«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗΣ»"

Transcript

1 Αριθμ.Μελέτης: 17 /2015 ΜΕΛΕΤΗ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τιμολόγι 4. Γενική Συγγρφή Υποχρεώσεων 5. Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η προύσ μελέτη συντάχθηκε κτόπιν εντολής Δημάρχου κι φορά την εκτέλεση εργσιών συντήρησης: - Του χλοοτάπητ του Δημοτικού Στδίου της Δημοτικής Κοινότητς Σπάτων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος γι διάρκει 12 μηνών. - Των χώρων πρσίνου των θλητικών εγκτστάσεων Χριστούπολης στη Δημοτική Κοινότητ Σπάτων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Α. Γι τη συντήρηση του Δημοτικού Στδίου της Δημοτικής Κοινότητς Σπάτων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος: Η συντήρηση θ πρέπει ν γίνετι πό επγγελμτίες με ποδεδειγμένη εμπειρί σε έργ κι εργσίες εγκτάστσης κι συντήρησης πρσίνου θλητικών εγκτστάσεων κι συγκεκριμέν σε θλητικούς χλοοτάπητες ποδοσφιρικών ή άλλων γηπέδων. Η εμπειρί θ ποδεικνύετι με ένν πό του πρκάτω τρόπους: Γι επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΠΕ & ΑΕ): εργολήπτες δημοσίων έργων με εργοληπτικό πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. τάξης τουλάχιστο Α2 γι έργ πρσίνου (1 τεχνικό ΜΕΚ Β βθμίδς ή 2 τεχνικούς ΜΕΚ Α βθμίδς) Γι τομικές επιχειρήσεις: εργολήπτες δημοσίων έργων με πτυχίο Μ.Ε.Κ. Β βθμίδς τουλάχιστο. Κτάλογο με τις συντηρήσεις θλητικών χλοοτπήτων που έχει νλάβει ο υποψήφιος νάδοχος τ τελευτί 3 χρόνι. Θ πρέπει ν δίνοντι τον όνομ κι τ στοιχεί επικοινωνίς του φορέ. Η προύσ μελέτη συντάχθηκε με τις εξής πρδοχές: 1. Η συνολική επιφάνει του χλοοτάπητ, δηλδή ο γωνιστικός χώρος κι οι πράπλευρες επιφάνειες μετρήθηκν σε 7 στρέμμτ. Συγκεκριμέν πλάτος γηπέδου 65μ, πλάτος γωνιστικού χώρου 64μ, μήκος γηπέδου 108μ κι μήκος γωνιστικού χώρου 100μ. 2. Η συχνότητ χρήσης του γηπέδου γι ποδοσφιρικούς γώνες είνι εβδομδιί κι συνολικά έως 36 γώνες νά έτος. 3. Η εργσί συντήρησης του χλοοτάπητ θ γίνει σύμφων με τις διτάξεις του ΠΔ 28/80 δεδομένου πως με την υπ' ριθμ. 92/ Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VII τμήμ) η

3 συντήρηση χλοοτάπητ είνι πλή εκτέλεση εργσίς κι όχι δημόσιο τεχνικό έργο κτά την έννοι του άρθρου 1 πρ. 3 του Ν. 1418/1984. Οι εργσίες που πιτούντι γι τη συντήρηση του χλοοτάπητ του Δημοτικού Γυμνστηρίου είνι: 1. Αρίωμ χλοοτάπητ. 2. Αερισμός εδάφους χλοοτάπητ. 3. Κυλινδρισμός χλοοτάπητ. 4. Υδρολίπνση με σκεύσμ ργής ποδέσμευσης σε δύο περιόδους. 5. Κτπολέμηση εχθρών κι σθενειών. 6. Κούρεμ χλοοτάπητ. 7. Ρύθμιση κι έλεγχος της άρδευσης (υπόγειο σύστημ με εκτοξευτήρες) νά εβδομάδ κι συνολικά γι 50 εβδομάδες συμπεριλμβνομένης της ποκτάστσης τυχόν μικρο-προβλημάτων. 8. Βοτάνισμ (κτπολέμηση ζιζνίων) με χρήση επιλεκτικών ζιζνιοκτόνων. 9. Ενσωμάτωση άμμου ποτμού ή χειμάρρου. 10. Επισπορά χλοοτάπητ. Θ πργμτοποιείτι νάλογ με τις φθορές που θ προκύπτουν πό την χρήση φού έχει προηγηθεί ενσωμάτωση άμμου ποτμού ή χειμάρρου, γι την ποκτάστση νωμλιών (του εδάφους) που μπορεί ν προκύψουν πό τη συμπλήρωση των φθρμένων τμημάτων του χλοοτάπητ. 11. Διγράμμιση χλοοτάπητ. Β. Γι τη συντήρηση των χώρων πρσίνου των θλητικών εγκτστάσεων Χριστούπολης στη Δημοτική Κοινότητ Σπάτων: Η συντήρηση θ περιλμβάνει εργσίες συντήρησης χλοοτάπητ, δένδρων, μεμονωμένων θάμνων, θάμνων διμορφωμένων σε μπορντούρ όπως νλυτικά περιγράφετι στην ειδική συγγρφή υποχρεώσεων.

4 Οι εργσίες θ περιλμβάνουν επίσης τη συντήρηση κι τον έλεγχο του δικτύου άρδευσης που βρίσκετι εγκτεστημένο κι σε λειτουργί. Οι εργσίες που πιτούντι γι τη συντήρηση του χλοοτάπητ των χώρων πρσίνου των θλητικών εγκτστάσεων είνι: 1. Λίπνση. 2. Κτπολέμηση εχθρών κι σθενειών. 3. Κούρεμ χλοοτάπητ. 4. Ρύθμιση κι έλεγχος της άρδευσης (υπόγειο σύστημ με εκτοξευτήρες κι υπέργειο με στλλάκτες) νά εβδομάδ κι συνολικά γι 30 εβδομάδες συμπεριλμβνομένης της ποκτάστσης τυχόν μικρο-προβλημάτων. 5. Βοτάνισμ (κτπολέμηση ζιζνίων) με χρήση επιλεκτικών ζιζνιοκτόνων. 6. Διμόρφωση κόμης δένδρων κι θάμνων 7. Διμόρφωση θάμνων σε μπορντούρ 8. Αννέωση λάκκων άρδευσης 9. Φυτοπροστσί δένδρων & θάμνων. Ενδεικτικές ποσότητες: - Θάμνοι διμορφωμένοι σε μπορντούρ 300μ. - Δένδρ με ύψος έως 4μ 30 τεμ. - Δένδρ με ύψος πό 4 έως 11μ 15 τεμ. - Μεμονωμένοι θάμνοι 100 τεμ.

5 - Εγκτεστημένος χλοοτάπητς 3 στρ. Γ. Ο Ανάδοχος θ βρίσκετι στους νωτέρω χώρους, τουλάχιστο επί εβδομδιίς βάσεως, προκειμένου ν εκτελεί τις προγρμμτισμένες εργσίες συντήρησης σε ώρες κι ημέρες ώστε ν μην προκλούντι προβλήμτ στην ομλή λειτουργί των χώρων. Οι εργσίες κι στους δύο χώρους θ γίνοντι σύμφων με το χρονοδιάγρμμ εργσιών που θ κτθέτει ο Ανάδοχος σε μηνιί βάση προς τον ρμόδιο με την επίβλεψη των εργσιών υπάλληλο του Δήμου κι θ έχουν συνολική διάρκει δώδεκ μηνών. Ο νάδοχος θ εργσθεί με εξειδικευμένο προσωπικό κι με κτάλληλο εξοπλισμό. Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπετι ν νέλθει στο ποσό των ,00 χωρίς ΦΠΑ κι συμπεριλμβνομένου του ΦΠΑ 23% ,40 κι θ βρύνει τον προϋπολογισμό του Αθλητικού Οργνισμού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος με ΚΑ ύψους κι ΚΑ ύψους Σπάτ 13/3/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίς Ο Συντάξς Κούμπης Θεοφάνης Δσοπόνος Στάμου Γεώργιος Μηχ.Μηχνικός ΤΕ4 Β

6 / Περιγρφή Εργσίς ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τεχν. Προδιγρ φή ΜΜ Ποσότητ Τιμή Μονάδ ς 1 στρέμμ ΤΠ1 Αερισμός χλοοτάπητ 14 14,00 196,00 2 Διμόρφωση κόμης δένδρου ΤΠ2 τεμάχιο 30 < 4Μ 15,00 450,00 3 Διμόρφωση κόμης δένδρου ΤΠ3 > 4μ τεμάχιο 15 20,00 300,00 4 Αννέωση λάκκων ΤΠ4 τεμάχιο 400 0,75 300,00 5 Αρίωση χλοοτάπητ ΤΠ5 στρέμμ 14 16,00 224,00 6 Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημ άρδευσης, ΤΠ6 τεμάχιο ,04 160,00 υτομτοποιημένο 7 Διμόρφωση θάμνων σε ΤΠ7 μπορντούρ μέτρο 300 1,00 300,00 8 Διμόρφωση κόμης θάμνων ΤΠ8 τεμάχιο 100 1,20 120,00 9 Κυλινδρισμός ΤΠ9 στρέμμ 14 15,00 210,00 10 Κούρεμ χλοοτάπητ με στρέμμ ΤΠ10 ελκυστήρ , , Κούρεμ χλοοτάπητ με προωθούμενη χλοοκοτπική Ενσωμάτωση άμμου ποτμού ΤΠ11 στρέμμ Αξί 20 17,00 340,00 ΤΠ12 κ.μ. 4 21,00 84,00 13 Επισπορά ΤΠ13 τ.μ , ,00 14 Διγράμμιση ΤΠ14 τεμάχιο 35 93, , Λίπνση χλοοτάπητ μέσω δικτύου ποτίσμτος Λίπνση χλοοτάπητ χειρωνκτική Βοτάνισμ χλοοτάπητ με ζιζνιοκτόν Κτπολέμηση σθενειών χλοοτάπητ ΤΠ15 ΤΠ16 ΤΠ17 ΤΠ18 19 Άρδευση με εκτοξευτήρες ΤΠ19 20 Φυτοπροστσί Δένδρων & Θάμνων Σπάτ 13/3/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίς Στάμου Γεώργιος Μηχ.Μηχνικός ΤΕ4 Β στρέμμ στρέμμ στρέμμ στρέμμ στρέμμ ΤΠ20 τεμάχιο , , ,00 162, ,00 735, , , ,00 300,00 0,70 280,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΦΠΑ 23% 4.112,40 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ,40 Ο Συντάξς Κούμπης Θεοφάνης Δσοπόνος

7

8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Α.Τ.1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Γι τον ερισμό ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 14,00 Α.Τ. 2 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ < 4μ Γι την ννέωση της κόμης ενός δένδρου ύψους έως 4μ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής / τεμάχιο: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 15,00 Α.Τ. 3 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ > 4μ Γι την ννέωση της κόμης ενός δένδρου ύψους μεγλύτερου των 4μ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής / τεμάχιο: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 20,00 Α.Τ.4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΑΚΩΝ Γι την ννέωση ενός λάκκου δένδρου ή θάμνου νεξρτήτου διμέτρου όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής / τεμάχιο: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,75 Α.Τ.5 ΑΡΑΙΩΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Γι την ρίωση ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑΠΕΞΙ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 16,00 Α.Τ.6 ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Γι την ρίωση ενός δένδρου ή ενός θάμνου όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής / τεμάχιο: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,04

9 Α.Τ.7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ Γι τη διμόρφωση ενός μέτρου θάμνων σε μπορντούρ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /μέτρο : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1,00 Α.Τ.8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΘΑΜΝΩΝ Γι την διμόρφωση ενός θάμνου όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής / τεμάχιο: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1,20 Α.Τ.9 ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ Γι τον κυλινδρισμό ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 15,00 Α.Τ.10 ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Γι το κούρεμ ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 18,00 Α.Τ.11 ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Γι το κούρεμ ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /στρέμμ: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑΠΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 17,00 Α.Τ.12 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ή ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Γι την ενσωμάτωση ενός κυβικού μέτρου άμμου ποτμού ή χειμάρρου όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /κ.μ.: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 21,00

10 Α.Τ.13 ΕΠΙΣΠΟΡΑ Γι την επισπορά ενός τετργωνικού μέτρου χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» πλην της ξίς της ενσωμάτωσης άμμου ποτμού ή χειμάρρου: Τιμή Εφρμογής /τετργωνικό μέτρο : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,60 Α.Τ.14 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Γι την πλήρη διγράμμιση του γηπέδου γι το άθλημ του ποδοσφίρου όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 93,00 Α.Τ.15 ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕΣΩ ΔΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Γι τη λίπνση ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 32,00 Α.Τ.16 ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Γι τη λίπνση ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 27,00 Α.Τ.17 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΖΙΖΝΙΟΚΤΟΝΑ Γι το βοτάνισμ ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 21,00 Α.Τ. 18 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Γι την κτπολέμηση σθενειών ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων» Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 20,00

11 Α.Τ. 19 ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Γι την άρδευση ενός στρέμμτος χλοοτάπητ όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1,00 Α.Τ. 20 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ Γι τη φυτοπροστσί ενός δένδρου ή ενός νεπτυγμένου θάμνου όπως νλυτικά περιγράφετι στις τεχνικές προδιγρφές της προύσης στην ενότητ «Ειδική Συγγρφή Υποχρεώσεων»: Τιμή Εφρμογής /στρέμμ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,70 Σπάτ 13/3/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίς Ο Συντάξς Κούμπης Θεοφάνης Δσοπόνος Στάμου Γεώργιος Μηχ.Μηχνικός ΤΕ4 Β

12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η προύσ συγγρφή φορά τη συντήρηση χλοοτάπητ του Δημοτικού Στδίου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος κι των χώρων πρσίνου των θλητικών εγκτστάσεων Χριστούπολης. ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργει κι η εκτέλεση του έργου εργσίς, διέποντι πό τις πρκάτω διτάξεις: Του Π.Δ.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων κι προμηθειών Οργνισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Του Δημοτικού κι Κοινοτικού Κώδικ (Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06). Των σχετικών Νόμων κι Προεδρικών Διτγμάτων που ενρμόνισν την Εθνική Νομοθεσί με το Κοινοτικό Δίκιο. ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμβτικά στοιχεί του έργου εργσίς είνι κτά σειρά ισχύος: i. Η δικήρυξη της δημοπρσίς. ii. Η τιμή προσφοράς του νδόχου. iii. Ο προϋπολογισμός της μελέτης. iv. Η προύσ γενική συγγρφή υποχρεώσεων v. Οι Τεχνικές Προδιγρφές ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Ο νάδοχος θ πρέπει ν διθέτει Τεχνική υποδομή κι οργάνωση η οποί θ του εξσφλίζει συνεχώς την πόλυτη υποστήριξη του μηχνολογικού εξοπλισμού που θ χρησιμοποιεί γι την κάλυψη των εργσιών συντήρησης χλοοτάπητ. Οι διγωνιζόμενοι θ υποβάλλουν στοιχεί με τ οποί θ ποδεικνύετι η Τεχνική υποδομή κι οργάνωση που διθέτουν κι θ εφρμόσουν (τεχνικό προσωπικό, μηχνολογικός εξοπλισμός κλπ). 2. Ο νάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεί της ρμόδις υπηρεσίς του Δήμου κι του Αθλητικού Οργνισμού, προς τις εντολές κι οδηγίες της οποίς οφείλει πόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επφή γι ν πιστοποιείτι κι η εκτέλεση της εργσίς του. 3. Το πάσης φύσεως κι ειδικότητς έμμισθο προσωπικό γι την εκτέλεση του έργου μείβετι κι σφλίζετι ποκλειστικά πό τον νάδοχο. Σημειώνετι ρητά ότι πγορεύετι η πσχόληση νσφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση πσχόλησης λλοδπών, θ πρέπει υτοί ν κτέχουν νόμιμη άδει εργσίς, η οποί θ θεωρείτι πό τις ρμόδιες υπηρεσίες. 4. Ο νάδοχος δεν μπορεί ν υποκτστθεί στη σύμβση ή γι κάποιο μέρος υτής. Από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγρφη συγκτάθεση του Αθλητικού Οργνισμού, μετά πό πόφση του Διοικητικού Συμβουλίου.

13 5. Ο Αθλητικός Οργνισμός διτηρεί το δικίωμ επιβολής ποινικής ρήτρς ίσης με το ποσό των 500, γι τις ημέρες που ποδεδειγμέν κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο πλημμελώς κι ντισυμβτικώς, έχει δε το δικίωμ μετά πό συνεχή επνάληψη της ντισυμβτικής συμπεριφοράς ν κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, φού πρώτ το κλέσει σε εξώδικη διμρτυρί δεκπέντε ημέρες πριν, ν υποβάλλει τις πόψεις του εγγράφως. 6. Τον νάδοχο βρύνουν όλες οι νόμιμες κρτήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βρύνει τον Αθλητικό Οργνισμό. Τον νάδοχο βρύνουν επίσης οι δπάνες δημοσίευσης της πρπάνω δημοπρσίς κθώς κι τ κηρύκει κι τ λοιπά έξοδ του διγωνισμού. 7. Ο νάδοχος ευθύνετι περιόριστ γι τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θ προξενήσει κτά τις εργσίες του, με υπιτιότητά του. Θ πρέπει ν προσκομίσει εντός 15 ημερών, μετά την υπογρφή της σύμβσης βεβίωση ότι θ είνι σφλισμένος προς τρίτους κι θ κλύπτετι γι την στική ευθύνη, γι ζημιές που τυχόν προκλέσει κτά την εκτέλεση εργσιών που φορούν το ντικείμενο της σύμβσης. 8. Ο νάδοχος κτά την υπογρφή της σύμβσης υποχρεούτι ν κτθέσει εγγυητική επιστολή κλής εκτέλεσης ύψους 5% επί του συνολικού συμβτικού ποσού προς το ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργνισμός Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Άρτεμις. 9. Ο Αθλητικός Οργνισμός μπορεί ν ζητήσει την πράτση ισχύος της σύμβσης με τη σύμφωνη γνώμη του εργολάβου, σύμφων με το Π.Δ.28/80 μέχρι τρεις μήνες κι μετά πό πόφση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σπάτ 13/3/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίς Ο Συντάξς Κούμπης Θεοφάνης Δσοπόνος Στάμου Γεώργιος Μηχ.Μηχνικός ΤΕ4 Β

14 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η προύσ ειδική συγγρφή υποχρεώσεων συγγρφή φορά: 1. Στην εργσί συντήρησης χλοοτάπητ του Δημοτικού Στδίου του Αθλητικού Οργνισμού του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. 2. Στην εργσί συντήρησης πρσίνου των θλητικών εγκτστάσεων Χριστούπολης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 + ΦΠΑ 23%. ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργει του κι η εκτέλεση του έργου εργσίς θ γίνει σύμφων με τις διτάξεις του Π.Δ.28/80 περί εκτέλεσης έργων κι προμηθειών Ο.Τ.Α., του Ν.3463/06 (Δημοτικός κι Κοινοτικός Κώδικς) κι των σχετικών νόμων που ενρμόνισν την Εθνική Νομοθεσί με το Κοινοτικό Δίκιο. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όλες οι εργσίες συντήρησης χλοοτάπητ θ πρέπει ν γίνουν έντεχν κι σύμφων με τους κνόνες της επιστήμης κι της γεωργικής πρκτικής. Συγκεκριμέν: Γενικές Υποχρεώσεις Έλεγχος χλοοτάπητ Δημοτικού Στδίου: Ο Ανάδοχος θ εξσφλίζει διμέσου των εργσιών συντήρησης ότι: Ο γωνιστικός χώρος πρέπει ν είνι ομοιόμορφος, ομλός κι επίπεδος. Δεν επιτρέπετι ν υπάρχουν στην γωνιστική επιφάνει προεξοχές ή λκκούβες. Δεν θ υπάρχουν κενά στο χλοοτάπητ. Ο Ανάδοχος θ ελέγχει σε εβδομδιί βάση την επιφάνει του χλοοτάπητ γι σθένειες, προσβολές, τροφοπενίες κι γενικότερ οτιδήποτε επηρεάζει τη φυτοϋγειονομική κτάστση του χλοοτάπητ κι θ συντάσσει φύλλο ελέγχου όπου θ σημειώνει σε σκρίφημ του γηπέδου τ ποτελέσμτ του ελέγχου κι τις σχετικές πρτηρήσεις. Ο Ανάδοχος θ πρέπει ν ερευνήσει την επιφάνει των χλοοτπήτων κι ν έχει κλή γνώση των συνθηκών του έργου. Οποιδήποτε ζημιά γίνει σε εγκτστάσεις στο χλοοτάπητ κτά τη διάρκει εκτέλεσης των εργσιών που περιγράφοντι στην προύσ, θ ποκτστθεί μέσως πό τον Ανάδοχο µε δικές του δπάνες. Τ.Π. 1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ο ερισµός θ γίνει µε τη χρήση ειδικών υτοκινούμενων ή ελκυόμενων μηχνημάτων που θ διθέτουν επιμήκη εξρτήμτ, τ οποί εισερχόμεν υπό κλίση στο έδφος θ δημιουργούν διόδους γι την κλύτερη κυκλοφορί του έρ κι των υγρών στοιχείων. Το μήκος των εξρτημάτων θ κυμίνετι πό 10 έως 40 cm κι το βάθος ερισμού θ προσρμόζετι περί τ 15-20cm νάλογ με το βθμό της συμπίεσης. Η εργσί θ γίνετι εφόσον έχει προηγηθεί κούρεμ του χλοοτάπητ κι μετά την ολοκλήρωσή της θ κολουθεί κυλινδρισμός σε όλη την επιφάνει που εκτελέστηκε ρίωση κι άρδευση.

15 Τ.Π.2 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΣΕΝΔΡΟΥ ΥΨΟΥΣ < 4μ Η εργσί ννέωσης κόμης δέντρου (σκελετοκλάδεμ) με ύψος μέχρι 4m περιλμβάνει την κλά-δευση του δένδρου γι την ννέωση της κόμης κι την φίρεση νεκρών κι λίμργων κλάδων κι κλδίσκων, την πομάκρυνση των προϊόντων κοπής κι την πόρριψή τους σε οποιδήποτε χιλιομετρική πόστση που επιτρέπετι. Τ.Π.3 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΣΕΝΔΡΟΥ ΥΨΟΥΣ > 4μ Η εργσί ννέωσης κόμης δέντρου (σκελετοκλάδεμ) με ύψος μεγλύτερο των 4m περιλμβάνει την κλάδευση του δένδρου γι την ννέωση της κόμης κι την φίρεση νεκρών κι λίμργων κλάδων κι κλδίσκων, την πομάκρυνση των προϊόντων κοπής κι την πόρριψή τους σε οποιδήποτε χιλιομετρική πόστση που επιτρέπετι. Τ.Π.4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΑΚΩΝ Η εργσί φορά την ννέωση λάκκων (λεκνών ποτίσμτος) υφιστάμενων δένδρων, μεμονωμένων θάμνων, θάμνων φυτεμένων σε με χειροκίνητ μέσ. Τ.Π.5 ΑΡΑΙΩΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Σκοπός της εργσίς είνι ο κθρισμός του thatch κι η πομάκρυνση του πό το χλοοτάπητ µε τη βοήθει ειδικών χλοοκοπτικών μηχνών, οι οποίες θ ριώνουν τους βλστούς του χλοοτάπητ κι θ φιρούν το στρώμ που υπάρχει. Οι χλοοκοπτικές μηχνές ρίωσης θ διθέτουν λεπίδες τριγωνικές ή ορθογώνιες τοποθετημένες πράλληλ µμετξύ τους σε άξον, οι οποίες θ περιστρέφοντι πάνω στον άξον κάθετ προς το έδφος. Η πόστση µμετξύ των λεπίδων είνι 2 5 cm. Είνι επιθυμητό οι µμηχνές υτές ν διθέτουν κι κύλινδρο µε νάγλυφες ρβδώσεις, ώστε ν νσηκώνοντι οι βλστοί του χλοοτάπητ κι ν γίνετι κλύτερη κοπή. Το βάθος κοπής θ φθάνει τουλάχιστο στο ήµισυ του ύψους του χλοοτάπητ, ώστε ν φιρεί φύλλωμ, µέρη στολώνων κι βλστούς που είνι έτοιμοι ν κρποφορήσουν (πλγιοφυής βλάστηση). Εφόσον κριθεί πρίτητο θ φιρεθεί περισσότερο υλικό που θ περιλμβάνει ρίζες κι χώµ.η εργσί θ γίνετι άνοιξη κι φθινόπωρο πάντοτε σε συνδυσμό με τις εργσίες ερισμού, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ρίωσης θ κολουθεί κτπολέμηση των ζιζνίων που ενδεχομένως νπτυχθούν. Τ.Π. 6 ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗς Η εργσί άρδευσης με εκτοξευτήρες κι στλλάγκτες (υτομτοποιημένο σύστημ) περιλμβάνει τον προγρμμτισμό, τον έλεγχο του ποτίσμτος, τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης κι την ποκτάστση μικροβλβών. Τ.Π. 7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ Η εργσί διμόρφωση κόμης θάμνων φορά την κλάδευση ομάδων θάμνων γι την διμόρφωση μπορντούρς με μηχνικά η χειρωνκτικά μέσ κι την πομάκρυνση των προϊόντων κλάδευσης κι την πόρριψή τους σε οποιδήποτε χιλιομετρική πόστση που επιτρέπετι. Τ.Π. 8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΘΑΜΝΩΝ Η εργσί διμόρφωση κόμης θάμνων φορά την κλάδευση μεμονωμένων θάμνων γι πόδοση ή την διτήρηση μορφής με μηχνικά η χειρωνκτικά κι την πομάκρυνση των προϊόντων κλάδευσης κι την πόρριψή τους σε οποιδήποτε χιλιομετρική πόστση που επιτρέπετι.

16 Τ.Π. 9 ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ Η εφρµογή του κυλινδρίσµτος θ γίνετι µε ωθούµενο ή συρόµενο ή υτοκινούμενο κύλινδρο μετβλητού βάρους μετά την ολοκλήρωση των εργσιών ρίωσης κι ερισμού κι θ είνι ελφριάς έντσης. Τ.Π.10 ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Η εργσί υτή περιλμβάνει το κούρεμ χλοοτάπητ στο κτάλληλο ύψος, με μικρό ελκυστήρ με χλοοκοπτική συμπεριλμβνομένης κι της πομάκρυνσης πό το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν πό το κούρεμ. Η χλοοκοπτική μηχνή μπορεί ν έχει δυντότητ συλλογής ή νκύκλωσης των υπολειμμάτων κοπής. Συχνότητ: νλόγως των νγκών. Τ.Π.11 ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΠΥΜΕΝΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Η εργσί υτή περιλμβάνει το κούρεμ του χλοοτάπητ στο κτάλληλο ύψος, με υτοπροωθούμεηνη χλοοκοπτική συμπεριλμβνομένης κι της πομάκρυνσης πό το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν πό το κούρεμ. Η χλοοκοπτική μηχνή μπορεί ν έχει δυντότητ συλλογής ή νκύκλωσης των υπολειμμάτων κοπής. Συχνότητ: νλόγως των νγκών. Τ.Π. 12 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Η εργσί φορά στην νάμιξη κηπευτικού χώμτος ή μύρη τύρφυος κι άμμου ποτμού ή χειμάρρου με σχέση 3:2 ή 2:1 με το ποσοστό της άμμου ν είνι μεγλύτερο, σε χώρο έξω πό την κοντίστρ, φορτοκεκφόρτωση κι μετφορά του πργόμενου μίγμτος πό το χώρο που νμίχθηκε μέχρι την κονίστρ. Στην τιμή περιλμβάνοντι η ξί της άμμου, οι δπάνες του εργτοτεχνικού προσωπικού, των μηχνημάτων κι των εργλείων που θ χρησιμοποιηθούν. Συχνότητ: νάλογ των νγκών επισποράς. Τ.Π. 13 ΕΠΙΣΠΟΡΑ Η εργσί φορά στην συμπλήρωση το χλοοτάπητ με σπόρο γρσιδιού γι την εξάλειψη των κενών κι τη μείωση των νεπιθύμητων ζιζνιών. Η εργσί περιλμβάνει: 1. Βθύ κούρεμ χλοοτάπητ κι κθρισμό της προς επισπορά επιφάνεις πό ξέν σώμτ. 2. Βριά άρδευση κι ερισμό. 3. Εφρμογή ομοιόμορφης στρώσης με υλικό επισποράς: κθρή άμμος ποτμού περσμένη πό κόσκινο κι ψιλοχωμτισμένη μύρη τύρφη με σχέση 3:2 ή 2:1 με το ποσοστό της άμμου ν είνι μεγλύτερο. Οι κόκκοι των υλικών του μίγμτος δεν πρέπει ν είνι μεγλύτεροι των 3mm. Το υλικό επισποράς υπολογίζετι σε 0,01κ.μ. νά τ.μ. 4. Εκτέλεση σποράς με σπρτική μηχνή με δυντότητ διενέργεις τομών, τοποθέτησης σπόρου, θψίμτος σπόρου κι ποκτάστσης επιφάνεις. 5. Δεύτερη εφρμογή με υλικό επισποράς. Η φάση υτή μπορεί ν πρληφθεί εάν ο σπόρος έχει κλυφθεί κι ν τ επίπεδ έχουν ποκτστθεί πλήρως. 6. Λίπνση, εφρμογή εντομοκτόνου γι την προστσί του σπόρου κι ελφρύ κυλίνδρισμ εάν κριθεί πρίτητο. 7. Προσρμογή του προγράμμτος άρδευσης. Τ.Π. 14 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ

17 Η εργσί φορά την πλήρη διγράμμιση φυσικού χλοοτάπητ οποισδήποτε ποιότητς υφής κι ηλικίς, με λευκό κρυλικό πλστικό μτ, κι σύμφων με τους κνονισμούς της Ελληνικής Ποδοσφιρικής Ομοσπονδίς (Κνόνες Πιχνιδιού 2010/ Κνόνς 1 Αγωνιστικός χώρος, σελ.6-11). Στην εργσί διγράμμισης περιλμβάνοντι τ πρκάτω: Η προμήθει όλων των πρίτητων υλικών γι την κτσκευή λευκής διγράμμισης. Η μετφορά όλων των πρπάνω υλικών διγράμμισης πό τον τόπο προμήθειάς τους στον τόπο ενσωμάτωσης συμπεριλμβνομένων των φορτοεκφορτώσεων του χμένου χρόνου κι της στλίς των μέσων μετφοράς. Η προσωρινή ποθήκευση όλων των πρπάνω υλικών επί του τόπου του έργου ο κθρισμός της επιφάνεις, όπου πρόκειτι ν εφρμοστεί η διγράμμιση, πό κάθε είδους ξέν υλικά. Η προετοιμσί διγράμμισης (στίξη-πικετάρισμ) κι η προεργσί των υλικών διγράμμισης. Η κτσκευή διγράμμισης (νέ διγράμμιση ή νδιγράμμιση) οποιουδήποτε είδους, μορφής κι διστάσεων (διμήκης, εγκάρσι ειδικά γράμμτ ή σύμβολ) πλάτους 0,10 0,12m Τ.Π. 15 ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Η εργσί λίπνσης μέσω δικτύου ποτίσμτος περιλμβάνει την ξί, τη μετφορά, την τοποθέτηση του λιπάσμτος στο δοχείο λίπνσης, τη διάλυσή του κι τη δινομή του διλύμτος με ντλί λίπνσης ή πιεστικό, κθώς κι τον έλεγχο της δινομής του γι τη λίπνση της επιφάνεις. Η λίπνση θ γίνετι το φθινόπωρο με φωσφορούχο σκεύσμ βρδείς ποδέσμευσης κι την άνοιξη με ζωτούχο σκεύσμ βρδείς ποδέσμευσης. Τ.Π. 16 ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Η εργσί λίπνσης με εργάτες περιλμβάνει την προσθήκη κοκκώδους φωσφορούχου λιπάσμτος κτά τ φθινόπωρο κι ζωτούχου την άνοιξη. Τ.Π. 17 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ Η εργσί κτστροφής των ζιζνίων φορά στον ψεκσμό της επιφάνεις του χλοοτάπητ με κτάλληλ επιλεκτικά ζιζνιοκτόν μέσω του δικτύου άρδευσης. Στην εργσί περιλμβάνοντι όλες οι δπάνες του εργτοτεχνικού προσωπικού, η ξί του νερού κι των ζιζνιοκτόνων, των μηχνημάτων κι των εργλείων που θ χρησιμοποιηθούν. Τ.Π. 18 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Η εργσί κτπολέμησης σθενειών χλοοτάπητ φορά στην προληπτική ή θερπευτική εφρμογή μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευσμάτων μέσω του δικτύου άρδευσης γι την ντιμετώπιση σθενειών σε χλοοτάπητ κι περιλμβάνει όλες τις δπάνες του εργτοτεχνικού προσωπικού, των μηχνημάτων, των εργλείων κι των σκευσμάτων που θ χρησιμοποιηθούν. Τ.Π. 19 ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΤΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Η εργσί άρδευσης ενός στρέμμτος χλοοτάπητ με υπόγειο σύστημ άρδευσης με εκτοξευτήρες (υτομτοποιημένο), περιλμβάνει τον προγρμμτισμό, τον έλεγχο του ποτίσμτος κι τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης νλόγως των νγκών του χλοοτάπητ, συμπεριλμβνομένου του κόστους των μικροϋλικων που πιτούντι.

18 Τ.Π. 20 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ Η εργσί κτπολέμησης σθενειών, φορά την προληπτική ή θερπευτική εφρμογή μυκητοκτό-νων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευσμάτων γι την ντιμετώπιση σθενειών σε θάμνους κι δέντρ με ύψος μέχρι 4 m. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος θ πρέπει υποβάλλει γι έγκριση, έκθεση µε το προτεινόμενο πρόγρµµ εργσιών συντήρησης χλοοτάπητ σε μηνιί βάση. Στο χρονοδιάγρμμ των εργσιών πρέπει ν νφέροντι: 1. Εβδομδιίο ωρολόγιο πρόγρμμ προγρμμτισμένων εργσιών νά χώρο εργσίς. 2. Τ όρι του ύψους κοπής (νάλογ µε το είδος, την εποχή κι τη χρήση) του χλοοτάπητ του Δημοτικού Στδίου. 3. Τ υλικά κι σκευάσμτ που θ χρησιμοποιούντι γι λίπνση, ζιζνιοκτονί κι φυτοπροστσί νά χώρο εργσίς. Τυτόχρον θ υποβάλει πολογιστικό φύλλο εργσιών κι πρτηρήσεων γι το προηγούμενο μήν όπου θ νγράφοντι οι ποσότητες των εργσιών κι οι κτά περίπτωση ιδιίτερες ή έκτκτες εργσίες που πιτούντι. Πριν την ένρξη των όλων των εργσιών συντήρησης θ ελέγχοντι οι κλιμτολογικές συνθήκες. εν πρέπει ν διενεργούντι εργσίες βελτίωσης, ότν υπάρχει πγετός ή κύσωνς ή ότν φυσάει δυντός άνεμος. Οι συμβτικές εργσίες θ εκτελούντι πό τον νάδοχο πό Δευτέρ έως Πρσκευή. Ο νάδοχος υποχρεούτι ν εκτελέσει το συμβτικό έργο, εφ όσον πιτηθεί κτά τις Κυρικές κι ργίες εφόσον πιτηθεί πό τον Αθλητικό Οργνισμό, κθώς κι ν διθέσει επιπλέον εξοπλισμό. Επίσης ο νάδοχος υποχρεούτι ν πίρνει όλ τ μέτρ σφλείς που πιτούντι κτά την εκτέλεση των εργσιών. Ειδικά: Ν µη γίνετι δισπορά λιπάσµτος κι φυτοφρμάκων ότν πνέει ισχυρός άνεµος κι ν χρησιμοποιούντι κι συντηρούντι σωστά οι λιπσµτοδινοµείς. Κτά τη συσκευσί, µετφορά κι ποθήκευση λιπσμάτων ν λµβάνοντι µέτρ (ειδικά στ λιπάσµτ υγρής µορφής) γι τη δισφάλιση πό τον κίνδυνο διρροής. Το προσωπικό ν φέρει υποχρεωτικά, προσττευτικό ρουχισμό κι εξοπλισμό νάλογο των εργσιών που εκτελεί κάθε φορά. Οι συσκευσίες των φυτοφρμάκων ν μένουν φυλγμένες κι κλειστές. Οι εργσίες φυτοπροστσίς ν γίνοντι πρωί ή ργά το πόγευμ. Το προσωπικό του γηπέδου (δημοτικοί υπάλληλοι) ν ενημερώνετι 24 ώρες πριν την εφρμογή φυτοφρμάκων γι ν ποκλείετι εγκίρως η πρόσβση στο χώρο στο κοινό. Η εκτέλεση του συνόλου του συμβτικού έργου θ γίνει εντός 12 μηνών πό την ημερομηνί ένρξης των εργσιών, τμημτικά κι νάλογ με το χρονοδιάγρμμ εργσιών που κττίθετι πό τον νάδοχο. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η μοιβή του νδόχου κθορίζετι κι είνι νάλογη σύμφων με τις εργσίς συντήρησης που θ προγρμμτίζει κι θ εκτελεί ο νάδοχος κι θ βεβιώνοντι πό τον επιβλέποντ υπάλληλο του Δήμου. Με το πέρς των επιμέρους εργσιών κι νά τρίμηνο, θ συντάσσετι η σχετική πιστοποίηση εργσιών πό τον νάδοχο, θ ελεγχθεί πό τον Αθλητικό Οργνισμό εντός 10 ημερών κι με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου προχής υπηρεσιών θ πργμτοποιηθεί η πληρωμή του νδόχου εντός 50 ημερών.

19 ΑΡΘΡΟ 6. ΖΗΜΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο νάδοχος έχει υποχρέωση κι ευθύνη ν πίρνει όλ τ μέτρ που πρέπει γι την σφάλει του προσωπικού που πσχολεί, γι την εκτέλεση του έργου κι γι την πρόληψη ζημιών τυχημάτων σε οποιδήποτε πρόσωπ ή πράγμτ. Γι τυχήμτ ή ζημιές που τυχόν θ συμβούν στο προσωπικό του νδόχου ή σε οποιοδήποτε τρίτο, ο Αθλητικός Οργνισμός δεν έχει κμί ευθύνη κι νάδοχος έχει ποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις στικές όσο κι τις ποινικές, σύμφων με τις διτάξεις των οικείων νόμων γι τις περιπτώσεις υτές. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε τρόπο δυνμίς εργσίς, ο νάδοχος υποχρεούτι στην άμεση ντικτάστσή του με άλλο, έτσι ώστε ν ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγρμμ εργσιών, χωρίς δικοπή. Υποχρεούτι ν ειδοποιήσει άμεσ την ρμόδι υπηρεσί γι την δυνμί εκτέλεσης της προγρμμτισμένης εργσίς κι ν ενημερώσει με ποιον τρόπο κι σε πόσο χρονικό διάστημ προβλέπει ν προβεί στην επνόρθωσή της. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο νάδοχος υποχρεούτι στην ένρξη εκτέλεσης του έργου με τον νάλογο εξοπλισμό κι προσωπικό, εντός τριών (3) ημερών μετά την υπογρφή της σχετικής σύμβσης. Ο νάδοχος οφείλει ν κάνει ένρξη εργσιών, την κριβή ημερομηνί που θ του νκοινώσει η επιβλέπουσ υπηρεσί του Αθλητικού Οργνισμού. Σε ντίθετη περίπτωση επιβάλλετι ποινική ρήτρ 160 γι κάθε ημέρ κθυστέρησης κι γι 5 συνολικά ημερολογικά ημέρες. Μετά τη διπίστωση πρέλευσης άπρκτου του διστήμτος υτού, ο νάδοχος κηρύσσετι έκπτωτος κι εφρμόζοντι οι νάλογες κυρώσεις, σύμφων με τις διτάξεις του Π.Δ.28/80. Σε περίπτωση που ο νάδοχος πρβιάσει επνειλημμέν τις συμβτικές του υποχρεώσεις κι κυρίως ν διθέσει έγκιρ κι σε κλή κτάστση τον πιτούμενο εξοπλισμό φόρτωσης μετφοράς, κηρύσσετι έκπτωτος σύμφων κι κτ νλογί με τις κείμενες διτάξεις γι τ έργ των Ο.Τ.Α. κι των ΝΠΔΔ υτών. Η Δημοτική Αρχή διτηρεί το δικίωμ, ότν ποδεδειγμέν κρίνει ότι ο νάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς κι ότι μετά πό συνεχή επνάληψη ντισυμβτικής συμπεριφοράς ν τον κηρύξει έκπτωτο, φού πρώτ τον κλέσει με εξώδικη διμρτυρί κι σε προθεσμί δεκπέντε (15) ημερών ν υποβάλει τις πόψεις του εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά του διγωνιζομένου θ περιλμβάνει υποχρεωτικά τ πρκάτω: Α. Οικονομική προσφορά που θ περιλμβάνει τιμή προσφοράς. Β. Επγγελμτική επάρκει: Γι επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΠΕ & ΑΕ): εργοληπτικό πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. τάξης τουλάχιστο Α2 γι έργ πρσίνου (1 τεχνικό ΜΕΚ Β βθμίδς ή 2 τεχνικούς ΜΕΚ Α βθμίδς) ή γι τομικές επιχειρήσεις: εργολήπτες δημοσίων έργων με πτυχίο Μ.Ε.Κ. Β βθμίδς τουλάχιστο (γι έργ πρσίνου). Πρόσφτο (τρέχοντος έτους) πιστοποιητικό εγγρφής ρμόδιου επιμελητηρίου. Κτάλογο με τις συντηρήσεις θλητικών χλοοτπήτων που έχει νλάβει ο υποψήφιος νάδοχος τ τελευτί 3 χρόνι. Θ πρέπει ν δίνοντι το όνομ κι τ στοιχεί επικοινωνίς του φορέ. Ο υποψήφιος θ πρέπει ν έχει εκτελέσει τουλάχιστον μί (1) σύμβση συντήρησης χλοοτάπητ ποδοσφιρικού γηπέδου νά έτος την τελευτί τριετί.

20 Πιστοποιητικά Αξιολόγησης κι Διχείρισης γι υπηρεσίες συντήρησης πρσίνου θλητικών εγκτστάσεων, σύμφων με τις περιγρφόμενες ενέργειες που νφέροντι στη μελέτη: o ISO 14001:2004 Περιβλλοντικής Διχείρισης ή άλλο ισοδύνμο πρότυπο. o OSHAS 18001: 2007 Επγγελμτικής Υγείς κι Ασφάλεις Συστημάτων Διχείρισης ή άλλο ισοδύνμο πρότυπο. Γ. Τεχνική προσφορά που θ περιλμβάνει όλ τ στοιχεί του προσφερόμενου εξοπλισμού κι τη μεθοδολογί εκτέλεσης του έργου. Συγκεκριμέν: 1. Κτάλογο σκευσμάτων φυτοπροστσίς που θ εφρμοστούν προληπτικά ή θερπευτικά. Ν νφέρετι η εμπορική ονομσί κι η δρστική ουσί. 2. Κτάλογο λιπσμάτων που θ εφρμοστούν. Ν νφέρετι η εμπορική ονομσί κι η σύνθεσή τους. 3. Τεχνική Έκθεση γι τον τρόπο λειτουργίς του προσφερόμενου εξοπλισμού κι τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. 4. Ο τρόπος διχείρισης των υπολειμμάτων κοπής, δηλδή προσωρινά μέσ ποθήκευσης, τ μέσ μετφοράς κι ο χώρος τελικής διάθεσης. Εάν γίνετι νκύκλωση θ πρέπει ν νφερθεί το μέγεθος των σωμτιδίων τεμχισμού. 5. Κτάλογο με τον εξοπλισμό που θ χρησιμοποιηθεί, Κτ ελάχιστο οι διγωνιζόμενοι θ πρέπει ν διθέτουν: 1. μικρό ελκυστήρ με χλοοκοπτική εξάρτηση 2. ψεκστικό μηχάνημ 3. μηχάνημ ερισμού εδάφους 4. μηχάνημ ρίωσης χλοοτάπητ 5. μμοδινομέ - επισπορέ με κύλινδρο μετβλητού βάρους 6. επγγελμτικό όχημ γι τη μετφορά του τεχνικού εξοπλισμού 7. κτάλληλο ελκυστήρ γι χρήση σε χλοοτάπητ, Στην τεχνική τους προσφορά οι διγωνιζόμενοι θ κτθέσουν νλυτικά στοιχεί γι τον πρπάνω εξοπλισμό νφέροντς τον κτσκευστή, τον τύπο-μοντέλο, το έτος πόκτησης κι την ονομστική πόδοση. Σπάτ 13/3/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίς Ο Συντάξς Κούμπης Θεοφάνης Δσοπόνος Στάμου Γεώργιος Μηχ.Μηχνικός ΤΕ4 Β

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ Σ Αθήν σήμερ 30 του μήν Μρτίου του έτους 2015 μετξύ των συμβλλομένων φ ενός μεν του ν.π.δ.δ. με επωνυμί «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λουτράκι 24 / 9 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 22978 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΙΑΣΟΝΟΣ 1 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ:Β5ΤΜΟΕΠΘ-ΖΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνστντά 4 Τ.Κ. 38, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 4 756 FAX: 4 7535 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α πό τ Πρκτικά της 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά 24 04-2015 Αριθ Πρωτ: 10259 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 52.644,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρκτικό 5/2013 της συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρτίου, της 24 ης Μϊου 2013 Αριθμός Απόφσης 24/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος πολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Έγκριση λειτουργίς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν. ΑΔΑ: 6ΩΗΩΗ 5ΓΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήν, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Β Τχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη.

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗΣ, ΝΤΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗΣ, ΝΤΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΣ, ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2013 ΦΟΡΕΣ : ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ερωτήσεις - 4 κι δίπλ το γράμμ που ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση.. Η ρχή της επλληλίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έργο: «Βιοκλιµτική νβάθµιση του ηµόσιου Ανοικτού Χώρου κτά µήκος του ιστορικού ρέµτος Χρυσορρό της Θήβς» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤ Μονάδ Μονάδς ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΚΟΡΔΩΣΗ ΤΗΛ.210-3332939/e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗΣ, ΝΤΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΣ ΚΙ ΝΥΤΙΛΙΣ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΥΠΟΤΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ Το ορισμένο ολοκλήρωμ ή ολοκλήρωμ Riema μις πργμτικής συνάρτησης f με διάστημ ολοκλήρωσης το πεπερσμένο διάστημ [, ], υπάρχει ότν: η f είνι συνεχής στο διάστημ υτό, κθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ,

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Αριθ. μελέτης: 13/2015 Αριθμός Μελέτης: 13/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ χ ο λ ή Διο ίκ η σ η ς κ Ο ικ ο ν ο μ ί ς Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος Διπλωμτικής Εργσίς «Οικονομοτεχνική ξιολόγηση της ενεργεικής νβάθμισης συμβτικών κτιρίων, με την εφρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΥΛΕΣ ΚΛΑΣΗ 7

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΥΛΕΣ ΚΛΑΣΗ 7 ΧΟΗ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΚOMEE (ΑDR) ΘΕΑΙΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΑΔΟ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΑΙΘΟΥΕ ΔΙΔΑΚΑΙΑ: ΚΟΥΤΑΡΕΙΑ 12 ΜΕΙΑOΝΟ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ) Τ.Κ.: 38333 ΒΟΟ ΤΗ.: 24210 34944 / 6977 280182

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος 224 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):224-234, 2009 Ελληνική Ετιρεί Δερμτοχειρουργικής 43 η Ετήσι Συνάντηση της Ελληνικής Ετιρείς Δερμτοχειρουργικής Laser κι άλλες πηγές ενέργεις στη Δερμτολογί

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1. ιατάξεις πρισµάτων που προσοµοιώνουν τη λειτουργία των φακών. (α) Συγκλίνων. (β) Αποκλίνων

Σχήµα 1. ιατάξεις πρισµάτων που προσοµοιώνουν τη λειτουργία των φακών. (α) Συγκλίνων. (β) Αποκλίνων Ο3 Γενικά περί φκών. Γενικά Φκός ονοµάζετι κάθε οµογενές, ισότροπο κι διφνές οπτικό µέσο που διµορφώνετι πό δυο σφιρικές επιφάνειες (ή πό µι σφιρική κι µι επίπεδη). Βσική () () Σχήµ. ιτάξεις πρισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. Δύο μηχνικά κύμτ ίδις συχνότητς διδίδοντι σε ελστική χορδή. Αν λ 1 κι λ 2 τ μήκη κύμτος υτών των κυμάτων ισχύει: ) λ 1 λ 2 γ) λ 1 =λ 2 Δικιολογήστε την πάντησή

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

α Κατά τη μεταφορά με δεξαμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όγκου. Λ γ Κατά την εκφόρτωση υπό πίεση. Λ

α Κατά τη μεταφορά με δεξαμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όγκου. Λ γ Κατά την εκφόρτωση υπό πίεση. Λ ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΔΕΞΑΜΕΝΗ 30 Τ κπάκι των νθρωποθυρίδων μπορούν ν πρμένουν νοικτά: Κτά τη μετφορά με δεξμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όκου. Κτά τις ερσίες κθρισμού της δεξμενής (gasfree). Κτά την εκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας» ΜΕΛΕΤΗ: Προϋπολογισμού δαπάνης 12.195,00 ΦΠΑ 23 % 2.804,85 ΣΥΝΟΛΟ 14.999,85 Αριθμός Μελέτης:38/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 45/2014

Αριθμός Μελέτης: 45/2014 Αριθμός Μελέτης: 45/2014 Έργο: Υπηρεσίες δεξιώσεων για τις ανάγκες του έργου GReen procurement And Smart city support in the energy sector (GRASP) στο πλαίσιο του προγράμματος Europe in the Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος.

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. ΙΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ) Όπως νφέρµε διάλυµ είνι έν οµογενές µίγµ που ποτελείτι πό δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες. Περιεκτικότητ διλύµτος είνι η ποσότητ της διλυµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 κι δίπλ το γράμμ που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Κεφάλιο 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ SOOW-SWAN Εισγωγή Η νάλυση της θεωρίς της οικονομικής μεγέθυνσης θ ξεκινήσει νλύοντς το πιο πλό δυνμικό υπόδειγμ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµνση Ψύξη ΚλιµτισµόςΙΙ Ψυχροµετρί Εργστήριο Αιολικής Ενέργεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κτσπρκάκης Ξηρόςκιυγρός τµοσφιρικόςέρς Ξηρόςκιυγρόςτµοσφιρικός έρς Ξηρός τµοσφιρικός έρς: ο πλλγµένος πό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ε (ρχή) φορές (πέρς) 1. Τι ορίζετι ως διάνυσµ ; Το διάνυσµ ορίζετι ως έν προσντολισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση.

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση. . Εθύγρµµη κίνηση - - ο ΓΕΛ Πετρούπολης. Χρονική στιγμή t κι χρονική διάρκει Δt Χρονική στιγμή t είνι η μέτρηση το χρόνο κι δείχνει πότε σμβίνει έν γεγονός. Χρονική διάρκει Δt είνι η διφορά δύο χρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8932

Διαβάστε περισσότερα

τετραγωνικό εκατοστόµετρο 1 cm 2 1 10000 m2 =

τετραγωνικό εκατοστόµετρο 1 cm 2 1 10000 m2 = 3.5 ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ. Μονάδες µέτρησης µήκους Βσική µονάδ το µέτρο. Συµβολίζετι m Υποδιιρέσεις του µέτρου : δεκτόµετρο dm = 0 m = 0, m Πολλπλάσιο του µέτρου : εκτοστόµετρο cm = 00 m = 0,0 m χιλιοστόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:...

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:... ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Μι νθοδέσμη έχει 5 λευκά κι 15 κόκκιν γρύφλλ. Τι μπορούμε ν πρτηρήσουμε; ότι τ κόκκιν είνι κτά δέκ περισσότερ πό τ λευκά, λλά κι ότι τ κόκκιν γρύφλλ είνι τρεις φορές περισσότερ πό τ λευκά Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' ριθμ. 6/2-07-204 Πρκτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. πόφσης 454-6/2-07-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κι διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 39/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΣΑΣΜΑΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.610,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Μαγνητικό πεδίο

Κίνηση σε Μαγνητικό πεδίο Κίνηση σε γνητικό πεδίο 4.1. Ακτίν κι Περίοδος στο ΟΠ. Από έν σημείο Α μέσ σε ομογενές μγνητικό πεδίο έντσης Β=2Τ, εκτοξεύοντι δύο σωμτίδι Σ 1 κι Σ 2 ίδις μάζς m=10-10 kg κι ντίθετων φορτίων, με τχύτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήν, 10-6-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 7063/74836 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προτεινόμενη ρύθμιση υπαγορεύθηκε από την γειτνίαση της περιοχής με δασική έκταση και το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους.

Η προτεινόμενη ρύθμιση υπαγορεύθηκε από την γειτνίαση της περιοχής με δασική έκταση και το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους. Ενστά σεις που / ΠΕ ΟΤ ΚΤΑ Ονομτεπώνυμο Περιεχόμενο Ένστσης Εισήγηση Δ/σς Υπηρεσίς Ένστσης 1 4 4039 150017 ΞΥΠΤΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Προτείνετι η μεττόπιση της ρυμοτομικής γρμμής νότι, έτσι ώστε ν συμπεριληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008. Πλήρωση θέσεων εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ από προστατευομένους του Ν.2643/98.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008. Πλήρωση θέσεων εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ από προστατευομένους του Ν.2643/98. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟ ΠΡΟΚΗΡΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 200 Πλήρωση θέσεων εργσίς Δημοσίων πηρεσιών, ΝΠΔΔ κι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πνεπιστήμιο Πτρών Σχολή Ανθρωπιστικών κι Κοινωνικών Επιστημών Πιδγωγικό Τμήμ Δημοτικής Εκπίδευσης Πρόγρμμ Μετπτυχικών Σπουδών Mετπτυχική Εργσί Πεποιθήσεις κι κίνητρ. Μι ερευνητική προσέγγιση σε πολιτισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΤΟΣ υτοεργοδοτούμενου Φορολογικό Έτος 009 ρ. Δεσμίδας ρ. Καταχώρισης Ημερομηνία Έκδοσης Επαρχιακό Γραφείο Ως ο Εκπρόσωπος του / της Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17739 Αρ. Μελέτης: 06/2014 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποχρεωτικό για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Είναι υποχρεωτικό για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα θεωρήματα και ορισμοί από το σχολικό βιβλίο ακολουθούμενα από δικά μας σχόλια. 1 ο ΠΡΩΤΟ. www.1proto.gr. www.1proto.

Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα θεωρήματα και ορισμοί από το σχολικό βιβλίο ακολουθούμενα από δικά μας σχόλια. 1 ο ΠΡΩΤΟ. www.1proto.gr. www.1proto. 1 Τ πρκάτω είνι τ κυριότερ θεωρήμτ κι ορισμοί πό το σχολικό βιβλίο κολουθούμεν πό δικά μς σχόλι. 1 ο ΠΡΩΤΟ 2 Συνρτήσεις Γνησίως μονότονη συνάρτηση Μι γνησίως ύξουσ ή γνησίως φθίνουσ συνάρτηση λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 35/2013 Α.Π.: 41041 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Με καρυότυπο μπορεί να διαγνωστεί α. η β-θαλασσαιμία β. ο αλφισμός γ. το σύνδρομο Down δ. η οικογενής υπερχοληστερολαιμία.

Α5. Με καρυότυπο μπορεί να διαγνωστεί α. η β-θαλασσαιμία β. ο αλφισμός γ. το σύνδρομο Down δ. η οικογενής υπερχοληστερολαιμία. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 5 ΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22/05/2015 ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμίς πό τις πρκάτω ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Aνάθεση εργασιών σε υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μετρικές σχέσεις Εμβαδά

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μετρικές σχέσεις Εμβαδά Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μετρικές σχέσεις Εμβδά ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β. Κορτίκη Β. Κουτσογούλ Μ. Ρούσσ Γ. Ευθυμίου Μ. Ζφείρη ΕΜΕ Πράρτημ Τρικάλων ΑΣΚΗΣΗ η i. Ν υπολογιστούν οι πλευρές, β, γ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεχνολογικό Εκπιδευτικό Ίδρυμ Κρήτης Σχολή Διοίκησης κι Οικονομίς Τμήμ Χρημτοοικονομικής κι Ασφλιστικής ΘΕΜΑ: Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπϊκής Ένωσης. Πτυχική Εργσί: Μυρομμάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΕΜΒΑ Α ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

1.3 ΕΜΒΑ Α ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 1 1.3 ΕΜΒΑ Α ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Εµδόν τετργώνο πλεράς : Ε =. Εµδόν ορθογωνίο : Ε = 3. Εµδό πρλληλογράµµο : Ε = ύψος ή ύψος άση άση 4. Εµδόν τχίο τριγώνο : Ε = 5. Εµδόν ορθογωνίο τριγώνο : Ε =

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / Ονομ σί Υλικού 1. Λιπντι κό spray εργλεί ων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιγρφή - Προδιγρφή CPV Α.Π. 1. Λιπντικό spray χειρουργικών εργλείων. N είνι σε μορφή γάλκτος με ντλί χωρίς προωθητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγßεò Μελετþν Οδικþν Εργων (ΟΜΟΕ) Τεýχοò 6 Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ)

Οδηγßεò Μελετþν Οδικþν Εργων (ΟΜΟΕ) Τεýχοò 6 Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Οδηγßεò Μελετþν Οδικþν Εργων (ΟΜΟΕ) Τεýχοò 6 Κτκόρυφη Σήµνση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) Μέρος Μέρος 7: 7: Κτσκευστικά Κτσκευστικά Σχέδι Σχέδι Γρφικών Γρφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα Μαΐου- Σεπτεμβρίου 2015»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα Μαΐου- Σεπτεμβρίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 29/2015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων ικριτά Μηµτικά κι Μηµτική Λογική ΠΛΗ Ε ρ γ σ ί 4η Θεωρί Γρφηµάτων Α π ν τ ή σ ε ι ς Ε ρ ω τ η µ ά τ ω ν Ερώτηµ. ίετι το ένρο του πρκάτω σχήµτος. e d f b l i a k m p c g h n o Θεωρώντς σν ρίζ του ένρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 77/2015 ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου KA:. 35.6262.0004 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. F(x) = f(t)dt Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. F(x) = f(t)dt Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ F( = (d [Kεφ:.5 H Συνάρτηση F( = (d Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β Πράδειγμ. lim e d. Ν υπολογίσετε το όριο: ( Έχουμε ( e d

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 13 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνί: Κυρική 8 Απριλίου 13 ιάρκει Εξέτσης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σε συνέχει της επικοινωνίς μς πρκλώ όπως προωθήσετε τ κόλουθ στο Σύλλογο Γονέων κι Κηδεμόνων κθώς κι στο Σύλλογο Διδσκόντων του σχολείου σς. Οι Σχολές Γονέων Νομού Κορινθίς προσκλούν το Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση 1 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

Παρουσίαση 1 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ Προυσίση ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ Προυσίση. Μετρικές σχέσεις στ τρίγων Α Μετρικές σχέσεις σε ορθογώνιο τρίγωνο Α Προβολή σηµείου σε ευθεί Ορθή προβολή Α ονοµάζετι το ίχνος της κάθετης που φέρνουµε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 Προϋπολογισμός δαπάνης : 4.237,00 ΦΠΑ 23 % : 974,51 ΣΥΝΟΛΟ : 5.211,51 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: /15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.856,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Διαγράμματα Φάσεων

Κεφάλαιο 11 Διαγράμματα Φάσεων Κεφάλιο 11 Διγράμμτ Φάσεων Συχνά, σε πολλές διεργσίες, νμιγνύουμε δύο ή κι περισσότερ διφορετικά υλικά, κι πρέπει ν πντήσουμε στο ερώτημ: ποιά θ είνι η φύση του υλικού που θ προκύψει πό υτή την νάμιξη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα