ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Χαϊδάρι, 5 Μαρτίου 20 «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι στόχοι της Υ ηρεσίας είναι:. Η αροχή Πρωτοβάθµιας, ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Τεκµηριωµένης Φροντίδας, στα άτοµα ου νοσηλεύονται στο Νοσοκοµείο, σ αυτά ου ροσέρχονται στο Τµήµα Ε ειγόντων Περιστατικών και στα Εξωτερικά Ιατρεία, σύµφωνα µε τις αρχές, τη µεθοδολογία της νοσηλευτικής ε ιστήµης και τον κώδικα της εοντολογίας. 2. Η εξασφάλιση ετοιµότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τοµείς του Νοσοκοµείου για την κάλυψη των ε ειγόντων εριστατικών και την αντιµετώ ιση ενδεχοµένων µαζικών καταστροφών ή α ρόσµενων συµβάντων. 3. Η στελέχωση των νοσηλευτικών τοµέων, µε βάση τους διεθνείς καθιερωµένους δείκτες στελέχωσης, ου είναι α όλυτα σύµφωνη µε τις ροβλε όµενες θέσεις των οργανισµών των Νοσοκοµείων ή της Υγειονοµικής Μονάδας, δηλαδή ανάλογο σε αριθµό και αραδεκτή σύνθεση ε ι έδων νοσηλευτικού ροσω ικού για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών φροντίδας των αρρώστων σε 24ωρη βάση. Συγκεκριµένα να ροβλέ εται η δίκαιη αναλογική σχέση Νοσηλευτών ρος Βοηθούς Νοσηλευτών µε οσοστό 2 Νοσηλευτές ρος Βοηθό Νοσηλευτή. 4. Η άσκηση α οτελεσµατικής νοσηλευτικής διοίκησης νοσηλευτικών τοµέων, καθώς και ο ρογραµµατισµός και ο έλεγχος των αρεχοµένων υ ηρεσιών, σύµφωνα µε τα καθιερωµένα κριτήρια οιότητας και ασφάλειας. 5. Η οργάνωση και υλο οίηση εκ αιδευτικών νοσηλευτικών ρογραµµάτων για α όκτηση εµ ειριών νοσηλευτικής κατάρτισης, την εφαρµογή ρογραµµάτων συνεχιζόµενης εκ αίδευσης και την υ οστήριξη ρογραµµάτων κλινικής εµ ειρίας.

2 6. Η ανά τυξη, η εκ όνηση και η υ οστήριξη ερευνητικών ρογραµµάτων για την βελτίωση των αρεχόµενων υ ηρεσιών. 7. Η συµµετοχή της σε διε ιστηµονικά ερευνητικά ρογράµµατα του Νοσοκοµείου. 8. Η α ό κοινού συνεργασία µε τις άλλες υ ηρεσίες του Νοσοκοµείου για την α οτελεσµατικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκοµείου καθώς και µε άλλα νοσοκοµεία και φορείς αροχής φροντίδας, µε σκο ό την ενιαία αροχή Φροντίδας (κλινικές, οδηγίες, ρωτόκολλα). 9. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκοµείου ό ως καθορίζονται α ό τις Νοµοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Νοσοκοµείου και τις α οφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κύριο λειτουργικό ρόβληµα της Υ ηρεσίας αρέµεινε και το ροηγούµενο έτος η υ οστελέχωση της Υ ηρεσίας, αρά την ουσιαστικά λήρη ανά τυξη των ροβλε όµενων κλινών, και η α ότοκος δυσκολία στην αροχή οιοτικής φροντίδας στους νοσηλευόµενους αρρώστους αλλά και στην ανά τυξη ρογραµµάτων εκ αίδευσης και ε ιστηµονικής εξέλιξης του ροσω ικού. Σε ε ί εδο στελεχών, η Υ ηρεσία λειτούργησε µε µόλις δύο α ό τους ε τά, ου ροβλέ ονται α ό τον οργανισµό, Προϊστάµενους Τοµέων, το οθετηµένους µετά α ό κρίσεις και δύο Προϊστάµενους µε ανάθεση καθηκόντων α ό το ιοικητικό Συµβούλιο. Τον Αύγουστο µε νέα Α όφαση.σ. και της 2 ης.υ.π.π.α ανέλαβε ε ι λέον ένας καθήκοντα Προϊστάµενου Νοσηλευτικού Τοµέα, ο ο οίος όµως κάλυψε το κενό ου ροέκυψε έ ειτα α ό την α οχώρηση ενός Τοµεάρχη µε συνταξιοδότηση. Στο οργανόγραµµα ου ακολουθεί αρουσιάζεται ο διαχωρισµός των τµηµάτων στους ε τά νοσηλευτικούς τοµείς, καθώς ε ίσης τα τµήµατα ευθύνης του κάθε Προϊστάµενου Νοσηλευτικού Τοµέα, ό ως αυτά ισχύουν α ό τον Αύγουστο έως και σήµερα.

3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ Το έτος 200 ό ως φαίνεται και α ό τους ίνακες στελέχωσης των νοσηλευτικών τµηµάτων ου ακολουθούν ( ίνακας & 2, γραφήµατα, 2 & 3), το ροσω ικό αυξήθηκε ελάχιστα, καθώς αρά τις ροσελεύσεις νέου ροσω ικού, οι α οχωρήσεις και αυτό το έτος αρέµειναν σε ιδιαίτερα αυξηµένα ε ί εδα, µε τελικό α οτέλεσµα η δύναµη του ροσω ικού να αραµένει σχεδόν αµετάβλητη. Το γεγονός αυτό δυστυχώς, ό ως και κατά τα αρελθόντα έτη, υ οχρέωσε την Νοσηλευτική Υ ηρεσία σε αυστηρά διαχειριστικό έργο, και τη συχνή µετακίνηση νοσηλευτικού ροσω ικού στα διάφορα νοσηλευτικά τµήµατα ροκειµένου να καλύ τονται οι ανάγκες ό ως αυτές διαµορφωνόντουσαν κάθε φορά. Αυτό είχε ως α οτέλεσµα την α οµύζηση των ανθρω ίνων όρων µε ε ακόλουθο την ψυχική και σωµατική κό ωση του νοσηλευτικού ροσω ικού. Οι συνεχόµενες ροσελεύσεις και α οχωρήσεις ροσω ικού κατέστησαν α αραίτητη τη µετακίνηση του νοσηλευτικού ροσω ικού, την ε αναξιολόγηση των αναγκών, την εκ αίδευση του νεοεισερχόµενου ροσω ικού σε ειδικές και δυσχερείς συνθήκες και λήθος άλλως ενεργειών.

4 Πίνακας : ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 200 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΠΕ ΝΟΣ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ν.Υ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΕ ΝΟΣ. ΤΕ ΜΑΙΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚ. Ε Α. ΝΟΣ. ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ν.Υ. & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ Ν.Υ. ΓΙΑ 24ΩΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 0 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 5 5 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (02) & ΜΟΝΑ Α HIV Β' ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (03) Β' ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (04) & ΜΟΝΑ Α ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (05) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΝΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (07) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 8+3 ολ. 8+3 ολ. 3 4 ΜΟΝΑ Α ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΟΝΑ Α ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6+0 ολ. 6+0 ολ. 3 5 Β' ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (06) Β' ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (08) ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 αιθ. 2 αιθ. 8 2 ΜΟΝΑ Α ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α' ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (4) ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

5 Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 4+7 ολ. 4+7 ολ. 4 6 Β' ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 4 αιθ. 5 αιθ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΤΕΠ 2 αιθ. 2 αιθ. 2 4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 5 αιθ. 5 αιθ. 7 8 Γ' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ αιθ. 2 αιθ Γ' ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΑ Α ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ & ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ωρη εφηµ. 9ωρη εφηµ Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ + ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ 5 4 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 3 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 3 ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 4 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Α' ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (5) 30 0 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 5 0 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (09) 34 0 ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙ ΩΝ 6 0 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 9 0 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6 Πίνακας 2: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 200 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΠΕ ΝΟΣ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ν.Υ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΕ ΝΟΣ. ΤΕ ΜΑΙΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚ. Ε Α. ΝΟΣ. ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ 2 3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ν.Υ. & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2 3 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ Ν.Υ. ΓΙΑ 24ΩΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 0 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 2 2 ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 5 5 ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 2 ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (02) & ΜΟΝΑ Α HIV Β' ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (03) Β' ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (07) Β' ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (04) & ΜΟΝΑ Α ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (05) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΝΟΥ Β' ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (06) Β' ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (08) Α' ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (4) ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ' ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

7 ΕΡΓ. ΗΕΓ ΠΑΙ ΩΝ Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 4+7 ολ. 4+7 ολ. 4 6 ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΜΟΝΑ Α ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 8+3 ολ. 8+3 ολ. 2 3 ΜΟΝΑ Α ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6+0 ολ. 6+0 ολ. 2 3 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 αιθ. 2 αιθ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 4 αιθ. 7/2/ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 5 αιθ. 5 αιθ. 8 9 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΤΕΠ 2 αιθ. 2 αιθ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ & ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 αιθ. 2 αιθ. ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΑ Α ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ + ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ 24ωρη εφηµ. 9ωρη εφηµ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 3 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 2 2 ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3 4 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8 Γράφηµα : Αριθµητική σύγκριση ενεργού ροσω ικού στην αρχή και το τέλος του έτους Γράφηµα 2: Αριθµητική σύγκριση µακροχρόνιων αδειών στην αρχή και το τέλος του έτους Γράφηµα 3: Αριθµητική σύγκριση συνόλου ροσω ικού στην αρχή και το τέλος του έτους

9 Γράφηµα 4: Γ. ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κατά τη διάρκεια του έτους 200 στα νοσηλευτικά τµήµατα και τις µονάδες 24ωρης λειτουργίας οι ανε τυγµένες κλίνες του Νοσοκοµείου ανερχόντουσαν σε 589. Στα νοσηλευτικά τµήµατα ηµερήσιας νοσηλείας ό ως Αιµατολογική Μονάδα, Μονάδα Χηµειοθερα είας και σε ορισµένους θαλάµους της Οφθαλµολογικής Κλινικής οι ανάγκες σε κλίνες εξυ ηρετούνται µε 30 ολυθρόνες. Παρά τις ό οιες δυσκολίες όµως µε τη µειωµένη εκ νοσηλευτικής λευράς στελέχωση και ροκειµένου να ικανο οιηθούν οι αυξανόµενες α αιτήσεις του ληθυσµού ευθύνης του Νοσοκοµείου, το Νοσοκοµείο ροέβηκε σε ανά τυξη 2 ε ι λέον χειρουργικών αιθουσών καθώς και στην έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Μεταµόσχευσης Αιµο οιητικών Κυττάρων µε δυναµικότητα 5 κλινών. Οι κλίνες του Νοσοκοµείου ό ως διαµορφώθηκαν µέχρι το τέλος του έτους αρουσιάζονται στον ίνακα 3. Πίνακας 3: ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ Παθολογική Κλινική (02) & Μονάδα ΗΙV & 6 Β Προ αιδευτική Παθολογική Παθολογική Κλινική (03) Β Προ αιδευτική αθολογική Κλινική & Μονάδα Παγκρέατος (04) & & 2

10 Πνευµονολογική Νευρολογική Κλινική (05) 34 7 & 7 B Παθολογική Ογκολογική Αιµατολογική Κλινική (07) Β Καρδιολογική Κλινική (ΜΑΦ) 34 Καρδιοχειρουργική Καρδιολογική Κλινική (08) 36 8 & 8 Γ Παιδιατρική Κλινική ερµατολογική ΩΡΛ Κλινική 34 6 & 6 Β Οφθαλµολογική Κλινική 4 & 7 ολ. 4 & 7 ολυθρόνες Αγγειοχειρουργική Κλινική Γ Χειρουργική Κλινική Χειρουργική Κλινική Α Ορθο αιδική Κλινική (4) Γ Γυναικολογική Μαιευτική Κλινική & 20 Β Ψυχιατρική Κλινική 22* 0 Μονάδα Εντατικής Θερα είας Μονάδα Εµφραγµάτων 9 8 Καρδιοχειρουργική Μονάδα 0 4 Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 8 8 Μονάδα Λοιµώξεων 8 8 Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 22 4 Αιµατολογική Μονάδα 8 & 3 ολ. 8 & 3 ολυθρόνες Μονάδα Χηµειοθερα είας 6 & 0 ολ. 6 & 0 ολυθρόνες Μονάδα Τεχνητού Νεφρού & Περιτοναϊκής Κάθαρσης 8 & 4 8 & 4 Μονάδα Μεταµόσχευσης Αιµο οιητικών κυττάρων 5 5 ΣΥΝΟΛΟ 589 & 30 ολυθρόνες Τα νοσηλευτικά τµήµατα και οι µονάδες των ο οίων δεν έχει ολοκληρωθεί η λήρης ανά τυξη φαίνονται αναλυτικά στον ίνακα 4, ου ακολουθεί: Πίνακας 4: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΚΛΙΝΩΝ Μονάδα Εντατικής Θερα είας 2

11 Καρδιοχειρουργική Μονάδα 6 Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 8θερµοκοιτίδες Ψυχιατρική Κλινική 0 Μονάδα Εµφραγµάτων Χειρουργείο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ 7 αίθουσες Α Ορθο αιδική Κλινική (5) 30 Ουρολογική Κλινική 34 Μονάδα Εντατικής Θερα είας Παίδων 6 Κλινική Ακτινοθερα είας 9 ΣΥΝΟΛΟ 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Πρακτική άσκηση σ ουδαστών και φοιτητών: - Εκ ονείται ρόγραµµα άσκησης των φοιτητών και σ ουδαστών ου ραγµατο οιούν την ρακτική τους άσκηση στο Νοσοκοµείο µας - Τηρείται αρουσιολόγιο των εκ αιδευόµενων στο νοσοκοµείο µας και των σ ουδαστών ου ραγµατο οιούν την ρακτική τους άσκηση - Χορηγούνται βεβαιώσεις εκ όνησης της ρακτικής άσκησης µετά α ό έλεγχο των αρουσιολογίων - Τηρείται αρχείο για όλα τα αρα άνω 2. Σχεδιασµός ετήσιου ρογράµµατος κλινικής εκ αίδευσης και συνεχιζόµενης εκ αίδευσης της Υ ηρεσίας (δηµιουργία ενηµερωτικού δελτίου για νεο ροσλαµβανόµενο ροσω ικό, εκ αιδευτικό ρόγραµµα για το ροσω ικό του ΤΕΠ, ρογράµµατα εκ αίδευσης στην ΚΑΡΠΑ, κλ ). Το 200 η Νοσηλευτική Υ ηρεσία του Νοσοκοµείου ανέλαβε και υ οστήριξε την κλινική εκ αίδευση 557 φοιτητών και σ ουδαστών των αρακάτω εκ αιδευτικών φορέων:

12 ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, Μάθηµα "Νοσοκοµειακές λοιµώξεις", 6ου Εξαµήνου, Μάθηµα " ιοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών", 8ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Κλινική Παθολογική Νοσηλευτική", 8ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Κλινική Χειρουργική Νοσηλευτική", 8ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ", 6ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ", 6ου Εξαµήνου, Κλινική άσκηση µαθηµάτων "Συστήµατα Φροντίδας", 4ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Παιδιατρική Νοσηλευτική", 7ου Εξαµήνου Α' ΠΕΡΙΟ ΟΣ, Μάθηµα "Παιδιατρική Νοσηλευτική", 7ου Εξαµήνου Β' ΠΕΡΙΟ ΟΣ, Μάθηµα "Παθολογική Νοσηλευτική Ι, Παθολογία Ι", 5ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Επείγουσα Νοσηλευτική και Εντατική Νοσηλεία", 4ου έτους, Μάθηµα "Βασική Νοσηλευτική ΙΙ", 3ου Εξαµήνου ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 7 ηµέρες (στο διάστηµα από 5/03/0 έως 9/03/0) 7 ηµέρες (στο διάστηµα από 9/03/0 έως 23/03/0) 27 ηµέρες (στο διάστηµα από 4/04/0 έως 29/05/0) 27 ηµέρες (στο διάστηµα από 4/04/0 έως 29/05/0) 9 ηµέρες (στο διάστηµα από 24/03/0 έως 23/04/0) 8 ηµέρες (στο διάστηµα από 28/04/0 έως 3/05/0) 5 ηµέρες (στο διάστηµα από 7/05/0 έως 2/05/0) 8 ηµέρες (στο διάστηµα από 4/0/0 έως 9/0/0) 8 ηµέρες (στο διάστηµα από 20/0/0 έως 0//0) ηµέρες (στο διάστηµα από 6/0/0 έως 29/0/0) 7 ηµέρες (στο διάστηµα από 6//0 έως 8/2/0) 6 ηµέρες (στο διάστηµα από 0//0 έως 22/2/0)

13 0 0, Μάθηµα "Χειρουργική Νοσηλευτική Ι, Χειρουργική Ι", 5ου Εξαµήνου, Μάθηµα "Νοσηλευτική Αναισθησιολογία", Ειδίκευση Μεταπτυχιακού προγράµµατος "Κλινική Νοσηλευτική" µε κατεύθυνση "Παιδιατρική Νοσηλευτική" Ιατρική Σχολή Philipps Universität, Marburg Γερµανίας, υποχρεωτική εκπαίδευση σε νοσηλευτικό τµήµα 5 ηµέρες (στο διάστηµα από 3//0 έως 3/2/0) 4 ηµέρες (στο διάστηµα από 8/2/0 έως 5/2/0) 75 ώρες (στους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο) 2 µήνες (Μάρτιος και Σεπτέµβριος) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Επισκεπτών Υγείας (η εκπαίδευση λαµβάνει χώρα στην Παιδική Πολυκλινική Πειραιά που εποπτεύεται από το Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ") Β' Β' ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4 ηµέρες (στο διάστηµα από 8/03/0 έως 27/04/0) 3 ηµέρες (στο διάστηµα από 3/05/0 έως 5/06/0) από Σεπτέµβριο 200 έως Ιούνιο 20 (2 ηµέρες εβδοµαδιαίως) από 20/09/0 έως 20/06/0 (2 ηµέρες εβδοµαδιαίως) από 20/09/0 έως 20/06/ (2 ηµέρες εβδοµαδιαίως) από Οκτώβριο έως εκέµβριο (2 ηµέρες εβδοµαδιαίως) από Οκτώβριο 200 έως Ιούνιο 20 (3 ηµέρες εβδοµαδιαίως) 0 ηµέρες (στο διάστηµα από Οκτώβριο έως εκέµβριο)

14 5 ηµέρες (στο διάστηµα από Οκτώβριο έως εκέµβριο) ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΤΗΝ 6ΜΗΝΗ (ή µέρος αυτής) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (µε αποδοχές ή µη) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ (αµισθί) (αµισθί) (αµισθί) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Κρήτης, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Λαµίας, Τµήµα Β' Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Κρήτης, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Λαµίας, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Ηπείρου, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Πάτρας, Τµήµα Α' Α' Β' Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Πάτρας, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Λαµίας, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Λάρισας, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Κρήτης, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Κρήτης, Τµήµα ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως

15 (αµισθί) 2 (αµισθί) (αµισθί) Β' Β' Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Λαµίας, Τµήµα Β' Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Κρήτης, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Λάρισας, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Ιωαννίνων, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Πάτρας, Τµήµα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Πάτρας, Τµήµα έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ (ΕΠΑ.Λ.) & Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ 25 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ο ΕΠΑ.Λ. Χαϊδαρίου, Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Νοσοκοµείο ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ηµέρα 8 Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ, ειδίκευση "Νοσηλευτική Τραυµατολογία" ηµέρα εβδοµαδιαίως (από 22/02/0 έως 30/06/0) 7 Όµιλος Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας ΟΜΗΡΟΣ, Ειδικότητας "" Οκτώβριο 200 έως Φεβρουάριο 20, 2 ηµέρες εβδοµαδιαίως 7 ο ΕΠΑ.Λ. Σαλαµίνας ηµέρα 37 ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου ηµέρα (2/04/0) ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ": 206 άτοµα ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ T.E.I. ΠΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ": 96 άτοµα ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ T.Ε.Ι. ΠΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ": 57 άτοµα

16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ T.E.I.: 53 άτοµα ΣΥΝΟΛΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ. & ΕΠΑ.Λ. ΠΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ": 04 άτοµα Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους 200 πραγµατοποίησαν την απαραίτητη (ή µέρος αυτής) για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατός τους, πρακτική άσκηση στο Νοσοκοµείο µας, 65 σπουδαστές, απόφοιτοι διαφόρων Ι.Ε.Κ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ - ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. & ΕΠΑ.Λ.: 69 άτοµα ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΡΕΝΤΗ: 0 άτοµα όλο το έτος ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΡΕΝΤΗ: 8 άτοµα έως 30/06/0 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΡΕΝΤΗ: άτοµα από 6/2/0 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΡΕΝΤΗ: άτοµα από 20/2/0 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 9 άτοµα από 8/2/0 ΣΥΝΟΛΟ: 29 άτοµα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: 557 άτοµα ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ) Στο χρονικό διάστηµα α ό 6 Αυγούστου έως 6 Σε τεµβρίου 200 α ασχολήθηκε εθελοντικά στη Μονάδα Εντατικής Θερα είας του Νοσοκοµείου µας, µία α όφοιτος ΤΕΙ, ειδικότητας ΤΕ 2) Στο χρονικό διάστηµα α ό Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 200 α ασχολήθηκε εθελοντικά στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου µας, µία α όφοιτος ΙΕΚ, ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών 3) Στο χρονικό διάστηµα α ό Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 200 α ασχολήθηκαν εθελοντικά στη ' Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου µας, δύο α όφοιτες ΙΕΚ, ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών 4) Στο χρονικό διάστηµα α ό Α ρίλιο 200 και για 6 µήνες α ασχολήθηκαν εθελοντικά στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου µας, δύο α όφοιτες ΙΕΚ, ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών 5) Στο χρονικό διάστηµα α ό 24 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 200 εκ αιδεύτηκε στο Νοσοκοµείο µας στο Γραφείο Λοιµώξεων, µία υ άλληλος του Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ", κατηγορίας ΤΕ, κλάδου

17 6) Α ό τον Οκτώβριο 200 έχει χορηγηθεί εκ αιδευτική άδεια ενός έτους, σε µία υ άλληλο του Νοσοκοµείου, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου, ροκειµένου να αρακολουθήσει το ρόγραµµα της Ψυχιατρικής Ειδικότητας στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής 7) Στις 8/09/0 α ασχολήθηκαν εθελοντικά 3 άτοµα α ό το Σώµα Eθελοντών Σαµαρειτών ιασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Τµήµα Ε ειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ 20 Με γνώµονα τους βασικούς στόχους της Υ ηρεσίας µας και έχοντας αξιολογήσει την α οτελεσµατικότητα του έργου µας, αναλογικά µε τους διαθέσιµους όρους, και το βαθµό ε ίτευξης των στόχων ου θέσαµε το 200, εκτιµούµε ότι οι δράσεις µας για το 20 ρέ ει να εστιαστούν στα αρακάτω: Βελτίωση της κλινικής νοσηλευτικής και της αρεχόµενης νοσηλευτικής φροντίδας. Ε αρκή στελέχωση των ήδη λειτουργούντων νοσηλευτικών τµηµάτων και µονάδων µε ισοκατανοµή των έµ ειρων νοσηλευτών σε όλα τα τµήµατα του νοσοκοµείου. Βελτίωση, οσοτική και οιοτική, της αραγωγικότητας µε κατάλληλη υ οκίνηση του νοσηλευτικού ροσω ικού.

18 Καταγραφή ιερεύνηση εκ αιδευτικών αναγκών. ηµιουργία εκ αιδευτικού κύκλου µαθηµάτων Νοσοκοµείου. ηµιουργία ρογράµµατος εισαγωγικής εκ αίδευσης νεοδιοριζόµενων. Σχεδιασµός και υλο οίηση ρογραµµάτων συνεχιζόµενης νοσηλευτικής εκ αίδευσης. ηµιουργία µητρώου εκ αίδευσης νοσηλευτικού ροσω ικού. Συνεχής έλεγχος και ροτάσεις βελτίωσης των αρεχόµενων ξενοδοχειακών υ ηρεσιών. Αναδιάρθρωση της δοµής στελέχωσης του γραφείου Υ ηρεσίας ροκειµένου να δηµιουργηθεί µόνιµη οµάδα 24ωρης ε ίβλεψης του Νοσοκοµείου και να εξασφαλιστεί και α ογευµατινή λειτουργία του γραφείου. Τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκοµείου και συνεργασία µε όλες τις υ ηρεσίες, για την α οτελεσµατικότερη οργάνωση και λειτουργία του νοσοκοµείου.