ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη, Αηηηθήο, νδφο Σδαβέιια αξ. 1-3, δηνξγαλψλεη, (ζην εμήο «Δηνξγαλψηξηα Εηαηξεία») πξνσζεηηθή ελέξγεηα δηαγσληζκφ κε ηνλ ηίηιν"#studentsxclusive απφ ηo Vodafone CU. Η Δηνξγαλψηξηα έρεη δεκηνπξγήζεη επίζεκo ινγαξηαζκφ ζην θνηλσληθφ δίθηπν twitter. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Πξφγξακκα ζα θηινμελεζεί ζηελ πιαηθφξκα ηνπ twitter, ηελ νπνία ν θάζε ελδηαθεξφκελνο-ζπκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα κπνξεί λα ηε βξεη ζην twitter ζην θνηλσληθφ δίθηπν Twitter. Σελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαη γεληθφηεξα ην ηερληθφ κέξνο ηεο παξνχζαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο έρεη αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΣCOM», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο, Αξηζηνηέινπο αξ. 95. Υνξεγφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε ίδηα ε δηνξγαλψηξηα (ζην εμήο Υνξεγφο ή/θαη CU), ε νπνία, ζα παξέρεη ηα Δψξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνπο ληθεηέο. θνπφο ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ (εθεμήο νη «Αλαιπηηθνί Όξνη») είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο ησλ ληθεηψλ. ΟΡΟΙ 1] ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΚΑΘ ΣΡΟΠΟ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Σν Πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ επίζεκνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Vodafone CU Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη κφληκνη θάηνηθνη Ειιάδαο θαη Κχπξνπ θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε Δηνξγαλψηξηα έρεη ην δηθαίσκα, αθνχ δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνο εμαθξίβσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, απνθιεηζκνχ νπνηνπδήπνηε ζπκκεηέρνληνο απφ ην Πξφγξακκα. Δηθαίσκα απνθιεηζκνχ ππάξρεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα δειψζνπλ ςεπδή ζηνηρεία, αθφκα θαη αλ έρνπλ αλαθεξπρζεί ληθεηέο, θαη ζα επζχλνληαη απέλαληη ζηελ Δηνξγαλψηξηα γηα θάζε δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζε απηή απφ ηπρφλ ςεπδείο δειψζεηο. Δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα δελ απαηηείηαη ε αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο, νχηε ππάξρεη θάπνηα ρξέσζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η ζπκκεηνρή σζηφζν ζηελ παξνχζα πξνσζεηηθή ελέξγεηα πξνυπνζέηεη πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαδίθηπν κε δηθά ηνπο ηερληθά κέζα. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ παξφλησλ φξσλ, θαη ε ξεηή ζπλαίλεζε γηα ηελ εθνχζηα απνζηνιή ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα/ζπκκεηέρνπζα. 2] ΑΝΣΘΚΕΘΜΕΝΟ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ/ΠΡΟΩΘΗΣΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Η Δηνξγαλψηξηα, θαιεί ηνπο ρξήζηεο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ twitter αθνχ θάλνπλ follow ηελ CU λα γξάςνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε φια φζα απνιακβάλεη έλαο θνηηεηήο κε ηε ιέμε #studentsxclusive (ζε hashtag) θαη θπζηθά κe αλαθνξά/mention vodafonecu, πνπ είλαη ην Account ηεο δηνξγαλψηξηαο ζην twitter. ηφρνο ησλ δηαγσληδνκέλσλ είλαη λα κπνπλ ζηε θιήξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 27/02/13. Σξεηο (3) απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζα θεξδίζνπλ ηα δψξα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.

2 Η Δηνξγαλψηξηα δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε αλαθνξηθά κε ηελ εμαζθάιηζε, ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο δηαδηθηχνπ ή ηελ παξνρή ζρεηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν/ε αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα. Η πξφζβαζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ δηαθνκηζηή (server) θαη ηηο ηερληθέο θαη ινηπέο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η Δηνξγαλψηξηα ζεσξεί φηη θάζε ζπκκεηέρσλ είλαη θάηνρνο θαη έρεη ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ηεο δηεχζπλζεο IP πνπ δειψλεη-θαηέρεη. Η Δηνξγαλψηξηα δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ - ρξεζηψλ εθ ησλ άλσ αηηηψλ. 3] ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΠΡΟΩΘΗΣΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ - ΔΘΑΡΚΕΘΑ. Η Πξνσζεηηθή ελέξγεηα δηαξθεί απφ 25 Φεβξνπαξίνπ 2012 ψξα 17:00 θαη ζα νινθιεξσζεί ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2012 ψξα 17:00. Η ηξνπνπνίεζε απηή ζα ηζρχεη απηνδηθαίσο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ επίζεκε ζειίδα ηεο Vodafone CU ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε Δηνξγαλψηξηα απνηεινχλ ην επίζεκν φξγαλν ρξνλνκέηξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη ν Υξφλνο Έλαξμεο, ν Υξφλνο Λήμεο, θαζψο θαη ν ρξφλνο ελεξγήο απνζηνιήο ηεο ζπκκεηνρήο ή εκθαλνχο ιήςεο ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα. Δηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη, κεηά ηελ πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο σο άλσ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, θακία ζπκκεηνρή δε ζα γίλεηαη δεθηή θαη δε ζα δεζκεχεη ηε Δηνξγαλψηξηα εηαηξεία σο πξνο ην εκπξφζεζκν ηεο ζπκκεηνρήο. Οη ήδε ππνβιεζείζεο ζπκκεηνρέο κεηά ηε πάξνδν ηεο ιήμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο αλχπαξθηεο θαη νπδέλ επάγνληαη απνηέιεζκα, νχηε δεζκεχνπλ πιένλ ηε Δηνξγαλψηξηα ή/θαη νπνηνλδήπνηε ηξίην. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξνχζα πξνσζεηηθή ελέξγεηα απνδέρνληαη αλέθθιεηα φηη δελ απνθηνχλ δηθαίσκα ή απαίηεζε θαηά ηεο Δηνξγαλψηξηαο, νχηε λνκηκνπνηνχληαη λα δεηήζνπλ είηε ηε ζπλέρηζε ηνπ ιήμαληνο Πξνγξάκκαηνο, είηε παξάδνζε ησλ κε παξαδνζέλησλ δψξσλ είηε άιιε πεξαηηέξσ απνδεκίσζε. 4] ΡΗΣΗ ΔΗΛΩΗ- ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ - ΑΠΟΔΟΥΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην Πξφγξακκα απνδέρνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία επηθχιαμε ηνπο παξφληεο φξνπο ρξήζεο. Αλ θάπνηνο δελ απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ρξήζεο δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα. Επίζεο φινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ, δειψλνπλ θαη απνδέρνληαη ξεηψο θαη αλεπηθχιαθηα φηη: (α) ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη αιεζή. (β) είλαη ελήιηθνη άλσ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ.

3 (γ) ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο δελ πξνζβάιιεηαη νχηε κεηψλεηαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ελ ιφγσ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο Δηνξγαλψηξηαο. (δ) δελ πξνζβάιινπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ή ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. (ε) δελ πξνζβάιινπλ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ ή έρνπλ εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο. (ζη) παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπο ζηε Δηνξγαλψηξηα γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (internet) θαζ' φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. Η Δηνξγαλψηξηα επηθπιάζζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη δεκνζηεχζεη νπνηνδήπνηε εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ δηεμαγσγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. δ) παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ γεγνλφηνο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξφηεξεο ελεκέξσζεο ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο. Η Δηνξγαλψηξηα επίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ θιήξσζε θαη ηελ απφδνζε ησλ δψξσλ. 5] ΑΠΟΚΛΕΘΜΟ ΔΘΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΩΝ. Απφ ην Δηαγσληζκφ απνθιείνληαη φζνη εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (α) Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζε αλειίθνπο λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπ ηζηφηνπνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα αθφκα θαη αλ ε ρξήζε απηή ζπλίζηαηαη ζε απιή επίζθεςή ηνπ, θαη νη ελήιηθεο γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπο νθείινπλ λα έρνπλ ιάβεη φια εθείλα ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλειίθσλ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αλήιηθνη είηε επηζθεθζνχλ απιά ηνλ Θζηφηνπν είηε εγγξαθνχλ ζε απηφλ σο εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ε κέιε θαη απνθηήζνπλ ινγαξηαζκφ πξφζβαζεο ζην twitter, δειψλνληαο αλαθξηβή θαη ςεπδή εκεξνκελία γέλλεζεο, ε Δηνξγαλψηξηα δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν έθζεζή ηνπο ζην πεξηερφκελν ηνπ Θζηφηνπνπ. Ο ρξήζηεο πνπ δήισζε ςεπδή ζηνηρεία επζχλεηαη απέλαληη ζηελ εηαηξεία γηα θάζε δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζηελ Εηαηξεία απφ ηελ ςεπδή απηή δήισζε. Όζνλ αθνξά ηνλ αλήιηθν ρξήζηε πνπ δήισζε ςεπδή ζηνηρεία επζχλεηαη καδί κε ηνπο έρνληεο ηελ επηκέιεηα απηνχ. (β) Όζνη ξεηά δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη κε ηνπο παξφληεο φξνπο ρξήζεο. (γ) Οη εξγαδφκελνη ηεο Δηνξγαλψηξηαο θαζψο θαη νη εξγαδφκελνη ηεο ATCOM. (δ) ηα πξφζσπα ζπγγέλεηαο α' θαη β' βαζκνχ κε ηνπο αλσηέξσ ππφ (γ) εξγαδφκελνπο θαη νη ζχδπγνη ησλ εξγαδφκελσλ απηψλ. Η Δηνξγαλψηξηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα (αιιά δελ ππνρξενχηαη) λα απνθιείζεη απφ ην Πξφγξακκα, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην δηεμαγσγήο ηνπ, πξφζσπα πνπ, θαηά ηελ άπνςε ηεο είλαη πηζαλφ λα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη (ή λα έρνπλ απνπεηξαζεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ) αζέκηηα κέζα αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ή παξαβνχλ θάπνηνλ απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ωο αζέκηηα κέζα λννχληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ε ρξήζε ζπζθεπψλ, δηαηάμεσλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή/θαη ινγηζκηθνχ πξνο δηεπθφιπλζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ή πνιιαπιψλ ζπκκεηνρψλ ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε, ππνθινπή θιπ.

4 6] ΚΛΗΡΩΗ - ΔΩΡΑ Μεηά ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε βάζε ην ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ζπκκεηνρψλ θαηά ηα παξαπάλσ, ζα γίλεη θιήξσζε, ε νπνία ζα αλαδείμεη θαη ηνπο ηξεηο (3) ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ νη νπνίνη θα κερδίζουν από ένα Sony Xperia Neo V κινηηό ηηλέθωνο.. Επηπιένλ, ζα επηιερζνχλ θαη 3 αλαπιεξσκαηηθνί. Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα κπνξεί λα αλαδεηρζεί κφλν κία (1) θνξά ληθεηήο θαη λα ιάβεη κφλν έλα (1) δψξν. Γηα ηελ απφδνζε ησλ δψξσλ, ηεο νπνίαο (απφδνζεο) νη ηξφπνη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαησηέξσ, νη ηπρεξνί ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα ζηε Δηνξγαλψηξηα εηαηξεία. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ δψξσλ νη ληθεηέο ζα πξέπεη λα εκθαληζηνχλ εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη παξαθάησ. Ελαιιαθηηθά ην δψξν ην παξαιακβάλεη ν αληίζηνηρνο επηιαρψλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ θιήξσζε. Σα δψξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ηα παξαθάησ: Οη ηξεηο (3) ηπρεξνί ληθεηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ θιήξσζε ζα θεξδίζνπλ απφ έλα Sony Xperia Neo V κινηηό ηηλέθωνο. Οη ληθεηέο ζα ελεκεξψλνληαη κε πξνζσπηθφ κήλπκα ζην twitter (DM) αιιά θαη κε γηα λα ελεκεξψζνπλ αλαιπηηθά γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, φπσο νλνκαηεπψλπκφ, δηεχζπλζε θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, γηα λα επηθνηλσλήζεη ε CU καδί ηνπο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ. Οη ληθεηέο ηνπ Δηαγσληζκνχ ζα ελεκεξσζνχλ ηελ Σεηάξηε ζηηο 27/02/2013 ελψ ζα ππάξρεη θαη ζειίδα ληθεηψλ ζην site ηεο Vodafone CU αιιά ζα αλαθνηλσζνχλ θαη ζην Twitter. Οη ληθεηέο ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ πίζσ κε ην mail πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κέζσ twitter ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ην αξγφηεξν κέρξη 10 κέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ Δηαγσληζκνχ ελψ ε Vodafone CU ζα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο κε επηζηνιή εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε ληθεηή. Σα δψξα είλαη πξνζσπηθά, δε κεηαβηβάδνληαη, δελ αληηθαζίζηαληαη απφ άιια πξφζσπα θαη δελ αληαιιάζζνληαη κε ρξήκαηα. Η επζχλε ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ δψξνπ. Κάζε δψξν πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν αθπξψλεηαη θαη ν ληθεηήο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζεη άιιν ή νπνηνδήπνηε αληίηηκν ή απνδεκίσζε. Η δηνξγαλψηξηα εηαηξία κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δψξσλ.

5 Η «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αμηψζεη απφ έθαζην ληθεηή ηελ παξνρή έγγξαθεο ζπγθαηάζεζήο ηνπ, θαηά ηελ ειεχζεξε θαη αλεπεξέαζηε βνχιεζε εθάζηνπ ληθεηή, γηα ηε ρξήζε ησλ ειάρηζησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ ηνπο ζηελ Θζηνζειίδα ηνπ Δηαγσληζκνχ ή ζην πιαίζην νηαζδήπνηε άιιεο ζρεηηδφκελεο κε ην Δηαγσληζκφ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. Οη ληθεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξίζνπλ ππνθαηάζηαην πξφζσπν γηα ηε ιήςε ηνπο νχηε θαη λα δεηήζνπλ ηελ αληαιιαγή ηνπο κε ρξήκαηα ή άιια αληηθαηαζηαηά πξάγκαηα. Καη' εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, νη ληθεηέο δχλαληαη ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ θσιχκαηνο λα εμνπζηνδνηήζνπλ λνκίκσο άιιν πξφζσπν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ Δψξνπ ηνπο κε ζρεηηθή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, λνκίκσο ζεσξεκέλε. Η επζχλε ηεο Δηνξγαλψηξηαο πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δψξσλ. Κάζε δψξν πνπ δελ αλαδεηείηαη απφ ηνλ ηπρεξφ γηα δέθα (10) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ κελχκαηνο απφ ηελ δηνξγαλψηξηα θαη ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ιήγεη θαη ν ληθεηήο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζεη άιιν ή νπνηνδήπνηε αληίηηκν ή απνδεκίσζε. Η Δηνξγαλψηξηα δηθαηνχηαη λα πξνζδηνξίζεη θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δψξσλ. Αλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλσλία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο) κε ηνλ ληθεηή/ληθήηξηα εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ απνζηνιή πξνζσπηθνχ κελχκαηνο απφ ηε δηνξγαλψηξηα, ηφηε ε Δηνξγαλψηξηα απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν ληθεηή. Αλ νπνηνζδήπνηε ληθεηήο / ληθήηξηα δελ βξεζεί, αξλεζεί ην δψξν ηνπ ή δελ εκθαληζηεί γηα ηελ παξαιαβή ηνπ, ηφηε ε Δηνξγαλψηξηα απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε γηα ηελ απφδνζε δψξνπ. Η Δηνξγαλψηξηα θαη ρνξεγφο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψλεη κέζσ twitter, Facebook, SMS, banner, θαηαρσξίζεηο ζε πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο, ηα νλφκαηα ησλ ληθεηψλ. Με ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα νη ζπκκεηέρνληεο δίδνπλ ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Δηεπθξηλίδεηαη φηη ε θαηαθχξσζε νπνηνπδήπνηε Δψξνπ ζην ληθεηή απηνχ ηειεί επηπξνζζέησο ππφ ηελ αλαβιεηηθή αίξεζε ηεο πξνζθφκηζεο θαη επίδεημεο ζηε Δηνξγαλψηξηα απφ ηνλ ελ ιφγσ ληθεηή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα φξν (επίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο) εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δψξνπ. Πξνο απνθπγή νπνηαζδήπνηε ακθηζβήηεζεο, θαλείο ζπκκεηέρσλ δελ ζεσξείηαη νχηε θαη λνκηκνπνηείηαη σο νξηζηηθφο ληθεηήο ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο, παξά κφλνλ εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε απφδνζε πξνο απηφλ ηνπ Δψξνπ ζχκθσλα κε ηα εδψ νξηδφκελα. Οπνηνζδήπνηε δε απφ ηνπο ληθεηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην αθφκα θαη απηφ ηεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ δψξσλ, κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: α. ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή δήισζε παξαιαβήο θαη απνδνρήο δψξνπ θαη β. ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ απνδερζεί πιήξσο ηνπο παξφληεο φξνπο ζην ζχλνιφ ηνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο. Σπρφλ δεκνζίεπζε νλφκαηνο πξνζψπνπ θεξφκελνπ σο ληθεηή ζηελ Θζηνζειίδα

6 ηνπ Δηαγσληζκνχ δελ θαζηζηά ην απνηέιεζκα νξηζηηθφ νχηε θαη ζεκειηψλεη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ. 7] ΔΗΜΟΘΟΣΗΣΑ Οη φξνη έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ Vodafone CU ζην δηαδίθηπν Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ ζην Δηαγσληζκφ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη κε έμνδά ηνπ λα ιακβάλεη αθξηβέο αληίγξαθν ησλ παξφλησλ φξσλ, 8] ΕΤΘΤΝΗ ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη ε Δηνξγαλψηξηα γηα ηπρφλ άκεζεο ή έκκεζεο δεκίεο, δαπάλεο θαη έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ δπζιεηηνπξγία ή θαζπζηέξεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ζρεηηθά κε ηα δψξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Επίζεο ε Δηνξγαλψηξηα δελ ππέρεη νπδεκία επζχλε, πνηληθή ή αζηηθή πξνο νπνηνλδήπνηε ληθεηή ή ηξίην, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε ζπκβεί θαη/ή δεκία θαη/ή βιάβε ζσκαηηθή ή πιηθή ήζειε πξνθιεζεί ζε απηνχο ζρεηηδφκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηα δψξα ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Επηζεκαίλεηαη φηη ην twitter ζε θακία πεξίπησζε δελ ζρεηίδεηαη, δηαρεηξίδεηαη, πξνσζεί ή εληζρχεη ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. Η Δηνξγαλψηξηα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ιήςεο νηαζδήπνηε απαηηνχκελεο ζπλαίλεζεο, άδεηαο θνθ απφ ην θνηλσληθφ δίθηπν twitter πξνθεηκέλνπ γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο. Η Δηνξγαλψηξηα δελ επζχλεηαη ζε νηαδήπνηε πεξίπησζε γηα ηπρφλ άκεζεο ή έκκεζεο δεκίεο, δαπάλεο θαη έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ δπζιεηηνπξγία ή θαζπζηέξεζε, απφδνζε θαη γεληθά κε ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε ησλ δψξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η Δηνξγαλψηξηα δελ ειέγρεη ηε δηαζεζηκφηεηα, ην πεξηερφκελν, ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ πνηφηεηα, ηελ πιεξφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ άιισλ ηζηνηφπσλ, ζηηο νπνίεο παξαπέκπεη ν ηζηφηνπνο κέζσ «δεζκψλ», hyperlinks ή δηαθεκηζηηθψλ δεκηνπξγηθψλ. πλεπψο, γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα παξνπζηαζζεί θαηά ηελ επίζθεςε ή ρξήζε άιισλ ηζηνηφπσλ, νη ρξήζηεο αλαγλσξίδνπλ, φηη πξέπεη λα απεπζπλζνχλ απεπζείαο ζηνπ αληίζηνηρνπο ηζηνηφπνπο, νη νπνίνη θαη θέξνπλ αθέξαηα ηελ αληίζηνηρε επζχλε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε Δηνξγαλψηξηα πηνζεηεί ή απιψο απνδέρεηαη ην πεξηερφκελν ή ηηο ππεξεζίεο ησλ ηζηνηφπσλ ζηνπο νπνίνπο ν Θζηφηνπνο παξαπέκπεη ή/θαη ζπλδέεηαη κε απηά θαζ' νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. 9] ΕΜΠΟΡΘΚΑ ΗΜΑΣΑ - ΠΝΕΤΜΑΣΘΚΗ ΘΔΘΟΚΣΗΘΑ Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ηεο Δηνξγαλψηξηαο ή/θαη Υνξεγνχ. ε θακία άιιε πεξίπησζε δελ ζα δεηεζεί νηαδήπνηε ηέηνηνπ είδνπο θαηαρψξεζε. Η ζπλαίλεζε δίδεηαη θαη φηαλ πξνβαίλεη ΕΚΟΤΘΩ ζε ζρνιηαζκφ ή ςεθνθνξία ή θνηλή ρξήζε ή πξφζθιεζε ή retweet φπσο απηφ δεκνζηεχεηαη ζηελ σο άλσ ηζηνζειίδα. 10) ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΡΗΣΗ ΔΗΛΩΗ ΤΝΑΘΝΕΗ - ΑΝΑΦΟΡΘΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΘΟΡΓΑΝΩΣΡΘΑ

7 Η ζπκκεηνρή θάζε πξνζψπνπ ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ ζπληζηά θαη αλεπηθχιαθηε ζπλαίλεζε ζηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γηα ηελ ζχζηαζε αξρείνπ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ Δηνξγαλψηξηα θαη ηελ ππεχζπλε εηαηξία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνζσπηθά δεδνκέλα). Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζπλαηλνχλ ζηελ παξάδνζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξνο ηελ ππεχζπλε εηαηξία γηα παξαθνινχζεζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αληίζηξνθα. Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνπ αξρείνπ είλαη ε «ATCOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΜΠΟΡΘΑ & ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟΤ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο ζηε νδφ Αξηζηνηέινπο 95 (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο : ). Η επεμεξγαζία ηνπ αξρείνπ γίλεηαη απφ ηελ «ATCOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΜΠΟΡΘΑ & ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟΤ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ», κε ηελ νπνία ε Δηνξγαλψηξηα ζπλεξγάδεηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ (database) πνπ ζα ηεξεί ε «ATCOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΜΠΟΡΘΑ & ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟΤ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ" Η ζχζηαζε ηνπ αξρείνπ έρεη ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ/ηξηψλ ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θαη ε πξνψζεζε πξντφλησλ ηεο δηνξγαλψηξηαο κέζσ απνζηνιήο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Σα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία ζα εληαρζνχλ ζην αξρείν έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε απηφ θαη αληίξξεζεο αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ ηα αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ λφκνπ 2472/ ) ΡΗΣΗ ΔΗΛΩΗ ΤΝΑΘΝΕΗ - ΑΝΑΦΟΡΘΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΣΑΘΡΘΑ ΔΘΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ Με ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ -ζπκκεηερνπζψλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζα ζπζηαζεί αξρείν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην νπνίν έρεη γίλεη λφκηκε γλσζηνπνίεζε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ ηπγράλεη ε δηνξγαλψηξηα εηαηξεία «ATCOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΜΠΟΡΘΑ & ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟΤ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ» πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο ζηε νδφ Αξηζηνηέινπο 95 θαη κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζε απηή ζην ηειέθσλν (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: ). Η επεμεξγαζία ηνπ αξρείνπ γίλεηαη απφ ηελ αλψλπκε εηαηξεία «ATCOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΜΠΟΡΘΑ & ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟΤ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο ζηε νδφ Αξηζηνηέινπο 95. Σξίηνη απνδέθηεο ηνπ αξρείνπ δελ ππάξρνπλ. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε ζπκκεηέρσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο, ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηνπ πνπ ζα απεπζχλεη ζηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζηε Σδαβέιια 1-3, Υαιάλδξη, Αηηηθή ή ζηελ εηαηξία επεμεξγαζίαο κε ηελ επσλπκία «ATCOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΜΠΟΡΘΑ & ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟΤ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο ζηε νδφ Αξηζηνηέινπο 95 θαη κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζε απηή ζην ηειέθσλν (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο : ). 12] ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ αλαθχςεη ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ζα επηιχεηαη θαηαξρήλ απφ ηξηκειή επηηξνπή ηεο απνθιεηζηηθήο επηινγήο ηεο Δηνξγαλψηξηαο θαη Υνξεγνχ. Η θξίζε ηεο Επηηξνπήο ζηηο

8 πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο αξκφδηα νξίδνληαη ηα Δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ θαη εθαξκνζηέν δίθαην ην Ειιεληθφ αθφκα θαη απφ κε κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο Ειιάδαο, ην δίθαην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ην απνξξένλ δίθαην απφ ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπλζήθεο. Οπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ αλσηέξσ φξσλ, θξηζεί αληίζεηε πξνο ην Νφκν, παχεη απηνδηθαίσο λα ηζρχεη, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ζίγεηαη ε ηζρχο ησλ ινηπψλ φξσλ.

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER Οη Εηαηξείεο ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ θαη Cytamobile-Vodafone (εθεμήο νη «Δηνξγαλσηέο») πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE, πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «KANTE LIKE ΚΑΙ ΚΔΡΓΙΣΔ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ 20 ΓΙΠΛΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΓΙΑ ΣO JUMPING FISH FESTIVAL» 1] Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «KANTE LIKE ΚΑΙ ΚΔΡΓΙΣΔ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ 20 ΓΙΠΛΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΓΙΑ ΣO JUMPING FISH FESTIVAL» 1] Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «KANTE LIKE ΚΑΙ ΚΔΡΓΙΣΔ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ 20 ΓΙΠΛΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΓΙΑ ΣO JUMPING FISH FESTIVAL» 1] Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «KANTE LIKE ΚΑΗ ΚΔΡΓΗΣΔ ΜΗΑ ΑΠΟ ΣΗ 15 ΓΗΠΛΔ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ AVANT PREMIERE ΣΖ ΣΑΗΝΗΑ ΣΟ ΛΤΚΟΦΩ ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ: ΥΑΡΑΤΓΖ, ΜΔΡΟ

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «KANTE LIKE ΚΑΗ ΚΔΡΓΗΣΔ ΜΗΑ ΑΠΟ ΣΗ 15 ΓΗΠΛΔ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ AVANT PREMIERE ΣΖ ΣΑΗΝΗΑ ΣΟ ΛΤΚΟΦΩ ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ: ΥΑΡΑΤΓΖ, ΜΔΡΟ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «KANTE LIKE ΚΑΗ ΚΔΡΓΗΣΔ ΜΗΑ ΑΠΟ ΣΗ 15 ΓΗΠΛΔ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ AVANT PREMIERE ΣΖ ΣΑΗΝΗΑ ΣΟ ΛΤΚΟΦΩ ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ: ΥΑΡΑΤΓΖ, ΜΔΡΟ 1» 1] Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΘΝΗΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο.

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο. ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο. 1] ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ISOBAR IPROSPECT AE.», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο, Αξηζηνηέινπο 95 (εθεμήο «Γηνξγαλψηξηα»),

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγσληζκφο WIND YOUTUBE QUIZ

Γηαγσληζκφο WIND YOUTUBE QUIZ Γηαγσληζκφο WIND YOUTUBE QUIZ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ αλψλπκε εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ «WIND Διιάο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ», κε έδξα ηεο ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λεσθ. Κεθηζίαο αξ. 66, ηειέθσλν 210 6158000 (εθεμήο θαινχκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ 1] Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΘΗΛΖΡΔΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΔΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα»), πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ. Η ππεξεζία παξέρεηαη απφ 8.00 π.μ. έσο 10.00 μ.μ. θαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κέζσ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (agents).

ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ. Η ππεξεζία παξέρεηαη απφ 8.00 π.μ. έσο 10.00 μ.μ. θαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κέζσ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (agents). ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ Οη παξφληεο φξνη ρξήζεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο «ΟΔΗΓΟ ΔΗΜΟΙΟΤ 14500» (εθεμήο «ε ππεξεζία») πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ ζχληνκνπ θσδηθνχ 14500 απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νύχτες Πρεμιέρας COSMOTE SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νύχτες Πρεμιέρας COSMOTE SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νύχτες Πρεμιέρας COSMOTE SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι ζσμμεηοτής ζε Πρόγραμμα προωθηηικών Ενεργειών με διαδικαζία άμεζης νίκης και ηίηλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι ζσμμεηοτής ζε Πρόγραμμα προωθηηικών Ενεργειών με διαδικαζία άμεζης νίκης και ηίηλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι ζσμμεηοτής ζε Πρόγραμμα προωθηηικών Ενεργειών με διαδικαζία άμεζης νίκης και ηίηλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ.Β.Δ.» πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες» ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΛΑΣΕ ΕΣΑΙΡΙΑ, ΠΕΛΑΣΗ

ΠΕΛΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΛΑΣΕ ΕΣΑΙΡΙΑ, ΠΕΛΑΣΗ Όροι Υρήζες To «MedOrganizer» (Medicine Organizer), πνπ απφ εδψ θαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο ζα αλαθέξεηαη σο ΕΦΑΡΜΟΓΗ, είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξία Codnext Software Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαηξεία «Β2B TECH A.E.», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία «ΓΔΩΡΓΙΑΚΟ Γ.

Η εηαηξεία «Β2B TECH A.E.», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία «ΓΔΩΡΓΙΑΚΟ Γ. ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΥ Η εηαηξεία «Β2B TECH A.E.», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία «ΓΔΩΡΓΙΑΚΟ Γ. ΜΑΥΡΙΓΗ Θ. Ο.Δ.» (νη «Δηνξγαλψηξηεο Εηαηξείεο») δηνξγαλψλνπλ Δηαγσληζκφ Κιήξσζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο πξψηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ TH AUTOVISION «ΟΛΟΙ AUTOVISION»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ TH AUTOVISION «ΟΛΟΙ AUTOVISION» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ TH AUTOVISION «ΟΛΟΙ AUTOVISION» Η ΑUTOVISION SAKAR A.E, Ρνβέξηνπ Γθάιιη 77, 16346, Κάησ Ηιηνχπνιε, δηνξγαλψλεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, Γηαγσληζκφο)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα