ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /1982 Πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Απο ζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Αριθμ. αποφ. 693) Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α /1979). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005). 3. Το ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α /1992) που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας. 4. Τα άρθρα του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α /1998) περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει. 5. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διαχείριση, έλεγ χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 6. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232/Α /2007). 7. Το ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλι ευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α /1974), όπως τροποποι ήθηκε με το ν. 1409/1983 «τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονο μικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α /1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το ν. 2512/1997, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α /1997). 8. Την υπ αριθμ. Υ1/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β /2004). 9. Την υπ αριθμ /4252/ Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/Β /2007). 10. Την υπ αριθμ / Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α /2007). 11. Την υπ αριθμ /2000 (ΦΕΚ 1324/Β /2000) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοί κησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις Νομαρ χιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας». 12. Την υπ αριθμ /2002 (ΦΕΚ 215/Β /2002) από φαση του Υπουργού Γεωργίας «Αρμοδιότητες των Δ/ νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ». 13. Την υπ αριθμ /2002 απόφαση του υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανι σμού Πληρωμής από » (ΦΕΚ 1042/Β /2002). 14. Την υπ αριθμ /1501/ Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων στις Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές έτους 2006 σε εκτέλεση του μέτρου 2.1 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης » (ΦΕΚ 367/Β /2007). 15. Το άρθρο 4 της υπ αριθμ / Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921/Β /2004). 16. Το άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α /1997), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α /1999) και το άρθρο 23 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α /2001). 17. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για την θέ σπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήρι ξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2019/1993, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1868/1994, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1251/1999, (ΕΚ) υπ

2 4586 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1673/2000, (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2358/1971 και (ΕΚ) υπ αριθμ. 2529/2001, όπως τρο ποποιημένος ισχύει. 18. Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβου λίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, όπως τροποποιημένος ισχύει. 19. Τον Καν. (ΕΚ) 1973/2004 της Επιτροπής για τη θέ σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργείας για την παραγωγή πρώτων υλών, όπως τροποποιημένος ισχύει. 20. Τον Καν. (ΕΚ) υπ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει. 21. Τον Καν. (ΕΚ) υπ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιημένος ισχύει. 22. Τον υπ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) υπ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών κι εσόδων και τους όρους επι στροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τρο ποποιημένος ισχύει. 23. Τον υπ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1320/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά την στήριξη ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) υπ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου. 24. Τον υπ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωρ γία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/ Τον υπ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1975/2006 της Επι τροπής για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρ μογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλής συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. 27. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/ απόφαση της επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγρ/σμού Την Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη εφαρμογή του Προ γράμματος χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (α) στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειο νεκτήματα και (β) στους γεωργούς περιοχών με μειο νεκτήματα εκτός των ορεινών περιοχών, σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Ότι η Διαχείριση, έλεγχος και Εφαρμογή Ανα πτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική πε ρίοδο σύμφωνα με τον υπ αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1698/2005 ανατέθηκε αρμοδίως με τον ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α /2007). 30. Ότι τα φυσικά μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές περιορίζουν τις επιλογές των γεωργών, αυξάνουν τα κόστη παραγωγής και κατ επέκταση μειώνουν τα εισοδήματα με συνέπεια να επικρατεί τάση εγκατάλειψης της γεωργικής δρα στηριότητας. 31. Ότι η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές και ιδίως της εκτατικής γεωργίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της υπαίθρου και την παραγωγή αειφορικών συστημάτων. 32. Ότι για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου απα ραίτητη προϋπόθεση είναι η στήριξη των γεωργών μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος ώστε να παραμείνει ένα ελάχιστο όριο πληθυσμού για την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων. 33. Ότι η ανωτέρω στήριξη προβλέπεται στα Μέτρα με κωδικούς 211 και 212 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου Ότι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) συμμετέχει στις επιλέξιμες δαπά νες για την εφαρμογή των Μέτρων με ποσοστό μέχρι 85%. 35. Ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βά ρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 της παρούσας και σύμφωνα με την Ε(2007) 6015/ απόφαση έγκρισης του ΠΑΑ της Επιτροπής, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση οι κονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) στους γεωργούς των ΟΡΕΙΝΩΝ και άλλων ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ περιοχών με στόχο την αντιστάθμιση των μονίμων φυ σικών μειονεκτημάτων που επικρατούν σ αυτές. Άρθρο 2 Υπηρεσίες και Φορείς Εφαρμογής 1. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την Διαχείριση, Συντονισμό και Παρακολούθηση Εφαρμογής κατά ορθολογικό τρό πο είναι οι οριζόμενες από το άρθρο 5 παράγρ. 7 και το άρθρο 36 του ν. 3614/ Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εγκρίνει κάθε μία πράξη για χρηματοδότηση των μέτρων 211 και 212 εντάσσοντας αυτές στο ΠΑΑ Υπηρεσία Εφαρμογής: Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του ΥΠΑΑΤ. 4. Οργανισμός Πληρωμής είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποί ος θα πραγματοποιεί την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μηχανογράφηση του Προγράμματος: Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 6. Αρμόδιοι φορείς για την πραγματοποίηση ελέγχων είναι: Περιφερειακές Υπηρεσίες Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Α. Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώ σεων του ΥΠΑΑΤ Φορείς του ν. 3614/2007 για τη Διαχείριση, Έλεγ χο και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Οι ΕΑΣ είναι υπεύθυνες για την παραλαβή των Αι τήσεων Ένταξης και Πληρωμής των Μέτρων 211 και 212 του ΠΑΑ (Εξισωτική Αποζημίωση). Άρθρο 3 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι εννοιολο γικοί προσδιορισμοί όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι. Άρθρο 4 Μέτρα Εφαρμογής 1. Για τη στήριξη των γεωργών των ορεινών και άλλων μειονεκτικών περιοχών εγκρίνονται τα κάτωθι Μέτρα: α) Μέτρο 211 Ενισχύσεις για φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών περιοχών, β) Μέτρο 212 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτή ματα, εκτός των ορεινών περιοχών. 2. Η συσχέτιση των προωθούμενων Μέτρων με τα αντίστοιχα της Γ Προγραμματικής περιόδου εμφανίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. 3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ενίσχυσης, τα ποσά και τα ποσοστά ενίσχυσης και κάθε αναγκαία διάταξη ορίζονται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΜΕΤΡΟ 211) Άρθρο 5 Δικαιούχοι Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν μόνο φυ σικά πρόσωπα εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋ ποθέσεις: 1. Νέοι Δικαιούχοι α. Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή Κοινοτικού Δι αμερίσματος ή Οικισμού των περιοχών παρέμβασης (ορεινές περιοχές). Ωστόσο δύναται να κριθούν δικαιούχοι και κτηνοτρό φοι μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών περιοχών εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις πε ριοχές παρέμβασης (ορεινές περιοχές) και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στη συνέχεια. β. Είναι γεωργοί και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευ σης, όπως οι έννοιες ορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας. γ. Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν με αυτοαπασχό ληση εντός των ορίων των ορεινών περιοχών τουλάχι στον δύο (2) εκτάρια (Ηa) Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης (Χ.Γ.Ε), με χαρτογραφική αναφορά. δ. Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικα νότητα ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν έχουν συνταξιο δοτηθεί από οποιοδήποτε ταμείο. ε. Τα συνολικά οικογενειακά εξωαγροτικά τους εισο δήματα δεν υπερβαίνουν ετησίως το 150% του εισοδή ματος αναφοράς. στ. Δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 της παρούσας. η. Αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις του άρθρου 10 της παρούσας. 2. Παλαιοί Δικαιούχοι Οι δικαιούχοι της με υπ αριθμ /1501/ κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης προγραμ ματικής περιόδου , εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 6 Ποσά και Υπολογισμός του Ύψους της Ενίσχυσης Ανώτατο χορηγούμενο ύψος Εξισωτικής Αποζημίωσης Το συνολικό ετήσιο ποσό της Εξισωτικής Αποζημίωσης που μπορεί να χορηγηθεί είναι το αναφερόμενο στον παρακάτω πίνακα. ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (3.3) ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Νέος Γεωργός (Άρθρο 8 Καν. 1257/1999 Άρθρο 22 Καν. 1698/2005) ή/και διάδοχος Πρόωρης Συνταξιοδότησης (μικρότερος των 40 ετών) Νέος Γεωργός (Άρθρο 8 Καν. 1257/1999 Άρθρο 22 Καν. 1698/2005) με Πράσινο Πιστοποιητικό (μικρότερος των 40 ετών) Κάτοικος Μικρών Νησιών Αιγαίου του Καν. 1405/2006 Λοιποί Δικαιούχοι Για τον υπολογισμό του ετήσιου ύψους ενίσχυσης ανά δικαιούχο λαμβάνονται υπόψη: Το μέγεθος σε εκτάρια (Ha) της χρησιμοποιούμενης επιλέξιμης έκτασης της γεωργικής εκμετάλλευσης στις ορεινές περιοχές. Στην περίπτωση κοινόχρηστων βοσκοτόπων λαμβάνε ται υπόψη για κάθε δικαιούχο η έκταση του βοσκοτόπου που του αναλογεί με βάση το δικαίωμα χρήσης. Το μέσο ανά Ha ύψος ενίσχυσης, όπως ορίζεται στη συνέχεια. ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ Ha ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ Με Πράσινο Πιστο ποιητικό (μικρό τεροι των 40 ετών) Νέοι Γεωργοί ή/και διάδοχοι Πρόωρης Συνταξιο δότησης (μικρότεροι των 40 ετών) ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Μικρά Νησιά Αιγαίου του Καν. 405/2006 Λοιπών περιοχών

4 4588 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Ζωοτροφές Αρωματικά και φαρ μακευτικά φυτά Ψυχανθή Εκτός δια τροφής NON FOOD Λοιπές Καλ λιέργειες Βοσκότοποι Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του Μέτρου 211 (Ορεινές Περιοχές) αξιοποιούν εκτάσεις και στο πεδίο παρέμβασης του Μέτρου 212 (Μειονεκτικές Περιοχές), η εν λόγω έκταση δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ελάχιστου ορίου των 2 Ha, μπορεί όμως να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του συνολικού ποσού της ενί σχυσης με βάση τα αντίστοιχα ποσά του Μέτρου 212. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΜΕΤΡΟ 212) Άρθρο 7 Δικαιούχοι Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν μόνο φυ σικά πρόσωπα εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋ ποθέσεις: 1. Νέοι Δικαιούχοι α. Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή Κοινοτικού Δι αμερίσματος των περιοχών παρέμβασης [Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα Περιοχές]. Ωστόσο δύναται να κριθούν δικαιούχοι και κτηνο τρόφοι μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών περιοχών εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές παρέμβασης [Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα Περιοχές] και πληρούν και τις λοιπές προ ϋποθέσεις που ορίζονται στη συνέχεια. β. Είναι γεωργοί και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευ σης, όπως οι έννοιες ορίζονται στο παράρτημα Ι (εννοι ολογικοί προσδιορισμοί) της παρούσας απόφασης. γ. Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν με αυτοαπασχό ληση εντός των ορίων των Μειονεκτικών και με Ειδικά Προβλήματα Περιοχών τουλάχιστον δύο (2) εκτάρια (Ha) Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης (Χ.Γ.Ε), με χαρ τογραφική αναφορά. δ. Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικα νότητα ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν έχουν συνταξιο δοτηθεί από οποιοδήποτε ταμείο. ε. Τα συνολικά οικογενειακά εξωαγροτικά τους εισο δήματα δεν υπερβαίνουν ετησίως το 150% του εισοδή ματος αναφοράς. στ. Δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 της παρούσας. ζ. Αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις του άρθρου 10 της παρούσας. 2. Παλαιοί Δικαιούχοι Οι δικαιούχοι της με αριθμ /1501/ ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου , εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Παραγράφου 1 του παρόντος άρ θρου. Άρθρο 8 Ποσά και Υπολογισμός του Ύψους Ενίσχυσης Ανώτατο χορηγούμενο ύψος Εξισωτικής Αποζημίωσης Το συνολικό ετήσιο ποσό της Εξισωτικής Αποζημίωσης που μπορεί να χορηγηθεί είναι το αναφερόμενο στον παρακάτω πίνακα. ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (3.4, 3.5) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Νέος Γεωργός (Άρθρο 8 Καν. 1257/1999 Άρθρο 22 Καν. 1698/2005) ή/και διάδοχος Πρόωρης Συνταξιοδότησης (μικρότερος των 40 ετών) Νέος Γεωργός (Άρθρο 8 Καν. 1257/1999 Άρθρο 22 Καν. 1698/2005) με Πράσινο Πιστοποιητικό και (μικρότερος των 40 ετών) Κάτοικος Μικρών Νησιών Αιγαίου του Καν. 1405/2006 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Λοιποί Δικαιούχοι Για τον υπολογισμό του ετήσιου ύψους ενίσχυσης ανά δικαιούχο λαμβάνονται υπόψη: Το μέγεθος σε εκτάρια (Ha) της χρησιμοποιούμενης επιλέξιμης έκτασης της γεωργικής εκμετάλλευσης στις Μειονεκτικές ή με Ειδικά Προβλήματα Περιοχές. Στην περίπτωση κοινόχρηστων βοσκοτόπων λαμβάνε ται υπόψη για κάθε δικαιούχο η έκταση των βοσκοτόπων που του αναλογεί με βάση το δικαίωμα χρήσης. Το μέσο ανά Ha ύψος ενίσχυσης όπως ορίζεται στη συνέχεια. ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ Ha ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Νέοι Γεωργοί ή/και Μικρά διάδοχοι Νησιά Πρόωρης Λοιπών Αιγαίου Συνταξιο περιοχών του Καν. δότησης 1405/2006 (μικρότε ροι των 40 ετών) Με Πράσινο Πιστο ποιητικό (μικρότε ροι των 40 ετών) ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Ζωοτροφές Αρωματικά και φαρμα κευτικά φυτά Ψυχανθή Εκτός δια τροφής NON FOOD Λοιπές Καλλιέργειες Βοσκότοποι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4589 Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του παρόντος Μέ τρου αξιοποιούν εκτάσεις και στο πεδίο παρέμβασης του Μέτρου 211 (Εξισωτική Ορεινών Περιοχών) η εν λόγω έκταση δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ελά χιστου ορίου των 2 Ha, μπορεί να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του συνολικού ποσού της ενίσχυσης με βάση τα αντίστοιχα ποσά του Μέτρου 211. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 211 ΚΑΙ 212 (ΟΡΕΙΝΕΣ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗ ΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Άρθρο 9 Δεν κρίνονται Δικαιούχοι Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πλη ρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 7 της παρού σας, τα πρόσωπα των ακολούθων περιπτώσεων: 1. Εκείνοι που διώκονται, οι ίδιοι ή μέλη των οικογενει ών τους που έχουν οικονομική σχέση με την εκμετάλ λευση και με το πρόγραμμα, για ποινικά αδικήματα. 2. Όσοι έχουν κριθεί ένοχοι ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη ή έχουν καταδικασθεί, για όσο διά στημα διαρκεί η δίωξη και η καταδίκη. 3. Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατόν να κριθούν δικαιούχοι οι έμμεσα συνταξιοδο τούμενοι, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Απόφαση. 4. Όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%. 5. Όσοι έχουν μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση εξαρ τημένη ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατόν να κριθούν δικαιούχοι Δασεργάτες, Αλιεργάτες, Εργάτες γής, Μικροεπαγγελ ματίες μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικών ή Κοινοτικών διαμε ρισμάτων πληθυσμού μέχρι κατοίκων (τελευταία επίσημη απογραφή), εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Απόφαση. Άρθρο 10 Δεσμεύσεις Δικαιούχων 1. Οι δικαιούχοι των Μέτρων 211 και 212 αναλαμβάνουν την υποχρέωση, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την πρώτη πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης: α. Να ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα τουλάχι στον με τους όρους που εντάχθηκαν στο Μέτρο. β. Να τηρούν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που προ βλέπονται στα άρθρα 4 και 5 καθώς και στα Παραρτή ματα ΙΙΙ και IV του Καν. 1782/2003 του Συμβουλίου και να εφαρμόζουν τις εθνικές αποφάσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όπως ισχύουν κάθε φορά. γ. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προ βλεπόμενους ελέγχους από Εθνικά και Κοινοτικά Όρ γανα. δ. Να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν κάθε έτος Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης καθώς και αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της Εξισωτι κής Αποζημίωσης. ε. Να υποβάλλουν κάθε έτος, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., φορολογική δήλωση τουλάχιστον από την ένταξή τους στο Μέτρο. 2. Με την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων του παρα γωγού για την πρώτη πενταετία μετά την ένταξή του, ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτό συνέβη πριν την προγραμματική περίοδο , οι υποχρεώσεις ισχύουν για το εξεταζόμενο έτος. Άρθρο 11 Παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ύψους της Εξισωτικής Αποζημίωσης Για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης της Εξι σωτικής Αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι, εφόσον έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλ λευσης του δικαιούχου με τον κωδικό Παράλληλης Δράσης 0101: α) Καλλιεργούμενες εκτάσεις, με χαρτογραφική ανα φορά, μέχρι 15 Ha. β) Αξιοποιούμενοι βοσκότοποι, με χαρτογραφική αναφορά, μέχρι 50 Ha, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) Κατέχονται νόμιμα, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικούς βοσκότοπους ή τα ζώα εισέρχονται σε αυτούς νόμιμα, εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστους βοσκότοπους (Δη μοτικούς ή Κοινοτικούς). ii) Αξιοποιούνται συστηματικά από ζώα της εκμετάλ λευσης (βοοειδή, αιγοπρόβατα, ιπποειδή). Για την είσοδο των ζώων στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς βοσκότοπους εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1080/1980, όπως ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα, για να ληφθούν υπόψη οι καταστάσεις που συντάσσονται στα πλαίσια εφαρμογής του ανωτέρω νόμου, θα πρέπει να περιέχουν το σύνολο των κτηνο τρόφων που έχουν δικαίωμα να βόσκουν τα ζώα τους καθώς και το σύνολο των ζώων κατά κτηνοτρόφο που έχει δικαίωμα εισόδου στο βοσκότοπο. Η πυκνότητα των ζώων ανά Ha θα πρέπει να κυ μαίνεται εντός των ορίων, μέγιστο και ελάχιστο, που ορίζονται με την Πολλαπλή Συμμόρφωση και θα λαμ βάνεται υπόψη ο αριθμός των εκταρίων που αξιοποιεί η κάθε Μονάδα Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ). Τα όρια αυτά μπορούν να μεταβληθούν στις περιπτώσεις εφαρμογής του προγράμματος «Εκτατικοποίηση της Κτηνοτροφί ας», όπως αυτό εφαρμόσθηκε στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π.Α.Α. και στις συνεχιζόμενες δράσεις του Μέτρου 214 του ΠΑΑ Κατά τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η αντιστοιχία 1ΜΜΖ/1 Ηa. Άρθρο 12 Παράμετροι που δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολο γισμό του ύψους της Εξισωτικής Αποζημίωσης Για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης της Εξισω τικής Αποζημίωσης δεν λαμβάνονται υπόψη: 1. Καλλιεργούμενες εκτάσεις πέραν των 15 Ha ή βο σκότοποι πέραν των 50 Ha. 2. Οι καλλιέργειες με μεγάλη πρόσοδο όπως καπνός, βαμβάκι, εσπεριδοειδή, κηπευτικά (εκτός από πατάτες), ανθοκομικές καλλιέργειες, ζαχαρότευτλα, μπανάνα με εξαίρεση στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους του Καν. (ΕΚ) 1405/2006 όπου λαμβάνονται υπόψη όλες οι καλλιέργειες οι οποίες δηλώνονται στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης. 3. Δικαιούχοι που δεν τηρούν τους κανόνες της πολ λαπλής συμμόρφωση που βρίσκουν εφαρμογή στην εκμετάλλευσή τους. Άρθρο 13 Ειδικές Διατάξεις α) Το ποσό της ενίσχυσης που προκύπτει σύμφωνα με τους πίνακες των άρθρων 6 και 8 της παρούσας δύναται

6 4590 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) να μειώνεται, σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον περιορισμό ότι η μέση σταθμισμένη ενίσχυση ανά Ha δεν είναι κατώτερη των 25. β) Οι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα ομάδες καλλιερ γειών θα δηλώνονται με τον αντίστοιχο κωδικό παράλ ληλης δράσης 0101 στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και θα οριστούν με σχετική υπουργική απόφαση. γ) Ειδικά στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, η Εξι σωτική Αποζημίωση μπορεί να χορηγείται για όλες τις καλλιέργειες, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται κατά τρόπο σύμφωνο με τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος κι εντός του ανώτατου ορίου ανά εκμετάλλευση και τηρούνται οι κανόνες των Κ.Ο.Α. δ) Στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους περιλαμβάνονται όλα τα νησιά του Αιγαίου εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια (Καν. 1405/2006 του Συμβουλίου). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 14 Έλεγχοι Οι έλεγχοι αναφέρονται στη διασφάλιση επαλήθευ ση των προϋποθέσεων για την ένταξη των δικαιούχων και τη χορήγηση της ενίσχυσης. Εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις για τον έλεγχο εκτά σεων και ζώων της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης του γεωργού για τις άμεσες ενισχύσεις καθώς και της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος εφαρμο γής των ελέγχων και οι Αρχές ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα του Μέρους ΙΙ του τίτλου Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής. Άρθρο 15 Γενικές Κυρώσεις 1. Δικαιούχοι που, από διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή προσπαθούν να παραπλανήσουν την Υπηρεσία για να τύχουν των ενισχύσεων του παρόντος Προγράμματος, τότε: Αποβάλλονται από αυτό. Τυχόν καταβληθέντα ποσά αναζητούνται ως αχρε ωστήτως καταβληθέντα. Αποκλείονται από τις ενισχύσεις του παρόντος Προ γράμματος τουλάχιστον για δύο έτη. 2. Δικαιούχοι που δηλώνουν ανακριβή στοιχεία χωρίς πρόθεση να παραπλανήσουν την Υπηρεσία, αποκλείο νται από τις ενισχύσεις του παρόντος Προγράμματος για το εξεταζόμενο έτος. 3. Δικαιούχοι του Προγράμματος ή και μέλη της οι κογένειας τους, οι οποίοι εμπλέκονται για ποινικά αδι κήματα συναφή με το Πρόγραμμα διώκονται ή έχουν κριθεί ένοχοι (ή έχουν καταδικασθεί ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη) αποβάλλονται από το μέ τρο και υποχρεώνονται στην επιστροφή του συνόλου των ποσών που έχουν εισπράξει σαν αχρεωστήτως καταβληθέντα. 4. Δικαιούχοι του Προγράμματος που εγκαταλείπουν τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, χωρίς να συντρέ χουν λόγοι ανωτέρας βίας, επιστρέφουν ως αχρεωστή τως καταβληθέντα τα ποσά που αντιστοιχούν: 4.1 Στο 50% των συνολικών ποσών που έχουν εισπρά ξει, εφόσον εξακολουθούν να ασκούν γεωργική δρα στηριότητα και η παράβαση έγινε μέχρι και το 3ο έτος της δέσμευσης και στο 25% εφόσον η παράβαση έγινε το 4ο ή 5ο έτος Στο 100% των συνολικών ποσών που έχουν ει σπράξει, εφόσον διακόπτουν τη γεωργική δραστηριό τητα και η παράβαση έγινε μέχρι και το 3ο έτος της δέσμευσης και στο 50% εφόσον η παράβαση έγινε στο 4ο ή 5ο έτος της δέσμευσης. 5. Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εκτάκτων περιστατικών, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης, μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που ο κάτοχος της εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερών, η αίτηση απορρίπτεται. 6. Δικαιούχοι του Προγράμματος που, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, για ένα έτος δεν υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, δεν λαμβά νουν καμία ενίσχυση για το εν λόγω έτος και υποχρε ούνται να επιστρέψουν τις ενισχύσεις που έχουν λάβει κατά το προηγούμενο έτος εφαρμογής του Μέτρου, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 7. Δικαιούχοι του Προγράμματος που, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, δεν υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για περισσότερα από ένα έτη, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, αποβάλλονται από αυτό και υποχρεώνονται στην επιστροφή του συνόλου των ποσών που έχουν εισπράξει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 8. Εάν ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του παρεμποδί ζουν τη διεξαγωγή ενός επιτόπιου ελέγχου, η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται και δε χορηγείται καμιά ενί σχυση στον εν λόγω γεωργό. Παρεμπόδιση διεξαγωγής επιτόπιου ελέγχου συνιστά ιδίως: η αδικαιολόγητη μη προσέλευση του γεωργού στον έλεγχο μετά από προειδοποίηση, η παρεμπόδιση ή μη διευκόλυνση των ελεγκτών ως προς τη μετάβαση και τη διενέργεια ελέγχου επιθεώρησης στο σύνολο των δηλωθέντων αγροτεμαχίων, των σταυλικών εγκαταστά σεων και/ή των βοηθητικών χώρων της εκμετάλλευσής του, η άρνηση ελέγχου οποιουδήποτε στοιχείου της εκ μετάλλευσής του, η μη συγκέντρωση ή συγκράτηση των ζώων, η απειλή ή/και χρήση βίας κατά των ελεγκτών, η μη επίδειξη μητρώων ή αρχείων και παραστατικών ή εγγράφων της εκμετάλλευσης, κ.λπ. 9. Δικαιούχοι του Προγράμματος που δεν τηρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5 καθώς και των πα ραρτημάτων ΙΙΙ και IV του Καν. 1782/2003, (πολλαπλή συμμόρφωση) θα υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 4 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει. 10. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος απαλλάσσονται των κυρώσεων εφόσον διακόψουν την άσκηση της γε ωργικής δραστηριότητας ή εγκαταλείψουν τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με την προϋπόθεση όμως ότι ο διάδοχος ή οι διάδοχοι τους αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις του αρχικού δικαιούχου για τη συνέχιση του Προγράμματος, τουλάχιστον μέχρι τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής πενταετίας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος απαλλάσσονται των κυρώσεων εφόσον μεταβιβάσουν την ιδιοκτησία ή μέρος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης (ακίνητη πε ριουσία, ζωικό κεφάλαιο) σε παιδιά τους ή αδέλφια τους που ασκούν το επάγγελμα του γεωργού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, με τον όρο και οι ίδιοι να εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι του παρόντος Προ γράμματος. 12. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος απαλλάσσονται των κυρώσεων εφόσον: α) Συνταξιοδοτούνται λόγω αποχώρησης από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα. β) Εντάσσονται στο πρόγραμμα της Πρόωρης Συντα ξιοδότησης. γ) Είναι ανίκανοι για άσκηση επαγγελματικής δραστη ριότητας με ποσοστό ανικανότητας ίσο ή μεγαλύτερο των 67%. δ) Έχουν εξαντλήσει το πενταετές χρονικό διάστημα που έχει καθορισθεί από την ένταξη του παραγωγού στο Πρόγραμμα και την πρώτη πληρωμή. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι κυρώσεις όπως εφαρμόζονται για τις διαπιστώσεις και τα ευρήματα του τρέχοντος έτους. ε) Συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας. Άρθρο 16 Κυρώσεις για εκτάσεις και ζώα Οι μειώσεις και αποκλεισμοί που αφορούν εκτάσεις και ζώα, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Καν. 1975/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι οι ακόλουθες. A. Εκτάσεις I. Εάν διαπιστωθεί ότι η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας είναι μεγαλύτερη από τη δηλω θείσα στην αίτηση ενίσχυσης, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης η δηλωθείσα έκταση. II. Εάν η έκταση που έχει δηλωθεί στην αίτηση υπερ βαίνει εκείνη που έχει προσδιοριστεί για τη συγκεκρι μένη καλλιεργητική ομάδα, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα. III. Εάν ο κάτοχος της εκμετάλλευσης δεν κατέστη δυνατόν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστάσεων, διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση που ήταν επιλέξιμη κατά το χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι έκτακτες περιστάσεις. IV. Για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος, οι εκτάσεις που δηλώνονται από τον δικαιούχο, για τις οποίες λαμβάνει το ίδιο ποσό ενίσχυσης, θεωρείται ότι αποτελούν μία καλλιεργητική ομάδα. V. Στην περίπτωση που η έκταση η οποία δηλώθη κε για ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων 211 και 212 του ΠΑΑ υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο Α. (II) του παρόντος άρθρου, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας έκτασης μείον το διπλάσιο της εντοπισθείσας διαφο ράς, εφόσον η διαφορά υπερβαίνει εναλλακτικά είτε το 3% είτε τα δύο (2) εκτάρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης. Αν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθεί σας έκτασης, δεν χορηγείται ενίσχυση για τα Μέτρα 211 και 212 βάσει της έκτασης. VI. Στην περίπτωση που η δηλωθείσα έκταση υπερβαί νει την προσδιορισθείσα σύμφωνα με το σημείο Α. (II) του παρόντος άρθρου κατά ποσοστό άνω του 30%, ο δικαιούχος αποκλείεται από τη χορήγηση της ενίσχυσης την οποία θα δικαιούνταν για τα Μέτρα 211 και 212 βάσει της έκτασης και κατά το οικείο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που η διαφορά υπερβαίνει το 50%, ο δικαιούχος αποκλείεται εκ νέου από τη χορήγηση ενίσχυσης μέχρι ποσού ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας έκτασης και της έκτασης που προσδιορίσθηκε σύμφωνα με το σημείο Α. (II) του παρόντος άρθρου. VII. Στις περιπτώσεις που οι διαφορές μεταξύ της δηλωθείσας και της προσδιορισθείσας, σύμφωνα με το σημείο Α. (II) του παρόντος άρθρου, έκτασης οφείλεται σε εκ προθέσεως παρατυπίες, ο δικαιούχος αποκλεί εται από την ενίσχυση την οποία θα δικαιούνταν για τα Μέτρα 211 και 212 βάσει της έκτασης κατά το οικείο έτος του ΕΓΤΑΑ. VIII. Το ποσό που προκύπτει από τους αποκλεισμούς του σημείου Α. (VI) δεύτερο εδάφιο και του σημείου Α. (VII) του παρόντος άρθρου, συμψηφίζεται με τις πληρω μές για ενισχύσεις στο πλαίσιο οποιουδήποτε μέτρου στήριξης βάσει του Καν. (ΕΚ) υπ αριθμ. 1698/2005 ή του Καν. (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης. Εάν το ποσό δεν συμψηφίζεται πλήρως με τις εν λόγω πληρωμές το υπόλοιπο διαγράφεται. B. Ζώα I. Σε καμιά περίπτωση δεν χορηγείται ενίσχυση για αριθμό ζώων μεγαλύτερο από τον αναφερόμενο στην αίτηση ενίσχυσης. II. Εάν ο αριθμός ζώων που έχει δηλωθεί στην αίτηση ενίσχυσης υπερβαίνει εκείνον που έχει προσδιορισθεί κατόπιν διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση τα προσδιορισθέντα ζώα. Εντούτοις, εάν ο κάτοχος της εκμετάλλευσης δεν κα τέστη δυνατόν να εκπληρώσει την υποχρέωσή του όσον αφορά την κατοχή των ζώων, λόγω ανωτέρας βίας ή έκτακτων περιστάσεων, διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για τον αριθμό ζώων που ήταν επιλέξι μος κατά το χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι έκτατες περιστάσεις. III. Όταν διαπιστώνονται παρατυπίες όσον αφορά το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: α) Ένα βοοειδές που έχει απολέσει ένα από τα δύο ενώτια θεωρείται ότι έχει προσδιοριστεί, υπό τον όρο ότι αναγνωρίζεται σαφώς και ατομικώς βάσει των άλλων στοιχείων του συστήματος αναγνώρισης και καταγρα φής των βοοειδών. β) Εάν οι διαπιστούμενες παρατυπίες αφορούν εσφαλ μένες καταχωρήσεις στο μητρώο ή στα διαβατήρια των ζώων, το συγκεκριμένο ζώο θεωρείται ότι δεν έχει προσδιορισθεί, μόνον εάν τα σχετικά σφάλματα διαπι στωθούν τουλάχιστον σε δύο ελέγχους εντός 24 μηνών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα συγκεκριμένα ζώα θεωρούνται ως μη προσδιορισθέντα μετά την πρώτη διαπίστωση. Στις καταχωρήσεις και τις δηλώσεις στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών εφαρμόζε ται το άρθρο 19 του Καν. (ΕΚ) 796/2004 σύμφωνα με το οποίο η αίτηση ενίσχυσης μπορεί να διορθωθεί οποι

8 4592 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αδήποτε στιγμή μετά τη υποβολή της, σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων που αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή. IV. Οι τυχόν εφαρμοζόμενες μειώσεις ή αποκλεισμοί σε περίπτωση δήλωσης περισσότερων βοοειδών ή αι γοπροβάτων ή ιπποειδών από τα πραγματικά, υπολο γίζονται σύμφωνα με τα σημεία Β.1, Β.2 και Β.3 του παρόντος άρθρου. Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί που αφορούν τα βοο ειδή, τα αιγοπρόβατα και τα ιπποειδή αντιμετωπίζονται χωριστά. V. Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί που προβλέπονται στη συνέχεια δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου, λόγω των επιπτώσεων φυσικών περιστατικών στην αγέ λη ή στο ποίμνιο, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αδυ νατεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να εκτρέφει, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής, τα ζώα για τα οποία έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι έχει ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται στο σημείο 2 του άρθρου 17 της παρού σας. B.1. Μειώσεις και αποκλεισμοί όσον αφορά τα βοο ειδή I. Εάν, στην αίτηση ενίσχυσης, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και του προσδι ορισθέντος σύμφωνα με το σημείο Β. (II) του παρόντος άρθρου, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, το οποίο δικαιούται ο κάτοχος της εκμετάλλευσης, στο πλαίσιο των Μέτρων 211 και 212, για τα βοοειδή, για το συγκε κριμένο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο Β.1. (III) του παρόντος άρθρου, εφόσον οι παρατυπίες δεν αφορούν περισσότερα από 3 ζώα. II. Εάν οι διαπιστούμενες παρατυπίες αφορούν περισ σότερα από τρία ζώα, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, το οποίο δικαιούται ο κάτοχος της εκμετάλλευσης, στο πλαίσιο των Μέτρων 211 και 212, για τα βοοειδή, για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής, μειώνεται κατά: α) το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο Β.1. (III) του παρόντος άρθρου, εάν αυτό δεν υπερβαίνει το 10%, β) το διπλάσιο του ποσοστού που καθορίζεται σύμ φωνα το σημείο Β.1. (III) του παρόντος άρθρου, εάν αυτό υπερβαίνει το 10%, αλλά δεν υπερβαίνει το 20%. Εάν το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με το ση μείο Β.1. (III) του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το 20%, δεν χορηγείται η ενίσχυση, την οποία θα δικαιούνταν ο κάτοχος της εκμετάλλευσης σύμφωνα με το σημείο Β. (II) του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο των Μέτρων 211 και 212, για τα βοοειδή, για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Εάν το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με το ση μείο Β.1. (III) του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το 50%, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αποκλείεται και πάλι από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού ίσου με εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και του προσδιορισθέντος σύμφωνα με το σημείο Β. (II) του παρόντος άρθρου. Το ποσό που προκύ πτει από τον αποκλεισμό συμψηφίζεται με τα ποσά ενί σχυσης για οποιοδήποτε από τα μέτρα στήριξης βάσει του Καν. (ΕΚ) υπ αριθμ. 1698/2005, τα οποία δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος βάσει αιτήσεων που υποβάλλει κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης. Εάν το ποσό δεν συμψηφίζεται πλήρως με τις εν λόγω πληρωμές, το υπόλοιπο διαγράφεται. III. Για να καθοριστούν τα ποσοστά που αναφέρονται στα σημεία Β.1. (I) και (II) του παρόντος άρθρου, ο αριθ μός των βοοειδών για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση στο πλαίσιο των Μέτρων 211 και 212 κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους εφαρμογής και σε σχέση με τα οποία διαπιστώθηκαν παρατυπίες, διαιρείται δια του συνολικού αριθμού βοοειδών που προσδιορίστηκαν για το εν λόγω έτος εφαρμογής. IV. Εφόσον οι διαφορές μεταξύ του δηλωθέντος αριθ μού ζώων και του προσδιορισθέντος σύμφωνα με το σημείο Β. (II) του παρόντος άρθρου οφείλονται οι παρα τυπίες που διαπράχθηκαν εκ προθέσεως, απορρίπτεται η ενίσχυση, την οποία θα δικαιούνταν ο κάτοχος της εκμετάλλευσης για τα βοοειδή στο πλαίσιο των Μέτρων 211 και 212 κατ εφαρμογή του σημείου Β. (II) του παρό ντος άρθρου για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Σε περίπτωση όπου η διαφορά που διαπιστώνεται σύμφωνα με το σημείο Β.1. (III) του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το 20%, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αποκλείεται και πάλι από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού ίσου προς εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και του προσδι ορισθέντος σύμφωνα με το σημείο Β. (II) του παρόντος άρθρου. Το ποσό που προκύπτει από τον αποκλεισμό συμψηφίζεται με τα ποσά ενίσχυσης για οποιοδήποτε από τα μέτρα στήριξης βάσει του Καν. (ΕΚ) υπ αριθμ. 1698/2005, τα οποία δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος βάσει αιτήσεων που υποβάλλει κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογι ακού έτους της διαπίστωσης. Εάν το ποσό δεν συμψη φίζεται πλήρως με τις εν λόγω πληρωμές, το υπόλοιπο διαγράφεται. B.2. Μειώσεις και αποκλεισμοί όσον αφορά τα αιγο πρόβατα I. Όταν, στην αίτηση ενίσχυσης, διαπιστώνεται διαφο ρά σύμφωνα με το σημείο Β. (II) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, τα σημεία Β.1. (II), Β.1. (III) και Β.1. (IV) του παρόντος άρθρου από το πρώτο ζώο σε σχέση με το οποίο έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες. II. Όσον αφορά τους κατόχους εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες, για τις οποίες δικαι ούνται το ίδιο ποσό ενίσχυσης, εφόσον από επιτόπιο έλεγχο προκύψει διαφορά στη σύνθεση του ποιμνίου ως προς τον αριθμό των ζώων ανά είδος, τα ζώα θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα. B.3. Μειώσεις και αποκλεισμοί όσον αφορά τα ιππο ειδή Όσον αφορά τα ιπποειδή, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί του ση μείου Β.1. του παρόντος άρθρου. Γ. Κυρώσεις για διαπίστωση αποκλίσεων και σε ζώα και σε έκταση βοσκότοπου Σε περίπτωση που, από ελέγχους, διαπιστωθούν απο κλίσεις και στο ζωικό κεφάλαιο και στην έκταση του βοσκότοπου, επιβάλλεται η αυστηρότερη κύρωση. Άρθρο 17 Ανωτέρα Βία Φυσικά Περιστατικά 1. Ανωτέρα Βία Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, ανωτέρα βία υπάρ χει όταν η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια δεν μπορεί να προβλέψει και να προλάβει το επιζήμιο γεγονός. * *

9 ΦΕΚ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4593 Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρα κτηρισθούν τα εξής περιστατικά: i. Θάνατος του δικαιούχου. ii. Μακροχρόνια ανικανότητα δικαιούχου προς εργασία. iii. Απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλ λευσης εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα ανά ληψης της δέσμευσης. iv. Σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά τη γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης. v. Καταστροφή λόγω ατυχήματος των κτιρίων της εκμετάλλευσης που προορίζονταν για την εκτροφή των ζώων. vi. Επιζωοτία που προσβάλλει το σύνολο ή μέρος της αγέλης του κατόχου της εκμετάλλευσης. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας κι εκτάκτων περιστα τικών με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κοινο ποιούνται εγγράφως στις Περιφερειακές Δ/νσεις ή στα Νομαρχιακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον δεν του έχει ήδη γνωστοποιηθεί ότι θα αποτε λέσει αντικείμενο επιτόπιου ελέγχου. Οι Περιφερειακές Δ/νσεις ή τα Νομαρχιακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαβιβάζουν στην Κεντρική Υπηρε σία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πλήρη φάκελο των περιπτώσεων ανωτέρας βίας στον οποίο περιλαμβάνονται τα σχετικά δικαιολογητικά, συνοδευόμενο από λεπτομερή έκθεση, προκειμένου να εξετασθούν και να κριθούν. 2. Φυσικά Περιστατικά Με την επιφύλαξη των πραγματικών συνθηκών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση, οι Πε ριφερειακές Δ/νσεις ή τα Νομαρχιακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύνανται να αναγνωρίσουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα φυσικά περιστατικά της διαβίωσης της αγέ λης ή του ποιμνίου, τα οποία κοινοποιούν στην αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: i) Θάνατος ζώου εξαιτίας ασθένειας που δεν υπάγεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή λόγω θνησιμότητας στην εκμετάλλευση ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες. ii) Θάνατος ζώου συνέπεια ατυχήματος, πνιγμού, αρ πακτικών πτηνών, για τα οποία δεν ευθύνεται ο κάτοχος της εκμετάλλευσης. Προκειμένου να αναγνωριστούν τα ανωτέρω φυσικά περιστατικά, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τις Περιφερειακές Δ/νσεις ή τα Νομαρχιακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των ζώων, προσκομίζοντας τις σχετικές βεβαιώσεις που εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεώς του, από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Άρθρο 18 Ανάκτηση Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για μία συ γκεκριμένη περίοδο συμψηφίζονται με τα δικαιούμενα ποσά επόμενων περιόδων από το ίδιο ή άλλο μέτρο ή καθεστώς ενισχύσεων και σε περιπτώσεις που τα ποσά δεν επαρκούν θα επιστρέφονται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/ Α /1997), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α /1999) και το άρθρο 23 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α /2001) ή με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Άρθρο 19 Χρηματοδότηση Προγράμματος Πληρωμές Ο τρόπος χρηματοδότησης και οι πιστώσεις για τις δαπάνες εφαρμογής της παρούσας για τα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) θα καθορισθούν με νεότερες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια των Χρηματοδοτικών Πινάκων όπως ισχύουν κάθε φορά. Για το μέτρο 211 η συνολική δαπάνη για την Δ προγραμ ματική περίοδο ανέρχεται σε Ευρώ εκ των οποίων το 75,6% είναι Κοινοτική Συμμετοχή. Για το μέτρο 212 η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε Ευρώ εκ των οποίων το 75,6% είναι Κοινοτική Συμμετοχή. Για το έτος 2008, κατά παρέκκλιση της πρώτης πα ραγράφου του παρόντος άρθρου, ο τρόπος χρηματο δότησης και οι πιστώσεις για τις δαπάνες που αφορούν τις ενισχύσεις των ενταγμένων δικαιούχων των Μέτρων 211 και 212 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρ μογή των μέτρων 211 και 212 για την πληρωμή των δι καιούχων θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), ο οποίος χρηματοδο τείται από τον Κ.Α.Ε 5323 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ποσό της δαπάνης με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ το 2008 ανέρχεται στο ποσό των και αναλυτικά ανά μέτρο ως ακολούθως: α) Μέτρο 211: β) Μέτρο 212: Άρθρο 20 Ανειλημμένες Υποχρεώσεις Ανειλημμένες υποχρεώσεις έναντι των δικαιούχων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ( ) θα πληρωθούν από πιστώσεις του Προγράμματος, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 της παρούσας. Οι πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις Άρθρο 21 Τελικές Διατάξεις Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας καθορίζο νται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των μέτρων 211 και 212 υπογράφονται από τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα συνημμένα παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν ανα πόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10 4594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή των Μέτρων 211 και 212 του Προ γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ισχύουν οι ορισμοί κι εννοιολογικοί προσδιορισμοί που ακολου θούν. 1. Γεωργός Γεωργός νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος και αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης από την οποία αντλεί τουλάχιστον το 25% των συνολικών του εισοδημάτων και δεν έχει μόνιμη εξωγεωργική απα σχόληση. Σαν μόνιμα απασχολούμενοι σε εξωγεωργικούς τομείς νοούνται: Οι μόνιμοι ή με σχέση αορίστου ή ορισμένου χρό νου υπάλληλοι του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα. Οι επαγγελματίες (Γιατροί, Δικηγόροι, Γεωπόνοι, κ.λπ.) ανεξάρτητα τόπου μόνιμης κατοικίας, με εξαίρεση τους μικροεπαγγελματίες μόνιμους κατοίκους Δημοτι κών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων ή οικισμών πληθυσμού μέχρι κατοίκων των περιοχών παρέμβασης. Οι ημερομίσθιοι εργάτες που πραγματοποιούν πάνω από 140 ημερομίσθια ετησίως με εξαίρεση τους αλιερ γάτες, δασεργάτες κι εργάτες γης. Τα εξωγεωργικά εισοδήματα που προέρχονται από την αλλοδαπή δεν λαμβάνονται ως πρόσοδοι. 2. Γεωργική εκμετάλλευση Γεωργική εκμετάλλευση νοείται η μονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή περισσότερων προϊόντων των κλά δων της Γεωργίας, υπό ενιαία διοίκηση και διαχείριση. Στις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης, πλην της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, περι λαμβάνονται η διακίνηση, μεταφορά, αποθήκευση, προε τοιμασία πώλησης, χονδρική πώληση αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση. Σε επίπεδο συζύγων η εκμετάλλευση θεωρείται ενιαία κι αδιαίρετη (οικογενειακή εκμετάλλευση). 3. Κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης Ως κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης θεωρείται: i) ο ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης ii) ο μισθωτής ή αγρολήπτης της γεωργικής εκμετάλ λευσης, εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως. 4. Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης είναι το φυσι κό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο είναι οικονομικά (φορολογική ευθύνη) και νομικά (αστική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης (αστική και φορολογική ευθύνη διαχείρισης). Η οικονομική ευθύνη αναφέρεται στη διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης και αποδεικνύεται με την έκδοση στο όνομα και αριθμό φορολογικού μητρώου του αρχηγού της όλων των παραστατικών που αφορούν την εκμετάλλευση, όπως: μισθωτήρια, τιμολόγια αγοράς εφοδίων, πώλησης προϊόντων, είσπραξη ενισχύσεων, συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα, φορολογικές υπο χρεώσεις, κ.λπ. Σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης αναγνωρίζεται ένας μόνο αρχηγός. 5. i. Νέος Γεωργός Νέος Γεωργός είναι ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ηλικίας μικρότερης των 40 ετών και ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει 5 χρόνια στη γεωργία από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. ii. Διάδοχος Πρόωρης Συνταξιοδότησης Ως διάδοχος γεωργός θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που διαδέχεται στη γεωργική εκμετάλλευση τον απο χωρούντα πρόωρα συνταξιοδοτούμενο γεωργό και είναι μικρότερος των 40 ετών. 6. Εισόδημα Αναφοράς Εισόδημα αναφοράς είναι το εισόδημα προς το οποίο συγκρίνεται το εισόδημα του γεωργού από την εκμε τάλλευση και είναι ίσο ή κατώτερο του συγκρίσιμου εισοδήματος. Συγκρίσιμο εισόδημα είναι η μέση ετήσια αμοιβή των απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στους κλάδους της παραγωγικής δραστηριό τητας εκτός εκείνου της γεωργίας, η οποία καθορίζεται με βάση στοιχεία που παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 7. Μόνιμη κατοικία Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Α.Κ., όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει, το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία μόνιμες κατοικίες. Υπό την έννοια αυτή δε θα πρέπει να ταυτίζονται και να συγχέονται οι έννοιες της μόνιμης κατοικίας και της διαμονής. Μόνιμη κατοικία είναι η μόνιμη εγκατάσταση ενός ατόμου και της οικογενείας του σ ένα τόπο με πρό θεση να τον χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του χρόνου ως κέντρο της κοινωνικής και οικονομικής του δρα στηριότητας. Η πρόθεση συμπεραίνεται μετά από την αντικειμενική εκτίμηση της συνολικής συμπεριφοράς του ατόμου και της οικογενείας του (δεν μπορεί να χα ρακτηρισθεί μόνιμος κάτοικος ενός τόπου το πρόσωπο που μετακινείται σ αυτόν από άλλο για την αξιοποίηση της εκμετάλλευσής του, έστω και αν η μετακίνησή του είναι καθημερινή). Διαμονή είναι η πρόσκαιρη εγκατάσταση σ ένα τόπο. Το μόνιμο της κατοικίας το βεβαιώνει ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας. Ωστόσο σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή καταγγελίας το μόνιμο της κατοικίας θα εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης θα το φέρει ο ενδιαφερόμενος (αποδείξεις οργανισμών κοινής ωφέ λειας, φοίτηση παιδιών, υποβολή φορολογικής δήλω σης, κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν συνεπάγεται κατ ανάγκη και την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας. 8. Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές είναι οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29 ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών πε ριοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλά δα), όπως ισχύει κάθε φορά. 9. Μόνιμοι κάτοικοι Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών Μόνιμοι κάτοικοι Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών είναι όσοι κατοικούν στις Ορεινές και Μειονεκτικές πε ριοχές, όλη τη διάρκεια του χρόνου. 10. Μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι Μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι είναι εκείνοι οι οποίοι

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4595 για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) συνεχών μηνών το χρόνο, εκτρέφουν και μετακινούν τα ζώα τους (αιγοπρό βατα, βοοειδή) σε κοπάδι μεγέθους τουλάχιστον πέντε (5) Μονάδων Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) στους βοσκότοπους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ανεξάρτητα από την έδρα της μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον έχουν και τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατόν να μειώνεται, κατά περιοχή κι έτος, το ως άνω ελάχιστο διάστημα των πέντε (5) μηνών σε τέσσερις (4) μήνες, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις. 11. Βοσκότοποι Οι εκτάσεις των βοσκοτόπων δύναται να είναι ιδιωτι κοί (ιδιόκτητοι ή ενοικιαζόμενοι) ή κοινόχρηστοι (δημο τικοί ή κοινοτικοί) με νόμιμη είσοδο των ζώων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1080/1980, όπως ισχύει. Ειδικότερα, για να ληφθούν υπόψη οι καταστάσεις που συντάσσονται στα πλαίσια εφαρμογής του ανωτέρω νόμου, θα πρέπει να περιέχουν το σύνολο των κτηνο τρόφων που έχουν δικαίωμα να βόσκουν τα ζώα τους καθώς και το σύνολο των ζώων κατά κτηνοτρόφο που έχει δικαίωμα εισόδου στο βοσκότοπο. Επίσης θα πρέπει: i. οι βοσκότοποι να αξιοποιούνται συστηματικά από ζώα της εκμετάλλευσης (βοοειδή, αιγοπρόβατα, ιππο ειδή). ii. η πυκνότητα των ζώων ανά εκτάριο (Ha) θα πρέπει να κυμαίνεται εντός των ορίων, μέγιστο κι ελάχιστο που ορίζονται στην Πολλαπλή Συμμόρφωση και θα λαμβά νεται υπόψη ο αριθμός των εκταρίων που αξιοποιεί η κάθε ΜΜΖ. Τα όρια αυτά μπορούν να μεταβληθούν στις περι πτώσεις εφαρμογής του προγράμματος «Εκτατικοποί ηση της Κτηνοτροφίας», όπως αυτό εφαρμόσθηκε στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π.Α.Α. (Γε ωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα) και του Μέτρου 214 του ΠΑΑ Ενιαία Αίτηση Ενιαία Αίτηση είναι η αίτηση για τις άμεσες ενισχύ σεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και των άλλων καθεστώτων ενίσχυσης βάσει της έκτασης, με εξαίρεση την αίτηση ενίσχυσης για το λυκίσκο εκ μέρους αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 68α του κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται στους Κανονισμούς 1257/1999, 817/2004 και 1698/2005 Γ Προγραμματική περίοδος Δ Προγραμματική περίοδος Άρθρα Καν. 1257/99 ΚΑ Κ. Πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ Άρθρα Καν. 1698/05 ΚΑ Κ. Πρόγραμμα Κ.Α. 817/ / Εξισωτική Αποζημίωση Ορει νών περιοχών Άρθρα 13, 14, 15 και 18 Εξισωτική Αποζημίωση Μειο νεκτικών και με Ειδικά προ βλήματα περιοχών Άρθρα 13, 14, 15, 18 και 19 ε) ΕΠΑΑ 2.1 Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημά των στις ορεινές περιοχές Άρθρο 36, στοιχείο (α), σημείο (i) και άρθρο 37 ε) ΕΠΑΑ 2.1 Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτη μάτων σε περιοχές εκτός των ορεινών Άρθρο 36, στοιχείο (α), σημείο (ii) και άρθρο 37 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ 211 ΠΑΑ ΠΑΑ 212

12 4596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: ΦΕΚ :2124/Β!/2014 FAX:

Αχαρνών 5 Τηλ.: ΦΕΚ :2124/Β!/2014 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4.8. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3094/99915 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Στ. Σύλλας ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Αχαρνών 5 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 10.2.2016 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 37092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07.05.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6353 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα προαπαιτούμενα, τις υποχρεώσεις και το επενδυτικό σχέδιο Ένας διαφωτιστικός οδηγός για την καλύτερη ενημέρωση σας Για μια ερμηνευμένη λύση κομμένη

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται ο αριθμός των δυναμένων να ενταχθούν στο πρόγραμμα, κατά κατάστημα της Α.Τ.Ε. Α.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται ο αριθμός των δυναμένων να ενταχθούν στο πρόγραμμα, κατά κατάστημα της Α.Τ.Ε. Α.Ε. Π5) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 Με ευθύνη του φορέα εφαρμογής του προγράμματος συγκροτείται τριμελής επιτροπή, κατά υπηρεσιακή μονάδα της Α.Τ.Ε. Α.Ε. η οποία εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ! ΑΡΜΟ ΙΟΙ: ΠΑΠΑ ΑΜΗ, ΣΥΛΛΑΣ ΤΗΛΕΦ:2102124082,4079 ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 5 ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 02.03.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜ. & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 995/25186 ΦΕΚ 683/09.03.2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: 24660

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 588/84291 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΪΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/07/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2066/82545 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 01/ 03 /2017 Aριθ. Πρωτ.: 668 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πληροφορίες : Γ. Ράπτη Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-1ΞΑ. Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ:

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-1ΞΑ. Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: 11455 ΑΔΑ: Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Κτηνοτροφία. Ασκήσεις Πράξη. Ασκήσεις Πράξη. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Θέμα. Κριτήρια.

Βιολογική Κτηνοτροφία. Ασκήσεις Πράξη. Ασκήσεις Πράξη. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Θέμα. Κριτήρια. Βιολογική Κτηνοτροφία Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 Νομοθεσία ΚΥΑ 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β 2366) Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του Μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-ΖΘ2. Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ:

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-ΖΘ2. Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: 11454 ΑΔΑ: Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Β-6ΒΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 19 /1/2012 Α.Π: 632 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΔΑ: Β499Β-6ΒΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 19 /1/2012 Α.Π: 632 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 19 /1/2012 Α.Π: 632 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5376 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΕΚ: B 2400/03-08-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά!

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά! Και επίσημα πιστώνονται 145 εκατ. ευρώ περίπου για πληρωμές σε βιολογικά, νιτρορύπανση και γενικά όλων των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, δικαιούχων έως και το 2009. Συνολικά εξασφαλίσθηκαν 850 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1975 EL 01.01.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αθήνα, 28-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 975/22622 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 975/22622 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΠΣΠΒ-8ΤΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3514 B (29-12-2014) Αθήνα, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:5562/160320 /νση Προγρ/σµού & Γ.. Τµήµα ΣΤ Πληρ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 1. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑΑ 2007-2013): Έγγραφο το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάλογο με την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

Αθήνα ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ:1689/60690 Α Α:ΒΙΦΥΒ -0ΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 2 Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Αριθµ.Πρωτ:1689/60690 Α Α:ΒΙΦΥΒ -0ΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 2 Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ! ΑΡΜΟ ΙΟΙ: ΠΑΠΑ ΑΜΗ, ΣΥΛΛΑΣ ΤΗΛΕΦ:2102124082,4079 ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 5 ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ Μονάδα Α Λ. Αθηνών 58, 10441

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία. Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Λογιστικές Υπηρεσίες ΠΑΑ

Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία. Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Λογιστικές Υπηρεσίες ΠΑΑ Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης Λογιστικές Υπηρεσίες ΠΑΑ 2014-2020 Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες Υπομέτρο 11.1 Υπομέτρο 11.2 Ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 1157/44424/2017, ΦΕΚ 1447/Β/

Αριθμ. 1157/44424/2017, ΦΕΚ 1447/Β/ 1 Αριθμ. 1157/44424/2017, ΦΕΚ 1447/Β/27.4.2017 Τροποποίηση της με αριθ. 104/7056/21-01-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 2762/89906 ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο Π ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο Π

Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 2762/89906 ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο Π ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ Ν ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦ ΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β 1 Αθήνα, 20/5/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

8.1.: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Δράση : ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.

8.1.: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Δράση : ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συνθήκη Εξαγωγής κωδικού λάθους ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συνθήκη Εξαγωγής κωδικού λάθους ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ 10004 Μη-αποδεκτό παραστατικό ενοικίασης Α.Ε.Ε Αγροτεμάχιο A.E.E. Απόρριψη Α.Ε.Ε. 10005 Αδυναμία απόδειξης κατοχής ενοικιαζόμενου αγροτεμαχίου Α.Ε.Ε Αγροτεμάχιο A.E.E. Ενημερωτικό Α.Ε.Ε. 20102 Μη επιλέξιμη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 29 / 8 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 29 / 8 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 29 / 8 / 2014 Α.Π.: 17231 ΑΔΑ: Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 990/22684 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 990/22684 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα