ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΕΓΑΣ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Βιογπαθικά ηοισεία και Δπιζηημονική Γπαζηηπιόηηηα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΕΓΑΣ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Βιογπαθικά ηοισεία και Δπιζηημονική Γπαζηηπιόηηηα"

Transcript

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΕΓΑΣ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Βιογπαθικά ηοισεία και Δπιζηημονική Γπαζηηπιόηηηα Πάηξα, επηέκβξηνο 2008

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Βηνγξαθηθά ηνηρεία 1 2 πνπδέο Πξνπηπρηαθέο πνπδέο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο Δπηζθέςεηο ζε Κέληξα ηνπ Δμσηεξηθνύ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 2 3 Δηδηθόηεηα 2 4 Κιηληθό Δξγν 3 5 Αθαδεκατθή ηαδηνδξνκία 3 6 Πξνζθιήζεηο ζην εμσηεξηθό 4 7 Δθπαηδεπηηθό Δξγν 4 8 Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Δπηρνξεγεζέληα 7 9 Δζηηαζκόο Δξεπλεηηθνύ Δξγνπ 9 10 Δπίδεημε Υεηξνπξγηθήο Σερληθήο 9 11 πγγξαθή βηβιίνπ 9 12 Κεθάιαηα ζε Βηβιία Δπηζηεκνληθέο Δξγαζίεο Γεκνζηεύζεηο ζε Διιεληθά Πεξηνδηθά Πιήξεηο Γεκνζηεύζεηο ζε Ξελόγισζζα Πεξηνδηθά (Impact Factors θαη Citation Index) Πιήξεηο Γεκνζηεύζεηο ζε Πεξηνδηθά πλεδξίσλ 13.4 Abstracts ζε Ξελόγισζζα Πεξηνδηθά κε Impact Factor Γεκνζηεύζεηο ζε Πξαθηηθά πλεδξίσλ Δμσηεξηθνύ Γεκνζηεύζεηο ζε Πξαθηηθά πλεδξίσλ Δζσηεξηθνύ Δπηζηεκνληθέο ηξνγγπιέο Σξάπεδεο Οξγαλσηήο πληνληζηήο πκκεηνρή πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθά πλέδξηα Γηαιέμεηο Ξελόγισζζα πλέδξηα Διιεληθά πλέδξηα Δπηζηεκνληθέο & Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο πλεδξίσλ πκβνιή ζε Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο Δπηβιέπσλ εθπόλεζεο Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ Μέινο Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Μέινο Σξηκεινύο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο Αιινπ Παλεπηζηεκίνπ Μέινο Δπηακεινύο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο Μέινο Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Μέινο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ Άιιεο Γξαζηεξηόηεηεο 52 Παξάξηεκα

3 1. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παναγιώηηρ ΜΕΓΑΣ Παηξώλπκν : Γεκήηξηνο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο : Σόπνο Γελλήζεσο : Βπηίλα Αξθαδίαο Γηεύζπλζε : Γηγελή Αθξίηα 2, Πάηξα Σειέθσλν : , Παξνύζα ζέζε : Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 2. ΠΟΤΓΔ 2.1 Πποπηςσιακέρ ποςδέρ : Γεκνηηθό ρνιείν Βπηίλαο : Γπκλάζην-Λύθεην Βπηίλαο : Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Φεβξ : Πηπρίν Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 2.2 Μεηαπηςσιακέρ ποςδέρ θαη γηα πεξίνδν έμη κελώλ κεηεθπαίδεπζε ζην Oγθνινγηθό Κέληξν ηνπ Royal Orthopaedic Hospital (Consultant: Simon R Carter, RFCS) ζην Birmingham ηεο Μεγάιεο Βξεηηαλίαο, ζην αληηθείκελν ησλ Ογθσλ ηνπ Μπνζθειεηηθνύ θαη γηα πεξίνδν ελόο κελόο, κεηεθπαίδεπζε ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή Κιηληθή St. Anna-Hospital Herne, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bochum ηεο Γεξκαλίαο, (Director: Prof. Dr. Med. Maurice Argq) ζην αληηθείκελν ηεο Αξζξνζθνπηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη γηα πεξίνδν ηξηώλ κελώλ κεηεθπαίδεζε ζην Ηnstituto Ortopedico Rizzoli, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Bologna ηεο Ηηαιίαο, (Director: Prof. Mario Mercuri) ζην αληηθείκελν ησλ Ογθσλ ηνπ Μπνζθειεηηθνύ. AO Courses AO Basic Course on the Operative Treatment of Fracture and Non-Unions June 24-27, Patras, Greece AO Advanced Course on the Operative Treatment of Fracture and Non-Unions October 19-24, Athens, Greece AO ASIF Comprehensive Spine Course December 13-18, Davos, Switzerland AO Course on Fracture Fixation: Problems and Solutions (incl. Navigation Course and Computer Presentation) December 10-15, Davos, Switzerland 2.3 Δπιζκέτειρ ζε Κένηπα ηος Δξυηεπικού Απγνύζηνπ 1988: ην Diakonieastalten ζην Bad Kreuznach ηεο Γεξκαλίαο παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο. 1

4 24-25 Απγνύζηνπ 1988: ηελ Endo-Klinik ζην Hamburg ηεο Γεξκαλίαο παξαθνινύζεζε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο παξαπάλσ θιηληθήο (πξνζέζεηο ηζρίνπ θαη γόλαηνο) Οθησβξίνπ 1990: ηελ Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Homburg (Saar-Γεξκαλίαο) παξαθνινύζεζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ θιηληθή θαη ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία απηήο ηεο θιηληθήο (Γ/ληήο: Prof H Mittelmeier) Μαξηίνπ 1993: 54 th Course and Workshop on the Operative Treatment of Osteoarthritis of the Hip Joint, Berne Aπξηιίνπ 1996: Course and Workshop on the Operative Treatment of Hip and Knee Joint, Interlaken, Switzerland 30 Ματνπ 1996: ην Hertogebosch ηεο Οιιαλδίαο ην Course γηα Υεηξνπξγηθή ηεο πνλδπιηθήο ηήιεο, The Ten Year Balance Οθησβξίνπ 1996: 2 nd European Symposium on Spinal Fractures and Tumors, Madrid Μαίνπ 1997: ην 6 th Symposium on Primary and Revision Arthroplasty, Cannes Φεβξνπαξίνπ 1998: ην ΑXIOM and Advance Knee Meeting, Paris Απγνύζηνπ 1999: 13 th International Trauma Symposium, Edinburgh επηεκβξίνπ 1999: Visit in Locking Nailing Training, Strasbourg, France Iνύληνο 2000: European HIP Society Meeting 2000, Bristol, UK Ηνπιίνπ 2000: HIP Millenium Forum, Lisbon, Portugal 6-7 Ηνπλίνπ 2002: Experts meet Experts Trauma Meeting, Bettlach-Swiss 4-5 Απξηιίνπ 2005: Instructional course on Conserve Plus, Kable College, Oxford, UK Απξηιίνπ 2005: Symposium on Minimal Invasive Techniques in Orthopaedics, Ankaran, Slovenia 2.4 Γιδακηοπική Γιαηπιβή "Ραδηντζνηνπηθέο Σερληθέο ζηελ Οιηθή Αξζξνπιαζηηθή ηνπ Ηζρίνπ Με Σζηκέλην θαη Υσξίο Σζηκέλην" Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Οξζνπαηδηθή Κιηληθή, Γ/ληήο: θαζ. Ζ Λακπίξεο. Αλεπηύρζε ζηηο θαη εθξίζεη κε ηνλ βαζκό "ΑΡΗΣΑ". 3. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Φεβξ Μάξη : Αγξνηηθόο Ηαηξόο ζην Αγξνηηθό Ηαηξείν Ηζζαξη Αξθαδίαο (ππεξεζία ππαίζξνπ) Απξ Απξ : Δηδηθεπόκελνο βνεζόο ζηελ Υεηξνπξγηθή Παίδσλ - Ννζνθνκείν Σδάλεην Πεηξαηά (Γ/ληήο: Ν Η Σδεκατιαο) Μάηνο Μάηνο 1988 : Δηδηθεπόκελνο βνεζόο ζην Οξζνπαηδηθό Σκήκα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ (Γ/ληέο: Ζ Λακπίξεο [Μάτνο Ηαλνπάξηνο 1988] θαη Δ Δμάξρνπ [Φεβξνπάξηνο Μάτνο 1988]) Μάηνο Ννεκ : Δηδηθεπόκελνο Βνεζόο ζηελ Νεπξνρεηξνπξγηθή Νεπξνρεηξνπξγηθό Σκήκα Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ (Γ/ληήο: Γ Ρνιόγεο), θαη' επηινγήλ εμάκελν γηα ηελ εηδηθόηεηα ηεο Οξζνπαηδηθήο Γεθ Ματνο 1989 : Δηδηθεπόκελνο Βνεζόο ζηελ Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή - Σκήκα Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Μηθξνρεηξνπξγηθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ 2

5 (Γ/ληήο: Η Ησάλλνβηηο), θαη'επηινγήλ εμάκελν γηα ηελ εηδηθόηεηα ηεο Οξζνπαηδηθήο) 26 Ioπιίνπ 1989 : Λήςε Δηδηθόηεηαο Οξζνπαηδηθήο - Σξαπκαηνινγίαο. 4. ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ηαλ επη : Δπηκειεηήο Β' (ΔΤ) - Σκήκα Οξζνπαηδηθήο - Σξαπκαηνινγίαο ζην Γεληθό Ννκαξρηαθό Ννζνθνκείν Ρεζύκλνπ (Γ/ληήο: Γ Μηραειίδεο) επη Φεβξ : Δπηκειεηήο Β' (ΔΤ) Οξζνπαηδηθόο ζηελ Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Γ/ληήο: Καζ. Ζ Λακπίξεο) Μάξηηνο 1994 Ννέκβ : Λέκηοπαρ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπη- Ννέκβ. 1998???? ζηεκίνπ Παηξώλ (Γ/ληήο: Καζ. Ζ Λακπίξεο) : Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Γ/ληήο: Καζ. Ζ Λακπίξεο)?????? ήκεξα : Αναπληπυηήρ Καθηγηηήρ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Γ/ληήο: Καζ. Ζ Λακπίξεο) 5. ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 1992 : Γηδάθησξ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μάξηηνο 1994 Ννέκβ : Λέκηοπαρ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπη- Ννέκβ ήκεξα ζηεκίνπ Παηξώλ (Γ/ληήο: Καζ. Ζ Λακπίξεο) : Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Γ/ληήο: Καζ. Ζ Λακπίξεο) 10 Ηνπλίνπ 2002 : Μονιμοποίηζη ζηε ζέζε ηεο βαζκίδαο ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (ΦΔΚ 126/ )???? : Αναπληπυηήρ Καθηγηηήρ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Γ/ληήο: Καζ. Ζ Λακπίξεο) 6. ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ Faculty Instructor in the 74 th AO Course on Principles of Operative Fracture Treatment, πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηελ ΑΟ International θαη ηεο Swiss Association for the Study of Internal Fixation. Davos, Switzerland, 1-6 December Guest speaker in the training session for Croatian Trauma and Orthopaedic Surgeon Dubrovnik, Croatia, 6-7 November 2003 Faculty Instructor in the AO Regional Courses of Advances and Faculty Management and in Principles of Operative Fracture Treatment, πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηελ ΑΟ International Antalya-Turkey, May

6 7. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Instructor in the 2 nd AO Advanced Course on Principles of Operative Fracture Treatment, πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηελ ΑΟ International. Athens, Greece, June 23-28, επη ήκεξα Μάηνο Μάηνο 1989 Ηαλ επη Οθηώβξηνο 1991 Mάξηηνο 1992 : Χο επηκειεηήο αξρηθά θαη κέινο ΓΔΠ από ηνλ Μάξηην 1990 ζπκκεηνρή ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή θαη εμεηαζηηθή δηαδηθαζία ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Ζ εθπαηδεπηηθή απηή δξαζηεξηόηεηα αθνξά ηόζν ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο από ακθηζεάηξνπ ζηνπο Γ εηείο θνηηεηέο ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ όζν θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηελ θιηληθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ Δ θαη Σ έηνπο θαη από ην αθαδ. έηνο θαη ησλ θνηηεηώλ ηνπ Γ έηνπο. πκκεηνρή ζηελ Μεηεθπαηδεπηηθή Δθπαίδεπζε ησλ νξζνπαηδηθώλ ηεο Β Τγηεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο βάζεη ηνπ εηεζίνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαξηίδεηαη από ηελ Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. : πκκεηνρή ζην εληαηηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ Οξζνπαηδηθνύ Σκήκαηνο ηνπ ΠΓΝ Αζελώλ. Σν αθαδ. έηνο ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή εθπαίδεπζεο ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ ΠΓΝ Αζελώλ. : ην Ννκαξρηαθό Ννζνθνκείν Ρεζύκλεο ζπκκεηνρή ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Γ/ληή κνπ Γ Μηραειίδε γηα ηελ δεκηνπξγία "ρνιείν Οζθπαιγίαο" ζην Ννκό Ρεζύκλνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο αλαθνηλώζεθαλ ζην V Παγθξήηην Ηαηξηθό πλέδξην ηνλ Ννέκβξην : ην 3 ν εκηλάξην Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ πνπ έγηλε ζηελ Πάηξα, 3-6/10/91 από ηελ Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κεηά ηελ αλαθνίλσζε κε ζέκα "Σερληθή θαη Δλδείμεηο ησλ Ζιώζεσλ κε γ-nail" εκπαιδεςηήρ ησλ ζπκκεηερόλησλ Οξζνπαηδηθώλ ζην Δξγαζηήξην πνπ αθνινύζεζε κε αληηθείκελν "Hισζε γ-nail". : Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3 νπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ ζεκηλαξίνπ νζηενζύλζεζεο κε πξαθηηθή άζθεζε, πνπ έγηλε ζηελ Καζηνξηά (5-8/3/ 92) κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ Οξζνπαηδηθώλ θιηληθώλ ησλ ηεζζάξσλ Παλεπηζηήκησλ ηεο Διιάδαο δηάιεμε κε ζέκα Αληηκεηώπηζε ησλ Αζηαζώλ Καηαγκάησλ ηεο Πεξηνρήο ησλ Σξνραληήξσλ κε γ-nail". ηα πιαίζηα απηνύ ηνπ ζεκηλαξίνπ εκπαιδεςηήρ ησλ ζπκκεηερόλησλ Οξζνπαηδηθώλ ζην αληηθείκελν "Γπλακηθέο Δλδνκπειηθέο Ζιώζεηο" θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε. 4

7 Οθηώβξηνο 1992 : ηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κνιιεγίνπ ησλ Διιήλσλ Οξζνπαηδηθώλ Υεηξνπξγώλ δηάιεμε κε ζέκα ηηο "Δλδνκπειηθέο Ζιώζεηο Κλήκεο: Δλδείμεηο - Σερληθή" ζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ πνπ νξγαλώλεη ην 2 ν Οξζνπαηδηθό Σκήκα ηνπ ΠΓΝ Αζελώλ ζηηο 3-4/10/92. Δκπαιδεςηήρ ζηελ Πξαθηηθή άζθεζε πνπ αθνινύζεζε. Ηνύληνο Ηνύληνο 1993 : πκκεηνρή ζηελ διδαζκαλία-επιμόπθυζη 8 ηειεηόθνηησλ ή πηπρηνύρσλ επηζηεκόλσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζεσξεηηθνύ θύθινπ ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηνλ Σνκέα ησλ πξνζζεηηθώλ πιηθώλ γηα ηελ θάιπςε νζηηθώλ θελώλ. Δίλαη ην "εκηλάξην Πξνζζεηηθώλ πιηθώλ 92 πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ΠΑ/ ΔΚΣ (βι. Δξεπλεηηθή Γξαζηεξηόηεηα, παξάγξαθνο 2). Ηνύληνο 1996 : ηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνύ ζπλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο θαη Γεξκαληθήο Δηαξείαο Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο, ζπκκεηνρή σο εκπαιδεςηήρ ζηελ πξνζπλεδξηαθή εθδήισζε κε αληηθείκελν Δλδνκπειηθέο Ζιώζεηο κε πιηθά 3 εο γελεάο. επηέκβξηνο 1996 Σν ζπλέδξην έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 5 Ηνπλίνπ : Δκπαιδεςηήρ ζην 2 ν εκηλάξην Αξζξνζθνπηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ, πνπ έγηλε ζηα Ησάλληλα επη. από ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή Κιηληθή. Ζ άζθεζε έγηλε ζε πησκαηηθά γόλαηα. Ηνύληνο 1997 : Δκπαιδεςηήρ (table instructor) ζην 2 ν εκηλάξην Α.Ο. Πξνρσξεκέλσλ Γλώζεσλ : πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα: Γηεπξπκέλεο ελδείμεηο ελδνκπειηθώλ ειώζεσλ Ηαλνπαξίνπ 1999 : Δκπαιδεςηήρ ζηελ Πξαθηηθή Αζθεζε Οζηενζύλζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 3 νπ εκηλαξίνπ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ κε πξαθηηθή άζθεζε πνπ έγηλε ζηα Ησάλληλα & : & : πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ησλ εηδηθεπκέλσλ ζηειερώλ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ζέκαηα: Μεηαζηαηηθή λόζνο ησλ νζηώλ, θαη Πξσηνπαζείο θαθνήζεηο νζηηθνί όγθνη. πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ησλ εηδηθεπκέλσλ ζηειερώλ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ζέκαηα: Μεηαζηαηηθή λόζνο ησλ νζηώλ, θαη Πξσηνπαζείο θαθνήζεηο νζηηθνί όγθνη. 30 Μαξηίνπ 2 Απξηι : Δκπαιδεςηήρ ζηελ Πξαθηηθή Αζθεζε Οζηενζύλζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 9 νπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ εκηλαξίνπ Οζηενζύλζεζεο πνπ έγηλε ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε 5

8 19 Ματνπ 2000 : πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην Interreg II Δπείγνληα Ηαηξηθά Πξνβιήκαηα, κε ζέκα: Δλδαξζξηθά θαηάγκαηα εμαξζξήκαηα πνπ νξγάλσζε ε Υεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Γηεπζ.: Καζ. Η. Αλδξνπιάθεο) 8 Φεβξνπαξίνπ 2001 : πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ησλ εηδηθεπκέλσλ ζηειερώλ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ζέκα: Καινήζεηο νζηηθέο βιάβεο. 22 Μαξηίνπ 2001 : Ομιληηήρ κε ζέκα «Ζ ρξήζε ηνπ γ-nail ζηα αζηαζή δηαηξνραληήξηα θαη ππνηξνραληήξηα θαηάγκαηα» ζε επηζηεκνληθή ζπλάληεζε ησλ Οξζνπαηδηθώλ Θεζζαιίαο πνπ έγηλε ζην Βόιν ζηα πιαίζηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Μαξηίνπ 2001 : Δκπαιδεςηήρ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ηερληθώλ ν- ζηενζύλζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 10 νπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ εκηλαξίνπ Οζηενζύλζεζεο 7-10 Μαξηίνπ 2002 : Δκπαιδεςηήρ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ηερληθώλ ν- ζηενζύλζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 11 νπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ εκηλαξίνπ Οζηενζύλζεζεο. 13 Μαξηίνπ 2003 : πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ησλ εηδηθεπκέλσλ ζηειερώλ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ζέκα: Βηνινγία θαη εκβηνκεραληθή ελδνκπειηθώλ ειώζεσλ Ηνπλίνπ 2003 : Δκπαιδεςηήρ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηα πιαίζηα ηνπ εκηλαξίνπ Σξαύκαηνο Χκνπ θαη Αγθώλα 13 Ηαλνπαξίνπ 2004 & 16 Ηαλνπαξίνπ 2004 πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Αγηνο Αλδξέαο Πάηξα κε ζέκαηα: Πξσηνπαζείο θαθνήζεηο νζηηθνί όγθνη & Δκβηνκεραληθή ελδνκπειηθώλ ειώζεσλ 16 Ηαλνπαξίνπ 2004 : πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ζέκα: Πξσηνπαζείο θαθνήζεηο νζηηθνί όγθνη Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θαη αληηκεηώπηζε. 17 Γεθεκβξίνπ 2004 : πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ζέκα: Σξόπνη ζηεξέσζεο ησλ νιηθώλ αξζξνπιαζηηθώλ ηνπ ηζρίνπ ρσξίο ηζηκέλην. 16 Φεβξνπαξίνπ 2006 : Ομιληηήρ κε ζέκα Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ θαινήζσλ όγθσλ ηνπ ζθειεηνύ ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 20 Απξηιίνπ 2007 : Ομιληηήρ κε ζέκα «Ζ εθακνξγή ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ ζηελ αληηκεηώπηζε θαινήζσλ νζηηθώλ όγθσλ» ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο Οξζνπαηδηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Σξαύκαηνο, Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 6 Ηνπλίνπ 2006 : Ομιληηήρ κε ζέκα «Οη ξαδηνζπρλόηεηεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαινήζσλ νζηηθώλ βιαβώλ» ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 6

9 Από ηνλ Ματν 2001 έσο ήκεξα (αλά δίκελν) Ομιληηήρ Δκπαιδεςηήρ ζην εκηλάξην Υεηξνπξγηθήο Ηζρίνπ θαη Βηνινγηθήο Ηαηξηθήο CAD/CAE/CAM εμαηνκηθεπκέλεο αξζξνπιαζηηθέο πνπ νξγαλώλεη ην Δξγαζηήξην Βηνινγηθήο Μεραληθήο ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ην Σκήκα Ηζρίνπ ηεο ΔΔΥΟΣ. ην εκηλάξην ζπκκεηέρνπλ εηδηθεπκέλνη θαη εηδηθεπόκελνη νξζνπαηδηθνί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζύγρξνλεο πξαθηηθέο θαη απόςεηο ηεο επαλνξζσηηθήο ρεηξνπξγηθήο ηζρίνπ θαη γόλαηνο. 8. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΘΔΝΣΑ 1. πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα BRITE/EURAM - Project No BE-CT , κε ηίηιν "Resorbable continuous fiber reinforced polymers for the osteosynthesis". ην πξόγξακκα ζπκκεηείραλ εθηόο από ηελ Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, α) ην Institute fur textil - und verfahrenstechnik (Denkendorf, Γεξκαλίαο), β) ην Institute textile de France (Lyon), γ) ην Δξγαζηήξην Δκβηνκεραληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Τπεύζπλνο πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν θαζεγεηήο Ζ Λακπίξεο. Σν πξόγξακκα έρεη νινθιεξσζεί θαη ηα απνηειέζκαηα έρνπλ ήδε δεκνζηεπζεί. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ παξαθνινύζεζα ην 4th International ITV Conference on Biomaterials κε ζέκα "Degradation Phenomena of Polymeric Biomaterials" πνπ έγηλε ζην Denkendorf (Germany), 3-5/9/91. Δπίζεο ζηηο 21/2/92 ζηε 2ε πλάληεζε ησλ κειώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε Lyon (France) έθαλα εηζήγεζε κε ζέκα "In vivo tests: Implantation Site". 2. πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ΠΑ/ΔΚΣ κε ηίηιν "εκηλάξην Πξνζζεηηθήο Τιηθψλ 1992". ην πξόγξακκα απηό ζπκκεηείραλ: ε Οξζνπαηδηθή Κιηληθή, θαη ηα Δξγαζηήξηα Βηνρεκείαο θαη Φπζηθνρεκείαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Τπεύζπλνο πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν Καζεγεηήο Ζ Λακπίξεο. Σν πξόγξακκα νινθιεξώζεθε. Δρνπλ γίλεη in vitro παξαηεξήζεηο θαη in vivo ηνπνζεηήζεηο πξνζζεηηθώλ πιηθώλ ζε πεηξακαηόδσα (θνπλέιηα) θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην Journal of Materials Science Letters. 3. Δπιζηημονικόρ ςπεύθςνορ ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο από ην ΚΔΤ (Δπηηξνπή Βηνταηξηθήο Δξεπλαο) κε ζέκα "πγθξηηηθή κειέηε ησλ κεζφδσλ γ- nail θαη θνριησηνχ ήινπ κε πιάθα (DHS) ζηελ νζηενζχλζεζε ησλ θαηαγκάησλ ζηελ πεξί ηνπο ηξνραληήξεο πεξηνρή". Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ πεηξακαηηθή απηή κειέηε έρνπλ παξνπζηαζζεί ζε μελόγισζζα θαη ειιεληθά ζπλέδξηα θαη απεηέιεζαλ κέξνο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ εθπνλήζεθε από ζπλεξγάηε ηεο Κιηληθήο. 4. Δπιζηημονικόρ ςπεύθςνορ ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΔΤ (επηηξνπή Βηνταηξηθήο Δξεπλαο) κε ζέκα πζρέηηζε κεηαβνιψλ ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ ελδνκπειηθψλ ήισλ ηνπ κεξηαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν ηεο πφξσζεο ησλ θαηαγκάησλ (Αξηζκ. Πξνγξάκκαηνο Δ/217 Υξεκαηνδόηεζε κε ην πνζό δξαρκώλ). Σν εξεπλεηηθό απηό πξόγξακκα νινθιεξώζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Β Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ηνπ ΠΓΝ Αζελώλ (Γ/ληήο Δ Δμάξρνπ) θαη ην Δξγαζηήξην Σερληθήο Μεραληθήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Σν πξόγξακκα νινθιεξώζεθε θαη ηα απνηειέ- 7

10 ζκαηα έρνπλ αλαθνηλσζεί ζε δηεζλή ζπλέδξηα. 5. πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπ ΚΔΤ Δπηηξνπή Βηνταηξηθήο Δξεπλαο κε ζέκα Μειέηε ηεο Δκβηνκεραληθήο πκπεξηθνξάο ηνπ πζηήκαηνο Πεξφλε -Μεζφζηενο Τκέλαο - Κλήκε. ην πξόγξακκα απηό κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ θ. Γεώξγην Αλαζηόπνπιν ζπκκεηέρνπλ εθηόο από ηελ Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ε Β Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ηνπ ΠΓΝ Αζελώλ Γ. Γελλεκαηάο θαη ην Δξγαζηήξην Σερληθήο Μεραληθήο - Σκήκα Μερ. Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. 9. ΔΣΗΑΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηα πξναλαθεξζέληα, ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα εζηηάδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο νζηενζύλζεζεο ησλ θαηαγκάησλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ εκβηνκεραληθή ζπκπεξηθνξά ησλ ελδνκπειηθώλ ήισλ, βαζηθνύ αληηθεηκέλνπ θιηληθνύ θαη εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Δπίζεο ζπλερήο είλαη ε δηελέξγεηα εξεπλεηηθώλ πξσηνθόιισλ ζην αληηθείκελν ηεο ζηεξέσζεο ησλ νιηθώλ αξζξνπιαζηηθώλ ηνπ ηζρίνπ κε ηε ζπκβνιή ηνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο ησλ νζηώλ, αληηθείκελν πνπ απνηέιεζε θαη ην ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο. Ζ έξεπλα απηή ζπλερίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην Ππξεληθήο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Γ/ληήο: Αλαπι. Καζεγεηήο Π. Βαζηιάθνο) ζηα πιαίζηα δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ από ζπλεξγάηεο ηεο Κιηληθήο. 10. ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 1. Εσληαλή κεηάδνζε ηεο ρεηξνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ελδνκπειηθήο ήισζεο από ην Υεηξνπξγείν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Παηξώλ ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζηα πιαίζηα ηνπ 2 νπ Δθπαηδεπηηθνύ εκηλαξίνπ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ κε Πξαθηηθή Αζθεζε, Πάηξα, 4-5/4/1997 Υεηξνπξγόο: Μέγαρ Π 2. ηαζεξνπνίεζε θαηαγκάησλ άλσ πέξαηνο κεξηαίνπ κε ην ζχζηεκα Trochanteric Gamma-nail Γνξπθνξηθό ζπκπόζην ηεο Strycker-Howmedica ζηα πιαίζηα ηνπ 55 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηεο ΔΔΥΟΣ, Αζήλα, 6-10/10/1999 Υεηξνπξγόο: Μέγαρ Π Εσληαλή κεηάδνζε ηεο ρεηξνπξγηθήο δηαδηθαζίαο, κε δνξπθνξηθή ζύλδεζε κε ην Υεηξνπξγείν ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Πεξηθεξεηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Παηξώλ 11. ΤΓΓΡΑΦΖ ΒΗΒΛΗΟΤ «Ογκοι Μςοζκελεηικού ςζηήμαηορ», Δθδόζεηο Γξάκκα, Θεζζαινλίθε 2002 Σν βηβιίν απηό δηαλέκεηαη: 1. ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Θ θαη Η εμακήλνπ ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Γ 237/ ), 8

11 2. ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ε θαη Ζ εμακήλνπ ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 3. ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ( ) Γεύηεξε έθδνζε ην 2004 από ηηο Δθδόζεηο Σδεξκπίλεο Κ & Γ ΟΔ, Αζήλα. 12. ΚΔΦΑΛΑΗΑ Δ ΒΗΒΛΗΑ 1. Missirlis Y, Mavrilas D, Deligianni D (Biomedical Laboratory) Dauner M, Plank H (Biomedical Engineering Department) Caramaro L (Institute Textile de France) Megas P (Orthopaedic Clinic) Resorbable fiber reinforced polylactide polymers for osteosynthesis. In: High Technology Composites in Modern Applications Editors: Paipetis SA, Youtsos AG, University of Patras, pp , Μέγαρ Π. Πξσηνπαζείο θαη κεηαζηαηηθνί φγθνη ηεο ζσξαθν-νζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο. ην: Καθώζεηο Θσξαθηθήο Οζθπτθήο Μνίξαο πνλδπιηθήο ηήιεο. Δκβηνκεραληθή θαη Αληηκεηώπηζε. Δθδόηεο: Γ. άπθαο. Ηαηξηθέο Δθδόζεηο Κάθθαο, Αζήλα, Lambiris E, Megas P, Giannikas D. Intramedulary nailing of closed tibial shaft fractures. In: Surgical Techniques in Orthopaedics and Traumatology Edition: Scientifics et Médicales Elsevier SAS (Paris) B-10, 2000, 4p. 4. Κσζηαθηώηεο Γ, Μέγαρ Π. Ζ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηελ ππνζηήξημε ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο ην: Δπίθαηξα Θέκαηα Οξζνπαηδηθήο Σξαπκαηνινγίαο, ζει Δθδόηεο: Ζ Λακπίξεο, Πάηξα, Μέγαρ Π, Σξηαληαθπιόπνπινο Π. Οιηθή αξζξνπιαζηηθή ηνπ ηζρίνπ ρσξίο ηζηκέλην ην: Δπίθαηξα Θέκαηα Οξζνπαηδηθήο Σξαπκαηνινγίαο, ζει Δθδόηεο: Ζ Λακπίξεο, Πάηξα, Μέγαρ Π, Παλαγησηόπνπινο Ζ, Λακπίξεο Ζ. Γηεπξπκέλεο ελδείμεηο ελδνκπειηθήο ήισζεο ην: Δπίθαηξα Θέκαηα Οξζνπαηδηθήο Σξαπκαηνινγίαο, ζει Δθδόηεο: Ζ Λακπίξεο, Πάηξα, Ενπκπνύιεο Π, Μέγαρ Π. Ο νζηηθφο κεηαβνιηζκφο θαη ε κειέηε ηνπ κε q-spect ην: Βηνινγηθή Μεραληθή θαη Υεηξνπξγηθή Ηζρίνπ Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Δξγαζηήξην Βηνινγηθήο Μεραληθήο, 2002, πκκεηνρή ζηελ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαζεγεηνύ θ. Ζ. Λακπίξε κε ζέκα: Οξζνπαηδηθή Σξαπκαηνινγία Δθδόηεο: Παζραιίδεο, Αζήλα

12 9. Καξαληάλνο Α, Μέγαρ Π. Δπηκέιεηα Μεηάθξαζεο Δπηκέξνπο Δλνηήησλ ην: Δγρεηξίδην Αθηηλνινγία Σξαύκαηνο θαη Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ Editors: Ν. Raby, L Berman, G de Lacey. Ηαηξηθέο Δθδόζεηο ΠΥ Παζραιίδεο, Αζήλα, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 13.1 Γημοζιεύζειρ ζε Δλληνικά Πεπιοδικά 1. Μέγαρ Π, Οη κνιπζκέλεο νζηενζπλζέζεηο: Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε Αcta Orthopaedica Hellenica, 45(6):80-82, 1994 Aλάιπζε ηνπ ηξόπνπ δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο ηεο κεηεγρεηξεηηθήο ινίκσμεο ησλ θαηαγκάησλ θαη ηεο ζεπηηθήο ςεπδάξζξσζεο. ην άξζξν γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ παζνινγηθώλ απηώλ θαηαζηάζεσλ βαζηδόκελε ζηελ εθαξκνγή ζύγρξνλσλ κεζόδσλ νζηενζύλζεζεο κε παξάιιειε ρνξήγεζε αληηκηθξνβηαθώλ θαξκάθσλ. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε θιεηζηώλ θαη ζηαζεξώλ κεζόδσλ νζηενζύλζεζεο, ζαλ ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πξόιεςεο ηεο κεηεγρεηξεηηθήο ινίκσμεο ησλ θαηαγκάησλ. Δπίζεο απνδεηθλύεηαη όηη ε κέζνδνο Ilizarov είλαη ε κεζνδνο εθινγήο γηα ηελ ζεξαπεία ησλ ζεπηηθώλ ςεπδαξζξώζεσλ ησλ καθξώλ νζηώλ. 2. Mέγαρ Π, Λακπίξεο Ζ, θξηβηιησηάθεο, πξηόπνπινο Β Ζ Οζηενζχλζεζε ησλ πεξηηξνραληεξίσλ θαηαγκάησλ κε γ-nail. Κιηληθή θαη εκβηνκεραληθή κειέηε Acta Orthopaedica Hellenica, 46(3): , 1995 Σν άξζξν αλαθέξεηαη ζηελ εκπεηξία από ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαηαγκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξνραληήξα. Αλαιύνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ θαη ηα απνηειέζκαηα από ηελ πεηξακαηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνύ ζε 6 πησκαηηθά κεξηαία. πκπεξαίλεηαη όηη όηαλ ην γ-nail ηνπνζεηεζεί κε ζσζηή ηερληθή δίλεη πνιύ θαιά απνηειέζκαηα αληηκεησπίδνληαο ηα αζηαζή δηαηξνραληήξηα θαη ππνηξνραληήξηα θαηάγκαηα. Δπίζεο ηνλίδεηαη ε ζαθήο δηαθνξνπνίεζε ηεο εκβηνκεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ήινπ, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο νζηενζύλζεζεο πνπ ελαιιαθηηθά ε κέζνδνο πξνζθέξεη. 3. Megas P, Skriviliotakis S, Tyllianakis M, Karagiannis A, Giannikas D, Bezerianos A, Kostopoulos V, Vellios D Biomechanic Study of Gamma-nail (Abstract) Acta Orthopaedica Hellenica, 46(1):106, 1995 Αλαιύεηαη θιηληθή κειέηε 78 πεξηηξνραληεξίσλ θαηαγκάησλ πνπ αληηκεησπίζζεθαλ κε γ-nail θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα εκβηνκεραληθήο κειέηεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιηθνύ ζε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο νζηενζύλζεζεο θαη ζε δηάθνξεο κνξθέο θαηαγκάησλ. 4. Μειαλίηεο Ν, Μέγαρ Π, Αλαζηόπνπινο Γ, Δμάξρνπ Δ, Κσζηόπνπινο Β, Λακπίξεο Ζ Ζ κεηαβνιή ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ελδνκπειηθψλ ήισλ 10

13 ηνπ κεξηαίνπ: Δκβηνκεραληθή κειέηε. Acta Orthopaedica Hellenica, 48(3): , 1997 Αλαιύνληαη νη κεηαβνιέο ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ ελδνκπειηθώλ ήισλ ηνπ κεξηαίνπ κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπο θαη ην πώο απηέο επεξεάδνληαη από ηελ κνξθνινγία ηνπ θαηάγκαηνο ην νπνίν αληηκεηώπηζαλ θαη άιιεο αλζξσπνκεηξηθέο παξακέηξνπο ηνπ αζζελνύο. 5. πξηόπνπινο Β, Μέγαρ Π, Παπαζηεθάλνπ, Ενπκπνύιεο Π Αμηνιφγεζε πξστκσλ απνηειεζκάησλ κεηά απφ άκεζε θαη απψηεξε απνθαηάζηαζε ξήμεσλ ηνπ πξνζζίνπ ρηαζηνχ Αζιεζε θαη Κνηλσλία: Πεξηνδηθό Αζιεηηθήο Δπηζηήκεο, Δθηαθην ηεύρνο Νν 17:103, 1997 πγθξηηηθά απνηειέζκαηα αληηκεηώπηζεο ηξαπκαηηθώλ ξήμεσλ πξνζζίνπ ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ κε πιαζηηθή απνθαηάζηαζε κε επηγνλαηηδηθό κόζρεπκα ζε πξώην θαη δεύηεξν ρξόλν. Πεξηιακβάλνληαη 39 αζζελείο κε κεκνλσκέλε ή ζύλζεηε θάθσζε ΠΥ. Καιύηεξα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη ζε αζζελείο κε κεκνλσκέλε θάθσζε ΠΥ νη νπνίνη αθνινπζνύλ εμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο. Γελ παξαηεξείηαη δηαθνξά ηεο απνθαηάζηαζεο ζε πξώην θαη δεύηεξν ρξόλν. 6. Μέγαρ Π, Kαξακπάζε Α, Βαλδώξνο Ν, Παπαδόπνπινο Υ, Λακπίξεο Ζ Γηεπξπκέλεο ελδείμεηο ελδνκπειηθψλ ειψζεσλ Acta Orthopaedica Hellenica, 48(3): , 1997 Αλαιύνληαη νη δηεπξπκέλεο δπλαηόηεηεο πνπ ε ελδνκπειηθή ήισζε πξνζθέξεη ζε θαηεγνξία θαηαγκάησλ θαη επηπινθώλ άιισλ κνξθώλ νζηενζύλζεζεο. Μέζα από ηελ εκπεηξία ρξήζεο ηεο κεζόδνπ ζε 48 αζζελείο, όπνπ ε ελδνκπειηθή ήισζε αληηκεηώπηζε ηδηαίηεξα δύζθνιεο πεξηπηώζεηο θαηαγκάησλ θαη επηπινθώλ νζηενζύλζεζεο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο πέξαλ ησλ ζπκβαηηθώλ ηεο ελδείμεσλ κε κηθξό πνζνζηό επηπινθώλ. 7. Ενπκπνύιεο Π, Μέγαρ Π, Απνζηνιόπνπινο Γ, Καιαηδήο Κ, Λακπίξεο Ζ, Βαζηιάθνο Π Μειέηε ηεο βηνινγηθήο ζηεξέσζεο θαη πξφγλσζε ηεο έθβαζεο ζηελ νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ ρσξίο ηζηκέλην κε ηε ρξήζε πνζνηηθήο SPECT αλάιπζεο ηεο πξφζιεςεο 99mTc-MDP Διιεληθή Ππξεληθή Ηαηξηθή, 1(2): , 1998 Αλαιύεηαη από ηελ κειέηε 34 αζζελώλ κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζέζεηο αξζξνπιαζηηθήο ηζρίνπ ν δηαθνξεηηθόο ηύπνο πξόζιεςεο ηνπ ξαδηνθαξκάθνπ αλάινγα κε ηηο εκβηνκεραληθέο ηδηόηεηεο θαη ηνπ ηξόπνπ ζηεξέσζεο ηόζν ηνπ θνηπιηαίνπ όζν θαη ηνπ κεξηαίνπ ηκήκαηνο. 8. Μέγαρ Π, Σζαξηόιηαο Υ, Κσζηαθηώηεο Γ, Λακπίξεο Ζ Ζ ρξήζε ηνπ κεξηαίνπ ζηειέρνπο ηχπνπ Wagner ζηελ αλαζεψξεζε αξζξνπιαζηηθψλ ηνπ ηζρίνπ Acta Orthopaedica Hellenica, 50(3): , 1999 Αλαιύνληαη ηα απνηειέζκαηα από ηελ ρξήζε κεξηαίνπ ζηειέρνπο ηύπνπ Wagner ζε 52 αζζελείο νη ππεβιήζεζαλ ζε αλαζεώξεζε νιηθήο αξζξνπιαζηηθήο ηνπ ηζρίνπ. πκπεξαίλεηαη όηη ε ρξήζε ηεο ηερληθήο πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθά θιηληθά θαη αθηηλνινγηθά απνηειέζκαηα ελώ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο 11

14 ήηαλ εκθαλήο ε νζηηθή αλάπιαζε ησλ θεληξηθώλ ειιεηκκάησλ ηνπ κεξηαίνπ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε νζηηθώλ κνζρεπκάησλ. 9. Μέγαρ Π Πξφβιεςε αλαγθψλ ζε αίκα θαη παξάγσγα ζηνλ Οξζνπαηδηθφ αζζελή Αηκνδνζία θαη Μεηάγγηζε, 12(25):2-5, 2000 Αλαιύνληαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο αίκαηνο θαη κεηαγγίζεσλ ζε Οξζνπαηδηθνύο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο αξζξνπιαζηηθώλ ηζρίνπ θαη γόλαηνο θαζώο θαη ζε επεκβάζεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. πκπεξαίλεηαη όηη ε πξνθαηάζεζε απηνιόγνπ αίκαηνο θαη νη δηεγρεηξεηηθέο θαη κεηεγρεηξεηηθέο κεηαγγίζεηο κεηώλνπλ δξαζηηθά ηηο απαηηήζεηο γηα κεηάγγηζε νκνιόγνπ αίκαηνο. 10. Λακπίξεο Ζ, Μέγαρ Π, Ενπκπνύιεο Π Ζ βηνινγηθή ζηεξέσζε ησλ ρσξίο ηζηκέλην αξζξνπιαζηηθψλ ηνπ ηζρίνπ Acta Orthopaedica Hellenica, 51(4): , 2000 Γίλεηαη αλαζθόπεζε θαη κειέηε ηνπ ηξόπνπ ζύλδεζεο ησλ ρσξίο ηζηκέλην εκθπηεπκάησλ ηνπ ηζρίνπ κε ην νζηνύλ ηνπ μεληζηή. Καζνξίδνληαη νη παξάγνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πξνζέζεηο ώζηε λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε νζηίηε ηζηνύ ζην κεζνδηάζηεκα ησλ πόξσλ ηεο επηθαλείαο ησλ πξνζέζεσλ ε νπνία νδεγεί ζηελ γέλλεζε ελόο κεραληθνύ πεξηβάιινληνο κηθξνζύλδεζεο κεηαμύ νζηνύ θαη πξόζεζεο Λακπίξεο Ζ, Γηαλλίθαο Γ, Μέγαρ Π, Μνπζαθείξεο Κ Σαμηλφκεζε θαη ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε ζπλδπαζκέλσλ θαηαγκάησλ κεξηαίνπ κε αζθαιηδφκελε ελδνκπειηθή ήισζε Acta Orthopaedica Hellenica, 52(1):1-7, 2001 ηε κειέηε πξνηείλεηαη έλαο θαηλνύξγηνο ηξόπνο ηαμηλόκεζεο ησλ ζύλζεησλ απηώλ θαηαγκάησλ θαη ν ηξόπνο αληηκεηώπηζήο ηνπο κε αζθαιηδόκελε ελδνκπειηθή ήισζε. Σν θαιό κεηεγρεηξεηηθό απνηέιεζκα ην νπνίν πξνθύπηεη κε απηή ηελ πξνζέγγηζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηαμηλόκεζε, ηνλ πξνεγρεηξεηηθό ζρεδηαζκό θαη ηε ζσζηή επηινγή ηεο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηώπηζεο. 12. Μέγαρ Π Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ θαθνήζσλ πξσηνπαζψλ νζηηθψλ λενπιαζηψλ Αρατθή Ηαηξηθή, 7:56-60, 2002 Αλαζθόπηζε ησλ δηαγλσζηηθώλ πξνζπειάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηνπο πξσηνπαζείο θαθνήζεηο νζηηθνύο όγθνπο. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηηο ζύρξνλεο βαζηθέο ζεξαπεπηηθέο θαηεπζύλζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ρεηξνπξγηθή ηνπο ζεξαπεία. Σνλίδεηαη ε αλάγθε γηα ζπληνληζκέλε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ εηδηθνηήησλ ζην δύζθνιν απηό πξόβιεκα. 13. Μαραηξάο Γ, Μέγαρ Π, Μπάκπεο Γ, Θσκάο Δ, Βαβνπξάθε Δ Οζηηθά κνζρεχκαηα θαη ππνθαηάζηαηα ζηελ νξζνπαηδηθή Acta Orthopaedica Hellenica, 53(4), , 2002 Πξόθεηηαη γηα κία αλαζθόπηζε (review article) ησλ δηαηεηζεκέλσλ ζήκεξα γηα θιηληθή ρξήζε ηύπσλ νζηηθώλ κνζζρεπκάησλ θαη νζηηθώλ ππνθαηαζηάησλ 12

15 (Bone Graft Substitutes). Αλαιύνληαη νη ηδηόηεηεο ηνπο, o κεραληζκόο ελζσκάησζεο ηνπο θαη θσδηθνπνηνύληαη νη ελδείμεηο ρξήζεο ηνπο. Σν άξζξν απηό έγηλε ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε απόθαζε ηνπ ΚΔΤ γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ελδείμεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκό ζηε ρξήζε κνζρεπκάησλ ζηηο νξζνπαηδηθέο παζήζεηο. 14. Παπαδόπνπινο ΑΥ, Σζώηα Η, ΜέγαρΠ Μέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο αληζνζθειίαο κε έκθαζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο νιηθήο αξζξνπιαζηηθήο ηνπ ηζρίνπ Acta Orthopaedia et Traumatologica Hellenica, 53(4): , 2002 Αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο ζηεξηδόκελε ζε αθηηλνινγηθά θξηηήξηα θαη δηεγρεηξεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κήθνπο ηνπ ζθέινπο πνπ ππνβάιιεηαη ζε νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηνπ ηζρίνπ. Γίλεηαη αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη πξνηείλνληαη κέζνδνη γηα λα απνθεύγεηαη ε αλεπηζύκεηε βξάρπλζε ή ην ζπλεζέζηεξν ε επηκήθπλζε ηνπ ζθέινπο όηαλ εθαξκόδεηαη νιηθή αξζξνπιαζηηθή ζε εθθπιηζηηθέο ή ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηζρίνπ Πλήπειρ Γημοζιεύζειρ ζε Ξενόγλυζζα Πεπιοδικά με κπιηέρ 1. Lambiris E, Kurtzis N, Megas P, Skriviliotakis S Die Tibiaschaftfraktur und ihre Versorgung. Unsere Erhahrungen anhand von 375 Frakturen Hefte zu der Unfallchirurg, Heft 230: , 1993 Impact Factor: 0,560 Γίλεηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε δηαθόξσλ κεζόδσλ νζηενζύλζεζεο θαηαγκάησλ ηεο θλήκεο κέζα από κία αλαζθόπηζε 375 θαηαγκάησλ. Από ηελ αλαζθόπηζε ησλ απνηειεζκάησλ ε ελδνκπειηθή ήισζε πξνηείλεηαη ζαλ κέζνδνο εθινγήο ησλ θαηαγκάησλ ηεο θλήκεο, αθνύ εκπιέθεηαη κε ην ρακειόηεξν πνζνζηό επηπινθώλ, ελώ ε πώξσζε ησλ θαηαγκάησλ επηηπγράλεηαη αζθαιέζηεξα ζε κηθξόηεξν ρξόλν. Citations: 1. Lambiris E, Tyllianakis M, et al. Intramedullary nailing. Experience in 427 patients. Bulletin Hospital for Joint Diseases, 55(1):25-27, Megas P, Athanasopoulos J, et al. Treatment of aseptic tibial nonunion using reamed intramedullary nailing.osteosynthese Intern, 7(suppl 1):34-37, Megas P, Skriviliotakis S, et al. Intramedullary nailing in treatment of aseptic tibial nonunion study of 50 cases. Osteosynthese Intern, 8(suppl 1):S158-S160, Dalas E, Megas P, Tyllianakis M, Vynios D, Lambiris E The Reconstruction of Large Bone Defects by Novel Functionalized Polymers. An "in vitro" and "in vino" experimental study. Journal of Materials Science Letters, 12: , 1993 Impact Factor: 0,489 Σν άξζξν αλαιύεη ηα απνηειέζκαηα από in vitro θαη in vivo πεηξάκαηα ζηε ρξήζε πνιπκεξώλ γηα ηελ θάιπςε κεγάισλ νζηηθώλ θελώλ. Απνδεηθλύεηαη όηη ην copoly (styrene-butadiene) polymer κε (2%) -F(18%)-PO(OH) 2 έρεη ηηο θαιύηεξεο ηδηόηεηεο γηα ηελ γεθύξσζε ησλ κεγάισλ νζηηθώλ θελώλ. 13

16 Citations: 1. Dallas E, Chrisanthopoulos A. The overgrowith of hydroxyapatite on new functionalized polymers. J Cryst Growth, 255(1-2): , Kanakis J, Chrissanthopoulos A, et al. Crystallization of hydroxyapatite onoxadiazole-based homoplymers. Crystal Growth & Design, 6(6): , Orefice E, Clark A, et al. Processing, properties and in vitro bioactivity of polysulfone-bioactive glass composities. J Biomed Mat Res-Part, 80(3):565-80, Tyllianakis M, Panagiotopoulos E, Megas P, Lambiris E. Delayed Diagnosis of a Peroneal Artery False Aneurysm at a Concomitant Tibial Fracture: A care report. Clinical Orthopaedics & Related Res, 316: , 1995 Impact Factor: 1,891 Παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε ελόο αξξώζηνπ κε θάηαγκα θλήκεο-πεξόλεο θαη επηκέλνπζα δηόγθσζε ηεο γαζηξνθλεκίαο. Σνλίδεηαη ε αλάγθε πιήξνπο δηεξεύλεζεο ηεο βιάβεο κε θιεβνγξαθία αιιά θαη αξηεξηνγξαθία γηα ηελ απνθάιπςε ηεο θύζεσο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή δηαπηζηώζεθε αλεύξπζκα ηεο πεξνληαίαο αξηεξίαο πνπ αληηκεησπίζζεθε επηηπρώο ρεηξνπξγηθά, αθνύ πξνεγνύκελα κηα ιαλζαζκέλε δηάγλσζε νδήγεζε ζε ρνξήγεζε αληηπεθηηθώλ πνπ κεγηζηνπνίεζε ην ηνπηθό πξόβιεκα. Citations: 1. Davidovic L, Lotina S, et al. Post-traumatic AV fistulas and pseudoaneurysms. J Cardiovascular Surg, 38(6):645-51, Rooney RC. Anterior tibial aneurysm following inversion injury to the ankle. J of Orthopaedic Trauma, 13(7): , Van Schaardenburgh P, Steenvoorde P, et al. Thrombotic resolution of a traumatic pseudoaneurysm of the anterior tibial artery after external compression. J Trauma, 55(3): 561-5, Tzilalis VD, Karliaftis K et al. Peroneal artery pseudo-aneurysm following blunt injury. Acta Chirurg Belgica, 106(5):622-4, Lambiris E, Tyllianakis M, Megas P, Panagiotopoulos E Intramedullary nailing. Experience in 427 patients. Bulletin Hospital for Joint Diseases, 55(1):25-27, 1996 Αλαιύεηαη ε εκπεηξία από ηε ρξήζε ηεο ελδνκπειηθήο ήισζεο γηα ηελ νζηενζύλζεζε ησλ θαηαγκάησλ ησλ καθξώλ νζηώλ ζε 172 κεξηαία, 175 θλήκεο θαη 80 θαηαγκάησλ ηεο πεξηνρήο ησλ ηξνραληήξσλ. Γίλεηαη έκθαζε ζην ρακειό πνζνζηό επηπινθώλ θαη ζηα πςειά πνζνζηά πώξσζεο από ηελ ρξήζε ηεο κεζόδνπ. Citations: 1. Jones DH, Schmeling G. Tibial fracture during removal of a tibial intramedullary nail. J Orthopaedic Trauma, 13(4):271-3, Lambiris E, Zouboulis P, et al. Locked intramedulary nailing in the treatment of femoral and tibial diaphysial fractures: A multicenter study. Osteosynthese Intern, 7(suppl 2):S102-10, Megas P, Athanasopoulos J, et al. Treatment of aseptic tibial nonunion using reamed intramedullary nailing.osteosynthese Intern, 7(suppl 1):34-7, Bhandari M, Guyatt GH, et al. Reamed versus non reamed intramedullary nailing of lower-extremity long-bone fractures. A syste- 14

17 mic overview and metaanalysis. J Orthopaedic Trauma, 14(1):2-9, Tyllianakis M, Megas P, et al. Interlocking intramedullary nailing in distal tibial fractures. Orthopedics 23(8): 805-8, Megas P, Skriviliotakis S, et al. Intramedullary nailing in treatment of aseptic tibial nonunion study of 50 cases. Osteosynthese Intern, 8(suppl 1):S158-S160, Megas P, Panagiotopoulos E, et al. Intramedullary nailing in the treatment of aseptic tibial nonunion. Injury 32(3):233-9, Mazurek MT, Bosse MJ. Prevention of rotational malilignment with intramedullary nailing of the femur and tibia. Techn Orthopaedics, 16(4):381-6, Lambiris E, Giannikas D, et al. A new classification and treatment protocol for combined fractures of the femoral shaft with the proximal or distal femur with closed locked intramedullary nailing: Clinical experience of 63 fractures. Orthopedics, 26(3):305-10, Senbaga NR, Shah S, et al. Valgus deformity of distal tibial fractures after intramedullary nailing. Injury Extra, 35(7-8):53-5, Kouzelis A, Kourea H, et al. Does graded reaming affect the composition of reaming products in intramedullary nailing of long bones? Orthopedics, 27(8):852-6, Madhu T, Dunsmuir R. Sensory neurapraxia of the foot after leg traction on fracture table. Injury Extra, 36(7):306-7, Zouboulis P, Megas P, Karabasi A, Lambiris E Kann die quantitative SPECT-Analyse (Single Photon Emission Computed Tomography) von 99m Tc-MDP Verteilung fur die Prognose der zementfreien Hufttotalendoprothesen eine Bedeutung haben? Der Unfallchirurg, p , 1998 Impact Factor: 0,560 Παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο δπζθνιίεο θαη νη ζηαηηζηηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηνπ πνζνηηθνύ ηνκνγξαθηθνύ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο Q-SPECT ζηε δηαηύπσζε πξνγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηελ νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηνπ ηζρίνπ, ρσξίο ηε ρξήζε ηζηκέληνπ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ νζηηθό κεηαβνιηζκό θαη ε γεσκεηξία ηνπ εκθπηεύκαηνο πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζηνλ ζηαηηζηηθό έιεγρν ησλ επξεκάησλ. 6. Lambiris E, Zouboulis P, Megas P, Karabasi A Der Verriegelungsnagel bei der Behandlung diaphysaerer Frakturen an den unteren Extramitaeten. Eine Sammelstudie ueber 1432 Faellen Der Unfallchirurg, , 1998 Impact Factor: 0,560 Αλαιύνληαη ηα απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηεο ελδνκπειηθήο ήισζεο κε γιπθαληζκό ζε 1432 θαηάγκαηα ησλ θάησ άθξσλ θαη ηεθκεξηώλεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ εθόζνλ ηεζεί ε ζσζηή έλδεημε θαη επηιεγεί ε θαηάιιειε κέζνδνο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ. Σέινο αλαδεηθλύεηαη ε εθαξκνγή ηεο ελδνκπειηθήο ήισζεο κε γιπθαληζκό ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ άζεπησλ ςεπδαξζξώζεσλ ησλ δηαθπζηαθώλ θαηαγκάησλ ηνπ κεξηαίνπ θαη ηεο θλήκεο. 15

18 7. Megas P, Athanasopoulos J, Lambiris E Treatment of aseptic tibial nonunion using reamed intramedullary nailing Osteosynthese International, 7(suppl 1):34-37, 1999 ηελ εξγαζία ηεθκεξηώλεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ελδνκπειηθήο ήισζεο κεηά από ελδνκπειηθό γιπθαληζκό, όηαλ αληηκεησπίδεη δηαηαξαρέο ζηελ πώξσζε θαη ηδηαίηεξα ηελ ςεπδάξζξσζε ηεο θλήκεο. Αλαιύεηαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ θαη ε κε αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο νζηηθώλ κνζρεπκάησλ, αθόκα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο αηξνθηθήο ςεπδάξζξσζεο. 8. Megas P, Karabasi A, Skriviliotakis S, Lambiris E Der Gamma-Nagel bei der Versorgung von proximalen Femurschaftfrakturen. Indikationen und Ergebnisse anhand von 142 Fällen Osteosynthese International, 7(suppl 2):S38-S44, 1999 ηελ κειέηε πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο ηνπ g-nail ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαηαγκάησλ ηεο πεξηηξνραληεξίνπ πεξηνρήο. Καζνξίδνληαη νη αθξηβείο ελδείμεηο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ, ηα απνηειέζκαηα, νη επηπινθέο θαη ηεθκεξηώληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ ηδηαίηεξα όηαλ αληηκεησπίδεη αζηαζή εμσαξζξηθά θαηάγκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζρίνπ. Απνδεηθλύεηαη όηη είλαη κεζνδνο εθινγήο γηα ηελ ζεξαπεία ησλ ππνηξνραληεξίσλ θαηαγκάησλ. 9. Lambiris E, Zouboulis P, Megas P, Karioris G, Anastopoulos G, Asimakopoulos A, Skouteris G, Kallos S, Koulalis G, Antosidis K Locked intramedulary nailing in the treatment of femoral and tibial diaphysial fractures: A multicenter study Osteosynthese International, 7(suppl 2):S , 1999 Γεκνζηεύνληαη ηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία πνιπθεληξηθήο κειέηεο ηεζζάξσλ Διιεληθώλ θέληξσλ πνπ εθαξκόδνπλ ηελ ελδνκπειηθή ήισζε ζηα θαηάγκαηα ησλ καθξώλ νζηώλ ησλ θάησ άθξσλ. Αλαιύνληαη νη ελδείμεηο ρξήζεο ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ ελδνκπειηθήο ήισζεο,ηα απνηειέζκαηα,θαη νη επηπινθέο ηεο κεζόδνπ. 10. Lambiris E, Megas P, Karioris G, Giannikas D Combined femoral shaft and proximal femur fractures treated with intramedullary nailing Osteosynthese International, 8(suppl 1):S155-S157, 2000 ηελ εξγαζία πεξηγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά κία κέζνδνο ηαμηλόκεζεο ησλ ζπλδπαζκέλσλ απηώλ θαηαγκάησλ. Πεξηγξάθεηαη επίζεο θαη πξνηείλεηαη ε επηινγή ηνπ απνηειεζκαηηθόηεξνπ ηύπνπ ελδνκπειηθήο ήισζεο, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ζπλδπαζκέλνπ θαηάγκαηνο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα επηινγήο ηεο ζσζηήο κεζόδνπ ελδνκπειηθήο ήισζεο, γηα λα επηηεπρζεί ρσξίο κείδνλεο επηπινθέο ή πώξσζε ησλ βηνινγηθά θαη κεραληθά επηβαξπκέλσλ απηώλ θαθώζεσλ. Citations: 1. Okcu G, Aktuglu K. Antegrade nailing of femoral shaft fractures combined with neck or distal femur fractures. A retrospective review of 25 cases, with a follow-up of months. Arch of Orthop & Trauma Surg, 123:10, ,

19 11. Megas P, Skriviliotakis S, Athanasopoulos J, Lambiris E Intramedullary nailing in treatment of aseptic tibial nonunion study of 50 cases Osteosynthese International, 8(suppl 1):S158-S160, 2000 Γεκνζηεύνληαη ηα απνιύησο επηηπρή απνηειέζκαηα (πώξσζε 100%), από ηελ ρξήζε ηεο αζθαιηδόκελεο ελδνκπειηθήο ήισζεο ζηελ αληηκεηώπηζε 50 πεξηπηώζεσλ όισλ ησλ ηύπσλ ςεπδαξζξώζεσλ θαηαγκάησλ ηεο δηάθπζεο ηεο θλήκεο. 12. Tyllianakis M, Megas P, Giannikas D, Lambiris E Interlocking intramedullary nailing in distal tibial fractures Orthopaedics, 23(8): , 2000 Impact Factor: 0,581 Ζ αληηκεηώπηζε ησλ θαηαγκάησλ ηνπ πεξηθεξηθνύ άθξνπ ηεο θλήκεο είλαη δύζθνιε ιόγσ ηεο αξλεηηθήο βηνινγηθήο θαη εκβηνκεραληθήο επηβάξπλζεο απηήο ηεο πεξηνρήο. ηελ κειέηε αλαιύνληαη ηα απνηειέζκαηα από ηελ ζεξαπεία απηώλ ησλ θαηαγκάησλ κε ηελ ρξήζε ηεο ελδνκπειηθήο ήισζεο. Ζ κέζνδνο πξνηείλεηαη ζαλ απόιπηα απνηειεζκαηηθή, αθόκα θαη ζε κεξηθέο κνξθέο θαηαγκάησλ κε ελδαξζξηθή επέθηαζε. Απαξαίηεηε αλαδεηθλύεηαη ε ζσζηή επηινγή ηνπ ηύπνπ ηεο ελδνκπειηθήο ήισζεο πνπ ζα επηιεγεί, θαζώο θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ηνπ θαηάγκαηνο ηνπ έμσ ζθπξνύ. Citations: 1. Schmidt AH, Finkemeier CG, et al. Treatment of closed tibial fractures. JBJS Am 85A(2): , Megas P, Zouboulis P, et al. Distal tibial fractures and non-unions treated with shortened intramedullary nail. Intern Orthopaedics, 27: , Kumar A et al. Effect of fibular plate fixation on rotation stability of simulated distal tibial fractures treateds with intramedulary nailing. JBJS Am, Commentary & Perspective Apr Nork SE, Tornetta P. Extreme nailing of the tibia. Oper Techn Orthop, 13(2) :104-12, Senbaga NR, Shah S, et al. Valgus deformity of distal tibial fractures after intramedullary nailing. Injury Extra, 35(7-8) :53-55, Nork SE, Schwartz AK, et al. Intramedullary nailing of distal metaphyseal tibial fractures. JBJS 87(6) : , Zelle BA, Bhandari M, etal. Treatment of distal tibia fractures without articular involvement : A systemic review of 1125 fractures. J Orthop Trauma, 20(1) :76-9, Egol KA, Weisz R et al. Does fibular plating improve alignment after intramedullary nailing of distal metaphyseal tibia fractures? J Orthop Trauma, 20(2) :94-103, Yang SE, Tzeng HM et al. Treatment of distal tibial metaphyseal fractures : Plating vs shortened intramedullary nailing. Injury, 37(6) :531-5, Wood II. Intramedullary nailing of femoral and tibial shaft fractures. J Orthop Science, 11(6) :657-9, Morin PM, Reindls R et al. Fibular fixation as an adjuvant to tibial intramedullary nailing in the treatment of combined distal third tibia and fibula fractures : A biomechanical investigation. Can J Surgery, 51(1) :45-50, Vallier HE, Le TT et al. Radiographic and clinical comparisons of distal tibia shaft fractures (4 to 11 cm proximal to the plafond) : Plating vs intramedullary nailing. J Orthop Trauma 22(5) :307-11, 17

20 Megas P, Panagiotopoulos E, Skriviliotakis S, Lambiris E Intramedullary nailing in the treatment of aseptic tibial nonunion Injury, 32:233-9, 2001 Impact Factor: 1,509 Ζ αληηκεηώπηζε ησλ άζεπησλ ςεπδαξζξώζεσλ ηεο δηαθπζεο ηεο θλήκεο, είλαη δύζθνιε θαη πξνηείλνληαη δηάθνξνη κέζνδνη γηα ηελ ζεξαπεία ηνπο. ηελ κειέηε ηεθκεξηώλεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ αθόκα θαη ζε πεξηπηώζεηο ςεπδαξζξώζεσλ πνπ νη άιιεο κέζνδνη απέηπραλ λα αληηκεησπίζνπλ. Σα απόιπηα πνζνζηά πώξσζεο ηεο ςεπδάξζξσζεο, ην ρακειό πνζνζηό επηπινθώλ θαη ε δπλαηόηεηα άκεζεο θηλεηνπνίεζεο θαη θόξηηζεο πνπ από ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνύ πξνθύπηεη, θαζηζηνύλ ηελ πξνηεηλόκελε κέζνδν ζεξαπεία εθινγήο ησλ ςεπδαξζξώζεσλ ηεο θλήκεο. Citations: 1. Brinker MR, O Connor DP. The use of Ilizarov external fixation following failed internal fixation. Techn Orthopaed, 17(4): , Malik MHA, Harwood P et al. Factors affecting rates of infection and nonunion in intramedullary nailing. JBJS, 86(4):556-60, Wenzl ME, Fuchs S et al. Fractures and pseudarthroses of the distal tibia. Experience with a fixed-angle internal fixator system. Trauma und Berufskr, 7(suppl 1):S58-64, Panagiotis M. Classification of non-union. Injury 36(Suppl 4)S30-7, Nolting J, Wirbel R et al. Treatment of hypertrophic non union of the distal tibial shaft with percutaneously inserted locking plate. Initial report on experience in 4 cases. Unfallchirurg, 109(3):256-60, Vicorio Espinosa C, et al. Experience with Gravitational Platelet separation system in the treatment of diaphyseal non unions of long bones. Patol del Aparato Locomotor 4(2):98-104, Faisham WI et al. Early outcome of reamed interlocking nail for non-union of tibia. Med J Malaysia, 6t1(3):339-42, Reichert P, Rutowski R, et al. Treatment outcome in pseudarthrosis treated with the decortication method, depending on the morphology of the pseudarthrosis. Ortop Traumat Rehab, 8(6):613-9, Kanakaris NK, Paliobeis C, et al. Biological enhancement of tibial diaphyseal aseptic non-unions: the efficacy of autologous bone grafting BMPs and reaming by-products. Injury, 38(suppl 2):S65-75, Brinker MR, O Connor DP. Outcomes of tibial nonunion in older adults following treatment using the Ilizarov method. J Orthop Trauma, 21(9):634-42, Megas P, Kouzelis A, Apostolopoulos DJ, Spyridonidis T, Batistatou A, Lambiris E Chondromyxold fibroma of the iliac bone: a case report Journal of BUON, 6: , 2001 Γεκνζηεύεηαη ζπάληα πξνζβνιή ηνπ ιαγνλίνπ θαη ηεο ηεξνιαγνλίνπ άξζξσζεο από ρνλδξνκπμνεηδέο ίλσκα. Αλαιύεηαη ε δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο βιάβεο θαη ε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία κε απόμεζε (intralesional curettage) θαη πιή- 18

21 ξσζε ηνπ θελνύ πνπ εγθαηαιείθζεθε κε απνκεηαιισκέλε ζεκέιην νπζία (DBM). 15. Kouzelis A, Kourea H, Megas P, Lambiris E Composition of reaming products in relation to reaming drill diameter Osteosynthesis, 10:S28-S31, 2002 Αλαιύεηαη ε ζύζηαζε ησλ πξνηόλησλ ηνπ γιπθαληζκνύ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ελδνκπειηθήο ήισζεο θαη πόζν απηή επεξεάδεηαη από ηελ δηάκεηξν ησλ γιπθάλσλ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ηζηνινγηθώλ απνηειεζκάησλ αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο βηόζηκεο νζηηθήο κάδαο θαη ηεο αύμεζεο ηεο δηακέηξνπ ησλ γιπθάλσλ. 16. Gliatis J, Galanopoulos J, Megas P, Lambiris E Retrograde nailing of the femur. Our Clinical Experience Osteo Trauma Care, 10: , 2002 Αλαδξνκηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ από ηελ εθαξκνγή αλάζηξνθνπ ελδνκπειηθνύ ήινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 43 ελδαξζξηθώλ, εμσαξζξηθώλ θαη πεξηπξνζεηηθώλ θαηαγκάησλ ηεο πεξηθεξηθήο κεηάθπζεο ηνπ κεξηαίνπ. Αλαδεηθλύεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ ζηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ δύζθνισλ θαηαγκάησλ κε ηελ πξνππόζεζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο. 17. Athanasiou V, Megas P, Zouboulis P, Lambiris E Distal tibial fracture treatment with or without shortened intramedullary nail OsteoTrauma Care, 10: , 2002 Αλαδξνκηθή κειέηε πνπ απνδεηθλύεη κέζα από ηελ αλάιπζε 108 θαηαγκάησλ (ελδναξζξηθώλ θαη εμσαξζξηθώλ) ηεο πεξηθεξηθήο κεηάθπζεο ηεο θλήκεο, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ελδνκπειηθήο ήισζεο κε γιπθαληζκό ζηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ θαθώζεσλ. Σα πςειά πνζνζηά πώξσζεο ησλ θαηαγκάησλ θαη ηα ρακειά πνζνζηά επηπινθώλ, θαζηεξώλνπλ ηελ ελδνκπειηθή ήισζε ζαλ κία πξνηεηλόκελε κέζνδν ζεξαπείαο απηώλ ησλ θαηαγκάησλ. 18. Lambiris E, Giannikas D, Galanopoulos G, Tyllianakis M, Megas P A new Classification and Treatment Protocol for Combined Fractures of the Femoral Shaft with the Proximal or Distal Femur with closed locked Intramedullary Nailing: Clinical experience of 63 fractures Orthopaedics, 26(3): , Impact Factor: 0,581 Ο ζπλδπαζκόο θαηάγκαηνο ηεο δηάθπζεο ηνπ κεξηαίνπ θαη ηεο θεληξηθήο ή ηεο πεξηθεξηθήο πεξηνρήο ηνπ, είλαη βεβαξπκέλεο θαη ζπάληεο πεξηπηώζεηο. Οη πξόηαζεηο γηα ηνλ ηξόπν νζηενζύλζεζεο απηώλ ησλ θαηαγκάησλ είλαη πνιιέο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε ηεθκεξίσζε. ηελ κειέηε απηή, πξνηείλεηαη κέζα από κία αλάιπζε απώηεξσλ απνηειεζκάησλ, έλαο αιγόξπζκνο αληηκεηώπηζεο κε θιεηζηή αζθαιηδόκελε ελδνκπειηθή ήισζε ησλ δηαθόξσλ ζπλδπαζκώλ, πνπ πξνθύπηνπλ από έλα λέν ηξόπν ηαμηλόκεζεο. Citations: 1. Lambiris E, Panagiotopoulos A, et al. Current concepts: aseptic nonunion of femoral shaft diaphysis. Eur J Trauma & Emerg Surg, 33(2):120-34,

22 19. Megas P, Zouboulis P, Papadopoulos AX, Karageorgos A, Lambiris E Distal tibial fractures and non-unions treated with shortened intramedullary nail Int Orthop, 27(6):348-51, 2003 Impact Factor: 0,903 Σα θαηάγκαηα ηεο πεξηθεξηθήο κεηάθπζεο ηεο θλήκεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ νζηενζύλζεζε ηνπο. ηελ κειέηε απηή αλαιύνληαη ηα πνιύ θαιά απνηειέζκαηα από ηελ ρξήζε ηεο ελδνκπειηθήο ήισζεο κε ηξνπνπνηεκέλν(shortener) ήιν ζε 14 αζζελείο κε νμέα θαηάγκαηα θαη ζε 4 αζζελείο κε ςεπδάξζξσζε. Citations: 1. Maffulli N, Toms AD et al. Percutaneous plating of distal tibial fractures. Intern Orthopaid, 28(3):159-62, Cole JD. Opinion: Intramedullary nailing. J Orthop Trauma, 20(1): 73-4, Strauss EJ, Alfonso D et al. The effect of concurrent fibular fracture on the fixation of distal tibia fractures: a laboratory comparison of intramedullary nails with locked plates. J Orthop Trauma, 21(3):172-7, Janssen KW, Biert J et al. Treatment of distal tibial fractures: Plate vs nail: a retrospective outcome analysis of matched pairs of patients. Intern Orthopaed, 31(5):701-14, Mohammed A, Saravanan R, et al. Intramedullary tibial nailing in distal third tibial fractures: Distal locking screws and fracture nonunion. Intern Orthopaed, 32(4):547-9, Megas P, Panagopoulos A, Tsamantas A, Lambiris E Femoral Chondrosarcoma Complicating Paget Disease of Bone: A case report Orthopaedics, 27(1):63-4, 2004 Impact Factor: 0,581 Γεκνζηεύεηαη ε ζπάληα πεξίπησζε θαθνήζνπο εμαιιαγήο ζε ρνλδξνζάξθσκα, αζζελνύο κε ππνθείκελε λόζν ηνπ Paget ζην κεξηαίν. Ζ θαθνήζεηα αθνύ επηβεβαηώζεθε ηζηνινγηθά αληηκεησπίζηεθε κε νιηθή αληηθαηάζηαζε κε ελδνπξόζεζε (total femoral replacement) ηνπ κεξηαίνπ. 21. Kalofonos HP, Kourousis C, Karamouzis MV, Iconomou G, Tsiata E, Tzortzidis F, Megas P, Lambiris E, Georgoulias C A phase II study of docetaxel and epirubicin in advanced adult soft tissue sarcomas (STS) Sarcoma, 8(4):129-33, 2004 θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εξεπλήζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα ηεο ζπλδπαζκέλεο ζεξαπείαο κε docetaxel θαη epirubicin ζε αζζελείο κε πξσηνπαζέο ή κεηαζηαηηθό ζάξθσκα καιαθώλ κνξίσλ. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ από ηελ ρνξήγεζε ηνπ ζρήκαηνο ζε 18 αζζελείο θαηέδεημε ρακειή απνηειεζκαηηθόηεηα θαη πςειή κπεινηνμηθόηεηα ηνπ ζρήκαηνο. 22. Kalofonos HP, Bafaloukos D, Kourelis TG, Karamouzis MV, Megas P, Iconomou G, Tsiata E, Dimitropoulos D, Kosmidis P, Lambiris E 20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική άνω άκρου Χειρουργική ποδός Χειρουργική Τραύματος. Πώρωση καταγμάτων, λοιμώξεις οστών

Χειρουργική άνω άκρου Χειρουργική ποδός Χειρουργική Τραύματος. Πώρωση καταγμάτων, λοιμώξεις οστών ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Μίνως Τυλλιανάκης Τηλέφωνα 2610999874, 2610999556 Ε-mail: mintylli@med.upatras.gr Παρούσα Θέση Αντικείμενα Ερευνητικά ενδιαφέροντα Καθηγητής Παν/μιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΣ ΕΜΜ. ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΜΙΝΩΣ ΕΜΜ. ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΝΩΣ ΕΜΜ. ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπική κατάσταση, σπουδές, σταδιοδρομία - σ. 3 2.1. Κλινική εμπειρία -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΛΑΕΙΟ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή-ιαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ

Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ Πποζυπικά ηοισεία: Διεύθςνζη: Φξήζηνπ Καξαβαζίιε 14, Νέα Μάθξε Αζήλα Σηλέθωνο: 22940 999 94 (ηαηξείν) 6945 913 495 (mobile) E-mail: chardaloumpas@yahoo.gr Ημεπομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΕΙ ΕΛΕΤΘΕΡΧΝ ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑ. ΣΟ 53 ο ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΗ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΕΙ ΕΛΕΤΘΕΡΧΝ ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑ. ΣΟ 53 ο ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΗ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΠΕΡΙΛΗΦΕΙ ΕΛΕΤΘΕΡΧΝ ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑ ΣΟ 53 ο ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΗ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 49: ΕΑ ΠΕΡΙΕΜΦΤΣΕΤΜΑΣΙΣΙΔΑ - Η ΝΟΟ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΓΕΝΙΑ ΔΟΝΣΙΧΝ. ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Ιστορία Ενδομυελικής Ήλωσης Τοποθέτηση Περιφερικών Κοχλιών αύξηση σταθερότητας οστεοσύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ογκολογικόρ αζθενήρ δημιοςπγεί κπίζη ζηον ηομέα Τγείαρ ή όσι; Εναλλακηικέρ μοπθέρ θεπαπείαρ καηά ηην πεπίοδο κπίζηρ. Δπ Θεόδωπορ Π.

Ο ογκολογικόρ αζθενήρ δημιοςπγεί κπίζη ζηον ηομέα Τγείαρ ή όσι; Εναλλακηικέρ μοπθέρ θεπαπείαρ καηά ηην πεπίοδο κπίζηρ. Δπ Θεόδωπορ Π. Νοζοκομείο Ο Άγιος Σάββας Αθήνα Τμήμα Ορθοπαιδικής Φειροσργικής και Ογκολογίας Ο ογκολογικόρ αζθενήρ δημιοςπγεί κπίζη ζηον ηομέα Τγείαρ ή όσι; Εναλλακηικέρ μοπθέρ θεπαπείαρ καηά ηην πεπίοδο κπίζηρ Δπ Θεόδωπορ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ;

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ; ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ της ΕΕΧΟΤ 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Χειρουργική Ποδιού Ποδοκνημικής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ;

Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ; 16 ν Παλειιήλην Σπλέδξην ΙΦΝΕ, Ναύπιην, Ινύληνο 2017 Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ; Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Γαζηξεληεξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα