«Δυστυχώς επτωχεύσαμεν»: Μπορεί η ιστορία να διδάξει;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Δυστυχώς επτωχεύσαμεν»: Μπορεί η ιστορία να διδάξει;"

Transcript

1 «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν»: Μπορεί η ιστορία να διδάξει; Από τουσ μαθητϋσ τησ Α τϊξησ ςτο μϊθημα project 3 του 1 ο Επαγγελματικού Λυκεύου Λαυρύου χολικό ϋτοσ

2 ΛΑΣΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΕΝΩΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΝ ΟΝΕ Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι πολύ πριν την Οικονομική Νομισματική Ένωση (γνωστή ως ΟΝΕ), είχε δημιουργηθεί μια άλλη νομισματική ένωση, στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα

3 Η Λατινική Νομισματική Ένωση Η Λατινική Νομισματική Ένωση (ΛΝΕ) ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα, σε μια προσπάθεια για ενοποίηση πολλών ευρωπαϊκών νομισμάτων σε ένα ενιαίο νόμισμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη σε μια εποχή που τα περισσότερα εθνικά νομίσματα εξακολουθούσαν να είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον χρυσό και τον άργυρο.

4 Οι Χώρες Και Σα Νομίσματα την Λ.Ν.Ε Σο 1865, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ελβετία ιδρύουν στην Ένωση και συμφωνούν να αλλάξουν τα εθνικά τους νομίσματα σε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο κάθε νομισματική μονάδα του κάθε κράτους θα ισούται με 4,5 γραμμάρια αργύρου ή 0, γραμμάρια χρυσού και θα είναι ελεύθερα ανταλλάξιμα. Οι ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων της κάθε χώρας ήταν 1:1. Αργότερα προσχωρήσαν στην ένωση η Ισπανία, η Ελλάδα το 1868, και η Ρουμανία, η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Βενεζουέλα, η ερβία, το Μαυροβούνιο, το αν Μαρίνο και το Παπικό κράτος το Σο 1904 οι Δανικές Δυτικές Ινδίες επίσης υιοθέτησαν αυτό το πρότυπο, παρόλο πού δεν είχαν επίσημα ενσωματωθεί στη ΛΝΕ.

5 Σο Όφελος Σης Λ.Ν.Ε Η ΛΝΕ θεωρείται από πολλούς ιστορικό ανάλογο του πρόσφατου εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Σχεδιάστηκε για τους ίδιους λόγους που στην αυγή της νέας χιλιετίας υιοθετείται το ευρώ, δηλαδή «τη δημιουργία μιας λίμνης νομισματικής σταθερότητας στη μέση ενός ταραγμένου ωκεανού». Ήταν στην ουσία ένα μεταλλικό καθεστώς, στο οποίο τα δύο πολύτιμα μέταλλα, χρυσός και άργυρος, χρησιμοποιούνταν για να προσδιορίσουν την αξία όλων των υπολοίπων νομισμάτων. Το όφελος από τη δημιουργία της ΛΝΕ ήταν ο μετριασμός των διακυμάνσεων στην αγοραία τιμή χρυσού και αργύρου που προκαλούνταν από τις ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων του πολύτιμου μετάλλου.

6 Ο Ανταγωνισμός την Λ.Ν.Ε την Ευρώπη του 19ου αιώνα δύο χώρες ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για πολιτική και οικονομική κυριαρχία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία. Η Μεγάλη Βρετανία από το 1717 ακολουθούσε de facto έναν κανόνα χρυσού. Η Γαλλία είχε υιοθετήσει τον διμεταλλισμό και το 1785 όρισε την αναλογία τιμής χρυσού-αργύρου στο 1:15,5, που παρέμεινε σταθερή ως την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Η κυριαρχία του Ναπολέοντα στην Ευρώπη ανέδειξε το γαλλικό φράγκο σε διεθνές νόμισμα στην περιοχή και κατέδειξε την ανάγκη υιοθέτησης του διμεταλλικού συστήματος της Γαλλίας.

7 Η Διάλυση Της Λ.Ν.Ε Λόγω των διακυμάνσεων της ισοτιμίας του χρυσού και του αργύρου σε παγκόσμιο επίπεδο, την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και την πολιτική αναταραχή στις αρχές του εικοστού αιώνα, η Λατινική Νομισματική Ένωση εκ των πραγμάτων αδρανοποιήθηκε την δεκαετία του '20, έως ότου διαλύθηκε και επίσημα το 1927.

8 ΣΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΟΤ

9 ΧΡΗΜΑ Χρόμα εύναι ϋνα ςύνολο οικονομικών αξιών που χρηςιμοποιούμε ςε καθημερινό βϊςη, για την αγορϊ των αγαθών και υπηρεςιών και την πληρωμό δανεύων.

10 ΠΩ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ ΣΟ ΧΡΗΜΑ αν μέσο συναλλαγής αν μονάδα μέτρησης αξιών αν μέσο αποθήκευσης αξιών

11 ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΣΟ Αγαθά ως χρήμα: Ένα αγαθό με πραγματική αξία χρησιμοποιείται ως μέσο συναλλαγής. Παραδείγματα: ο χρυσός, το ασήμι, το λάδι, το αλάτι, τα τσιγάρα. Χρήμα αναγκαστικής κυκλοφορίας ή παραστατικό χρήμα: Νομίσματα χρησιμοποιούνται σαν χρήμα με κυβερνητική απόφαση (τα χαρτονομίσματα δεν έχουν πραγματική αξία) Παραδείγματα: τα κέρματα, τα χαρτονομίσματα, οι καταθέσεις όψεως.

12 Σο χρήμα στη σημερινή οικονομία Νόμισματα είναι τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα (τραπεζο-γραμμάτια) σε κυκλοφορία. Καταθέσεις όψεως είναι οι Σραπεζικοί λογαριασμοί τους οποίους οι καταθέτες χρησιμοποιούν άμεσα για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκδίδοντας τραπεζικές επιταγές Πιστωτικές κάρτες ή πλαστικό χρήμα

13

14 Σο τραπεζικό σύστημα. Σο τραπεζικό ςύςτημα εύναι ο μεςϊζων μεταξύ αποταμιευτών και επενδυτών. Η καλό λειτουργύα του τραπεζικού ςυςτόματοσ εύναι ζωτικό για την ανϊπτυξη τησ οικονομύασ καθώσ αυτό ςυντελεύ ςτην απρόςκοπτη μεταβύβαςη των αποταμιεύςεων ςε επενδυτικϊ ϋργα.

15 Η Κεντρική Σράπεζα. ε κϊθε χώρα υπϊρχει μια Κεντρικό Σρϊπεζα η οπούα ϋχει το εκδοτικό προνόμιο, δηλαδό εύναι εξουςιοδοτημϋνη από το κρϊτοσ να εκδύδει το χρόμα. Η Κεντρικό Σρϊπεζα αςκεύ τισ εξόσ λειτουργύεσ: Επιβλϋπει το Σραπεζικό ςύςτημα. Ρυθμύζει την ποςότητα του χρόματοσ ςτην οικονομύα. Δεν εύναι κερδοςκοπικό επιχεύρηςη και δεν δϋχεται καταθϋςεισ ιδιωτών.

16 Σρεις κύριοι ρόλοι της Κεντρικής Σράπεζας. Ελϋγχει τη λειτουργύα των τραπεζών ϋτςι ώςτε να ακολουθούν τουσ νόμουσ για την ςωςτό και αςφαλό λειτουργύα του τραπεζικού ςυςτόματοσ. Λειτουργεύ ςαν τραπεζύτησ των τραπεζών, δανεύζοντασ ςε περιπτώςεισ ανϊγκησ. Αςκεύ νομιςματικό πολιτικό ελϋγχοντασ την προςφορϊ χρόματοσ.

17 Ευρωπαϊκή Κεντρική Σράπεζα. Η Ευρωπαώκό Κεντρικό Σρϊπεζα εύναι μια από τισ μεγαλύτερεσ τρϊπεζεσ του κόςμου, ϋχοντασ την αρμοδιότητα τησ ρύθμιςησ τησ νομιςματικόσ πολιτικόσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ αλλϊ και του ευρώ, του ενιαύου νομύςματοσ

18 Ίδρυση Εθνικής Σράπεζας Ελλάδος. Σο 1841, ιδρύθηκε η Εθνικό Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ ςτην οπούα παραχωρόθηκε το προνόμιο τησ ϋκδοςησ χαρτονομιςμϊτων και το οπούο και διατόρηςε ωσ το 1927 οπότε και ιδρύεται η Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ. Άρα η ειςαγωγό του χαρτονομύςματοσ ςτην Ελλϊδα ϋγινε για πρώτη φορϊ το 1841 με εκδόςεισ τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ.

19 Σα χαρτονομίσματα Σα πρώτα χαρτονομύςματα που κόπηκαν όταν αξύασ 25, 50, 100 και 500 δραχμών. Εύναι χαρακτηριςτικό ότι ανϋγραφαν ςτην μια όψη τουσ ότι Η παροποίηςισ τιμωρείται με δεςμά δια βίου. Σο πεντακοςϊρικο που τότε διϋθετε τερϊςτια αγοραςτικό δύναμη εκτυπώθηκε ςτο Παρύςι ςε μόλισ 600 τεμϊχια κι από αυτϊ τϋθηκαν ςε κυκλοφορύα μόλισ τα 276!!!

20 Σα χαρτονομίσματα Η δεύτερη ςειρϊ χαρτονομιςμϊτων που εκδόθηκαν από την Εθνικό Σρϊπεζα. Εύναι εκτυπωμϋνη μόνο ςτη μύα όψη και ςε χρωματιςτό χαρτύ. Αναγρϊφεται η ςωςτό ονομαςύα τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ. Η ημερομηνύα δημιουργύασ τουσ εύναι τυπωμϋνη κανονικϊ (30/3/1841). Η εκτύπωςη τουσ ϋγινε ςτη Γαλλύα

21 Η ΠΣΩΧΕΤΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

22 Πόσες φορές έχουμε πτωχεύσει; Δεν είναι η πρώτη φορά που η πτώχευση απειλεί την Ελλάδα... Δύο φορές μετά από την Ελληνική Επανάσταση η χώρα βρέθηκε χρεωμένη, κυρίως στην Αγγλία, λόγω των δανείων που είχε ζητήσει για τις ανάγκες του Αγώνα...

23 Η πτώχευση του 1893 Σρίτη και διασημότερη υπήρξε η πτώχευση του 1893, όταν ο τότε πρωθυπουργός της χώρας, Χαρίλαος Σρικούπης, αναφώνησε στη Βουλή το γνωστό «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν».

24 Ομοιότητες με το σήμερα... Οι ξένοι προσπαθούν να επιβάλουν στην Ελλάδα αποικιακό καθεστώς. Προσπαθούν να επιβάλουν οικονομικό και δημοσιονομικό έλεγχο. Σα μισά από τα έσοδα της χώρας διατίθενται για την αποπληρωμή των δανείων. Η χώρα μπαίνει σε Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο. Η χώρα θυσιάζει στην εθνική κυριαρχία για να ξεπληρώσει τα χρέη της. Ο λαός απεργεί και διαμαρτύρεται...

25 Απόπειρα διάσωσης της χώρας από τον Χαρίλαο Σρικούπη... Ο πρωθυπουργός της χώρας, Χ. Σρικούπης κάνει αξιόλογα έργα. Επιβάλλει όμως βαρύτατη φορολογία για να εισπράξει έσοδα και να αποπληρώσει δάνεια. Φορολογεί κυρίως βασικά είδη κατανάλωσης, όπως τα κάρβουνα, τα τσιγάρα κ.λπ.

26 Η χώρα δανεύζεται ςυνεχώσ για να ξεπληρώςει τα δϊνειϊ τησ. Η πολιτικό του Σρικούπη δεν οδηγεύ πουθενϊ. Ο λαόσ ζει μϋςα ςτη φτώχια και την εξαθλύωςη και Σελικϊ, το 1893 κηρύττεται η πτώχευςη τησ χώρασ ςτη Βουλό. Αποτελέσματα

27 Ο ρόλος του Λαυρίου...

28 Αμηνπνίεζε νξπθηνύ πινύηνπ Η Διιάδα ακέζσο κεηά ηε ζπγθξόηεζε ηεο ζε θξάηνο πξνζπάζεζε λα εξεπλήζεη ηελ πηζαλή αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνύ ηεο πινύηνπ, θαη λα νξγαλώζεη ηελ εκςύρσζε κηαο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. Σηελ πξνζπάζεηα ηεο απηή ζπλέβαιαλ θαη ηα αξραία κεηαιιεία ηνπ Λαπξίνπ.

29 Ίδρυση Γαλλικής Εταιρείας Τν 1864 ηδξύεηαη ε εηαηξία <<Ilarion Roux et Cie >> από ηνλ Ιηαιό κεηαιιεηνιόγν Σεξπηέξη (Giovanni Battista Serpieri) κε ζπκκεηνρή ηνπ γαιιηθνύ ηξαπεδηθνύ νίθνπ I. Roux-Fressynet ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κεηαιιείνπ ηνπ Λαπξίνπ.

30 Ανάπτυξη Λαυρίου Τν Λαύξην γίλεηαη έλα από ηα κεγαιύηεξα βηνκεραληθά θέληξα ηεο Διιάδνο

31 Διευκολύνσεις στην γαλλική εταιρεία Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο πξνζπαζώληαο λα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο κεηαιιεπηηθήο θαη κεηαιινπξγηθήο βηνκεραλίαο, δηα κέζνπ ηεο γαιιηθήο εηαηξείαο, όρη κόλν δελ θέξλνπλ εκπόδηα ζηε γαιιηθή εηαηξεία, αιιά αληίζεηα ηεο παξέρνπλ δηεπθνιύλζεηο πξνζπαζώληαο λα πεξηθξνπξήζνπλ ζηνηρεησδώο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ.

32 Ίδρυση εταιρείας από τον Ανδρέα υγγρό Από ηε γαιιηθή εηαηξεία δεκηνπξγήζεθαλ δύν λέεο εηαηξείεο. Η ηξάπεδα Κσλζηαληηλνππόιεσο ηνπ Αλδξέα Σπγγξνύ πνπ ζύζηεζε ηε λέα εηαηξία Λαπξίνπ παξαρσξώληαο ζην Διιεληθό Γεκόζην πνζνζηό 44% ζηα θαζαξά θέξδε ηεο εθκεηάιιεπζεο κε δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιείσλ από ηε λέα εηαηξεία γηα 99 ρξόληα. Ο Σεξπηέξη ζπλέρηζε λα εθκεηαιιεύεηαη ηα κεηαιιεία κέζσ ηεο γαιιηθήο εηαηξείαο.

33 Χρυσός στα μεταλλεία Λαυρίου ;; Λόγσ δηαθσλίαο κεηαμύ γαιιηθήο εηαηξείαο θαη ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ηεο έληνλεο αληηπαξάζεζεο ηνπ ζέκαηνο ζηε Βνπιή θαη ηεο εκπινθήο κεγάισλ επηρεηξεκαηηώλ αιιά θαη θπβεξλήζεσλ, ζρεκαηίζηεθε ε εληύπσζε γηα ύπαξμε ρξπζνύ ζηα κεηαιινπξγηθά απνξξίκκαηα ηνπ Λαπξίνπ. Ο Αλδξέαο Σπγγξόο όκσο γλώξηδε πσο κπνξεί λα κελ έβγαηλε πνηέ από ηηο εθβνιάδεο ρξπζόο, κπνξνύζε όκσο λα βγεη από ηε θεκνινγία.

34 Το λαυρεωτικό ζθτημα Ο Α. Σπγγξόο κεηνρνπνηώληαο ηελ εηαηξία πνύιεζε ηηο κεηνρέο ηνπ ζηνπο αλίδενπο, αιιά θηιόδνμνπο, επελδπηέο. Τν αδαέο θνηλό έζπεπζε λα απνθηήζεη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο. Γηα ηελ θάζε κεηνρή έγηλε, ππεξηίκεζε από 50 σο θαη 100 δξαρκέο. Ο θόζκνο παξαζπξκέλνο από ηε θεκνινγία πεξί ακύζεησλ ζεζαπξώλ ζηα κεηαιιεία, πνύιεζε ρσξάθηα, ζπίηηα θαη ηηκαιθή, θαη αληάιιαμε ηελ πεξηνπζία ηνπ κε κεηνρέο πνπ απνδείρζεθαλ θνύζθεο.

35 Καφενείο << Η ωραία Ελλάσ>> Το παπάδοξο ηηρ ιζηοπίαρ όμωρ είναι όηι σπημαηιζηήπιο ηόηε δεν ςπήπσε αλλά ςπήπσε ηο καθενείο <<Η ωπαία Ελλάρ>> ζηη γωνία ηων οδών Επμού και Αιόλος, ηο οποίο εκηελούζε σπέη σπημαηιζηήπιος. Τα λαςπεωηικά αποηελούν ηο ππώηο σπημαηιζηηπιακό ζκάνδαλο ηηρ Ελλάδορ.

36 Συμπέραςμα Η μελϋτη τησ ιςτορύασ μασ δύνει ςημαντικϋσ πληροφορύεσ για να κατανοόςουμε το τι ςυνϋβη ςτο παρελθόν αποτελεύ πολύτιμο βοόθημα για να εμβαθύνουμε ςτην ανϊλυςη των ςημερινών γεγονότων ερμηνεύςουμε τισ εξελύξεισ

37 Αλεξύου Περικλόσ Αργύρη Χαρϊ Αρμακόλα Κατερύνα Δαρζϋντασ Αυγουςτόσ Δεςτούνησ Αλϋξανδροσ Ευθυμύαδου Χριςτύνα Καραμπϊςησ Κώςτασ Κουνιϊδου Μαργαρύτα Μπϋτςη Βαλϋρια Νϊτςου Κατερύνα Παγκύδησ Ιςαϊκ Παναγιωτόπουλοσ Μπϊμπησ πυρόπουλοσ Δημότριοσ Σζύλιου αντιλιϊνο Σςύκλοσ Παναγιώτησ