Στρατηγικό Μάνατζμεντ στη Δημόσια Διοίκηση: Μία συστηματική παρουσίαση του Balanced Scorecard ως εργαλείο Στρατηγικού Μάνατζμεντ στα Νοσοκομεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικό Μάνατζμεντ στη Δημόσια Διοίκηση: Μία συστηματική παρουσίαση του Balanced Scorecard ως εργαλείο Στρατηγικού Μάνατζμεντ στα Νοσοκομεία"

Transcript

1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ στη Δημόσια Διοίκηση: Μία συστηματική παρουσίαση του Balanced Scorecard ως εργαλείο Στρατηγικού Μάνατζμεντ στα Νοσοκομεία Χρήστος Μπουρσανίδης 1. Τοποθέτηση του θέματος στο ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης Στη σύγχρονη θεωρία της Δημόσιας Διοίκησης ισχύει ως γενική παραδοχή ότι το σύγχρονο κράτος στην πιο ανεπτυγμένη του μορφή, αυτή του δημοκρατικού και κοινωνικού κράτους δικαίου, δεν βιώνει μεν την αρχή του τέλους του, πλην όμως βρίσκεται σε μία φάση έντονων και καινοτόμων δομικών και λειτουργικών αλλαγών. Το κράτος διατηρεί τις κεντρικές του λειτουργίες αλλάζει όμως τη μορφή, το περιεχόμενο και τις μεθόδους άσκησης κρατικής εξουσίας και εκπλήρωσης της αποστολής του (Benz 2001). Στη θέση του παραδοσιακού παρεμβατικού «κράτους παραγωγού» αναδύεται ως κατευθυντήρια ιδέα το «κράτος εγγυητής» ή «το ενεργό κράτος» (Blanke et.al 2001), βασικό χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί μία νέα οριοθέτηση και επαναπροσδιορισμός ρόλων μεταξύ κράτους, αγοράς και κοινωνίας πολιτών και η εγκαθίδρυση ενός πολιτισμού κατανομής ευθυνών με τη έννοια ενός Good Governance, ενώ παράλληλα πραγματώνεται, ως λογική συνέπεια ή λειτουργικό προαπαιτούμενο, η μετάβαση από το Βεμπεριανό μοντέλο της δημόσιας γραφειοκρατίας στο Δημόσιο Μάνατζμεντ (Schendler/Proeller 2003, Μιχαλόπουλος 2003). Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του νέου παραδείγματος διοικητικής σκέψης, που αποκρυσταλλώνεται στην αντίληψη Σύγχρονο Κράτος- Σύγχρονη Διοίκηση (BMI 2004), αποτελεί η αναγνώριση της αναγκαιότητας και κατά συνέπεια η αναζήτηση και η επεξεργασμένη εισαγωγή σύγχρονων και δοκιμασμένων ιδεών, προσεγγίσεων, τεχνικών, μεθόδων, και εργαλείων μάνατζμεντ στην δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα στη προσπάθεια κάλυψης του ελλείμματος στρατηγικού μάνατζμεντ αναπτύχθηκαν διάφορες προσεγγίσεις γνωστές με τον γενικό όρο Performance Management. Μία ίσως η πιο δημοφιλής και γνωστή προσέγγιση που απετέλεσε αντικείμενο ευρείας συζήτησης και έτυχε μίας προνομιακής μεταχείρισης και αποδοχής σε επίπεδο εφαρμογών συνιστά η μεθοδολογία του Balanced Scorecard (Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων). Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

2 2. Σκοπός-Γνωστικό ενδιαφέρον-μεθοδολογία Με αφετηρία τη θέση ότι η προσέγγιση του Balanced Scorecard συνιστά ένα πολλά υποσχόμενο, χρήσιμο, καινοτόμο και πολλαπλά εφαρμόσιμο μεθοδολογικό εργαλείο δημοσίου μάνατζμεντ και τη διαπίστωση ότι δεν απετέλεσε αντικείμενο μίας ευρείας επιστημονικής συζήτησης και δημοσίου διαλόγου, πολύ δε λιγότερο πεδίο εφαρμογής στην ελληνική μεταρρυθμιστική και εκσυγχρονιστική πρακτική στη Δημόσια Διοίκηση, με την παρούσα ανακοίνωση επιδιώκεται μία συνοπτική, αφαιρετικού επιπέδου αλλά συστηματική παρουσίαση της βασικής λογικής και των κεντρικής σημασίας δομικών στοιχείων που την συγκροτούν, κατάλληλα προσαρμοσμένη στις υπηρεσίες υγείας. Το περιεχόμενο της παρουσίασης αποτελεί προϊόν μίας ευρύτερης διεπιστημονικής, πολυεπίπεδης αναζήτησης και επισταμένης μελέτης (Μπουρσανίδης 2004), ως μία μικρή συμβολή στη θεωρία και πράξη των διοικητικών επιστημών στην Ελλάδα, το γνωστικό ενδιαφέρον της οποίας επικεντρώνεται στην διερεύνηση τριών διαστάσεων: Θεωρητική θεμελίωση: Ανασκόπηση της συναφούς βιβλιογραφίας και κριτικά αναστοχαστική προσπάθεια ένταξης αυτής στο πλαίσιο της θεωρίας της δημόσιας διοίκησης και των διοικητικών μεταρρυθμίσεων Εμπειρική τεκμηρίωση: Ποσοτική αναζήτηση-διερεύνηση, ποιοτική ανάλυση και αξιολόγηση των περιπτώσεων εφαρμογής στους διάφορους τομείς και διοικητικά επίπεδα του δημοσίου, σε Δημόσιους όσο και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς καθώς και σε εξειδικευμένα πεδία δημόσιας πολιτικής σε τρεις χώρες (Αυστρία - Γερμανία - Ελβετία) Μεταφορά τεχνογνωσίας: Διερεύνηση και εκτίμηση των δυνατοτήτων και των ορίων εφαρμοσιμότητας στην ελληνική διοικητική μεταρρυθμιστική πρακτική γενικά και ειδικότερα στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας. Η έγκαιρη αναγνώριση και η σωστή εκτίμηση των θεσμικών προϋποθέσεων και των λειτουργικών προαπαιτούμενων οδηγεί στην ανάδειξη των ενδεδειγμένων προσαρμογών για μία επιτυχή εφαρμογή. 3. Εννοιολογικός προσδιορισμός H προσέγγιση Balanced Scorecard (BSC) συνιστά για κάθε Οργανισμό ένα ισχυρό εργαλείο μετασχηματισμού της στρατηγικής σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και διασφαλίζει την αποδοτική υλοποίηση αυτής. Η μεθοδολογία του BSC ξεκινά από την διατύπωση του οράματος και την χάραξη της στρατηγικής, προχωράει στον προσδιορισμό των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, συνεχίζει στην κατασκευή συστήματος δεικτών μέτρησης απόδοσης και ολοκληρώνει με την ανάπτυξη και εφαρμογή πλέγματος μέτρων και δράσεων. Το BSC δημιουργεί έτσι ένα μεθοδολογικό πλαίσιο αναφοράς μετάφρασης των

3 στρατηγικών σκοπών και στόχων σε επιχειρησιακούς μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι με τη σειρά τους αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Με αυτήν την έννοια λοιπόν το Balanced Scorecard δεν είναι απλώς ένα παραδοσιακό εργαλείο Controlling ή Performance Measurement, αλλά ένα εργαλείο Performance Management, πολύ δε περισσότερο o στρατηγικός εστιασμός και ο ολιστικός χαρακτήρας της προσέγγισης το αναγάγουν σε ένα σύγχρονο Σύστημα Στρατηγικού Μάνατζμεντ (Reisner 2003). 4. Βασική δομή και λογική του BSC Η κεντρική ιδέα της προσέγγισης BSC που αναπτύχθηκε από τους Kaplan και Norton συνίσταται στην υπέρβαση κυρίως δύο βασικών αδυναμιών των παραδοσιακών συστημάτων Controlling ή μέτρησης επιδόσεων (Klingebiel 2001). Πρώτον της μονοδιάστατης θεώρησης στην περιγραφή και τη μέτρηση του περιεχομένου των υπηρεσιών με καθαρά χρηματοοικονομικά αξιολογούμενα μεγέθη επιδόσεων, η οποία δεν επέτρεπε την κατανόηση και την διαχείριση των αιτιατών παραγόντων που τις προσδιορίζουν και δεύτερον ο προσανατολισμός σε επιδόσεις του παρελθόντος με λογική συνέπεια την αδυναμία πρόβλεψης των μελλοντικών επιδόσεων. Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και ισορροπημένου συστήματος δεικτών μέτρησης που να περιέχουν στρατηγικά σημαντικές πληροφορίες, οδηγήθηκαν οι Kaplan/Norton στην αναγνώριση τριών επιπρόσθετων διαστάσεων ή οπτικών πεδίων δράσης και στην επακόλουθη λειτουργική διασύνδεση αυτών με την μορφή μίας αλυσίδας σχέσεων μεταξύ των διαστάσεων στη βάση του λογικού σχήματος αιτίου-αιτιατού και στην ανάπτυξη του στρατηγικά προσανατολισμένου μεθοδολογικού πλαισίου Balanced Scorecard (Kaplan/Norton 2001). Το κλασσικό κουαρτέτο διαστάσεων και η λογική σειρά διάταξης που προτάθηκε ήταν: Η χρηματοοικονομική διάσταση Οι χρήστες-πελάτες Οι λειτουργικές διαδικασίες Η μάθηση και ανάπτυξη.

4 Πρέπει όμως να αναφερθεί η μεθοδολογικά κρίσιμη και χρήσιμη επισήμανση (Kaplan/Norton 2003), πως ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής του BSC, είναι δυνατή και επιβαλλόμενη η διαφοροποίηση τόσο του αριθμού των διαστάσεων, όσο του περιεχομένου και της λογικής διασύνδεσης σχέσεων μεταξύ αυτών. Μία διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας προσπάθεια απεικόνισης της βασικής λογικής και των δομικών στοιχείων του BSC οδηγεί στην κατασκευή του συναφούς σχήματος Balanced Scorecard Νοσοκομείων Βασική λογική και δομικά στοιχεία Διάσταση Δημόσιας Εντ ολής ( Κάλυψ η αναγκών- Αποδοτ ικότητα) Πελατοκεντρική Διάσταση Vision Στρατηγική Εσωτερικές Διαδικασίες Μάθηση Οργανωτική Ανάπτυξη ΕΣΔΔ - Χρήσ τ ος Μπουρσα νίδης 8 5. Μεθοδολογία ανάπτυξης και εισαγωγής του BSC Κατά την διάρκεια της διαρκούς βελτίωσης του θεωρητικού πλαισίου, όπου αναμφισβήτητα σημαντικό ρόλο έπαιξε η αξιοποίηση των πολυάριθμων και πολυποίκιλων εμπειρικών εφαρμογών, έχει επικρατήσει μία κοινά αποδεκτή μεθοδολογία και ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα διαφοροποίησης της συνολικής διαδικασίας σε επιμέρους (4 μέχρι 7) στοιχεία ή βήματα. Την βασική πηγή άντλησης εξειδικευμένων στοιχείων, για την επιγραμματική παρουσίαση που ακολουθεί, αποτελούν οι θεωρητικές αναφορές και οι εμπειρικές επεξεργασίες στη Δημόσια Διοίκηση γενικά (Scherer-Alt 2001) και στο νοσοκομειακό τομέα ειδικότερα (Conrad 2001, Reisner 2003) Πρώτο Βήμα: Ανάπτυξη στρατηγικής Αποσαφήνιση και διατύπωση οράματος και στρατηγικής Ανάλυση του διοικητικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για την στρατηγική οριο- και τοποθέτηση του Οργανισμού

5 Διατύπωση στρατηγικών στόχων. Προτείνεται η διατύπωση 4-5 στόχους ανά διάσταση ή πεδίου δράσης Δεύτερο Βήμα: Επιλογή διαστάσεων στρατηγικής παρέμβασης και διαμόρφωση λογικά συνεκτικών συσχετίσεων Καθορισμός των διαστάσεων παρέμβασης και αντιστοίχηση των στρατηγικών στόχων (βλέπε σχήμα ανωτέρω στην ενότητα 4) Διαμόρφωση αλυσίδας σχέσεων αιτίου-αιτιατού μεταξύ των επιμέρους διαστάσεων ως κεντρικών αξόνων στρατηγικής Δημιουργία του «Χάρτη Στρατηγικής» ως προϊόν ιεραρχημένων και λογικά συνεκτικών συσχετίσεων κρίσιμων σημείων κάθε διάστασης Τρίτο Βήμα: Προσδιορισμός μετρήσιμων μεγεθών και αριθμοδεικτών Επιλογή μετρήσιμων μεγεθών ανά στρατηγικό στόχο (2-3) Καθορισμός αριθμοδεικτών Προσδιορισμός μέτρων και δράσεων ανά στρατηγικό στόχο (5-30) Τέταρτο Βήμα: Διαδικασία εφαρμογής και αξιολόγησης Roll-out management Διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης και διασφάλιση διαρκούς εφαρμογής. 6. Συμπερασματικές διαπιστώσεις και προοπτικές Στην επιστημονική συζήτηση Δημοσίου Μάνατζμεντ Υγείας των τελευταίων ετών αναφορικά με τη βελτίωση της διοικητικής-λειτουργικής ικανότητας των Υπηρεσιών Υγείας επιχειρήθηκε η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων ολοκληρωμένης και λογικά συνεκτικής στρατηγικής παρέμβασης με κεντρική κατευθυντήρια ιδέα την αντίληψη ενός Balanced Hospital Management. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε η εφαρμογή του Balanced Scorecard ως ένα σύγχρονο, καινοτόμο, χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο στρατηγικής διοίκησης. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί το ευρύτερο διοικητικό περιβάλλον λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του οποίου αποτελούν: Κοινωνικά ελεγχόμενο ανταγωνιστικό πλαίσιο - Λειτουργία «οιονεί αγορών» Μάνατζμεντ συμβάσεων(contract-management) Σύστημα χρηματοδότησης προσανατολισμένο στο παραγόμενο έργο(drgs) Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Μονάδων.

6 Είναι πρόδηλο, ότι τα στοιχεία αυτά συγκροτούν ένα διοικητικό περιβάλλον του οποίου η εσωτερική λογική και δυναμική που αναπτύσσει, όχι μόνο ευνοεί αλλά σχεδόν επιτάσσει την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών Δημοσίου Μάνατζμεντ, όπως του Balanced Scorecard. Μία κριτικά αναστοχαστική προσέγγιση του ελληνικού πολιτικούδιοικητικού συστήματος και κατ επέκταση της διοικητικής μεταρρυθμιστικής πρακτικής όσο και της διοικητικής κουλτούρας στην ελληνική υγειονομική πραγματικότητα οδηγεί σε μία μάλλον απαισιόδοξη εκτίμηση περί διαμόρφωσης ενός ευνοϊκού διοικητικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και μεθοδολογιών Δημοσίου Μάνατζμεντ. 7. Ενδεικτική Βιβλιογραφία Benz A., (2001): Der Moderne Staat. Oldenburg:Wissenschaftsverlag Blanke B., Bandemer von S., Nullmeier F., Wewer G., Eds. (2001): Handbuch zur Vervaltungsreform. Opladen:Leske+Budrich Bundesministerium des Innern (2004): Modernisierung der Bundesverwaltung. Strategie für die 2. Phase des Regierungsprogramms MODERNER STAAT-MODERNE VERWWALTUNG. (www.staat-modern.de/../.. /Publicationen.htm) Conrad H-J., (2001): Balanced Scorecard als modernes Management-Instrument im Krankenhaus. Kulmbach: Baumann Fachverlag Kaplan R.S., Norton D.P. (2001): Balanced Scorecard. Strategien erfolgreich umsetzen (Trnsl. in German). Stuttgart: Schäfer-Poeschel Kaplan R.S., Norton D.P., (2001): Die strategiefokussierte Organisation - Führen mit der Balanced Scorecard (Trnsl. in German). Stuttgart: Schäfer-Poeschel Klingebiel N., Ed., (2001): Performance Measurement & Balanced Scorecard. München:Vahlen Μιχαλ όπουλος Ν. (2003): Από τη Δημόσια Γραφειοκρατία στο Δημόσιο Μάνατζμεντ. Αθήνα: Παπαζήσης Μπουρσανίδης Χ. (2004): Balanced Scorecard ως εργαλείο Στρατηγικού Μάνατζμεντ στις Υπηρεσίες Υγείας. Κείμενα Δημοσίου Mάνατζμεντ Υγείας. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Αθήνα Reisner S., (2003): Das Integrative Balanced-Scorecard-Konzept: Die praktische Umsetzung im Krankenhaus. Stuttgart: Kohlhammer Scherer A.G., Alt J.M., Eds, (2002): Balanced Scorecard in Verwaltung und Non-Profit- Organisationen. Stuttgart: Schäfer-Poeschel Schendler K., Proeller I. (2003): New Public Management. Haupt:Bern-Stuttgart-Wien

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Η πείνα στην εποχη του Cern Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28/01/2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 8 2. Μεταρρυθμιστικές Εμπειρίες στην Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 Για την εκπόνηση της μεθοδολογίας Ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα Μορφές Συνεργασίας και ικτύωσης στο Νοσοκοµειακό Τοµέα: τα παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφία της ποιότητας αποτελεί έναν τρόπο σκέψης που διεισδύει σε όλες τις

Ηφιλοσοφία της ποιότητας αποτελεί έναν τρόπο σκέψης που διεισδύει σε όλες τις ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 65 Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΥ) Των Αν. Ντάνου, Στ. Ντάνου 1. Γενικά Ηφιλοσοφία της ποιότητας αποτελεί έναν τρόπο σκέψης που διεισδύει σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτισμός αποκέντρωση στη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος: θεωρητικός προβληματισμός πρακτικές δυτικών χωρών

Συγκεντρωτισμός αποκέντρωση στη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος: θεωρητικός προβληματισμός πρακτικές δυτικών χωρών Συγκεντρωτισμός αποκέντρωση στη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος: θεωρητικός προβληματισμός πρακτικές δυτικών χωρών Λεωνίδας N. Λυμπέρης 1. Εισαγωγή Η εργασία μας αυτή έχει ως αντικείμενο τον θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα