ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Χαϊδάρι, 5 Μαρτίου 20 «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι στόχοι της Υ ηρεσίας είναι:. Η αροχή Πρωτοβάθµιας, ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Τεκµηριωµένης Φροντίδας, στα άτοµα ου νοσηλεύονται στο Νοσοκοµείο, σ αυτά ου ροσέρχονται στο Τµήµα Ε ειγόντων Περιστατικών και στα Εξωτερικά Ιατρεία, σύµφωνα µε τις αρχές, τη µεθοδολογία της νοσηλευτικής ε ιστήµης και τον κώδικα της εοντολογίας. 2. Η εξασφάλιση ετοιµότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τοµείς του Νοσοκοµείου για την κάλυψη των ε ειγόντων εριστατικών και την αντιµετώ ιση ενδεχοµένων µαζικών καταστροφών ή α ρόσµενων συµβάντων. 3. Η στελέχωση των νοσηλευτικών τοµέων, µε βάση τους διεθνείς καθιερωµένους δείκτες στελέχωσης, ου είναι α όλυτα σύµφωνη µε τις ροβλε όµενες θέσεις των οργανισµών των Νοσοκοµείων ή της Υγειονοµικής Μονάδας, δηλαδή ανάλογο σε αριθµό και αραδεκτή σύνθεση ε ι έδων νοσηλευτικού ροσω ικού για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών φροντίδας των αρρώστων σε 24ωρη βάση. Συγκεκριµένα να ροβλέ εται η δίκαιη αναλογική σχέση Νοσηλευτών ρος Βοηθούς Νοσηλευτών µε οσοστό 2 Νοσηλευτές ρος Βοηθό Νοσηλευτή. 4. Η άσκηση α οτελεσµατικής νοσηλευτικής διοίκησης νοσηλευτικών τοµέων, καθώς και ο ρογραµµατισµός και ο έλεγχος των αρεχοµένων υ ηρεσιών, σύµφωνα µε τα καθιερωµένα κριτήρια οιότητας και ασφάλειας. 5. Η οργάνωση και υλο οίηση εκ αιδευτικών νοσηλευτικών ρογραµµάτων για α όκτηση εµ ειριών νοσηλευτικής κατάρτισης, την εφαρµογή ρογραµµάτων συνεχιζόµενης εκ αίδευσης και την υ οστήριξη ρογραµµάτων κλινικής εµ ειρίας.

2 6. Η ανά τυξη, η εκ όνηση και η υ οστήριξη ερευνητικών ρογραµµάτων για την βελτίωση των αρεχόµενων υ ηρεσιών. 7. Η συµµετοχή της σε διε ιστηµονικά ερευνητικά ρογράµµατα του Νοσοκοµείου. 8. Η α ό κοινού συνεργασία µε τις άλλες υ ηρεσίες του Νοσοκοµείου για την α οτελεσµατικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκοµείου καθώς και µε άλλα νοσοκοµεία και φορείς αροχής φροντίδας, µε σκο ό την ενιαία αροχή Φροντίδας (κλινικές, οδηγίες, ρωτόκολλα). 9. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκοµείου ό ως καθορίζονται α ό τις Νοµοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Νοσοκοµείου και τις α οφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κύριο λειτουργικό ρόβληµα της Υ ηρεσίας αρέµεινε και το ροηγούµενο έτος η υ οστελέχωση της Υ ηρεσίας, αρά την ουσιαστικά λήρη ανά τυξη των ροβλε όµενων κλινών, και η α ότοκος δυσκολία στην αροχή οιοτικής φροντίδας στους νοσηλευόµενους αρρώστους αλλά και στην ανά τυξη ρογραµµάτων εκ αίδευσης και ε ιστηµονικής εξέλιξης του ροσω ικού. Σε ε ί εδο στελεχών, η Υ ηρεσία λειτούργησε µε µόλις δύο α ό τους ε τά, ου ροβλέ ονται α ό τον οργανισµό, Προϊστάµενους Τοµέων, το οθετηµένους µετά α ό κρίσεις και δύο Προϊστάµενους µε ανάθεση καθηκόντων α ό το ιοικητικό Συµβούλιο. Τον Αύγουστο µε νέα Α όφαση.σ. και της 2 ης.υ.π.π.α ανέλαβε ε ι λέον ένας καθήκοντα Προϊστάµενου Νοσηλευτικού Τοµέα, ο ο οίος όµως κάλυψε το κενό ου ροέκυψε έ ειτα α ό την α οχώρηση ενός Τοµεάρχη µε συνταξιοδότηση. Στο οργανόγραµµα ου ακολουθεί αρουσιάζεται ο διαχωρισµός των τµηµάτων στους ε τά νοσηλευτικούς τοµείς, καθώς ε ίσης τα τµήµατα ευθύνης του κάθε Προϊστάµενου Νοσηλευτικού Τοµέα, ό ως αυτά ισχύουν α ό τον Αύγουστο έως και σήµερα.

3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ Το έτος 200 ό ως φαίνεται και α ό τους ίνακες στελέχωσης των νοσηλευτικών τµηµάτων ου ακολουθούν ( ίνακας & 2, γραφήµατα, 2 & 3), το ροσω ικό αυξήθηκε ελάχιστα, καθώς αρά τις ροσελεύσεις νέου ροσω ικού, οι α οχωρήσεις και αυτό το έτος αρέµειναν σε ιδιαίτερα αυξηµένα ε ί εδα, µε τελικό α οτέλεσµα η δύναµη του ροσω ικού να αραµένει σχεδόν αµετάβλητη. Το γεγονός αυτό δυστυχώς, ό ως και κατά τα αρελθόντα έτη, υ οχρέωσε την Νοσηλευτική Υ ηρεσία σε αυστηρά διαχειριστικό έργο, και τη συχνή µετακίνηση νοσηλευτικού ροσω ικού στα διάφορα νοσηλευτικά τµήµατα ροκειµένου να καλύ τονται οι ανάγκες ό ως αυτές διαµορφωνόντουσαν κάθε φορά. Αυτό είχε ως α οτέλεσµα την α οµύζηση των ανθρω ίνων όρων µε ε ακόλουθο την ψυχική και σωµατική κό ωση του νοσηλευτικού ροσω ικού. Οι συνεχόµενες ροσελεύσεις και α οχωρήσεις ροσω ικού κατέστησαν α αραίτητη τη µετακίνηση του νοσηλευτικού ροσω ικού, την ε αναξιολόγηση των αναγκών, την εκ αίδευση του νεοεισερχόµενου ροσω ικού σε ειδικές και δυσχερείς συνθήκες και λήθος άλλως ενεργειών.

4 Πίνακας : ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 200 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΠΕ ΝΟΣ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ν.Υ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΕ ΝΟΣ. ΤΕ ΜΑΙΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚ. Ε Α. ΝΟΣ. ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ν.Υ. & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ Ν.Υ. ΓΙΑ 24ΩΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 0 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 5 5 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (02) & ΜΟΝΑ Α HIV Β' ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (03) Β' ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (04) & ΜΟΝΑ Α ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (05) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΝΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (07) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 8+3 ολ. 8+3 ολ. 3 4 ΜΟΝΑ Α ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΟΝΑ Α ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6+0 ολ. 6+0 ολ. 3 5 Β' ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (06) Β' ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (08) ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 αιθ. 2 αιθ. 8 2 ΜΟΝΑ Α ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α' ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (4) ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

5 Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 4+7 ολ. 4+7 ολ. 4 6 Β' ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 4 αιθ. 5 αιθ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΤΕΠ 2 αιθ. 2 αιθ. 2 4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 5 αιθ. 5 αιθ. 7 8 Γ' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ αιθ. 2 αιθ Γ' ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΑ Α ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ & ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ωρη εφηµ. 9ωρη εφηµ Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ + ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ 5 4 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 3 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 3 ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 4 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Α' ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (5) 30 0 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 5 0 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (09) 34 0 ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙ ΩΝ 6 0 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 9 0 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6 Πίνακας 2: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 200 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΠΕ ΝΟΣ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ν.Υ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΕ ΝΟΣ. ΤΕ ΜΑΙΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚ. Ε Α. ΝΟΣ. ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ 2 3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ν.Υ. & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2 3 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ Ν.Υ. ΓΙΑ 24ΩΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 0 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 2 2 ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 5 5 ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 2 ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (02) & ΜΟΝΑ Α HIV Β' ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (03) Β' ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (07) Β' ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (04) & ΜΟΝΑ Α ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (05) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΝΟΥ Β' ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (06) Β' ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (08) Α' ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (4) ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ' ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

7 ΕΡΓ. ΗΕΓ ΠΑΙ ΩΝ Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 4+7 ολ. 4+7 ολ. 4 6 ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΜΟΝΑ Α ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 8+3 ολ. 8+3 ολ. 2 3 ΜΟΝΑ Α ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6+0 ολ. 6+0 ολ. 2 3 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 αιθ. 2 αιθ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 4 αιθ. 7/2/ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 5 αιθ. 5 αιθ. 8 9 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΤΕΠ 2 αιθ. 2 αιθ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ & ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 αιθ. 2 αιθ. ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΑ Α ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ + ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ 24ωρη εφηµ. 9ωρη εφηµ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 3 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 2 2 ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3 4 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8 Γράφηµα : Αριθµητική σύγκριση ενεργού ροσω ικού στην αρχή και το τέλος του έτους Γράφηµα 2: Αριθµητική σύγκριση µακροχρόνιων αδειών στην αρχή και το τέλος του έτους Γράφηµα 3: Αριθµητική σύγκριση συνόλου ροσω ικού στην αρχή και το τέλος του έτους

9 Γράφηµα 4: Γ. ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κατά τη διάρκεια του έτους 200 στα νοσηλευτικά τµήµατα και τις µονάδες 24ωρης λειτουργίας οι ανε τυγµένες κλίνες του Νοσοκοµείου ανερχόντουσαν σε 589. Στα νοσηλευτικά τµήµατα ηµερήσιας νοσηλείας ό ως Αιµατολογική Μονάδα, Μονάδα Χηµειοθερα είας και σε ορισµένους θαλάµους της Οφθαλµολογικής Κλινικής οι ανάγκες σε κλίνες εξυ ηρετούνται µε 30 ολυθρόνες. Παρά τις ό οιες δυσκολίες όµως µε τη µειωµένη εκ νοσηλευτικής λευράς στελέχωση και ροκειµένου να ικανο οιηθούν οι αυξανόµενες α αιτήσεις του ληθυσµού ευθύνης του Νοσοκοµείου, το Νοσοκοµείο ροέβηκε σε ανά τυξη 2 ε ι λέον χειρουργικών αιθουσών καθώς και στην έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Μεταµόσχευσης Αιµο οιητικών Κυττάρων µε δυναµικότητα 5 κλινών. Οι κλίνες του Νοσοκοµείου ό ως διαµορφώθηκαν µέχρι το τέλος του έτους αρουσιάζονται στον ίνακα 3. Πίνακας 3: ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ Παθολογική Κλινική (02) & Μονάδα ΗΙV & 6 Β Προ αιδευτική Παθολογική Παθολογική Κλινική (03) Β Προ αιδευτική αθολογική Κλινική & Μονάδα Παγκρέατος (04) & & 2

10 Πνευµονολογική Νευρολογική Κλινική (05) 34 7 & 7 B Παθολογική Ογκολογική Αιµατολογική Κλινική (07) Β Καρδιολογική Κλινική (ΜΑΦ) 34 Καρδιοχειρουργική Καρδιολογική Κλινική (08) 36 8 & 8 Γ Παιδιατρική Κλινική ερµατολογική ΩΡΛ Κλινική 34 6 & 6 Β Οφθαλµολογική Κλινική 4 & 7 ολ. 4 & 7 ολυθρόνες Αγγειοχειρουργική Κλινική Γ Χειρουργική Κλινική Χειρουργική Κλινική Α Ορθο αιδική Κλινική (4) Γ Γυναικολογική Μαιευτική Κλινική & 20 Β Ψυχιατρική Κλινική 22* 0 Μονάδα Εντατικής Θερα είας Μονάδα Εµφραγµάτων 9 8 Καρδιοχειρουργική Μονάδα 0 4 Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 8 8 Μονάδα Λοιµώξεων 8 8 Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 22 4 Αιµατολογική Μονάδα 8 & 3 ολ. 8 & 3 ολυθρόνες Μονάδα Χηµειοθερα είας 6 & 0 ολ. 6 & 0 ολυθρόνες Μονάδα Τεχνητού Νεφρού & Περιτοναϊκής Κάθαρσης 8 & 4 8 & 4 Μονάδα Μεταµόσχευσης Αιµο οιητικών κυττάρων 5 5 ΣΥΝΟΛΟ 589 & 30 ολυθρόνες Τα νοσηλευτικά τµήµατα και οι µονάδες των ο οίων δεν έχει ολοκληρωθεί η λήρης ανά τυξη φαίνονται αναλυτικά στον ίνακα 4, ου ακολουθεί: Πίνακας 4: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΚΛΙΝΩΝ Μονάδα Εντατικής Θερα είας 2

11 Καρδιοχειρουργική Μονάδα 6 Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 8θερµοκοιτίδες Ψυχιατρική Κλινική 0 Μονάδα Εµφραγµάτων Χειρουργείο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ 7 αίθουσες Α Ορθο αιδική Κλινική (5) 30 Ουρολογική Κλινική 34 Μονάδα Εντατικής Θερα είας Παίδων 6 Κλινική Ακτινοθερα είας 9 ΣΥΝΟΛΟ 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Πρακτική άσκηση σ ουδαστών και φοιτητών: - Εκ ονείται ρόγραµµα άσκησης των φοιτητών και σ ουδαστών ου ραγµατο οιούν την ρακτική τους άσκηση στο Νοσοκοµείο µας - Τηρείται αρουσιολόγιο των εκ αιδευόµενων στο νοσοκοµείο µας και των σ ουδαστών ου ραγµατο οιούν την ρακτική τους άσκηση - Χορηγούνται βεβαιώσεις εκ όνησης της ρακτικής άσκησης µετά α ό έλεγχο των αρουσιολογίων - Τηρείται αρχείο για όλα τα αρα άνω 2. Σχεδιασµός ετήσιου ρογράµµατος κλινικής εκ αίδευσης και συνεχιζόµενης εκ αίδευσης της Υ ηρεσίας (δηµιουργία ενηµερωτικού δελτίου για νεο ροσλαµβανόµενο ροσω ικό, εκ αιδευτικό ρόγραµµα για το ροσω ικό του ΤΕΠ, ρογράµµατα εκ αίδευσης στην ΚΑΡΠΑ, κλ ). Το 200 η Νοσηλευτική Υ ηρεσία του Νοσοκοµείου ανέλαβε και υ οστήριξε την κλινική εκ αίδευση 557 φοιτητών και σ ουδαστών των αρακάτω εκ αιδευτικών φορέων:

12 ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, Μάθηµα "Νοσοκοµειακές λοιµώξεις", 6ου Εξαµήνου, Μάθηµα " ιοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών", 8ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Κλινική Παθολογική Νοσηλευτική", 8ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Κλινική Χειρουργική Νοσηλευτική", 8ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ", 6ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ", 6ου Εξαµήνου, Κλινική άσκηση µαθηµάτων "Συστήµατα Φροντίδας", 4ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Παιδιατρική Νοσηλευτική", 7ου Εξαµήνου Α' ΠΕΡΙΟ ΟΣ, Μάθηµα "Παιδιατρική Νοσηλευτική", 7ου Εξαµήνου Β' ΠΕΡΙΟ ΟΣ, Μάθηµα "Παθολογική Νοσηλευτική Ι, Παθολογία Ι", 5ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Επείγουσα Νοσηλευτική και Εντατική Νοσηλεία", 4ου έτους, Μάθηµα "Βασική Νοσηλευτική ΙΙ", 3ου Εξαµήνου ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 7 ηµέρες (στο διάστηµα από 5/03/0 έως 9/03/0) 7 ηµέρες (στο διάστηµα από 9/03/0 έως 23/03/0) 27 ηµέρες (στο διάστηµα από 4/04/0 έως 29/05/0) 27 ηµέρες (στο διάστηµα από 4/04/0 έως 29/05/0) 9 ηµέρες (στο διάστηµα από 24/03/0 έως 23/04/0) 8 ηµέρες (στο διάστηµα από 28/04/0 έως 3/05/0) 5 ηµέρες (στο διάστηµα από 7/05/0 έως 2/05/0) 8 ηµέρες (στο διάστηµα από 4/0/0 έως 9/0/0) 8 ηµέρες (στο διάστηµα από 20/0/0 έως 0//0) ηµέρες (στο διάστηµα από 6/0/0 έως 29/0/0) 7 ηµέρες (στο διάστηµα από 6//0 έως 8/2/0) 6 ηµέρες (στο διάστηµα από 0//0 έως 22/2/0)

13 0 0, Μάθηµα "Χειρουργική Νοσηλευτική Ι, Χειρουργική Ι", 5ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Νοσηλευτική Αναισθησιολογία", Ειδίκευση Μεταπτυχιακού προγράµµατος "Κλινική Νοσηλευτική" µε κατεύθυνση "Παιδιατρική Νοσηλευτική" Ιατρική Σχολή Philipps Universität, Marburg Γερµανίας, υποχρεωτική εκπαίδευση σε νοσηλευτικό τµήµα 5 ηµέρες (στο διάστηµα από 3//0 έως 3/2/0) 4 ηµέρες (στο διάστηµα από 8/2/0 έως 5/2/0) 75 ώρες (στους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο) 2 µήνες (Μάρτιος και Σεπτέµβριος) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Επισκεπτών Υγείας (η εκπαίδευση λαµβάνει χώρα στην Παιδική Πολυκλινική Πειραιά που εποπτεύεται από το Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ") Β' Β' ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4 ηµέρες (στο διάστηµα από 8/03/0 έως 27/04/0) 3 ηµέρες (στο διάστηµα από 3/05/0 έως 5/06/0) από Σεπτέµβριο 200 έως Ιούνιο 20 (2 ηµέρες εβδοµαδιαίως) από 20/09/0 έως 20/06/0 (2 ηµέρες εβδοµαδιαίως) από 20/09/0 έως 20/06/ (2 ηµέρες εβδοµαδιαίως) από Οκτώβριο έως εκέµβριο (2 ηµέρες εβδοµαδιαίως) από Οκτώβριο 200 έως Ιούνιο 20 (3 ηµέρες εβδοµαδιαίως) 0 ηµέρες (στο διάστηµα από Οκτώβριο έως εκέµβριο)

14 5 ηµέρες (στο διάστηµα από Οκτώβριο έως εκέµβριο) ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΤΗΝ 6ΜΗΝΗ (ή µέρος αυτής) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (µε αποδοχές ή µη) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ (αµισθί) (αµισθί) (αµισθί) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Κρήτης, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Λαµίας, Τµήµα Β' Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Κρήτης, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Λαµίας, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Ηπείρου, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Πάτρας, Τµήµα Α' Α' Β' Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Πάτρας, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Λαµίας, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Λάρισας, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Κρήτης, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Κρήτης, Τµήµα ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως

15 (αµισθί) 2 (αµισθί) (αµισθί) Β' Β' Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Λαµίας, Τµήµα Β' Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Κρήτης, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Λάρισας, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Ιωαννίνων, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Πάτρας, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Πάτρας, Τµήµα έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ (ΕΠΑ.Λ.) & Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ 25 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ο ΕΠΑ.Λ. Χαϊδαρίου, Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Νοσοκοµείο ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ηµέρα 8 Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ, ειδίκευση "Νοσηλευτική Τραυµατολογία" ηµέρα εβδοµαδιαίως (από 22/02/0 έως 30/06/0) 7 Όµιλος Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας ΟΜΗΡΟΣ, Ειδικότητας "" Οκτώβριο 200 έως Φεβρουάριο 20, 2 ηµέρες εβδοµαδιαίως 7 ο ΕΠΑ.Λ. Σαλαµίνας ηµέρα 37 ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου ηµέρα (2/04/0) ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ": 206 άτοµα ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ T.E.I. ΠΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ": 96 άτοµα ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ T.Ε.Ι. ΠΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ": 57 άτοµα

16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ T.E.I.: 53 άτοµα ΣΥΝΟΛΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ. & ΕΠΑ.Λ. ΠΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ": 04 άτοµα Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους 200 πραγµατοποίησαν την απαραίτητη (ή µέρος αυτής) για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατός τους, πρακτική άσκηση στο Νοσοκοµείο µας, 65 σπουδαστές, απόφοιτοι διαφόρων Ι.Ε.Κ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ - ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. & ΕΠΑ.Λ.: 69 άτοµα ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΡΕΝΤΗ: 0 άτοµα όλο το έτος ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΡΕΝΤΗ: 8 άτοµα έως 30/06/0 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΡΕΝΤΗ: άτοµα από 6/2/0 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΡΕΝΤΗ: άτοµα από 20/2/0 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 9 άτοµα από 8/2/0 ΣΥΝΟΛΟ: 29 άτοµα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: 557 άτοµα ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ) Στο χρονικό διάστηµα α ό 6 Αυγούστου έως 6 Σε τεµβρίου 200 α ασχολήθηκε εθελοντικά στη Μονάδα Εντατικής Θερα είας του Νοσοκοµείου µας, µία α όφοιτος ΤΕΙ, ειδικότητας ΤΕ 2) Στο χρονικό διάστηµα α ό Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 200 α ασχολήθηκε εθελοντικά στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου µας, µία α όφοιτος ΙΕΚ, ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών 3) Στο χρονικό διάστηµα α ό Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 200 α ασχολήθηκαν εθελοντικά στη ' Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου µας, δύο α όφοιτες ΙΕΚ, ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών 4) Στο χρονικό διάστηµα α ό Α ρίλιο 200 και για 6 µήνες α ασχολήθηκαν εθελοντικά στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου µας, δύο α όφοιτες ΙΕΚ, ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών 5) Στο χρονικό διάστηµα α ό 24 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 200 εκ αιδεύτηκε στο Νοσοκοµείο µας στο Γραφείο Λοιµώξεων, µία υ άλληλος του Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ", κατηγορίας ΤΕ, κλάδου

17 6) Α ό τον Οκτώβριο 200 έχει χορηγηθεί εκ αιδευτική άδεια ενός έτους, σε µία υ άλληλο του Νοσοκοµείου, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου, ροκειµένου να αρακολουθήσει το ρόγραµµα της Ψυχιατρικής Ειδικότητας στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής 7) Στις 8/09/0 α ασχολήθηκαν εθελοντικά 3 άτοµα α ό το Σώµα Eθελοντών Σαµαρειτών ιασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Τµήµα Ε ειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ 20 Με γνώµονα τους βασικούς στόχους της Υ ηρεσίας µας και έχοντας αξιολογήσει την α οτελεσµατικότητα του έργου µας, αναλογικά µε τους διαθέσιµους όρους, και το βαθµό ε ίτευξης των στόχων ου θέσαµε το 200, εκτιµούµε ότι οι δράσεις µας για το 20 ρέ ει να εστιαστούν στα αρακάτω: Βελτίωση της κλινικής νοσηλευτικής και της αρεχόµενης νοσηλευτικής φροντίδας. Ε αρκή στελέχωση των ήδη λειτουργούντων νοσηλευτικών τµηµάτων και µονάδων µε ισοκατανοµή των έµ ειρων νοσηλευτών σε όλα τα τµήµατα του νοσοκοµείου. Βελτίωση, οσοτική και οιοτική, της αραγωγικότητας µε κατάλληλη υ οκίνηση του νοσηλευτικού ροσω ικού.

18 Καταγραφή ιερεύνηση εκ αιδευτικών αναγκών. ηµιουργία εκ αιδευτικού κύκλου µαθηµάτων Νοσοκοµείου. ηµιουργία ρογράµµατος εισαγωγικής εκ αίδευσης νεοδιοριζόµενων. Σχεδιασµός και υλο οίηση ρογραµµάτων συνεχιζόµενης νοσηλευτικής εκ αίδευσης. ηµιουργία µητρώου εκ αίδευσης νοσηλευτικού ροσω ικού. Συνεχής έλεγχος και ροτάσεις βελτίωσης των αρεχόµενων ξενοδοχειακών υ ηρεσιών. Αναδιάρθρωση της δοµής στελέχωσης του γραφείου Υ ηρεσίας ροκειµένου να δηµιουργηθεί µόνιµη οµάδα 24ωρης ε ίβλεψης του Νοσοκοµείου και να εξασφαλιστεί και α ογευµατινή λειτουργία του γραφείου. Τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκοµείου και συνεργασία µε όλες τις υ ηρεσίες, για την α οτελεσµατικότερη οργάνωση και λειτουργία του νοσοκοµείου.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 Στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Διοικητικό Συμβούλιο Αναπληρωτής Αυτοτελές Ελέγχου Ποιότητας & έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Βασικά λειτουργικά υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Πίνακας 1 : Λειτουργικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών τριτοβάθµιας περίθαλψης ογκολογικών

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατε ώνυµο Όνοµα ατέρα Όνοµα µητέρας Χρυσάνθη Χ. Μ ορµ ότση Χριστόφορος Χρυσούλα Ηµεροµ. γέννησης 13/02/1958 Αριθµός δελτίου ταυτότητας ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ. Ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαίως

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ. Ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαίως ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΥΠ001 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΥΠ010 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2 1 3 3 4 3 ΥΠ003 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 2 2 4 4 4 4 ΥΠ004 ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη.

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη. Χαιρετισµός Αγαπητοί συνεργάτες, Οι πληροφορίες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους παρόχους υγείας θα αυξάνονται συνεχώς, και φυσικά δεν θα μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται ως γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Π 1 127 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 276 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜ. ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ν 0

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό έργο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Εκπαιδευτικό έργο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Εκπαιδευτικό έργο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 1. ΕΤΟΣ 2003 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Οι φοιτητές που φιλοξενήθηκαν στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευσή

Διαβάστε περισσότερα

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2013-1 - Ο Προϊστάµενος και η Γραµµατεία του Τµήµατος σας Καλωσορίζουν στο Τµήµα Νοσηλευτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Διαδραστικό Εργαστήριο Οργάνωση Ομάδων o Παρουσίαση Προβλημάτων o Επεξεργασία και παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων o Επεξήγηση σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Περιεγχειριτική Νοσηλευτική στη Μαιευτική Γυναικολογία Κωδικός Μαθήματος: MA0551 ΜΑ0552

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, 2013 Παράρτημα 1.1: Φόρμα καταγραφής δεδομένων νοσοκομείων 2005-2009 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 68 /2016 Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΔΙΑΤΟΜΕΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝ ΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΔΙΑΤΟΜΕΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Τρίπολη 11 / 01 / 2011 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΔΥΤΙΣ ΕΛΛΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Νοσηλεύτρια, MSc, PhD Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Γ.Ν ΔΡΑΜΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ: Αθανασιάδου Ευανθία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών Πέµ τη 23 Ιουνίου 2011 Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α ΦΟΡΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α ΦΟΡΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Τρίπολη 17 / 01 / 2011 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και οι υ π ηρεσίες του ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Είναι μια υπ ηρεσία του Πανεπ ιστημίου Κρήτης π ου π αρέχει ψυχολογική υπ οστήριξη και συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α ΕΤΟΣ Εξάμηνο Α 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΩΡΟΣ: ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Υγεία όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δεν σημαίνει μόνο απουσία της νόσου αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 1 Α Ε Τ Ο Σ Α/Α 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙI ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 11.06.14 ΤΕΤΑΡΤΗ 8-11 Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3 12.06.14

Διαβάστε περισσότερα

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C., ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. Λ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Λ. ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε. Ειδική Χειρουργική Νοσηλεύτρια - Μ.Sc, Υπεύθυνη Τοµέα Εκπαίδευσης Ν.Υ. - Π.Γ.Ν.Λ., Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ - - Η ενηµέρωση των φοιτητών γίνεται από τη Γραµµατεία και από τους πίνακες ανακοινώσεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.) 1 Α ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟ- 1 3.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, ΑΙ3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι 2 5.06.13 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 09:30 ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ AI1, AI2, AI3, AI4 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 4 10.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ενηµέρωση και Κατάρτιση Εργαζοµένων στην Αυτοδιοίκηση α και β βαθµού για

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07/06/13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07/06/13 Παρόντες Ε. Παπαδάκη, Καθηγήτρια Π. Αγγουριδάκης, Επίκ. Καθηγητής Δ. Γεωργόπουλος, Καθηγητής Ι. Δαλέζιος, Επίκ. Καθηγητής Ε. De Bree, Επίκ. Καθηγητής Α. Ζαφειρόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Α. Καραντάνας, Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Η Grecruitment είναι διεθνής συμβουλευτική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη υποψηφίων στην εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σημερινό δυσχερές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τα σύγχρονα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ Α/Α ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 27.1.14 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.966/ 09/09 Αθήνα, 09/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Α Εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-17 9-10 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 10-11 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710.607,00 ΕΠΑΝΑΔ 8.500.000,00 ΤΟΠΕΚΟ ΕΠΑΝΑΔ 6.100.000,00 ΕΠΑΝΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ATRION HEALTH ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3883, 9/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3883, 9/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του 2001 193(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-2020 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Στόχος: η ομοιόμορφη ανά νομό κατανομή των δομών ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμός θαλάμων Αριθμός κλινών 20 *(Αριθμός κλινών)/400 max=100 (μέγιστη βαθμ) για αρ κλινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) Ταχ. /νση: Κα ετάν Γιάννη Πα αδάκη 3 Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα