ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / Αριθµ. Απόφασης: 281 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση ανακήρυξης του Προέδρου της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC, ως επίτιµου δηµότη του ήµου Σερρών και παράδοση σ αυτόν του χρυσού Κλειδιού της πόλης. Στις Σέρρες και στο ιοικητήριο, σήµερα την 13 η του µηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 10/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) Ιλανίδου Βίλλιου έσποινα (Αντιπρόεδρος.Σ.) Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας.Σ.) Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Αναστασιάδης Αντώνιος Αναστασιάδης Ηλίας Αραµπατζής Θεόδωρος Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Γάτσιος Ιωάννης Γεωργούλα Σουλτάνα Γιαννακίδης ηµήτριος Γκότσης Ηλίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης Γρηγοριάδης Χρήστος ούκας Γεώργιος ρίγκα Χρυσούλα Ηλιοπούλου Σταλακτή Καλώτα Παναγιώτα Καρύδας Νικόλαος Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος Μερετούδης ηµήτριος Μηλίδης Θεόδωρος Μπιτζίδου Σαρακενίδου Σοφία Μυστακίδης Παύλος Ραµπότας Ευθύµιος Στεργίου Νικόλαος Τερζής Βασίλειος Τσαλίκογλου ηµήτριος Φωτιάδης Στέφανος Χαρίτος Χρήστος Χασαπίδης Κωνσταντίνος Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 1 Χρυσανθίδης Βασίλειος

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καδής Γεώργιος, 2. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, 3. Μοσχολιός Ζωγράφος, 4. Σούζας Ζαχαρίας, 5. Χράπας Παντελής. Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: - Γεωργούλα Σουλτάνα και Μερετούδης ηµήτριος, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. - Ηλιοπούλου Σταλακτή, Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος, Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης και Χρυσανθίδης Βασίλειος, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. - Τσαλίκογλου ηµήτριος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. - ούκας Γεώργιος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 1 ου θέµατος και επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. - Μερετούδης ηµήτριος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. - Ιλανίδου έσποινα, Γάτσιος Αθανάσιος, Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης και Χρυσανθίδης Βασίλειος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύµφωνα µε τον κανονισµό (4 ώρες), αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η παράταση της συνεδρίασης κατά µία (1) ώρα. Κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη για την εν λόγω παράταση, µειοψήφισαν οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Γκότσης Ηλίας, ρίγκα Χρυσούλα, Ιλανίδου έσποινα, Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος και Φωτιάδης Στέφανος. Μετά την παρέλευση και της µίας ώρας, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης και η συνέχισή της την εποµένη 14 Μαΐου 2015 και ώρα 21:00. Κατά τη συνεδρίαση της 14 ης Μαΐου 2015, παρόντες ήταν ο κ. ήµαρχος και οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, Γαλάνης Στέργιος, Γάτσιος Αθανάσιος, Γεωργούλα Σουλτάνα, Γκότσης Ηλίας, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Γρηγοριάδης Χρήστος, ρίγκα Χρυσούλα, Ιλανίδου Βίλλιου έσποινα, Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, Μηλίδης Θεόδωρος, Μυστακίδης Παύλος, Παπαβασιλείου Βασίλειος, Στεργίου Νικόλαος, Τσαλίκογλου ηµήτριος, Φωτιάδης Στέφανος, Χαρίτος Χρήστος και Χασαπίδης Κωνσταντίνος. Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: - Γεωργούλα Σουλτάνα προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. - Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, προσήλθε µετά την ολοκλήρωση του 23 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 2

3 Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από: α) την υπ αριθµ / εισήγηση του Γραφείου Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων του ήµου, που έχει ως εξής: << Κύριε ήµαρχε, Τις Σέρρες θα επισκεφθεί τον κατά µήνα Ιούνιο ο Πρόεδρος της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC, µετά από πρόσκληση του ηµάρχου Σερρών κ. Πέτρου Αγγελίδη για τη σύσφιξη των σχέσεων της Σερβίας µε την Πόλη µας Στα πλαίσια της τιµητικής αυτής επίσκεψης και δυνάµει του άρθρου 4 της αριθµ. 1264/1995 αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου «Ψήφιση κανονισµού απονοµής τιµητικών διακρίσεων», παρακαλούµε να εισηγηθείτε στην «Επιτροπή για την απονοµή τιµητικών διακρίσεων» να προβεί σε σχετική απόφαση προκειµένου να εισηγηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο για την απονοµή του τίτλου του Επίτιµου ηµότη στον Πρόεδρος της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC, την παράδοση σε αυτόν του Κλειδιού της πόλης καθώς και διπλώµατος τιµής ως ελάχιστη ηθική ανταµοιβή και έπαινο για τη διαχρονική και αδιάλειπτη προσπάθεια του για ανύψωση και σφυρηλάτηση των σχέσεων της Σερβίας µε την Πόλη µας. Κύριε Πρόεδρε, µετά την εξέταση του παραπάνω αιτήµατος η επιτροπή του άρθρου 4 της αριθµ. 1264/1995 αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου «ψήφιση κανονισµού απονοµής τιµητικών διακρίσεων», όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την αριθµ. 707/2014 απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει στο ηµοτικό Συµβούλιο την απονοµή του τίτλου του Επίτιµου ηµότη της πόλης των Σερρών, στον Πρόεδρο της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC, την παράδοση σε αυτόν του Χρυσού Κλειδιού της πόλης καθώς και διπλώµατος τιµής ως ελάχιστη ηθική ανταµοιβή και έπαινο για τη διαχρονική και αδιάλειπτη προσπάθεια του για ανύψωση και σφυρηλάτηση των σχέσεων της Σερβίας µε την Πόλη µας >>. β) το από 5 Μαίου 2015, Πρακτικό 1ο / 2015 της Επιτροπής Απονοµής Τιµητικών ιακρίσεων, που έχει ως εξής: << ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Τετάρτη 5 Μαΐου 2015 και ώρα 15:00 κατόπιν προσκλήσεως του ηµάρχου, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή του άρθρου 4 της αριθµ. 1264/1995 αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου «ψήφιση κανονισµού απονοµής τιµητικών διακρίσεων», όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την αριθµ. 707/2014 απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου. 3

4 Η επιτροπή αποτελούµενη εκ των κ.κ.: Αγγελίδη Πέτρο ήµαρχο Σερρών Παπαβασιλείου Βασίλειο Πρόεδρος.Σ. Ιλανίδου έσποινα Αντιπρόεδρος.Σ. Θεοχάρη Μιχαήλ Γραµµατέα.Σ. Καλώτα Παναγιώτα Μέλος Αφού διαπιστώθηκε απαρτία. Εξέτασε το µοναδικό Θέµα της ηµερησίας διάταξης µε τίτλο «Ανακήρυξη του Προέδρου της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC ως επίτιµου δηµότη του ήµου Σερρών και παράδοση σ αυτόν του Κλειδιού της πόλης», αφού έλαβε γνώση το αίτηµα του Γραφείου Τύπου και ηµοσιών Σχέσεων που έχει ως εξής: «Κύριε ήµαρχε, Τις Σέρρες θα επισκεφθεί τον κατά µήνα Ιούνιο ο Πρόεδρος της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC, µετά από πρόσκληση του ηµάρχου Σερρών κ. Πέτρου Αγγελίδη για τη σύσφιξη των σχέσεων της Σερβίας µε την Πόλη µας Στα πλαίσια της τιµητικής αυτής επίσκεψης και δυνάµει του άρθρου 4 της αριθµ. 1264/1995 αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου «Ψήφιση κανονισµού απονοµής τιµητικών διακρίσεων», παρακαλούµε να εισηγηθείτε στην «Επιτροπή για την απονοµή τιµητικών διακρίσεων» να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης προκειµένου να εισηγηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο την απονοµή του τίτλου του Επίτιµου ηµότη στον Πρόεδρο της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC, την παράδοση σε αυτόν του Κλειδιού της πόλης καθώς και διπλώµατος τιµής ως ελάχιστη ηθική ανταµοιβή και έπαινο για τη διαχρονική και αδιάλειπτη προσπάθεια του για ανύψωση και σφυρηλάτηση των σχέσεων της Σερβίας µε την Πόλη µας», στη συνεχεία µετά από συζήτηση αποφασίστηκε η απονοµή του τίτλου του Επίτιµου ηµότη της πόλης των Σερρών, στον Πρόεδρο της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC, η παράδοση σε αυτόν του Χρυσού Κλειδιού της πόλης καθώς και διπλώµατος τιµής ως ελάχιστη ηθική ανταµοιβή και έπαινο για τη διαχρονική και αδιάλειπτη προσπάθεια του για ανύψωση και σφυρηλάτηση των σχέσεων της Σερβίας µε την Πόλη µας. 4

5 Στην απόφαση µειοψήφισε η Ιλανίδου έσποινα Αντιπρόεδρος.Σ. η οποία υποστήριξε τα εξής : «Συµφωνώ µε την ανακήρυξη του Προέδρου της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC ως επίτιµου δηµότη του ήµου Σερρών, δε συµφωνώ όµως µε την παράδοση σ αυτόν του Χρυσού κλειδιού της πόλης. Σύµφωνα µε την 1264/1995 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου η οποία καθορίζει τον κανονισµό απονοµής τιµητικών διακρίσεων, στο άρθρο 2, παράγραφο 1 ορίζει: «Το Χρυσό κλειδί της πόλεως απονέµεται, αδιακρίτως, σε πολιτικούς ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς, οι οποίοι µε την προσωπική τους ικανότητα και συµβολή συνετέλεσαν ή θα συντελέσουν στην ευτυχία και τη δόξα της πόλεως, καθώς και για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Ελλάδα και διακρίθηκαν δια τα φιλελληνικά τους αισθήµατα» Ο κ. Πρόεδρος της Σερβίας για πρώτη φορά θα επισκεφθεί την πόλη µας. Σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση που είχαµε στη συνεδρίαση της «Επιτροπής για την απονοµή τιµητικών διακρίσεων», δεν υπάρχει ακόµη κάποιο πρωτόκολλο συνεργασίας ή άλλη συµφωνία µαζί του. ε θα ήµουν αντίθετη στην παράδοση του Χρυσού κλειδιού της πόλης µας σε µια µελλοντική του επίσκεψη, όταν διαπιστώσουµε ότι µε τις πράξεις και τις ενέργειές του συντέλεσε «στην ευτυχία και τη δόξα της πόλης µας». Τότε να του παραδώσουµε το Χρυσό κλειδί. Όχι τώρα. Άλλωστε, ο ήµος µας, το Χρυσό κλειδί το παρέδωσε µόνον σε 3 επίτιµους ηµότες: Στον Πρόεδρο της Κυπριακής ηµοκρατίας κ. Γεώργιο Βασιλείου, στον Πρόεδρο της Ελληνικής ηµοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο και στον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλο». Η επιτροπή κατά πλειοψηφία Εισηγείται προς το ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισµού Απονοµής Τιµητικών ιακρίσεων, την απονοµή του τίτλου του Επίτιµου ηµότη της πόλης των Σερρών, στον Πρόεδρο της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC, την παράδοση σε αυτόν του Χρυσού Κλειδιού της πόλης καθώς και διπλώµατος τιµής ως ελάχιστη ηθική ανταµοιβή και έπαινο για τη διαχρονική και αδιάλειπτη προσπάθεια του για ανύψωση και σφυρηλάτηση των σχέσεων της Σερβίας µε την Πόλη µας >>. 5

6 και σχετική συζήτηση, Εγκρίνει: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1) το από 5 Μαίου 2015 Πρακτικό 1 ο της Επιτροπής Απονοµής Τιµητικών ιακρίσεων. 2) την ανακήρυξη του Προέδρου της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC, ως επίτιµου δηµότη του ήµου Σερρών, την παράδοση σε αυτόν του Χρυσού Κλειδιού της πόλης, καθώς και διπλώµατος τιµής ως ελάχιστη ηθική ανταµοιβή και έπαινο για τη διαχρονική και αδιάλειπτη προσπάθεια του για ανύψωση και σφυρηλάτηση των σχέσεων της Σερβίας µε την Πόλη µας. Στην απόφαση αυτή µειοψήφισαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: - Στέφανος Φωτιάδης, Γάτσιος Αθανάσιος, ρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλαχτή, Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, Χρυσανθίδης Βασίλειος, Ιλανίδου-Βίλλιου έσποινα, οι οποίοι αφού αναρωτήθηκαν αν υπάρχει η ανάλογη ενηµέρωση, αδειοδότηση και έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ψήφισαν ΝΑΙ για την επίσκεψη του Προέδρου της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC, κατόπιν αδειοδοτήσεως και µειοψήφισαν στην παράδοση σ αυτόν του χρυσού κλειδιού της πόλης, δεδοµένου ότι η απόδοσή του καθορίζεται από τον κανονισµό της Επιτροπής Απονοµής Τιµητικών ιακρίσεων, στο άρθρο 2 παρ. 1., εκτός και αν αποδειχθεί ότι το αξίζει. -Καρύδας Νικόλαος, ο οποίος συµφώνησε στην επίσκεψη του προέδρου της Σεβρικής ηµοκρατίας, και µειοψήφισε στην βράβευση, τονίζοντας ότι οι δεσµοί σφυρηλατούνται µε αγώνες και όχι µε εκδηλώσεις και βραβεύσεις. - Αναστασιάδης Αντώνιος, ψήφισε ΠΑΡΩΝ όσον αφορά την παράδοση στον Πρόεδρο της Σερβικής ηµοκρατίας κ. TOMISLAV NIKOLIC, του χρυσού Κλειδιού της πόλης. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑ ΜΕΛΗ Όπως υπογράφουν στο πρακτικό 6

7 Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ. Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ