«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗΣ»"

Transcript

1 Αριθμ.Μελέτης: 17 /2015 ΜΕΛΕΤΗ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τιμολόγι 4. Γενική Συγγρφή Υποχρεώσεων 5. Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η προύσ μελέτη συντάχθηκε κτόπιν εντολής Δημάρχου κι φορά την εκτέλεση εργσιών συντήρησης: - Του χλοοτάπητ του Δημοτικού Στδίου της Δημοτικής Κοινότητς Σπάτων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος γι διάρκει 12 μηνών. - Των χώρων πρσίνου των θλητικών εγκτστάσεων Χριστούπολης στη Δημοτική Κοινότητ Σπάτων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Α. Γι τη συντήρηση του Δημοτικού Στδίου της Δημοτικής Κοινότητς Σπάτων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος: Η συντήρηση θ πρέπει ν γίνετι πό επγγελμτίες με ποδεδειγμένη εμπειρί σε έργ κι εργσίες εγκτάστσης κι συντήρησης πρσίνου θλητικών εγκτστάσεων κι συγκεκριμέν σε θλητικούς χλοοτάπητες ποδοσφιρικών ή άλλων γηπέδων. Η εμπειρί θ ποδεικνύετι με ένν πό του πρκάτω τρόπους: Γι επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΠΕ & ΑΕ): εργολήπτες δημοσίων έργων με εργοληπτικό πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. τάξης τουλάχιστο Α2 γι έργ πρσίνου (1 τεχνικό ΜΕΚ Β βθμίδς ή 2 τεχνικούς ΜΕΚ Α βθμίδς) Γι τομικές επιχειρήσεις: εργολήπτες δημοσίων έργων με πτυχίο Μ.Ε.Κ. Β βθμίδς τουλάχιστο. Κτάλογο με τις συντηρήσεις θλητικών χλοοτπήτων που έχει νλάβει ο υποψήφιος νάδοχος τ τελευτί 3 χρόνι. Θ πρέπει ν δίνοντι τον όνομ κι τ στοιχεί επικοινωνίς του φορέ. Η προύσ μελέτη συντάχθηκε με τις εξής πρδοχές: 1. Η συνολική επιφάνει του χλοοτάπητ, δηλδή ο γωνιστικός χώρος κι οι πράπλευρες επιφάνειες μετρήθηκν σε 7 στρέμμτ. Συγκεκριμέν πλάτος γηπέδου 65μ, πλάτος γωνιστικού χώρου 64μ, μήκος γηπέδου 108μ κι μήκος γωνιστικού χώρου 100μ. 2. Η συχνότητ χρήσης του γηπέδου γι ποδοσφιρικούς γώνες είνι εβδομδιί κι συνολικά έως 36 γώνες νά έτος. 3. Η εργσί συντήρησης του χλοοτάπητ θ γίνει σύμφων με τις διτάξεις του ΠΔ 28/80 δεδομένου πως με την υπ' ριθμ. 92/ Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VII τμήμ) η

3 συντήρηση χλοοτάπητ είνι πλή εκτέλεση εργσίς κι όχι δημόσιο τεχνικό έργο κτά την έννοι του άρθρου 1 πρ. 3 του Ν. 1418/1984. Οι εργσίες που πιτούντι γι τη συντήρηση του χλοοτάπητ του Δημοτικού Γυμνστηρίου είνι: 1. Αρίωμ χλοοτάπητ. 2. Αερισμός εδάφους χλοοτάπητ. 3. Κυλινδρισμός χλοοτάπητ. 4. Υδρολίπνση με σκεύσμ ργής ποδέσμευσης σε δύο περιόδους. 5. Κτπολέμηση εχθρών κι σθενειών. 6. Κούρεμ χλοοτάπητ. 7. Ρύθμιση κι έλεγχος της άρδευσης (υπόγειο σύστημ με εκτοξευτήρες) νά εβδομάδ κι συνολικά γι 50 εβδομάδες συμπεριλμβνομένης της ποκτάστσης τυχόν μικρο-προβλημάτων. 8. Βοτάνισμ (κτπολέμηση ζιζνίων) με χρήση επιλεκτικών ζιζνιοκτόνων. 9. Ενσωμάτωση άμμου ποτμού ή χειμάρρου. 10. Επισπορά χλοοτάπητ. Θ πργμτοποιείτι νάλογ με τις φθορές που θ προκύπτουν πό την χρήση φού έχει προηγηθεί ενσωμάτωση άμμου ποτμού ή χειμάρρου, γι την ποκτάστση νωμλιών (του εδάφους) που μπορεί ν προκύψουν πό τη συμπλήρωση των φθρμένων τμημάτων του χλοοτάπητ. 11. Διγράμμιση χλοοτάπητ. Β. Γι τη συντήρηση των χώρων πρσίνου των θλητικών εγκτστάσεων Χριστούπολης στη Δημοτική Κοινότητ Σπάτων: Η συντήρηση θ περιλμβάνει εργσίες συντήρησης χλοοτάπητ, δένδρων, μεμονωμένων θάμνων, θάμνων διμορφωμένων σε μπορντούρ όπως νλυτικά περιγράφετι στην ειδική συγγρφή υποχρεώσεων.

4 Οι εργσίες θ περιλμβάνουν επίσης τη συντήρηση κι τον έλεγχο του δικτύου άρδευσης που βρίσκετι εγκτεστημένο κι σε λειτουργί. Οι εργσίες που πιτούντι γι τη συντήρηση του χλοοτάπητ των χώρων πρσίνου των θλητικών εγκτστάσεων είνι: 1. Λίπνση. 2. Κτπολέμηση εχθρών κι σθενειών. 3. Κούρεμ χλοοτάπητ. 4. Ρύθμιση κι έλεγχος της άρδευσης (υπόγειο σύστημ με εκτοξευτήρες κι υπέργειο με στλλάκτες) νά εβδομάδ κι συνολικά γι 30 εβδομάδες συμπεριλμβνομένης της ποκτάστσης τυχόν μικρο-προβλημάτων. 5. Βοτάνισμ (κτπολέμηση ζιζνίων) με χρήση επιλεκτικών ζιζνιοκτόνων. 6. Διμόρφωση κόμης δένδρων κι θάμνων 7. Διμόρφωση θάμνων σε μπορντούρ 8. Αννέωση λάκκων άρδευσης 9. Φυτοπροστσί δένδρων & θάμνων. Ενδεικτικές ποσότητες: - Θάμνοι διμορφωμένοι σε μπορντούρ 300μ. - Δένδρ με ύψος έως 4μ 30 τεμ. - Δένδρ με ύψος πό 4 έως 11μ 15 τεμ. - Μεμονωμένοι θάμνοι 100 τεμ.

5 - Εγκτεστημένος χλοοτάπητς 3 στρ. Γ. Ο Ανάδοχος θ βρίσκετι στους νωτέρω χώρους, τουλάχιστο επί εβδομδιίς βάσεως, προκειμένου ν εκτελεί τις προγρμμτισμένες εργσίες συντήρησης σε ώρες κι ημέρες ώστε ν μην προκλούντι προβλήμτ στην ομλή λειτουργί των χώρων. Οι εργσίες κι στους δύο χώρους θ γίνοντι σύμφων με το χρονοδιάγρμμ εργσιών που θ κτθέτει ο Ανάδοχος σε μηνιί βάση προς τον ρμόδιο με την επίβλεψη των εργσιών υπάλληλο του Δήμου κι θ έχουν συνολική διάρκει δώδεκ μηνών. Ο νάδοχος θ εργσθεί με εξειδικευμένο προσωπικό κι με κτάλληλο εξοπλισμό. Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπετι ν νέλθει στο ποσό των ,00 χωρίς ΦΠΑ κι συμπεριλμβνομένου του ΦΠΑ 23% ,40 κι θ βρύνει τον προϋπολογισμό του Αθλητικού Οργνισμού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος με ΚΑ ύψους κι ΚΑ ύψους Σπάτ 13/3/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίς Ο Συντάξς Κούμπης Θεοφάνης Δσοπόνος Στάμου Γεώργιος Μηχ.Μηχνικός ΤΕ4 Β

6 / Περιγρφή Εργσίς ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τεχν. Προδιγρ φή ΜΜ Ποσότητ Τιμή Μονάδ ς 1 στρέμμ ΤΠ1 Αερισμός χλοοτάπητ 14 14,00 196,00 2 Διμόρφωση κόμης δένδρου ΤΠ2 τεμάχιο 30 < 4Μ 15,00 450,00 3 Διμόρφωση κόμης δένδρου ΤΠ3 > 4μ τεμάχιο 15 20,00 300,00 4 Αννέωση λάκκων ΤΠ4 τεμάχιο 400 0,75 300,00 5 Αρίωση χλοοτάπητ ΤΠ5 στρέμμ 14 16,00 224,00 6 Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημ άρδευσης, ΤΠ6 τεμάχιο ,04 160,00 υτομτοποιημένο 7 Διμόρφωση θάμνων σε ΤΠ7 μπορντούρ μέτρο 300 1,00 300,00 8 Διμόρφωση κόμης θάμνων ΤΠ8 τεμάχιο 100 1,20 120,00 9 Κυλινδρισμός ΤΠ9 στρέμμ 14 15,00 210,00 10 Κούρεμ χλοοτάπητ με στρέμμ ΤΠ10 ελκυστήρ , , Κούρεμ χλοοτάπητ με προωθούμενη χλοοκοτπική Ενσωμάτωση άμμου ποτμού ΤΠ11 στρέμμ Αξί 20 17,00 340,00 ΤΠ12 κ.μ. 4 21,00 84,00 13 Επισπορά ΤΠ13 τ.μ , ,00 14 Διγράμμιση ΤΠ14 τεμάχιο 35 93, , Λίπνση χλοοτάπητ μέσω δικτύου ποτίσμτος Λίπνση χλοοτάπητ χειρωνκτική Βοτάνισμ χλοοτάπητ με ζιζνιοκτόν Κτπολέμηση σθενειών χλοοτάπητ ΤΠ15 ΤΠ16 ΤΠ17 ΤΠ18 19 Άρδευση με εκτοξευτήρες ΤΠ19 20 Φυτοπροστσί Δένδρων & Θάμνων Σπάτ 13/3/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίς Στάμου Γεώργιος Μηχ.Μηχνικός ΤΕ4 Β στρέμμ στρέμμ στρέμμ στρέμμ στρέμμ ΤΠ20 τεμάχιο , , ,00 162, ,00 735, , , ,00 300,00 0,70 280,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΦΠΑ 23% 4.112,40 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ,40 Ο Συντάξς Κούμπης Θεοφάνης Δσοπόνος

7

8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Α.Τ.1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Γι τον ερισμό ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 14,00 Α.Τ. 2 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ < 4μ Γι την ννέωση της κόμης ενός δένδρου ύψους έως 4μ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής / τεμάχιο: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 15,00 Α.Τ. 3 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ > 4μ Γι την ννέωση της κόμης ενός δένδρου ύψους μεγλύτερου των 4μ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής / τεμάχιο: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 20,00 Α.Τ.4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΑΚΩΝ Γι την ννέωση ενός λάκκου δένδρου ή θάμνου νεξρτήτου διμέτρου όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής / τεμάχιο: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,75 Α.Τ.5 ΑΡΑΙΩΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Γι την ρίωση ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑΠΕΞΙ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 16,00 Α.Τ.6 ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Γι την ρίωση ενός δένδρου ή ενός θάμνου όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής / τεμάχιο: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,04

9 Α.Τ.7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ Γι τη διμόρφωση ενός μέτρου θάμνων σε μπορντούρ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /μέτρο : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1,00 Α.Τ.8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΘΑΜΝΩΝ Γι την διμόρφωση ενός θάμνου όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής / τεμάχιο: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1,20 Α.Τ.9 ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ Γι τον κυλινδρισμό ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 15,00 Α.Τ.10 ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Γι το κούρεμ ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 18,00 Α.Τ.11 ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Γι το κούρεμ ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /στρέμμ: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑΠΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 17,00 Α.Τ.12 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ή ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Γι την ενσωμάτωση ενός κυβικού μέτρου άμμου ποτμού ή χειμάρρου όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /κ.μ.: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 21,00

10 Α.Τ.13 ΕΠΙΣΠΟΡΑ Γι την επισπορά ενός τετργωνικού μέτρου χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» πλην της ξίς της ενσωμάτωσης άμμου ποτμού ή χειμάρρου: Τιμή Εφρμογής /τετργωνικό μέτρο : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,60 Α.Τ.14 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Γι την πλήρη διγράμμιση του γηπέδου γι το άθλημ του ποδοσφίρου όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 93,00 Α.Τ.15 ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕΣΩ ΔΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Γι τη λίπνση ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 32,00 Α.Τ.16 ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Γι τη λίπνση ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 27,00 Α.Τ.17 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΖΙΖΝΙΟΚΤΟΝΑ Γι το βοτάνισμ ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 21,00 Α.Τ. 18 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Γι την κτπολέμηση σθενειών ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 20,00

11 Α.Τ. 19 ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Γι την άρδευση ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1,00 Α.Τ. 20 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ Γι τη φυτοπροστσί ενός δένδρου ή ενός νεπτυγμένου θάμνου όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,70 Σπάτ 13/3/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίς Ο Συντάξς Κούμπης Θεοφάνης Δσοπόνος Στάμου Γεώργιος Μηχ.Μηχνικός ΤΕ4 Β

12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η προύσ συγγρφή φορά τη συντήρηση χλοοτάπητ του Δημοτικού Στδίου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος κι των χώρων πρσίνου των θλητικών εγκτστάσεων Χριστούπολης. ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργει κι η εκτέλεση του έργου εργσίς, διέποντι πό τις πρκάτω διτάξεις: Του Π.Δ.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων κι προμηθειών Οργνισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Του Δημοτικού κι Κοινοτικού Κώδικ (Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06). Των σχετικών Νόμων κι Προεδρικών Διτγμάτων που ενρμόνισν την Εθνική Νομοθεσί με το Κοινοτικό Δίκιο. ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμβτικά στοιχεί του έργου εργσίς είνι κτά σειρά ισχύος: i. Η δικήρυξη της δημοπρσίς. ii. Η τιμή προσφοράς του νδόχου. iii. Ο προϋπολογισμός της μελέτης. iv. Η προύσ γενική συγγρφή υποχρεώσεων v. Οι Τεχνικές Προδιγρφές ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Ο νάδοχος θ πρέπει ν διθέτει Τεχνική υποδομή κι οργάνωση η οποί θ του εξσφλίζει συνεχώς την πόλυτη υποστήριξη του μηχνολογικού εξοπλισμού που θ χρησιμοποιεί γι την κάλυψη των εργσιών συντήρησης χλοοτάπητ. Οι διγωνιζόμενοι θ υποβάλλουν στοιχεί με τ οποί θ ποδεικνύετι η Τεχνική υποδομή κι οργάνωση που διθέτουν κι θ εφρμόσουν (τεχνικό προσωπικό, μηχνολογικός εξοπλισμός κλπ). 2. Ο νάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεί της ρμόδις υπηρεσίς του Δήμου κι του Αθλητικού Οργνισμού, προς τις εντολές κι οδηγίες της οποίς οφείλει πόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επφή γι ν πιστοποιείτι κι η εκτέλεση της εργσίς του. 3. Το πάσης φύσεως κι ειδικότητς έμμισθο προσωπικό γι την εκτέλεση του έργου μείβετι κι σφλίζετι ποκλειστικά πό τον νάδοχο. Σημειώνετι ρητά ότι πγορεύετι η πσχόληση νσφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση πσχόλησης λλοδπών, θ πρέπει υτοί ν κτέχουν νόμιμη άδει εργσίς, η οποί θ θεωρείτι πό τις ρμόδιες υπηρεσίες. 4. Ο νάδοχος δεν μπορεί ν υποκτστθεί στη σύμβση ή γι κάποιο μέρος υτής. Από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγρφη συγκτάθεση του Αθλητικού Οργνισμού, μετά πό πόφση του Διοικητικού Συμβουλίου.

13 5. Ο Αθλητικός Οργνισμός διτηρεί το δικίωμ επιβολής ποινικής ρήτρς ίσης με το ποσό των 500, γι τις ημέρες που ποδεδειγμέν κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο πλημμελώς κι ντισυμβτικώς, έχει δε το δικίωμ μετά πό συνεχή επνάληψη της ντισυμβτικής συμπεριφοράς ν κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, φού πρώτ το κλέσει σε εξώδικη διμρτυρί δεκπέντε ημέρες πριν, ν υποβάλλει τις πόψεις του εγγράφως. 6. Τον νάδοχο βρύνουν όλες οι νόμιμες κρτήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βρύνει τον Αθλητικό Οργνισμό. Τον νάδοχο βρύνουν επίσης οι δπάνες δημοσίευσης της πρπάνω δημοπρσίς κθώς κι τ κηρύκει κι τ λοιπά έξοδ του διγωνισμού. 7. Ο νάδοχος ευθύνετι περιόριστ γι τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θ προξενήσει κτά τις εργσίες του, με υπιτιότητά του. Θ πρέπει ν προσκομίσει εντός 15 ημερών, μετά την υπογρφή της σύμβσης βεβίωση ότι θ είνι σφλισμένος προς τρίτους κι θ κλύπτετι γι την στική ευθύνη, γι ζημιές που τυχόν προκλέσει κτά την εκτέλεση εργσιών που φορούν το ντικείμενο της σύμβσης. 8. Ο νάδοχος κτά την υπογρφή της σύμβσης υποχρεούτι ν κτθέσει εγγυητική επιστολή κλής εκτέλεσης ύψους 5% επί του συνολικού συμβτικού ποσού προς το ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργνισμός Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Άρτεμις. 9. Ο Αθλητικός Οργνισμός μπορεί ν ζητήσει την πράτση ισχύος της σύμβσης με τη σύμφωνη γνώμη του εργολάβου, σύμφων με το Π.Δ.28/80 μέχρι τρεις μήνες κι μετά πό πόφση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σπάτ 13/3/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίς Ο Συντάξς Κούμπης Θεοφάνης Δσοπόνος Στάμου Γεώργιος Μηχ.Μηχνικός ΤΕ4 Β

14 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η προύσ ειδική συγγρφή υποχρεώσεων συγγρφή φορά: 1. Στην εργσί συντήρησης χλοοτάπητ του Δημοτικού Στδίου του Αθλητικού Οργνισμού του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. 2. Στην εργσί συντήρησης πρσίνου των θλητικών εγκτστάσεων Χριστούπολης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 + ΦΠΑ 23%. ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργει του κι η εκτέλεση του έργου εργσίς θ γίνει σύμφων με τις διτάξεις του Π.Δ.28/80 περί εκτέλεσης έργων κι προμηθειών Ο.Τ.Α., του Ν.3463/06 (Δημοτικός κι Κοινοτικός Κώδικς) κι των σχετικών νόμων που ενρμόνισν την Εθνική Νομοθεσί με το Κοινοτικό Δίκιο. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όλες οι εργσίες συντήρησης χλοοτάπητ θ πρέπει ν γίνουν έντεχν κι σύμφων με τους κνόνες της επιστήμης κι της γεωργικής πρκτικής. Συγκεκριμέν: Γενικές Υποχρεώσεις Έλεγχος χλοοτάπητ Δημοτικού Στδίου: Ο Ανάδοχος θ εξσφλίζει διμέσου των εργσιών συντήρησης ότι: Ο γωνιστικός χώρος πρέπει ν είνι ομοιόμορφος, ομλός κι επίπεδος. Δεν επιτρέπετι ν υπάρχουν στην γωνιστική επιφάνει προεξοχές ή λκκούβες. Δεν θ υπάρχουν κενά στο χλοοτάπητ. Ο Ανάδοχος θ ελέγχει σε εβδομδιί βάση την επιφάνει του χλοοτάπητ γι σθένειες, προσβολές, τροφοπενίες κι γενικότερ οτιδήποτε επηρεάζει τη φυτοϋγειονομική κτάστση του χλοοτάπητ κι θ συντάσσει φύλλο ελέγχου όπου θ σημειώνει σε σκρίφημ του γηπέδου τ ποτελέσμτ του ελέγχου κι τις σχετικές πρτηρήσεις. Ο Ανάδοχος θ πρέπει ν ερευνήσει την επιφάνει των χλοοτπήτων κι ν έχει κλή γνώση των συνθηκών του έργου. Οποιδήποτε ζημιά γίνει σε εγκτστάσεις στο χλοοτάπητ κτά τη διάρκει εκτέλεσης των εργσιών που περιγράφοντι στην προύσ, θ ποκτστθεί μέσως πό τον Ανάδοχο µε δικές του δπάνες. Τ.Π. 1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ο ερισµός θ γίνει µε τη χρήση ειδικών υτοκινούμενων ή ελκυόμενων μηχνημάτων που θ διθέτουν επιμήκη εξρτήμτ, τ οποί εισερχόμεν υπό κλίση στο έδφος θ δημιουργούν διόδους γι την κλύτερη κυκλοφορί του έρ κι των υγρών στοιχείων. Το μήκος των εξρτημάτων θ κυμίνετι πό 10 έως 40 cm κι το βάθος ερισμού θ προσρμόζετι περί τ 15-20cm νάλογ με το βθμό της συμπίεσης. Η εργσί θ γίνετι εφόσον έχει προηγηθεί κούρεμ του χλοοτάπητ κι μετά την ολοκλήρωσή της θ κολουθεί κυλινδρισμός σε όλη την επιφάνει που εκτελέστηκε ρίωση κι άρδευση.

15 Τ.Π.2 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΣΕΝΔΡΟΥ ΥΨΟΥΣ < 4μ Η εργσί ννέωσης κόμης δέντρου (σκελετοκλάδεμ) με ύψος μέχρι 4m περιλμβάνει την κλά-δευση του δένδρου γι την ννέωση της κόμης κι την φίρεση νεκρών κι λίμργων κλάδων κι κλδίσκων, την πομάκρυνση των προϊόντων κοπής κι την πόρριψή τους σε οποιδήποτε χιλιομετρική πόστση που επιτρέπετι. Τ.Π.3 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΣΕΝΔΡΟΥ ΥΨΟΥΣ > 4μ Η εργσί ννέωσης κόμης δέντρου (σκελετοκλάδεμ) με ύψος μεγλύτερο των 4m περιλμβάνει την κλάδευση του δένδρου γι την ννέωση της κόμης κι την φίρεση νεκρών κι λίμργων κλάδων κι κλδίσκων, την πομάκρυνση των προϊόντων κοπής κι την πόρριψή τους σε οποιδήποτε χιλιομετρική πόστση που επιτρέπετι. Τ.Π.4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΑΚΩΝ Η εργσί φορά την ννέωση λάκκων (λεκνών ποτίσμτος) υφιστάμενων δένδρων, μεμονωμένων θάμνων, θάμνων φυτεμένων σε με χειροκίνητ μέσ. Τ.Π.5 ΑΡΑΙΩΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Σκοπός της εργσίς είνι ο κθρισμός του thatch κι η πομάκρυνση του πό το χλοοτάπητ µε τη βοήθει ειδικών χλοοκοπτικών μηχνών, οι οποίες θ ριώνουν τους βλστούς του χλοοτάπητ κι θ φιρούν το στρώμ που υπάρχει. Οι χλοοκοπτικές μηχνές ρίωσης θ διθέτουν λεπίδες τριγωνικές ή ορθογώνιες τοποθετημένες πράλληλ µμετξύ τους σε άξον, οι οποίες θ περιστρέφοντι πάνω στον άξον κάθετ προς το έδφος. Η πόστση µμετξύ των λεπίδων είνι 2 5 cm. Είνι επιθυμητό οι µμηχνές υτές ν διθέτουν κι κύλινδρο µε νάγλυφες ρβδώσεις, ώστε ν νσηκώνοντι οι βλστοί του χλοοτάπητ κι ν γίνετι κλύτερη κοπή. Το βάθος κοπής θ φθάνει τουλάχιστο στο ήµισυ του ύψους του χλοοτάπητ, ώστε ν φιρεί φύλλωμ, µέρη στολώνων κι βλστούς που είνι έτοιμοι ν κρποφορήσουν (πλγιοφυής βλάστηση). Εφόσον κριθεί πρίτητο θ φιρεθεί περισσότερο υλικό που θ περιλμβάνει ρίζες κι χώµ.η εργσί θ γίνετι άνοιξη κι φθινόπωρο πάντοτε σε συνδυσμό με τις εργσίες ερισμού, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ρίωσης θ κολουθεί κτπολέμηση των ζιζνίων που ενδεχομένως νπτυχθούν. Τ.Π. 6 ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗς Η εργσί άρδευσης με εκτοξευτήρες κι στλλάγκτες (υτομτοποιημένο σύστημ) περιλμβάνει τον προγρμμτισμό, τον έλεγχο του ποτίσμτος, τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης κι την ποκτάστση μικροβλβών. Τ.Π. 7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ Η εργσί διμόρφωση κόμης θάμνων φορά την κλάδευση ομάδων θάμνων γι την διμόρφωση μπορντούρς με μηχνικά η χειρωνκτικά μέσ κι την πομάκρυνση των προϊόντων κλάδευσης κι την πόρριψή τους σε οποιδήποτε χιλιομετρική πόστση που επιτρέπετι. Τ.Π. 8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΘΑΜΝΩΝ Η εργσί διμόρφωση κόμης θάμνων φορά την κλάδευση μεμονωμένων θάμνων γι πόδοση ή την διτήρηση μορφής με μηχνικά η χειρωνκτικά κι την πομάκρυνση των προϊόντων κλάδευσης κι την πόρριψή τους σε οποιδήποτε χιλιομετρική πόστση που επιτρέπετι.

16 Τ.Π. 9 ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ Η εφρµογή του κυλινδρίσµτος θ γίνετι µε ωθούµενο ή συρόµενο ή υτοκινούμενο κύλινδρο μετβλητού βάρους μετά την ολοκλήρωση των εργσιών ρίωσης κι ερισμού κι θ είνι ελφριάς έντσης. Τ.Π.10 ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Η εργσί υτή περιλμβάνει το κούρεμ χλοοτάπητ στο κτάλληλο ύψος, με μικρό ελκυστήρ με χλοοκοπτική συμπεριλμβνομένης κι της πομάκρυνσης πό το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν πό το κούρεμ. Η χλοοκοπτική μηχνή μπορεί ν έχει δυντότητ συλλογής ή νκύκλωσης των υπολειμμάτων κοπής. Συχνότητ: νλόγως των νγκών. Τ.Π.11 ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΠΥΜΕΝΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Η εργσί υτή περιλμβάνει το κούρεμ του χλοοτάπητ στο κτάλληλο ύψος, με υτοπροωθούμεηνη χλοοκοπτική συμπεριλμβνομένης κι της πομάκρυνσης πό το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν πό το κούρεμ. Η χλοοκοπτική μηχνή μπορεί ν έχει δυντότητ συλλογής ή νκύκλωσης των υπολειμμάτων κοπής. Συχνότητ: νλόγως των νγκών. Τ.Π. 12 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Η εργσί φορά στην νάμιξη κηπευτικού χώμτος ή μύρη τύρφυος κι άμμου ποτμού ή χειμάρρου με σχέση 3:2 ή 2:1 με το ποσοστό της άμμου ν είνι μεγλύτερο, σε χώρο έξω πό την κοντίστρ, φορτοκεκφόρτωση κι μετφορά του πργόμενου μίγμτος πό το χώρο που νμίχθηκε μέχρι την κονίστρ. Στην τιμή περιλμβάνοντι η ξί της άμμου, οι δπάνες του εργτοτεχνικού προσωπικού, των μηχνημάτων κι των εργλείων που θ χρησιμοποιηθούν. Συχνότητ: νάλογ των νγκών επισποράς. Τ.Π. 13 ΕΠΙΣΠΟΡΑ Η εργσί φορά στην συμπλήρωση το χλοοτάπητ με σπόρο γρσιδιού γι την εξάλειψη των κενών κι τη μείωση των νεπιθύμητων ζιζνιών. Η εργσί περιλμβάνει: 1. Βθύ κούρεμ χλοοτάπητ κι κθρισμό της προς επισπορά επιφάνεις πό ξέν σώμτ. 2. Βριά άρδευση κι ερισμό. 3. Εφρμογή ομοιόμορφης στρώσης με υλικό επισποράς: κθρή άμμος ποτμού περσμένη πό κόσκινο κι ψιλοχωμτισμένη μύρη τύρφη με σχέση 3:2 ή 2:1 με το ποσοστό της άμμου ν είνι μεγλύτερο. Οι κόκκοι των υλικών του μίγμτος δεν πρέπει ν είνι μεγλύτεροι των 3mm. Το υλικό επισποράς υπολογίζετι σε 0,01κ.μ. νά τ.μ. 4. Εκτέλεση σποράς με σπρτική μηχνή με δυντότητ διενέργεις τομών, τοποθέτησης σπόρου, θψίμτος σπόρου κι ποκτάστσης επιφάνεις. 5. Δεύτερη εφρμογή με υλικό επισποράς. Η φάση υτή μπορεί ν πρληφθεί εάν ο σπόρος έχει κλυφθεί κι ν τ επίπεδ έχουν ποκτστθεί πλήρως. 6. Λίπνση, εφρμογή εντομοκτόνου γι την προστσί του σπόρου κι ελφρύ κυλίνδρισμ εάν κριθεί πρίτητο. 7. Προσρμογή του προγράμμτος άρδευσης. Τ.Π. 14 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ

17 Η εργσί φορά την πλήρη διγράμμιση φυσικού χλοοτάπητ οποισδήποτε ποιότητς υφής κι ηλικίς, με λευκό κρυλικό πλστικό μτ, κι σύμφων με τους κνονισμούς της Ελληνικής Ποδοσφιρικής Ομοσπονδίς (Κνόνες Πιχνιδιού 2010/ Κνόνς 1 Αγωνιστικός χώρος, σελ.6-11). Στην εργσί διγράμμισης περιλμβάνοντι τ πρκάτω: Η προμήθει όλων των πρίτητων υλικών γι την κτσκευή λευκής διγράμμισης. Η μετφορά όλων των πρπάνω υλικών διγράμμισης πό τον τόπο προμήθειάς τους στον τόπο ενσωμάτωσης συμπεριλμβνομένων των φορτοεκφορτώσεων του χμένου χρόνου κι της στλίς των μέσων μετφοράς. Η προσωρινή ποθήκευση όλων των πρπάνω υλικών επί του τόπου του έργου ο κθρισμός της επιφάνεις, όπου πρόκειτι ν εφρμοστεί η διγράμμιση, πό κάθε είδους ξέν υλικά. Η προετοιμσί διγράμμισης (στίξη-πικετάρισμ) κι η προεργσί των υλικών διγράμμισης. Η κτσκευή διγράμμισης (νέ διγράμμιση ή νδιγράμμιση) οποιουδήποτε είδους, μορφής κι διστάσεων (διμήκης, εγκάρσι ειδικά γράμμτ ή σύμβολ) πλάτους 0,10 0,12m Τ.Π. 15 ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Η εργσί λίπνσης μέσω δικτύου ποτίσμτος περιλμβάνει την ξί, τη μετφορά, την τοποθέτηση του λιπάσμτος στο δοχείο λίπνσης, τη διάλυσή του κι τη δινομή του διλύμτος με ντλί λίπνσης ή πιεστικό, κθώς κι τον έλεγχο της δινομής του γι τη λίπνση της επιφάνεις. Η λίπνση θ γίνετι το φθινόπωρο με φωσφορούχο σκεύσμ βρδείς ποδέσμευσης κι την άνοιξη με ζωτούχο σκεύσμ βρδείς ποδέσμευσης. Τ.Π. 16 ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Η εργσί λίπνσης με εργάτες περιλμβάνει την προσθήκη κοκκώδους φωσφορούχου λιπάσμτος κτά τ φθινόπωρο κι ζωτούχου την άνοιξη. Τ.Π. 17 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ Η εργσί κτστροφής των ζιζνίων φορά στον ψεκσμό της επιφάνεις του χλοοτάπητ με κτάλληλ επιλεκτικά ζιζνιοκτόν μέσω του δικτύου άρδευσης. Στην εργσί περιλμβάνοντι όλες οι δπάνες του εργτοτεχνικού προσωπικού, η ξί του νερού κι των ζιζνιοκτόνων, των μηχνημάτων κι των εργλείων που θ χρησιμοποιηθούν. Τ.Π. 18 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Η εργσί κτπολέμησης σθενειών χλοοτάπητ φορά στην προληπτική ή θερπευτική εφρμογή μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευσμάτων μέσω του δικτύου άρδευσης γι την ντιμετώπιση σθενειών σε χλοοτάπητ κι περιλμβάνει όλες τις δπάνες του εργτοτεχνικού προσωπικού, των μηχνημάτων, των εργλείων κι των σκευσμάτων που θ χρησιμοποιηθούν. Τ.Π. 19 ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΤΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Η εργσί άρδευσης ενός στρέμμτος χλοοτάπητ με υπόγειο σύστημ άρδευσης με εκτοξευτήρες (υτομτοποιημένο), περιλμβάνει τον προγρμμτισμό, τον έλεγχο του ποτίσμτος κι τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης νλόγως των νγκών του χλοοτάπητ, συμπεριλμβνομένου του κόστους των μικροϋλικων που πιτούντι.

18 Τ.Π. 20 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ Η εργσί κτπολέμησης σθενειών, φορά την προληπτική ή θερπευτική εφρμογή μυκητοκτό-νων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευσμάτων γι την ντιμετώπιση σθενειών σε θάμνους κι δέντρ με ύψος μέχρι 4 m. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος θ πρέπει υποβάλλει γι έγκριση, έκθεση µε το προτεινόμενο πρόγρµµ εργσιών συντήρησης χλοοτάπητ σε μηνιί βάση. Στο χρονοδιάγρμμ των εργσιών πρέπει ν νφέροντι: 1. Εβδομδιίο ωρολόγιο πρόγρμμ προγρμμτισμένων εργσιών νά χώρο εργσίς. 2. Τ όρι του ύψους κοπής (νάλογ µε το είδος, την εποχή κι τη χρήση) του χλοοτάπητ του Δημοτικού Στδίου. 3. Τ υλικά κι σκευάσμτ που θ χρησιμοποιούντι γι λίπνση, ζιζνιοκτονί κι φυτοπροστσί νά χώρο εργσίς. Τυτόχρον θ υποβάλει πολογιστικό φύλλο εργσιών κι πρτηρήσεων γι το προηγούμενο μήν όπου θ νγράφοντι οι ποσότητες των εργσιών κι οι κτά περίπτωση ιδιίτερες ή έκτκτες εργσίες που πιτούντι. Πριν την ένρξη των όλων των εργσιών συντήρησης θ ελέγχοντι οι κλιμτολογικές συνθήκες. εν πρέπει ν διενεργούντι εργσίες βελτίωσης, ότν υπάρχει πγετός ή κύσωνς ή ότν φυσάει δυντός άνεμος. Οι συμβτικές εργσίες θ εκτελούντι πό τον νάδοχο πό Δευτέρ έως Πρσκευή. Ο νάδοχος υποχρεούτι ν εκτελέσει το συμβτικό έργο, εφ όσον πιτηθεί κτά τις Κυρικές κι ργίες εφόσον πιτηθεί πό τον Αθλητικό Οργνισμό, κθώς κι ν διθέσει επιπλέον εξοπλισμό. Επίσης ο νάδοχος υποχρεούτι ν πίρνει όλ τ μέτρ σφλείς που πιτούντι κτά την εκτέλεση των εργσιών. Ειδικά: Ν µη γίνετι δισπορά λιπάσµτος κι φυτοφρμάκων ότν πνέει ισχυρός άνεµος κι ν χρησιμοποιούντι κι συντηρούντι σωστά οι λιπσµτοδινοµείς. Κτά τη συσκευσί, µετφορά κι ποθήκευση λιπσμάτων ν λµβάνοντι µέτρ (ειδικά στ λιπάσµτ υγρής µορφής) γι τη δισφάλιση πό τον κίνδυνο διρροής. Το προσωπικό ν φέρει υποχρεωτικά, προσττευτικό ρουχισμό κι εξοπλισμό νάλογο των εργσιών που εκτελεί κάθε φορά. Οι συσκευσίες των φυτοφρμάκων ν μένουν φυλγμένες κι κλειστές. Οι εργσίες φυτοπροστσίς ν γίνοντι πρωί ή ργά το πόγευμ. Το προσωπικό του γηπέδου (δημοτικοί υπάλληλοι) ν ενημερώνετι 24 ώρες πριν την εφρμογή φυτοφρμάκων γι ν ποκλείετι εγκίρως η πρόσβση στο χώρο στο κοινό. Η εκτέλεση του συνόλου του συμβτικού έργου θ γίνει εντός 12 μηνών πό την ημερομηνί ένρξης των εργσιών, τμημτικά κι νάλογ με το χρονοδιάγρμμ εργσιών που κττίθετι πό τον νάδοχο. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η μοιβή του νδόχου κθορίζετι κι είνι νάλογη σύμφων με τις εργσίς συντήρησης που θ προγρμμτίζει κι θ εκτελεί ο νάδοχος κι θ βεβιώνοντι πό τον επιβλέποντ υπάλληλο του Δήμου. Με το πέρς των επιμέρους εργσιών κι νά τρίμηνο, θ συντάσσετι η σχετική πιστοποίηση εργσιών πό τον νάδοχο, θ ελεγχθεί πό τον Αθλητικό Οργνισμό εντός 10 ημερών κι με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου προχής υπηρεσιών θ πργμτοποιηθεί η πληρωμή του νδόχου εντός 50 ημερών.

19 ΑΡΘΡΟ 6. ΖΗΜΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο νάδοχος έχει υποχρέωση κι ευθύνη ν πίρνει όλ τ μέτρ που πρέπει γι την σφάλει του προσωπικού που πσχολεί, γι την εκτέλεση του έργου κι γι την πρόληψη ζημιών τυχημάτων σε οποιδήποτε πρόσωπ ή πράγμτ. Γι τυχήμτ ή ζημιές που τυχόν θ συμβούν στο προσωπικό του νδόχου ή σε οποιοδήποτε τρίτο, ο Αθλητικός Οργνισμός δεν έχει κμί ευθύνη κι νάδοχος έχει ποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις στικές όσο κι τις ποινικές, σύμφων με τις διτάξεις των οικείων νόμων γι τις περιπτώσεις υτές. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε τρόπο δυνμίς εργσίς, ο νάδοχος υποχρεούτι στην άμεση ντικτάστσή του με άλλο, έτσι ώστε ν ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγρμμ εργσιών, χωρίς δικοπή. Υποχρεούτι ν ειδοποιήσει άμεσ την ρμόδι υπηρεσί γι την δυνμί εκτέλεσης της προγρμμτισμένης εργσίς κι ν ενημερώσει με ποιον τρόπο κι σε πόσο χρονικό διάστημ προβλέπει ν προβεί στην επνόρθωσή της. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο νάδοχος υποχρεούτι στην ένρξη εκτέλεσης του έργου με τον νάλογο εξοπλισμό κι προσωπικό, εντός τριών (3) ημερών μετά την υπογρφή της σχετικής σύμβσης. Ο νάδοχος οφείλει ν κάνει ένρξη εργσιών, την κριβή ημερομηνί που θ του νκοινώσει η επιβλέπουσ υπηρεσί του Αθλητικού Οργνισμού. Σε ντίθετη περίπτωση επιβάλλετι ποινική ρήτρ 160 γι κάθε ημέρ κθυστέρησης κι γι 5 συνολικά ημερολογικά ημέρες. Μετά τη διπίστωση πρέλευσης άπρκτου του διστήμτος υτού, ο νάδοχος κηρύσσετι έκπτωτος κι εφρμόζοντι οι νάλογες κυρώσεις, σύμφων με τις διτάξεις του Π.Δ.28/80. Σε περίπτωση που ο νάδοχος πρβιάσει επνειλημμέν τις συμβτικές του υποχρεώσεις κι κυρίως ν διθέσει έγκιρ κι σε κλή κτάστση τον πιτούμενο εξοπλισμό φόρτωσης μετφοράς, κηρύσσετι έκπτωτος σύμφων κι κτ νλογί με τις κείμενες διτάξεις γι τ έργ των Ο.Τ.Α. κι των ΝΠΔΔ υτών. Η Δημοτική Αρχή διτηρεί το δικίωμ, ότν ποδεδειγμέν κρίνει ότι ο νάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς κι ότι μετά πό συνεχή επνάληψη ντισυμβτικής συμπεριφοράς ν τον κηρύξει έκπτωτο, φού πρώτ τον κλέσει με εξώδικη διμρτυρί κι σε προθεσμί δεκπέντε (15) ημερών ν υποβάλει τις πόψεις του εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά του διγωνιζομένου θ περιλμβάνει υποχρεωτικά τ πρκάτω: Α. Οικονομική προσφορά που θ περιλμβάνει τιμή προσφοράς. Β. Επγγελμτική επάρκει: Γι επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΠΕ & ΑΕ): εργοληπτικό πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. τάξης τουλάχιστο Α2 γι έργ πρσίνου (1 τεχνικό ΜΕΚ Β βθμίδς ή 2 τεχνικούς ΜΕΚ Α βθμίδς) ή γι τομικές επιχειρήσεις: εργολήπτες δημοσίων έργων με πτυχίο Μ.Ε.Κ. Β βθμίδς τουλάχιστο (γι έργ πρσίνου). Πρόσφτο (τρέχοντος έτους) πιστοποιητικό εγγρφής ρμόδιου επιμελητηρίου. Κτάλογο με τις συντηρήσεις θλητικών χλοοτπήτων που έχει νλάβει ο υποψήφιος νάδοχος τ τελευτί 3 χρόνι. Θ πρέπει ν δίνοντι το όνομ κι τ στοιχεί επικοινωνίς του φορέ. Ο υποψήφιος θ πρέπει ν έχει εκτελέσει τουλάχιστον μί (1) σύμβση συντήρησης χλοοτάπητ ποδοσφιρικού γηπέδου νά έτος την τελευτί τριετί.

20 Πιστοποιητικά Αξιολόγησης κι Διχείρισης γι υπηρεσίες συντήρησης πρσίνου θλητικών εγκτστάσεων, σύμφων με τις περιγρφόμενες ενέργειες που νφέροντι στη μελέτη: o ISO 14001:2004 Περιβλλοντικής Διχείρισης ή άλλο ισοδύνμο πρότυπο. o OSHAS 18001: 2007 Επγγελμτικής Υγείς κι Ασφάλεις Συστημάτων Διχείρισης ή άλλο ισοδύνμο πρότυπο. Γ. Τεχνική προσφορά που θ περιλμβάνει όλ τ στοιχεί του προσφερόμενου εξοπλισμού κι τη μεθοδολογί εκτέλεσης του έργου. Συγκεκριμέν: 1. Κτάλογο σκευσμάτων φυτοπροστσίς που θ εφρμοστούν προληπτικά ή θερπευτικά. Ν νφέρετι η εμπορική ονομσί κι η δρστική ουσί. 2. Κτάλογο λιπσμάτων που θ εφρμοστούν. Ν νφέρετι η εμπορική ονομσί κι η σύνθεσή τους. 3. Τεχνική Έκθεση γι τον τρόπο λειτουργίς του προσφερόμενου εξοπλισμού κι τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. 4. Ο τρόπος διχείρισης των υπολειμμάτων κοπής, δηλδή προσωρινά μέσ ποθήκευσης, τ μέσ μετφοράς κι ο χώρος τελικής διάθεσης. Εάν γίνετι νκύκλωση θ πρέπει ν νφερθεί το μέγεθος των σωμτιδίων τεμχισμού. 5. Κτάλογο με τον εξοπλισμό που θ χρησιμοποιηθεί, Κτ ελάχιστο οι διγωνιζόμενοι θ πρέπει ν διθέτουν: 1. μικρό ελκυστήρ με χλοοκοπτική εξάρτηση 2. ψεκστικό μηχάνημ 3. μηχάνημ ερισμού εδάφους 4. μηχάνημ ρίωσης χλοοτάπητ 5. μμοδινομέ - επισπορέ με κύλινδρο μετβλητού βάρους 6. επγγελμτικό όχημ γι τη μετφορά του τεχνικού εξοπλισμού 7. κτάλληλο ελκυστήρ γι χρήση σε χλοοτάπητ, Στην τεχνική τους προσφορά οι διγωνιζόμενοι θ κτθέσουν νλυτικά στοιχεί γι τον πρπάνω εξοπλισμό νφέροντς τον κτσκευστή, τον τύπο-μοντέλο, το έτος πόκτησης κι την ονομστική πόδοση. Σπάτ 13/3/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίς Ο Συντάξς Κούμπης Θεοφάνης Δσοπόνος Στάμου Γεώργιος Μηχ.Μηχνικός ΤΕ4 Β