ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1. ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 3. ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΡΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Ταχ.Δ/νση: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Τηλ: Fax: Πληροφορίες: Ζαγουρής Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥ 6/2015 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την αντικατάσταση σωληνώσεων προσαγωγής ατμού και επιστροφής στον χώρο Σιδερωτηρίου-Πλυντηρίου του Γ.Ν. Ρόδου. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Π.Δ.118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 2) Την αριθ 15/ θέμα 2 [ΑΔΑ: ΩΦΔΟ46907Κ-12Ω, ΑΔΑΜ:15REQ ] απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ρ., με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 3) Την υπ αριθμ. 2013/2015 [ΑΔΑ: ΩΔΨΘ46907Κ-Ω2Ψ, ΑΔΑΜ:15REQ ] απόφαση ανάληψης υποχρεώσεων. Προκηρύσσουμε: Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με πρόσκληση κατάθεσης σφραγισμένων προσφορών για την αντικατάσταση σωληνώσεων προσαγωγής ατμού και επιστροφής στον χώρο Σιδερωτηρίου- Πλυντηρίου του Γ.Ν. Ρόδου συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι αναρτημένη στην σελίδα της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας της Κυβέρνησης που λειτουργεί στην διεύθυνση στην ιστοσελίδα των διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου: και στο ΚΗΜΔΗΣ. Υποβολή προσφορών - Χρόνος και τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών - Διαδικασία αποσφράγισης - Χρόνος ισχύος προσφορών καθώς και λοιποί γενικοί όροι Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, είναι η 02/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής. Παρακαλούμε όπως μέχρι τις 02/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 να κατατεθούν στην Γραμματεία του Νοσοκομείου, επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 1

2 1- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 2- Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου ήτοι «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ» 3- Το θέμα του διαγωνισμού «Αντικατάσταση σωληνώσεων προσαγωγής ατμού και επιστροφής στον χώρο Σιδερωτηρίου-Πλυντηρίου του Γ.Ν. Ρόδου» 4- Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 1) Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον οποίο θα εσωκλείεται: α)υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη του Ν. 1599/86 που να δηλώνουν ότι : - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων όρων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και θα εφαρμόσει πλήρως τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. - Έχει λάβει γνώση όλων των ιδιαιτεροτήτων και λεπτομερειών των εργασιών. - Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. - Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. β) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπο πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 2) Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ όπου θα εσωκλείονται: Πληροφορίες (τεχνικά χαρακτηριστικά - εγγυήσεις prospectus πιστοποιήσεις-διαπιστεύσεις κλπ) από τα είδη που ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές, 3) Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η προσφορά θα αναφέρει το τελικό συνολικό κόστος το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες υλικά κρατήσεις - φόρους Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης για την ανάδειξη του μειοδότη αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. Οι φάκελοι δικαιολογητικών - τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν εξήντα (160) ημέρες. Η Έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης του διαγωνισμού γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω Η τριμελής επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών. Κατόπιν η επιτροπή θα προβεί στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που είναι αποδεκτές από πλευράς δικαιολογητικών τεχνικών προδιαγραφών. Κατόπιν η επιτροπή θα προβεί στη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών και ανάδειξη του μειοδότη. Στην συνέχεια θα γίνει εισήγηση για επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Αντιπροσφορές Εναλλακτικές προσφορές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διοικητικές προσφυγές Οι Διοικητικές προσφυγές θα υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07. Κρατήσεις Πληρωμή Η πληρωμή θα γίνει μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, και αυστηρά εντός δύο μηνών από την έκδοση του τιμολογίου, εφόσον ο προμηθευτής 2

3 προσκομίσει άμεσα α) Τιμολόγιο, β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (για συνολική αξία άνω των 1.500,00 ), καθώς και όποιο άλλο νόμιμο παραστατικό και δικαιολογητικό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις : Α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού (Ν.2198/94) Β) Υπέρ ψυχικής υγείας 2% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 3, παρ.ε, εδ.εε Ν.3580/2007). Γ) Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% επί του καθαρού ποσού (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011(Α204)) με Χαρτόσημο 3% επί του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και Ο.Γ.Α. 20% επί του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Σύμβαση Η σύμβαση θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Στο κείμενο της σύμβασης της παρούσας πρόσκλησης, συμπληρώνονται τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σ αυτόν. Στο κείμενο της σύμβασης δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Παράδοση-Παραλαβή Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή του Νοσοκομείου. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εργασίες πρέπει υποχρεωτικά να γίνουν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών εκ των οποίων οι δύο θα είναι υποχρεωτικά Σάββατο και Κυριακή. Η πληρωμή θα γίνει επί πιστώσει. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 1) Τις τεχνικές προδιαγραφές-προϋπολογισμός : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Εσωτερική διανομή Γραμματεία Τ.Υ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικατάσταση του μεγαλύτερου τμήματος του δικτύου σωληνώσεων ατμού, σύμφωνα με τον πίνακα και σχέδιο στο χώρο σιδερωτηρίου-πλυντηρίου που βρίσκονται πιο κάτω. Όλο το δίκτυο θα γίνει με χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής ΑNSI B36.10M(API) καθώς και όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα σύνδεσης θα είναι βαρέως τύπου και κατάλληλα για την χρήση ατμού. Όλες οι χαλυβδοσωλήνες θα μονωθούν με πετροβάμβακα επικαλυμμένο ενισχυμένο με φύλλο αλουμινίου σε μορφή τμημάτων σωλήνα (κογχύλι) για μόνωση έναντι θερμότητας και συμπυκνωμάτων, πάχους 50mm, άκαυστο με συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας στους 100ο C < 0,050 W/mK. Περιλαμβάνεται: α) Η αποξήλωση του υφιστάμενου δικτύου ατμού καθώς και των υφιστάμενων ψευδοροφών β) Η πλήρης εγκατάσταση των νέων σωλήνων και παρελκομένων υλικών με τα υφιστάμενα στηρίγματα ή αν απαιτηθεί με καινούρια. γ) Η ενσωμάτωση των υφιστάμενων εξαρτημάτων (μανόμετρα, ατμοφράκτες κλπ) στο νέο δίκτυο. δ) Η επανατοποθέτηση των ψευδοροφών που αποξηλώθηκαν κατά την αντικατάσταση του δικτύου αλλά και αυτών που είχαν αποξηλωθεί κατά το παρελθόν και δεν είχαν επανατοποθετηθεί και βρίσκονται σε αποθήκη του Νοσοκομείου. Επιπλέον καθ όλο το πλάτος του χώρου (19 μέτρα περίπου) θα τοποθετηθεί νέα διατομή <<Τ>> από ανοξείδωτο υλικό η οποία θα αναρτηθεί από την πλάκα με ειδικά στηρίγματα και θα χρησιμοποιηθεί σαν ενδιάμεση έδραση των μεταλλικών λωρίδων οι οποίες θα κοπούν με τροχό αναλόγως. ε) Η μεταφορά των άχρηστων υλικών σε αποθήκη του Νοσοκομείου. Το δίκτυο θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. Οι εργασίες πρέπει υποχρεωτικά να γίνουν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών εκ των οποίων οι δύο θα είναι υποχρεωτικά Σάββατο και Κυριακή. ΠΡΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A ΣΩΛΗΝΑ (ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ AINSI B36. 10M API SCH 80) ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ 4 ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 1 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 3/4 4 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 2 1/2 7

5 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 1 1/4 17,5 6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 3/4 17,5 7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 1 5,5 3/4 5,5 8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΟΦΗΣ /2 3,5 1 1/4 3,5 9 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 3/ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 3/ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 2 3,5 12 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 2 1/2 3,5 13 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 2 1/ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ Β.Τ. (3000LBS)ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 2 1/2 2 >> >> 2 2 >> >> 3/4 4 >> >> 1 4 ΚΑΜΠΥΛΗ 90 ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ ASA) 2 4 >> >> 2 1/2 4 >> >> 3/4 12 >> >> 1 6 ΣΥΣΤΟΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ ASA) 1 1/4Χ2 1 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛ ΣΥΣΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ ASA) 2X1X2 1 ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛ. ΒΙΔΩΤΟ Β.Τ. (3000LBS) 3Χ1Χ3 2 >> >> 2Χ3/4Χ2 6 >> >> 2Χ1Χ2 5 >> >> 3/4X3/4X3/4 4 >> >> 2 1/2Χ1 1/4Χ2 1/2 2 >> >> 2 Χ3/4Χ3/4 2 ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΙΔΩΤΗ (PN40) 3/4 2 >> >> 1 2 ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΟΛΛΗΤΗ (ΠΕΡΑΣΤΕΣ 150LBS) 2 1/2 5 >> >> 2 4 >> >> 1 1/4 2

6 Οι προμετρημένες ποσότητες είναι ενδεικτικές. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι πριν την κατάθεση της προσφοράς να επισκεφτούν τους χώρους, προκειμένου να κάνουν τις δικές τους προμετρήσεις, αλλά και να λάβουν γνώση για τις ιδιαιτερότητες των εργασιών. Σε περίπτωση που οι πραγματικές ποσότητες των εργασιών ή υλικών διαφέρουν από τις προμετρημένες ή ακόμα και σε περίπτωση που κάποια υλικά-μικρο υλικά δεν μνημονεύονται στους παραπάνω πίνακες και είναι απαραίτητα για την λειτουργία του δικτύου αλλά και την στήριξη των ψευδοροφών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα προμηθευτεί και να τα εγκαταστήσει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να εκτελούν εργασίες σε δίκτυο ατμού, και να καταθέσουν με την προσφορά τους τα ανάλογα δικαιολογητικά. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%. 6

7 7