ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη, Αηηηθήο, νδφο Σδαβέιια αξ. 1-3, δηνξγαλψλεη, (ζην εμήο «Δηνξγαλψηξηα Εηαηξεία») πξνσζεηηθή ελέξγεηα δηαγσληζκφ κε ηνλ ηίηιν"#studentsxclusive απφ ηo Vodafone CU. Η Δηνξγαλψηξηα έρεη δεκηνπξγήζεη επίζεκo ινγαξηαζκφ ζην θνηλσληθφ δίθηπν twitter. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Πξφγξακκα ζα θηινμελεζεί ζηελ πιαηθφξκα ηνπ twitter, ηελ νπνία ν θάζε ελδηαθεξφκελνο-ζπκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα κπνξεί λα ηε βξεη ζην twitter ζην θνηλσληθφ δίθηπν Twitter. Σελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαη γεληθφηεξα ην ηερληθφ κέξνο ηεο παξνχζαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο έρεη αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΣCOM», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο, Αξηζηνηέινπο αξ. 95. Υνξεγφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε ίδηα ε δηνξγαλψηξηα (ζην εμήο Υνξεγφο ή/θαη CU), ε νπνία, ζα παξέρεη ηα Δψξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνπο ληθεηέο. θνπφο ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ (εθεμήο νη «Αλαιπηηθνί Όξνη») είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο ησλ ληθεηψλ. ΟΡΟΙ 1] ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΚΑΘ ΣΡΟΠΟ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Σν Πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ επίζεκνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Vodafone CU Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη κφληκνη θάηνηθνη Ειιάδαο θαη Κχπξνπ θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε Δηνξγαλψηξηα έρεη ην δηθαίσκα, αθνχ δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνο εμαθξίβσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, απνθιεηζκνχ νπνηνπδήπνηε ζπκκεηέρνληνο απφ ην Πξφγξακκα. Δηθαίσκα απνθιεηζκνχ ππάξρεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα δειψζνπλ ςεπδή ζηνηρεία, αθφκα θαη αλ έρνπλ αλαθεξπρζεί ληθεηέο, θαη ζα επζχλνληαη απέλαληη ζηελ Δηνξγαλψηξηα γηα θάζε δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζε απηή απφ ηπρφλ ςεπδείο δειψζεηο. Δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα δελ απαηηείηαη ε αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο, νχηε ππάξρεη θάπνηα ρξέσζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η ζπκκεηνρή σζηφζν ζηελ παξνχζα πξνσζεηηθή ελέξγεηα πξνυπνζέηεη πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαδίθηπν κε δηθά ηνπο ηερληθά κέζα. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ παξφλησλ φξσλ, θαη ε ξεηή ζπλαίλεζε γηα ηελ εθνχζηα απνζηνιή ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα/ζπκκεηέρνπζα. 2] ΑΝΣΘΚΕΘΜΕΝΟ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ/ΠΡΟΩΘΗΣΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Η Δηνξγαλψηξηα, θαιεί ηνπο ρξήζηεο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ twitter αθνχ θάλνπλ follow ηελ CU λα γξάςνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε φια φζα απνιακβάλεη έλαο θνηηεηήο κε ηε ιέμε #studentsxclusive (ζε hashtag) θαη θπζηθά κe αλαθνξά/mention vodafonecu, πνπ είλαη ην Account ηεο δηνξγαλψηξηαο ζην twitter. ηφρνο ησλ δηαγσληδνκέλσλ είλαη λα κπνπλ ζηε θιήξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 27/02/13. Σξεηο (3) απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζα θεξδίζνπλ ηα δψξα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.

2 Η Δηνξγαλψηξηα δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε αλαθνξηθά κε ηελ εμαζθάιηζε, ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο δηαδηθηχνπ ή ηελ παξνρή ζρεηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν/ε αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα. Η πξφζβαζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ δηαθνκηζηή (server) θαη ηηο ηερληθέο θαη ινηπέο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η Δηνξγαλψηξηα ζεσξεί φηη θάζε ζπκκεηέρσλ είλαη θάηνρνο θαη έρεη ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ηεο δηεχζπλζεο IP πνπ δειψλεη-θαηέρεη. Η Δηνξγαλψηξηα δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ - ρξεζηψλ εθ ησλ άλσ αηηηψλ. 3] ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΠΡΟΩΘΗΣΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ - ΔΘΑΡΚΕΘΑ. Η Πξνσζεηηθή ελέξγεηα δηαξθεί απφ 25 Φεβξνπαξίνπ 2012 ψξα 17:00 θαη ζα νινθιεξσζεί ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2012 ψξα 17:00. Η ηξνπνπνίεζε απηή ζα ηζρχεη απηνδηθαίσο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ επίζεκε ζειίδα ηεο Vodafone CU ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε Δηνξγαλψηξηα απνηεινχλ ην επίζεκν φξγαλν ρξνλνκέηξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη ν Υξφλνο Έλαξμεο, ν Υξφλνο Λήμεο, θαζψο θαη ν ρξφλνο ελεξγήο απνζηνιήο ηεο ζπκκεηνρήο ή εκθαλνχο ιήςεο ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα. Δηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη, κεηά ηελ πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο σο άλσ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, θακία ζπκκεηνρή δε ζα γίλεηαη δεθηή θαη δε ζα δεζκεχεη ηε Δηνξγαλψηξηα εηαηξεία σο πξνο ην εκπξφζεζκν ηεο ζπκκεηνρήο. Οη ήδε ππνβιεζείζεο ζπκκεηνρέο κεηά ηε πάξνδν ηεο ιήμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο αλχπαξθηεο θαη νπδέλ επάγνληαη απνηέιεζκα, νχηε δεζκεχνπλ πιένλ ηε Δηνξγαλψηξηα ή/θαη νπνηνλδήπνηε ηξίην. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξνχζα πξνσζεηηθή ελέξγεηα απνδέρνληαη αλέθθιεηα φηη δελ απνθηνχλ δηθαίσκα ή απαίηεζε θαηά ηεο Δηνξγαλψηξηαο, νχηε λνκηκνπνηνχληαη λα δεηήζνπλ είηε ηε ζπλέρηζε ηνπ ιήμαληνο Πξνγξάκκαηνο, είηε παξάδνζε ησλ κε παξαδνζέλησλ δψξσλ είηε άιιε πεξαηηέξσ απνδεκίσζε. 4] ΡΗΣΗ ΔΗΛΩΗ- ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ - ΑΠΟΔΟΥΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην Πξφγξακκα απνδέρνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία επηθχιαμε ηνπο παξφληεο φξνπο ρξήζεο. Αλ θάπνηνο δελ απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ρξήζεο δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα. Επίζεο φινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ, δειψλνπλ θαη απνδέρνληαη ξεηψο θαη αλεπηθχιαθηα φηη: (α) ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη αιεζή. (β) είλαη ελήιηθνη άλσ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ.

3 (γ) ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο δελ πξνζβάιιεηαη νχηε κεηψλεηαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ελ ιφγσ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο Δηνξγαλψηξηαο. (δ) δελ πξνζβάιινπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ή ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. (ε) δελ πξνζβάιινπλ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ ή έρνπλ εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο. (ζη) παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπο ζηε Δηνξγαλψηξηα γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (internet) θαζ' φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. Η Δηνξγαλψηξηα επηθπιάζζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη δεκνζηεχζεη νπνηνδήπνηε εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ δηεμαγσγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. δ) παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ γεγνλφηνο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξφηεξεο ελεκέξσζεο ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο. Η Δηνξγαλψηξηα επίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ θιήξσζε θαη ηελ απφδνζε ησλ δψξσλ. 5] ΑΠΟΚΛΕΘΜΟ ΔΘΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΩΝ. Απφ ην Δηαγσληζκφ απνθιείνληαη φζνη εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (α) Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζε αλειίθνπο λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπ ηζηφηνπνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα αθφκα θαη αλ ε ρξήζε απηή ζπλίζηαηαη ζε απιή επίζθεςή ηνπ, θαη νη ελήιηθεο γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπο νθείινπλ λα έρνπλ ιάβεη φια εθείλα ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλειίθσλ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αλήιηθνη είηε επηζθεθζνχλ απιά ηνλ Θζηφηνπν είηε εγγξαθνχλ ζε απηφλ σο εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ε κέιε θαη απνθηήζνπλ ινγαξηαζκφ πξφζβαζεο ζην twitter, δειψλνληαο αλαθξηβή θαη ςεπδή εκεξνκελία γέλλεζεο, ε Δηνξγαλψηξηα δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν έθζεζή ηνπο ζην πεξηερφκελν ηνπ Θζηφηνπνπ. Ο ρξήζηεο πνπ δήισζε ςεπδή ζηνηρεία επζχλεηαη απέλαληη ζηελ εηαηξεία γηα θάζε δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζηελ Εηαηξεία απφ ηελ ςεπδή απηή δήισζε. Όζνλ αθνξά ηνλ αλήιηθν ρξήζηε πνπ δήισζε ςεπδή ζηνηρεία επζχλεηαη καδί κε ηνπο έρνληεο ηελ επηκέιεηα απηνχ. (β) Όζνη ξεηά δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη κε ηνπο παξφληεο φξνπο ρξήζεο. (γ) Οη εξγαδφκελνη ηεο Δηνξγαλψηξηαο θαζψο θαη νη εξγαδφκελνη ηεο ATCOM. (δ) ηα πξφζσπα ζπγγέλεηαο α' θαη β' βαζκνχ κε ηνπο αλσηέξσ ππφ (γ) εξγαδφκελνπο θαη νη ζχδπγνη ησλ εξγαδφκελσλ απηψλ. Η Δηνξγαλψηξηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα (αιιά δελ ππνρξενχηαη) λα απνθιείζεη απφ ην Πξφγξακκα, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην δηεμαγσγήο ηνπ, πξφζσπα πνπ, θαηά ηελ άπνςε ηεο είλαη πηζαλφ λα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη (ή λα έρνπλ απνπεηξαζεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ) αζέκηηα κέζα αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ή παξαβνχλ θάπνηνλ απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ωο αζέκηηα κέζα λννχληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ε ρξήζε ζπζθεπψλ, δηαηάμεσλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή/θαη ινγηζκηθνχ πξνο δηεπθφιπλζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ή πνιιαπιψλ ζπκκεηνρψλ ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε, ππνθινπή θιπ.

4 6] ΚΛΗΡΩΗ - ΔΩΡΑ Μεηά ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε βάζε ην ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ζπκκεηνρψλ θαηά ηα παξαπάλσ, ζα γίλεη θιήξσζε, ε νπνία ζα αλαδείμεη θαη ηνπο ηξεηο (3) ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ νη νπνίνη θα κερδίζουν από ένα Sony Xperia Neo V κινηηό ηηλέθωνο.. Επηπιένλ, ζα επηιερζνχλ θαη 3 αλαπιεξσκαηηθνί. Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα κπνξεί λα αλαδεηρζεί κφλν κία (1) θνξά ληθεηήο θαη λα ιάβεη κφλν έλα (1) δψξν. Γηα ηελ απφδνζε ησλ δψξσλ, ηεο νπνίαο (απφδνζεο) νη ηξφπνη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαησηέξσ, νη ηπρεξνί ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα ζηε Δηνξγαλψηξηα εηαηξεία. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ δψξσλ νη ληθεηέο ζα πξέπεη λα εκθαληζηνχλ εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη παξαθάησ. Ελαιιαθηηθά ην δψξν ην παξαιακβάλεη ν αληίζηνηρνο επηιαρψλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ θιήξσζε. Σα δψξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ηα παξαθάησ: Οη ηξεηο (3) ηπρεξνί ληθεηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ θιήξσζε ζα θεξδίζνπλ απφ έλα Sony Xperia Neo V κινηηό ηηλέθωνο. Οη ληθεηέο ζα ελεκεξψλνληαη κε πξνζσπηθφ κήλπκα ζην twitter (DM) αιιά θαη κε γηα λα ελεκεξψζνπλ αλαιπηηθά γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, φπσο νλνκαηεπψλπκφ, δηεχζπλζε θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, γηα λα επηθνηλσλήζεη ε CU καδί ηνπο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ. Οη ληθεηέο ηνπ Δηαγσληζκνχ ζα ελεκεξσζνχλ ηελ Σεηάξηε ζηηο 27/02/2013 ελψ ζα ππάξρεη θαη ζειίδα ληθεηψλ ζην site ηεο Vodafone CU αιιά ζα αλαθνηλσζνχλ θαη ζην Twitter. Οη ληθεηέο ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ πίζσ κε ην mail πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κέζσ twitter ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ην αξγφηεξν κέρξη 10 κέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ Δηαγσληζκνχ ελψ ε Vodafone CU ζα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο κε επηζηνιή εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε ληθεηή. Σα δψξα είλαη πξνζσπηθά, δε κεηαβηβάδνληαη, δελ αληηθαζίζηαληαη απφ άιια πξφζσπα θαη δελ αληαιιάζζνληαη κε ρξήκαηα. Η επζχλε ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ δψξνπ. Κάζε δψξν πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν αθπξψλεηαη θαη ν ληθεηήο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζεη άιιν ή νπνηνδήπνηε αληίηηκν ή απνδεκίσζε. Η δηνξγαλψηξηα εηαηξία κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δψξσλ.

5 Η «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αμηψζεη απφ έθαζην ληθεηή ηελ παξνρή έγγξαθεο ζπγθαηάζεζήο ηνπ, θαηά ηελ ειεχζεξε θαη αλεπεξέαζηε βνχιεζε εθάζηνπ ληθεηή, γηα ηε ρξήζε ησλ ειάρηζησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ ηνπο ζηελ Θζηνζειίδα ηνπ Δηαγσληζκνχ ή ζην πιαίζην νηαζδήπνηε άιιεο ζρεηηδφκελεο κε ην Δηαγσληζκφ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. Οη ληθεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξίζνπλ ππνθαηάζηαην πξφζσπν γηα ηε ιήςε ηνπο νχηε θαη λα δεηήζνπλ ηελ αληαιιαγή ηνπο κε ρξήκαηα ή άιια αληηθαηαζηαηά πξάγκαηα. Καη' εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, νη ληθεηέο δχλαληαη ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ θσιχκαηνο λα εμνπζηνδνηήζνπλ λνκίκσο άιιν πξφζσπν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ Δψξνπ ηνπο κε ζρεηηθή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, λνκίκσο ζεσξεκέλε. Η επζχλε ηεο Δηνξγαλψηξηαο πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δψξσλ. Κάζε δψξν πνπ δελ αλαδεηείηαη απφ ηνλ ηπρεξφ γηα δέθα (10) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ κελχκαηνο απφ ηελ δηνξγαλψηξηα θαη ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ιήγεη θαη ν ληθεηήο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζεη άιιν ή νπνηνδήπνηε αληίηηκν ή απνδεκίσζε. Η Δηνξγαλψηξηα δηθαηνχηαη λα πξνζδηνξίζεη θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δψξσλ. Αλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλσλία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο) κε ηνλ ληθεηή/ληθήηξηα εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ απνζηνιή πξνζσπηθνχ κελχκαηνο απφ ηε δηνξγαλψηξηα, ηφηε ε Δηνξγαλψηξηα απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν ληθεηή. Αλ νπνηνζδήπνηε ληθεηήο / ληθήηξηα δελ βξεζεί, αξλεζεί ην δψξν ηνπ ή δελ εκθαληζηεί γηα ηελ παξαιαβή ηνπ, ηφηε ε Δηνξγαλψηξηα απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε γηα ηελ απφδνζε δψξνπ. Η Δηνξγαλψηξηα θαη ρνξεγφο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψλεη κέζσ twitter, Facebook, SMS, banner, θαηαρσξίζεηο ζε πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο, ηα νλφκαηα ησλ ληθεηψλ. Με ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα νη ζπκκεηέρνληεο δίδνπλ ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Δηεπθξηλίδεηαη φηη ε θαηαθχξσζε νπνηνπδήπνηε Δψξνπ ζην ληθεηή απηνχ ηειεί επηπξνζζέησο ππφ ηελ αλαβιεηηθή αίξεζε ηεο πξνζθφκηζεο θαη επίδεημεο ζηε Δηνξγαλψηξηα απφ ηνλ ελ ιφγσ ληθεηή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα φξν (επίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο) εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δψξνπ. Πξνο απνθπγή νπνηαζδήπνηε ακθηζβήηεζεο, θαλείο ζπκκεηέρσλ δελ ζεσξείηαη νχηε θαη λνκηκνπνηείηαη σο νξηζηηθφο ληθεηήο ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο, παξά κφλνλ εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε απφδνζε πξνο απηφλ ηνπ Δψξνπ ζχκθσλα κε ηα εδψ νξηδφκελα. Οπνηνζδήπνηε δε απφ ηνπο ληθεηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην αθφκα θαη απηφ ηεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ δψξσλ, κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: α. ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή δήισζε παξαιαβήο θαη απνδνρήο δψξνπ θαη β. ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ απνδερζεί πιήξσο ηνπο παξφληεο φξνπο ζην ζχλνιφ ηνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο. Σπρφλ δεκνζίεπζε νλφκαηνο πξνζψπνπ θεξφκελνπ σο ληθεηή ζηελ Θζηνζειίδα

6 ηνπ Δηαγσληζκνχ δελ θαζηζηά ην απνηέιεζκα νξηζηηθφ νχηε θαη ζεκειηψλεη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ. 7] ΔΗΜΟΘΟΣΗΣΑ Οη φξνη έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ Vodafone CU ζην δηαδίθηπν Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ ζην Δηαγσληζκφ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη κε έμνδά ηνπ λα ιακβάλεη αθξηβέο αληίγξαθν ησλ παξφλησλ φξσλ, 8] ΕΤΘΤΝΗ ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη ε Δηνξγαλψηξηα γηα ηπρφλ άκεζεο ή έκκεζεο δεκίεο, δαπάλεο θαη έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ δπζιεηηνπξγία ή θαζπζηέξεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ζρεηηθά κε ηα δψξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Επίζεο ε Δηνξγαλψηξηα δελ ππέρεη νπδεκία επζχλε, πνηληθή ή αζηηθή πξνο νπνηνλδήπνηε ληθεηή ή ηξίην, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε ζπκβεί θαη/ή δεκία θαη/ή βιάβε ζσκαηηθή ή πιηθή ήζειε πξνθιεζεί ζε απηνχο ζρεηηδφκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηα δψξα ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Επηζεκαίλεηαη φηη ην twitter ζε θακία πεξίπησζε δελ ζρεηίδεηαη, δηαρεηξίδεηαη, πξνσζεί ή εληζρχεη ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. Η Δηνξγαλψηξηα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ιήςεο νηαζδήπνηε απαηηνχκελεο ζπλαίλεζεο, άδεηαο θνθ απφ ην θνηλσληθφ δίθηπν twitter πξνθεηκέλνπ γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο. Η Δηνξγαλψηξηα δελ επζχλεηαη ζε νηαδήπνηε πεξίπησζε γηα ηπρφλ άκεζεο ή έκκεζεο δεκίεο, δαπάλεο θαη έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ δπζιεηηνπξγία ή θαζπζηέξεζε, απφδνζε θαη γεληθά κε ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε ησλ δψξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η Δηνξγαλψηξηα δελ ειέγρεη ηε δηαζεζηκφηεηα, ην πεξηερφκελν, ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ πνηφηεηα, ηελ πιεξφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ άιισλ ηζηνηφπσλ, ζηηο νπνίεο παξαπέκπεη ν ηζηφηνπνο κέζσ «δεζκψλ», hyperlinks ή δηαθεκηζηηθψλ δεκηνπξγηθψλ. πλεπψο, γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα παξνπζηαζζεί θαηά ηελ επίζθεςε ή ρξήζε άιισλ ηζηνηφπσλ, νη ρξήζηεο αλαγλσξίδνπλ, φηη πξέπεη λα απεπζπλζνχλ απεπζείαο ζηνπ αληίζηνηρνπο ηζηνηφπνπο, νη νπνίνη θαη θέξνπλ αθέξαηα ηελ αληίζηνηρε επζχλε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε Δηνξγαλψηξηα πηνζεηεί ή απιψο απνδέρεηαη ην πεξηερφκελν ή ηηο ππεξεζίεο ησλ ηζηνηφπσλ ζηνπο νπνίνπο ν Θζηφηνπνο παξαπέκπεη ή/θαη ζπλδέεηαη κε απηά θαζ' νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. 9] ΕΜΠΟΡΘΚΑ ΗΜΑΣΑ - ΠΝΕΤΜΑΣΘΚΗ ΘΔΘΟΚΣΗΘΑ Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ηεο Δηνξγαλψηξηαο ή/θαη Υνξεγνχ. ε θακία άιιε πεξίπησζε δελ ζα δεηεζεί νηαδήπνηε ηέηνηνπ είδνπο θαηαρψξεζε. Η ζπλαίλεζε δίδεηαη θαη φηαλ πξνβαίλεη ΕΚΟΤΘΩ ζε ζρνιηαζκφ ή ςεθνθνξία ή θνηλή ρξήζε ή πξφζθιεζε ή retweet φπσο απηφ δεκνζηεχεηαη ζηελ σο άλσ ηζηνζειίδα. 10) ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΡΗΣΗ ΔΗΛΩΗ ΤΝΑΘΝΕΗ - ΑΝΑΦΟΡΘΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΘΟΡΓΑΝΩΣΡΘΑ

7 Η ζπκκεηνρή θάζε πξνζψπνπ ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ ζπληζηά θαη αλεπηθχιαθηε ζπλαίλεζε ζηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γηα ηελ ζχζηαζε αξρείνπ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ Δηνξγαλψηξηα θαη ηελ ππεχζπλε εηαηξία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνζσπηθά δεδνκέλα). Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζπλαηλνχλ ζηελ παξάδνζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξνο ηελ ππεχζπλε εηαηξία γηα παξαθνινχζεζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αληίζηξνθα. Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνπ αξρείνπ είλαη ε «ATCOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΜΠΟΡΘΑ & ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟΤ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο ζηε νδφ Αξηζηνηέινπο 95 (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο : ). Η επεμεξγαζία ηνπ αξρείνπ γίλεηαη απφ ηελ «ATCOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΜΠΟΡΘΑ & ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟΤ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ», κε ηελ νπνία ε Δηνξγαλψηξηα ζπλεξγάδεηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ (database) πνπ ζα ηεξεί ε «ATCOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΜΠΟΡΘΑ & ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟΤ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ" Η ζχζηαζε ηνπ αξρείνπ έρεη ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ/ηξηψλ ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θαη ε πξνψζεζε πξντφλησλ ηεο δηνξγαλψηξηαο κέζσ απνζηνιήο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Σα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία ζα εληαρζνχλ ζην αξρείν έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε απηφ θαη αληίξξεζεο αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ ηα αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ λφκνπ 2472/ ) ΡΗΣΗ ΔΗΛΩΗ ΤΝΑΘΝΕΗ - ΑΝΑΦΟΡΘΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΣΑΘΡΘΑ ΔΘΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ Με ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ -ζπκκεηερνπζψλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζα ζπζηαζεί αξρείν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην νπνίν έρεη γίλεη λφκηκε γλσζηνπνίεζε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ ηπγράλεη ε δηνξγαλψηξηα εηαηξεία «ATCOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΜΠΟΡΘΑ & ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟΤ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ» πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο ζηε νδφ Αξηζηνηέινπο 95 θαη κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζε απηή ζην ηειέθσλν (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: ). Η επεμεξγαζία ηνπ αξρείνπ γίλεηαη απφ ηελ αλψλπκε εηαηξεία «ATCOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΜΠΟΡΘΑ & ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟΤ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο ζηε νδφ Αξηζηνηέινπο 95. Σξίηνη απνδέθηεο ηνπ αξρείνπ δελ ππάξρνπλ. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε ζπκκεηέρσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο, ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηνπ πνπ ζα απεπζχλεη ζηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζηε Σδαβέιια 1-3, Υαιάλδξη, Αηηηθή ή ζηελ εηαηξία επεμεξγαζίαο κε ηελ επσλπκία «ATCOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΜΠΟΡΘΑ & ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟΤ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο ζηε νδφ Αξηζηνηέινπο 95 θαη κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζε απηή ζην ηειέθσλν (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο : ). 12] ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ αλαθχςεη ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ζα επηιχεηαη θαηαξρήλ απφ ηξηκειή επηηξνπή ηεο απνθιεηζηηθήο επηινγήο ηεο Δηνξγαλψηξηαο θαη Υνξεγνχ. Η θξίζε ηεο Επηηξνπήο ζηηο

8 πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο αξκφδηα νξίδνληαη ηα Δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ θαη εθαξκνζηέν δίθαην ην Ειιεληθφ αθφκα θαη απφ κε κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο Ειιάδαο, ην δίθαην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ην απνξξένλ δίθαην απφ ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπλζήθεο. Οπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ αλσηέξσ φξσλ, θξηζεί αληίζεηε πξνο ην Νφκν, παχεη απηνδηθαίσο λα ηζρχεη, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ζίγεηαη ε ηζρχο ησλ ινηπψλ φξσλ.