεηε ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο ή άιινπο επλντθνύο παξάγνληεο θαη ηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπκβάιινπλ ζηελ όμπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σελίδα 16 από 29

17 3. Τέινο, αλαθεξζείηε ζηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηεο αζζέλεηαο, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα θαη ζηε ζηάζε πνπ καο πξνηείλεη λα θξαηήζνπκε απέλαληη ζην θαηλόκελν ηεο ξηλνθεξίηηδαο. Γ. Σώξα αο πξνζεγγίζνπκε ηε δνκή θαη ηε κνξθή ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο. 1. Με βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο πνπ ζαο έρεη δνζεί, βξείηε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνύ είδνπο ζην θείκελν πνπ δηαβάζαηε. Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα. Η. «Σν ρξνλνγξάθεκα είλαη δεκνζηνγξαθηθό θείκελν». Βξείηε ηα θνηλά ζεκεία ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο κε ην άξζξν: α. Αθνξκή από επίθαηξν γεγνλόο β. Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο γ. Τν ζρόιην ηνπ ρξνλνγξάθνπ Σελίδα 17 από 29

18 δ. Σε πνιιά άξζξα ε είδεζε παξνπζηάδεηαη κε έλα γεληθό θαη ζπλνπηηθό ηξόπν ζηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπηύζζεηαη κε ιεπηνκέξεηεο (απαγσγηθή ζύλδεζε). Μπνξείηε λα δηαθξίλεηε ηα δύν κέξε ζην ρξνλνγξάθεκα. ε. Βξείηε ζπλδεηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο ζην θείκελν κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη νη παξάγξαθνη κεηαμύ ηνπο θαη ραξαθηεξίζηε ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο. ΗΗ. «ην ρξνλνγξάθεκα έρεη ινγνηερληθή ρξνηά». Βξείηε ηα ινγνηερληθά ζηνηρεία ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο (κεηαθνξέο, πνηεηηθό ιόγν, δξακαηηθά ζηνηρεία).. ΗΗΗ. «Σν ρξνλνγξάθεκα έρεη ρηνπκνξηζηηθό θαη ζπρλά δεθηηθό θαη εηξσληθό ηόλν». Βξείηε ηα ρηνπκνξηζηηθά θαη εηξσληθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. Σελίδα 18 από 29

19 Γ. Μεηά ηελ πξνζέγγηζε ηεο κνξθήο ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο, δηαθνξνπνηνύληαη ζε θάηη νη απαληήζεηο πνπ δώζαηε ζην Α θαη Β κέξνο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο; (Αλ λαη, ζεκεηώζηε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο). Δ. Αο εξκελεύζνπκε ην θείκελν. 1. Σπκθσλείηε όηη ην πξόβιεκα ηεο ξηλνθεξίηηδαο είλαη επίθαηξν; Σε πνην βαζκό αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ δείηε; 6. Γηα ηνλ ρξνλνγξάθν ην πξόβιεκα είλαη άιπην. Σπκθσλείηε κε ηελ άπνςή ηνπ ή έρεηε εζείο λα πξνηείλεηε θάπνηα ιύζε; (ην ζεκείν απηό κπνξεί λα πξνθιεζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε κε δηαθνξεηηθέο απόςεηο ησλ καζεηώλ.) Σελίδα 19 από 29

20 Φύλλο επγαζίαρ 2. «Υπήζιμερ πληποθοπίερ» Οη Ρινόκεποι είλαη δπλαηά άγξηα δώα. Δίλαη δώα ελδεκηθά πνπ κεηαθηλνύληαη ειάρηζηα έμσ από ην πεδίν ηνπο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Έρνπλ θαζηεξσκέλεο ζπλήζεηεο θαη δελ αγαπνύλ πνιύ ηελ παξέα. Γελ έρνπλ θαιό ραξαθηήξα. Κπξίσο ν καύξνο ξηλόθεξνο ζπρλά ζπκώλεη θαη νξκάεη κπξνζηά. Δίλαη κύσπαο θαη αληηδξά ζ έλαλ αζπλήζηζην ζόξπβν ή ζε κηα κπξσδηά πνπ δε γλσξίδεη. Ο ξηλόθεξνο είλαη δών ρνξηνθάγν. Σξώεη θπηά θαη ρόξηα ζε κεγάιεο πνζόηεηεο. Σν βάξνο ηνπο κπνξεί λα θηάζεη θαη ηνπο 3 ηόλνπο. Ο Ρινόκεπορ ηνπ Δςγένιος Ηονέζκο είλαη ζεαηξηθό έξγν πνπ αλεβάζηεθε ην 1959 ζηε Γεξκαλία. Κεληξηθόο ήξσαο, ν Μπεπανζέ, ν νπνίνο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από ηελ πινοκεπίηιδα, θαη έρνπλ κεηαβιεζεί ζε άγξηνπο θαη επηπρηζκέλνπο ξηλόθεξνπο. ηόρνο ηνπ έξγνπ λα θαηαδείμεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη θνηλσλίεο κεηαηξέπνληαη ζε άκνξθεο κάδεο αλζξώπσλ ηηο νπνίεο Σελίδα 20 από 29

21 ρεηξαγσγνύλ απηνί πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία. Σν έξγν απνηειεί κηα δπλακηθή απάληεζε ζε θάζε κνξθή νινθιεξσηηζκνύ θαη αλήθεη ζην «θέαηπο ηος παπαλόγος». Σα έξγα απηήο ηεο ζρνιήο παξνπζηάδνπλ ηνλ παξαινγηζκό ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ηελ αδπλακία επηθνηλσλίαο ησλ αλζξώπσλ κε ηε γιώζζα. Πεξηζζόηεξα γηα ηνλ «Ρηλόθεξν» ηνπ Ηνλέζθν: %CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%BA%CE%BF-%CE%BF- %CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BF%C F%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7- %CF%84%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7- %CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83/. Υπονογπάθημα: Δίδνο έληερλνπ πεδνύ ιόγνπ κε ινγνηερληθή ρξνηά ην νπνίν δεκνζηεύεηαη ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. ηόρνο ηνπ λα ζρνιηάζεη ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή επηθαηξόηεηα, λα ππνδείμεη, λα ζπκβνπιεύζεη, λα δηδάμεη, λα δηαπαηδαγσγήζεη. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ε ζπληνκία, ν εύζπκνο, ρηνπκνξηζηηθόο ηόλνο, αιιά θαη θάπνηε, ν επηθξηηηθόο, δεθηηθόο, εηξσληθόο ή θαη δηδαθηηθόο. Σα ζέκαηά ηνπ αληινύληαη από ηελ επηθαηξόηεηα θαη είλαη πνηθίια. Σν ύθνο ηνπ ζπλήζσο είλαη ιηηό, κε ζηνηρεία δξακαηνπνίεζεο, πνιύ θνληά ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν. ημαζίερ λέξευν πος ίζυρ σπειαζηείηε Αθειδώρ: (α + θείδνκαη: θάλσ νηθνλνκία) πινπζηνπάξνρα, ζε πνιύ κεγάιν βαζκό. Δνδοζκοπούμαι: (<ελδνζθόπεζε) παξαηεξώ ηνλ εαπηό κνπ, ηε ζπκπεξηθνξά κνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ. Δςάλυηορ: Απηόο πνπ πξνζβάιιεηαη εύθνια από θάηη θαθό. (< επ + αιίζθνκαη, βι. άισζε). Εοθεπή (<δόθνο: ζθνηάδη, έξεβνο) ζθνηεηλή. Κοςπνιάζυ: Φσιηάδσ, βξίζθσ θαηαθύγην. Σελίδα 21 από 29

22 Λοιμοκαθαπηήπιο: Υώξνο όπνπ ζηαζκεύνπλ γηα πγεηνλνκηθή θάζαξζε θαη απνκόλσζε (καπανηίνα) ηαμηδηώηεο ή πινία πνπ πξνέξρνληαη από ρώξεο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από επηδεκίεο. Μίνηια: (< αγγι Media) Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (εθεκεξίδεο πεξηνδηθά, ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, ειεθηξνληθά κέζα). ηπούγκα: καληξί, ζηάλε. Talk shows: Δξηζηηθνί δηάινγνη, ζπδεηήζεηο ηειενπηηθέο ζε έληνλν ύθνο. Φύλλο επγαζίαρ 3 Καξραξηίηηο!... Αθνξκή πλνπηηθή αλαθνξά ζην θαηλόκελν θαη ηηο βαζηθέο ηνπ αηηίεο Αλαιπηηθή αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο ηνπ θαηλνκέλνπ Σελίδα 22 από 29

23 \ Σξόπνη αληηκεηώπηζεο Δπηινγηθό ζρόιην... Σελίδα 23 από 29

24 Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ Οη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο κπνξεί λα κελ πεξηνξηζζνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο ιόγνπ (ρξνλνγξαθήκαηα). Σν ζέκα πξνζθέξεηαη ώζηε λα κειεηεζεί ν «δσνκνξθηζκόο» γεληθόηεξα ζηελ ηέρλε. «Ζ Φάξκα ησλ δώσλ» ηνπ Σδ. Όξγνπει, ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, όπσο «Καξραξηνκάρνο», «Φάρλνληαο ηνλ Νέκν», παξακύζηα κε δώα ηνπ Όζθαξ Οπάηιλη (όπνπ ηα δώα παξνπζηάδνληαη κε αλζξώπηλεο επαηζζεζίεο θαη νη άλζξσπνη κε δσώδε αλαηζζεζία), αθόκα θαη ν «Ρηλόθεξνο» ηνπ Δπγέληνπ Ηνλέζθν. Δπίζεο, ζην πιαίζην παξαγσγήο ιόγνπ νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνύλ λα ελζαξξπλζνύλ λα εηθνλνγξαθήζνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο κε ηε ρξήζε απιώλ ρεηξόγξαθσλ ζρεδίσλ ή κέζσ ησλ εηθαζηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ Ζ/Τ. Δλαιιαθηηθό ζελάξην ζην ίδην ζέκα κπνξεί λα έρεη σο εμήο: - Χο πξνο ην ζεαηξηθό παηρλίδη, εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηό κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ κε ζπδήηεζε θαη θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, όπσο ηα βηώλνπλ νη καζεηέο. - Αθνινπζεί ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. - Μεηά ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ νη καζεηέο κπνξνύλ λα γξάςνπλ ηε δηθή ηνπο «Ρηλνθεξίηηδα», αλαθέξνληαο ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ λα ηνπο κεηακνξθώζνπλ ζε ξηλόθεξνπο. Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ Σν ζεαηξηθό παηρλίδη κπνξεί λα δπζθνιέςεη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο πνπ δελ είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε απηό. Αιιά δελ είλαη ζπάλην ην επράξηζην μάθληαζκα εθπαηδεπηηθώλ από ηε ζεηηθή θαη ώξηκε ζπκπεξηθνξά καζεηώλ ζε ηέηνηνπ είδνπο «θαηλνηνκηθέο» δξαζηεξηόηεηεο. Ζ αλάιπζε ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ πηζαλόλ λα θνπξάδεη ηνπο καζεηέο ηεο Β Γπκλαζίνπ, Χζηόζν, είλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα εμνηθεηώλνληαη ζε ζέκαηα δνκήο θαη νξγάλσζεο. Αλ ζεσξείηαη από πνιινύο ην Γπκλάζην σο κία Σελίδα 24 από 29

25 πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο/ηξηεο βειηηώλνπλ ηνn βαζκό γισζζηθήο επίγλσζεο θαη θαηαθηνύλ ηνλ επηζηεκνληθό ιόγν, ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο είλαη απαξαίηεηεο. Βεβαίσο, ν δηδάζθσλ/νπζα κπνξεί λα πξνζαξκόδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζελαξίνπ ζην επίπεδν ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ/ηεο. Θ. BΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αικπάλε, Β. (επηκ.) Έλαο Αηώλαο Χξνλνγξάθεκα, Αζήλα: Καζηαληώηεο. Καξαβίηε, Σδ., αθαηδήο, Γ. & Π. Υαηδεδεκεηξίνπ Τν Πνξηνθάιη κε ηελ Πεξόλε. Αζήλα: Γίθηπν Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε. ΤΠΔΠΘ/ ΠΗ Βηβιίν εθπαηδεπηηθνύ Β Γπκλαζίνπ. Αζήλα: ΟΔΓΒ. Μπξερη, Μπ Ιζηνξίεο ηνπ θ. Κόπλεξ. Η δηαιεθηηθή ζαλ ηξόπνο δσήο. (κεηθξ. Π. Μάξθαξεο), δ εθδ. Αζήλα: Θεκέιην. Lankshear, C. & M. Knobel Critical Literacy and Active Citizenship. ην S. Muspratt, A. Luke & P. Freebody. Constructing Critical Literacies. USA-NJ: Hampton Press, Luke, A. & P. Freebody Shaping the Social practices of Reading. ην S. Muspratt, A. Luke & P. Freebody. Constructing Critical Literacies. USA-NJ: Hampton Press, Σελίδα 25 από 29

26 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σελίδα 26 από 29

27 Σελίδα 27 από 29

28 Σελίδα 28 από 29

29 [Σν παξαπάλσ θείκελν παξαηίζεηαη απηνύζην ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δύζθνιν λα ην εληνπίζεη ν δηδάζθσλ. Πεγή θεηκέλνπ: Κώζηαο Βνύιγαξεο, Ρηλνθεξίηηο!... Από ην Βαζηιηθή Αικπάλε (Πξόινγνο-επηινγή). Έλαο Αηώλαο Χξνλνγξάθεκα, Αζήλα: Καζηαληώηεο. ζει ] Σελίδα 29 από 29

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.)

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.) ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.) ΓΡΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:Γηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα Κ.Ν. Λνγνηερλίαο κε ηνπο εμήο ζηόρνπο: Σπζηεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή Διδακτική των Μαθηματικών Ι Εηζαγσγή Σύντομα ζα θιεζείηε λα δηδάμεηε καζεκαηηθά ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ Ο ηξόπνο πνπ ζρεδηάδνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, νη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε, νη απαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Τν παξαθάησ project εθαξκόζηεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο Γ Γπκλαζίνπ. Η νκάδα έξγνπ ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1 Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 2 Σεβαζκόο θαη αλαγλώξηζε [1] Μέζα από ηελ εξγαζία ηνπ ν εξγαδόκελνο θεξδίδεη ην ζαπκαζκό θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε 3 Πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα