Θέμα: «Περίδεςη Λεμφοιδήματοσ με τη χρήςη του MOBIDERM: εμινάριο ςτο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «Περίδεςη Λεμφοιδήματοσ με τη χρήςη του MOBIDERM: εμινάριο ςτο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ»"

Transcript

1 ΑΓΓΕΙΟΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ : Καθηγητής Αθανάσιος Δ. Γιαννούκας Καθηγητήσ Γιαννούκασ Δ. Αθανάςιοσ Λέκτορασ Κούτςιασ Στυλιανόσ Επιμελητέσ Βαςιλόπουλοσ Ιωάννησ Δράκου Αικατερίνη Παραςκευάσ Κοςμάσ Ειδικευόμενοι Αθαναςούλασ Αθανάςιοσ Σαλεπτςήσ Βαςίλειοσ Σπανόσ Κων/νοσ Γραμματεία Δαλακούρα Ιωάννα Χατζηνίκου Έλενα Προΰςταμένη Λιάνου Βαςιλική ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡ. ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ Αρ. Πρωτ.: 972/ ΠΡΟ Πίνακασ Αποδεκτών 1. Αγγειοχειρουργικό Τμήμα ΑΧΕΠΑ 2. Νοςηλευτική Υπηρεςία ΑΧΕΠΑ 3. Α.Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκησ Τμήμα Φυςικοθεραπείασ 4. Α.Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκησ Τμήμα Νοςηλευτικήσ 5. Νοςοκομεία 3 ησ, 4 ησ & 6 ησ Υγειονομικήσ Περιφέρειασ τησ Χώρασ 6. Κεντρικέσ Υπηρεςίεσ 3 ησ, 4 ησ & 6 ησ Υγειονομικήσ Περιφέρειασ τησ Χώρασ 7. Μέλη Ελληνικού Πλαιςίου Λεμφοιδήματοσ 8. Εταιρείεσ με εμπορικά προΰόντα Λεμφοιδήματοσ 9. Μ.Μ.Ε. 3 ησ, 4 ησ & 6 ησ Υγειονομικήσ Περιφέρειασ τησ Χώρασ Κοινοποίηςη 1. Ινςτιτούτο Αγγειακών Παθήςεων 2. Αρχείο ΠΟΑΛ κ. Νάκοσ Χρήςτοσ 3. Διοικητήσ ΠΓΝΛ 4. Αν. Διοικητήσ ΠΓΝΛ υνημμένα: 1. Φυλλάδιο προγράμματοσ: ςελίδεσ (2) δύο 2. Αφίςα ςεμιναρίου Α4: ςελίδα (1) μία Θέμα: «Περίδεςη Λεμφοιδήματοσ με τη χρήςη του MOBIDERM: εμινάριο ςτο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ» Η Πανεπιςτημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική και η Πολυπαραγοντική Ομάδα Αντιμετώπιςησ Λεμφοιδήματοσ (Π.Ο.Α.Λ.) του Π.Γ.Ν. Λάριςασ ςε ςυνεργαςία με το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα Α Προπ. Χειρουργικήσ Κλινικήσ Α.Π.Θ. και το Τμήμα Φυςικοθεραπείασ του Α.Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκησ διοργανώνουν ειδικό Σεμινάριο με θέμα: «Περίδεςη Λεμφοιδήματοσ με τη χρήςη του MOBIDERM». Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί ςτουσ χώρουσ του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 και ώρα από 10:00-19:00. Συνημμένα όλεσ οι πληροφορίεσ για το Σεμινάριο και για τυχόν διευκρινίςεισ: κα Έλενα Χατζηνίκου, τηλ.: και κοσ Χρήςτοσ Νάκοσ, τηλ.: Με τιμή, Αθανάςιοσ Δ. Γιαννούκασ Καθηγητήσ Αγγειοχειρουργικήσ Ιατρικού Τμήματοσ Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ Διευθυντήσ Αγγειοχειρουργικήσ Κλινικήσ Π.Γ.Ν. Λάριςασ Αγγειοχειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας, Μεζούρλο, Λάρισα Τ.Κ Τηλ & φαξ / website:

2 WORKSHOP ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOBIDERM Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Οργάνωση Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας Πολυπαραγοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος (Π.Ο.Α.Λ. Π.Γ.Ν. Λάρισας) Σε συνεργασία με: Τμήμα Αγγειοχειρουργικής Α Προπ. Χειρ/κής Κλινική Α.Π.Θ. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Νοσηλευτική Υπηρεσία Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ 4 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας

3 Αγαπητοί συνάδελφοι, Το λεμφοίδημα επιφέρει στον ασθενή σημαντική σωματική και ψυχική αναπηρία και είναι πιθανό να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση. Σήμερα το λεμφοίδημα μπορεί να αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά με μη χειρουργικές μεθόδους και να επιτρέψει στον ασθενή να επιστρέψει στην καθημερινή του δραστηριότητα και τη φυσιολογική του ζωή. Αυτό απαιτεί όμως την πολύπλευρη προσέγγιση του ασθενούς από ομάδα ιατρών και επαγγελματιών υγείας. Απαιτεί επίσης την εκπαίδευση και την αποτελεσματική υποστήριξη του ασθενούς και της οικογένειάς του, ώστε και αυτοί να συμβάλουν στη θεραπεία. Βασικό στοιχείο της αντιμετώπισης του λεμφοιδήματος είναι η συμπιεστική περίδεση, η οποία όμως απαιτεί γνώσεις και ειδική εκπαίδευση για την εφαρμογή της. Το σύστημα Mobiderm είναι μία νέα μέθοδος περίδεσης, που επιτρέπει την ευκολότερη εφαρμογή από το θεραπευτή, αλλά και την ευκολότερη εκπαίδευση του ασθενή στην εφαρμογή του, με σκοπό την αυτοδιαχείριση. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας τις απαραίτητες γνώσεις για την αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος, καλύπτοντας όλο το φάσμα της αιτιοπαθογένειας, κλινικής εικόνας και αντιμετώπισης του λεμφοιδήματος, εστιάζοντας στον τρόπο εφαρμογής του συστήματος Mobiderm. Το σεμινάριο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για ιατρούς, φυσικοθεραπευτές και νοσηλευτές να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές της αντιμετώπισης του λεμφοιδήματος, έχοντας την ευκαιρία να λάβουν μέρος στο σεμινάριο με πρακτική άσκηση, που αφορά στην τεχνική αποσυμφόρησης με περίδεση του μέλους με λεμφοίδημα. Σας περιμένουμε με χαρά στη Θεσσαλονίκη! Αθανάσιος Δ. Γιαννούκας Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πρόεδρος Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10.00' 11.00' 11.00' 11.20' Εγγραφή Καλωσόρισμα Εισαγωγικά σχόλια Α. Κατσαμούρης (Καθ. Αγγειοχειρουργικής Α.Π.Θ.) Α. Γιαννούκας (Καθ. Αγγειοχειρουργικής Παν. Θεσσαλίας) Κ. Κοκκώνη (Διευθ. Νοσ/κης Υπηρεσίας, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ) Ε. Φαρμάκη (Αν. Καθ. Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) Θεωρία «Λεμφοίδημα & Τρόποι αντιμετώπισης» Προεδρείο: 11.20' 11.40' 11.40' 12.00' 12.00' 12.15' 12.15' 12.45' 12.45' 13.00' 12.45' 13.00' 13.00' 13.15' 13.15' 14.00' Καθ. Α. Γιαννούκας, Καθ. Α. Κατσαμούρης Ανατομία και φυσιολογία του λεμφικού συστήματος και παθοφυσιολογία του λεμφοιδήματος. Α. Βούζας (Αγγειοχειρουργός Λάρισας) Διάγνωση και αξιολόγηση λεμφοιδήματος Ν. Ρούσας PhD (Αγγειοχειρουργός Λάρισας) Ερωτήσεις - Συζήτηση Θεραπευτική προσέγγιση του λεμφοιδήματος και εισαγωγή στην περίδεση με χρήση του Mobiderm Μ.Χ. Παπαδοπούλου (Φυσικοθεραπεύτρια Π.Γ.Ν.Λ.) Βασικές αρχές διαλείπουσας συμπίεσης με αεροθαλάμους στη θεραπεία του λεμφοιδήματος K. Δελής (Αγγειοχειρουργός Αθήνας) Ερωτήσεις - Συζήτηση Διάλειμμα Ελαφρύ γεύμα Πρακτική Άσκηση «Εφαρμογή του Mobiderm» 14.00' 15.30' 15.30' 19.00' 19.00' Εφαρμογή Mobiderm σε ασθενείς με λεμφοίδημα Μ.Χ. Παπαδοπούλου Πρακτική άσκηση στην περίδεση με χρήση Mobiderm Μ.Χ. Παπαδοπούλου Ρ. Στάνκοβα-Σάλτα (Φυσικοθεραπεύτρια Π.Γ.Ν.Λ.) Χορήγηση πιστοποιητικών

5 Χώρος Διεξαγωγής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ Θεωρία: Αμφιθέατρο Οδοντιατρικής Σχολής, Νέο Κτίριο Πρακτική Άσκηση: Τμήμα Φυσικοθεραπείας Υπευθ. Διοργάνωσης - Πληροφορίες Έλενα Χατζηνίκου Τηλ.: Χρήστος Νάκος Τηλ.: Εγγραφή Με κατάθεση του ποσού των 30 (Μέχρι 17/04/2013) στο λογαριασμό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - IBAN: GR Παρακαλώ να συμπληρώνετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στην αιτιολογία της κατάθεσης WORKSHOP MOBIDERM και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα στο σεμινάριο. Αποστολή καταθετηρίου & φόρμας εγγραφής στο: Τηλ (κα Χατζηνίκου) Την απόδειξη θα την παραλάβετε την ημέρα του σεμιναρίου. Ο αριθμός συμμετεχόντων στο σεμινάριο δε θα ξεπεράσει τα 60 άτομα και γι αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας που εξασφαλίζεται με την έγκαιρη εγγραφή. ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

6 WORKSHOP ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOBIDERM Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας Πολυπαραγοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος (Π.Ο.Α.Λ. Π.Γ.Ν. Λάρισας) Σε συνεργασία με: Τμήμα Αγγειοχειρουργικής Α Προπ. Χειρ/κής Κλινικής Α.Π.Θ. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Νοσηλευτική Υπηρεσία Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Εγγραφή 30 (Μέχρι 15 Απριλίου 2013) Δωρεάν παρακολούθηση θεωρητικού μέρους για το κοινό Ο αριθμός συμμετεχόντων στο εργαστήριο δε θα ξεπεράσει τα 60 άτομα & θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας που εξασφαλίζεται με την έγκαιρη εγγραφή. Πληροφορίες: / Τηλ.: Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας