Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους"

Transcript

1 Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Experimental Validation of Bridge Pier Seismic Design Employing Soil Ductility ΔΡΟΣΟΣ, Β.Α. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ, T.Η. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.Χ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ε.Μ.Π. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ε.Μ.Π. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας Π.Δ. 47/8 Ε.Μ.Π. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Διερευνάται πειραματικά στη δονητική τράπεζα του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής του ΕΜΠ μια νέα μέθοδος αντισεισμικού σχεδιασμού βάθρων γεφυρών η οποία, αντιστρέφοντας τον συμβατικό ικανοτικό σχεδιασμό, εκμεταλλεύεται την πλαστιμότητα του εδάφους επιτρέποντας την δημιουργία πλαστικής άρθρωσης στην θεμελίωση. Παρατηρείται περιορισμός της έντασης που μεταβιβάζεται στην ανωδομή, η οποία και παραμένει σχεδόν ελαστική σε αντίθεση με την καταρρέουσα συμβατικώς σχεδιασμένη κατασκευή. Το αναπόφευκτο αντίτιμο έγκειται στην αύξηση των σεισμικών καθιζήσεων και στροφών του θεμελίου. ABSTRACT : A new methodology for the dynamic design of bridges is experimentally investigated using the shaking table of the Soil Mechanics Laboratory of NTUA. The proposed methodology, reversing the conventional capacity design, takes advantage of soil ductility and allows a plastic hinge in the ground to develop. It is observed that superstructure straining reduces to the elastic range, contrary to the conventionally designed collapsible structure. Nevertheless, the inevitable penalty for this beneficial behavior is the increased settlements and rotation of the foundation. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι πλέον γνωστό ότι η αντισεισμική ασφάλεια μιας κατασκευής δεν συνδέεται πάντα με την αύξηση της αντοχής των δομικών μελών της. Η συνειδητοποίηση αυτού του φαινομένου πριν από περίπου 3 έτη οδήγησε στην ανάπτυξη του "ικανοτικού σχεδιασμού" [Park & Paulay, 1976], και την ουσιαστική βελτίωση των αντισεισμικών κανονισμών, παγκοσμίως. Οι αρχές του ικανοτικού σχεδιασμού αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην ανωδομή, αγνοώντας ή υπο-εκτιμώντας την επιρροή εδάφους και θεμελίωσης. Μάλιστα, οι περισσότεροι αντισεισμικοί κανονισμοί απαιτούν η θεμελίωση να παραμένει ελαστική. Παρότι μια τέτοια απαγόρευση μπορεί να φαίνεται λογική (αστοχίες στο επίπεδο της θεμελίωσης είναι καί δύσκολα ανιχνεύσιμες καί δύσκολα επιδιορθώσιμες), μπορεί να οδηγήσει σε μη-συντηρητικές υπερ-απλουστεύσεις, ιδίως στην περίπτωση εκδηλώσεως σημαντικών γεωμετρικών μή-γραμμικοτήτων, όπως η αποκόλληση και η ολίσθηση. Επιπλέον, αγνοώντας τα φαινόμενα αυτά απαγορεύουμε την εκμετάλλευση μηχανισμών οι οποίοι δύνανται να προσφέρουν σημαντική απορρόφηση ενέργειας, και να προστατεύσουν την ανωδομή σε περίπτωση εκδηλώσεως σεισμικού επεισοδίου που ξεπερνά τον σχεδιασμό. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος DARE, διερευνάται από το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΜΠ μια νέα μέθοδος αντισεισμικού σχεδιασμού, η οποία υπερβαίνει αντιστρέφει τον συμβατικό ικανοτικό σχεδιασμό, εκμεταλλεύεται δε τους προαναφερθέντες μηχανισμούς επιτρέποντας την δημιουργία πλαστικής άρθρωσης στην θεμελίωση.

2 Προκειμένου να αναδειχθούν τα πιθανά πλεονεκτήματα της νέας αυτής μεθόδου, διερευνήθηκε, σε πρώτη φάση πειραματικά, η σεισμική συμπεριφορά τυπικής γέφυρας με επιφανειακή θεμελίωση (Σχήμα 1) : (α) συμβατικά σχεδιασμένη, και (β) σύμφωνα με την νέα φιλοσοφία σχεδιασμού, επιτρέποντας δηλαδή μή-γραμμικότητα της θεμελίωσης. Τα αποτελέσματα της πειραματικής αυτής διερεύνησης παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. Πλαστική άρθρωση B = 11 m Νέα Μέθοδος Σχεδιασμού B = 7 m 2. ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πλαστική άρθρωση Σχήμα 1. Συμβατικός σχεδιασμός (αριστερά) έναντι νέας μεθόδου (δεξιά). Figure 1. Conventional design (left) vs. new methodology (right). Σύμφωνα με τον ισχύοντα συμβατικό ικανοτικό σχεδιασμό, για την διαστασιολόγηση της θεμελίωσης χρησιμοποιούνται κατάλληλοι συντελεστές ασφαλείας ώστε να περιοριστεί το ανασήκωμα του θεμελίου κατά την σεισμική φόρτιση, και να αποφευχθεί η αστοχία φέρουσας ικανότητας. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη πλαστικής άρθρωσης επιτρέπεται μόνον για τα στοιχεία της ανωδομής, χρησιμοποιούνται συντελεστές υπεραντοχής (της τάξεως του 1.4) προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η φέρουσα ικανότητα της θεμελίωσης θα είναι μεγαλύτερη από την αντοχή της ανωδομής [π.χ. ΕΑΚ 2]. Για στατικές φορτίσεις, το υπερβολικό ανασήκωμα του θεμελίου ή και η αστοχία φέρουσας ικανότητας θα είχαν καταστροφικές συνέπειες. Όμως ο σεισμός είναι φόρτιση δυναμική και ανακυκλική, και άρα η εκδήλωση τέτοιων φαινομένων δεν είναι απαραιτήτως επικίνδυνη. Πλήθος ερευνητών έχουν δείξει ότι η ανελαστική συμπεριφορά της θεμελίωσης μπορεί να είναι επωφελής [Pecker & Pender, 2; Gazetas et al., 23; Paolucci, 27; Chen and Lai, 23; Ugalde et al., 27] και ότι το ανασήκωμα μπορεί επίσης να είναι ευεργετικό για την ανωδομή [Psycharis, 1991; Priestley et al., 1996; Apostolou et al., 23]. Ειδιαίτερα στην περίπτωση υψίκορμων κατασκευών, όπως οι γέφυρες, στις θεμελιώσεις των οποίων αναπτύσσονται μεγάλες ροπές, το ανασήκωμα της θεμελίωσης συμβάλλει στην μείωση της απαιτούμενης πλαστιμότητας της ανωδομής. Μάλιστα, το ανασήκωμα έχει προταθεί και ως εναλλακτική μέθοδος σεισμικής μόνωσης [Priestley et al., 1996; Anastasopoulos et al., 29a]. Η υπό διερεύνηση νέα μέθοδος σχεδιασμού αποτολμά την υπέρβαση αντιστροφή του ικανοτικού σχεδιασμού, καθοδηγώντας την ανάπτυξη της πλαστικής άρθρωσης στο επίπεδο της θεμελίωσης. Αυτό επιτυγχάνεται σχεδιάζοντας την θεμελίωση ώστε να έχει μικρότερη αντοχή από την ανωδομή, εφαρμόζοντας δηλαδή τον συντελεστή υπεραντοχής αντιστρόφως. Με άλλα λόγια, η θεμελίωση σχεδιάζεται ώστε να αντέχει μικρότερα φορτία από αυτά που θα ήθελε να αναπτύξει η ανωδομή. Έτσι, η ανωδομή δεν μπορεί να φτάσει στην αστοχία, αφού η θεμελίωση δεν μπορεί να παραλάβει την απαιτούμενη φόρτιση. 3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στην εν λόγω σειρά πειραμάτων εξετάστηκε η σεισμική απόκριση τυπικής γέφυρας μεσαίων ανοιγμάτων (4 m) στην εγκάρσια διεύθυνση. Το κατάστρωμα, μάζας Μ deck = 12 Mgr θεωρείται πακτωμένο στα βάθρα, τα οποία έχουν ύψος Η = 12 m και διάμετρο d = 3 m. Ως προς το έδαφος θεμελίωσης, θεωρούμε στρώση πυκνής άμμου D r = 85 %, βάθους 15 m. Θεωρούμε επιτάχυνση σχεδιασμού A =.24 g και έδαφος κατηγορίας Β. Οι διαστάσεις του τετραγωνικού θεμελίου υπολογίζονται καταρχήν συμβατικά, με θεώρηση συντελεστή υπεραντοχής 1.4. Έτσι καταλήγουμε σε απαιτούμενο πλάτος θεμελίου Β = 11 m, για το οποίο επιτυγχάνεται συντελεστής ασφαλείας σε σεισμό FS E 2.. Σημειώνεται ότι αυτό που τελικά καθορίζει το πλάτος Β είναι η κανονιστική απαίτηση ως προς το μέγιστο επιτρεπτό ανασήκωμα : η εκκεντρότητα e δεν επιτρέπεται να υπερβεί το ένα τρίτο του πλάτους του θεμελίου : e < B/3. Ο υπολογισμός της θεμελίωσης επαναλαμβάνεται με βάση την νέα μέθοδο σχεδιασμού. Ως προς τα στατικά φορτία, φροντίζουμε ώστε ο συντελεστής ασφαλείας FS V να είναι μεγαλύτερος από 2.5, σύμφωνα

3 με τις σχετικές κανονιστικές οδηγίες. Ως προς τον σεισμό, εφαρμόζουμε συντελεστή "υπόαντοχής" 2. : υποδιαστασιολογούμε δηλαδή το θεμέλιο ώστε η αντοχή του να είναι μικρότερη από αυτήν του βάθρου. Έτσι, καταλήγουμε σε απαιτούμενο πλάτος θεμελίου Β = 7 m, για το οποίο σύμφωνα με την συμβατική θεώρηση ο συντελεστής ασφαλείας σε σεισμό είναι FS E.5. Παρότι ο προαναφερθείς συντελεστής ασφαλείας φαντάζει τρομακτικός, πρέπει να τονιστεί ότι στην πραγματικότητα δεν υφίσταται καν σαν έννοια : δεδομένου ότι το θεμέλιο δεν μπορεί να μεταβιβάσει στην ανωδομή ροπή μεγαλύτερη από την αντοχή του, το βάθρο δεν θα αναπτύξει ποτέ τα μέγεθη σχεδιασμού. Για τον ίδιο λόγο, και το μή επιτρεπτό ανασήκωμα (στην περίπτωση του θεμελίου Β = 7 m), στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. περιγραφή της δονητικής τράπεζας είναι εκτός αντικειμένου της παρούσης εργασίας (βλ. Γκαζέτας κ.α., 28). Ροδέλα Teflon Βίδα παξιμάδι Θεμέλιο Βάθρο Βίδα παξιμάδι Βάθρο Θεμέλιο Ροδέλα Teflon Σχήμα 2. Σχηματική απεικόνιση της τεχνητής πλαστικής άρθρωσης. Figure 2. Sketch of the artificial plastic hinge. 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Για την πειραματική διερεύνηση κατασκευάστηκαν σε κλίμακα 1:5 δύο πειραματικά ομοιώματα, ένα σχεδιασμένο συμβατικά (μεγάλο θεμέλιο B = 11 m) και ένα σύμφωνα με την νέα μέθοδο (μικρό θεμέλιο B = 7 m). Για την προσομοίωση της πλαστικής άρθρωσης στην βάση του βάθρου, κατασκευάστηκε τεχνητή πλαστική άρθρωση (Σχήμα 2) η οποία βαθμονομήθηκε με βάση την απόκριση σε οριζόντια φόρτιση. Τα δύο ομοιώματα τοποθετήθηκαν στο εύκαμπτο κιβώτιο του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής ΕΜΠ το οποίο επιβάλλει ρεαλιστικές συνοριακές συνθήκες σε προβλήματα διάδοσης δυναμικών διεγέρσεων διαμέσου εδαφικού σχηματισμού (Σχήμα 3), και υπεβλήθησαν σε πραγματικές σεισμικές καταγραφές από τον Ελλαδικό και τον διεθνή χώρο (Αίγιο 1995, Λευκάδα 23, Καλαμάτα 1986, JMA Kobe 1995, Rinaldi 1994), καθώς και σε ημιτονικές διεγέρσεις 3 κύκλων μέγιστης επιτάχυνσης.4 g. Τα χαρακτηριστικά των επιβαλλόμενων κραδα-σμών πολλαπλασιάστηκαν με κατάλληλους συντελεστές προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ομοιότητας, Η επιβολή των σεισμικών διεγέρσεων επιτυγχάνεται μέσω της Σεισμικής Τράπεζας του Εργαστηρίου η οποία με διαστάσεις 1.3 m x 1.3 m, είναι ικανή να δονήσει δοκίμια βάρους έως 2 kg με επιτάχυνση έως 1.6 g (Σχήμα 4) με οποιασδήποτε διέγερση, συνθετικό επιταχυνσιογράφημα, καθώς καί πραγματική σεισμική καταγραφή. Λεπομερέστερη Συμβατικός Σχεδιασμός Νέα Μέθοδος Σεισμική Τράπεζα Σχήμα 3. Τα δύο ομοιώματα τοποθετημένα στο εύκαμπτο κιβώτιο. Figure 3. The two bridge pier specimens in the laminar box 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 5.1 Διέγερση στα όρια του σεισμού σχεδιασμού Στην παρούσα παράγραφο εξετάζεται συγκριτικά η απόκριση των δύο συστημάτων υποβαλλόμενων σε σεισμικές διεγέρσεις οι οποίες είναι στα όρια του σεισμού σχεδιασμού. Στην περίπτωση αυτήν, το συμβατικά σχεδιασμένο σύστημα αναπτύσσει πλαστική άρθρωση στην βάση του βάθρου. Ως παράδειγμα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα για την καταγραφή της Λευκάδας 23. Στο Σχήμα 5 συγκρίνεται η απόκριση των δύο συστημάτων σ ότι αφορά την θεμελίωση και την ανωδομή. Στην περίπτωση του συμβατικά σχεδιασμένου συστήματος (Β = 11 m) η θεμελίωση δεν φτάνει ποτέ στην μέγιστη ρπή αντοχής της, καθότι αστοχεί πρώ-

4 ??????????? Συσσωρευτής??????? πιέσεως (accumulator)??????? Τράπεζα Σερβομηχανισμός ( actuator) είναι η κατάσταση στην περίπτωση του συστήματος που έχει σχεδιαστεί με την νέα μέθοδο σχεδιασμού: η συνολική μετατόπιση Δ οφείλεται κυρίως στην μετατόπιση λόγω στροφής Δ r. Παρ όλα αυτα, το τελικό αποτέλεσμα, σε όρους παραμένουσας μετατόπισης καταστρώματος είναι ουσιαστικά το ίδιο. 5.2 Διέγερση πέραν των ορίων του σεισμού σχεδιασμού Σχήμα 4. Σεισμική τράπεζα ANCO R51. Figure 4. Shaking table ANCO R51. τα το βάθρο. Βέβαια, λαμβάνει χώρα μικρή πλαστικοποίηση του εδάφους, λόγω της οποίας το σύστημα υφίσταται μικρή δυναμική καθίζηση 2 cm περίπου. Από την άλλη, στην περίπτωση του συστήματος που έχει σχεδιαστεί με την νέα μέθοδο (Β = 7 m), η θεμελίωση φτάνει στην μέγιστη αντοχή της, οδηγώντας σε ανάπτυξη σημαντικότερων πλαστικών παραμορφώσεων στο έδαφος. Ως αποτέλεσμα, η δυναμική καθίζηση είναι σαφώς υψηλότερη, φτάνοντας τα 6 cm a (g) Δ (m) w (m) Δ c Δ Δ r w Νέα Μέθοδος Σχήμα 5. Σύγκριση των δύο συστημάτων για σεισμική διέγερση εντός των ορίων του σχεδιασμού (Λευκάδα 23). Figure 5. Comparison of two systems for excitation within design limits (Lefkada 23). Στην περίπτωση του συμβατικά σχεδιασμένου συστήματος, η συνολική μετατόπιση Δ στο κατάστρωμα οφείλεται κυρίως στην μετατόπιση λόγω κάμψης Δ c, με την μετατόπιση λόγω στροφής του θεμελίου Δ r να είναι σχεδόν αμελητέα. Ακριβώς αντίστροφη Εξετάζουμε τώρα την απόκριση των δύο συστημάτων όταν υποβάλονται σε σεισμικές διεγέρσεις οι οποίες υπερβαίνουν τον σχεδιασμό. Ως παράδειγμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για ημιτονική διέγερση 3 κύκλων συχνότητας 2 Hz και πλάτους.4 g. Η απόκριση των δύο συστημάτων συγκρίνεται στο Σχήμα 6. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό : μετά από 8 περίπου κύκλους φορτίσεως το συμβατικά σχεδιασμένο βάθρο καταρρέει. Αντιθέτως, η σχεδιασμένη με την νέα μέθοδο γέφυρα (με υποδιαστασιολογημένη θεμελίωση) επιζεί ολόκληρης της σεισμικής διέγερσης, με σχετικά μεγάλη τελική οριζόντια μετατόπιση καταστρώματος Δ 5 cm (οφειλόμενη σχεδόν εξολοκλήρου σε στροφή του θεμελίου) και όχι αμελητέα καθίζηση w 15 cm. a (g) Δ (m) w (m) w Νέα Μέθοδος Σχήμα 6. Σύγκριση των δύο συστημάτων για σεισμική διέγερση που υπερβαίνει τον σχεδιασμό (ημιτονική διέγερση 3 κύκλων, 1 Hz,.4 g). Figure 6. Comparison of two systems for excitation beyond design limits (sinusoidal motion, 3 cycles, 1 Hz,.4 g).

5 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας, με βάση την εν λόγω πειραματική διερεύνηση, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία πλαστικής άρθρωσης στην θεμελίωση περιορίζει την ένταση που μεταβιβάζεται στην ανωδομή, η οποία και παραμένει ελαστική. Το αναπόφευκτο αντίτιμο έγκειται στην αύξηση των σεισμικών καθιζήσεων και στροφών. Σε σεισμικές διεγέρσεις που δεν υπερβαίνουν τον σχεδιασμό καί τα δύο συστήματα (σχεδιασμένο συμβατικά και με βάση την νέα φιλοσοφία) συμπεριφέρονται ικανοποιητικά. Το συμβατικό αναπτύσσει πλαστική άρθρωση στην βάση του βάθρου, χωρίς όμως να εξαντλήσει την διαθέσιμη πλαστιμότητά του, και υφίσταται επιδιορθώσιμες βλάβες. Αντιστοίχως, το σχεδιασμένο με την νέα φιλοσοφία σύστημα αναπτύσσει πλαστική άρθρωση στην θεμελίωση προστατεύοντας την ανωδομή, η οποία παραμένει ελαστική. Το μόνο τίμημα έγκειται στην ελαφρώς αυξημένη δυναμική καθίζηση, η οποία όμως δεν ξεφεύγει από τα λογικώς αποδεκτά όρια. Σε σεισμικές διεγέρσεις που υπερβαίνουν τον σχεδιασμό, το συμβατικά σχεδιασμένο σύστημα αναπτύσσει πλαστική άρθρωση στην βάση του βάθρου, και σε πολλές περιπτώσεις ενδέχεται να ξεπεράσει κατά πολύ την διαθέσιμη πλαστιμότητα της διατομής του, οπότε και οδηγείται αναπόφευκτα σε κατάρρευση. Αντιθέτως, το σχεδιασμένο με την νέα φιλοσοφία σύστημα αναπτύσσει πλαστική άρθρωση στην θεμελίωση, προστατεύοντας την ανωδομή και αποτρέποντας την κατάρρευση, με μόνο τίμημα την αυξημένη δυναμική καθίζηση και στροφή. 7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος DARE ( Soil- Foundation-Structure Systems Beyond Conventional Seismic Failure Thresholds : Application to New or Existing Structures and Monuments ), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του 7 ου Πλαισίου Στήριξης και του προγράμματος Ideas, Support for Frontier Research Advanced Grant, και με αριθμό σύμβασης ERC-28-AdG DARE. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γκαζέτας, Γ., Αναστασόπουλος, Ι.Χ., Γεωργαράκος, Τ., και Δρόσος, Β.Α. (28), Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΜΠ : Νέο Πειραματικό Τμήμα Σεισμικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Εδάφους Κατασκευής, Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας Anastasopoulos I., Gazetas G., Loli M., Apostolou M, Gerolymos N. (29a), Soil Failure can be used for Earthquake Protection of Structures, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 8, No. 1 Apostolou M., Gazetas G., Makris N., Anastasopoulos J. (23), Rocking of foundations under strong seismic excitation, Proceedings of Fib International Symposium on Concrete Structures in Seismic Regions Chen X.C., Lai Y.M. (23), Seismic response of bridge piers on elasto-plastic Winkler foundation allowed to uplift, Journal of Sound and Vibration (226). Gazetas G, Apostolou M, Anastasopoulos J. (23), Seismic uplifting of foundations on soft soil, with examples from Adapazari (Izmit 1999, earthquake), Int. Conf. on Foundations: Innovation, Observations, Design & Practice, University of Dundee, pp Paolucci, R. (27), Numerical simulations of shaking table experiments on a shallow foundation test model at PWRI, Japan, Proc. 2nd Japan-Greece Workshop on Seismic Design, Observation, and Retrofit of Foundations, Park, R., Paulay, T. (1975), Reinforced Concrete Structures, John Wiley & Sons Pecker A., Pender M. (2), Earthquake resistant design of foundations: new construction, Proc. GeoEng 2 Conf., Melbourne, pp Priestley, M.J.N., Seible, F. and Calvi, G.M. (1996), Seismic Design and Retrofit of Bridges, John Wiley and Sons. Psycharis I. (1991), Effect of Base Uplift on Dynamic Response of SDOF Structures, Journal of Structural Engineering (ASCE) 117, pp Ugalde J., Kutter B., Jeremic B., Gajan S. (27), Centrifuge modelling of rocking behaviour of bridges on shallow foundation, Proc. 4 th Int. Conf. Earthquake Geotechnical Engineering, ed. K. Pitilakis

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Pushover and Inelastic-Seismic Response of Shallow Supporting a Slender Structure Foundations

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Rion Antirrion Βridge : Geotechnical Static and Dynamic Analysis of Pier M3 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, Ρ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων

Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Σ.Α. Μητούλης MSc. Πολιτικός Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ. Ι.Α. Τέγος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ. Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ. Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση.

Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση. Μία Νέα Καινοτόμος Λύση για τις Ενισχύσεις Κατασκευών Ο/Σ με Σύνθετα Υλικά New Innovative Solution for the Strengthening of R/C Structures using Composite Materials Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Estimation of the V s profile and site effects using records from a downhole

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Static analysis and seismic design of 1 MW steel wind turbine towers at mount Kalogerovouni Lakonia

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση

Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 23 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ Γεωργία Ε. Μπέη Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΜSc Aποκαταστάσεων Iστορικών Kτιρίων Ερευνήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Χριστόφορος ηµόπουλος Υποψήφιος ιδάκτορας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cdimop@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μακάριος Τριαντάφυλλος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαία, τκ 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα