ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΘΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εγνατίασ 156, Θεςςαλονίκθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Οι οικοδομικζσ εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ςτα πλαίςια του ζργου του κζματοσ αφοροφν ςε εργαςίεσ που ζχουν ςκοπό τθ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων πακθτικισ πυροπροςταςίασ ςε διάφορουσ χϊρουσ του Πανεπιςτθμίου, όπωσ ο υπόγειοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ, το κλιμακοςτάςιο του κτιρίου διοίκθςθσ, το εςτιατόριο κ.α. Συγκεκριμζνα: Κτίριο Διοίκηςησ Οι κφρεσ ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτο κλιμακοςτάςιο ςτον 1 και 2 ο όροφο του κτιρίου Διοίκθςθσ (κτίριο Ε) είναι με ξφλινο ςκελετό και τηάμι, δίφυλλεσ ανοιγόμενεσ με ςτακερό φεγγίτθ, διαςτάςεων 30x40 ςτο επάνω μζροσ τουσ. (βλ. ςχ. Α1). Στο ζργο προβλζπεται αρχικά θ κακαίρεςθ τουσ και θ αντικατάςταςθ τθσ ξφλινθσ κφρασ με δίφυλλθ μεταλλικι πυράντοχθ κφρα 90 λεπτϊν με φεγγίτθ και διπλι μπάρα πανικοφ διαςτάςεων 1,65x2,15. Ο ςτακερόσ φεγγίτθσ (1,65x1,00) κα αντικαταςτακεί από διπλι γυψοςανίδα πυράντοχθ πάχουσ 12.5mm με πυκνό μεταλλικό ςκελετό και μόνωςθ από πετροβάμβακα ενδιάμεςα. Υπόγειοσ χώροσ ςτάθμευςησ Στον υπόγειο χϊρο ςτάκμευςθσ καταλιγουν τα κλιμακοςτάςια των 4 πφργων του Πανεπιςτθμίου. Σκοπόσ τθσ μελζτθσ είναι θ πυροπροςταςία των πφργων από ενδεχόμενθ πυρκαγιά ςτον χϊρο του Parking. Αναλυτικά: Α. Κλιμακοςτάςιο κτιρίου Ε ςτο Parking Όπωσ φαίνεται ςτο ςχ. Α2 θ υφιςτάμενθ κφρα είναι από ςκελετό αλουμινίου με τηάμι και υπάρχει και ςτακερόσ φεγγίτθσ. Στθν προτεινόμενθ κατάςταςθ θ κφρα κα αντικαταςτακεί από πυράντοχθ μονόφυλλθ κφρα 120min με φεγγίτθ 30x40 και μπάρα πανικοφ, διαςτάςεων 0.90x2.05, ενϊ το ςτακερό υαλοςτάςιο κα αντικαταςτακεί με πυράντοχθ γυψοςανίδα διπλι εξωτερικά και μονι εςωτερικά με πετροβάμβακα και μεταλλικό ςκελετό κακϊσ και [1]

2 επζνδυςθ εςωτερικά (ι και εςωτερικά από το μζροσ του κλιμακοςτάςιου) με κατακόρυφουσ ςιδθροςωλινεσ Φ20. Β. Κλιμακοςτάςιο κεντρικισ ειςόδου (αριςτερά του κυρωρείου) προσ parking Θ πλευρά του κλιμακοςταςίου ςτθν πλευρά του πάρκινγκ όπωσ φαίνεται και ςτο ςχζδιο Α3 αποτελείται από ζνα υαλοςτάςιο ςτακερό με δίφυλλθ κφρα 1,65x2.15. Στθν προτεινόμενθ κατάςταςθ θ κφρα κα αντικαταςτακεί από πυράντοχθ δίφυλλθ κφρα 120min με φεγγίτεσ 30x40 και διπλι μπάρα πανικοφ, διαςτάςεων 2.10x2.30 ενϊ το ςτακερό υαλοςτάςιο κα αντικαταςτακεί με πυράντοχθ γυψοςανίδα διπλι εξωτερικά και μονι εςωτερικά με μεταλλικό ςκελετό και πετροβάμβακα και επζνδυςθ εςωτερικά (ι και εςωτερικά από το μζροσ του κλιμακοςτάςιου) με κατακόρυφουσ ςιδθροςωλινεσ Φ20. Γ. Κλιμακοςτάςιο κτιρίου ΚΗ προσ parking Θ κφρα του κλιμακοςταςίου ςτο πάρκινγκ είναι μονι με ζναν ςτακερό φεγγιτι όπωσ φαίνεται και ςτο ςχζδιο Α4. Θ κφρα κα αντικαταςτακεί από πυράντοχθ μονόφυλλθ κφρα 90min με φεγγίτθ και μπάρα πανικοφ, κα ανοίγει από το parking προσ το εςωτερικό του κτιρίου και κα είναι διαςτάςεων 1.10x2.15 ενϊ το ςτακερό υαλοςτάςιο κα αντικαταςτακεί με πυράντοχθ γυψοςανίδα διπλι εξωτερικά και μονι εςωτερικά με μεταλλικό ςκελετό, μόνωςθ με πετροβάμβακα και επζνδυςθ εςωτερικά (ι και εςωτερικά από το μζροσ του κλιμακοςτάςιου) με κατακόρυφουσ ςιδθροςωλινεσ Φ20. Δ. Κλιμακοςτάςιο κτιρίου ΓΔ προσ parking To κλιμακοςταςίου του κτιρίου ΓΔ καταλιγει ςτο πάρκινγκ μζςω μίασ κφρασ (υαλοςτάςιο) ανοιγόμενθσ και μία κφρα ςφραγιςμζνθ όπωσ φαίνεται και ςτο ςχζδιο Α5. Θ κφρα κα αντικαταςτακεί από πυράντοχθ μονόφυλλθ κφρα 90min με φεγγίτθ και μπάρα πανικοφ, κα ανοίγει από το parking προσ το εςωτερικό του κτιρίου και κα είναι διαςτάςεων 0.85x2.05 ενϊ το ςτακερό υαλοςτάςιο (θ κλειςτι κφρα) κα αντικαταςτακεί με πυράντοχθ γυψοςανίδα διπλι εξωτερικά και μονι εςωτερικά με μεταλλικό ςκελετό, μόνωςθ με πετροβάμβακα και επζνδυςθ εςωτερικά (ι και εςωτερικά από το μζροσ του κλιμακοςτάςιου) με κατακόρυφουσ ςιδθροςωλινεσ Φ20. Ε. Γυμναςτιριο (κτίριο ΘΘ) προσ parking Θ κφρα του γυμναςτθρίου που καταλιγει ςτο πάρκινγκ είναι δίφυλλθ τηαμωτι διαςτάςεων 1.25x2.05 όπωσ φαίνεται και ςτο ςχζδιο Α6. Θ κφρα κα αντικαταςτακεί από πυράντοχθ μονόφυλλθ κφρα 90min με φεγγίτθ και μπάρα πανικοφ, κα ανοίγει από το parking προσ το εςωτερικό του κτιρίου και κα είναι διαςτάςεων 1.20x2.05. [2]

3 ΣΤ. Βοθκθτικοί χϊροι με όψεισ ςτο πάρκινγκ Οριςμζνοι χϊροι που βρίςκονται ςε όροφο πάνω από το πάρκινγκ, όπωσ το εργαςτιριο του ξυλουργοφ, το ψυχροςτάςιο κ.α., ζχουν μια όψθ τουλάχιςτον ςτο χϊρο του πάρκινγκ και αποτελείται από ςτακερό υαλοςτάςιο και οριςμζνα ανοιγόμενα (ςυρόμενα) παράκυρα διαςτάςεων αλλά και από μεταλλικζσ κφρεσ. Τα υαλοςτάςια αυτά κα κακαιρεκοφν ςτο ςφνολό τουσ και κα αντικαταςτακοφν από πυράντοχθ γυψοςανίδα διπλι εξωτερικά και μονι εςωτερικά με μεταλλικό ςκελετό όπου κα υπάρχει ςε διάφορα ςθμεία, για τον αεριςμό του χϊρου διάφραγμα πυροπροςταςίασ (fire damper) διαςτάςεων 50x50 τουλάχιςτον. Για τον άμεςο αεριςμό κα τοποκετθκεί, και όπου αυτό είναι εφικτό, κφρα πυράντοχθ τηαμωτι διαςτάςεων περίπου 0.90x2.10 που κα ανοίγει από το parking προσ το εςωτερικό του κτιρίου και κα τοποκετθκοφν εξωτερικά για αςφάλεια από πτϊςθ, οριηόντια ςίδερα Φ20. Συγκεκριμζνα: 1. Υαλοςτάςιο 2.00x14.50 (αποκικθ ξυλουργοφ): Αντικατάςταςθ με πυράντοχθ γυψοςανίδα και τοποκζτθςθ fire damper διαςτάςεων περίπου 50x Υαλοςτάςιο 2.00x5.50 (αποκικθ ξυλουργοφ): Αντικατάςταςθ με πυράντοχθ γυψοςανίδα και τοποκζτθςθ τηαμωτισ πυράντοχθσ κφρασ διαςτάςεων 0.90x Υαλοςτάςιο 2.00x11.10 (ψυχροςτάςιο): Αντικατάςταςθ με πυράντοχθ γυψοςανίδα και τοποκζτθςθ fire damper διαςτάςεων περίπου 50x Μεταλλικζσ κφρεσ (2 τεμ) διαςτάςεων 1.80x2.00: Αντικατάςταςθ με πυράντοχθ γυψοςανίδα και τοποκζτθςθ fire damper διαςτάςεων περίπου 50x50. Σε αίκουςα του τμιματοσ μουςικισ με κφρια όψθ ςτον χϊρο του πάρκινγκ (βλ. ςχ. Α7) υπάρχει υαλοςτάςιο αλουμινίου που κα πρζπει να αντικαταςτακεί από αντίςτοιχο πυράντοχο υαλοςτάςιο, με κφρα μονόφυλλθ τηαμωτι, διαςτάςεων 1.00x2.15 με μπάρα πανικοφ. Σε άλλθ κζςθ και ςυγκεκριμζνα ςτα αποδυτιρια του γυμναςτθρίου, υπάρχουν ανακλινόμενα παράκυρα διαςτάςεων 0.40x3.0 και 0.40x4.75 για αεριςμό από τον χϊρο του πάρκινγκ. Αυτά κα κακαιρεκοφν και κα αντικαταςτακοφν από πυράντοχθ γυψοςανίδα διπλι εξωτερικά και μονι εςωτερικά με μεταλλικό ςκελετό και κα υπάρχει ςε διάφορα ςθμεία, για τον αεριςμό του χϊρου, διάφραγμα πυροπροςταςίασ (fire damper) διαςτάςεων περίπου 25x50εκ. [3]

4 Σε οριςμζνεσ κζςεισ του parking υπάρχουν πόρτεσ μεταλλικζσ (ςυγκεκριμζνα 3 κφρεσ διαςτάςεων 0.90x2.10) οι οποίεσ κα αντικαταςτακοφν από αντίςτοιχεσ πυράντοχεσ 90min με μπάρα πανικοφ χωρίσ φεγγίτθ. Στθν είςοδο του πάρκινγκ από τθν Γρ. Λαμπράκθ βρίςκεται μεταλλικι πόρτα 0.90x2.00θ οποία ζχει καταργθκεί και θ οποία κα αντικαταςτακεί από πυράντοχθ γυψοςανίδα διπλι εξωτερικά και μονι εςωτερικά. Σε κζςθ του πάρκινγκ υπάρχει μεταλλικι ςυρόμενθ κφρα διαςτάςεων 4.35x2.0 που οδθγεί ςε αποκικθ του τμιματοσ προμθκειϊν. Θ κφρα αυτι κα αντικαταςτακεί από πυράντοχθ δίφυλλθ ανοιγόμενθ κφρα 90min με διπλι μπάρα πανικοφ, κα ανοίγει από το χϊρο τθσ αποκικθσ προσ το χϊρο του πάρκινγκ και κα είναι διαςτάςεων 2.30x2.00 ενϊ το υπόλοιπο τμιμα διαςτάςεων 2.00x2.00 κα αντικαταςτακεί με πυράντοχθ γυψοςανίδα διπλι εξωτερικά και μονι εςωτερικά με μεταλλικό ςκελετό και επζνδυςθ εςωτερικά (ι και εςωτερικά από το μζροσ του κλιμακοςτάςιου) με κατακόρυφουσ ςιδθροςωλινεσ Φ20. (βλ. ςχ. Α8) Εςτιατόριο Οι διαχωριςτικζσ κφρεσ του μαγειρίου και του χϊρου ςίτιςθσ ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ είναι με ξφλινο ςκελετό και τηάμι, μονόφυλλεσ ανοιγόμενεσ. Στο ζργο προβλζπεται αρχικά θ κακαίρεςθ τουσ και θ αντικατάςταςι τουσ με μονόφυλλθ μεταλλικι πυράντοχθ κφρα 90 λεπτϊν με μπάρα πανικοφ διαςτάςεων 1.00x2.10. Ζξοδοσ κινδφνου από αίθουςα κρουςτών ςτο Α υπόγειο Θ ζξοδοσ κινδφνου είναι μία μεταλλικι κφρα τηαμωτι διαςτάςεων 1.25x2.10 θ οποία κα αντικαταςτακεί με μονόφυλλθ πυράντοχθ κφρα 90 λεπτϊν με φεγγίτθ και μπάρα πανικοφ διαςτάςεων 1.25x2.10. Σειρά παραθφρων ςτουσ τελευταίουσ ορόφουσ των πφργων ΚΗ, ΘΘ και ΓΔ. Στθν οροφι του τελευταίου ορόφου του πφργου ΓΔ, υπάρχουν 3 ςειρζσ ςτακερϊν παρακφρων - φεγγιτϊν με ςκοπό τον φυςικό φωτιςμό των κοινόχρθςτων χϊρων των πφργων. Θ κάκε ςειρά αποτελείται από 7 ςτακερά πλαίςια φεγγιτϊν (διαςτάςεων 1,0x0,40 το κακζνα ςτακερό πλαίςιο). Προτείνεται θ αντικατάςταςθ και των τριϊν ςειρϊν (7,0x0,40) ςε κάκε κτίριο του πφργου ΓΔ με νζα κουφϊματα αλουμινίου, με ςκοπό πζραν του φυςικοφ [4]

5 φωτιςμοφ και τον αεριςμό του χϊρου ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ (τθν απομάκρυνςθ του καπνοφ). Στον πίνακα που ακολουκεί δίνεται ςυνοπτικά το είδοσ και ο αρικμόσ των πυράντοχων κυρϊν που προβλζπονται από τθ μελζτθ. ΕΙΔΟ ΠΤΡΑΝΣΟΧΗ ΘΤΡΑ ΔΙΑΣΑΕΙ ΠΟΟΣΗΣΑ (τεμάχια) ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Μονόφυλλθ χωρίσ φεγγίτθ 0.90x min, μπάρα πανικοφ 1.00x min, μπάρα πανικοφ Μονόφυλλθ με φεγγίτθ 30x x min, μπάρα πανικοφ 0.90x min, μπάρα πανικοφ 1.10x min, μπάρα πανικοφ 1.25x min, μπάρα πανικοφ Δίφυλλθ χωρίσ φεγγίτθ 2.30x min, με διπλι μπάρα πανικοφ Δίφυλλθ με φεγγίτθ 30x x min, με διπλι μπάρα πανικοφ 2.10x min, με διπλι μπάρα πανικοφ Τα χρϊματα τόςο των κυρϊν όςο και των πυράντοχων γυψοςανίδων κα είναι επιλογι του επιβλεπόντοσ μθχανικοφ. Πρζπει να τονιςτεί ότι οι εργαςίεσ αποξιλωςθσ οριςμζνων κυρϊν κα πρζπει να εκτελεςτοφν τθν θμζρα τοποκζτθςθσ των νζων πυράντοχων κυρϊν ζτςι ϊςτε μθν είναι ςε καμία περίπτωςθ προςβάςιμοσ ο χϊροσ του πανεπιςτθμίου ( μζςω του πάρκινγκ κ.α). ε περιπτϊςεισ όπου τα κουφϊματα που κα κακαιρεκοφν κα αντικαταςτακοφν από πυράντοχεσ γυψοςανίδεσ (εργαςία που δεν μπορεί να ολοκλθρωκεί ςε μια θμζρα) κα πρζπει ο ανάδοχοσ να αςφαλίςει με δικά του μζςα τον χϊρο εργαςίασ προκειμζνου να μθν παραβιαςτεί. ε κάκε περίπτωςθ και για οποιαδιποτε ενζργεια ςχετικι, ο ανάδοχοσ κα ςυνεννοείται με τον επιβλζποντα μθχανικό του ζργου, τθρϊντασ πάντα το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου, ϊςτε κάκε εργαςία να διαςφαλίηει τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ και των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Πανεπιςτιμιου. Όςεσ εργαςίεσ δεν προκφπτουν από τα ςχζδια ι οι επιπλζον εργαςίεσ που πικανϊσ προκφψουν και είναι ςυναφείσ με τθ βζλτιςτθ διαμόρφωςθ των παραπάνω εγκαταςτάςεων, [5]

6 κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. Επιπλζον κατά τθ φάςθ των αποξθλϊςεων κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να προκλθκεί θ ελάχιςτθ δυνατι όχλθςθ ςτουσ εργαηόμενουσ αλλά και ςτουσ φοιτθτζσ ςτον χϊρο του πανεπιςτθμίου. Σε περίπτωςθ που υλικά από τισ αποξθλϊςεισ κρικοφν από τθν επίβλεψθ κατάλλθλα για χριςθ κα μεταφερκοφν από τον ανάδοχο ςε χϊρο μζςα ςτο κτίριο που κα υποδείξει θ υπθρεςία. Θ ειςαγωγι υλικϊν ςτο χϊρο, κα γίνει με μεγάλθ προςοχι αποκλείοντασ ανεπικφμθτεσ ηθμιζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πανεπιςτθμίου. Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκεί τισ οδθγίεσ του επιβλζποντοσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων. Κάκε εργαςία κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τα άρκρα του Τιμολογίου τθσ μελζτθσ και τισ επιμζρουσ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ και τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Πριν από οποιαδιποτε εργαςία ι προςκόμιςθ υλικοφ αλλά και μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, κα πρζπει ο ανάδοχοσ να πάρει τθν ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ τόςο για τα υλικά όςο και για τισ εργαςίεσ../../2012 Θ μελετιτρια μθχανικόσ Για τισ Οικοδομικζσ εργαςίεσ Δθμοφδθ Ειρινθ Διπλ. Πολιτικόσ Μθχανικόσ, MSc [6]