Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής"

Transcript

1 Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006

2 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη Ο.Ε. Κ. Μελενίκου 24 Τ.Κ.: Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: Ε-mail: web site: ISBN: Χ Α πα γο ρεύ ε ται η α να δη μοσί ευ ση και γε νι κά η α να πα ρα γω γή εν ό λω ή εν μέ ρει ή και πε ριλη πτι κά, κα τά παρά φρα ση ή δια σκευ ή, του πα ρό ντος έρ γου με ο ποιο δή πο τε μέ σο ή τρό πο, μη χανι κό, η λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό και η χο γρα φή σε ως ή άλ λως πως σύμ φω να με τους Ν.2387/1920, 4301/1929, τα Ν.Δ. 3565/56, 4254/62, 4264/75, Ν.100/74 και λοι πούς εν γέ νει κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου, χω ρίς προ η γού με νη γρα πτή ά δεια του συγ γρα φέ α και του εκ δό τη.

3 Στις αγαπημένες μου Κωνσταντίνα και Χριστίνα

4

5 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...11 Μέρος I: Εισαγωγικές Έννοιες και Αρχές Μάνατζμεντ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία Εισαγωγή Ορισμός του Όρου Βιομηχανία Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας Τμήμα Παραγωγής του Αθλητικού Προϊόντος Τμήμα Υποστήριξης του Αθλητικού Προϊόντος Δείκτες Εκτίμησης της Ανάπτυξης της Αθλητικής Βιομηχανίας Το Αθλητικό Προϊόν και τα Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά του Εισαγωγή Τα Ειδικά Χαρακτηριστικά του Αθλητικού Προϊόντος Προβλήματα που Σχετίζονται με τα Ειδικά Χαρακτηριστικά του Aθλητικού Προϊόντος Παραδείγματα Στρατηγικών για την Επίλυση των Προβλημάτων Εισαγωγικές Έννοιες του Μάνατζμεντ Εισαγωγή Ορισμός του Μάνατζμεντ Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός / Προγραμματισμός Επιλογή των Στόχων Επιλογή των Στρατηγικών Κατανομή Αρμοδιοτήτων 3.32 Οργάνωση Τμηματοποίηση Στελέχωση 3.33 Καθοδήγηση Έλεγχος Επίπεδα Μάνατζμεντ Γνώσεις και Δεξιότητες των Μάνατζερ Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τεχνικές

6 4.0 Το Περιβάλλον του Οργανισμού Εισαγωγή Εσωτερικό Περιβάλλον Xρηματοδοτικοί Πόροι Φυσικοί Πόροι Τεχνολογικοί Πόροι Ανθρώπινο Δυναμικό Το Μικρο-περιβάλλον Οι Πελάτες Οι Προμηθευτές Τα Κανάλια Διανομής Η Αγορά και οι Ανταγωνιστές Το Μακρό-περιβάλλον (Εξωτερικό Περιβάλλον) Οικονομία Τεχνολογικό Περιβάλλον Πολιτιστικοί Παράγοντες Δημογραφικοί Παράγοντες Πολιτικό και Νομικό Περιβάλλον Παράγοντες που Σχετίζονται με την Παγκοσμιοποίηση Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού Προσέλκυση κι Επιλογή Προσωπικού Ανάλυση / Περιγραφή εργασίας Η Διαδικασία της Επιλογής Εξέταση του Βιογραφικού Συνέντευξη Εργασίας Γραπτές Δοκιμασίες Ψυχομετρικές Διαδικασίες Δοκιμασίες Φυσικής Κατάστασης Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του Προσωπικού Μέθοδοι Ανάπτυξης του Προσωπικού Εκτίμηση της Απόδοσης του Προσωπικού Εκτίμηση των Χαρακτηριστικών των Εργαζομένων Εκτίμηση της Συμπεριφοράς των Εργαζομένων Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων

7 5.64 Αντικειμενική και Υποκειμενική Αξιολόγηση Μισθολογική Πολιτική και Παροχές Μέρος II: Αρχές Μάρκετινγκ και Θέματα Αθλητικού Μάρκετινγκ 6.0 Εφαρμογή των Αρχών του Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες Αθλητισμού και Αναψυχής Εισαγωγή Το Αθλητικό Προϊόν Τιμή / Τιμολόγηση Σύγκριση Αθλητικών Υπηρεσιών με Προϊόντα ως προς την Τιμολόγηση Κανάλια Διανομής / Τοποθεσία Προώθηση κι Επικοινωνία Διαφήμιση Οι Δημόσιες Σχέσεις Οι Προσωπικές Πωλήσεις Οι Χορηγίες Ανθρώπινο Δυναμικό Φυσικό / Υλικό Περιβάλλον Λειτουργική Διαδικασία Τμηματοποίηση της Αγοράς και Τοποθέτηση Προϊόντος Εισαγωγή Φιλοσοφίες Μάρκετινγκ Μεταβλητές Τμηματοποίησης της Αγοράς Γεωγραφική Δημογραφική Ψυχογραφική Σύμφωνα με την Καταναλωτική Συμπεριφορά Στόχευση Ανάπτυξη Δεικτών Μέτρησης της Ελκυστικότητα των Ομάδων Στόχου Τοποθέτηση Προϊόντος / Υπηρεσίας Κριτήρια / Στρατηγικές Τοποθέτησης

8 8.0 Καταναλωτική Συμπεριφορά στον Αθλητισμό και την Αναψυχή Εισαγωγή Φάση της Εισαγωγής Η Κοινωνική Τάξη Η Κουλτούρα - Πολιτισμικές συνήθειες Ο Κύκλος Ζωής της Οικογένειας Φάση της Διαδικασίας Ανάγκες και Κίνητρα Κίνητρα Συμμετεχόντων Κίνητρα Θεατών Αντικίνητρα Συμμετεχόντων 8.32 Καταναλωτικές Στάσεις Αντίληψη Καταναλωτών Φάση του Αποτελέσματος Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Έρευνα Αγοράς Εισαγωγή Κύκλος Ζωής των Προϊόντων / Υπηρεσιών Είδη Νέων Προϊόντων Ο Πίνακας Ansoff Παράδειγμα: Εφαρμογή του Πίνακα Ansoff σε ένα Γυμναστήριο Έρευνα Αγοράς Διαδικασία Έρευνας Αγοράς Αναγνώριση του Προβλήματος Μελέτη των Πηγών / Έρευνα Δευτερογενών Δεδομένων Καθορισμός Στόχων Η Επιλογή της Κατάλληλης Μεθοδολογίας Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων Δειγματοληψία Ποιοτική Έρευνα 10.0 Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες Αθλητισμού και Αναψυχής Εισαγωγή Πιστότητα Πελατών Ορισμός Εννοιών

9 10.4 Σχέση μεταξύ Ποιότητας και Ικανοποίησης Μέτρηση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Το Μοντέλο SERVQUAL Μέτρηση της Ποιότητας των Αθλητικών Υπηρεσιών Το Μοντέλο των Κενών Η Χορηγία στον Αθλητισμό Εισαγωγή Χορηγίες και Ολυμπιακοί Αγώνες Αίτια Ανάπτυξης της Αθλητικής Χορηγίας Στόχοι της Χορηγίας Παραπλανητικό Μάρκετινγκ (Ambush Marketing) Εκτιμήσεις για την Επιλογή του Χορηγούμενου Η Διαδικασία Πώλησης μιας Χορηγίας Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας Δημοσιότητα Αναγνωρισιμότητα του Χορηγού Επίδραση στην Εικόνα του Χορηγού Επίδραση στις Καταναλωτικές Προθέσεις Επίδραση στις Πωλήσεις Παράγοντες που Συντελούν στην Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας Το Πλάνο Μάρκετινγκ Εισαγωγή Η Δήλωση Αποστολής Ανάλυση του Μίγματος Μάρκετινγκ Το Περιβάλλον του Οργανισμού Το Εσωτερικό Περιβάλλον Το Εξωτερικό Περιβάλλον Η SWOT Ανάλυση Επιλογή των Ομάδων Στόχου Καθορισμός των Στόχων Μάρκετινγκ Οι Στρατηγικές Το Χρονοδιάγραμμα Παρακολούθηση κι Εκτίμηση του Πλάνου

10 Μέρος IΙI: Οργανωσιακή Συμπεριφορά 13.0 Θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Η Παρακίνηση στον Εργασιακό Χώρο Εισαγωγή Εσωτερική κι Εξωτερική Παρακίνηση Η Θεωρία του Μάσλοου (Maslow) Η Θεωρία του Χέρζμπερκγ (Herzberg) (Παραγόντων Υποκίνησης και Συντήρησης) Η Ηγεσία στον Εργασιακό Χώρο Εισαγωγή Θεωρίες που Δίνουν Έμφαση στα Χαρακτηριστικά του Ηγέτη Το Μοντέλο που Βασίζεται στην Συμπεριφορά του Ηγέτη Η Συνεχής Κλίμακα Ηγετικής Συμπεριφοράς Η Θεωρία που Βασίζεται στην Προσαρμογή της Ηγετικής Συμπεριφοράς στις Διάφορες Συνθήκες Δυναμική της Ομάδας Εισαγωγή Πλεονεκτήματα Ομαδικής Εργασίας Τα Στάδια Εξέλιξης της Ομάδας Παράγοντες που Επιδρούν στην Αποτελεσματικότητα της Ομάδας Ακαδημαϊκή Έρευνα στο Χώρο του Αθλητικού Μάνατζμεντ και της Αναψυχής Μελέτη Περιπτώσεων (Case Studies)

11 Εισαγωγή Είναι σήμερα πια κοινή παραδοχή ότι ο αθλητισμός με την ευρύ-τερη έννοια (συμπεριλαμβανομένης και της αναψυχής) αποτελεί μια μεγάλη και αναπτυσσόμενη βιομηχανία με μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Οι οργανισμοί αθλητισμού και αναψυχής ποικίλουν ως προς το μέγεθός τους από τις τεράστιες πολυεθνικές εταιρίες (π.χ., εταιρίες αθλητικής ένδυσης και υπόδησης / εξοπλισμού) και τις αθλητικές ανώνυμες εταιρίες (π.χ., ποδοσφαιρικά σωματεία), ως τους μικρούς τοπικούς συλλόγους / σωματεία (μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς) και τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις τοπικού χαρακτήρα (π.χ., γυμναστήρια κι εταιρίες αθλητικής αναψυχής). Σε κάθε περίπτωση, είναι σήμερα απαραίτητο τα στελέχη των α-θλητικών οργανισμών κι επιχειρήσεων αναψυχής, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τους στόχους τους (π.χ., ιδιωτικοί, κρατικοί, δημοτικοί, μη κερδοσκοπικοί) να έχουν βασικές γνώσεις μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, προκειμένου να κατανοούν το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός τους και τις στρατηγικές αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να επιβιώσει στην αγορά και να πετύχει τους στόχους του. Παρόλο που οι όροι μάνατζμεντ και μάρκετινγκ είναι Αγγλικοί, στο παρόν βιβλίο θα χρησιμοποιηθούν όπως είναι, και όχι μεταφρασμένοι, καθώς χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα στην Ελληνική βιβλιογραφία. Στόχος αυτού του συγγράμματος είναι να αναλυθούν οι βασικές και εισαγωγικές αρχές μάνατζμεντ και μάρκετινγκ και μέσω παραδειγμάτων να εφαρμοστούν στις αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής. Απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων που παρακολουθούν τα μαθήματα της οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού και αναψυχής και αθλητικού μάρκετινγκ, στα στελέχη των αθλητικών οργανισμών, αθλητικών εταιριών κι εταιριών αναψυχής, στους προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής, αθλητές, και σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργεί (ή θα έπρεπε να λειτουργεί) η αθλητική αγορά. Το σύγγραμμα δεν έχει ως στόχο να καλύψει εκτεταμένα όλα τα θέματα μάνατζμεντ και μάρκετινγκ που έχουν αναπτυχθεί στην διεθνή βιβλιογραφία. Έχει γίνει μια επιλογή θεμάτων τα οποία, βάση της διδακτικής κι επαγγελματικής εμπειρίας του συγγραφέα, θεωρούνται σημαντικά και πιο εφαρμοσμένα στους οργανισμούς αθλητισμού και αναψυχής. Επίσης, το σύγγραμμα δεν έχει ως στόχο να κάνει μια εκτεταμένη ανασκόπηση και παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων που δημοσιεύονται στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά του χώρου. Με εξαίρεση τις ενότητες της καταναλωτικής συμπεριφοράς, της ποιό-τητας των αθλητικών υπηρεσιών και της αθλητικής χορηγίας (στις οποίες 11

12 Εισαγωγή γίνεται ανασκόπηση της διεθνής βιβλιογραφίας), τα υπόλοιπα κεφάλαια εισάγουν βασικές έννοιες με στόχο να κατανοηθεί η εφαρμογή τους στην αθλητική αγορά μέσα από παραδείγματα. Στο τέλος όμως κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια λίστα από διεθνής βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται περαιτέρω μπορεί να ανατρέξει. Μία από τις καινοτομίες του βιβλίου (για τα πλαίσια της ελληνικής αθλητικής βιβλιογραφίας) είναι η παρουσίαση του προφίλ ενδεικτικών αθλητικών οργανισμών και εταιριών αναψυχής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό την μορφή case studies. Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από μια σειρά ερωτήσεις με στόχο να εφαρμοστεί η θεωρία που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Το βιβλίο αποτελείται από πέντε ενότητες: Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται κεφάλαια που καλύπτουν βασικά αρχές μάνατζμεντ. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ο ορισμός της αθλητικής α- γοράς και η περιγραφή της δομής του Ελληνικού αθλητισμού, και ακολουθούν τα κεφάλαια του ορισμού του αθλητικού προϊόντος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, των εισαγωγικών εννοιών του μάνατζμεντ, της ανάλυσης του περιβάλλοντος του οργανισμού, και της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Στην δεύτερη ενότητα καλύπτονται εισαγωγικά κι εξειδικευμένα θέματα μάρκετινγκ. Έτσι περιλαμβάνονται τα κεφάλαια των εφαρμογών των βασικών αρχών μάρκετινγκ στους αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις α- ναψυχής, της τμηματοποίησης της αγοράς, της καταναλωτικής συμπεριφοράς, της ανάπτυξης νέων προϊόντων και της έρευνας αγοράς, της ποιότητας των αθλητικών υπηρεσιών και της αθλητικής χορηγίας. Η ενότητα κλείνει με την παρουσίαση των αρχών για τον σχεδιασμό ενός πλάνου μάρκετινγκ. Στην τρίτη ενότητα καλύπτονται τρία θέματα από τον χώρο της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η παρακίνηση στον εργασιακό χώρο, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται θέματα ηγεσίας, και στο τρίτο κεφάλαιο οι βασικές αρχές της ομαδικής εργασίας (δυναμικής της ομάδας). Τα τρία αυτά θέματα επιλέχτηκαν συγκεκριμένα από την εκτεταμένη θεματολογία της οργανωσιακής συμπεριφοράς γιατί έχουν πολλές εφαρμογές στον χώρο του αθλητισμού. Στην συνέχεια, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητικού μάνατζμεντ και της αναψυχής, και των διεθνών επιστημονικών περιοδικών που προωθούν την έρευνα στον χώρο. Τέλος, παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τις σπουδές και το περιεχόμενο του προγραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ, βασισμένες στην διεθνή εμπειρία του συγγραφέα. Στην τελευταία ενότητα, όπως ήδη αναφέρθηκε, παρουσιάζονται ενδεικτικά cases από αθλητικούς οργανισμούς και εταιρίες που δραστηριοποιούνται 12

13 στην αγορά τους αθλητισμού και της αναψυχής στην Ελλάδα. Σε όλες τις περιπτώσεις τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται δόθηκαν από τους υπεύθυνους / διοικήσεις των αντίστοιχων οργανισμών / εταιριών. Η κάθε παρουσίαση συνοδεύεται από ερωτήσεις / ασκήσεις με στόχο την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Οι οργανισμοί / εταιρίες που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες: Body Talk Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ. Κ.Α.Ε. ΜΕΝΤ Trekking Βορείου Ελλάδας / Experience Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσμου Adidas 13

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ελένη Γ. Νύκταρη Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Specisoft www.specisoft.gr ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Σχέδιο Περιεχομένων Μακροχρόνιου Επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Στις παρακάτω προτάσεις, να υπογραμμίσετε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Η εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδάστρια: Σιδηροπούλου Αλεξάνδρα Α.Μ: 082/07 ΘΕΜΑ: «Βασικοί Άξονες Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα