2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων"

Transcript

1 ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ Νικόλασ 6521 Επιβλϋπων: Λϋκτορασ Ανδρϋου Γεώργιοσ

2 ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΡΟΛΥΤΕΧΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΒΥΩΝΙΔΘΣ ΚΥΙΑΚΟΣ Α.Ε.Μ.:6520 ΓΙΑΝΝΘΤΣΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Α.Ε.Μ.:6521 ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ: ΛΕΚΤΟΑΣ ΑΝΔΕΟΥ ΓΕΩΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ

3 ...στις οικογένειές μας 2

4 Θα θζλαμε να ευχαριςτήςουμε όλουσ αυτοφσ που ςυνζβαλλαν ςτην ολοκλήρωςη τησ εργαςίασ αυτήσ. Αρχικά, ευχαριςτοφμε θερμά τον λζκτορα κ.ανδρζου Γεώργιο για την ανάθεςη τησ διπλωματικήσ αυτήσ εργαςίασ καθώσ και για την ςτήριξη καθ όλη την διάρκεια τησ εκπόνηςήσ τησ. Επίςησ, θα θζλαμε να ευχαριςτήςουμε τον λζκτορα κ.συμεωνίδη Ανδρζα για την πολφτιμη βοήθεια που μασ προςζφερε. Τζλοσ ζνα μεγάλο ευχαριςτώ ςτισ οικογζνειασ για την ςτήριξη που μασ παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια... 3

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΧΗ... 6 ABSTRACT ΕΙΑΓΨΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΡΝΟ ΣΡΙΤΙ ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ-ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΥΡΝΟΥ ΣΡΙΤΙΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΑ ΡΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΙΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΤΟΥ SMARTHOME ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ BLUETOOTH USB ZigBee X RFID WiFι PLC (Power line communications) - HomePlug ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ S-BUS (SMART - BUS) ΤΣΑΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΟΜΑΔΨΝ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΨΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ ΟΘΟΝΘ ΑΦΘΣ ΑΙΣΘΘΤΘΕΣ ΕΙΔΘ ΑΙΣΘΘΤΘΩΝ Αιςθητόρεσ Κινόςεωσ Παθητικόσ αιςθητόρασ κινόςεωσ Διπλόσ αιςθητόρασ κινόςεων τύπου TEC Αιςθητόρεσ με ζωικό αςυλύα Αιςθητόρεσ θραύςεωσ τζαμιών Αιςθητόρασ μονοξειδύου του ϊνθρακα Αιςθητόρεσ καπνού

6 Μαγνητικϋσ επαφϋσ παρϊθυρων - πορτών Αιςθητόρεσ υγραςύασ Αιςθητόρεσ Θερμοκραςύασ Εξωτερικού αιςθητόρεσ υπϋρυθρων ακτινών Τροφοδοτικό Διακόπτεσ-Διακόπτεσ ςεναρίων Σφςτθμα επικοινωνίασ Router ΤΠΑΡΦΟΤΕ ΛΤΕΙ-ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ BMS LightwaveRF TALKINGplug OPEN ENERGY MONITOR ARDUINO ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΥΡΝΟΥ ΣΡΙΤΙΟΥ LEGRAND ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΡΙΤΙΟΥ ΣΑΛΟΝΙ ΥΡΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΚΟΥΗΙΝΑ ΒΕΑΝΤΑ-ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ ΓΑΦΕΙΟ ΜΡΑΝΙΟ LIGHTWAVERF TALKINGPLUG OPEN ENERGY MONITOR ARDUINO ΕΠΙΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ - ΠΗΓΕ ΑΝΑΥΟΡΕ

7 ΠΕΡΙΛΘΨΘ Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία, είναι μία προςπάκεια υλοποίθςθσ ενοσ «ζξυπνου ςπιτιοφ», προςπακϊντασ να υπολογίςουμε προςεγγιςτικά το κόςτοσ του ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ που αυτό κα παρζχει. Στθν αρχι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, εςτιάηουμε ςτο τι είναι ζξυπνο ςπίτι κακϊσ και ςτισ δυνατότθτεσ και λειτουργίεσ του. Δε κα μποροφςαμε να μθν αναλφςουμε και τα κζματα που αφοροφν τθ δικτφωςθ μζςα ςτο ζξυπνο ςπίτι. Γίνεται περιγραφι των διαφόρων ςχετικϊν πρωτοκόλλων επικοινωνίασ και αξιοποιϊντασ τισ δυνατοτθτεσ που παρεχουν, τα χρθςιμοποιοφμε ςε μια προτεινόμενθ αρχιτεκτονικι για τθν υλοποίθςθ ενόσ ζξυπνου ςπιτιοφ. Ζνα άλλο κζμα το οποίο αναπτφςςεται είναι θ ςφςταςθ κοινωνικϊν ομάδων καταναλωτϊν, με ςκοπό τόςο τθν εξομάλυνςθ τθσ καμπφλθσ φορτίου τουσ, όςο και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Αυτό ιταν κάτι που διευκολφνκθκε αρκετά με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ που χρθςιμοποιοφν τα ζξυπνα ςπίτια. Ζπειτα αναλφεται ο εξοπλιςμόσ ο οποίοσ είκιςται να εγκακίςταται ςτα ζξυπνα ςπίτια όπωσ ο κεντρικόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, οι οκόνεσ αφισ, τα διάφορα είδθ αιςκθτιρων, το τροφοδοτικό και οι διακόπτεσ ςεναρίων. Εξετάηονται κάποιεσ υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ κάνοντασ αναφορά ςτισ δυνατότθτεσ, τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ κάκε μιασ. Τζλοσ, ςτθριηόμενοι ςε μια υποκετικι κατοικία μεςαίου μεγζκουσ αναφερόμαςτε ςτον εξοπλιςμό που κα πρζπει να εγκαταςτακεί για να αυτοματοποιθκοφν αρκετζσ από τισ λειτουργίεσ του και βαςιςμζνοι τόςο ςτον τιμοκατάλογο ελλθνικισ εταιρείασ που ειςάγει ςυςτιματα αυτοματιςμϊν όςο και δφο ξζνων, αλλά και με τθ χριςθ ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων ανοικτοφ κϊδικα υπολογίηουμε προςεγγιςτικά το κόςτοσ. 6

8 ABSTRACT The current thesis is an attempt to discuss the implementation of a "smart house", while trying to figure out the approximate costs depending on the functionalities it will provide. At first we focus on what a smart house is and which are its features and functions. At this point we analyze of course the issues related to networking possibilities in a smart house. After presenting the relevant communication protocols we make use of their possibilities to suggest the proposed architecture of a smart house. Another issue discussed in this paper is the composition of the social groups of consumers with the purpose of smoothing the load curve and saving energy. This became easier with the application of technology used in smart homes. We then analyze the equipment that is usually used in smart homes, such as computers, touch screens, different types of sensors, power supply and switch scenarios. Current technologies are examined with reference in their possibilities, advantages and disadvantages. Finally based on a hypothetical medium-sized house we discuss the equipment that needs to be installed to make these automated functions possible and with reference to the price list of both a Greek company importing automation systems and two foreigners, but also with the use of open source evaluation boards we figure out the approximate costs. 7

9 1.ΕΙΑΓΩΓΘ Αν και μπορεί να φαίνεται μακρινό ςενάριο, ωςτόςο πλθςιάηουμε όλο και πιο κοντά ςτο να υιοκετιςουμε τθν ιδζα των «ζξυπνων ςπιτιϊν», ςε μια εποχι δθλαδι που όλεσ οι ςυςκευζσ του ςπιτιοφ μασ κα είναι ςυνδεδεμζνεσ ςε ζνα οικιακό δίκτυο και κα ελζγχονται μζςω ενόσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Θ τεχνολογία αυτι κα είναι δυνατι όχι μόνο ςε υπολογιςτζσ, τθλζφωνα, ςτερεοφωνικά ςυςτιματα, τθλεοράςεισ αλλά ακόμθ και ςε ψυγεία, φοφρνουσ, πλυντιρια όςο και αν αυτό μασ φαίνεται παράξενο. Ρολφ ςφντομα οι υπολογιςτζσ μασ κα είναι ςε κζςθ να ελζγξουν τισ ςυςκευζσ που κα είναι ςυνδεδεμζνεσ ςτο οικιακό μασ δίκτυο το οποίο μπορεί να είναι είτε ενςφρματο είτε αςφρματο. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, ςτα καινοφρια ςπίτια υπάρχει θ λφςθ τθσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ και ςτα παλιά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ ιδθ υπάρχουςα ενϊ ςτθ δεφτερθ θ όλθ διαδικαςία απαλλάςςεται από τα καλϊδια κάνοντασ τθν εγκατάςταςθ πολφ πιο εφκολθ τόςο ςε παλιζσ όςο και ςε καινοφριεσ κατοικίεσ. Κάκε ςυςκευι ςτο ςπίτι μασ κα ζχει μια ξεχωριςτι διεφκυνςθ IP ςτο δίκτυο, που κα παρζχεται μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου κυκλϊματοσ που είτε κα είναι εγκατεςτθμζνο ςτθ ςυςκευι είτε κα παρεμβάλεται μεταξφ αυτισ και του δικτφου και κα μποροφμε να τθν χειριςτοφμε ςτζλνοντασ τθν εντολι ςτθ ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ. Στθν περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ τθσ τεχνολογίασ NILM όμωσ κα είναι δυνατό να ξεχωρίςει τθν κάκε ςυςκευι αναγνωρίηοντάσ τθν μζςω κάποιων θλεκτρικϊν μεγεκϊν τθσ όπωσ θ τάςθ και το ρεφμα τθσ. Με τθν ςφνδεςθ των ςυςκευϊν ςτο δίκτυο και τον εξ αποςτάςεωσ ζλεγχό τουσ απαλλαςςόμαςτε από διακόπτεσ και άλλεσ μορφζσ χειροκίνθτου ελζγχου τουσ. Κάκε φωτιςτικό, κάκε τθλεόραςθ κα είναι προςβάςιμα από τθν άλλθ άκρθ του κόςμου. Το ςφςτθμα προςαρμόηεται απόλυτα ςτισ ανάγκεσ μασ. Άρχεται από τισ απλζσ λειτουργίεσ άναψε-ςβιςε φϊσ και καταλιγει ςτισ πιο ςφνκετεσ λειτουργίεσ ςεναρίων και εφαρμογϊν εφόςον αυτζσ είναι επικυμθτζσ (ζναυςθ με κίνθςθ ι με φωτομετρία, ςενάρια πανικοφ, ςενάρια ειδοποιιςεων ςτάκμθσ πετρελαίου, νεροφ, υγραςίασ). Ζτςι θ ηωι μασ κα γίνεται ολοζνα και ευκολότερθ και κα μποροφμε να απολαμβάνουμε όλο και περιςςότερα οφζλθ από τθν τεχνολογία αυτι. Οι οικιακζσ ςυςκευζσ κα μποροφν να ανάβουν και να ςβινουν μόνεσ τουσ όποτε πρζπει, κα είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ τθσ κατανάλωςισ τουσ, ενϊ κα είναι δυνατό να ςυντθροφνται ςχεδόν από μόνεσ τουσ αφοφ κα ςτζλνουν δεδομζνα ςτον καταςκευαςτι και ςε περίπτωςθ βλάβθσ κα ειδοποιθκοφμε άμεςα και κα προβοφμε ςτισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ για επιδιόρκωςι τουσ. Αυτό όχι μόνο κα μασ 8

10 εξοικονομεί πολφτιμο χρόνο αλλά κα περιορίςει τθν κατανάλωςι μασ με αποτζλεςμα ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςτουσ λογαριαςμοφσ μασ. Σε αυτό κα ςυμβάλει και το ότι ζνα αυτοματοποιθμζνο ςπίτι κα προςαρμόηεται ςτον τρόπο ηωισ μασ: κα ξζρει πότε πρζπει να ανάψει τα φϊτα, τθν επικυμθτι κερμοκραςία των διαφόρων χϊρων του ςπιτιοφ και πολλζσ άλλεσ καινοτόμεσ λειτουργίεσ. Στισ μζρεσ μασ ζχει γίνει όλο και πιο αναγκαία θ εφρεςθ μεκόδων όχι μόνο εξοικονόμθςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ αλλά και αξιόπιςτων επιλογϊν εκμετάλλευςισ τθσ. Ζνασ από τουσ βαςικότερουσ τρόπουσ επίτευξθσ του ςτόχου αυτοφ είναι θ εξομάλυνςθ των καμπυλϊν φορτίου. Οι καμπφλεσ αυτζσ είναι γραφικζσ παραςτάςεισ που απεικονίηουν τθ χρονικι μεταβολι τθσ ηιτθςθσ τθσ ενεργοφ ιςχφοσ ςε ζνα κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα και ςτθν ουςία μασ δείχνουν μια ςαφι εικόνα τθσ κατανάλωςθσ. Θ αυξθμζνθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε οριςμζνα χρονικά διαςτιματα (τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ όςο και ςε κάποιουσ ςυγκεκριμζνουσ μινεσ) ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ δθμιουργία αιχμϊν ςτισ καμπφλεσ αυτζσ. Λόγω των αιχμϊν αυτϊν πρζπει να υπάρχει θ απαιτοφμενθ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ (ςτακμοί παραγωγισ) για τθν κάλυψθ τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ, δθλαδι να εντάςςονται περιςςότερεσ μονάδεσ φορτίου αιχμισ. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν δαπάνθ περιςςότερων χρθμάτων για τθν παραγωγι ενζργειασ, ζξοδα που επιβαρφνουν και τον ίδιο τον παραγωγό, αλλά και τουσ καταναλωτζσ κακϊσ το κόςτοσ ζνταξθσ των μονάδων αιχμισ είναι πολφ μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο των μονάδων βάςθσ. Στόχοσ μασ είναι λοιπόν θ εξομάλυνςθ ι και αποκοπι των αιχμϊν αυτϊν ζτςι ϊςτε να πετφχουμε μια οικονομικότερθ αλλά και πιο αξιόπιςτθ παροχι ενζργειασ ςτουσ καταναλωτζσ. Στθ παροφςα διπλωματικι εργαςία κα αναπτυχκοφν οι κατάλλθλεσ προυποκζςεισ που πρζπει να τθροφνται ζτςι ϊςτε να ςυγκροτθκεί μια ομάδα καταναλωτϊν. Βαςικό μασ μζλθμα όμωσ, είναι να αναλφςουμε τι εξοπλιςμό χρειάηεται να εγκαταςτιςουν οι καταναλωτζσ για να είναι λειτουργικό το εγχείρθμα αυτό, εξετάηοντασ τόςο καποιεσ από τισ υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ όςο και τον κατάλλθλο τρόπο με τον οποίο κα πρζπει να αξιοποιθκοφν, για να πραγματοποιιςουμε το ςκοπό μασ, δθλαδι τθ ςφςταςθ των ομάδων καταναλωτϊν με τθν αυτοματοποίθςθ των ςπιτιϊν τουσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτο κόςτοσ τθσ κάκε τεχνολογίασ και του εξοπλιςμοφ ζτςι ϊςτε να καταλιξουμε αν είναι όντωσ ςυμφζρουςα θ λφςθ αυτι. 9

11 1.1 ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΤΠΝΟ ΠΙΣΙ Ο παρακάτω οριςμόσ του «ζξυπνου ςπιτιοφ» δόκθκε από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ADAPT και DIP: «Είναι θ ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν και τεχνολογιϊν που εφαρμόηεται ςε κατοικίεσ, διαμερίςματα και κτίρια με τον ςκοπό να αυτοματοποιθκοφν και να παρζχουν καλφτερθ ποιότθτα». Το ζξυπνο ςπίτι είναι ζνα ςπίτι με νοθμοςφνθ που ςκζπτεται και ενεργεί για εμάσ βάςθ των κακθμερινϊν μασ αναγκϊν και ςυνθκειϊν. Στο ςπίτι του μζλλοντοσ τα πάντα είναι ςτον απόλυτο ζλεγχο μασ. Θ αςφάλεια, θ κζρμανςθ, ο φωτιςμόσ, οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, τα ςυςτιματα ιχου και εικόνασ. Πλα ελζγχονται με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ ςτον κεντρικό υπολογιςτι ι με τθν επιλογι ςε μια οκόνθ αφισ. Ρολλζσ από τισ λειτουργίεσ του ςπιτιοφ, μποροφν πλζον να ρυκμιςτοφν και να προγραμματιςτοφν είτε κακόμαςτε ςτο ςαλόνι του ςπιτιοφ μασ ι ενϊ είμαςτε χιλιόμετρα μακριά ςτο ξενοδοχείο των διακοπϊν μασ. Το ζξυπνο ςπίτι προςαρμόηεται ςε εμάσ και μακαίνει κάκε μασ βιμα και κάκε μασ ςυνικεια ολόκλθρο το εικοςιτετράωρο. 1.2 ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ-ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΣΟΤ ΕΞΤΠΝΟΤ ΠΙΣΙΟΤ Το ζξυπνο ςπίτι κα πρζπει να προςδιορίηεται από κάποια χαρακτθριςτικά, όπωσ θ αςφάλεια, θ οικονομία, θ φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, ο χειριςμόσ τθσ από απόςταςθ κακϊσ και από τθν ευκολία τθσ εγκατάςταςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ιδιοκτιτθσ μιασ τζτοιασ κατοικίασ κα πρζπει να ζχει ζντονο το ςυναίςκθμα τθσ αςφάλειασ τόςο κατά τισ ϊρεσ ςτισ οποίεσ βρίςκεται ςε αυτό, όςο και κατά τισ ϊρεσ που αυτόσ απουςιάηει. Επιβάλλεται ότι τα ςυςτιματα του ςπιτιοφ κα μποροφν να τα ελζγξουν μόνο όςοι μζνουν ςε αυτό το ςπίτι και όχι κάποιοσ ειςβολζασ. Επιπλζον, τα ςυςτιματα κα πρζπει να είναι αξιόπιςτα ωσ προσ τθν εκτζλεςθ ςεναρίων, για τθν αποφυγι ανεπικφμθτων καταςτάςεων. Για παράδειγμα, ςε περίπτωςθ κάποιασ διαρροισ νεροφ να ςταματιςει ζγκαιρα τθν παροχι του και όχι να αυξιςει τθν πίεςι του. Γενικότερα, να μθν υπάρχει αςτοχία του ςυςτιματοσ, με απϊτερο αποτζλεςμα να μθν μποροφν να ελεγχκοφν τα επιμζρουσ ςυςτιματα του ςπιτιοφ. Το ζξυπνο ςπίτι κα πρζπει να παρζχει και τθν δυνατότθτα τθσ οικονομίασ των περιττϊν εξόδων. Τα φϊτα ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ μποροφν να ςβιςουν αυτόματα το πρωί, και 10

12 ειδικότερα κακϊσ χαράηει να ελαττϊνεται ςταδιακά θ φωτεινότθτά τουσ. Ειδικότερα, μπορεί να ρυκμίηει αυτόματα και κακθμερινά τθν διάρκεια που κα είναι ανοιχτά τα φϊτα ςφμφωνα με τθν διάρκεια τθσ εκάςτοτε νφχτασ. Επιπλζον, κατά τισ ϊρεσ που κανείσ δεν βρίςκεται ςτο ςπίτι, δεν υπάρχει λόγοσ να είναι ο κερμοςίφωνασ ανοιχτόσ, εκτόσ αν κάποιοσ πλθςιάηει ςτο ςπίτι και ζχει δϊςει τθν αντίςτοιχθ εντολι. Αντίςτοιχα όταν δεν είναι κανείσ ςτο ςπίτι, θ εςωτερικι κερμοκραςία του μπορεί να διατθρείται ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο επίπεδο για τθν εκάςτοτε εποχι. Δθλαδι κα μπορεί να είναι δροςερό το καλοκαίρι, όχι όμωσ αρκετά κρφο, ενϊ αντίςτοιχα το χειμϊνα να υπάρχει μια ηζςτθ, αλλά όχι υπερβολικι ϊςτε να εξαςφαλίηεται χαμθλι κατανάλωςθ. Τζλοσ θ υλοποίθςθ του ζξυπνου ςπιτιοφ κα πρζπει να είναι οικονομικι, ϊςτε αρκετόσ κόςμοσ να μπορζςει να το αποκτιςει και να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ που του παρζχει. Για τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςυμβατικζσ ςυςκευζσ, οι οποίεσ εφκολα μετατρζπονται ςε ζξυπνεσ, όπωσ είναι οι διακόπτεσ φωτιςμοφ, οι ανιχνευτζσ προςζγγιςθσ για παράκυρα και πόρτεσ, οι ανιχνευτζσ κερμοκραςίασ. Επιπρόςκετα, το ζξυπνο ςπίτι κα πρζπει να είναι φιλικό προσ τον χριςτθ και ιδιαίτερα προσ τθν τρίτθ θλικία αλλά και προσ τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Για τθν λειτουργία και τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του ςπιτιοφ, ο χριςτθσ δεν πρζπει να χρειάηεται ιδιαίτερεσ γνϊςεισ για τθν χριςθ υπολογίςτι. Το περιβάλλον παραμετροποίθςθσ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι κατανοθτό και εφκολο ςτθ χριςθ. Ρροκειμζνου να επιτευχκεί αυτό, μια καλι εφαρμογι είναι οι εντολζσ να μποροφν να δοκοφν προφορικά. Μζςω τθσ αναγνϊριςθσ τθσ φωνισ το ςφςτθμα αναγνωρίηει τον χριςτθ και δίνει τα αντίςτοιχα δικαιϊματα. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεφγεται ο ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ από τρίτουσ, αλλά και ο λανκαςμζνοσ χειριςμόσ από κάποιον χριςτθ, ειδικά άτομα τθσ τρίτθσ θλικίασ και άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Το ζξυπνο ςπίτι χαρακτθρίηεται από το γεγονόσ ότι μπορεί να ελεγχκεί από απόςταςθ. Ο κάτοχοσ ζχει τθν δυνατότθτα να βρίςκεται εκτόσ του ςπιτιοφ και να ζχει τον πλιρθ ζλεγχο αλλά και να ελζγξει τθν κατάςταςθ του ςπιτιοφ. Ο ζλεγχοσ μπορεί να γίνει από ςτακερό ι κινθτό τθλζφωνο αλλά και μζςω του διαδικτφου χρθςιμοποιϊντασ ζνα θλεκτρονικό υπολογιςτι. Στζλνοντασ ζνα μινυμα από το κινθτό τθλζφωνο ςτο ςφςτθμα, γράφοντασ μια εντολι ςε κατάλλθλθ μορφι, αυτό κα μπορεί να απαντιςει ςτζλνοντασ τθν απάντθςθ μζςω μθνφματοσ. Για παράδειγμα μποροφμε να ςτείλουμε ζνα μινυμα και να ρωτιςουμε τθν κερμοκραςία του ςπιτιοφ, αν κάποιο φωσ ι κάποια πόρτα είναι ανοιχτι. Το ςφςτθμα κα λάβει τθν εντολι και κα ςτείλει τθν κατάλλθλθ απάντθςθ. Ειδικότερα, με τθν αξιοποίθςθ τθσ νζασ γενιάσ κινθτϊν, ο χριςτθσ κα μπορεί να ζχει ακόμθ και εικόνα μζςα και ζξω από το ςπίτι. Επιπρόςκετα, ο ζλεγχοσ μζςω του διαδικτφου παρζχει γραφικό περιβάλλον του ςπιτιοφ και εικόνα από τισ κάμερεσ του ςπιτιοφ. Ζνα τελευταίο γνϊριςμα του ζξυπνου ςπιτιοφ είναι θ ευκολία εγκατάςταςθσ. Πςο πιο εφκολθ θ εγκατάςταςθ τόςο πιο πολλά ςπίτια κα γίνονται ζξυπνα και τόςο περιςςότερο οι 11

13 αντίςτοιχεσ τεχνολογίεσ κα αναπτφςςονται. Θ διευκυνςιοδότθςθ και θ ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ, πρζπει να είναι εξίςου εφκολθ. Ειδικότερα, με τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ αςφρματθσ τεχνολογίασ αυτό πραγματοποιείται ςε ζνα μεγάλο βακμό. Τα ζξυπνα ςπίτια πρζπει να ζχουν οριςμζνα γνωρίςματα ζτςι ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ που αυτά ορίηουν. Θ μζτρθςθ, θ εποπτεία, ο χειριςμόσ και θ επικοινωνία κα πρζπει να αποτελοφν βαςικά γνωρίςματα αυτισ τθσ τεχνολογίασ. Το ζξυπνο ςπίτι δθλαδι κα καταγράφει τισ διάφορεσ τιμζσ από τισ εγκατεςτθμζνεσ ςυςκευζσ δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να παρακολουκεί ςε πραγματικό χρόνο τθν ενεργειακι κατανάλωςθ του ςπιτιοφ του, ελζγχοντασ αυτζσ τισ τιμζσ, αφοφ μζςω των διαφόρων πρωτοκόλλων επικοινωνίασ κα μπορεί να τισ χειρίηεται απευκείασ από τθν οκόνθ του υπολογιςτι του. 1.3 ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΘΑΝΑ ΕΝΑΡΙΑ Εφόςον πλθροφνται οι πιό πάνω προχποκζςεισ, τίκενται οι βάςεισ για τθ δθμιουργία ενόσ ςπιτιοφ που κα διευκολφνει ςτο ζπακρο τθν κακθμερινότθτά μασ. Τα οφελιματα που μποροφμε να αποκομίςουμε είναι πολλά, μερικά εκ των οποίων αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. [1] Κατά τθν αποχϊρθςθ μασ από το ςπίτι με ζνα κουμπί μποροφμε να κλείνουμε όλα τα φϊτα, ρολά, κουηίνα, κερμοςίφωνα, νερά, να τοποκετείται θ κζρμανςθ ςτθ λειτουργία προςταςίασ κατά του παγϊματοσ, να ενεργοποιείται θ προςομοίωςθ κατοικίασ. Ζτςι δεν κα ζχουμε το άγχοσ ότι αφιςαμε κάτι ανοικτό ςπαταλϊντασ άςκοπα ενζργεια ι ακόμα κάτι που κα προκαλοφςε ηθμιζσ ςτο ςπίτι μασ. Μασ δίνεται θ δυνατότθτα με το που ξυπνάμε το πρωί και με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ να ανοίγουν τα ρολά των χϊρων που εμείσ ζχουμε προεπιλζξει, να απαςφαλίηονται οι εξωτερικζσ πόρτεσ, να ανάβει ο κερμοςίφονασ για να ζχουμε ηεςτό νερό για μπάνιο, ακόμθ και να ξεκινάει θ καφετιζρα. Μαηί μασ κα ξυπνά και το ςπίτι μασ. Με ζνα γραπτό μινυμα από το κινθτό μασ ανάβει θ κζρμανςθ, τίκεται ςε λειτουργία το ςφςτθμα για να ποτιςτοφν τα φυτά ι απλϊσ για να φωτιςτεί ο διάδρομοσ άμεςα. Πταν φτάςουμε ςτθν είςοδο του γκαράη ανοίγει θ γκαραηόπορτα αυτόματα αναγνωρίηοντασ τθν παρουςία μασ χωρίσ εμείσ να χρειαςτεί να προβοφμε ςε οποιαδιποτε ενζργεια. 12

14 Μζςω τθσ αςφρματθσ οκόνθσ αφισ ζχουμε τθ δυνατότθτα να επιλζξουμε τθν μουςικι που επικυμοφμε ςτο υπνοδωμάτιο τθν ϊρα που ξεκουραηόμαςτε, τον μουςικό ςτακμό που κα ακοφμε τθν ϊρα του φαγθτοφ ςτθν τραπεηαρία και να προγραμματίςουμε τθν προβολι μιασ ταινίασ με τον κατάλλθλο φωτιςμό ςτο ςαλόνι. Σε κατάςταςθ ανάγκθσ όπωσ θ ενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ, θ φπαρξθ καπνοφ, πλθμμφρασ, διακοπι ρεφματοσ, το ςφςτθμα να μασ ειδοποιεί με ζνα γραπτό μινυμα ι απλϊσ να μασ ενθμερϊνει όταν τα αποκζματα πετρελαίου είναι ςε οριακό ςθμείο. Ακόμα μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίεσ όπωσ ςε πλθμμφρα να διακοπεί θ ροι του νεροφ και ςε φωτιά να κλείςει ο γενικόσ διακόπτθσ του ρεφματοσ. Το βράδυ τθν ϊρα που πθγαίνουμε για φπνο με τθν επιλογι του αντίςτοιχου ςεναρίου να κλείνουν όλα τα ρολά τθσ κατοικίασ, να αςφαλίηονται οι ειςόδοι, να ενεργοποιείται ο ςυναγερμόσ, θ κζρμανςθ ςε χϊρουσ όπωσ το ςαλόνι, θ κουηίνα και το υπόγειο να ρυκμίηεται ςτθ χαμθλότερθ δυνατι κερμοκραςία. Δθλαδι το ςφςτθμα κα παρζχει κζρμανςθ τθν νφχτα μόνο ςτα υπνοδωμάτια (θλεκτρονικά ελεγχόμενθ με αιςκθτιρεσ ανα δωμάτιο), ενϊ θ υπόλοιπθ κατοικία κα παραμζνει ςτθν ηϊνθ διατιρθςθσ κερμοκραςίασ. Το ανάποδο μπορεί να προγραμματιςτεί κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. Επίςθσ με τθν είςοδό μασ ςτο υπνοδωμάτιο να κλείνει και τα υπόλοιπα φϊτα που ζχουμε αφιςει ανοιχτά ςτο ιςόγειο, υπόγειο, διαδρόμουσ. Τζλοσ, κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ τα φϊτα ςτουσ διαδρόμουσ ι ςτα λουτρά να ανάβουν αυτόματα κακϊσ κινοφμαςτε. Ζτςι απλά, χωρίσ κακόλου κόπο. Το ςφςτθμα αυτόματα να ανάβει τα φϊτα ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ όταν ο αιςκθτιρασ φωτόσ ανιχνεφςει ότι αυτό είναι αναγκαίο και να τα κλείνει με το πρϊτο φωσ τθσ θμζρασ. Ακόμθ, χρθςιμοποιϊντασ τον αιςκθτιρα αζρα να ανεβάηει τισ τζντεσ όταν υπάρχει φόβοσ ο άνεμοσ να τισ καταςτρζψει. Πταν κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ το ςφςτθμα αντιλθφκεί κίνθςθ ςτον εξωτερικό χϊρο του ςπιτιοφ ι ακόμθ και παραβίαςι του, αφοφ εμείσ ζχουμε ενεργοποιιςει από πριν το ςφςτθμα ςυναγερμοφ, να αναβοςβινει αυτόματα όλα τα φϊτα του ςπιτιοφ και να ενεργοποιεί τα διάφορα ςενάρια πανικοφ όπωσ θ άμεςθ εγγραφι καμερϊν, θ ενεργοποίθςθ κρυφισ κλιςθσ κινθτισ ςε ςυγγενι αλλά και θ ειδοποίθςθ ςτο πλθςιζςτερο αςτυνομικό τμιμα ι και ςτθν ιδιωτικι εταιρεία φφλαξθσ του ςπιτιοφ μασ. Δθμιουργϊντασ τα δικά μασ ςενάρια κατοικίασ και με τον κεντρικό υπολογιςτι ι κάποιο διακόπτθ το ςφςτθμα να πραγματοποιεί οποιαδιποτε ςυνδυαςμό, αλλθλουχία 13

15 ενεργειϊν επικυμοφμε. Για παράδειγμα όταν κζλουμε να μεταβοφμε από το ςαλόνι ςτθν τραπεηαρία με τουσ καλεςμζνουσ μασ κα χαμθλϊνει ςταδιακά το φωτιςμό ςτο ςαλόνι και αντίςτοιχα κα αυξάνει τον φωτιςμό τθσ τραπεηαρίασ. Μια πολφ ςθμαντικι δυνατότθτα που κα ζχει το ςφςτθμα είναι θ εφκολθ επεκταςιμότθτα ςτον θλεκτρολογικό πίνακα τθσ κατοικίασ χωρίσ να χρειάηονται «οδυνθρζσ» θλεκτρολογικζσ επεμβάςεισ, κακϊσ επίςθσ θ εφκολθ και γριγορθ δθμιουργία καινοφριων ςεναρίων ζτςι ϊςτε να προςαρμοςτεί ςτισ ανάγκεσ μασ. ΕΙΚΟΝΑ 1.1 ΣΟ ΕΞΤΠΝΟ ΠΙΣΙ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΨΡΕ ΣΗ ΗΜΕΡΑ 1.4 ΜΕΙΟΝΕΚΣΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΞΤΠΝΟΤ ΠΙΣΙΟΤ Ππωσ αντιλαμβανόμαςτε τα οφζλθ από τθν υιοκζτθςθ του ζξυπνου ςπιτιοφ είναι πάρα πολλά και θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ που ειςάγει διευκολφνει ςε μεγάλο βακμό τθν ηωι μασ. Δεν μποροφμε να περιμζνουμε όμωσ πωσ κα εφαρμοςτεί αυτι θ τεχνολογία «αναίμακτα». Υπάρχουν μειονεκτιματα που πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψιν και να αντιμετωπιςτοφν μερικά από τα οποία παρουςιάηονται πιο κάτω: 14

16 1. Κόςτοσ τθσ «ζξυπνθσ» τεχνολογίασ. Θ εγκατάςταςθ τθσ state-of-the-art τεχνολογίασ ςτο ςπίτι ςυνεπάγεται μεγαλφτερο κόςτοσ και αυτό είναι αποτζλεςμα του ότι θ τεχνολογία αυτι είναι ςχετικά καινοφρια όπωσ και ο εξοπλιςμόσ. Στα καινοφρια ζξυπνα ςπίτια οι αςφρματεσ κάμερεσ παρακολοφκθςθσ και οι αιςκθτιρεσ φωτόσ, ο κεντρικόσ υπολογιςτισ για τον γενικό ζλεγχο του ςπιτιοφ και τα αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα, είναι μόνο μερικζσ από τισ καινοτομίεσ που μπορεί να υπάρχουν ςε ζνα καινοφριο ςπίτι. Επίςθσ, το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και επιδιόρκωςθσ του καινοφριου αυτοφ εξοπλιςμοφ μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο. 2. Δυςκολία εκμάκθςθσ χειριςμοφ τθσ καινοφριασ τεχνολογίασ. Το να ηει κάποιοσ ςε ζνα ζξυπνο ςπίτι ςθμαίνει πωσ πρζπει να μάκει να το χειρίηεται. Σε αντίκεςθ με τα «ςυμβατικά» ςπίτια, θ τεχνολογία του ζξυπνου ςπιτιοφ απαιτεί τθν προςαρμογι μασ ςτισ καινοτομίεσ που ειςάγει ςτον τρόπο ηωισ μασ, όπωσ τα εξελιγμζνα ςυςτιματα αςφάλειασ, τισ μονάδεσ κζρμανςθσ-εξαεριςμοφ-κλιματιςμοφ αλλά και ενόσ κεντρικοφ τθλεχειριςτθρίου που τα ελζγχει όλα αυτά. Για τα άτομα που είναι εξοικειωμζνα με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, το ζξυπνο ςπίτι κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν μεγάλθ διευκόλυνςθ ςτθν κακθμερινότθτα τουσ, οι υπόλοιποι όμωσ κα χρειαςτεί να διαβάςουν εγχειρίδια χριςεωσ και ίςωσ να κάνουν και αρκετά λάκθ προτοφ εξοικειωκοφν με όλο τον εξοπλιςμό που ζχουν εγκαταςτιςει ςτο ςπίτι τουσ. 3. Συςτιματα αςφαλείασ. Θ παρακολοφκθςθ-επιτιρθςθ του ςπιτιοφ με διάφορα ςυςτιματα (κάμερεσ, καταγραφικά μθχανιματα) μπορεί να είναι ζνα καυμάςιο και πολφ χριςιμο εργαλείο αφοφ αυξάνει τθν αςφάλεια και αποτρζπει το ζγκλθμα, αλλά όταν αυτι θ τεχνολογία πζςει ςε λάκοσ χζρια, μποροφν να προκφψουν κζματα αςφάλειασ των προςωπικϊν μασ δεδομζνων. Οι διάφοροι αιςκθτιρεσ αςφαλείασ ςτισ πόρτεσ, τα παράκυρα και τουσ τοίχουσ αλλά και οι κάμερεσ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτα διάφορα δωμάτια του ςπιτιοφ χρθςιμοποιοφν αςφρματθ ι ενςφρματθ τεχνολογία για να μεταφζρουν ςιματα ι δεδομζνα ςε μια κεντρικι μονάδα ελζγχου του ςυςτιματοσ αςφαλείασ και γενικά του χειριςμοφ τον αυτοματιςμϊν. Αν οι επίδοξοι λθςτζσ καταφζρουν να διειςδφςουν ςτθν κεντρικι μονάδα τότε κα μπορζςουν όχι μόνο να μπουν και να κλζψουν το ςπίτι μασ ανενόχλθτοι αφοφ κα ζχουν απενεργοποιιςει το ςφςτθμα αςφαλείασ, κα μποροφν επίςθσ να μασ παρακολουκοφν μζςα ςτο ίδιο μασ το ςπίτι. 15

17 4. Απομόνωςθ των μελϊν τθσ οικογζνειασ. Θ φιλοςοφία του ζξυπνου ςπιτιοφ είναι το να μποροφμε να ελζγξουμε ολόκλθρο το ςπίτι από τον καναπζ ι το κρεβάτι μασ. Αυτό όμωσ εμπερικλείει τον κίνδυνο να καταςτιςει το ςπίτι υπερβολικά ελζγξιμο. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορεί να απομονϊνει τα μζλθ μιασ οικογζνειασ ςτα δωμάτια τουσ αφοφ δεν κα χρειάηεται πλζον να επικοινωνοφν κατ ιδίαν ι να οδθγιςει ςε ανκυγιεινό τρόπο ηωισ τουσ, περιορίηοντασ ςτο ελάχιςτο τθν κίνθςθ τουσ μζςα ςτο ςπίτι. 5. Ακαταλλθλότθτα χϊρου. Τζλοσ ζνα ακόμα πρόβλθμα που μπορεί να παρουςιαςτεί ςτισ εγκαταςτάςεισ των ζξυπνων ςπιτιϊν είναι θ πικανι ακατάλλθλθ υποδομι και θ ζλλειψθ ςε αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. Οι διάφοροι αιςκθτιρεσ πρζπει να τοποκετθκοφν ςε όςο το δυνατό περιςςότερουσ αλλά και κατάλλθλουσ χϊρουσ του ςπιτιοφ κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό. Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ικανό να αποκθκεφςει αρκετά μεγάλο όγκο δεδομζνων και να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα πολλαπλζσ λειτουργίεσ. Κάτι που δεν είναι ακριβϊσ μειονζκτθμα αλλά αξίηει να αναφερκεί είναι θ απαίτθςθ για ςωςτό προγραμματιςμό αφοφ ο ςχεδιαςμόσ ενόσ ςπιτιοφ μπορεί να αποδειχκεί αρκετά πολφπλοκοσ ζτςι ϊςτε το ςπίτι να μθν «παίρνει αποφάςεισ από μόνο του». Ζνα απλό ζξυπνο ςπίτι χρειάηεται να αντιδρά απλά ςτισ ειςόδουσ κάποιων αιςκθτιρων όπωσ κερμότθτασ, χρόνου και ζνταςθσ φωτόσ. Σε μια πολφπλοκθ όμωσ καταςκευι το λογιςμικό χρειάηεται να ςυνδυάςει δεδομζνα από πολλοφσ αιςκθτιρεσ ταυτόχρονα και λαμβάνοντασ υπόψιν πολλζσ μεταβλθτζσ. Αυτό ςυνεπάγεται δυςκολίεσ ςτον προγραμματιςμό, ίςωσ και ανεπικφμθτεσ αντιδράςεισ του ςυςτιματοσ. Ζνα τζτοιο ςπίτι κα μποροφςε να αντιλαμβάνεται καταςτάςεισ και να παίρνει μόνο του αποφάςεισ. Λόγω επίςθσ αυτισ τθσ πολυπλοκότθτασ ςτον προγραμματιςμό του, κάκε φορά που παρουςιάηεται κάποια βλάβθ ι ανάγκθ για ειςαγωγι επιπλζον λειτουργιϊν ι αλλαγι ςτθν ρφκμιςθ των ιδθ υπάρχουςων κα πρζπει ο ζνοικοσ να καλζςει εξειδικευμζνο προςωπικό, κάτι το οποίο κα μπορεί να επιφζρει επιπλζον ζξοδα. Ραρόλα αυτά, ζνα ζξυπνο ςπίτι με καλό ςχεδιαςμό και ςωςτό προγραμματιςμό ζχει πλεονεκτιματα που μποροφν να υπερκαλφψουν τισ όποιεσ δυςκολίεσ προκφπτουν. 16

18 2. ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ζχουν γίνει πολλζσ προςπάκειεσ για τθν τυποποίθςθ των διαφόρων μορφϊν του εξοπλιςμοφ των θλεκτρονικϊν διαςυνδζςεων και των διαςυνδζςεων επικοινωνίασ, που απαιτοφνται για τθν καταςκευι ενόσ ςυςτιματοσ οικιακοφ αυτοματιςμοφ. Οριςμζνα πρότυπα χρθςιμοποιοφν επιπλζον καλωδίωςθ για επικοινωνία και ζλεγχο, κάποια βαςίηονται πάνω ςτθν θλεκτρικι καλωδίωςθ για τθν μετάδοςθ των διαφόρων ςθμάτων ενϊ άλλα κάνουν χριςθ ραδιοςυχνοτιτων (RF) ι και ςυνδυαςμό διαφόρων από τα προθγοφμενα. Σε ςπίτια ςτα οποία θ θλεκτρικι καλωδίωςθ είναι αρκετά παλιά και δεν μποροφν να μεταφερκοφν δεδομζνα μζςω αυτισ ενδείκνυται θ χριςθ αςφρματθσ τεχνολογίασ. Μερικζσ ςυςκευζσ επίςθσ διακζτουν τεχνολογία USB που χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχό τουσ αλλά και τθ ςφνδεςι τουσ ςτο δίκτυο αυτοματιςμοφ. Υπάρχουν ακόμθ γζφυρεσ οι οποίεσ αναλαμβάνουν τθ μετατροπι των πλθροφοριϊν από το ζνα πρότυπο ςτο άλλο. Θ τελικι επιλογι εξαρτάται από παράγοντεσ όπωσ το κόςτοσ, θ ταχφτθτα μετάδοςθσ, ο ςχεδιαςμόσ του κτθρίου. Ριο κάτω αναφζρονται ονομαςτικά τα πλείςτα πρωτόκολλα επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα, τόςο για τθ διαςφνδεςθ ςυςκευϊν, όςο και για τα δίκτυα ελζγχου και αυτοματιςμοφ αλλά και για τα δίκτυα μεταφοράσ δεδομζνων: Διαςφνδεςθ ςυςκευϊν : Bluetooth IEEE 1394 interface (FireWire) IrDA Universal Serial Bus (USB) ZigBee Δίκτυα ελζγχου και αυτοματιςμοφ: BACnet SCS BUS with OpenWebNet C-Bus (protocol) CEBus ECHONET EnOcean EHS INSTEON 17

19 KNX (European Installation Bus) LonWorks ONE-NET S-Bus Universal Powerline Bus VSCP X10 XPL Protocol Z-Wave ZigBee Δίκτυα δεδομζνων: Ethernet Homeplug HomePNA WiFi Στθ ςυνζχεια κα αναλφςουμε τα ςυςτιματα διαςφνδεςθσ-επικοινωνίασ των ςυςκευϊν μεταξφ τουσ που πιςτεφουμε ότι είναι τα πιο διαδεδομζνα. 2.1 BLUETOOTH To Bluetooth είναι ζνα ανοικτό πρότυπο αςφρματθσ τεχνολογίασ για τθν ανταλλαγι δεδομζνων ςε μικρζσ αποςτάςεισ (με τθ χριςθ μικροφ μικουσ κφματοσ ραδιομεταδόςεων ςτθν ηϊνθ ISM από 2400 ζωσ 2800 MHz) από ςτακερζσ και κινθτζσ ςυςκευζσ, δθμιουργϊντασ προςωπικά δίκτυα με υψθλά επίπεδα αςφαλείασ. Εφευρζκθκε από τθν Ericsson το 1994 και ςτθν αρχι προοριηόταν ωσ αντικαταςτάτθσ των καλωδίων RS-232. Μπορεί να φζρει ςε επικοινωνία διάφορεσ ςυςκευζσ ξεπερνϊντασ τα προβλιματα ςυγχρονιςμοφ. Διευκφνων οργανιςμόσ είναι θ SIG (Bluetooth Special Interest Group), ςτθν οποία είναι εγγεγραμμζνεσ περιςςότερεσ από επιχειριςεισ-μζλθ που ζγκεινται ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, τθν πλθροφορικι και ςτθν ευρεία κατανάλωςθ των θλεκτρονικϊν ειδϊν. Θ SIG επιβλζπει τθν ανάπτυξθ των προδιαγραφϊν, διαχειρίηεται το πρόγραμμα αξιολόγθςθσ και προςτατεφει τα δικαιϊματα τθσ τεχνολογίασ. Για να διατεκεί ςτθν αγορά μια ςυςκευι θ οποία 18

20 ζχει Bluetooth κα πρζπει να απαρτίηεται με τα πρότυπα που ορίηονται από τθν SIG. Ζτςι το πρωτόκολλο ενϊ είναι ανοικτό μπορεί να κεωρθκεί ςαν μια βιομθχανικι ιδιοκτθςία. Θ τεχνολογία υφίςταται ςε πάρα πολλζσ ςυςκευζσ, όπωσ τθλζφωνα, κονςόλεσ παιχνιδιϊν, τθλεοράςεισ αλλά ακόμθ και ςε ακουςτικά και ρολόγια. Θ τεχνολογία είναι χριςιμθ για τθν μεταφορά πλθροφοριϊν ςε ςυςκευζσ που είναι κοντά μεταξφ τουσ ςε ςυνκικεσ χαμθλοφ εφρουσ. Είναι μακράν από τισ πιο επιτυχθμζνεσ τεχνολογίεσ ςτον τομζα του ζξυπνου ςπιτιοφ ζχοντασ διακζςει περίπου 2 διςεκατομμφρια ςυςκευζσ. Οι αςφρματεσ ςυςκευζσ Bluetooth ςτο ςπίτι προςφζρουν μια ανϊδυνθ επιλογι για τον ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ, των φωτιςτικϊν, των παρακφρων ακόμθ και των κλειδαριϊν ςτισ πόρτεσ. Ο χριςτθσ μπορεί να παρακολουκιςει και να ελζγξει κάκε τι που τον ενδιαφζρει, από τθν κερμοκραςία ςτο βρεφικό δωμάτιο μζχρι και τθν αςφάλεια του νοικοκυριοφ. Αυτζσ οι ςυςκευζσ Bluetooth δίνουν τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να βελτιϊςουν τθν κατανάλωςθ ενζργειάσ τουσ, αφοφ κα ζχουν καλφτερο ζλεγχο ςε ενεργοβόρεσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ κα εκτελοφνται ςε περιόδουσ που θ τιμι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κα είναι πολφ χαμθλι. Για παράδειγμα κα φορτίηουμε το θλεκτρικό αυτοκίνθτο ςτθ μζςθ τθσ νφκτασ. Τα πλυντιρια ροφχων και πιάτων, τα ςτεγνωτιρια κα τίκενται αυτόματα ςε λειτουργία όταν το κόςτοσ τθσ ενζργεια είναι το χαμθλότερο. Θ μζςθ εμβζλεια για τισ ςυςκευζσ Bluetooth είναι περίπου δζκα μζτρα, αλλά πιο ιςχυρζσ ςυςκευζσ μποροφν να φτάςουν ακόμθ και τα εκατό μζτρα ςε εμβζλεια. Σε γενικζσ γραμμζσ μποροφμε να ποφμε ότι το Bluetooth είναι μια τεχνολογία με μικρι εμβζλεια, ειδικά ςε ςφγκριςθ με αςφρματεσ τεχνολογίεσ τθσ κατθγορίασ IEEE Ωςτόςο, θ μικρι εμβζλεια των δικτφων Bluetooth μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ πλεονζκτθμα. Για παράδειγμα μια κινθτι ςυςκευι που χρθςιμοποιεί το δίκτυο Bluetooth είναι ςίγουρα πολφ κοντά ςτο δζκτθ, γεγονόσ που μπορεί να κεωρθκεί κετικό όςον αφορά τθν αςφάλεια και όχι μόνο. Θ τεχνολογία Bluetooth μπορεί να χρθςιμοποιθκεί επιτυχϊσ ςτο ςφγχρονο ζξυπνο ςπίτι. Διάφορα είδθ αυτοματοποιιςεων μζςω Pluto και LinuxMCE εμπεριζχουν χριςθ Bluetooth, κακϊσ με τθν τοποκζτθςθ δεκτϊν διάςπαρτα μζςα ςτο ςπίτι εντοπίηουν το χριςτθ μζςω του κινθτοφ του τθλεφϊνου και κατόπιν υλοποιοφν υπθρεςίεσ και περιεχόμενο που τον ακολουκεί ανάλογα με τισ κινιςεισ του (follow me content). 19

21 2.2 USB Το USB (universal serial bus) είναι ζνα πρότυπο που εφευρζκθκε το 1994 και χρθςιμεφει για τθ διαςφνδεςθ, επικοινωνία και παροχι ιςχφοσ μεταξφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και θλεκτρικϊν ςυςκευϊν και είναι μάλιςτα απ'τουσ πιο διαδεδομζνουσ. Θ προδιαγραφι USB 1.0 παρουςιάςτθκε τον Νοζμβριο του Το πρότυπο USB 1.1 παρουςιάςτθκε τον Σεπτζμβριο του 1998 για να αποκαταςτιςει τα προβλιματα που εμφανίςτθκαν με τισ προθγοφμενθ ζκδοςι του. Από το 2008 θ προδιαγραφι USB βρίςκεται ςτθν ζκδοςθ 2.0. Οι προθγοφμενεσ εκδόςεισ, USB 1.0 και USB 1.1, ζρχονται με τθ δυνατότθτα μεταφοράσ δεδομζνων μζχρι 12 Mbps ενϊ ςτο πρότυπο USB 2.0 θ ταχφτθτα φτάνει τα 480 Mbps. Πλεσ οι ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφν τθν ζκδοςθ 2.0 μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το πλιρεσ διακζςιμο εφροσ ταχφτθτασ τθσ. Στισ αρχζσ του 2010 ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ θ ζκδοςθ USB 3.0. Αρκετζσ αλλαγζσ υλοποιικθκαν ςτθ USB 3.0 για να ικανοποιιςουν τισ απαιτιςεισ των εξωτερικϊν ςυςκευϊν. Οι πραγματικζσ ταχφτθτεσ που μπορεί να προςφζρει θ USB 3.0 είναι περίπου Mbits/s ι 3.2 Gbits/s. Θεωρθτικά βζβαια μπορεί να φτάςει ζωσ τα 4.8 Gbits/s. H USB 3.0 παρουςιάηει τθν πλιρωσ αμφίδρομθ μεταφορά δεδομζνων. Δφο από τα πζντε καλϊδια είναι δεςμευμζνα για αποςτολι δεδομζνων, ενϊ τα άλλα δφο είναι δεςμευμζνα για λιψθ δεδομζνων. Αυτό ςθμαίνει ότι θ USB 3.0 μπορεί να γράφει και να διαβάηει δεδομζνα ταυτόχρονα χωρίσ να χάνει από τθν ταχφτθτά τθσ. Οι προθγοφμενεσ γενιζσ USB δεν υποςτιριηαν τθν ταυτόχρονθ μετάδοςθ δεδομζνων ςε πλιρθ ταχφτθτα. Θ USB 3.0 μπορεί να κζτει τισ ςυςκευζσ ςε κατάςταςθ αδρανοποίθςθσ. Ζτςι εξοικονομεί ενζργεια από τισ ςυςκευζσ οι οποίεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ αλλά δεν χρθςιμοποιοφνται. Τα αρνθτικά τθσ τεχνολογίασ είναι ότι το μζγιςτο μικοσ καλωδίου που υποςτθρίηει θ USB 3.0 είναι μόλισ τρία μζτρα, ςε αντίκεςθ με τθ USB 2.0 όπου το καλϊδιο ζφτανε και τα πζντε μζτρα. Με τθ χριςθ αναμεταδοτϊν, το μικοσ μπορεί να φτάςει ζωσ και τα δεκαοκτϊ μζτρα. Θ ςφνδεςθ USB υποςτθρίηει τθν ζτοιμθ προσ χριςθ εγκατάςταςθ, δθλαδι δεν χρειάηονται κάποιοι ξεχωριςτά προγράμματα οδιγθςθσ (drivers) για να λειτουργιςει θ κφρα USB, αλλά το λειτουργικό ςφςτθμα περιλαμβάνει οδθγοφσ για αρκετζσ κλάςεισ ςυςκευϊν USB. Θ διαςφνδεςθ USB απολαμβάνει επίςθσ τθσ ευρείασ αναγνϊριςθ των χρθςτϊν και φιμθ για τθν υψθλι απόδοςι τθσ. Το πρωτόκολλο USB καταςκευάςτθκε από μια ομάδα καταςκευαςτϊν ζτςι ϊςτε όλεσ οι ςυςκευζσ να χρθςιμοποιοφν το ίδιο είδοσ κφρασ ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι. Για το λόγο αυτό ακριβϊσ είναι και πολφ διαδεδομζνο ςτα ζξυπνα ςπίτια και πολλζσ ςυςκευζσ που εγκακίςτανται ς'αυτά χρθςιμοποιοφν αυτόν τον τρόπο ςφνδεςθσ ςτον κεντρικό υπολογιςτι που ελζγχει όλεσ τισ λειτουργίεσ του ςπιτιοφ. 20

22 ΕΙΚOΝΑ 2.1 ΤΠΟΔΟΦΕ USB 2.3 ZIGBEE Το Zigbee κυκλοφόρθςε για πρϊτθ φορά ςτα τζλθ του 2004 και είναι μια από τισ νεότερεσ τεχνολογίεσ επικοινωνίασ μεταξφ ςυςκευϊν. Βαςίηεται ςτο πρότυπο ΙΕΕΕ και λειτουργεί ςτθ βιομθχανικι, επιςτθμονικι και ιατρικι (ISM) ςυχνότθτα 868 MHz ςτθν Ευρϊπθ, 915 MHz ςτισ ΘΡΑ και τθν Αυςτραλία, και 2.4 GHz ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ παγκόςμια. Ζχει μζγιςτθ εμβζλεια μετάδοςθσ τα 100 μζτρα και θ ταχφτθτα μετάδοςισ του κυμαίνεται από 20 ζωσ 900 Kbps. Ο ςτόχοσ του ZigBee είναι να παρζχει δυνατότθτεσ επικοινωνίασ ςε ςυςκευζσ ελζγχου και αιςκθτιρεσ οι οποίοι δεν απαιτοφν μεγάλο εφροσ ηϊνθσ αλλά μεγάλουσ χρόνουσ αυτόνομθσ λειτουργίασ, άρα είναι θ ιδανικι τεχνολογία για τον ζλεγχο ενόσ περιβάλλοντοσ που ζχει πολλζσ ςυςκευζσ με ανάγκθ για υψθλό χρόνο ηωισ μπαταριϊν. Χρθςιμοποιείται επίςθσ όταν κζλουμε να ζχουμε πιο ευζλικτεσ τοπολογίεσ δικτφου. Ρολφ ςθμαντικό είναι επίςθσ το ότι είναι τεχνολογία με αρκετά χαμθλό κόςτοσ. Οι χαμθλισ κατανάλωςθσ ςυςκευζσ Ηigbee χρθςιμοποιοφνται ςε κερμοςτάτεσ, ανιχνευτζσ καπνοφ ι διακόπτεσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Οι ςυςκευζσ ZigBee κυκλοφοροφν ςε δφο ξεχωριςτζσ εκδόςεισ, τισ FFD (Full Function Devices Συςκευζσ πλιρουσ χρθςτικότθτασ) και τισ RFD (Reduced Function Devices Συςκευζσ μειωμζνθσ χρθςτικότθτασ). Αυτό γίνεται για να καταςτεί δυνατι θ καταςκευι ςυςκευϊν που ζχουν τισ χαμθλότερεσ απαιτιςεισ ςε ενζργεια. Οι ςυςκευζσ FFD καταναλϊνουν πολφ περιςςότερθ ενζργεια από τισ RFD αφοφ δρουν ςυνεχϊσ και ςε πλιρθ ζκταςθ ενϊ οι RFD μεταδίδουν δεδομζνα μόνο όταν υπάρξει κάποιο ςυμβάν, ενϊ τον περιςςότερο χρόνο είναι ςε κατάςταςθ αναμονισ. Ζνα μεγάλο πλεονζκτθμά τουσ ζναντι ςτισ άλλεσ τεχνολογίεσ επικοινωνίασ είναι το ότι μποροφν να μεταβοφν από τθν 21

23 κατάςταςθ αναμονισ ςτθν κατάςταςθ λειτουργίασ ςε μόνο 30ms, κάτι που κάνει τισ ςυςκευζσ αυτζσ να ζχουν εξαιρετικά γριγορθ απόκριςθ ςε αντίκεςθ με άλλεσ όπωσ το Bluetooth όπου θ ςυςκευι χρειάηεται γφρω ςτα 3 δευτερόλεπτα για να μεταβεί ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Οι ςυςκευζσ RFD μποροφν να λειτουργιςουν μόνο ωσ καταλθκτικά ςθμεία κόμβοι ςε ζνα δίκτυο και για να επικοινωνιςουν χρειάηονται τουλάχιςτον μια ςυςκευι FFD. Στθν περίπτωςθ όμωσ που ζχουμε μια μόνο ςυςκευι FFD και πολλζσ RFD, το δίκτυο μπορεί να λειτουργιςει μόνο ςε τοπολογία αςτζρα όπου οι RFD ςυνδζονται ςτθν κεντρικι FFD. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ όμωσ, όταν δθλαδι ζχουμε πολλαπλζσ FFD το δίκτυο μπορεί να ζχει και τισ μορφζσ βρόγχου ι peer-to-peer (p2p). ΕΙΚOΝΑ 2.2 ΣΟΙΒΑ ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟΤ ZIGBEE Το πρωτόκολλο ZigBee ενςωματϊνεται ςε πολλοφσ τομείσ του ζξυπνου ςπιτιοφ: Οικιακι Ψυχαγωγία και Ζλεγχοσ Ζξυπνοσ Φωτιςµόσ, Ρροθγμζνοσ Ζλεγχοσ Θερµοκραςίασ, Αςφάλεια-Ρροςταςία και Ταινίεσ-Μουςικι 22

24 Οικιακι Επίγνωςθ Αιςκθτιρεσ Νεροφ, Αιςκθτιρεσ Ιςχφοσ, Ζξυπνεσ Συςκευζσ και αιςκθτιρεσ Ρρόςβαςθσ Κινθτζσ Υπθρεςίεσ κινθτι πλθρωµι, κινθτι παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ, κινθτι προςταςία και ζλεγχοσ πρόςβαςθσ, κινθτι φροντίδα υγείασ και τθλε-βοικεια Εµπορικό Κτίριο Ραρακολοφκθςθ Ενζργειασ, HVAC, Φωτιςµόσ, Ζλεγχοσ Ρρόςβαςθσ Βιοµθχανικό Εργοςτάςιο Ζλεγχοσ ιαδικαςίασ, ιαχείριςθ Ενεργθτικοφ, Ρεριβαλλοντικι διαχείριςθ, ιαχείριςθ Ενζργειασ, Ζλεγχοσ βιοµθχανικϊν ςυςκευϊν 2.4 X10 Το Χ10 είναι μια ενςφρματθ μζκοδοσ επικοινωνίασ που εφευρζκθκε το 1973 και είναι από τισ παλαιότερεσ που εφαρμόηονται ςιμερα ςτο ζξυπνο ςπίτι, ενϊ χρθςιμοποιείται ακόμα ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ. Χρθςιμοποιεί τθν υπάρχουςα καλωδίωςθ του ςπιτιοφ άρα δε χρειάηεται να περαςτοφν επιπρόςκετα καλϊδια, κάτι που το κάνει αρκετά εφκολο ςτθν ενςωμάτωςθ ςε ζνα ςπίτι το οποίο δεν ζχει κτιςτεί με ςκοπό να ενςωματϊςει τθν τεχνολογία αυτι εξαρχισ. Θ εγκατάςταςθ είναι πολφ απλι. Ζνασ πομπόσ εγκακίςταται ςε μια πρίηα ι ςυνδζεται ςτθν καλωδίωςθ ςε ζνα ςθμείο και ςτζλνει ζνα ςιμα ελζγχου (άναψε/ ςβιςε, μείωςε/αφξθςε τθ φωτεινότθτα) ςτον δζκτθ που βρίςκεται ςυνδεδεμζνοσ ςε ζνα άλλο ςθμείο τθσ καλωδίωςθσ. Θ μετάδοςθ των δεδομζνων γίνεται με τθν αποςτολι πλθροφοριϊν με ζνα ςιμα των 120kHz διαμζςου των θλεκτρικϊν τερματικϊν του ςπιτιοφ. Τα δεδομζνα χωρίηονται ςε τζςςερα bit κϊδικα ςπιτιοφ και ςε τζςςερα bit κϊδικα μονάδασ και ακολουκοφνται από μια εντολι που μπορεί να ζχει μικοσ ζωσ τζςςερα bit. Οι ςυνδυαςμοί του κϊδικα ςπιτιοφ και μονάδασ μασ επιτρζπουν να ζχουμε 256 (16 x 16) ξεχωριςτζσ ςυςκευζσ. Αν χρειαςτεί πάντωσ το Χ10 μασ επιτρζπει να κάνουμε χριςθ τθσ ίδιασ διεφκυνςθσ για πολλαπλζσ ςυςκευζσ. 23

25 Λίςτα εντολϊν του X10 [2] Κϊδικασ Λειτουργία Περιγραφι All units off Απενεργοποιεί όλεσ τισ ςυςκευζσ με τον κωδικό που περιλαμβάνονται ςτο μινυμα All lights on Ανάβει όλεσ τισ ςυςκευζσ φωτιςμοφ (με τθ δυνατότθτα ελζγχου του φωτιςμοφ) On Ενεργοποιεί μια ςυςκευι Off Απενεργοποιεί μια ςυςκευι x Dim Μειϊνει το φωτιςμό του χϊρου Bright Αυξάνει το φωτιςμό του χϊρου Extended code Επζκταςθ κϊδικα Hail request Ηθτά ανταπόκριςθ από τισ ςυςκευζσ με τον κωδικό που αναφζρεται ςτο μινυμα Hail acknowledge Απάντθςθ ςτθν προθγοφμενθ εντολι Pre-set dim Επιτρζπει τθν επιλογι δυο προκακοριςμζνων επιπζδων φωτεινότθτασ Status is on Επιβεβαιϊνει ότι θ ςυςκευι είναι ςε λειτουργία Status is off Επιβεβαιϊνει ότι θ ςυςκευι είναι εκτόσ λειτουργίασ Status request Αίτθμα για να αποςταλεί θ παροφςα κατάςταςθ μιασ ςυςκευισ Μποροφμε να βροφµε ςυµβατά µε το X10 προϊόντα ςε εκατομμφρια ςπίτια ςε όλο τον πλανιτθ. Αυτό ςυµβαίνει γιατί αυτι θ τεχνολογία παρουςιάηει πολλά πλεονεκτιµατα ςε ςχζςθ µε άλλα ςυςτιµατα και προϊόντα αποµακρυςµζνθσ διαχείριςθσ: Αρκετά φκθνι τεχνολογία εν χρειάηεται νζα καλωδίωςθ μιασ και εκμεταλλεφεται τθν υπάρχουςα καλωδίωςθ εφκολεσ µετατροπζσ 24

26 Εφκολθ εγκατάςταςθ Εκατοντάδεσ ςυµβατά προϊόντα υνατότθτα ελζγχου ωσ 256 φϊτα και εφαρµογζσ οκιµαςµζνο ςτο χρόνο, υπάρχει εδϊ και 20 χρόνια Ρλθκϊρα καταςκευαςτϊν Ραρόλο που θ τεχνολογία X10 επιτρζπει ςε οποιαδιποτε ςυςκευι να ςυνδεκεί ςτο οικιακό θλεκτρικό δίκτυο και να επικοινωνιςει, ζχει ωσ μζκοδοσ κάποια ςθμαντικά ελαττϊματα: το περιοριςμζνο εφροσ ηϊνθσ του πρωτοκόλλου και θ ζλλειψθ αξιοπιςτίασ του. Οι ταχφτθτεσ μετάδοςθσ που επιτυγχάνει το X10 είναι γφρω ςτα 20bit/s, κάτι που κάνει τθν τεχνολογία αυτι πολφ αργι ςε ςθμείο που χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για το άναμμα και ςβιςιμο ςυςκευϊν κακϊσ και κάποιεσ άλλεσ πολφ απλζσ λειτουργίεσ. Το ςπουδαιότερο ίςωσ ηιτθμα ζχει να κάνει με τθν αξιοπιςτία τθσ τεχνολογίασ. Με απλά λόγια το X10 δεν μπορεί να κεωρθκεί αξιόπιςτο μιασ και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ οι εντολζσ δεν καταφζρνουν να φτάςουν ςτα ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα ι ακόμα χειρότερα φτάνουν ς αυτά ψεφτικεσ εντολζσ που προκαλοφνται από θλεκτρικζσ ανωμαλίεσ ςτθν εγκατάςταςθ. Σε αυτό βζβαια μεγάλο ρόλο παίηει και θ ποιότθτα τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ δθλαδι των καλωδιϊςεων και των ςυνδζςεων. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ πολλϊν ετϊν κα εμφάνιηε αρκετζσ παρεμβολζσ. Ππωσ φαίνεται το X10, αν και πολφ δθμοφιλζσ δε κα ζπρεπε να είναι θ πρϊτθ επιλογι ωσ τεχνολογία επικοινωνίασ ςτο ζξυπνο ςπίτι του ςιμερα, αφοφ ζχουν παρουςιαςτεί άλλεσ τεχνολογίεσ πολφ πιο εξελιγμζνεσ. Θ χαμθλι του διεκπεραιωτικι ικανότθτα το αποκλείει ωσ λφςθ για εφαρμογζσ όπωσ το ςερφάριςμα ςτο διαδίκτυο, τθν άμεςθ μθνυματοδότθςθ ι τθν εκπομπι και διανομι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ μζςα ςτο ςπίτι. Θ χριςθ του περιορίηεται ςε πιο απλζσ αυτοματοποιιςεισ, όπωσ άνοιγμα και κλείςιμο ςυςκευϊν ι λαμπτιρων ι αυτόματο προγραμματιςμό για κζρμανςθ, ξυπνθτιρια, εγγραφείσ βίντεο. Αποτελεί ζτςι μια πολφ καλι αλλά πάντα υποςτθρικτικι λφςθ που υπό ιδανικζσ ςυνκικεσ μπορεί να χειριςτεί πολφ αποδοτικά τισ παλαιότερεσ ςυςκευζσ του ςπιτιοφ. 2.5 RFID Τα αρχικά προζρχονται από το Radio Frequency Identification και πρόκειται για μια τεχνολογία που παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά το 1948 ςε μια μελζτθ του μθχανικοφ Harry Stockman. Θ τεχνολογία αναγνϊριςθσ µζςω ραδιοςυχνοτιτων (RFID) βαςίηεται ςτθν απλι ιδζα 25

27 ότι υπάρχει ζνα θλεκτρονικό κφκλωµα ςε µια µθ τροφοδοτοφµενθ «πακθτικι» ετικζτα και δεν απαιτεί οφτε µπαταρίεσ οφτε κάποια ςυντιρθςθ. Το κφκλωµα αυτό µπορεί να τροφοδοτείται περιςταςιακά εξ αποςτάςεωσ από µία διάταξθ ι ςυςκευι ανάγνωςθσ, µζςω εκποµπισ ενζργειασ προσ αυτό. Δεδοµζνου του τρόπου τροφοδότθςθσ, θ ετικζτα ανταλλάςςει πλθροφορίεσ µε τθ ςυςκευι ανάγνωςθσ. Θ ετικζτα ςυνίςταται από ζνα απλό πθνίο κεραίασ µζςα ςε µια κικθ από γυαλί ι πλαςτικό, ςυγκολλθµζνο ςτο ολοκλθρωµζνο κφκλωµα. Σε ζνα ςφςτθμα RFID, απαιτοφνται τζςςερα βαςικά ςυςτατικά για τθ μετάδοςθ των δεδομζνων: Ο αναμεταδότθσ (που καλείται και απλά tag - ετικζτα) ο οποίοσ προγραμματίηεται με πλθροφορία που τον αναγνωρίηει μοναδικά, κακορίηοντασ ζτςι τθν ζννοια τθσ "αυτόματθσ αναγνϊριςθσ». Ο πομποδζκτθσ (που καλείται κυρίωσ και reader - αναγνϊςτθσ) που χειρίηεται τθ ραδιοεπικονωνία μεταξφ των κεραιϊν και περνά τθν πλθροφορία τθσ ετικζτασ ςτον εξωτερικό κόςμο. Μία κεραία που προςκολλάται ςτον αναγνϊςτθ για να επικοινωνεί με τισ ετικζτεσ. Το ςτρϊμα διεπαφισ του αναγνϊςτθ, ι αλλιϊσ ενδιάμεςο λογιςμικό, το οποίο ςυμπιζηει χιλιάδεσ ςιματα ετικετϊν ςε μια ςυγκεκριμζνθ αναγνϊριςθ και επίςθσ δρα ςαν κανάλι μεταφοράσ μεταξφ των ςτοιχείων υλικοφ RFID και των ςυςτθμάτων λογιςμικοφ τθσ εφαρμογισ του πελάτθ, όπωσ το απόκεμα, θ παραλαβι και θ υλικοτεχνικι υποςτιριξθ. Σιμερα οι ςυςκευζσ RFID είναι περιςςότερο γνωςτζσ ωσ «tags». Συνικωσ ανικουν ςε δφο κατθγορίεσ: τα ενεργά και τα πακθτικά tags. Τα ενεργά ζχουν τθ δικι τουσ παροχι ενζργειασ, εν αντικζςθ με τα πακθτικά που δουλεφουν με τθν ενζργεια που αποςτζλλεται από τον αναγνϊςτθ RFID. Τα ενεργθτικά ζχουν δυνατότθτα ανάγνωςθσ αλλά και εγγραφισ, ενϊ τα πακθτικά είναι μόνο για ανάγνωςθ. Ακόμθ υπάρχουν και θμιπακθτικά tags που ζχουν δικι τουσ παροχι ενζργειασ για το εςωτερικό τουσ κφκλωμα, αλλά χρθςιμοποιοφν και ενζργεια από τον αναγνϊςτθ RFID όποτε είναι δυνατό. Λόγω του αυτόνομου ςυςτιματοσ ενζργειασ τα ενεργά RFID tags είναι πιο ογκϊδθ από τα πακθτικά. Θ διάρκεια ηωισ τουσ είναι θ διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ τουσ, που αγγίηει οριςμζνεσ φορζσ και τα δζκα χρόνια. Τα πακθτικά RFID tags ζχουν κεωρθτικά απεριόριςτο χρόνο ηωισ και είναι μικρότερα, με ελάχιςτο βάροσ και χαμθλό κόςτοσ. Το ελαττϊματά τουσ είναι θ μικρι χωρθτικότθτα για τθν αποκικευςθ δεδομζνων, θ μικρότερθ εμβζλεια ςιματοσ και θ ανάγκθ για ζναν ιςχυρό ενεργειακά αναγνϊςτθ RFID. Τα μεγζκθ ποικίλουν με τα μικρότερα tags να είναι ςε διαςτάςεισ 0.4mm x 0.4mm και πιο λεπτά και από το χαρτί. Θ τεχνολογία RFID δεν ζχει προτυποποιθκεί πλιρωσ και ζτςι οι ςυςκευζσ τθσ λειτουργοφν ςε διάφορεσ ςυχνότθτεσ. H ςυχνότθτα που επιλζγεται εξαρτάται από τθν εφαρμογι τθσ εκάςτοτε ςυςκευισ και τισ απαιτιςεισ ςε εμβζλεια ςιματοσ. Γενικά όςο 26

28 μεγαλφτερθ είναι θ ςυχνότθτα, τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ εμβζλεια. Συςκευζσ με χαμθλι ςυχνότθτα ςυνικωσ ζχουν αποδοτικι εμβζλεια μόλισ 30 εκατοςτϊν, ενϊ τα πακθτικά tags που λειτουργοφν με υψθλζσ ςυχνότθτεσ καταφζρνουν εμβζλεια μεταξφ 3 ζωσ 5 μζτρων. Θ χριςθ ενεργϊν tags μάλιςτα μπορεί να εκτοξεφςει τθν εμβζλεια ςτα 100 μζτρα. ΕΙΚOΝΑ 2.3 ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΜΕΨ RFID Υπάρχουν ωςτόςο και κάποια ςθμεία τα οποία αποτελοφν αποτρεπτικοφσ παράγοντεσ ςτθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ. Ζνασ απλόσ αναγνϊςτθσ RFID μπορεί να αγοραςτεί εφκολα από τον οποιονδιποτε και μπορεί κατόπιν να διαβάςει όλων των ειδϊν τα RFID tags. Εκτόσ λοιπόν από κενά ςτθν αςφάλεια ζχουμε και πρόβλθμα ςτθν ιδωτικότθτα των ςυςκευϊν με αποτζλεςμα να παρουςιάηονται περιπτϊςεισ επιχειρθματικισ καταςκοπίασ και ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν μζςα από τθν ανάγνωςθ των RFID tags, αλλά και περιπτϊςεισ πλαςτοποίθςθσ ςυςκευϊν. Κάποια tag μάλιςτα είναι δυνατόν να επαναπρογραμματιςκοφν, γεγονόσ ςαφϊσ ανθςυχθτικό. Εκτόσ από όλα αυτά πρζπει να ςθμειωκεί και το γεγονόσ ότι οι ςυςκευζσ με τισ οποίεσ ζχουμε να κάνουμε είναι αρκετά εφκραυςτεσ και ευάλωτεσ ςε βλάβεσ. Πςον αφορά το ζξυπνο ςπίτι τα RFID tags ζχουν χρθςιμοποιθκεί περιςςότερο για τθν παροχι απτϊν διεπαφϊν χριςτθ που κα βρίςκονται παντοφ ςτισ ςυςκευζσ του ςπιτιοφ. Για παράδειγμα το 2004 θ Samsung ζφερε εισ πζρασ μία ζξυπνθ ςυςκευι που υπενκφμιηε ςτουσ κατοίκουσ του ςπιτιοφ τί είχαν προγραμματιςμζνο για τθν θμζρα κάκε φορά που άνοιγαν τθν εξϊπορτα. Θ ςυςκευι ανγνϊριηε ποιοσ ιταν ςτθν εξϊπορτα κάκε φορά και ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ πλθροφορίεσ όπωσ θμερομθνία, ϊρα και περιεχόμενα τθσ θλεκτρονικισ ατηζντασ του κάκε ατόμου παρείχε τθν πρωτοποριακι αυτι δυνατότθτα. Το δυνατό ςθμείο του πρότηεκτ ιταν θ αναγνϊριςθ των χρθςτϊν, γεγονόσ που επιτεφχκθκε με χριςθ RFID tags που κουβαλοφςε πάνω του κάκε χριςτθσ. 27

29 Συνοψίηοντασ μπορεί κανείσ να πει ότι τα RFID tags αποτελοφν ζνα φτθνό και αποδοτικό μζςο για τθν καταςκευι ςυςκευϊν που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε απλζσ λειτουργίεσ του χριςτθ και να παρζχουν πλθροφορίεσ και δεδομζνα ςε ςυνεργαςία με άλλεσ ςυςκευζσ. Τα ενεργά RFID tags μποροφν να αποκθκεφςουν αυτόνομα ςυγκεκριμζνο όγκο πλθροφοριϊν. Θ γενικότερθ πακθτικι φφςθ του RFID το κάνει μια βιϊςιμθ τεχνολογικι λφςθ για τθν αςφρματθ επικοινωνία μζςα ςτο ζξυπνο ςπίτι, αφοφ λόγω του περιοριςμζνου όγκου δεδομζνων που αποςτζλλει δεν προκαλεί παρεμβολζσ και προβλιματα ςτα άλλα επιμζρουσ δίκτυα του ςπιτιοφ. Επίςθσ θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιεί διάφορεσ ςυχνότθτεσ το καταςτά αρκετά «διακριτικό» απζναντι ςτισ υπόλοιπεσ ςυςκευζσ του ζξυπνου ςπιτιοφ. Τα προβλιματα που ζχουν να κάνουν με τθν αςφάλεια και με τθν ζλλειψθ ιδιωτικότθτασ περιορίηουν τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ κυρίωσ ςε εργαςίεσ που είναι ανεκτικζσ ςε περιπτϊςεισ λακϊν. Για παράδειγμα το να χρθςιμοποιιςει κανείσ ζνα κλειδί RFID για τθν κεντρικι είςοδο του ςπιτιοφ του μόνο αςφαλζσ δεν είναι, διότι εφκολα μπορεί κάποιοσ αυτό το κλειδί να το αντιγράψει. Πταν προκφπτουν τζτοια κζματα θ τεχνολογία RFID κα πρζπει να ςυνδυάηεται και με άλλεσ τεχνικζσ ταυτοποίθςθσ, όπωσ είναι θ αναγνϊριςθ προςϊπου και θ χριςθ κωδικϊν. 2.6 WIFΙ To WiFi είναι μια πολφ διαδεδομζνθ τεχνολογία που επιτρζπει ςε μια θλεκτρονικι ςυςκευι να ανταλλάξει δεδομζνα αςφρματα χρθςιμοποιϊντασ ραδιοκφματα, μζςω ενοσ δικτφου. Ζχει γνωρίςει χαρακτθριςτικι αποδοχι και ανάπτυξθ τα τελευταία χρόνια. Ο κυριότεροσ λόγοσ επιτυχίασ του ιταν θ ανάγκθ για αντικατάςταςθ τθσ παραδοςιακισ ενςφρματθσ δικτφωςθσ ςε γραφεία, ςπίτια και άλλουσ χϊρουσ, ενϊ ενασ ακόμα πολφ ςθμαντικόσ λόγοσ ιταν οι πολφ καλζσ τιμζσ των προϊόντων που είναι ςυμβατά με τθν τεχνολογία Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα τθν πολφ εφκολθ αλλά και πολλζσ φορζσ δωρεάν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, αφοφ όλο και περιςςότεροι δθμόςιοι χϊροι ζχουν εγκατεςτθμζνα ςθμεία παροχισ WiFi ςτα οποία μπορεί να ςυνδεκεί κάποιοσ. Μια ςυςκευι που είναι ςυμβατι με τθν τεχνολογία WiFi, όπωσ για παράδειγμα ζνασ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, μια κονςόλα για θλεκτρικά παιχνίδια, ζνα κινθτό τθλζφωνο νζασ γενιάσ ι μια ςυςκευι αναπαραγωγισ πολυμζςων, μπορεί να ςυνδεκεί ςτο διαδίκτυο μζςω ενόσ αςφρματου ςθμείου ςφνδεςθσ που ονομάηονται και hotspots. Ζχουν εμβζλεια γφρω ςτα 20 μζτρα ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ και ακόμα μεγαλφτερθ ςε εξωτερικοφσ. Θ κάλυψι τουσ μπορεί να περιλαμβάνει ζνα δωμάτιο ςε περίπτωςθ που αυτό περιβάλλεται από τοίχουσ που περιορίηουν τα ραδιοκφματα ι και μια πολφ μεγαλφτερθ περιοχι ςε περίπτωςθ που δεν 28

30 υπάρχουν τοίχοι ι αν χρθςιμοποιιςουμε πολλαπλά διαςυνδεδεμζνα hotspots που οι εμβζλειζσ τουσ αλλθλεπικαλφπτονται. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα αςφαλείασ, όπωσ το WEP, τα WPA και WPA2. Το πρϊτο δεν αποδείχτθκε αρκετά αςφαλζσ και ζτςι χρθςιμοποιικθκαν τα άλλα αργότερα αφοφ είναι πολφ αςφαλζςτερα. Θ εμβζλεια εκπομπισ του WiFi είναι 32m, 95m και περίπου 200m για τα πρωτόκολλα b, g, n αντίςτοιχα. Λειτουργεί ςτθ ραδιοςυχνότθτα των 2.4GHz. Το δυνατό ςθμείο των τελευταίων τεχνολογιϊν ΙΕΕΕ είναι θ ταχφτθτα που επιτυγχάνεται μζςα ςτο δίκτυο. Με τισ τελευταίεσ τεχνολογίεσ όπωσ τθν n μποροφμε να πετφχουμε κεωρθτικά ταχφτθτεσ κοντά ςτα 500Mbps. Στα ςκαριά βρίςκεται θ νζα ζκδοςθ του standard IEEE ac WiFi και ιδθ γίνονται οι πρϊτεσ δοκιμζσ από τθν Ιαπωνικι NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corp.). Θ εταιρία κατάφερε να πετφχει ταχφτθτεσ 120Mbps, αλλά κεωρθτικά μπορεί να φτάςει ςε μζγιςτο bandwidth 1Gbps μζςα ςτα επόμενα χρόνια. Θ αλλαγι ςε ςχζςθ με τα υπάρχοντα WiFi b/g/n βρίςκεται ςτθ χρθςιμοποίθςθ ζξι κεραιϊν για τθν αποςτολι δεδομζνων, όπωσ φαίνεται και ςτο πιο κάτω ςχιμα, και τριϊν για τθν υποδοχι τουσ. Ωςτόςο, προσ το παρόν φαίνεται ότι κα χρθςιμοποιεί τουσ ςθμερινοφσ WiFi adapters. Θ ολοκλιρωςθ του WiFi ac αναμζνεται ότι κα γίνει ςτο τζλοσ του 2012 και τα πρϊτα προϊόντα αναμζνονται μζςα ςτο ΕΙΚOΝΑ 2.4 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΙΕΕΕ AC ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙ ΕΞΙ ΚΕΡΑΙΕ 29

31 Θ μεγάλθ εμβζλεια εκπομπισ ςιματοσ και το υψθλό εφροσ ηϊνθσ κακιςτοφν τα δίκτυα WLAN τθν καλφτερθ επιλογι για εκπομπζσ που απαιτοφν υψθλι διεκπεραιωτικι ικανότθτα, όπωσ είναι οι τθλεςυνδιαςκζψεισ και θ περιιγθςθ ςτο διαδίκτυο. Οι τοπολογίεσ δικτφου που παρζχονται από τισ ςθμερινζσ υλοποιιςεισ WLAN δεν ποικίλουν τόςο όςο αυτζσ του Bluetooth και του ZigBee, αλλά ςυνικωσ ζνα κεντρικό ςθμείο πρόςβαςθσ για ςερφάριςμα ςτο Internet είναι αρκετό για ζνα μζςο νοικοκυριό και δίνει πόντουσ ςτθν αςφάλεια του ςυςτιματοσ, κακϊσ περιορίηει το δρόμο για πικανζσ επικζςεισ από κακόβουλα προγράμματα ι hackers. Μάλιςτα, θ χριςθ επαναλθπτϊν ςιματοσ WLAN μπορεί να μασ βοθκιςει ςτθ δθμιουργία ενόσ δικτφου με μεγάλθ και ποιοτικι κάλυψθ. Με τθ χριςθ τθσ αςφρματθσ τεχνολογίασ, τοποκετοφνται λιγότερα καλϊδια, μειϊνοντασ το κόςτοσ καταςκευισ. Επιπλζον θ εγκατάςταςθ γίνεται γρθγορότερα αφοφ θ τοποκζτθςθ καλωδίων κα χρειαηόταν αρκετό χρόνο κάνοντασ τον χρόνο παράδοςθσ τθσ οικίασ αρκετά μικρότερο. Τζλοσ με τθν χριςθ τθσ αςφρματθσ δικτφωςθσ το κφκλωμα ελζγχου τθσ εφαρμογισ αποκτά αρκετά μεγάλθ ευελιξία. Το κφκλωμα μπορεί να τοποκετθκεί ςε οποιοδιποτε ςθμείο, κοντά ςτθν εφαρμογι για τον ζλεγχό τθσ, κάνοντασ τθν τοποκζτθςι του ευκολότερθ. ΕΙΚΟΝΑ 2.3 ΕΝΑ ΤΝΗΘΙΜΕΝΟ WIFI MODEM/ROUTER 30

32 2.7 PLC (POWER LINE COMMUNICATIONS) - HOMEPLUG ΕΙΚOΝΑ 2.4 ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΜΕΨ PLC Power Line Communications (PLC) είναι θ χριςθ των υφιςτάμενων θλεκτρικϊν καλωδίων για τθ μεταφορά δεδομζνων. Οι εταιρείεσ ενζργειασ χρθςιμοποιοφν αυτι τθν τεχνολογία εδϊ και πολλά χρόνια για να ςτείλουν ι να λάβουν δεδομζνα ςχετικά με το δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ χρθςιμοποιϊντασ τθν υπάρχουςα υποδομι. Για παράδειγμα, το θλεκτρικό δίκτυο θλεκτροδότθςθσ ςτο Λονδίνο, χρθςιμοποιοφςε το PLC για τον ζλεγχο εξ αποςτάςεωσ τμιματοσ του εξοπλιςμοφ (όπωσ διακόπτεσ υψθλισ τάςθσ) ςτθ δεκαετία του Θ τεχνικι αυτι εξακολουκεί να ακολουκείται από διάφορεσ επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ που χρθςιμοποιοφν αναλογικζσ ι ψθφιακζσ ςυςκευζσ για τθ μεταφορά 9,6 Kbits ςε πολλά χιλιόμετρα θλεκτρικϊν καλωδίων. Ριό πρόςφατα θ ανάπτυξθ του οικιακοφ αυτοματιςμοφ και του αυτοματιςμοφ αυτοκινιτων ζχει ωκιςει τθ χριςθ των τεχνικϊν PLC με χαμθλό ρυκμό μετάδοςθσ δεδομζνων με τεχνολογίεσ όπωσ το Χ10 ι LonWorks. Οριςμζνοι μεγάλοι καταςκευαςτζσ ζχουν ανακοινϊςει τουσ τελευταίουσ μινεσ ότι κα ενςωματϊςουν ολοκλθρωμζνα PLC κυκλϊματα ςτα προϊόντα τουσ για να είναι ευκολότερθ θ χριςθ τουσ ςτα ζξυπνα ςπίτια. Το ορόςθμο για τα PLC ιρκε με τισ τεχνολογίεσ υψθλοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ δεδομζνων 31

33 των ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων που επιτρζπουν τθ μετάδοςθ πολλϊν Mbit/s μζςω ενόσ τυπικοφ θλεκτρικοφ δικτφου ςε ζνα ςπίτι, χρθςιμοποιϊντασ Ethernet ι USB διαςφνδεςθ. Τϊρα όλο και περιςςότερα θλεκτρονικά προϊόντα ενςωματϊνουν τζτοιεσ διαςυνδζςεισ και PLC τεχνολογίεσ, ϊςτε να μποροφν να ςυνδζονται ςτο υπάρχον δίκτυο καλωδίων με ζνα απλό «plug and play» ςε οποιαδιποτε πρίηα. Στο ςπίτι, θ αναπαραγωγι βίντεο υψθλισ ευκρίνειασ απαιτεί τθν χριςθ ςτακερισ, απλισ και αςφαλοφσ τεχνολογίασ. Τα διάφορα πρότυπα WiFi b, g, n, παρουςιάηουν αρκετά υψθλζσ ταχφτθτεσ μετάδοςθσ που είναι 11 Mbits/s, 54 Mbits/s, και 250 Mbits/s αντίςτοιχα. Στθν πραγματικότθτα όμωσ δεν επιτυγχάνουν αρκετά υψθλό επίπεδο αςφάλειασ, ενω παρουςιάηουν κάποιεσ δυςκολίεσ ςτθ ςφνδεςθ των ςυςτθμάτων όταν μεςολαβοφν τοίχοι ι πατϊματα αλλά και ςτθν ομαλι και ςτακερι απόδοςθ κατά τθ διάρκεια κάποιων λειτουργιϊν όπωσ θ δικτυακι τθλεόραςθ. Χρειάςτθκε αρκετόσ χρόνοσ ϊςτε το PLC να πλθςιάςει αυτζσ τισ ταχφτθτεσ μετάδοςθσ Σιμερα όμωσ το πρότυπο HomePlug, που ςτθν ουςία είναι μια εξζλιξθ του PLC, φτάνει μζχρι και τα 200Mbit/s. Ρρζπει όμωσ να γνωρίηουμε ότι ο ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων ιςοκατανζμεται ςε διάφορεσ λειτουργίεσ όπωσ τθν περιιγθςθ ςτο διαδίκτυο και τθν κοινι χριςθ αρχειϊν. Ρρζπει επίςθσ να τονίςουμε ότι θ διακίνθςθ των δεδομζνων διαμοιράηεται ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ που ςυνδζονται ςτο θλεκτρικό δίκτυο, το οποίο μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζνα κοινό μζςο μετάδοςθσ δεδομζνων. ΕΙΚΟΝΑ 2.5 ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ HOMEPLUG Ε ΜΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 32

34 Σιμερα θ ανάγκθ για τθν κακιζρωςθ του PLC προζρχεται από τισ υπθρεςίεσ παροχισ Internet που απαιτοφν μια ςφνδεςθ Ethernet μεταξφ του modem, το οποίο ςυνδζεται ςτο δίκτυό τουσ και ενόσ αποκωδικοποιθτι τα οποία ςυνδζονται με τον υπολογιςτι του ςπιτιοφ, το IP τθλζφωνο και τθν τθλεόραςθ. Επειδι θ τθλεόραςθ τον τελευταίο καιρό εκπζμπει ςε υψθλι ευκρίνεια (HDTV), θ ςφνδεςθ Ethernet πρζπει να είναι ικανι για τθ μεταφορά δεδομζνων με υψθλό ρυκμό μετάδοςθσ με ςτακερότθτα και αξιοπιςτία, κάτι που το PLC ζχει τθ δυνατότθτα να επιτφχει λόγω τθσ μεγάλθσ του εξζλιξθσ τον τελευταίο καιρό. ίχνοντασ μια ματιά ςτθ ςθμερινι αγορά, οριςμζνοι καταςκευαςτζσ ςαν τθ Linksys παρουςίαςαν ςυςκευζσ (starter kits) όπωσ το PLE200 το οποίο επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ αναπαραγωγι βίντεο υψθλισ ευκρίνειασ από ζνα αποκωδικοποιθτι ςε πολλζσ οκόνεσ, ενϊ και άλλεσ εταιρείεσ όπωσ θ D-link και θ Netgear δουλεφουν πάνω ςτθν καταςκευι παρόμοιου εξοπλιςμοφ, αυξάνοντασ ολοζνα και περιςςότερο τθν προϊκθςθ PLC κυκλωμάτων ςτθν αγορά. Μζςω του Broadband powerline (BPL), μποροφμε ςυνδζοντασ τον υπολογιςτι μασ ςε οποιαδιποτε θλεκτρικι πρίηα του ςπιτιοφ να ζχουμε ταυτόχρονα πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Συνδυάηοντασ τισ τεχνολογικζσ αρχζσ τθσ αςφρματθσ δικτφωςθσ και των modem οι καταςκευαςτζσ ζχουν φτάςει ςτο ςθμείο να μεταφζρουν δεδομζνα μζςω των θλεκτρικϊν καλωδίων με ταχφτθτεσ μεταξφ 0.5 3Mbps (εφάμιλλεσ δθλαδι των dsl και του cable). Το BPL modem είναι επί τθσ ουςίασ μια «plug and play» ςυςκεφθ θ οποία ζχει το μζγεκοσ ενόσ κοινοφ φορτιςτι. Συνδζεται ςε μια κοινι πρίηα, και είτε μζςω ενόσ καλωδίου Ethernet είτε αςφρματα ςυνδζεται ςτον υπολογιςτι. ΕΙΚΟΝΑ 2.6 ΣΡΟΠΟ ΜΕΣΑΔΟΗ ΗΜΑΣΟ ME THN ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ PLC 33

35 H τεχνολογία των PLC είναι ςιμερα αρκετά ϊριμθ και ζτοιμθ να τυποποιθκεί και να χρθςιμοποιθκεί ςε παγκόςμιο επίπεδο. Οι διάφορεσ τεχνολογικζσ κοινοπραξίεσ, ςυνεργάηονται για να το επιτφχουν μζςω του IEEE. Συγκεκριμζνα, θ ομάδα P1901 τθσ IEEE ζχει προωκιςει ςχζδια για τα PLC και BPL και αςχολείται παράλλθλα με τα κζματα διαλειτουργικότθτασ και τθσ ςυνφπαρξθσ διαφορετικϊν ςυςκευϊν ςε ζνα κοινό θλεκτρικό δίκτυο. Τα κζματα αςφαλείασ είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικά ςτον τομζα των PLC. Θ πρόςβαςθ ςτο μζςο μεταφοράσ (θλεκτρικά καλϊδια με χαρακτθριςτικά V, 50Hz) είναι πολλζσ φορζσ δφςκολθ και επικίνδυνθ. Επίπλζον τα δεδομζνα είναι κρυπτογραφθμζνα με ζνα κλειδί δικτφου και προςτατεφονται με ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα αςφαλείασ. Ριό κάτω αναφζρονται τα πλεονεκτιματα ενόσ δικτφου γραμμισ θλεκτρικισ ενζργειασ: Είναι αρκετά φκθνό (Για παράδειγμα ζνα κιτ διαςφνδεςθσ δφο υπολογιςτϊν από τθν Intelogis εκτιμάται γφρω ςτα 30 Ευρϊ) Χρθςιμοποιεί τθν υπάρχουςα θλεκτρικι καλωδίωςθ Κάκε δωμάτιο ενόσ τυπικοφ ςπιτιοφ ζχει πολλζσ θλεκτρικζσ πρίηεσ. Θ εγκατάςταςι του είναι αρκετά εφκολθ Ζνασ εκτυπωτισ, ι οποιαδιποτε άλλθ ςυςκευι, που δεν πρζπει να ςυνδζεται άμεςα με τον υπολογιςτι, δεν χρειάηεται να είναι κοντά ςτουσ υπολογιςτζσ του δικτφου Δεν απαιτείται επιπλζον εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτον υπολογιςτι αν και μερικζσ εταιρείεσ λειτουργοφν βαςιςμζνα ςε PCI ςυςτιματα. Υπάρχουν οριςμζνα μειονεκτιματα για τθ ςφνδεςθ με γραμμζσ ρεφματοσ όταν χρθςιμοποιοφμε οριςμζνεσ παλαιότερεσ τεχνολογίεσ: Θ ςφνδεςθ είναι ςχετικά αργι και κυμαίνεται μεταξφ 50 εωσ 350 Kbps Θ απόδοςθ μπορεί να επθρεαςτεί από τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο ςπίτι Μπορεί να περιορίςει τισ δυνατότθτεσ διαφόρων ςυςκευϊν όπωσ του εκτυπωτι Λειτουργεί μόνο με υπολογιςτζσ που τρζχουν Windows Χρθςιμοποιεί μεγάλεσ ςυςκευζσ ςε τοίχουσ για να ζχουμε πρόςβαςθ ςε μια θλεκτρικι πρίηα Είναι ςυμβατζσ μόνο με γραμμζσ που ζχουν πρότυπο τα V Απαιτεί όλα τα δεδομζνα να είναι κρυπτογραφθμζνα ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται ζνα αςφαλζσ δίκτυο Θ παλιά καλωδίωςθ μπορεί να επθρεάςει τθν επίδοςθ. 34

36 2.8 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ S-BUS (SMART - BUS) 1.Φιλοςοφία του ςυςτιματοσ Το S-BUS βαςίηεται ςτο πρότυπο ςειριακοφ διαφλου RS485 που χρθςιμοποιείται ςτθ βιομθχανία. Με τον καιρό επεκτάκθκε με ζνα εφκολο ςτθ χριςθ λογιςμικό προςαρμογισ και με τθν ζξυπνθ τεχνολογία CSMA CD, που εγγυάται ότι ο δίαυλοσ επικοινωνίασ κα παρζχει τθν ιδανικι ταχφτθτα μετάδοςθσ δεδομζνων ανά πάςα ςτιγμι, ανεξάρτθτα από το μικοσ του διαφλου και από το πόςεσ ςυςκευζσ είναι ςυνδεδεμζνεσ ς αυτόν. Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τόςο οι ςε αςτζρα όςο και ςε ςειρά τοπολογίεσ. Ζτςι, το ςυνολικό ςφςτθμα μπορεί να αποτελείται από 255 επιμζρουσ ςκζλθ, ςτο κακζνα από τα οποία μποροφν να ςυνδεκοφν ζωσ και 255 ςυςκευζσ. Ζτςι, κεωρθτικά πάντα, ζνα πολφ μεγάλο δίκτυο διαφλων S- BUS μπορεί να απαρτίηεται από μζχρι ςυςκευζσ. Τα διάφορα ςκζλθ μποροφν να ςυνδυαςτοφν μζςω πυλϊν. Λόγω τθσ τυποποιθμζνθσ χριςθσ του διαφλου και των πρωτοκόλλων ανοιχτϊν δεδομζνων από SMART-BUS είναι εφκολο να το ςυνδζςουμε με άλλα ςυςτιματα όπωσ το κεντρικό ςφςτθμα απεικόνιςθσ, τα διάφορα ςυςτιματα αςφαλείασ, ςυναγερμοφσ πυρκαγιάσ και τεχνολογίασ πολυμζςων χωρίσ καμιά απϊλεια και να δθμιουργιςουμε ζνα πολφ ςτακερό ςφςτθμα. ΕΙΚΟΝΑ 2.7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΣΗΜΑΣΟ SMART-BUS 35

37 2.Παράμετροι του ςυςτιματοσ S-BUS Ο μζγιςτοσ αρικμόσ υποδικτφων ςτο ςφνολό του είναι 255 Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυςκευϊν ανά υποδίκτυο είναι 255 Κάκε γραμμι RS485 μπορεί να ζχει μζχρι 64 ςυςκευζσ Κάκε υποδίκτυο ςυνδζεται με τα άλλα με τθ χριςθ Ethernet, με τθ βοικεια μιασ πφλθσ. Θ τάςθ του διαφλου είναι ςτακερά 24V DC. Θ ταχφτθτα μετάδοςθσ δεδομζνων του διαφλου είναι 9600 bit/s, άρα όπωσ καταλαβαίνουμε είναι ζνασ αρκετά γριγοροσ δίαυλοσ επικοινωνίασ Το SMART-BUS είναι ζνα λεγόμενο «κατανεμθμζνο ςφςτθμα ελζγχου» Ο δίαυλοσ ζχει ζνα αυτόματο ςφςτθμα ανάκτθςθσ μετά από μια διακοπι ρεφματοσ Οι ςυςκευζσ μποροφν να ςυνδεκοφν ςτο δίαυλο ενϊ αυτόσ βρίςκεται ςε λειτουργία 3.Μζρθ από τα οποία αποτελείται ο δίαυλοσ Το SMART-BUS αποτελείται από τρία μζρθ: Τθ ςυςκευι ςυςτιματοσ Τθ ςυςκευι ειςόδου Τθ ςυςκευι εξόδου 4.Πλεονεκτιματα και δυνατότθτεσ 4.1 Ρλεονεκτιματα Απλι ςχεδίαςθ του δικτφου Εφκολθ εγκατάςταςθ Εφκολοσ χειριςμόσ Ρολφ εφκολθ ςυντιρθςθ Μεγάλθ ευελιξία προγραμματιςμοφ μζςω ειδικοφ λογιςμικοφ Αρκετά χαμθλι τιμολόγθςθ 4.2 Δυνατότθτεσ του SMART-BUS Ζλεγχοσ φωτιςμοφ Ζλεγχοσ πολυμζςων και επικοινωνίασ Γενικόσ ζλεγχοσ ςπιτιοφ Ζλεγχοσ αυτοματιςμϊν 36

38 Το ςφςτθμα μπορεί να «μάκει» διάφορεσ εντολζσ υπερφκρων και να τισ χρθςιμοποιιςει, ενϊ μπορεί επίςθσ να ελεγχκεί από τθλεχειριςτιρια που χρθςιμοποιοφν τεχνολογία υπερφκρων. Μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςτισ εντολζσ από τον θλεκτρονικό υπολογιςτι χρθςιμοποιϊντασ μια IP διαςφνδεςθ, κακϊσ επίςθσ και μζςω μιασ οκόνθσ αφισ ι ενόσ ζξυπνου κινθτοφ τθλεφϊνου. Κάνει χριςθ αιςκθτιρων κίνθςθσ, οι οποίοι μποροφν να ενεργοποιιςουν ι να απενεργοποιιςουν διάφορεσ λειτουργίεσ. Ειδικά ςτον τομζα τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, αυτι θ δυνατότθτα μπορεί να ζχει πολφ ευνοϊκά αποτελζςματα ςτισ περιπτϊςεισ κυρίωσ που δεν υπάρχει παρουςία ατόμων ςτθν κατοικία. Υποςτθρίηει τθ δθμιουργία ςεναρίων τόςο για φωτιςμό όςο και διάφορεσ άλλεσ αυτοματοποιθμζνεσ λειτουργίεσ όπωσ ρφκμιςθ κερμοκραςίασ, ανζβαςμα/κατζβαςμα ρολϊν, άναμμα/ςβιςιμο TV κτλ. Τα ςενάρια αυτά μποροφν επίςθσ να είναι προγραμματιηόμενα, δθλαδι να ενεργοποιοφνται και να απενεργοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ 37

39 3. ΤΣΑΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Ρολλζσ μελζτεσ γίνονται τα τελευταία χρόνια για τθ ςφςταςθ κοινωνικϊν ομάδων καταναλωτϊν. Εκμεταλλευόμενοι τθν ςφγχρονθ τεχνολογία που ενςωματϊνουν τα ζξυπνα ςπίτια, μποροφμε να κάνουμε ζνα βιμα παραπζρα και ομαδοποιϊντασ τα να ζχουμε περιςςότερα οφζλθ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ τουσ. Θ εκμετάλλευςθ του εγχειριματοσ αυτοφ κα οδθγιςει ςτθν εξομάλυνςθ κατά πρϊτο λόγο του θλεκτρικοφ φορτίου με τθν δραςτικι μείωςθ ι ακόμα και εξάλειψθ των αιχμϊν ςτθν καμπφλθ του και κατά δεφτερο τθν εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ριό κάτω παρουςιάηεται θ θμεριςια καμπφλθ φορτίου μιασ ομάδασ, κακϊσ και θ ιδανικι αλλά και θ ομαλοποιθμζνθ μορφι τθσ. [3] ΕΙΚΟΝΑ 3.1 ΚΑΜΠΤΛΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΚΟΝΑ 3.2 ΙΔΑΝΙΚΗ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΜΠΤΛΗ 38

40 ΕΙΚΟΝΑ 3.3 ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΜΠΤΛΗ ΟΜΑΔΑ Από τθν 1 θ Νοεμβρίου 2011, ζχει αρχίςει ζνα ευρωπαικά χρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα, το project Cassandra, ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του οποίου, είναι θ δθμιουργία ςυναςπιςμϊν καταναλωτϊν. Το ςχζδιο αναφζρεται επίςθσ ςτθ μοντελοποίθςθ τθσ κατανάλωςθσ διαφόρων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν και τθν παροχι ςτοχευμζνων κινιτρων ςτα μζλθ τα οποία κα λαμβάνουν μζροσ ςτο project. Θ αρχικι ιδζα ξεκίνθςε ωσ εξισ: Θα μποροφςε ζνασ αρικμόσ καταναλωτϊν, όπωσ οι ζνοικοι μιασ πολυκατοικίασ, να ςυγκροτιςουν μια ομάδα και να ζρκουν ςε ςυνεννόθςθ με ζνα πάροχο, παρουςιάηοντάσ του τισ καταναλϊςεισ τουσ και τισ ϊρεσ τισ μζρασ που κάνουν κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Αν για παράδειγμα το μαγείρεμα γίνεται μεταξφ 13:00 14:00 και το πλφςιμο των ροφχων 21:00-22:00, κα μποροφςαν να ςυνεννοθκοφν μεταξφ τουσ και να κάνουν μετατόπιςθ των δραςτθριοτιτων αυτϊν. Ζτςι θ μια υποομάδα κα μποροφςε να μαγειρεφει 12:00-13:00, θ άλλθ 13:00-14:00 και θ τρίτθ 14:00-15:00. Αντίςτοιχθ κατανομι κα μποροφςε να ιςχφςει και ςε άλλεσ αςχολίεσ, κι ζτςι ενϊ θ κατανάλωςθ ενζργειασ κα παρζμενε αμετάβλθτθ, ωςτόςο κα μειωνόταν κατά πολφ το ανϊτατο όριο τθσ καμπφλθσ φορτίου. Αυτό κα είχε κετικό αντίκτυπο άμεςα ςτον πάροχο και ζμμεςα ςτθν ομάδα καταναλωτϊν αφοφ τα μζλθ τθσ κα επιβραβεφονταν με χαμθλότερθ τιμι τθσ κιλοβατϊρασ. Θ ςφςταςθ των ομάδων δε κα είναι τυχαία, αλλά κα γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ κάποια κριτιρια. Κατ αρχιν οι καταναλωτζσ που ενδιαφζρονται να λάβουν μζροσ κα αποςτείλουν τθν αίτθςθ ςτον πάροχο θλεκτρικισ ενζργειασ μαηί με κάποια άλλα ςτοιχεία που κα λθφκοφν υπόψιν για τθν καλφτερθ ομαδοποίθςθ τουσ, όπωσ είναι θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ τουσ αλλά και 39

41 θ τοποκεςία τουσ. Θα επιλζγονται κυρίωσ κατοικιεσ με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ του ίδιου επιπζδου αλλά και θ απόςταςθ μεταξφ των μελϊν που απαρτίηουν τθν ομάδα να είναι όςο το δυνατό μικρότερθ ζτςι ϊςτε να γίνεται ευκολότερθ θ επικοινωνία μεταξφ τουσ αλλά και να χρειαηόμαςτε φκθνότερο εξοπλιςμό. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ μποροφν επίςθσ να ειςάγονται ςε κατάλλθλο λογιςμικό ζτςι ϊςτε θ διαδικαςία να αυτοματοποιθκεί και τα αποτελζςματα να είναι όςο το δυνατόν βζλτιςτα. Ρριν όμωσ ολοκλθρωκεί θ ςφςταςθ κα ελζγχεται από εμάσ για να μποροφμε να προβοφμε ςε κάποιεσ αλλαγζσ αν χρειαςτεί. Ρροφανϊσ, εκτόσ από τθν εγκατεςτθμζνθ ιςχφ, άλλα κριτιρια που κα μποροφςαν να λθφκοφν υπόψιν είναι θ ςυνολικι ενζργεια που καταναλϊνουν ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, το ποςό των χρθμάτων που πλθρϊνουν ι ακομα και το είδοσ των ςυςκευϊν που διακζτουν. Μια πολφ καλι ιδζα κα ιταν να ομαδοποιιςουμε τα μζλθ ωσ προσ τθ διαφορετικότθτά τουσ. Δθλαδι κα μποροφςαμε να εντάξουμε ςε μια ομάδα ζνα ηευγάρι θλικιωμζνων, δφο εργζνθδεσ, μια οικογζνεια με δφο παιδιά και ζναν που δουλεφει νφχτα. Αυτό κα ιταν ίςωσ το βζλτιςτο ςχιμα, κεωρϊντασ ότι δεν μποροφν να μειωκοφν οι καταναλϊςεισ τουσ και το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να μετακινιςουν ελαφρϊσ τα φορτία τουσ. Θ ομαδοποίθςθ με βάςθ των τόπο διαμονισ κα αποςκοπεί ςτθν αποφόρτιςθ του κλάδου, ο οποίοσ τροφοδοτεί μζςω κοινοφ μεταςχθματιςτι τα μζλθ τθσ ομάδασ. Θ ομαδοποίθςθ των μελϊν αποτελεί μια από τισ αποτελεςματικότερεσ επιλογζσ για τθν αποφόρτιςθ κάποιου κλάδου, επιτυγχάνοντασ τον ςκοπό αυτό απλά και ταχφτατα. Το κζρδοσ για τουσ πάροχουσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι εξίςου πολφ ςθμαντικό, αφοφ κακϊσ δεν χρειάηεται να επεμβαίνει και να απορρίπτει φορτία, αυξάνει τθν αξιοπιςτία τουσ. Αποφεφγονται ζτςι ολικι ι ακόμθ και μερικι απόρριψθ φορτίου. Το project Cassandra, που προαναφζραμε, κα ςυμπεριλαμβάνει ζνα λογιςμικό το οποίο κα αναλαμβάνει τθν ομαδοποίθςθ με βάςθ ζνα αρικμό κριτθρίων που ανζρχεται ςε 15 ςε πρϊτθ φάςθ. Μζςα ςτθν ίδια ομάδα ο ρόλοσ των μελϊν είναι λίγο πολφ ο ίδιοσ. Ομαλοποιϊντασ τθν θμεριςια καμπφλθ του ο κάκε χριςτθσ ξεχωριςτά ςυμβάλλει ςτθν ομαλοποίθςθ τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ τθσ ομάδασ. Θεωροφμε ότι κα υπάρχει ζνασ δείκτθσ αξιοπιςτίασ με τον οποίο κα μποροφμε να προςδιορίςουμε το κατά πόςο ζνασ καταναλωτισ ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ που ζκεςε θ ομάδα με ςκοπό τθν ομαλοποίθςθ τθσ καμπφλθσ τθσ. 40

42 Αρχικά κα κακορίηεται μια αρχικι τιμι του δείκτθ αξιοπιςτίασ ςτον κάκε καταναλωτι και ανάλογα με το πόςο αυτόσ ςυνδράμει ςτθν ομαλοποίθςθ τθσ καμπφλθσ φορτίου θ τιμι αυτι κα αυξάνεται ι κα μειϊνεται. Ο οριςμόσ τθσ αρχικισ τιμισ του δείκτθ αξιοπιςτίασ κα γίνεται ορίηοντασ δυο ακραίεσ τιμζσ του και τοποκετϊντασ το κάκε μζλοσ ςτθν μζςθ τιμι τουσ. Πταν ο καταναλωτισ ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ ομάδασ τότε ο δείκτθσ αξιοπιςτίασ του κα ανεβαίνει ενϊ αντίςτοιχα όταν θ ςυμπεριφορά του είναι αντίκετθ από τθν επικυμθτι εικόνα τθσ ομάδασ, θ τιμι αυτι κα μειϊνεται. Ο δείκτθσ αξιοπιςτίασ κα αποτελεί ζνα κριτιριο για τθν ζνταξθ κάποιου χριςτθ ςε μια ομάδα κακϊσ αποτελεί μια ςθμαντικότατθ ζνδειξθ τθσ καταναλωτικισ του ςυμπεριφοράσ. Ρροφανϊσ μζςω του δείκτθ αξιοπιςτίασ κα κατανζμονται οι χρεϊςεισ και τα κζρδθ που αντιςτοιχοφν ςε κάκε χριςτθ. Αντιλαμβανόμαςτε λοιπόν τθν ςθμαντικότθτα του οριςμοφ αυτοφ κακϊσ αποτελεί ζνα ελκυςτικό κίνθτρο για τον καταναλωτι. Σε κάκε ομάδα κα υπάρχει ζνασ διαχειριςτισ ο οποίοσ κα εποπτεφει τθν ομάδα. Το μζλοσ αυτό κα ςυγκεντρϊνει ςτοιχεία τθσ ομάδασ, όπωσ τθν καμπφλθ κατανάλωςθσ του κάκε μζλουσ αλλά και τθσ ομάδασ ςυνολικά και τον δείκτθ αξιοπιςτίασ του κάκε χριςτθ. Το άτομο αυτό κα μπορεί να αλλάηει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ζτςι ϊςτε όλοι να περάςουν από αυτι τθ κζςθ. Ο διαχειριςτισ αυτόσ, αφοφ κα ζχει ιδθ ςυγκεντρωμζνα τα δεδομζνα τθσ ομάδασ, κα καλείται να τα αποςτζλλει ςτον πάροχο θλεκτρικισ ενζργειασ όταν πρζπει να γίνει θ χρζωςθ τθσ ενζργειασ ςτθν ομάδα. Ραρόμοια όταν ο πάροχοσ κζλει να επικοινωνιςει με τθν ομάδα κα μποροφςε να το κάνει με το εκάςτοτε διαχειριςτι. Ζτςι ϊςτε όταν κα αποςτζλλεται ο λογαριαςμόσ, ο διαχειριςτισ κα αναλαμβάνει να τον διαμοιράςει ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ, καταγράφωντασ μαηί και το ποςό που πρζπει να πλθρϊςει ο κακζνασ. Οι καταναλωτζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςφςτθμα κα αποδζχονται μια ςειρά κανονιςμϊν και υποχρεϊςεων ςτισ οποίεσ οφείλουν να είναι ςυνεπείσ. Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ κα αποςκοποφν ςτθν ομαλοποίθςθ τθσ καμπφλθσ φορτίου του εκάςτοτε καταναλωτι με τθν ικανοποιθτικι εξάλειψθ των αιχμϊν, κάτι που κα φζρει αντίςτοιχα αποτελζςματα ςτθν καμπφλθ φορτίου τθσ ομάδασ ςαν ςφνολο. Υπάρχουν περιπτϊςεισ που ζνα μζλοσ τθσ χρειάηεται να αυξιςει τθν κατανάλωςθ του για κάποιο χρονικό διάςτθμα. Τότε απευκφνεται ςτο διαχειριςτι τθσ ομάδασ ο οποίοσ και μεταφζρει το αίτθμά του ςτα υπόλοιπα μζλθ, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ που αυτά μποροφν να μειϊςουν τθ δικι τουσ να διατθρθκεί μια αποδεκτι ςυνολικι καμπφλθ κατανάλωςθσ. Στο διάςτθμα του «δανειςμοφ» αυτοφ το μζλοσ τθσ ομάδασ που τον αιτικθκε δεν επιβραβεφεται 41

43 με χαμθλότερθ τιμι τθσ kwh, αλλά οφτε και του επιβάλλεται κάποια ποινι, ενϊ τα μζλθ τα οποία ζχουν δεχτεί να μειϊςουν το φορτίο τουσ δε κα επιβραβεφονται άμεςα, αλλά κα ανεβαίνει ο δείκτθσ αξιοπιςτίασ τουσ. Επίςθσ, κα ζχουν το δικαίωμα κάποια άλλθ ςτιγμι να ηθτιςουν από το δανειηόμενο να καλφψει με ανάλογο ποςό ενζργειασ τισ ανάγκεσ τουσ. Αν κανζνα από τα μζλθ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτο αίτθμα δανειςμοφ του, τότε το μζλοσ που αιτικθκε μπορεί να αυξιςει τθν κατανάλωςθ του, γνωρίηοντασ όμωσ ότι κατά τθ διάρκεια τθσ αφξθςθσ αυτισ δε κα επιβραβεφεται με χαμθλότερθ τιμι τθσ kwh και επίςθσ ότι κα μειωκεί και ο δείκτθσ αξιοπιςτίασ του. Τα πλεονεκτιματα από τθ δθμιουργία των ομάδων είναι ςθμαντικά με πρϊτιςτο το οικονομικό όφελοσ. Εφόςον ο καταναλωτισ τθρεί ςτο ζπακρο τισ ςυμβάςεισ που ζχει ςυμφωνιςει με τον πάροχό του, κα ανταμοίβεται με χαμθλότερο κοςτολόγιο ςτον λογαριαςμό του. Ριο απλά, θ τιμι τθσ KWh που κα καλείται να πλθρϊςει κα είναι αρκετά φκθνότερθ ςε ςχζςθ με πριν. Επίςθσ κα επιβραβεφεται και κάκε φορά που ο πάροχοσ θλεκτρικισ ενζργειασ ηθτά άμεςθ αποφόρτιςθ κλάδου και αυτόσ τθ διευκολφνει. Εξίςου ςθμαντικό ωφζλθμα είναι θ εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςτθν οποία κα ωκοφνται οι καταναλωτζσ. Ο παράγοντασ αυτόσ αποτελεί βαςικό άξονα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςε όλο τον τεχνολογικά ανεπτυγμζνο και αναπτυςςόμενο κόςμο. Θ αποτελεςματικότερθ χριςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ οδθγεί ςε μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ςτθν ατμόςφαιρα, βαςικό ςτοιχείο δθμιουργίασ του φαινομζνου του κερμοκθπίου. Θ ςφςταςθ ομάδων καταναλωτϊν δεν εγγυάται από μόνθ τθσ τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, κα μποροφςε όμωσ ο πάροχοσ να πλθροφοριςει τα μζλθ των ομάδων με επιςτολζσ ι διαφθμιςεισ ςτθν τθλεόραςθ και το ραδιόφωνο ϊςτε να μειϊςουν τθν κατανάλωςι τουσ χωρίσ να αυτό να επθρεάςει αρνθτικά τθν ποιότθτα ηωισ τουσ, διεγείροντασ παράλλθλα και το περιβαλλοντικό τουσ φιλότιμο. «Οι καταναλωτζσ δεν ζχουν ςυχνά αρκετή πληροφόρηςη για να γίνουν πιο παραγωγικοί ωσ προσ την εξοικονόμηςη ενζργειασ και οι επιχειρήςεισ τείνουν να θεωροφν λανθαςμζνα την επζνδυςη ςτην εξοικονόμηςη ενζργειασ ωσ δαπανηρή και ζχουςα ρίςκο». [4] Για παράδειγμα, όςον αφορά τθ λειτουργία του κλιματιςτικοφ, κα μποροφςε να γίνει μια ενθμζρωςθ ότι πρακτικά δεν ζχει ουςία να είναι ρυκμιςμζνο ςτουσ 27 ο C ενϊ θ εξωτερικι κερμοκραςία είναι 14 ο C. Θα ιταν πιο ενεργειακά αποδοτικό αλλά και ίςωσ να πετυχαίναμε ψθλότερθ εςωτερικι κερμοκραςία αν ιταν ρυκμιςμζνο ςτουσ 21 ο C. 42

44 Συνεπϊσ, περιορίηοντασ τθν άςκοπθ κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ μειϊνουμε τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςε ζνα μείηον πρόβλθμα τθσ εποχισ μασ και ταυτόχρονα κερδίηουμε ςε χριμα. Ππωσ όμωσ είναι λογικό, ςε ζνα τζτοιο ςφςτθμα λαμβάνονται υπόψιν και οι περιπτϊςεισ που ζνα μζλοσ ι μια ομάδα δεν τθρεί τισ ςυμφωνίεσ που ζχουν υπογραφεί. Ζτςι όταν θ καμπφλθ φορτίου ενόσ μζλουσ ι μιασ ομάδασ αποκλίνει, κα επιβάλλονται ςυμβολικζσ ποινζσ, όπωσ χρζωςθ τθσ KWh ςτθν κανονικι τθσ τιμι. Ο «παραβάτθσ» δθλαδι δεν κα απολαμβάνει τα ωφελιματα που του αναλογοφν ςε περίπτωςθ που δεν καταφζρει να ομαλοποιιςει τθν καμπφλθ του. 43

45 4. ΕΞΟΠΛΙΜΟ Σε αυτό το μζροσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ κα αναφζρουμε μερικά από τα ςτοιχεία ενόσ ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΘ Είναι θ καρδιά του ςυςτιματοσ. Χρθςιμοποιείται για τθν επικοινωνία μεταξφ των διαφόρων μελϊν κακϊσ και με τον διαχειριςτι τθσ ομάδασ. Μζςω αυτοφ προγραμματίηουμε ολόκλθρο το ςφςτθμα και ςε αυτόν καταγράφονται οι διάφορεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατανάλωςι μασ. Συγκεκριμζνα ςτον κεντρικό υπολογιςτι του εκάςτοτε διαχειριςτι κα εμφανίηεται θ καμπφλθ κατανάλωςθσ όλων των μελϊν ξεχωριςτά κακϊσ και θ ςυνολικι καμπφλθ τθσ ομάδασ. Ζτςι κα μπορεί ο διαχειριςτισ ανα πάςα ςτιγμι να ζχει μια πλιρθ εικόνα τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ τθσ ομάδασ. Το κόςτοσ ενόσ υπολογιςτι για τισ βαςικζσ λειτουργίεσ ξεκινά από 400. ΕΙΚOΝΑ 4.1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΣΟΝ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 44

46 4.2. ΟΘΟΝΘ ΑΦΘ Ρροςφζρει απλι και εφκολθ διαχείρθςθ ενόσ δωματίου, τμιματοσ ι ακόμθ και ολόκλθρθσ τθσ εγκατάςταςθσ του ςπιτιοφ και μπορεί να αντικαταςτιςει τουσ διακόπτεσ και τα μπουτόν εκτελϊντασ τισ λειτουργίεσ τουσ. Μπορεί να διακζτει μικρόφωνο-μεγάφωνο, δζκτθ υπερφκρων, κάρτα μνιμθσ κακϊσ και ζνα κατάλλθλο γραφικό περιβάλλον για τθ διαχείρθςθ του ςπιτιοφ. Από τθν οκόνθ ο χριςτθσ μπορεί να κάνει τα εξισ: Να δει ςε πραγματικό χρόνο τθν κατάςταςθ των ηωνϊν του χϊρου, να δει γραφικά και απεικονιςεισ των διαφόρων προβλθμάτων του ςυςτιματοσ, να χειριςτεί φωτιςμό, κζρμανςθ, ψφξθ, εξαεριςμό και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. Να εκτζλεςει διάφορα ςενάρια φωτιςμοφ, να ςυνομιλιςει με τθν είςοδο και να ανοίξει τθν πόρτα. Θ οκόνθ μπορεί να ςυνεργάηεται με διάφορα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ όπωσ S-BUS, Zigbee, X10, PLC. Μια απλι οκόνθ αφισ ξεκινάει από 200 και μπορεί να φτάνει μζχρι και ΕΙΚΟΝΑ 4.2 ΟΘΟΝΗ ΑΥΗ 45

47 4.3. ΑΙΘΘΣΘΡΕ Ζνα από τα βαςικότερα μζρθ ςτο οποίο βαςίηεται θ λειτουργία του ζξυπνου ςπιτιοφ είναι τα διάφορα είδθ αιςκθτιρων τα οποία κα αναλφςουμε πιο κάτω. Στθν ουςία οι αιςκθτιρεσ είναι αςφρματοι κόμβοι κατανεμθμζνοι ςε δίκτυα, οι οποίοι παρατάςςονται ςε μεγάλουσ αρικμοφσ για να εποπτεφουν είτε το περιβάλλον ι ζνα ςφςτθμα, μζςω τθσ διαχείριςθσ φυςικϊν παραμζτρων όπωσ είναι θ κερμοκραςία, θ πίεςθ ι θ ςχετικι υγραςία ΕΙΔΘ ΑΙΘΘΣΘΡΩΝ Σε αυτιν τθν ενότθτα κα αναφερκοφμε ςτουσ πιο γνωςτοφσ αιςκθτιρεσ τθσ αγοράσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ του ζξυπνου ςπιτιοφ Αιςκθτιρεσ Κινιςεωσ Οι αιςκθτιρεσ κινιςεων είναι ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται για να ανιχνεφςουν τθν κίνθςθ ςτθν περιοχι που καλφπτουν. Οι αιςκθτιρεσ κινιςεων επικοινωνοφν με το κζντρο ελζγχου, όπου ςτζλνουν ζνα ςιμα, όποτε θ κίνθςθ ζχει ανιχνευκεί, και αυτό με τθ ςειρά του εκτελεί το κατάλλθλο ςενάριο. Υπάρχουν δφο κφριοι τφποι ανιχνευτϊν κινιςεων: Οι πακθτικοί αιςκθτιρεσ υπερφκρων και ο διπλόσ αιςκθτιρασ κινιςεων τφπου TEC. Επίςθσ, εάν υπάρχει κατοικίδιο ηϊο, υπάρχουν μερικοί αιςκθτιρεσ που μποροφν να το καταλάβουν και να μθ ενεργοποιθκοφν. Κυμαίνονται ςτα 50. ΕΙΚΟΝΑ 4.3 ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΚΙΝΗΗ 46

48 Πακθτικόσ αιςκθτιρασ κινιςεωσ Οι πακθτικοί αιςκθτιρεσ υπερφκρων αντιλαμβάνονται κάκε αλλαγι ςτθ κερμοκραςία του δωματίου. Με τθν είςοδο κάποιου ατόμου ςτο δωμάτιο, θ κερμοκραςία του δωματίου, όπωσ είναι λογικό, κα μεταβλθκεί. Αυτι θ αλλαγι εντοπίηεται από τον αιςκθτιρα, και ςτζλνει ζνα μινυμα ςτο κζντρο ελζγχου. Θα πρζπει να προςζξουμε ζτςι ϊςτε θ εγκατάςταςθ των αιςκθτιρων κίνθςθσ να μθν γίνει κοντά ςε ηεςτό ι κρφο αζρα, ςτο φωσ του ιλιου ι ςε αντανάκλαςι του. Κυμαίνονται ςτα 40. ΕΙΚΟΝΑ 4.4 ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΚΙΝΗΗ Διπλόσ αιςκθτιρασ κινιςεων τφπου TEC Ο εν λόγω αιςκθτιρασ χρθςιμοποιεί δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ να ανιχνεφει κίνθςθ. Εκτόσ από το να ανιχνεφει τισ αλλαγζσ ςτθ κερμοκραςία ενόσ δωματίου όπωσ ςτθν περίπτωςθ του πακθτικοφ αιςκθτιρα, εντοπίηει και κίνθςθ ςτο χϊρο μζςω μικροκυμμάτων ι υπερφκρων ακτίνων. Ραρόλα αυτά, ο αιςκθτιρασ κα ςτείλει μόνο ζνα μινυμα ςτο κζντρο ελζγχου μόνο ςτθν περίπτωςθ που κα ανιχνεφςει και αλλαγι ςτθν κερμοκραςία και αλλαγι ςτο χϊρο του δωματίου. Θ τιμι του ςτθν αγορά κυμαίνεται ςτα

49 Αιςκθτιρεσ με ηωικι αςυλία ΕΙΚΟΝΑ 4.5 ΔΙΠΛΟ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΚΙΝΗΗ TEC Σε περίπτωςθ φπαρξθσ κατοικίδιου ηϊου, οι αιςκθτιρεσ ζχουν τθν δυνατότθτα να μθν ενεργοποιοφνται από το κατοικίδιο, αποφεφγοντασ τισ άςκοπεσ ενεργοποιιςεισ κάκε φορά που το κατοικίδιο περιπλανιζται ςτα δωμάτια. Οι αιςκθτιρεσ αυτοί είναι ςε κζςθ να αντιλθφκοφν αν ςτο χϊρο υπάρχει το κατοικίδιο και όχι κάποιοσ άνκρωποσ. Θ ιδιότθτα αυτι μπορεί να βρεκεί και ςτουσ δυο τφπουσ αιςκθτιρων κινιςεωσ. Ζνασ ενςφρματοσ αιςκθτιρασ ηωικισ αςυλίασ ξεκινά από 20 ενϊ ζνασ αςφρματοσ από 50. ΕΙΚΟΝΑ 4.6 ΑΙΘΗΣΗΣΑ ΖΨΙΚΗ ΑΤΛΙΑ Αιςκθτιρεσ κραφςεωσ τηαμιϊν Οι αιςκθτιρεσ κραφςεωσ τηαμιϊν είναι αιςκθτιρεσ που ςυνδζονται με τα παράκυρα, τουσ φεγγίτεσ, ι οποιοδιποτε άλλο γυάλινο ςθμείο ειςόδου. Με το μικροεπεξεργαςτι που διακζτουν μποροφν να ςυλλαμβάνουν και να αναλφουν τουσ ιδιαίτερουσ ιχουσ από ςπάςιμο τηαμιοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα οι ανιχνευτζσ αυτοί αντιλαμβάνονται δφο ιχουσ, για να κακοριςτεί εάν το γυαλί ζχει ςπάςει. Ζναν ιχο, τον οποίο δεν τον ακοφει το ανκρϊπινο αυτί, και είναι αυτόσ που κάνει ζνα παράκυρο αμζςωσ πριν το ςπάςιμο αλλά και τον ιχο του παρακφρου 48

50 που ςπάει, τον οποίο μποροφμε να διακρίνουμε. Πταν και οι δφο ιχοι ανιχνεφονται από τον αιςκθτιρα, ζνα μινυμα ςτζλνεται ςτο κζντρο ελζγχου. Οι ανιχνευτζσ αυτοί βαςίηονται ςτον τφπο, ςτο μζγεκοσ και ςτο πάχοσ του γυαλιοφ, κακϊσ επίςθσ και τθν εμβζλεια ςτθν οποία μποροφν να αιςκανκοφν. Κυμαίνονται ςτα 30. ΕΙΚΟΝΑ 4.7 ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΡΑΤΕΨ ΣΖΑΜΙΨΝ Αιςκθτιρασ μονοξειδίου του άνκρακα Το μονοξείδιο του άνκρακα μπορεί να προζλκει από πθγζσ όπωσ μια χαλαςμζνθ ςόμπα αερίου, ζνα φοφρνο, ζνα τηάκι ι ζνα κερμοςίφωνα. Θ δθλθτθρίαςθ από μονοξείδιο του άνκρακα είναι μία από τισ κυριότερεσ αιτίεσ τυχαίων κανάτων. Ζτςι αντιλαμβανόμαςτε ότι οι αιςκθτιρεσ αυτοί είναι πολφ ςθμαντικοί ςε μια εγκατάςταςθ και πρζπει να ςυνδεκοφν με το ςφςτθμα αςφαλείασ. Κυμαίνονται ςτα 20. ΕΙΚΟΝΑ 4.8 ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 49

51 Αιςκθτιρεσ καπνοφ Οι αιςκθτιρεσ καπνοφ είναι μοιάηουν αρκετά ςτθ λειτουργία τουσ με τουσ κοινοφσ ανιχνευτζσ καπνοφ που υπάρχουν ςτα περιςςότερα ςπίτια. Θ βαςικι διαφορά είναι ότι οι ςυγκεκριμζνοι αιςκθτιρεσ ςυνδζονται με το κζντρο ελζγχου. Πταν ο καπνόσ ανιχνεφεται, ζνα μινυμα ςτζλνεται ςτο κζντρο ελζγχου και αυτό με τθ ςειρά του κα προβεί ςτο κατάλλθλο ςενάριο που ζχουμε προγραμματίςει για αυτζσ τισ περιπτϊςεισ. Κυμαίνονται ςτα 10. ΕΙΚΟΝΑ 4.9 ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΚΑΠΝΟΤ Μαγνθτικζσ επαφζσ παράκυρων - πορτϊν Μια μαγνθτικι επαφι είναι μια μονάδα που αποτελείται από μια μεταλλικι επαφι και ζναν μαγνιτθ. Θ ςυγκεκριμζνθ επαφι τοποκετείται για παράδειγμα ςτον τοίχο και ο μαγνιτθσ τοποκετείται ςτθν πόρτα ι ςτο πλαίςιο του παρακφρου. Πταν θ πόρτα ι το παράκυρο ανοίξουν περιςςότερο από ζνα με δυο εκατοςτά, θ επαφι χάνεται και ςτζλνεται το αντίςτοιχο μινυμα ςτο κζντρο ελζγχου. Είναι πολφ φκθνζσ και μποροφν να βρεκοφν ςτθν αγορά ςτα 2 περίπου. ΕΙΚΟΝΑ 4.10 ΜΑΓΝΗΣΙΚΕ ΕΠΑΥΕ ΠΑΡΑΘΤΡΨΝ-ΠΟΡΣΨΝ 50

52 Αιςκθτιρεσ υγραςίασ Οι αιςκθτιρεσ υγραςίασ, τοποκετοφνται ςτο πάτωμα και χρθςιμοποιοφνται προκειμζνου να ανιχνευκεί θ παρουςία νεροφ. Θα μποροφςε να τοποκετθκεί ζναν τζτοιοσ αιςκθτιρασ δίπλα ςτο φρεάτιο τθσ αποχζτευςθσ. Εάν ο αιςκθτιρασ ανιχνεφςει το νερό που βγαίνει ζξω από το φρεάτιο, ςτζλνει ζνα μινυμα ςτο κζντρο ελζγχου που δείχνει ότι υπάρχει πρόβλθμα. Επιπρόςκετα, υπάρχει ζνασ ςυγκεκριμζνου τφπου αιςκθτιρασ νεροφ ο οποίοσ χρθςιμοποιείται για να ανιχνεφςει εάν το πλυντιριο ροφχων ξεχειλίηει. Το ζνα κομμάτι του αιςκθτιρα ςυνδζεται με τουσ υδροςωλινεσ που πθγαίνουν ςτο πλυντιριο ροφχων και το άλλο βρίςκεται ςτο πάτωμα. Θ παρουςία νεροφ ςτο πάτωμα όχι μόνο ενεργοποιεί τον αιςκθτιρα, αλλά αυτό αναγκάηει τθ βαλβίδα να κλείςει, ςταματϊντασ το νερό από το να πλθμμυρίςει το ςπίτι. Θ τιμι του μπορεί να ξεκινά από 120. ΕΙΚΟΝΑ 4.51 ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΤΓΡΑΙΑ Αιςκθτιρεσ Θερμοκραςίασ Οι αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ κάνουν ακριβϊσ ότι το όνομά τουσ, δθλαδι, αιςκάνονται τθ κερμοκραςία. Αυτοί οι αιςκθτιρεσ δεν χρθςιμοποιοφνται ςτο να ανιχνεφςουν ζναν διαρρικτθ, αλλά μποροφν να είναι ςθμαντικοί όταν το ςφςτθμα χρειάηεται να γνωρίηει τθ κερμοκραςία τόςο του εξωτερικοφ όςο και του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ προκειμζνου να εκτελζςει οριςμζνα ςενάρια του ζξυπνου ςπιτιοφ. Κυμαίνονται ςτα

53 ΕΙΚΟΝΑ 4.62 ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ Εξωτερικοί αιςκθτιρεσ υπζρυκρων ακτινϊν Οι εξωτερικοί αυτοί αιςκθτιρεσ δθμιουργοφν ζναν αόρατο φράκτθ γφρω από τθν αυλι του ςπιτιοφ. Ο κάκε πομπόσ τοποκετείται ςε κάκε γωνία τθσ αυλισ μαηί με ζναν δζκτθ που τοποκετείται ςε μια άλλθ γωνία. Αυτό δθμιουργεί ζνα υπζρυκρο όριο ςτο οποίο, εάν θ ακτίνα διακοπεί, ςτζλνει ζνα ςιμα ςτο κζντρο ελζγχου για να λάβει τα απαραίτθτα μζτρα. Για παράδειγμα κα μπορεί να ανάβει ζνα εξωτερικό φωσ, και ταυτόχρονα να κζτει τθν ευαιςκθςία του ςυςτιματοσ αςφαλείασ ςε μεγαλφτερο επίπεδο για πιο αξιόπιςτθ αςφάλεια. Οι αιςκθτιρεσ είναι ςτεγανοί, και μποροφν να μζχρι και 99% από τισ λειτουργίεσ τουσ ακόμθ και κατά τθν διάρκεια άςτατου καιροφ. Ξεκινοφν από

54 ΕΙΚΟΝΑ 4.73 ΕΞΨΣΕΡΙΚΟ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΤΠΕΡΤΘΡΨΝ ΑΚΣΙΝΨΝ 4.4. ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΟ Για τθ λειτουργία των αυτοματιςμϊν και των ςυςτθμάτων ελζγχου κερμοκραςίασ απαιτείται ςυνεχισ τάςθ. Τα δίκτυα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ παρζχουν εναλλαςςόμενθ τάςθ. Μετατρζπει το εναλλαςόμενο ρεφμα του δικτφου ςε ςυνεχζσ για χριςθ από τα διάφορα εξαρτιματα. Ρροςτατεφεται θλεκτρονικά χωρίσ αςφάλειεσ ζναντι βραχυκυκλωμάτων και υπερφορτίςεων. Ζνα τροφοδοτικό 8 ςτοιχείων διατίκεται ςτθν αγορά ςτθν τιμι των 160 περίπου. 53

55 ΕΙΚΟΝΑ 4.84 ΣΡΟΥΟΔΟΣΙΚΟ 4.5. ΔΙΑΚΟΠΣΕ-ΔΙΑΚΟΠΣΕ ΕΝΑΡΙΩΝ Οι διακόπτεσ ςεναρίων είναι μια ακόμα πιο εκςυγχρονιςμζνθ μορφι αυτοματοποιθμζνου ελζγχου που χρθςιμοποιοφν τα ζξυπνα ςπίτια. Ζχουν πάρει τθν ονομαςία τουσ από τθν δυνατότθτα που μασ δίνουν να ρυκμίηουμε τισ ςυςκευζσ ςε διάφορα ςενάρια. Ριο ςυγκεκριμζνα, πρόκειται για διακόπτεσ που διακζτουν δυο, τρία ι τζςςερα πλικτρα για κάκε ζνα από τα οποία ζχουμε προγραμματίςει μια ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ. Μποροφμε να ζχουμε ζνα διακόπτθ ςεναρίων αποκλειςτικά για το φωτιςμό, άλλο για τθ κερμοκραςία, άλλο για τισ ςυςκευζσ εικόνασ και ιχου και άλλο για τισ διάφορεσ αποκαλοφμενεσ λευκζσ ςυςκευζσ. Με τον γενικό διακόπτθ ςεναρίων εφκολα προγραμματίηονται όλα τα πικανά ςενάρια τθσ κακθμερινότθτάσ μασ. Μποροφμε να τον τοποκετιςουμε ςτθν είςοδο τθσ οικίασ μασ και φεφγοντασ ι μπαίνοντασ με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ να κζςουμε ςε λειτουργία ζνα ςενάριο που κα ςυνδυάηει όλεσ τισ προθγοφμενεσ λειτουργίεσ. Ζνασ διακόπτθσ 4 ςεναρίων κοςτίηει γφρω ςτα

56 ΕΙΚΟΝΑ 4.95 ΔΙΑΚΟΠΣΕ ΕΝΑΡΙΨΝ 4.6. ΤΣΘΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ROUTER Το router μασ δίνει τθ δυνατότθτα να ελζγχουμε το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ του ςπιτιοφ μασ εξ αποςτάςεωσ, δίνοντάσ του μια IP διεφκυνςθ. Ειςάγοντασ τθ διεφκυνςθ αυτι ςε ζνα περιθγθτι, είτε ςτον υπολογιςτι μασ, είτε ςτο ζξυπνο μασ τθλζφωνο μποροφμε να επικοινωνοφμε απευκείασ με το ςπίτι μασ. Το router χρθςιμεφει επίςθσ ςαν μια μζκοδοσ επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν, ςε ότι αφορά τισ ομάδεσ καταναλωτϊν. Θ τιμι ενόσ ςυνθκιςμζνου αςφρματου router κυμαίνεται γφρω ςτα 70. ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΑ ΤΝΗΘΙΜΕΝΟ ROUTER 55

57 5. ΤΠΑΡΧΟΤΕ ΛΤΕΙ-ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ Τα τελευταία χρόνια ζχουν αρχίςει να εμφανίηονται ςτθν αγορά οριςμζνεσ ζτοιμεσ λφςεισ, οι οποίεσ δίνουν τθν δυνατότθτα ςτον καταναλωτι που κα τισ εγκαταςτιςει, μζςω των ζξυπνων προδιαγραφϊν που παρζχουν, να ελζγχει ςε πραγματικό χρόνο τθν κατανάλωςθ του, αλλά και να αλλθλεπιδρά με τον πάροχο θλεκτρικισ ενζργειάσ του. Ζτςι κα του δίνει τθν δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και χρθμάτων, και παράλλθλα κα ομαλοποιεί τθν καμπφλθ ςε ομάδεσ καταναλωτϊν, και κα ςυντελεί ςτθν αποφυγι γενικευμζνων ολικϊν απορρίψεων φορτίου ςε ευρφτερεσ περιοχζσ του δικτφου. Ριό κάτω κα παρουςιάςουμε οριςμζνεσ από αυτζσ τισ τεχνολογίεσ που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά BMS To BMS (Building Management System) είναι ζνα ςφςτθμα ελζγχου που εγκακίςταται ςε κτίρια το οποίο παρακολουκεί και ελζγχει το μθχανολογικό και θλεκτρικό εξοπλιςμό του, όπωσ ο αεριςμόσ, ο φωτιςμόσ, τα ςυςτιματα ιςχφοσ, φωτιάσ και αςφάλειασ. Το ΒΜS αποτελείται από το λογιςμικό και τον εξοπλιςμό. Το πρόγραμμα λογιςμικοφ ςυνικωσ αποτελείται από πρωτόκολλα όπωσ το C-bus και το Profibus. Οι προμθκευτζσ παράγουν επίςθσ ςυςτιματα BMS που ενςωματϊνονται χρθςιμοποιϊντασ πρωτόκολλα Διαδικτφου και ανοικτά πρότυπα όπωσ DeviceNet, SOAP, XML, BACnet, LonWorks και Modbus. Το BMS ςυναντάται κυρίωσ ςε μεγάλα κτίρια. Βαςικι λειτουργία του είναι να διαχειρίηεται το περιβάλλον ςτο εςωτερικό του κτιρίου και να ελζγχει τθ κερμοκραςία, τα επίπεδα του διοξειδίου του άνκρακα και τθν υγραςία μζςα ςε ζνα κτίριο. Βαςικι λειτουργία ςτα περιςςότερα ςυςτιματα BMS, είναι ο ζλεγχοσ τθσ κζρμανςθσ και τθσ ψφξθσ, διαχειρίηοντασ τα ςυςτιματα που διανζμουν τον αζρα ςε όλο το κτίριο (για παράδειγμα με τον ζλεγχο ανεμιςτιρων ι με το άνοιγμα/κλείςιμο αποςβεςτιρων) και ςτθ ςυνζχεια, να ελζγχει τοπικά το μίγμα κερμοφ και κρφου αζρα για τθν επίτευξθ τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ δωματίου. Μια δευτερεφουςα λειτουργία είναι να παρακολουκεί το επίπεδο διοξειδίου του άνκρακα που δθμιουργείται από τουσ ανκρϊπουσ, το οποίο αναμειγνφεται ςτον εξωτερικό αζρα με τα αζρια απόβλθτα και να αυξάνει ανάλογα τθν ποςότθτα του οξυγόνου ενϊ ελαχιςτοποιεί επίςθσ τισ απϊλειεσ κερμότθτασ και ψφξθσ. 56

58 Συςτιματα τα οποία ςυνδζονται με BMS ςυνικωσ αντιπροςωπεφουν το 40% τθσ ενεργειακισ χριςθσ ενόσ κτιρίου, ενϊ ςε περίπτωςθ που περιλαμβάνεται και ο φωτιςμόσ, ο αρικμόσ αυτόσ αγγίηει το 70%. Τα BMS ςυςτιματα είναι μια κακοριςτικισ ςθμαςίασ ςυνιςτϊςα για τθ διαχείρθςθ τθσ ενεργειακισ ηιτθςθσ. ΒMS ςυςτιματα τα οποία είναι ακατάλλθλα ρυκμιςμζνα ευκφνονται για το 20% τθσ ενεργειακισ χριςθσ ενόσ κτιρίου. Υπολογίηεται επίςθσ ότι ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ τζτοιεσ περιπτϊςεισ ευκφνονται για το 8% τθσ ςυνολικισ χριςθσ τθσ χϊρασ. Αντιλαμβανόμαςτε ζτςι πόςο ςθμαντικόσ είναι ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ του ςυςτιματοσ. Εκτόσ από τον ζλεγχο ςτο εςωτερικό περιβάλλον του κτιρίου, οριςμζνεσ φορζσ τα ςυςτιματα BMS ςυνδζονται και με τθν πρόςβαςθ ελζγχου (περιςτρεφόμενεσ πφλεσ και κφρεσ που επιτρζπουν είςοδο και ζξοδο ςτο κτίριο) ι άλλα ςυςτιματα αςφαλείασ, όπωσ το κλειςτό κφκλωμα τθλεόραςθσ (CCTV) και τουσ ανιχνευτζσ κίνθςθσ. Τα ςυςτιματα ςυναγερμοφ, πυρκαγιάσ και του ελζγχου των ανελκυςτιρων είναι επίςθσ μερικζσ φορζσ ςυνδεδεμζνα με το BMS. Για παράδειγμα ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ το ςφςτθμα κλείνει τουσ αποςβεςτιρεσ ςτο ςφςτθμα εξαεριςμοφ ςταματϊντασ ζτςι τθ διάδοςθ καπνοφ και να ςτείλει όλουσ τουσ ανελκυςτιρεσ ςτο ιςόγειο αποτρζποντασ τουσ ανκρϊπουσ από το να τα χρθςιμοποιιςουν. Οι τζςςερισ βαςικζσ λειτουργίεσ ενόσ κεντρικοφ, ελεγχόμενο από υπολογιςτι BMS ςυςτιματοσ είναι θ παρακολοφκθςθ θ βελτιςτοποίθςθ θ αναφορά ο ζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων του κτιρίου, του μθχανικοφ και θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν άνεςθ, τθν αςφάλεια και τθν αποτελεςματικότθτα. Ζνα ςφςτθμα BMS ςυνικωσ είναι υπεφκυνο για: ςυςτιματα ιςχφοσ ςφςτθμα φωτιςμοφ θλεκτρικό ςφςτθμα ελζγχου ιςχφοσ κζρμανςθ, εξαεριςμό, κλιματιςμό αςφάλεια και ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ μαγνθτικι κάρτα και το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςφςτθμα ςυναγερμοφ ςε περίπτωςθ φωτιάσ ανελκυςτιρεσ, ανυψωτικά μθχανιματα 57

59 ςφςτθμα φδρευςθσ ςυςτιματα ςυναγερμοφ, κλειςτό κφκλωμα τθλεόραςθσ ςφςτθμα οικιακοφ αυτοματιςμοφ ςφςτθμα αςφαλείασ διαχείρθςθ των αιςκθτιρων του ςυναγερμοφ ΕΙΚΟΝΑ 5.1 ΤΣΗΜΑ BMS Ρλεονεκτιματα του BMS : Πςο αφορά τουσ ενοικιαςτζσ / χριςτεσ του χϊρου: Αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ των εςωτερικϊν ςυνκθκϊν που παρζχουν άνεςθ ςτουσ ζνοικουσ Δυνατότθτα ανεξάρτθτου ελζγχου του κάκε χϊρου Αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και ςτοχοκζτθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ Εξοικονόμθςθ χρόνου και χρθμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ Ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ παραπόνων των ενοίκων που ςχετίηονται με κζματα κζρμανςθσ, εξαεριςμοφ και κλιματιςμοφ. 58

60 Πςο αφορά τον ιδιοκτιτθ του χϊρου: Αυξθμζνεσ τιμζσ ενοικίαςθσ Ευελιξία ςτον ςκοπό χρθςιμοποίςθσ του κτιρίου Ξεχωριςτι χρζωςθ ςε κάκε ζνοικο για τισ υπθρεςίεσ εγκατάςταςεισ που παρζχονται Κεντρικόσ ι εξ αποςτάςεωσ ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθσ του κτιρίου Αυξθμζνο επίπεδο άνεςθσ και εξοικονόμθςθ χρόνου Απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ των εγκαταςτάςεων (όπωσ οι πυροςβεςτικζσ αντλίεσ, οι αντλίεσ υδραυλικϊν, θλεκτρικϊν προμθκειϊν) Τζλοσ ςε ςχζςθ με τισ εταιρείεσ ςυντιρθςθσ: Εφκολθ διάκεςθ πλθροφοριϊν ςε περίπτωςθ προβλθμάτων Ζγκαιρθ ανίχνευςθ των προβλθμάτων Μθχανογραφθμζνοσ προγραμματιςμόσ ςυντιρθςθσ Αποτελεςματικι χριςθ του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ Ριο ικανοποιθμζνοι χριςτεσ Βλζπουμε ότι θ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνολογίασ παρουςιάηει πάρα πολλά κετικά τα οποία κάνουν ακόμθ πιο άνετθ τθ ηωι μασ ςε ςχζςθ με άλλεσ παρόμοιεσ τεχνολογίεσ. Για παράδειγμα όςο αφορά τον κλιματιςμό με τθν παροφςα τεχνολογία μποροφμε να ελζγχουμε ακριβϊσ τθ κερμοκραςία του χϊρου που ελζγχουμε ςε αντίκεςθ με το TalkingPlug και το LightwaveRF που κα εξετάςουμε παρακάτω και τα οποία μασ παρζχουν μόνο τθν off/on δυνατότθτα. Ωςτόςο το κόςτοσ εγκατάςταςισ αλλά και θ ογκϊδθσ καταςκευι του είναι ςθμαντικοί αποτρεπτικοί παράγοντεσ για τθν χρθςιμοποίθςι του, ειδικά ςε μονοκατοικίεσ που κζλουμε τα ζξοδα εγκατάςταςθσ να είναι όςο το δυνατόν πιο λίγα LIGHTWAVERF To LightwaveRF είναι μια νζα τεχνολογία ςτον τομζα του ςχεδιαςμοφ που επζτρεψε να καταςκευαςτοφν μια ςειρά από εξελιγμζνεσ ςυςκευζσ που να είναι οικονομικά προςιτζσ και προςβάςιμεσ ςε όλουσ. Θ ζννοια του οικιακοφ αυτοματιςμοφ υπάρχει εδϊ και πολλά χρόνια, αλλά δεν κατάφερε να κυκλοφοριςει ευρζωσ, λόγω του υψθλοφ κόςτουσ και τθσ πολυπλοκότθτασ των 59

61 λφςεων που προςφζρονται. Το LightwaveRF προςφζρει ζνα υψθλό επίπεδο λειτουργικότθτασ ςε αρκετά χαμθλι τιμι. Το LightwaveRF χρθςιμοποιεί αςφρματθ δικτφωςθ και επίςθσ είναι «plug and play» και μπορεί να εγκαταςτακεί ςε κτίρια ςτα οποία δεν ζχει προβλευκεί να τοποκετθκεί καλωδίωςθ για τθν τοποκζτθςι του. Ζτςι θ πολυπλοκότθτα και το κόςτοσ, ζχουν μειωκεί ςθμαντικά. Επίςθσ, μποροφμε να ξεκινιςουμε δοκιμαςτικά με λίγεσ ςυςκευζσ και με τθν πάροδο του χρόνου να ζχουμε ζνα ολοκλθρωμζνο αςφρματο ζξυπνο ςπίτι. Πλεσ οι ςυςκευζσ που υποςτθρίηουν το LightwaveRF ζχουν τθ δυνατότθτα να ελεγχκοφν εξ αποςτάςεωσ είτε από τα ειδικά τθλεχειριςτιρια όπωσ το LightwaveRF Handheld Remote Control ι ακόμα και από το κινθτό τθλζφωνο εγκακιςτϊντασ μια εφαρμογι. ΕΙΚΟΝΑ 5.2 ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΦΕΙΡΙΜΟ ΑΠΟ ΣΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΥΨΝΟ Μερικζσ από τισ δυνατότθτεσ του LightwaveRF είναι: [5] Απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ των πριηϊν (άναμμα ι ςβιςιμο των διαφόρων ςυςκευϊν που είναι ςυνδεδεμζνεσ ς αυτζσ) κακϊσ και του φωτιςμοφ, είτε αυτό ςθμαίνει μζςα απ το ςπίτι είτε όταν είμαςτε εκτόσ αυτοφ. φκμιςθ τθσ ζνταςθσ του φωτιςμοφ κακϊσ και επιλογι των φωτιςτικϊν που κα ανάβουν τισ διάφορεσ χρονικζσ ςτιγμζσ Τθλεχειριςμοσ του ςυςτιματοσ κεντρικισ κζρμανςθσ, ακόμα και όταν βριςκόμαςτε εκτόσ του ςπιτιοφ 60

62 Ξζρουμε ανά πάςα ςτιγμι τθν κατανάλωςθ ςε ενζργεια, νερό και αζριο, ενϊ μποροφμε να τθν παρακολουκοφμε και μζςω του smartphone μασ Ζχουμε γενικά τον πλιρθ ζλεγχο των διαφόρων ςυςκευϊν, τόςο από τον επιτραπζηιο υπολογιςτι μασ εντόσ του ςπιτιοφ όςο και από οποιοδιποτε υπολογιςτι ι smartphone Μποροφμε επίςθσ να προγραμματίςουμε διάφορα γεγονότα (άναμμα φϊτων, ςβιςιμο κλιματιςμοφ κτλ) Μζχρι τϊρα όμωσ, θ τεχνολογία αυτι δεν είναι ςε κζςθ να μετριςει και τάςθ εκτόσ από ρεφμα για τον υπολογιςμό τθσ ιςχφοσ οπότε θ τιμι τθσ ενεργειακισ κατανάλωςισ μασ μπορεί να μθν είναι αρκετά αξιόπιςτθ. Φωτιςμόσ Ζξυπνεσ πρίηεσ Χρθςιμοποιϊντασ ζνα τθλεχειρθςτιριο LightwaveRF ι smartphone με τθν κατάλλθλθ εφαρμογι εγκατεςτθμζνθ, μποροφμε εξ αποςτάςεωσ να αυξιςουμε ι να χαμθλϊςουμε τθν ζνταςθ του φωτόσ, να δθμιουργιςουμε προκακοριςμζνουσ τρόπουσ φωτιςμοφ και να ομαδοποιιςουμε διάφορα φωτιςτικά και λαμπτιρεσ, ζτςι ϊςτε να ανάβουν και να ςβινουν ταυτόχρονα. Κάκε «ςκθνι» που κα δθμιουργιςουμε μποροφμε να τθν αποκθκεφςουμε και να τθν ανακαλζςουμε οποιαδιποτε ςτιγμι με το πάτθμα ενόσ κουμπιου. Οι «plug and play» LightwaveRF πρίηεσ εγκακίςτανται ςτθ κζςθ των ςυμβατικϊν πριηϊν με ςχετικά χαμθλό κόςτοσ και προςφζρουν μια εφκολθ και άμεςθ λφςθ ςτθ δθμιουργία αυτϊν των «ςκθνϊν» αφοφ μποροφμε ς αυτζσ να προςκζςουμε τα φωτιςτικά που κζλουμεκαι να ρυκμίςουμε τθ φωτεινότθτά τουσ. Οι πρίηεσ αυτζσ μποροφν επίςθσ να κλειδϊςουν και να ξεκλειδϊςουν από απόςταςθ, ζτςι ϊςτε να νιϊκουμε μεγαλφτερθ αςφάλεια ςε περίπτωςθ που υπάρχουν μικρά παιδιά ςτο ςπίτι. Ζνα μεγάλο πλεονζκτθμά τουσ ζναντι των ςυμβατικϊν πριηϊν είναι ότι μποροφν να τροφοδοτιςουν ςυςκευζσ με εϊσ και 3000w. Θζρμανςθ Στο άμεςο μζλλον θ τεχνολογία LightwaveRF κα δίνει τθ δυνατότθτα ελζγχου τθσ κζρμανςθσ, αφοφ κα υποςτθρίηει το άναμμα ι ςβιςιμο τθσ κζρμανςθσ τόςο ςε ολόκλθρθ τθν κατοικία όςο και μεμονωμζνα ςτο κάκε δωμάτιο από απόςταςθ. Τα προϊόντα κα περιλαμβάνουν κερμοςτάτθ για ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ ςε κάκε ςϊμα κζρμανςθσ αλλά και εξοπλιςμό για ζλεγχο του λζβθτα. Πλα αυτά κα είναι δυνατό να ρυκμιςτοφν από οποιοδιποτε μζροσ του κόςμου χρθςιμοποιϊντασ το WiFiLink και μια εφαρμογι. 61

63 ΕΙΚΟΝΑ 5.3 WIFILINK ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟ ΕΛΕΓΦΟ Αςφάλεια και εξωτερικόσ φωτιςμόσ Μζςω τθλεχειριηόμενων πριηϊν και διακοπτϊν μποροφμε να ελζγξουμε διάφορεσ ςυςκευζσ ςτο εξωτερικό του ςπιτιοφ όπωσ γκαραηόπορτεσ, ςυντριβάνια ι πφλεσ. Με τθ χριςθ ανιχνευτϊν κίνθςθσ μποροφν να ανάβουν φϊτα ι να ενεργοποιοφνται διάφορεσ ςκθνζσ. Επίςθσ, με το που πλθςιάηουμε τθν γκαραηόπορτα ι τθν πφλθ του ςπιτιοφ μασ αυτι κα ανοίγει αυτόματα. Χρθςιμοποιϊντασ το κινθτό μασ τθλζφωνο και μόνο μποροφμε να δθμιουργιςουμε ςκθνζσ ι διάφορα μοτίβα με τα οποία κα αναβοςβινουν τα φωτα του ςπιτιοφ ζτςι ϊςτε ζτςι ϊςτε ενϊ απουςιάηουμε οι επίδοξοι διαρρικτεσ να αποτρζπονται από το να ειςβάλουν ςτθν κατοικία μασ. Εξοικονόμθςθ ενζργειασ Το LightwaveRF ςυμβάλλει ςε μεγάλο βακμό ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, αφοφ παρζχει ζνα αρκετά απλό τρόπο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ενζργειασ που χρθςιμοποιοφμε, κακϊσ και τθν κατανάλωςθ νεροφ και αερίου. Οι πλθροφορίεσ παρουςιάηονται ςε πραγματικό χρόνο ςτθν οκόνθ του θλεκτρονικοφ μασ υπολογιςτι ι του κινθτοφ μασ τθλεφϊνου όπου κι αν βριςκόμαςτε, για να είμαςτε ενθμερωμζνοι κάκε ςτιγμι για τθν ενζργεια που χρθςιμοποιοφμε. Επιπρόςκετα, αφοφ εξετάςουμε τθν κατανάλωςι μασ και διαπιςτϊςουμε ότι είναι μεγαλφτερθ τθσ επικυμθτισ, ζχουμε τθ δυνατότθτα να από τθν ίδια εφαρμογι ςτο κινθτό μασ τθλζφωνο να απενεργοποιιςουμε όποιεσ ςυςκευζσ κζλουμε και να τθν δοφμε να μειϊνεται, και πάλι ςε πραγματικό χρόνο. 62

64 ΕΙΚΟΝΑ 5.4 ENERGY MONITOR ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ Θλικιωμζνοι Άτομα με κινθτικά προβλιματα Θ τεχνολογία του LightwaveRF μπορεί να φανεί χριςιμθ ςτουσ θλικιωμζνουσ ι ςε άτομα με κινθτικά προβλιματα, βοθκϊντασ και διευκολφνοντασ τθν κακθμερινι τουσ διαβίωςθ. Είναι εφκολθ ςτθ χριςθ, ενϊ θ δυνατότθτα τθλεχειριςμοφ κα λφςει πολλά από τα προβλιματά τουσ. Αςφρματα χειριςτιρια με μεγάλα κουμπιά μποροφν να τοποκετθκοφν κοντά ςτο κρεβάτι ι ςε μια πολυκρόνα, μειϊνοντασ ζτςι τθν ανάγκθ μετακίνθςισ τουσ μζςα ςτο ςπίτι. Οι πρίηεσ και οι διακόπτεσ μποροφν να κλειδωκοφν από εμάσ κακϊσ και να τουσ τθλεχειριςτοφμε, ελαχιςτοποιϊντασ τον κίνδυνο τραυματιςμο. Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ αιςκθτιρων PIR για να ανάβουν τα φϊτα ςτο διάδρομο ι ςε κάποιο άλλο δωμάτιο χωρίσ να χρειάηεται ο θλικιωμζνοσ ι οποιοδιποτε άλλο άτομο με κινθτικά προβλιματα να ανάψει τον διακόπτθ TALKINGPLUG Το TALKINGplug είναι μια τεχνολογία θ οποία επιτρζπει τθ μζτρθςθ τθσ ενζργειασ ςε κάκε βφςμα του ςπιτιοφ μασ. Ππωσ πλθροφορθκικαμε από τθν εταιρεία που το καταςκευάηει, εκτόσ από το ρεφμα μπορεί να μετριςει και τάςθ ζτςι μποροφμε να ζχουμε μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα του φορτίου μασ. Τα TALKINGplugs επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και με τον κεντρικό υπολογιςτι ζτςι ϊςτε να μποροφμε να μετροφμε, να παρακολουκοφμε, να ςυγκρίνουμε και να μεταβάλλουμε τθν 63

65 ενζργεια που χρθςιμοποιοφν όλεσ οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτο ςπίτι, το γραφείο και οπουδιποτε αλλοφ. Οι «ζξυπνεσ» αυτζσ πρίηεσ τοποκετοφνται πάνω ςτισ ςυμβατικζσ πριν ςυνδεκεί θ ςυςκευι, επιτρζποντασ ζτςι ςτο χριςτθ να μετριςει, να καταγράψει αλλά κυρίωσ να μειϊςει το ενεργειακό του αποτφπωμα. Το TALKINGplug ρυκμίηει ουςιαςτικά τθ χριςθ τθσ ενζργειασ μεταξφ τθσ παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ. Χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία RFID, αναγνωρίηει τισ ςυςκευζσ που ςυνδζονται ς αυτό, μετρά τθν ενεργεια που καταναλϊνουν και μεταδίδει τα δεδομζνα αςφρματα ςτο διαδίκτυο όπου ο χριςτθσ (είτε αυτόσ είναι ιδιϊτθσ είτε εργάηεται ςε μια εταιρεία - επιχείρθςθ) μπορεί να διαχειριςτεί και να ελζγξει τισ διάφορεσ ςυςκευζσ χρθςιμοποιϊντασ απλά ζνα περιθγθτι δικτφου. ΕΙΚΟΝΑ 5.5 ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ TALKINGPLUG Αυτό μπορεί να γίνει με τθ χριςθ του ZEROmeter τθσ ίδιασ εταιρείασ. [6] Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τθσ λειτουργίασ των διαφόρων ςυςκευϊν, δθλαδι να ορίςουμε από πριν πότε κα ανάψουν ι πότε κα ςβιςουν, ςε διάφορα 64

66 χρονικά διαςτιματα ςτα οποία δεν είναι απαραίτθτθ θ λειτουργία τουσ, εξοικονομϊντασ ζτςι ενζργεια άρα και χριματα. Μζςω του ZEROmeter o πελάτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ όςον αφορά τθν κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ κάκε ςυςκευισ ξεχωριςτά, το κόςτοσ λειτουργίασ τουσ αλλά και ςτον ζλεγχό τουσ. Θ πρόςβαςθ ςτο λογιςμικό αυτό είναι δυνατι μζςω μιασ μεγάλθσ γκάμασ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, από τον θλεκτρονικό μασ υπολογιςτι μζχρι μια οκόνθ αφισ εγκατεςτθμζνθσ ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ, ακόμα και από το ζξυπνο κινθτό μασ τθλζφωνο. ΕΙΚΟΝΑ 11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΣΟ ZEROMETER Χριςθ του TALKINGplug ςτισ επιχειριςεισ Με τθν αφξθςθ τουσ κόςτουσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, τισ καινοφριεσ νομοκεςίεσ αλλά και τθν απειλι λόγω του φαινομζνου του Θερμοκθπίου, οι εταιρείεσ προςπακοφν να μειϊςουν τα λειτουργικά κόςτθ και τθν κατανάλωςι τουσ ςε ενζργεια. Ρροσ το παρόν πολφ λίγα ζχουν γίνει για τθν πραγματοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων. Το TALKINGplug όμωσ μπορεί να ςυμβάλει αρκετά. Ο προϊςτάμενοσ κα μπορεί να γνωρίηει ανά πάςα ςτιγμι τθν κατανάλωςθ ςε θλεκτρικι ενζργεια του κάκε εργαηόμενου. Ζτςι, κα δίνονται κίνθτρα αλλά και κα υποχρεϊνονται οι εργαηόμενοι να ςυμβάλουν ςτθν εξοικονόμθςι τθσ ενϊ πριν ςυνζβαλλαν ςτθν επιδείνωςθ του προβλιματοσ. 65

67 ΕΙΚΟΝΑ 5.7 ΕΝΑΡΙΟ ΦΡΗΗ ΣΟΤ TALKING PLUG Ε ΕΝΑ ΓΡΑΥΕΙΟ Οφζλθ από τθ χριςθ του TALKINGplug Μείωςθ του κόςτουσ, εξοικονόμθςθ ενζργειασ και μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα Γνϊςθ τθσ κατανάλωςθσ τθσ κάκε ςυςκευισ Ραροχι κινιτρων ζτςι ϊςτε να προωκθκοφν και άλλοι τρόποι παρακολοφκθςθσ και μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ Ο κάκε εργαηόμενοσ ςτθν επιχείρθςθ γνωρίηει τθν προςωπικι του κατανάλωςθ ενζργειασ Πλοι οι αυτοματιςμοί ελζγχονται από το χριςτθ Εφκολθ εγκατάςταςθ, εγκακίςταται πάνω ςτισ υπάρχουςεσ πρίηεσ Με τθν χριςθ του θ απόςβεςθ του κόςτουσ εγκατάςταςθσ επιτυγχάνεται ταχφτατα και μακροπρόκεςμα κα επωφελθκοφμε οικονομικά ςε μεγάλο βακμό Βαςίηεται ςτο πρότυπο ΙΕΕΕ , κάτι που του εξαςφαλίηει αςφάλεια αξιοπιςτία, ταχφτθτα και μεγάλο εφροσ λειτουργίασ Θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ RFID δίνει τθ δυνατότθτα να παρακολουκοφμε και να ελζγχουμε τθν κατανάλωςθ κάκε ςυςκευισ ξεχωριςτά Δεν απαιτείται θ εγκατάςταςθ επιπλζον λογιςμικοφ Δραςτικι μείωςθ των αιχμϊν ςτθν καμπφλθ φορτίου Μετατρζπει τισ παλιζσ, ςυμβατικζσ ςυςκευζσ ςε ζξυπνεσ 66

68 Χριςθ του TALKINGplug ςτισ υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ (εταιρεία παροχισ θλεκτριςμοφ) Θ υπθρεςία παροχισ θλεκτριςμοφ πρζπει επειγόντωσ να βρει τρόπουσ ϊςτε να μειϊςει τθν κατανάλωςθ και να ομαλοποιιςει τθν καμπφλθ φόρτου τθσ, ϊςτε με τθ ςειρά τουσ να μειωκοφν και οι εκπομπζσ ρφπων από τα εργοςτάςια παραγωγισ. Οι ςθμερινζσ ςυςκευζσ δεν μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν πραγματοποίθςθ αυτοφ του ςτόχου αφοφ οι χριςτεσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκοφν τθν ενεργειακι τουσ κατανάλωςθ ζτςι ϊςτε να εκμεταλλευτοφν τισ περιόδουσ όπου θ τιμι τθσ κιλοβατϊρασ είναι χαμθλότερθ. Αυτό κα μποροφςε να γίνει αν εκςυγχρονιηόταν θ ενεργειακι υποδομι, κάτι που όμωσ είναι πολφ δφςκολο και οικονομικά αςφμφορο. Θα μποροφςαμε επίςθσ να αντικαταςτιςουμε τισ θλεκτρικζσ μασ ςυςκευζσ που να ζχουν αυτι τθ δυνατότθτα. Με τθ χριςθ του TALKINGplug όμωσ δε χρειάηεται να αντικαταςτιςουμε οφτε τισ παλιζσ ςυςκευζσ οφτε το παλιό δίκτυο με «ζξυπνο πλζγμα». ΕΙΚΟΝΑ 5.8 ΕΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ 5.4. OPEN ENERGY MONITOR ARDUINO Το Arduino είναι μια πλατφόρμα ανοικτοφ κϊδικα που βαςίηεται ςε ζνα ευζλικτο, εφκολο ςτθ χριςθ υλικό και λογιςμικό. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν επικοινωνία με το περιβάλλον με τθ χριςθ αιςκθτιρων και ζχει τθ δυνατότθτα ελζγχου φωτιςμοφ, κινθτιρων 67

69 και άλλων μθχανιςμϊν κίνθςθσ. Ο μικροελεγκτισ ςτθν πλακζτα προγραμματίηεται με τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Arduino και το αντίςτοιχο περιβάλλον ανάπτυξθσ. Μπορεί να λειτουργιςει αυτόνομα ι με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Τα ςυγκεκριμζνα ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα μποροφν να αγοραςτοφν ζτοιμα ι μποροφμε να τα ςυναρμολογιςουμε εμείσ για τθ χριςθ που κζλουμε. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ το κόςτοσ είναι αρκετά μεγάλο και ανζρχεται γφρω ςτα 200 ενϊ αν το προςαρμόςουμε ςτισ ανάγκεσ μασ, αγοράηοντασ μεμονωμζνα τα εξαρτιματα που κζλουμε, το κόςτοσ μειϊνεται ςθμαντικά. ΕΙΚΟΝΑ 5.8 ΠΛΑΚΕΣΑ ΒΑΙΜΕΝΗ Ε ARDUINO Ο τρόποσ λειτουργίασ του OpenEnergyMonitor για τθν παρακολοφκθςθ τθσ κατανάλωςθσ του ςπιτιοφ φαίνεται ςτο ςχιμα. ΕΙΚΟΝΑ 5.9 PROJECT OPEN ENERGY MONITOR 68

70 To εν λόγω project είναι μια προςπάκεια παρακολοφκθςθσ τθσ ενζργειασ μζςω εφαρμογϊν ανοικτοφ λογιςμικοφ το οποίο κα είναι ςυμβατό με το Arduino που αναφζραμε πιο πριν. Το όλο ςφςτθμα κα αποτελζιται από τζςςερα κομμάτια : το emontx, το emonglcd, το emonbase και το emoncms. Το emonτχ είναι ζνασ χαμθλισ ιςχφοσ, αςφρματο ςθμείο παρακολοφκθςθσ τθσ ενζργειασ. Ζχει ςχεδιαςκεί ζτςι ϊςτε να αντιλαμβάνεται δεδομζνα από πολλοφσ αιςκθτιρεσ όπωσ ρεφματοσ, κερμοκραςίασ και μετρθτι παλμϊν εξόδου.μπορεί να τροφοδοτείται από 2 ΑΑ μπαταρίεσ ι με ςφνδεςθ USB τθσ οποίασ θ τάςθ είναι 5V. Κατά τθν τροφοςία μζςω USB ο ρυκμιςτισ τάςθσ που βρίςκεται ςτθν πλακζτα μειϊνει τθν τάςθ ςτα 3.3V. Το emontx βαςίηεται ςτον μικροεπεξεργαςτι ATmega328 των 8 bit. Ο ςχεδιαςμόσ είναι βαςιςμζνοσ ςτθν πλακζτα JeeNode, και είναι ανοικτοφ κϊδικα αλλά και επεκτάςιμοσ με επιπλζον βφςματα. ΕΙΚΟΝΑ 5.10 ΠΛΑΚΕΣΑ EMONTX Το emonbase είναι μια ςυςκευι ςυνδεδεμζνθ ςτο δίκτυο θ οποία λαμβάνει τα δεδομζνα παρακολοφκθςθσ τθσ ενζργειασ από το emontx και τα ςτζλνει ςε ζνα απομακρυςμζνο ι τοπικό διακομιςτι, ο οποίοσ είναι και αυτόσ ςυνδεδεμζνοσ ςτο δίκτυο, για καταγραφι και οπτικοποίθςθ. Αυτόσ ο διακομιςτισ κα μποροφςε για παράδειγμα να είναι το emoncms, ςτο οποίο κα αναφερκοφμε πιο κάτω. 69

71 Θ emonglcd είναι μια αςφρματθ οκόνθ για τθν προβολι των διαφόρων μετριςεων και είναι επίςθσ βαςιςμζνθ ςτον μικροεπεξεργαςτι ATmega328. Διακζτει μια οκόνθ 128x64 και μια αςφρματθ μονάδα για να λαμβάνει δεδομζνα από το emontx ι το emonbase. ΕΙΚΟΝΑ 5.11 ΟΘΟΝΗ EMONGLCD Το emoncms είναι μια διαδικτυακι εφαρμογι ανοικτοφ κϊδικα για τθν επεξεργαςία, καταγραφι και οπτικοποίθςθ τθσ κερμοκραςίασ και άλλων περιβαλλοντικϊν δεδομζνων. Επιτρζπει τθν μετατροπι και τθν επεξεργαςία πριν τθν αποκικευςθ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ταξινόμθςθσ των δεδομζνων, όπωσ ςε KW ανά θμζρα, και πολλοί τρόποι προβολισ τουσ, όπωσ ιςτόγραμμα. ΕΙΚΟΝΑ 5.12 ΕΥΑΡΜΟΓΗ EMONCSM 70

72 6. ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ Το κόςτοσ μίασ εγκατάςταςθσ ζξυπνου ςπιτιοφ ποικίλει ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του πελάτθ, τθ κατάςταςθ τθσ καλωδιακισ υποδομισ και το μζγεκοσ του κτιρίου - κατοικίασ. Οι απαιτιςεισ του πελάτθ διακρίνονται ςτον αρικμό των ελεγχόμενων φορτίων αλλά και το πλικοσ των λειτουργιϊν του αυτοματιςμοφ ςπιτιοφ. Πςο πιο μεγάλο είναι ζνα ςπίτι, τόςο περιςςότερα είναι τα φωτιςτικά ςθμεία, οι ηϊνεσ κζρμανςθσ, οι χϊροι κάλυψθσ από το ςφςτθμα αςφαλείασ, επιβαρφνοντασ ζτςι το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ κατοικίασ. Επίςθσ, οι λειτουργίεσ αυτοματιςμοφ ποικίλουν και ορίηονται μόνο από τισ ανάγκεσ και απαιτιςεισ του ιδιοκτιτθ. Λειτουργίεσ όπωσ απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ μζςω internet ι μζςω SMS, ζλεγχοσ μζςω οκονϊν αφισ, ενοποίθςθ ςυςτιματοσ αςφαλείασ με το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ κατοικίασ, διαχείριςθ φωτιςμοφ με ανιχνευτζσ παρουςίασ, επθρεάηουν το κόςτοσ του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ. Θ καλωδιακι υποδομι του κτιρίου - κατοικίασ είναι ζνασ κρίςιμοσ παράγοντασ που κακορίηει τθ δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ενόσ ςφγχρονου δικτφου πάνω ςτο οποίο κα αναπτυχκεί το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ κατοικίασ. Πλοι αυτοί οι παράγοντεσ επθρεάηουν το τελικό κόςτοσ τθσ εφαρμογισ. Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ζνα παράδειγμα ζξυπνου ςπιτιοφ ςτο οποίο χρθςιμοποιικθκε ςυνδυαςμόσ των τεχνολογιϊν Bus, Zigbee και PLC με εξοπλιςμό από τθν εταιρεία Legrand αλλά και με τα προϊόντα των εταιρειϊν LightwaveRF και TalkingPlug. Επίςθσ γίνεται μια προςπάκεια υλοποίθςθσ μζςω ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων τα οποία μποροφμε να αγοράςουμε ζτοιμα ι να φτιάξουμε μόνοι μασ και είναι βαςιςμζνα ςε ανοικτό κϊδικα. Στο τζλοσ υπολογίςτθκε προςεγγιςτικά το κόςτοσ για τθν κάκε μζκοδο. Ραρακάτω φαίνονται τα προϊόντα που κα εγκαταςτακοφν, ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ του ςπιτιοφ. 6.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΤΠΝΟΤ ΠΙΣΙΟΤ Για να αναπτφξουμε τισ ιδζεσ για τθν αυτοματοποίθςθ, χρθςιμοποιιςαμε τισ εικόνεσ από το ζξυπνο ςπίτι που ζχει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ θ εταιρεία Legrand, για τθν παρουυςίαςθ των προϊόντων τθσ.[7] Αποτελείται από 5 δωμάτια, το ςαλόνι, θ κουηίνα, το γραφείο, ζνα υπνοδωμάτιο και το μπάνιο. Επίςθσ λαμβάνουμε υπόψιν μασ τθν είςοδο του ςπιτιοφ κακϊσ και τον εξωτερικό χϊρο αφοφ και ςτουσ 2 αυτοφσ χϊρουσ κα τοποκετθκοφν αυτοματιςμοί. 71

73 Το ςπίτι κα χωρίηεται ςε 6 ηϊνεσ κερμοκραςίασ, μία για κάκε δωμάτιο και μία για τουσ διαδρόμουσ. Τα δωμάτια διακζτουν ςτο ςφνολό τουσ 20 πρίηεσ ςτισ οποίεσ κα ςυνδεκοφν ςυςκευζσ των οποίων κα κζλουμε να μετριςουμε τθν κατανάλωςι τουσ. Αυτό κα γίνει αρχικά παίρνοντασ μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ από μια ελλθνικι εταιρεία, τθν Legrand, και ςτθν ςυνζχεια κα δοκιμάςουμε να ςυνδυάςουμε τεχνολογίεσ βαςιςμζνεσ ςε δοκιμαςτικζσ πλακζτεσ (evaluation boards) όπωσ είναι για παράδειγμα το Arduino. Οι πλακζτεσ αυτζσ κα προγραμματιςτοφν αλλά και κα παρακολουκοφνται χρθςιμοποιϊντασ εφαρμογι ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι χρθςιμοποιϊντασ λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα. EIKONA 6.1 ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΙΣΙΟΤ 72

74 EIKONA 6.2 ΕΙΟΔΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ EIKONA 6.3 ΑΛΟΝΙ 73

75 EIKONA 6.4 ΚΟΤΖΙΝΑ EIKONA 6.5 ΓΡΑΥΕΙΟ 74

76 EIKONA 6.6 ΤΠΝΟΔΨΜΑΣΙΟ EIKONA 6.7 ΜΠΑΝΙΟ 75

77 EIKONA 6.8 ΕΞΨΣΕΡΙΚΟ ΦΨΡΟ 6.2. LEGRAND ΓΕΝΙΚΑ 1 Σροφοδοτικό (για τθν τροφοδότθςθ των ςυςκευϊν ςτθν τάςθ λειτουργίασ των 27V) 1 οκόνθ αφισ 10 (για τον πλιρθ ζλεγχο ςεναρίων τθσ κατοικίασ και τθν επίβλεψθ τθσ εγκατάςταςθσ) + 1 ρελζ ελεγχου ςεναρίων 1 web server TCP/IP (επιτρζπει τθν επικοινωνία μεταξφ τθσ εγκατάςταςθσ και ενόσ δικτφου TCP/IP, κακϊσ και τον απομακρυςμζνο ζλεγχο και τθν επιτιρθςθ των φορτίων) [8] 1 λογιςμικό επίβλεψθσ (επιτρζπει τον τοπικό χειριςμό των λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ μζςω ενόσ υπολογιςτι και τθν παρακολοφκθςι τουσ ςε πραγματικό χρόνο) 76

78 1 προγραμματιςτι κακοριςμζνων ςεναρίων (επιτρζπει τθν παραμετροποίθςθ μζχρι 300 ςεναρίων ςε προκακοριςμζνεσ ςυνκικεσ και χρονικζσ ςτιγμζσ) Εξοπλιςμόσ για μζτρθςθ κατανάλωςθσ Πλεσ οι ενδείξεισ προβάλλονται ςτθν οκόνθ 10 Κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ 1 δείκτθ κατανάλωςθσ με μεταςχθματιςτι ζνταςθσ (ςφνδεςθ ςτο μονοφαςικό θλεκτρονικό μετρθτι) Κατανάλωςθ νεροφ 1 interface μετρθτϊν αερίου και νεροφ (ςφνδεςθ ςτο ςυμβατικό μετρθτι νεροφ) Κατανάλωςθ αερίου 1 interface μετρθτϊν αερίου και νεροφ (ςφνδεςθ ςτο ςυμβατικό μετρθτι αερίου) Εξοπλιςμόσ για ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ ςε 6 ηϊνεσ 6 κερμοςτάτεσ ηϊνθσ 1 κεντρικι μονάδα διαχείριςθσ κερμοκραςίασ 6 ρελζ ελζγχου 2 ανεξάρτθτων εξόδων Περιγραφι προϊόντοσ Σεμάχια Σιμι/τεμάχιο * + φνολο * + Σροφοδοτικό Οκόνθ αφισ Ρελζ ελζγχου ςεναρίων Web server TCP/IP Λογιςμικό επίβλεψθσ Προγραμματιςτισ κακορ. εναρίων Δείκτθσ κατανάλωςθσ με Μ ζνταςθσ Interface μετρθτϊν αερίων και νεροφ Θερμοςτάτθσ ηϊνθσ Κεντρικι μονάδα διαχείριςθσ κερμοκραςίασ Ρελζ ελζγχου 2 ανεξάρτθτων εξόδων υνολικι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ)

79 ΕΙΟΔΟ ΠΙΣΙΟΤ Αςύρματοσ διακόπτησ, μπορεύ να τοποθετηθεύ ςτον τούχο κοντϊ ςτην κεντρικό εύςοδο. Υεύγοντασ από το ςπύτι δύνει εντολό ςε όλουσ τουσ διακόπτεσ ελϋγχου να ςβόςουν όλα τα φώτα και να κατεβϊςουν όλα τα ρολϊ. Μπαύνοντασ ςτο ςπύτι, επιτρϋπει να ανϊψουν ςυγκεκριμϋνα φώτα και να ανϋβουν τα ρολϊ που θϋλουμε εμεύσ. Περιγραφι προϊόντοσ Σεμάχια Σιμι/τεμάχιο * + φνολο * + Διακόπτθσ 4 ςεναρίων Ρελζ ελζγχου ςεναρίων υνολικι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ) ΑΛΟΝΙ Μπορούμε να ϋχουμε κοινό πρόςβαςη ςε Internet, τηλεόραςη και τηλϋφωνο ςε κϊθε δωμϊτιο. Φρηςιμοποιεύται για ϋλεγχο του ςπιτιού μασ από απόςταςη. Μπορούμε να ϋχουμε τον ϋλεγχο από απόςταςη μϋςω κινητού τηλεφώνου ό υπολογιςτό. 78

80 Επιτρϋπει τη δημιουργύα διαφορετικών ςεναρύων φωτιςμού. Μπορούμε να δημιουργόςουμε τον κατϊλληλο φωτιςμό για κϊθε περύςταςη με το πϊτημα ενόσ μόνο κουμπιού. Επιτρϋπει τη δημιουργύα διαφορετικών ςεναρύων. Μπορούμε να ελϋγχουμε τα διαφορετικϊ ςενϊρια φωτιςμού από απόςταςη, από την ϊνεςη του καναπϋ μασ. 4 Ρολά 4 Φωτιςτικά Περιγραφι προϊόντοσ Σεμάχια Σιμι/τεμάχιο * + φνολο * + Διακόπτεσ ρολϊν Ρελζ 4 εξόδων 2 ςτοιχείων Διακόπτεσ φωτιςτικϊν Ρελζ 2 εξόδων 2 ςτοιχείων Διακόπτθσ 4 ςεναρίων Ρελζ ελζγχου ςεναρίων Πρίηα internet/tv/ τθλεφϊνου + ςοφκο Κάμερα παρακολοφκθςθσ Σθλεχειριςτιριο Δζκτθσ IR υνολικι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ)

81 ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟ Αςύρματοσ, τοποθετεύται ςτον τούχο κοντϊ ςτην πόρτα του υπνοδωματύου. Επιτρϋπει τη δημιουργύα και τον ϋλεγχο 4 διαφορετικών ςεναρύων φωτιςμού. Μπορούμε να ελϋγχουμε τα φώτα και τα ρολϊ μπαύνοντασ ςτο δωμϊτιο. Ανϊβουν όλα τα φώτα ςε όλο το ςπύτι και ανούγουν τα ρολϊ του δωματύου αμϋςωσ με μια κύνηςη. Μπορούμε να ανϊψουμε τα φώτα όλου του ςπιτιού και να ανούξουμε τα ρολϊ με το πϊτημα ενόσ κουμπιού εϊν ακούςουμε ύποπτουσ όχουσ. Επιτρϋπει τη δημιουργύα και τον ϋλεγχο 6 διαφορετικών ςεναρύων φωτιςμού. Μπορούμε να λειτουργούμε όλα τα ρολϊ και να ελϋγχουμε όλα τα φώτα από το κρεβϊτι μασ. 2 Ρολά 3 Φωτιςτικά Περιγραφι προϊόντοσ Σεμάχια Σιμι/τεμάχιο * + φνολο * + Διακόπτεσ ρολϊν Ρελζ 4 εξόδων 2 ςτοιχείων Διακόπτεσ φωτιςτικϊν Ρελζ 2 εξόδων 2 ςτοιχείων Διακόπτθσ ςεναρίων Ρελζ ελζγχου ςεναρίων Επιτραπζηιο τθλεχειριςτιριο υνολικι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ)

82 ΚΟΤΗΙΝΑ Ανιχνεύει την παρουςύα αερύου, όπωσ βουτϊνιο, προπϊνιο και φυςικό αϋριο. Επιτρϋπει τη διακοπό τησ παροχόσ αερύου (ηλεκτροβϊνα). Μπορούμε να ειδοποιούμαςτε ςε περύπτωςη διαρροόσ αερύου. Επιτρϋπει τον ϋλεγχο φωτιςμού, ρολών και τεντών χωρύσ ειδικό καλωδύωςη. Μπορούμε να προςθϋςουμε ϋνα διακόπτη οπουδόποτε μϋςα ςτο δωμϊτιο, όποτε το θελόςουμε. Επιτρϋπει τη δημιουργύα και τον ϋλεγχο 6 διαφορετικών ςεναρύων φωτιςμού. Μπορούμε να προςθϋςουμε ϋνα τηλεχειριςτόριο οπουδόποτε μϋςα ςτο δωμϊτιο, όποτε το θελόςουμε. Μϋςω αιςθητόρα μπορεύ να ανιχνεύςει την παρουςύα υγρού. Ειδοποιεύ τοπικϊ και επιτρϋπει τη διακοπό τησ παροχόσ νερού ςε ςυνδυαςμό με το κατϊλληλο υδραυλικό ςύςτημα. Μπορούμε να ειδοποιούμαςτε αν ξεχειλύςει η γούρνα, το πλυντόριο πιϊτων ό ρουχων ό ακόμη και το ψυγεύο. 2 ρολά 2 φωτιςτικά 3 πρίηεσ 230V (για τθ ςφνδεςθ πλυντθρίου ροφχων, πιάτων και φοφρνου και αυτόματο ζλεγχό τουσ) 81

83 Περιγραφι προϊόντοσ Σεμάχια Σιμι/τεμάχιο * + φνολο * + Διακόπτεσ ρολϊν Ρελζ 4 εξόδων 2 ςτοιχείων Διακόπτεσ φωτιςτικϊν Ρελζ 2 εξόδων 2 ςτοιχείων Διακόπτθσ ςεναρίων Ρελζ ελζγχου ςεναρίων Επιτραπζηιο τθλεχειριςτιριο πρίηεσ 230V Ανιχνευτισ αερίου ανιχνευτισ νεροφ (υγραςίασ) υνολικι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ) ΒΕΡΑΝΣΑ-ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Επικοινωνεύ ςτϋλνοντασ εντολϋσ ςτουσ διακόπτεσ τησ επιλογόσ μασ. Επιτρϋπει τη δημιουργύα 4 διαφορετικών ςεναρύων φωτιςμού. Μπορούμε να ςβόςουμε όλα τα φώτα και να κλεύςουμε τα ρολϊ με μια μόνο κύνηςη φεύγοντασ από το ςπύτι. Για τον ϋλεγχο των τεντών ανϊλογα με τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ (όλιοσ/αϋρασ). Ο αιςθητόρασ τοποθετεύται ςτη ςκεπό ό ςτη βερϊντα, εύναι αςύρματοσ και λειτουργεύ χωρύσ μπαταρύεσ χρηςιμοποιώντασ ηλεκτρικό ενϋργεια. Μπορούμε να ελϋγχουμε τισ τϋντεσ τησ κατοικύασ ανϊλογα με τον όλιο ό τον ϊνεμο. Ιδανικό για τον ομαδικό ϋλεγχο των ρολών με μύα μόνο κύνηςη. Δυνατότητα προςθόκησ όςων χειριςτηρύων απαιτεύ ο χώροσ. Μπορούμε να ςβόςουμε όλα τα φώτα και να κλεύςουμε όλα τα ρολϊ με μια κύνηςη φεύγοντασ από το ςπύτι. 82

84 1 διακόπτθ ςεναρίων 1 ρελζ ελζγχου ςεναρίων 1 ανιχνευτισ αζρα ιλιου (για άνοιγμα κλείςιμο των τεντϊν όταν ζχει θλιοφάνεια ι άνεμο αντίςτοιχα) Περιγραφι προϊόντοσ Σεμάχια Σιμι/τεμάχιο * + φνολο * + Διακόπτθσ ςεναρίων Ρελζ ελζγχου ςεναρίων Ανιχνευτισ αζρα ιλιου υνολικι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ) ΓΡΑΦΕΙΟ Επιτρϋπει το ϊνοιγμα και τη ρύθμιςη τησ ϋνταςησ τησ μουςικόσ που παύζεται ςτο ςτερεοφωνικό ςε οποιοδόποτε δωμϊτιο ςου ςπιτιού. Απαιτεύται ειδικό καλωδύωςη. Μπορούμε να ακούμε μουςικό από το ςτερεοφωνικό μασ ςε διαφορετικϊ δωμϊτια του ςπιτιού Μπορούμε να ϋχουμε κοινό πρόςβαςη ςε Internet, τηλεόραςη και τηλϋφωνο ςε κϊθε δωμϊτιο. 83

85 Σοποθετεύται δύπλα ςε κϊθε παρϊθυρο. Μπορούμε να προςθϋςουμε ϋνα χειριςτόριο ρολών ςτο χειριςμό των ςεναρύων φωτιςμού. 2 ρολά 2 φωτιςτικά Περιγραφι προϊόντοσ Σεμάχια Σιμι/τεμάχιο * + φνολο * + Διακόπτεσ ρολϊν Ρελζ 4 εξόδων 2 ςτοιχείων Διακόπτεσ φωτιςτικϊν Ρελζ 2 εξόδων 2 ςτοιχείων Χειριςτιριο μετάδοςθσ ιχου Πρίηα internet/tv/ τθλεφϊνου + ςοφκο υνολικι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ) ΜΠΑΝΙΟ Μϋςω αιςθητόρα μπορεύ να ανιχνεύςει την παρουςύα υγρού. Ειδοποιεύ τοπικϊ και επιτρϋπει τη διακοπό τησ παροχόσ νερού ςε ςυνδυαςμό με το κατϊλληλο υδραυλικό ςύςτημα. Μπορούμε να ειδοποιούμαςτε αν ξεχειλύςει ο νιπτόρασ ό η μπανιϋρα μασ. 84

86 Ιδανικόσ για το μπϊνιο ό την κουζύνα. Μπορούμε να ακούμε μουςικό ςτο μπϊνιο. Εγκαθύςταται ςτο διϊδρομο, ειδoποιεύ με οπτικό και ηχητικό ςόμα όταν ανιχνευθεύ βλϊβη ςε κϊποιο από τουσ ανιχνευτϋσ. υνδυϊζεται με τον ανιχνευτό παρουςύασ νερού. 3 φωτιςτικά Περιγραφι προϊόντοσ Σεμάχια Σιμι/τεμάχιο * + φνολο * + Διακόπτεσ φωτιςτικϊν Ρελζ 2 εξόδων 2 ςτοιχείων ανιχνευτισ παρουςίασ νεροφ ραδιοφωνικόσ δζκτθσ αναμεταδότθσ ςιματοσ ςυναγερμοφ υνολικι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ) 673 υνολικό κόςτοσ του ςπιτιοφ : Ευρϊ Το κόςτοσ τθσ εγκατάςταςθσ αυτοματιςμϊν ςτο πιο πάνω παράδειγμα φαίνεται απαγορευτικό και αυτό οφείλεται ςτο ότι προςπακιςαμε να ςυνδυάςουμε όςο πιο πολλζσ από τισ δυνατότθτεσ του ζξυπνου ςπιτιοφ, όςον αφορά τον αυτοματιςμό του και τθ δθμιουργία ςεναρίων. Επίςθσ διακζτει τθ δυνατότθτα απομακρυςμζνου ζλεγχου και επιτιρθςθσ των φορτίων, αν και αυτό προχποκζτει τθ χριςθ ενόσ διακομιςτι δικτφου που αυξάνει κατά πολφ το κόςτοσ. Ρροφανϊσ είναι δυνατό να φζρουμε εισ πζρασ μια απλοφςτερθ και οικονομικότερθ υλοποίθςθ θ οποία όμωσ δεν κα ανταποκρίνεται ςε τόςο υψθλζσ απαιτιςεισ. Στα κετικά του εγχειριματοσ αυτοφ είναι ότι μποροφμε να πάρουμε όλεσ τισ 85

Σο θλεκτρικό κφκλωμα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα Σο θλεκτρικό κφκλωμα Για να είναι δυνατι θ ροι των ελεφκερων θλεκτρονίων, για να ζχουμε θλεκτρικό ρεφμα, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ ενόσ κλειςτοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ. Είδθ κυκλωμάτων Σα κυκλϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι 2.1 Ο Προςωπικόσ Υπολογιςτήσ εςωτερικά Σροφοδοτικό, Μθτρικι πλακζτα (Motherboard), Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (CPU), Κφρια Μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Η ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων αποτελεί ςτθ ςθμερινι εποχι επιτακτικι ανάγκθ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Συςκευζσ τθλεπικοινωνιϊν και δικτφωςθσ:

Συςκευζσ τθλεπικοινωνιϊν και δικτφωςθσ: Συςκευζσ τθλεπικοινωνιϊν και δικτφωςθσ: Σειριακι Θφρα (1/2): Σειριακι Θφρα Σειριακι (2/2): Σειριακι Θφρα Σειριακι Θφρα (1/2): Σειριακι Θφρα Ακροδζκτεσ Σειριακισ Θφρασ Σειριακι Θφρα Dial Up Mo.dem: Mo.dem:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Μεταγωγισ Δεδομζνων

Δίκτυα Μεταγωγισ Δεδομζνων Δίκτυα Μεταγωγισ Δεδομζνων Χ.25 (1/9): Πρόκειται για ζνα πρωτόκολλο τθσ ITU για δίκτυα WAN, το οποίο κακορίηει πωσ ςυνδζονται οι ςυςκευζσ του χριςτθ και του δικτφου. Είναι ανεξάρτθτο από τον τφπο των ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί Ρρόγραμμα-ιόσ (virus), Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα αςφαλείασ (backup), Χάκερ (hacker) Είναι οι αποκθκευμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Modem/Router IP, ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2

Modem/Router IP, ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2 Modem/Router IP, ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2 Εξωτερικι IP: Εξωτερική IP είναι θ IP που ζχει οποιαδιποτε ςυςκευι ςυνδζεται απευκείασ ςτο Internet, (πχ το Router ι το κινθτό μασ με 3G/4G). Αυτι θ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Τμήμα Μησανικών Πληποφοπικήρ, Τ.Ε.Ι. Ηπείπος Ακαδημαϊκό Έτορ 2016-2017, 6 ο Εξάμηνο Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Διδάςκων Τςιακμάκθσ Κυριάκοσ, Phd MSc in Electronic Physics (Radioelectrology)

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Σπφροσ Καρφτςασ Οικονομολόγοσ M.Sc. Τμιμα Γεωκερμικισ Ενζργειασ Σκοπόσ ζρευνασ 1. Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Εγκατάςταςη κυκλωμάτων φωτιςμοφ 2 Μια λάμπα που λειτουργεί με ζναν διακόπτη Αυτό είναι το ευκολότερο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί)

TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί) TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ τθ κζςθ μασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 03 Bluetooth Wireless Handset + Base. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ

Moshi Moshi 03 Bluetooth Wireless Handset + Base. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ Moshi Moshi 03 Bluetooth Wireless Handset + Base Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 03 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Γιατί να μάκετε για τθν επιλογι λζβθτα; Για να ζχετε τθν καλφτερθ δυνατι λφςθ για το ςπίτι ςασ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Είδη λζβητα υμβατικοί

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server Παραμετροποίηση Galaxy Application Server 1 Παραμετροποίηςη Galaxy Application Server Για τθν γριγορθ παραμετροποίθςθ του application server του Galaxy υπάρχει το Glx.Config.exe. Άλλο ςθμείο όπου μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Νίκοσ Αναςταςάκθσ 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Περιγραφή Σο είναι λογιςμικό προςομοιϊςεων που ςτθρίηει τθν λειτουργία του ςε μακθματικά μοντζλα. ε αντίκεςθ με άλλα λογιςμικά (π.χ. Interactive Physics, Crocodile

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ επιλογών διαμόρφωςησ εγγραφών Εςόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με το: - πϊσ να αιςκάνεςτε άνετα ςτο ςπίτι - τι μετριςεισ μπορείτε να κάνετε ϊςτε να μειϊςετε τουσ λογαριαςμοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα