ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ"

Transcript

1 ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο Δ.Φ.Δ.Σ. Πεξηερόκελα 1.ΔΙΑΓΩΓΗ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΤΠΟΙ ΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΦΒΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ Απορρίμμαηα ύγκριζη με τάρηινες ή πάνινες ζακούλες Λιπαζμαηοποίηζη ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ Υ.Τ.Σ.Α ΓΔΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΠΑΝΑΚΣΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΟΤΠΙΓΙΩΝ ΜΔΙΩΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΠΛΔΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΦΒΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΑ ΤΓΑΣΟ-ΒΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΦΒΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΙΚΔ ΑΚΟΤΛΔ Δ ΑΛΛΔ ΥΩΡΔ... 12

2 ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ 1.ΔΙΑΓΩΓΗ Σα πιαζηηθά απνηεινύλ ζεκαληηθό θαη αλαπόθεπθην κέξνο ηνπ ζεκεξηλνύ ηξόπνπ δσήο. Υξεζηκνπνηνύληαη ζε θάζε είδνπο ζπζθεπαζίεο, έπηπια, ζθεύε θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη ζε πνιιέο βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπο είλαη ην ρακειό θόζηνο, ην κηθξό βάξνο, ε δπλαηόηεηα επηινγήο ρξώκαηνο ή αθόκα θαη δηαθάλεηαο, ε αληνρή, ε κε δηαπεξαηόηεηα όζνλ αθνξά ην λεξό θαη πιήζνο αεξίσλ, ε ζηεγαλνπνίεζε θαη ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά απνηεινύλ θαη ηελ δύλακε ησλ πιαζηηθώλ. Παξόια απηά, δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα όηαλ απνξξίπηνληαη ζην πεξηβάιινλ κεηά ηελ ρξήζε ηνπο όπνπ θαη παξακέλνπλ γηα πεξηζζόηεξν από (300) ηξηαθόζηα ρξόληα πξηλ δηαζπαζζνύλ. Η επηζηήκε έρεη ζήκεξα δώζεη ιύζε ζην ζνβαξό πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο πνπ πξνθαινύλ ηα πιαζηηθά. Πξόθεηηαη γηα ηα ΟΞΟ-βηναπνηθνδνκήζηκα πιαζηηθά ή αιιηώο Φσην- Βηναπνηθνδνκήζηκα πιαζηηθά πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο ΦΒΑ πιαζηηθά. ηελ Διιάδα παξάγνληαη εηεζίσο πεξίπνπ ηόλνη πιαζηηθήο ύιεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 1 δηζεθαηνκκύξην ζαθνύιεο κηαο ρξήζεσο γηα ηα πνιπθαηαζηήκαηα θαη ηα super market. Σν θόζηνο ππνινγίδεηαη ζε 300 εθαηνκκύξηα επξώ πεξίπνπ θαη ηζνδπλακεί κε ην 0,3% ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ θιάδνπ. Η αμία ηεο πιαζηηθήο ζαθνύιαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα θαη ην κέγεζόο ηεο θαη ε ηηκή ηεο ην 2005 έρεη απμεζεί θαηά 40% ζε ζρέζε κε ην Η βηνκεραλία ηηο ρξεώλεη κε ην θηιό, ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ηεκάρηα θαη απνηηκάηαη από 1,40 έσο 1,60 όηαλ δηαλέκνληαη από κεγάιεο αιπζίδεο super market ιόγσ ησλ κεγάισλ πνζνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Αληίζεηα, νη ηηκέο θαη νη πνζόηεηεο δηαθέξνπλ όηαλ πξόθεηηαη γηα ηηο ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη Γήκνη θαη νη βηνκεραλίεο. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζαθνπιώλ απηώλ είλαη 110 cm 80 cm, δειαδή ην 1 θηιό ηζνδπλακεί κε 7 κε 9 ηεκάρηα πάρνο 7-8 γξακκώλ πεξίπνπ. Ωο επί ην πιείζηνλ, πξόθεηηαη γηα ζαθνύιεο πνπ πξνέξρνληαη από αλαγελλεκέλν, ή αιιηώο δεπηεξνγελέο πιηθό, δειαδή αλαθπθισκέλν θαη ην ρξώκα ηνπο είλαη καύξν, πνξηνθαιί, κπιε, πξάζηλν. Όζνλ αθνξά δε, ηηο ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ νηθηαθήο ρξήζεσο, νη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη 54 cm 75 cm θαη πσινύληαη ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 10 ηεκαρίσλ κε πάρνο 2,5-3,5 γξακκώλ πεξίπνπ. Η ηηκή ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ 10 ηεκαρίσλ αλέξρεηαη ζε : 1,10 όηαλ πξόθεηηαη γηα ζαθνύιεο από δεπηεξνγελέο πιηθό 2,70 έσο 3 όηαλ πξόθεηηαη γηα ζαθνύιεο κε ελζσκαησκέλν θνξδόλη θιεηζίκαηνο 3,30 έσο 3,50 όηαλ πξόθεηηαη γηα ζαθνύιεο κε ελζσκαησκέλν θνξδόλη θιεηζίκαηνο, εληζρπκέλεο αληνρήο θαη αξσκαηηζκέλεο. Πξνζθάησο, ηα πνιπθαηαζηήκαηα ησλ Super Market απνθάζηζαλ λα αθαηξέζνπλ ζηαδηαθά ην ινγόηππό ηνπο, όρη βέβαηα γηα ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο αιιά γηα λα κελ θαίλνληαη ζε δηάθνξα άξζξα πνπ δεκνζηεύνπλ νη δεκνζηνγξάθνη θαη ζηηο εθεκεξίδεο θαη θαίλεηαη ην κέγεζνο ηεο ξύπαλζεο πνπ πξνθαιεί ην θάζε πνιπθαηάζηεκα. Σέινο πξέπεη λα πξνζηεζεί όηη ε πξώηε ύιε γηα ηελ παξαζθεπή πιαζηηθήο ζαθνύιαο θαη γεληθά πιαζηηθώλ είλαη ην πεηξέιαην. Καηά ζπλέπεηα ε ηηκή ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 2

3 Η λνκνζεζία (Νόκνο 2939/ ) αληηκεησπίδεη ηηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο σο πιηθό ζπζθεπαζίαο ην νπνίν πξέπεη λα ζπιιέγεηαη, λα αλαθπθιώλεηαη θαη λα αμηνπνηείηαη. Όκσο ην κεγαιύηεξν κέξνο απηώλ, αλ όρη ην ζύλνιό ηνπο, θαηαιήγεη ζην πεξηβάιινλ όπνπ θαη ην ξππαίλεη γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Οη πιαζηηθέο ζαθνύιεο όρη κόλνλ δελ δηαζπώληαη εύθνια αιιά ηαπηόρξνλα δπζθνιεύνπλ ηελ απνζύλζεζε άιισλ ζθνππηδηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρώξνπο ηαθήο. Έλα καξνύιη ή έλα κπηθηέθη πνπ έρεη ηαθεί κέζα ζε πιαζηηθά ρξεηάδεηαη 30 έσο 70 ρξόληα γηα λα απνζπληεζεί. ηελ ζάιαζζα νη πιαζηηθέο ζαθνύιεο απνηθνδνκνύληαη κε αθόκε πην αξγνύο ξπζκνύο θαη απνηεινύλ κεγάιν θίλδπλν γηα ηα πνπιηά, ηα ςάξηα, ηα δειθίληα, ηηο θώθηεο θαη θπξίσο ηηο ζαιάζζηεο ρειώλεο. Οη ζαιάζζηεο ρειώλεο θαηαπίλνπλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ηηο δηαθαλείο πιαζηηθέο ζαθνύιεο πνπ κνηάδνπλ κε κέδνπζεο, ην αγαπεκέλν ηνπο θαγεηό. Πνιύ ζπρλά βξίζθνληαη πιαζηηθέο ζαθνύιεο θαη ζηα ζηνκάρηα άιισλ ζαιαζζηλώλ δώσλ. ην βπζό, νη ζαθνύιεο θαιύπηνπλ ηελ ζαιάζζηα βιάζηεζε θαη λεθξώλνπλ ηελ πεξηνρή πνπ θαιύπηνπλ. Η θνηλή Τπνπξγηθή απόθαζε 29407/3508/ «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή απνβιήησλ» ελζσκαηώλεη κεηαμύ άιισλ ζην εζληθό δίθαην ηελ Οδεγία 31/99 «γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή απνβιήησλ». Η λνκνζεζία γηα πξώηε θνξά ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνύο ζηόρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν. Γηα παξάδεηγκα: -ηνπο ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζα θαηαιήγνπλ ππνιείκκαηα θαη όρη αλεπεμέξγαζηα απόβιεηα. -Σίζεληαη πνζνηηθνί ζηόρνη θαη ρξνλνδηάγξακκα γηα λα κεησζνύλ ηα νξγαληθά απόβιεηα (απνθάγηα, θιαδέκαηα θιπ.) θαηά 25%, 50% θαη 65% αληίζηνηρα κέζα ζε 5, 8 θαη 13 ρξόληα ζε ζρέζε κε ην Αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο κε αλαθύθισζε θαη αλάθηεζε ελέξγεηαο ζε πνζνζηό 50-65% θαηά βάξνο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2005 ώζηε λα αλαθπθιώλεηαη ην 25 45% ηνπ βάξνπο ηνπ ζπλόινπ ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ ην 15% ηνπ βάξνπο θάζε πιηθνύ ζπζθεπαζίαο. 2. ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η πιένλ ρξήζηκε θαη νηθνλνκηθή από ηηο λέεο ηερλνινγίεο δηάζπαζεο ηνπ πιαζηηθνύ είλαη ε ηερλνινγία πνπ απνηθνδνκεί ην πιαζηηθό κε ηελ δηαδηθαζία ηεο Φσην-Βηναπνηθνδόκεζεο. Η ηερλνινγία απηή βαζίδεηαη ζηελ πξνζζήθε κηθξήο πνζόηεηαο δηαζπαζηή ν νπνίνο εηζαγόκελνο ζην πιαζηηθό θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο πξώηεο ύιεο (π.ρ. θόθθσλ) αιιάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πιαζηηθνύ. Η απνηθνδόκεζε ηνπ πιαζηηθνύ αξρίδεη όηαλ νινθιεξσζεί ε πξνγξακκαηηζκέλε 1 δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη ην πιαζηηθό πξντόλ δελ ρξεηάδεηαη πιένλ. Σν πιαζηηθό αθνύ εθηεζεί γηα θάπνην δηάζηεκα ζηνλ ήιην, αθόκε θαη κε ηελ ηαθή, ζα απνηθνδνκεζεί κε ηελ βνήζεηα βαθηεξίσλ θαη κπθήησλ θαζώο πξνεγνύκελα ν «δηαζπαζηήο» έρεη δηαζπάζεη ηα καθξνκόξηα ηνπ πιαζηηθνύ ζε άιια κηθξόηεξα (ηεο ηάμεσο ηνπ Dalton θαη ιηγόηεξν), δειαδή ζε επίπεδα όπνπ κπνξνύλ λα θαηαλαισζνύλ σο ζξεπηηθά πιηθά από ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. Δπνκέλσο, ην πιηθό ραξαθηεξίδεηαη βηναπνηθνδνκήζηκν αθνύ παύεη λα είλαη πιαζηηθό θαη κεηαηξέπεηαη ζε ζξεπηηθό πιηθό. Η δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη έσο όηνπ ην πιηθό λα βηναπνηθνδνκεζεί από ηνπο κηθξννξγαληζκνύο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, λεξό θαη νξγαληθή ύιε (ρώκα). Γελ κέλνπλ ππνιείκκαηα πιαζηηθνύ ζην ρώκα. 1 Αλάινγα κε ηελ πνζόζησζε ηνπ «δηαζπαζηή» 3

4 ΦΒΑ πιαζηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή θάζε είδνπο ζαθνπιώλ γηα πνιπθαηαζηήκαηα, γηα απνξξίκκαηα θηι. Δπίζεο πιαζηηθό ΦΒΑ θηικ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 40C. Σαπηόρξνλα ην θηικ απηό απνηειεί ηδαληθό πιηθό γηα ηελ ζπζθεπαζία θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαηεξεζνύλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ην θηικ απνηθνδνκείηαη γξήγνξα όηαλ απνξξηθζεί ζην πεξηβάιινλ. Ο ρξόλνο ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ηελ Φσην-Βηναπνηθνδόκεζε ηνπ πιαζηηθνύ πξντόληνο ξπζκίδεηαη θαηά ην ζηάδην παξαγσγήο ηνπ πξντόληνο θαη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ε δηάξθεηα δσήο ηνπ λα πνηθίιιεη από 4 κέρξη θαη 18 κήλεο. Σα ΦΒΑ πιαζηηθά δύλαηαη λα θπθινθνξνύλ ζε αδηαθαλή ζπζθεπαζία ππό ζηεγαλνπνίεζε θαζώο δηαηεξνύληαη, γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, αλέπαθα απνπζία θσηόο θαη αέξα, κέρξηο όηνπ ρξεζηκνπνηεζνύλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη δελ πεξηέρνπλ ριώξην θαη όηαλ απνηθνδνκνύληαη δελ ειεπζεξώλνπλ κεζάλην ή ππνμείδηα ηνπ αδώηνπ ππό αεξνβηθέο ή αλαεξνβηθέο ζπλζήθεο. Έλα κεγάιν πξόβιεκα πνπ ππάξρεη κε ηα πιαζηηθά είλαη ηη γίλεηαη κε απηά πνπ δελ ζπιιέγνληαη θαη ζπλεπώο παξακέλνπλ γηα εθαηνληάδεο ρξόληα ζην πεξηβάιινλ θαη ην ξππαίλνπλ. Αιιά θαη γηα όζα ζπιιέγνληαη ππάξρεη πξόβιεκα ηόζν κε ηελ αλαθύθισζή ηνπο όζν θαη κε ηελ θαύζε ηνπο. πλεπώο όια ηα πιαζηηθά πξντόληα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη από Φσην- Βηναπνηθνδνκήζηκν πιαζηηθό εθηόο από εθείλα πνπ έρνπλ καθξά δηάξθεηα δσήο (π.ρ πδξνζσιήλεο, έπηπια εκπνξηθώλ ρώξσλ θιπ). Σα ΦΒΑ πξντόληα αθνύ ζπιιερζνύλ κπνξνύλ λα ιηπαζκαηνπνηεζνύλ, ή θαη λα θανύλ θαη εάλ δελ ζπιιερζνύλ κεηαηξέπνληαη ζε ζξεπηηθά πιηθά ρσξίο λα αθήζνπλ βιαπηηθά ππνιείκκαηα. Καηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξντόλησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη από ΦΒΑ πιαζηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη νη ίδηεο κεραλέο κε εθείλεο ησλ ζπκβαηηθώλ πιαζηηθώλ. Δπνκέλσο δελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο κεραλέο ή ηδηαίηεξε εμεηδίθεπζε ηνπ εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ. Σα θσην-βηνζπώκελα πιαζηηθά έρνπλ σο πξώηε ύιε ηελ λάθζα (πίζζα) παξαπξντόλ δηύιηζεο ηνπ πεηξειαίνπ. Δίλαη επίζεο δπλαηόλ λα παξαζθεπαζηνύλ θσην-βηνδηαζπώκελα πιαζηηθά από αηζαλόιε ε νπνία γίλεηαη από δάραξε ή άιινπο πδαηάλζξαθεο. Η ζπλερώο απμαλόκελε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ έρεη θάλεη νηθνλνκηθή ηελ κέζνδν απηή ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο όπσο ε Δπξώπε όπνπ θαιιηεξγνύληαη δαραξόηεπηια. ηελ Αγγιία ιεηηνπξγεί ην πξώην εξγνζηάζην βηναηζαλόιεο πνπ ζα παξάγεη από ην 2007, 70 εθαηνκκύξηα ιίηξα βηναηζαλόιεο εηεζίσο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ηόλνπο αηζπιελίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ην θόζηνο παξαγσγήο ηεο πξώηεο ύιεο ελζσκαηώλεηαη ζην θόζηνο παξαγσγήο ηνπ πεηξειαίνπ. Σα ΦΒΑ πιαζηηθά απνηθνδνκνύληαη κε ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία: Σα πιαζηηθά πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιπνιεθηλώλ (πνιπαηζπιέλην, πνιππξνππιέλην, πνιπζηπξέλην) είλαη εθείλα ζηα νπνία πξνζηίζεηαη ν θαηαιύηεο ν νπνίνο επηηαρύλεη ηελ νμείδσζε ηνπ πνιπκεξνύο (πιαζηηθνύ) ζπάδνληάο ην ζε κηθξόηεξα κόξηα ηα νπνία ζε αληίζεζε κε ην πνιπκεξέο κπνξνύλ λα δηαβξαρνύλ. Απηά ηα κηθξόηεξα κόξηα δηαβξερόκελα απνηεινύλ πεγή ελέξγεηαο (ηξνθή, ζξεπηηθό πιηθό) γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. Σα πξόζζεηα (θαηαιύηεο) ηα νπνία επηηαρύλνπλ ηελ νμεηδσηηθή αληίδξαζε είλαη νξγαληθά παξάγσγα ελώζεσλ ησλ ζηνηρείσλ κεηαπηώζεσο. Οη ελώζεηο ησλ ζηνηρείσλ κεηαπηώζεσο είλαη κεηαιιηθέο ελώζεηο απαξαίηεηα κηθξνζξεπηηθά πιηθά (ηρλνζηνηρεία) γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνύο θαη ηνπο νξγαληζκνύο γεληθά. 4

5 Η απνηθνδόκεζε ησλ ΦΒΑ πιαζηηθώλ γίλεηαη όπσο αλαθέξζεθε ζε δύν ζηάδηα: Φώην Βηναπνηθνδνκήζηκν πιαζηηθό 0 2 Καηαιύηεο Ομεηδώκελα πξντόληα Έλδπκα κηθξννξγαληζκώλ CΟ 2, Η 2 Ο + βηνκάδα Φσην-Βηναπνηθνδόκεζε θαηαιπηηθνύ ελεξγνπνηεκέλνπ πξνππιελίνπ: (Φσην-βηναπνηθνδνκήζηκα θιάζκαηα). Σα ΦΒΑ πιαζηηθά κπνξνύλ λα παξάγνπλ ζεξκόηεηα κε θαύζε ή λα ιηπαζκαηνπνηεζνύλ ή λα επαλαθηεζνύλ θαη ην θόζηνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο απηέο είλαη παξόκνην κε απηό άιισλ πιηθώλ. Σν ηδηαίηεξν όκσο ραξαθηεξηζηηθό ησλ ΦΒΑ πιαζηηθώλ είλαη όηη εάλ δελ ζπιιερζνύλ, απνηθνδνκνύληαη θαη δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ, ελώ ηα πξντόληα απνηθνδόκεζήο ησλ, είλαη πεγή ζξεπηηθώλ πιηθώλ όπσο ηα θύιια, ην άρπξν, ην μύιν θιπ. θαη ζπλεπώο γίλεηαη επαλάθηεζε όπσο νξίδεηαη από ηελ Οδεγία ηεο Δ.Δ. ηνπ 1999 γηα ηα απόβιεηα. 3. ΣΤΠΟΙ ΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο απνηθνδνκήζηκσλ πιαζηηθώλ, θαζώο ην θόζηνο θαη νη ρξήζεηο ηνπο δηαθέξνπλ. 5

6 Τδρο-βιοαποικοδομήζιμα πλαζηικά (σδαηο-βα) Δίλαη εθείλα πνπ πεξηέρνπλ άκπιν ή παξάγσγα απηνύ ζε πςειό πνζνζηό θαη ηα πεξηζζόηεξα από απηά πεξηέρνπλ θαη ζπλζεηηθά πιαζηηθά πξνεξρόκελα από ην πεηξέιαην. Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο θαιιηέξγεηεο (π.ρ θαιακπνθηνύ) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ βην-πιαζηηθώλ. Η πδξν-βηναπνηθνδόκεζε μεθηλά κε ηελ πδξόιπζε ηνπ πξντόληνο (αληίδξαζε κε λεξό) θαη ηελ ηειηθή κεηαηξνπή ηνπ ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθνο, λεξό θαη βηνκάδα). Αιιά ζηνπο Υ.Τ.Σ.Α. (Υώξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνβιήησλ) ζε βάζνο παξάγεηαη κε αλαεξόβηα δηαδηθαζία κεζάλην ζε ζεκαληηθέο πνζόηεηεο. Σν κεζάλην σο γλσζηό ζπκβάιιεη ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είθνζη ηξεηο θνξέο πεξηζζόηεξν από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθνο. ηα πδξν-βηναπνηθνδνκήζηκα πιαζηηθά ην άκπιν πξνέξρεηαη από θαιιηέξγεηεο (π.ρ. θαιακπνθηνύ) πνπ δαπαλνύλ ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαη απαηηείηαη επηπιένλ ελέξγεηα γηα ηελ κεηαθνξά θαη ελ ζπλερεία ηελ παξαγσγή ηνπ ακύινπ (δύκσζε) θαη πνιπκεξηζκόο ηνπ κνλνκεξνύο. Σα ΦΒΑ πιαζηηθά είλαη πην θηιηθά ζην πεξηβάιινλ θαη πην νηθνλνκηθά. Φωηο-αποικοδομήζιμα πλαζηικά Δίλαη εθείλα πνπ δηαζπώληαη κε ηελ επίδξαζε ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο αιιά δελ δηαζπώληαη απνπζία θσηόο π.ρ. κέζα ζε Υ.Τ.Σ.Α. ή ζε απνρεηεύζεηο ή ζε ζθνηεηλό πεξηβάιινλ ή εάλ έρνπλ ηππσζεί ζε κεγάιν κέξνο ηεο επηθάλεηάο ηνπο. 4. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΦΒΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ Τπάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ΦΒΑ-πιαζηηθώλ. 4.1 Απνξξίκκαηα Σα ζπκβαηηθά πιαζηηθά όηαλ απνξξίπηνληαη ζην πεξηβάιινλ παξακέλνπλ εθεί γηα πνιιέο δεθαεηίεο θαζώο είλαη πξαθηηθά αδύλαηνλ λα ζπιιερζνύλ κέζα από ηνπο Υ.Τ.Σ.Α. ή ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ (π.ρ. ζαθνύιεο, θηάιεο λεξνύ, θηάιεο ιαδηνύ, θαιακάθηα, ζαθνπιάθηα ζπζθεπαζίαο νζπξίσλ θ.ι.π.) θαη ζπλεπώο δελ ππάξρεη ιύζε αληηκεηώπηζεο ηεο ξύπαλζεο πνπ πξνθαινύλ. Αληηζέησο ε απνηθνδόκεζε ησλ ΦΒΑ πιαζηηθώλ είλαη ξπζκηδόκελε ελώ δίλνπλ ηειηθά ζξεπηηθά πιηθά. Η έθζεζε ζην θσο επηηαρύλεη ηελ απνηθνδόκεζή ηνπο ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη απνπζία θσηόο (θαηά ηελ ηαθή ζηνπο Υ.Τ.Σ.Α.). Οη ζαθνύιεο δηαζπώληαη γξεγνξόηεξα ζηνλ αλνηθηό ρώξν απ όηη ζε θιεηζηό. Γηαζπώληαη επίζεο γξεγνξόηεξα ζε ζεξκό από όηη ζε ςπρξό ρώξν. Φπζηθά εάλ ην ΦΒΑ πιαζηηθό εθηεζεί ζε θσο θαη αέξα γηα θάπνην δηάζηεκα κεηά ηελ απόξξηςε ηνπ ε απνηθνδόκεζή ηνπ ζπλερίδεηαη θαη απνπζία θσηόο. Η δηάζπαζε ησλ ΦΒΑ πιαζηηθώλ ζπλερίδεηαη αθόκα θαη αλ απηά ηαθνύλ. Σα ζπκβαηηθά πιαζηηθά κπνξνύλ θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πνιιά είδε ηδίσο καθξάο δηάξθεηαο, όπσο έπηπια ζπηηηώλ, παηδηθώλ ραξώλ θηι, όρη όκσο γηα ζαθνύιεο. Δπίζεο, νη ΦΒΑ πιαζηηθέο ζαθνύιεο είλαη πιενλεθηηθόηεξεο από ηηο ράξηηλεο ζαθνύιεο ή θάζε είδνπο ηζάληεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. 6

7 4.2 ύγθξηζε κε ράξηηλεο ή πάληλεο ζαθνύιεο Οη ράξηηλεο ζαθνύιεο πξνθαινύλ 70% πεξηζζόηεξε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε από ηηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο. Δπίζεο γηα λα παξαρζνύλ ράξηηλεο ζαθνύιεο απαηηείηαη 300% πεξηζζόηεξε ελέξγεηα ελώ θαηαλαιώλνληαη ηεξάζηηεο πνζόηεηεο νξγαληθώλ απνβιήησλ ηα νπνία δηαζπώκελα παξάγνπλ κεζάλην θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθνο. Οη πιαζηηθέο ζαθνύιεο θαηαιακβάλνπλ κηθξόηεξν όγθν: ρίιηεο πιαζηηθέο ζαθνύιεο έρνπλ ύςνο 6 εθαηνζηώλ ελώ ρίιηεο ράξηηλεο έρνπλ ύςνο εβδνκήληα πέληε εθαηνζηώλ. Δπηπιένλ, νη ράξηηλεο ζαθνύιεο δελ είλαη ηόζν αλζεθηηθέο όζν νη πιαζηηθέο θαη θαηαζηξέθνληαη όηαλ βξαρνύλ. Δλ θαηαθιείδη πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη νη ηζάληεο πνιιαπιήο ρξήζεσο (δηθηπσηέο, πάληλεο ή ςάζηλεο) έρνπλ ην κεηνλέθηεκα όηη ν θαηαλαισηήο δελ ηηο έρεη πάληνηε καδί ηνπ παξά κόλνλ όηαλ πεγαίλεη πξνγξακκαηηζκέλα γηα ςώληα. Μηα ηεηξακειήο νηθνγέλεηα εθ όζνλ όια ηα κέιε ηεο ςσλίδνπλ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ αξηζκό από ηέηνηεο ηζάληεο θαη νη νπνίεο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζπρλά. Σέινο, όηαλ απνξξίπηνληαη, ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηβαιινληηθή ξύπαλζε. Λύζε απνηειεί λα θαηαζθεπάδνληαη από ΦΒΑ-πιαζηηθό. 4.3 Ληπαζκαηνπνίεζε Η Οδεγία ηεο Δ.Δ. ηνπ 1999 απαηηεί ηελ ζηαδηαθή κείσζε ησλ αζηηθώλ δπκώζηκσλ απνξξηκκάησλ πνπ δηνρεηεύνληαη ζηνπο Υ.Τ.Σ.Α. Δθ όζνλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ γηα ηξνθή ησλ δώσλ θαη πεξηέρνπλ πνιύ κεγάιν πνζνζηό πγξαζίαο γηα λα θανύλ δελ απνκέλεη ηίπνηε άιιν παξά ε ιηπαζκαηνπνίεζε ή ε παξαγσγή κεζαλίνπ. Οξγαληθά απνξξίκκαηα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ΦΒΑ πιαζηηθνύο ζάθνπο ζε ζπίηηα, εζηηαηόξηα, λνζνθνκεία, πνιπθαηαζηήκαηα θιπ. θαη λα νδεγεζνύλ θαη επζείαλ ζηελ κνλάδα ιηπαζκαηνπνίεζεο πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά αλεπηζύκεηεο νζκέο, κεηαβίβαζε κνιύλζεσο από έληνκα θιπ. Δπίζεο νη ΦΒΑ πιαζηηθέο ζαθνύιεο (ζε αληίζεζε κε ηηο πδξν-βα πιαζηηθέο ζαθνύιεο) ειεπζεξώλνπλ ζηαδηαθά ηα νξγαληθά ζπζηαηηθά θαη ζπλεπώο παξάγνπλ πςειήο πνηόηεηαο ιίπαζκα. ε έθζεζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ Απζηξαιηαλή θπβέξλεζε ηνλ επηέκβξε ηνπ 2003 αλαθέξεηαη: ΦΒΑ πιαζηηθά πνπ βαζίδνληαη ζε πνιπνιεθίλεο (παξάγσγα πεηξειαίνπ) ζπλεηζθέξνπλ ζην ιίπαζκα ζεκαληηθέο πνζόηεηεο νξγαληθνύ άλζξαθα (ζξεπηηθή ύιε). Αληηζέησο, όζνλ αθνξά ηα πδξν-βα πιαζηηθά όινο ν άλζξαθαο κεηαηξέπεηαη ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζπκβάιινληαο ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη όρη ζηελ ζξεπηηθή αμία ηνπ ιηπάζκαηνο. Σα ΦΒΑ ή πδξν-βα πιαζηηθά ίζσο ζα πξέπεη λα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθό ρξώκα ή δηεζλή ινγόηππν ώζηε λα πεγαίλνπλ θαη επζείαλ γηα ιηπαζκαηνπνίεζε. Σα ΦΒΑ πιαζηηθά απνηθνδνκνύληαη από ηα ίδηα βαθηήξηα θαη κύθεηεο όπσο ηα θπζηθά απόβιεηα, άρπξα, θύιια, θιαδηά θιπ. θαη ε δηάζπαζε (σο πξνέξρεηαη από θσην-νμείδσζε θαη ζεξκν-νμείδσζε) κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απνπζία θσηόο ζε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 40 C. Σν ιακβαλόκελν ιίπαζκα είλαη πςειήο πνηόηεηαο θαη έρεη ηθαλνπνηήζεη όιεο ηηο δνθηκέο νηθνηνμηθόηεηαο. Οη δνθηκέο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ζπόξσλ, ηελ αλάπηπμε θπηώλ θαη ηελ επηβίσζε κηθξννξγαληζκώλ (ζθνπιήθηα ηεο γεο θιπ) πνπ δηελεξγήζεθαλ κε βάζε ηα πξόηππα DIN V , ON S 2200 θαη ΟN S 2300 ηεο Αγγιίαο. Οη δνθηκέο απηέο έδεημαλ όηη ε ρισξίδα ή ε παλίδα δελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά νύηε από ην πιαζηηθό νύηε από ηνπο ζηαζεξνπνηεηέο ή ηα κέηαιια ή ηα ρξώκαηα ή ηα πξόζζεηα (θαηαιύηεο) δειαδή από απηά πνπ παξακέλνπλ κεηά ηελ απνηθνδόκεζε ζε κέξε αλά εθαηνκκύξην ή δηζεθαηνκκύξην (ppm ή ppb). Μεξηθά από απηά ηα ππνιείκκαηα παξακέλνπλ θαη ζηα πδξν-βα πιαζηηθά. Όιεο νη ελώζεηο κεηάιισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ΦΒΑ πιαζηηθά είλαη εγθεθξηκέλεο από ηελ Οδεγία 67/548/EC ηεο Δ.Δ. 7

8 Οκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ Βηηακηλώλ θαη Μεηαιιηθώλ Ιρλνζηνηρείσλ ηεο Τπεξεζίαο Σξνθίκσλ ηεο Αγγιίαο (UK, Food Standard Agency) πξαγκαηνπνίεζε έθζεζε αμηνιόγεζεο θηλδύλνπ θαη ζπκπέξαλε όηη ηα πεξηζζόηεξα κεηαιιηθά άιαηα είλαη απαξαίηεηα δηαηηεηηθά πξόζζεηα ησλ νξγαληζκώλ. 5. ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ Σν Δπξσπατθό πξόηππν EN έρεη εθαξκνγή κόλν ζηελ ιηπαζκαηνπνίεζε ησλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζίαο θαη δεκνζηεύηεθε πξηλ γίλνπλ επξέσο γλσζηά ηα ΦΒΑ πιαζηηθά ηα νπνία παξάγνληαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν απηό. 6. Υ.Τ.Σ.Α. Οη αξκόδηνη θνξείο θάζε ρώξαο έρνπλ ζηόρν ηελ κείσζε ησλ ζθνππηδηώλ πνπ πεγαίλνπλ γηα ηαθή ζηνπο Υ.Τ.Σ.Α., αιιά γηα ηα ΦΒΑ πιαζηηθά δελ απαηηείηαη ε ηαθή ηνπο αθνύ κπνξνύλ λα ιηπαζκαηνπνηεζνύλ ή λα θανύλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Η πεξίπησζε ηεο ιηπαζκαηνπνίεζεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα ζπκβαηηθά. Ο ζηόρνο ηεο Οδεγίαο ηεο Δ.Δ. γηα ηνπο Υ.Τ.Σ.Α. ηνπ 1999 (θαη όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε ην 2003) είλαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο παξαγξάθνπο: ε πξόιεςε, ε αλαθύθισζε θαη ε αλάθηεζε απνξξηκκάησλ πξέπεη λα ελζαξξύλεηαη θαζώο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ απηώλ όπσο θαη ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο έηζη ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη νη θπζηθνί πόξνη θαη λα πξνιακβάλεηαη ε αρξήζηεπζε κεγάισλ ηκεκάησλ γεο. Σα ΦΒΑ πιαζηηθά ζε έλαλ Υ.Τ.Σ.Α. ηθαλνπνηνύλ ηνπο παξαπάλσ όξνπο αθνύ κπνξνύλ λα θανύλ κε πςειή απόδνζε ελέξγεηαο. ΦΒΑ πιαζηηθέο επηθάλεηεο (θηικ) κπνξνύλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ ρξήζε ρώκαηνο ζε έλα Υ.Τ.Σ.Α. ην ηέινο ηεο εκέξαο πξέπεη λα ζθεπαζηνύλ ηα ζθνππίδηα κε πεξίπνπ εηθνζηπέληε εθαηνζηά ρώκαηνο. Απηό απαηηεί εθηόο από κεγάιεο πνζόηεηεο ρώκαηνο θαη κεγάιν πνζνζηό ελέξγεηαο ελώ θαηαιακβάλεη έλα ζεκαληηθό ρώξν ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Με ηελ ρξήζε ΦΒΑ πιαζηηθώλ θύιισλ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ ηα ζθνππίδηα ζην ηέινο ηεο εκέξαο απνθεύγνληαο ηελ ρξήζε ρώκαηνο θαη ηελ δαπάλε ελέξγεηαο από ηελ ρξήζε ησλ κεραλώλ (κπνπιληόδεο θηι.). άθνη απνξξηκκάησλ από ζπκβαηηθά πιαζηηθά θαηαιακβάλνπλ κεγαιύηεξν ρώξν δηόηη πεξηθιείνπλ αέξα θαη πεξηνξίδνπλ ηελ απνηθνδόκεζε ησλ πεξηερνκέλσλ νξγαληθώλ πιηθώλ (απνθάγηα θιπ). Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ππνιείκκαηα ηξνθώλ (θξνύηα, ιαραληθά, θξέαο θιπ) πνπ πεξηθιείνληαη ζε ζπκβαηηθέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο ρξεηάδνληαη ηξηάληα έσο εβδνκήληα ρξόληα γηα λα απνζπληεζνύλ, ελώ κέζα ζε ΦΒΑ πιαζηηθέο ζαθνύιεο κπνξνύλ λα απνζπληεζνύλ αλάινγα κε ηελ ξύζκηζε ηνπο κέζα ζε ηξεηο έσο έμη κήλεο. Οη ΦΒΑ ζαθνύιεο νμεηδώλνληαη παξνπζία θσηόο, δηαζπώληαη θαη απνηθνδνκνύληαη ππό αεξόβηεο ζπλζήθεο ζε έλαλ Υ.Τ.Σ.Α. ελώ ε δηαδηθαζία απνηθνδόκεζεο ζπλερίδεηαη αθόκα θαη αλ νη ΦΒΑ ζαθνύιεο ζαθηνύλ. 7. ΓΔΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΡΙΚΗ Δθηόο ηεο ιηπαζκαηνπνίεζεο πνπ αλαθέξζεθε ηα ΦΒΑ πιαζηηθά βξίζθνπλ ρξήζηκεο εθαξκνγέο ζηελ γεσξγία θαη ηελ αλζνθνκία. Γηα πνιιά ρξόληα γεσξγνί θαη θαιιηεξγεηέο ρξεζηκνπνηνύλ πιαζηηθά θύιια γηα λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ ζνδεηά ηνπο. Σα πιαζηηθά θύιια πξνζηαηεύνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο δηαηεξώληαο ηελ πγξαζία, απμάλνληαο ηελ ζεξκνθξαζία ησλ ξηδώλ θαη απνηξέπνληαο ηελ αλάπηπμε δηδαλίσλ. Αιιά κεηά ηε ζπιινγή ηεο ζνδεηάο εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ πιαζηηθώλ θύιισλ απνξξίπηνληαη πξνθαιώληαο ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δαπάλε ελέξγεηαο. 8

9 Σα ΦΒΑ πιαζηηθά θύιια κπνξεί λα ξπζκηζηνύλ λα απνηθνδνκνύληαη ακέζσο κεηά ηε ζπιινγή ηεο ζνδεηάο θαη απνηεινύλ ζξεπηηθό πιηθό γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο επόκελεο ρξνληάο. 8. ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ Η αλαθύθισζε παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηαρείξηζε ησλ πιαζηηθώλ αιιά δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην ζύλνιν ησλ πιαζηηθώλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο. Κη απηό γηα πέληε βαζηθνύο ιόγνπο. 1. εκαληηθό πξόβιεκα απνηειεί ε πεξηζπιινγή ησλ πιαζηηθώλ απνβιήησλ. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πιαζηηθώλ απνβιήησλ (θηάιεο, ζαθνπιάθηα, ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ, θαιακάθηα θ.ι.π.) θαηαιήγεη ζηνπο Υ.Τ.Σ.Α. απ όπνπ είλαη αδύλαην λα πεξηζπιιερζεί. 2. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθύθισζεο ησλ πιαζηηθώλ απνβιήησλ ηνπιάρηζηνλ ην 15% παξακέλεη σο απόβιεην (ε ιεγόκελε «θύξα» θαηά ηνπο αλαθπθισηέο) εμαηηίαο ησλ ρξσκάησλ ησλ πξσηνγελώλ πξντόλησλ θ.ι.π. 3. Σν ηξίην πξόβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη κε ηελ αλαθύθισζε δελ ιύλνπκε ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο απιά ην επηβξαδύλνπκε. Αθόκα θαη αλ ηθαλνπνηεζνύλ εμ νινθιήξνπ νη πνζνηηθνί ζηόρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ην ππάξρνλ πιαζηηθό παξακέλεη. Αλαθπθιώλεηαη κελ αιιά ζην ηέινο πάιη θαηαιήγεη ζην πεξηβάιινλ. 4. Γελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλαθύθισζε εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί πξσηύηεξα δηαρσξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ πιαζηηθνύ. Σα ΡΔΣ, ΡΡ, PVC, ΡΔ δελ κπνξνύλ λα αλακεηρζνύλ ώζηε λα παξαρζεί δεπηεξνγελήο ύιε. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά είδνο θαη λα έρνπλ πξσηύηεξα θαζαξηζηεί π.ρ. από άκκν, κέηαιια, ραξηί πνπ εκπεξηέρνληαη ιόγσ ηεο πξνγελέζηεξεο ρξήζεο ηνπο. 5. Σν ππάξρνλ PVC δελ πξέπεη λα αλαθπθισζεί. Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα αλαγθαίν θαθό θαη όρη ζσηήξηα ιύζε. ηελ Αγγιία από 1,5 εθαηνκκύξην ηόλνπο πιηθνύ ζπζθεπαζίαο από πνιπαηζπιέλην πνπ παξάγνληαη θάζε ρξόλν, κόλν ηόλνη αλαθπθιώλνληαη. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη ηα ζπκβαηηθά πιαζηηθά είλαη πνιύ θζελά θαη ε αλαθύθισζε επηηπγράλεηαη κόλν κε θξαηηθέο επηδνηήζεηο. Σα αλαθπθισκέλα πιαζηηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα βαξηά καθξάο δσήο αληηθείκελα όπσο έπηπια ππαηζξίσλ ρώξσλ, παηδηθέο ραξέο θιπ. Γελ επαλαρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα πιαζηηθέο ζαθνύιεο ή γηα επαθή κε ηξόθηκα. Δίλαη πξαγκαηηθά γεγνλόο όηη ε αλαθύθισζε έρεη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζηα πιαζηηθά θαη γηα απηό ε αιιαγή ζε ΦΒΑ πιαζηηθά είλαη επηβεβιεκέλε αθνύ κπνξνύλ λα απνηθνδνκεζνύλ κεηαηξεπόκελα ζε ιίπαζκα. Με βάζε ηνλ νξηζκό πνπ δίλεη ε Δ.Δ. γηα ηελ αλαθύθισζε, ηα ΦΒΑ πιαζηηθά αλαθπθιώλνληαη εθόζνλ επηζηξέθνπλ ζην πεξηβάιινλ σο ιίπαζκα. Γελ αλαθπθιώλνληαη όκσο αλ βαζηζηνύκε ζηελ έλλνηα πνπ δίλεη ν απιόο πνιίηεο ζηνλ όξν αλαθύθισζε ζύκθσλα κε απηά πνπ ελλννύληαη από ηηο επηρεηξήζεηο. Η Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηηο 22 Μαΐνπ ηνπ 2003 (Α5-0200/2003) αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: Η αλαθύθισζε ησλ ζπκβαηηθώλ πιαζηηθώλ παξνπζηάδεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη δελ πξέπεη λα ελζαξξύλεηαη. Η αλαθύθισζε ησλ βηναπνηθνδνκήζηκσλ πιαζηηθώλ είλαη απνδεθηή κέζνδνο. 9

10 Η αλαθύθισζε ησλ βηναπνηθνδνκήζηκσλ πιαζηηθώλ γηα ιηπαζκαηνπνίεζε είλαη ν επηδησθόκελνο ζηόρνο αλαθύθισζεο ησλ πιαζηηθώλ θαη πξέπεη ε ρξήζε ΦΒΑπιαζηηθώλ λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηώλ-κειώλ. Η θαύζε δελ είλαη ε πξνηηκόηεξε ιύζε. 9. ΔΠΑΝΑΚΣΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ε νξηζκέλεο ρώξεο όπσο ζηε Γεξκαλία όπνπ ε θαύζε είλαη δηαδεδνκέλε θαη ε ηερλνινγία εγθαηεζηεκέλε, ηα ΦΒΑ πιαζηηθά κπνξνύλ λα θανύλ κε ζθνπό ηελ επαλάθηεζε ελέξγεηαο κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ηα ζπκβαηηθά πιαζηηθά αιιά ηα ΦΒΑ πιαζηηθά παξάγνπλ εθηόο από ελέξγεηα κόλν δηνμείδην άλζξαθνο θαη πδξαηκνύο. 10. ΤΛΛΟΓΗ ΚΟΤΠΙΓΙΩΝ Η ζπιινγή ζθνππηδηώλ κε ΦΒΑ πιαζηηθνύο ζάθνπο είλαη πξνηηκόηεξε από ηελ ζπιινγή κε ζπκβαηηθνύο πιαζηηθνύο ζάθνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κεξηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ΦΒΑ πιαζηηθώλ ζάθσλ έλαληη ησλ πιαζηηθώλ θάδσλ: - Η ζπιινγή είλαη επθνιόηεξε θαη γξεγνξόηεξε από όηη κε θάδνπο. - Παξάγνληαη ζε κεγάιε πνηθηιία κεγεζώλ γηα δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. - Γελ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο εηδηθά απνξξηκκαηνθόξα. - Μπνξνύλ εύθνια λα απνζεθεπηνύλ θαη δηαλέκνληαη ζε ξνιά. - Οη θάδνη απαηηείηαη λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη. - Οη θάδνη είλαη νγθώδεηο, ε ηηκή ηνπο είλαη αθξηβή θαη ε κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε δύζθνιε. - Οη θάδνη παξάγνληαη από βαξηά κε απνηθνδνκήζηκα πιαζηηθά. 11. ΜΔΙΩΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Καζώο νη ΦΒΑ ζαθνύιεο είλαη ιεπηόηεξεο από ηηο ράξηηλεο ζαθνύιεο παξάγνπλ κηθξόηεξν όγθν απνξξηκκάησλ. Δπίζεο απνηθνδνκνύληαη πιήξσο θαη παύνπλ λα ππάξρνπλ ζην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηάξθεηάο ηνπο. 12. ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΦΒΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΑ ΤΓΡΟ-ΒΑ ΠΛΑΣΙΚΑ πκπεξαζκαηηθά ηα ΦΒΑ- πιαζηηθά έρνπλ ηα αθόινπζα πιενλεθηήκαηα: 1. Σα ΦΒΑ πιαζηηθά απνηθνδνκνύληαη ζε νπνηνδήπνηε εμσηεξηθό ή εζσηεξηθό ρώξν παξνπζία αέξνο. Απηόο είλαη έλαο πνιύ ζεκαληηθόο παξάγσλ δηόηη κεγάιεο πνζόηεηεο ησλ πιαζηηθώλ δελ κπνξνύλ λα ζπιιερζνύλ. Σα πεξηζζόηεξα από ηα πδξν-βα πιαζηηθά απαηηνύλ πεξηβάιινλ πινύζην ζε κηθξνβηαθό θνξηίν (όπσο ζε κνλάδα ιηπαζκαηνπνίεζεο) γηα λα απνηθνδνκεζνύλ. 2. Σα ΦΒΑ-πιαζηηθά κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζζνύλ γηα ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο, θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο. Η ηαρύηεηα απνηθνδόκεζεο ησλ πδξν-βα πιαζηηθώλ δελ κπνξεί λα ειεγρζεί. 10

11 3. Σα ΦΒΑ πιαζηηθά είλαη πην αλζεθηηθά θαη έρνπλ πεξηζζόηεξεο ρξήζεηο. 4. Δίλαη θζελόηεξα. 5. Δίλαη ιεπηόηεξα, ρξεζηκνπνηνύλ ιηγόηεξν ρξόλν γηα ηελ απνζήθεπζε θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο θαη απαηηείηαη ιηγόηεξε πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. 6. Παξάγνληαη θαη ζε δηαθαλή κνξθή ώζηε ηξόθηκα ή άιια πιηθά κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ. 7. Μπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ θαη λα αλαπαξαρζνύλ. Τδξν ΒΑ πιαζηηθά δελ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ παξά κόλν κε κεγάιν θόζηνο. 8. Μπνξνύλ θαη ηα δύν λα ιηπαζκαηνπνηεζνύλ. Δπεηδή όκσο ηα ΦΒΑ πιαζηηθά απνηθνδνκνύληαη κε αξγόηεξνπο ξπζκνύο, ν άλζξαθαο κεηαηξέπεηαη ζε νξγαληθή πξώηε ύιε. 9. Απαηηείηαη ιηγόηεξε ελέξγεηα γηα λα παξαρζνύλ θαη λα κεηαθεξζνύλ. 10. Γελ ππάξρνπλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ζπζηαηηθά. 11. Γελ απνδίδνπλ κεζάλην όηαλ νμεηδώλνληαη. 12. Γελ πεξηέρνπλ νξγαλν-ρισξησκέλα ζπζηαηηθά. 13. Δίλαη αζθαιή γηα απεπζείαο επαθή κε ηξόθηκα. 14. Ιδαληθά γηα πιηθό ζπζθεπαζίαο θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ όπνπ δηαηεξνύληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη αξρίδνπλ λα απνηθνδνκνύληαη κόλν όηαλ απνξξηθζνύλ ζην πεξηβάιινλ. 15. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πιηθό ζπζθεπαζίαο ζε κεραλέο ηαρύηεηαο (όπσο ζε ζπζθεπαζία άξηνπ) ελώ ηα πδξν-βα πιαζηηθά δελ απνδίδνπλ ζε απηέο ηηο κεραλέο. 16. Μπνξνύλ λα θανύλ κε πςειόηεξε ελεξγεηαθή απόδνζε από όηη ηα πδξν-βα πιαζηηθά. 17. Μπνξνύλ λα παξαρζνύλ από ηα ίδηα κεραλήκαηα θαη ην ίδην εξγαηηθό δπλακηθό όπσο ηα ζπκβαηηθά πιαζηηθά ελώ ηα πδξν-βα πιαζηηθά παξάγνληαη κε δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία. 18. Σα πδξν-βα πιαζηηθά ρξεζηκνπνηνύλ σο πξώηε ύιε ηξόθηκα (π.ρ άκπιν, θαιακπόθη) ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα ελώ ηα ΦΒΑ πιαζηηθά όρη. Η έθζεζε εκπεηξνγλσκόλσλ πξνο ηελ Απζηξαιηαλή θπβέξλεζε ηνλ επηέκβξε ηνπ 2003 αλαθέξεη: -Βηναπνηθνδεκήζηκα πιαζηηθά από άκπιν έρνπλ ζνβαξέο επηπηώζεηο ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ιόγσ ηεο παξαγσγήο κεζαλίνπ ζηνπο Υ.Τ.Σ.Α. θαη νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ από ιηπάζκαηα ησλ αγξώλ. -Βηναπνηθνδνκήζηκα πιαζηηθά από άκπιν θιπ. ζπληεινύλ ζηνλ επηξνθηζκό ιόγσ ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ ζηνπο αγξνύο. 11

12 13. ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΦΒΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Πιαζηηθέο ζαθνύιεο γηα θάζε είδνπο ςώληα, θαη ζθνππίδηα. άθνη απνξξηκκάησλ πνπ αγνξάδνληαη ζε ξνιά γηα θάζε είδνπο απνξξίκκαηα. αθνύιεο γηα νξγαληθά απνξξίκκαηα (απνθάγηα θιπ). Μπινύδεο γηα ρξήζε ζε θέληξα καδηθήο εζηίαζεο, λνζνθνκεία, θήπνπο, εξγαζηήξηα θιπ. αθνύιεο γηα απνξξίκκαηα δώσλ (ζθύινη, γάηεο θιπ) πνπ ζπιιέγνληαη ζε θήπνπο, πάξθα θιπ. αθνύιεο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ. Γάληηα. Πιαζηηθά θύιια γηα ρξήζε ζηε γεσξγία θαη ηελ θεπνπξηθή. Πιαζηηθό θηικ γηα ζπζθεπαζία εθεκεξίδσλ, εληύπσλ θαη πεξηνδηθώλ. Αεξνπιάζη πζθεπαζία άξηνπ. πζθεπαζία θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ. πζθεπαζία ζε ζηεγαλό πεξηβάιινλ (Shrim R-wrap). πζθεπαζία κε θπζαιίδεο αέξα γηα κεηαθνξά εύζξαπζησλ αληηθεηκέλσλ (Bubble-wrap). Μαραηξνπήξνπλα, πηάηα, πνηήξηα, θαιακάθηα, ηξαπεδνκάληηια θιπ. Πάλεο γηα βξέθε θαη ελειίθνπο, ζεξβηέηεο θηι. Πξνθπιαθηηθά, ξάκκαηα θηι. 14. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΙΚΔ ΑΚΟΤΛΔ Δ ΑΛΛΔ ΥΩΡΔ ήκεξα νη θπβεξλήζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξώλ-κειώλ ηεο Δ.Δ. πξνγξακκαηίδνπλ ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ ρξήζε θαη θαηαλάισζε ΦΒΑ πιαζηηθώλ κίαο ρξήζεο. Σα ΦΒΑ πιαζηηθά ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο ηεο απόθαζεο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα Τιηθά πζθεπαζίαο θαη ηα απόβιεηα απηώλ. Σα ΦΒΑ πιαζηηθά ηθαλνπνηνύλ ηελ παξάγξαθν 3(a) ηεο πλζήθεο δηόηη κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ. Ιθαλνπνηνύλ ηελ παξάγξαθν 3(b) δηόηη κπνξνύλ λα θανύλ. Ιθαλνπνηνύλ ηελ παξάγξαθν 3(c) δηόηη εθόζνλ απνηθνδνκνύληαη δελ παξεκπνδίδνπλ ηελ ιηπαζκαηνπνίεζε ησλ νξγαληθώλ πιηθώλ. Σέινο, ηθαλνπνηνύλ ηελ παξάγξαθν 3(d) δηόηη ηειηθά ηα ΦΒΑ πιαζηηθά κεηαηξέπνληαη ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, λεξό θαη βηνκάδα. 12

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Υγειονομική Ταυή Απορριμάτων

Τι είναι η Υγειονομική Ταυή Απορριμάτων 1 Τι είναι η Υγειονομική Ταυή Απορριμάτων Υγεηνλνκηθή Ταθή είλαη ε κέζνδνο ηεο ειεγρόκελεο θαη νξγαλσκέλεο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ ζην έδαθνο, ζηνπο ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ (ΦΥΤΑ). Οη ΦΥΤΑ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Μαπξίδνπ Μαξία ΠΔ 14.02 Νηθνινπνύινπ Βαζηιηθή ΠΔ 14.03 ΟΜΑΓΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΔΠΑ. ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 1 5/8 ΕΠΑ.Σ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Η Αλαθύθισζε ζήκεξα απνηειεί ζεκαληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα