130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, Ν. 130(Ι)/ (Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, , σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9 ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος του ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ερμηνεία. 2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «αρμόδια αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών, για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δομικά προϊόντα και την εποπτεία της αγοράς. «εθνικές διατάξεις» σημαίνει τις απαιτήσεις που καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 34. «εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί» σημαίνει τους λειτουργούς που καθορίζονται στο άρθρο 32. «Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9 ης

2 2 Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτός ο Κανονισμός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «Κοινοποιημένος Οργανισμός» σημαίνει τον οργανισμό που κοινοποιείται από την Κοινοποιούσα Αρχή και εκτελεί καθήκοντα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 «Κοινοποιούσα Αρχή» σημαίνει την αρμόδια αρχή «Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης» σημαίνει τον οργανισμό που ορίζεται από την Κοινοποιούσα Αρχή και εκτελεί καθήκοντα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 «σημείο επαφής» σημαίνει την αρμόδια αρχή «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών. (2) Οποιοιδήποτε όροι δεν απαντώνται στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ αυτούς από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Πεδίο εφαρμογής. 3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα δομικά προϊόντα για τα οποία: (α) έχουν εκδοθεί εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές (β) ισχύουν εθνικές διατάξεις. Σκοπός του παρόντος Νόμου. 4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι: (α) Η θέσπιση όρων για τη διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά δομικών προϊόντων με την κατάρτιση κανόνων αναφορικά με

3 3 την έκφραση των επιδόσεων των δομικών προϊόντων σε σχέση με την προοριζόμενή τους χρήση (β) η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. ΜΕΡΟΣ II - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Γλώσσα δήλωσης επιδόσεων και σήμανσης CE. 5. Η δήλωση επιδόσεων, καθώς και η σήμανση CE, παρέχονται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. Οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας. 6. Δομικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά, συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας που στο σύνολό τους αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. ΜΕΡΟΣ IIΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κοινοποιούσα Αρχή. 7.-(1) Η διαδικασία λειτουργίας της Κοινοποιούσας Αρχής καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς. (2) Η Κοινοποιούσα Αρχή είναι αρμόδια για: (α) τ ον ορισμό Οργανισμών Τεχνικής Αξιολόγησης για έναν ή περισσότερους τομείς προϊόντων που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (β) την ανακοίνωση στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή των ονομάτων, των διευθύνσεων και των τομέων προϊόντων για τους οποίους έχουν οριστεί οι Οργανισμοί Τεχνικής Αξιολόγησης

4 4 (γ) την απόσυρση του ορισμού του Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης για τομέα προϊόντος, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης με το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 και ενημέρωση της Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών (δ) την κατάρτιση και τη διενέργεια των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών οι οποίοι έχουν την άδεια να εκτελούν καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (Κοινοποιημένοι Οργανισμοί), καθώς και για την παρακολούθηση των Κοινοποιημένων Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης τους με το άρθρο 43 του εν λόγω Κανονισμού (ε) τη διασφάλιση ότι σε περίπτωση ανάκλησης, περιορισμού ή αναστολής της κοινοποίησης ή όταν ο Κοινοποιημένος Οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, τα αρχεία του οργανισμού αυτού τα χειρίζεται άλλος Κοινοποιημένος Οργανισμός ή τα καθιστά διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, εφόσον το ζητήσουν (στ) την παροχή στην Επιτροπή, εάν αυτό ζητηθεί, όλων των πληροφοριών σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της επάρκειας οργανισμού (ζ) τη διασφάλιση ότι οι Κοινοποιημένοι Οργανισμοί που έχουν οριστεί από την Κοινοποιούσα Αρχή συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδας Κοινοποιημένων Οργανισμών, απευθείας ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.

5 5 Παρακολούθηση Οργανισμών Τεχνικής Αξιολόγησης και Κοινοποιημένων Οργανισμών. 8.-(1) Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες των Οργανισμών Τεχνικής Αξιολόγησης, καθώς και τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες των Κοινοποιημένων Οργανισμών, που έχουν οριστεί από την Κοινοποιούσα Αρχή και τους αξιολογεί σε σχέση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 30 και στο άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, αντίστοιχα (2) Κάθε δύο (2) έτη ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας υποβάλλει στην Κοινοποιούσα Αρχή έκθεση παρακολούθησης για τους Οργανισμούς Τεχνικής Αξιολόγησης, καθώς και τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς, που έχουν οριστεί από την Κοινοποιούσα Αρχή, και η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση του κατά πόσο οι Οργανισμοί Τεχνικής Αξιολόγησης και οι Κοινοποιημένοι Οργανισμοί εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 30 και στο άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, αντίστοιχα. Ανάκληση ορισμού ή κοινοποίησης. 9.-(1) Όταν η Κοινοποιούσα Αρχή έχει διαπιστώσει ή έχει πληροφορηθεί ότι Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης ή Κοινοποιημένος Οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 30 ή στο άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, αντίστοιχα, ή ότι δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, η Κοινοποιούσα Αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τον ορισμό ή την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της μη τήρησης των εν λόγω απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων. Ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη αναλόγως, κυρίως με τη χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή. (2) Η Κοινοποιούσα Αρχή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την ανάκληση του ορισμού του Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης ή της κοινοποίησης Κοινοποιημένου Οργανισμού που

6 6 έχει οριστεί από την Κοινοποιούσα Αρχή και ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την εν λόγω ανάκληση. (3) Η ανάκληση ορισμού ή κοινοποίησης οργανισμού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω οργανισμό, μέχρι του χρονικού εκείνου σημείου κατά το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ότι τα πιστοποιητικά πρέπει να ανακληθούν. Ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης ανάκλησης ορισμού ή κοινοποίησης. 10.-(1) Η απόφαση της Κοινοποιούσας Αρχής να ανακαλέσει τον ορισμό Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης ή την κοινοποίηση Κοινοποιημένου Οργανισμού που έχει οριστεί από την Κοινοποιούσα Αρχή, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που ο οργανισμός λαμβάνει γνώση της απόφασης. (2) Η απόφαση της Κοινοποιούσας Αρχής για ανάκληση της έγκρισης δεν καθίσταται εκτελεστή πριν από την πάροδο της πιο πάνω προβλεπόμενης προθεσμίας για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής και σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής από το σχετικό οργανισμό, πριν από την έκδοση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής. Αίτηση ορισμού ή κοινοποίησης. 11.-(1) Για τον ορισμό Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης ή για κοινοποίηση Κοινοποιημένου Οργανισμού, ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση ορισμού ή αίτηση κοινοποίησης, αντίστοιχα, στην Κοινοποιούσα Αρχή, στη μορφή η οποία καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργού και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (2) Η αίτηση ορισμού Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης που υποβάλλεται για έναν ή περισσότερους τομείς προϊόντων που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, συνοδεύεται από έκθεση τεχνικής επάρκειας, η

7 7 οποία εκδόθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, ο οποίος βεβαιώνει ότι ο οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελεστούν, των διαδικασιών αξιολόγησης ή/και επαλήθευσης για τις οποίες ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι είναι αρμόδιος, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, το οποίο εκδόθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, ο οποίος βεβαιώνει ότι ο οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 43 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. (3) Η Κοινοποιούσα Αρχή δέχεται αιτήσεις μόνο από ενδιαφερόμενους οργανισμούς που είναι νομικά πρόσωπα και είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία. Απαιτήσεις για τους Οργανισμούς Τεχνικής Αξιολόγησης και τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς. 12.-(1) Για σκοπούς ορισμού, ο Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης πληροί της απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. (2) Για σκοπούς κοινοποίησης, ο Κοινοποιημένος Οργανισμός: (α) συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης (β) πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Υποχρεώσεις Κοινοποιημένων Οργανισμών. 13. Οι Κοινοποιημένοι Οργανισμοί που έχουν οριστεί από την Κοινοποιούσα Αρχή: (α) παραχωρούν στην αρμόδια Αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες για σκοπούς εποπτείας της αγοράς (β) συμμορφώνονται με το Κεφάλαιο VII του Κανονισμού (ΕΕ)

8 8 αριθ. 305/2011. ΜΕΡΟΣ IV - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εποπτεία της αγοράς. 14. Η αρμόδια αρχή ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για την εποπτεία της αγοράς με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και χωρίς διακρίσεις, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου ή μη συμμόρφωσης. Εξουσίες αρμόδιας αρχής. 15. Η αρμόδια αρχή δύναται: (α) Να απαιτήσει από τους οικονομικούς φορείς να θέσουν στη διάθεσή της, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την ίδια, τα σχετικά έγγραφα και τις πληροφορίες τα οποία κρίνει αναγκαία για τους σκοπούς της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της (β) να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα, εάν το κρίνει απαραίτητο, μετάφραση της τεχνικής τεκμηρίωσης ή συγκεκριμένου μέρους της τεχνικής τεκμηρίωσης το οποίο καθορίζεται από την ίδια, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (γ) να λάβει όλα τα κατάλληλα αναλογικά μέτρα για τη συμμόρφωση προϊόντος. Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών. 16. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός της αρμόδιας αρχής δύναται: (α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε οποιοδήποτε εμπορικό, βιομηχανικό χώρο, καθώς και σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας ή χώρο αποθήκευσης προϊόντων, εκτός από οικιακά υποστατικά, σε

9 9 οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011: Νοείται ότι, η είσοδος σε οικιακά υποστατικά μπορεί να γίνεται, ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του κατόχου αυτών, και, σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν παραχωρεί τη συγκατάθεσή του, η είσοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού εξασφαλισθεί σχετικό ένταλμα δικαστηρίου (β) να συνοδεύεται από αστυνομικό σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων του (γ) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και να φέρει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά που είναι αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκείται η εξουσία εισόδου στο υποστατικό (δ) να λαμβάνει δείγματα προϊόντων και να τα υποβάλλει σε εξέταση, δοκιμή και έλεγχο για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ε) να απαιτεί την παρουσίαση οποιουδήποτε αρχείου, πιστοποιητικού, γνωστοποίησης ή εγγράφου που τηρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, καθώς και οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή εγγράφου, που θεωρεί αναγκαίο, για τους σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης ή διερεύνησης και να επιθεωρήσει, να εξετάσει και να αντιγράψει οποιοδήποτε από αυτά ή να εξασφαλίσει αντίγραφο οποιουδήποτε από αυτά

10 10 (στ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στο χώρο του υποστατικού να του παρέχει τέτοιες πληροφορίες, διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού και οι οποίες είναι αναγκαίες για να τον υποβοηθήσουν να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο αυτό, και ειδικότερα να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να παρέχει στον ίδιο ή σε άλλο πρόσωπο που τον συνοδεύει με βάση την παράγραφο (γ), ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του υποστατικού ή χώρου εργασίας και οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη λήψη δειγμάτων των προϊόντων βάσει της παραγράφου (δ) (ζ) να παίρνει τέτοιες μετρήσεις ή φωτογραφίες και να διεξάγει τέτοιες καταγραφές, τις οποίες ήθελε κρίνει αναγκαίες για τους σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή διερεύνησης σύμφωνα με το άρθρο αυτό (η) να διεξάγει έλεγχο στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος, κατά το στάδιο παραγωγής του, για να διαπιστωθεί, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, κατά πόσο αυτή οφείλεται σε αβλεψία ή λάθος το οποίο συμβαίνει κατ' εξακολούθηση (θ) σε περίπτωση που έχει εύλογη υποψία ότι έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 σε σχέση με οποιοδήποτε δομικό προϊόν, με επίδοση σχετικής ειδοποίησης, να κατάσχει το δομικό προϊόν για να διαπιστωθεί, με δοκιμή ή άλλως πως, οποιαδήποτε τέτοια παράβαση, ή/και να κατάσχει οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, πληροφορίες, προϊόντα ή δείγματα προϊόντων, τα οποία αναμένεται να

11 11 χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία. Εμπιστευτικότητα πληροφοριών. 17.-(1) Η αρμόδια αρχή οφείλει να τηρεί την εμπιστευτικότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών λαμβάνει κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που της παραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011. (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη: (α) της υποχρέωσης της αρμόδιας αρχής και των Κοινοποιημένων Οργανισμών για αμοιβαία ενημέρωση και κοινοποίηση ειδοποιήσεων (β) της υποχρέωσης της αρμόδιας αρχής για ενημέρωση της Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. (3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1), δεν ισχύουν σε περίπτωση που η πληροφορία είναι δημοσιευμένη ή η αποκάλυψη γίνεται: (α) επειδή τίθεται σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο η υγεία και ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου (β) σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου ή για τους σκοπούς οποιασδήποτε διοικητικής ή ποινικής διαδικασίας που εγείρεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

12 12 Αγορά δειγμάτων προϊόντος. 18. Η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά δειγμάτων προϊόντος με σκοπό την υποβολή αυτών σε εξέταση, δοκιμή και έλεγχο για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του προϊόντος με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών. Κεφ του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (1) Τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών με την έκδοση και εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων έρευνας διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, Επαρχιακός Δικαστής- (α) αφού ικανοποιηθεί ότι: (i) οποιοδήποτε προϊόν ή πληροφορίες, για τα οποία οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός της αρμόδιας αρχής έχει εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου να επιθεωρεί, βρίσκονται σε οποιαδήποτε υποστατικά και ότι

13 13 η επιθεώρησή τους είναι πιθανόν να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, ή (ii) τέτοια παράβαση έχει λάβει χώρα ή πρόκειται να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε υποστατικά, και (β) αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι: (i) η είσοδος στα υποστατικά έχει εμποδιστεί ή είναι πιθανόν να εμποδιστεί ή (ii) η αίτηση άδειας εισόδου ή η παροχή τέτοιας ειδοποίησης θα ματαίωνε το σκοπό της εισόδου, ή (iii) τα υποστατικά είναι κενά κατοχής, δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλμα, με περίοδο ισχύος μέχρι ενός (1) μηνός, που να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε λειτουργό της αρμόδιας αρχής να εισέλθει στα υποστατικά. (2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός, που εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά δυνάμει δικαστικού εντάλματος με βάση το πιο πάνω εδάφιο, δύναται να έχει μαζί του τέτοια άλλα πρόσωπα και τέτοιον εξοπλισμό τον οποίο δυνατό να θεωρήσει απαραίτητο. (3) Εγκαταλείποντας οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο να εισέλθει μετά από δικαστικό ένταλμα δυνάμει του εδαφίου (1), το πρόσωπο αυτό οφείλει εάν τα υποστατικά αυτά είναι κενά κατοχής, να τα εγκαταλείψει σε όποια ασφαλή κατάσταση τα βρήκε, ιδιαίτερα από την άποψη της έξωθεν παραβίασής τους. Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος. 20. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, Επαρχιακός Δικαστής, αφού ικανοποιηθεί ότι έχει εμποδιστεί η λήψη δειγμάτων

14 14 οποιωνδήποτε προϊόντων για τα οποία οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός της αρμόδιας αρχής έχει εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου να λαμβάνει και να τα υποβάλλει σε εξέταση, δοκιμή και έλεγχο για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλμα, με περίοδο ισχύος μέχρι ενός (1) μηνός, που να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε λειτουργό της αρμόδιας αρχής να λαμβάνει δείγματα των προϊόντων από συγκεκριμένο υποστατικό ή άλλο χώρο, μεταφορικό μέσο ή επιχείρηση. Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων. 21.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον σε οποιοδήποτε προϊόν το οποίο κατάσχεται ή κατακρατείται δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου από την αρμόδια αρχή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της, δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος για επιστροφή του προϊόντος σε αυτό ή σε άλλο πρόσωπο. (2) Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) διατάγματος, μόνο εάν ικανοποιηθεί ότι - (α) ποινική διαδικασία για αδίκημα αναφορικά με παράβαση οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος Νόμου σε σχέση με το προϊόν ή διαδικασία δήμευσης του προϊόντος δεν έχει εγερθεί ή, εάν έχει εγερθεί, αυτή έχει περατωθεί χωρίς να δημευθεί το προϊόν ή χωρίς να καταδικαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο (β) σε περίπτωση που τέτοια διαδικασία δεν έχει εγερθεί, έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών αφότου το προϊόν κατασχέθηκε ή κατακρατήθηκε. Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων. 22.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δομικό προϊόν δεν επιτυγχάνει τις δηλωθείσες επιδόσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις εθνικές διατάξεις ή

15 15 παρουσιάζει οποιαδήποτε από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 59 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, επιδίδει ειδοποίηση στον οικονομικό φορέα, στην οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί εντός χρονικού διαστήματος το οποίο καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, αναλόγως της φύσης της παράβασης, να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα για να θέσει το προϊόν σε συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις, κυρίως προς τη δηλωθείσα επίδοση, ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσει. (2) Η ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει επίσης: (α) Μέτρα στα οποία θα προβεί η αρμόδια αρχή σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε συμμορφωθεί εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο εδάφιο (1) (β) προθεσμία η οποία δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών κατά την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διαβιβάσει γραπτώς τις απόψεις του στην αρμόδια αρχή. (3) Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης με την ειδοποίηση συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή οφείλει να απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων προτίθετο να λάβει. (4) Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) εξακολουθεί να υφίσταται μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του δομικού προϊόντος ή να το ανακαλέσει ή να το αποσύρει από την αγορά. Συμμορφούμενα δομικά προϊόντα που, παρά τη συμμόρφωση, 23. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δομικό προϊόν, παρ όλο που συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, παρουσιάζει κίνδυνο, η αρμόδια αρχή επιδίδει σχετική

16 16 παρουσιάζουν κίνδυνο. ειδοποίηση στον οικονομικό φορέα και ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. ΜΕΡΟΣ V- ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ Παραβάσεις. 24. Πρόσωπο το οποίο: (α) διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν χωρίς την απαιτούμενη δήλωση επιδόσεων ή/και τη σήμανση CE (β) διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν με ψευδή ή παραπλανητική δήλωση επιδόσεων ή/και σήμανση CE (γ) διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις εθνικές διατάξεις του παρόντος Νόμου (δ) δεν παραχωρεί στην αρμόδια αρχή εντός της προθεσμίας που αυτή καθορίζει, τη δήλωση επιδόσεων ή/και τη σήμανση CE του προϊόντος ή/και οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν ή/και πληροφορίες για το χώρο στον οποίο βρίσκεται προϊόν, καθώς και για τις ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένες, ή/και εμποδίζει ή/και παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές ή παραχωρεί ψευδείς ή/και παραπλανητικές πληροφορίες (ε) εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό της αρμόδιας αρχής ή/και οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό ο οποίος ενεργεί κατ εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου (στ) παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση της αρμόδιας αρχής

17 17 (ζ) παραβαίνει το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (η) παρουσιάζεται, χωρίς την απαιτούμενη από τον παρόντα Νόμο έγκριση, ως Κοινοποιημένος Οργανισμός (θ) εκδίδει ή/και χρησιμοποιεί, χωρίς οποιαδήποτε έγκριση, πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από Κοινοποιημένο Οργανισμό διαπράττει αδίκημα. Επιβολή διοικητικού προστίμου. 25.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 24. (2) Ανεξαρτήτως του προστίμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι προϊόν δεν επιτυγχάνει τις δηλωθείσες επιδόσεις και παρουσιάζει κίνδυνο για την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων δομικών έργων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, δύναται να επιβάλει στο σχετικό οικονομικό φορέα πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ ( 5.000). (3) Σε περίπτωση δεύτερης ή/και μεταγενέστερης διάπραξης παράβασης που προβλέπεται στο άρθρο 24, το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου πρόστιμο διπλασιάζεται. (4) Σε περίπτωση συνέχισης παράβασης για την οποία έχει επιβληθεί πρόστιμο με βάση το εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι τετρακόσια ευρώ ( 400) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.

18 18 Επιβολή προστίμων. 26.-(1) Το επιβαλλόμενο δυνάμει του άρθρου 25 πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης. (2) Κατά την επιβολή του προστίμου, η αρμόδια αρχή δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντί της από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής. (3) Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς. (4) Εναντίον της απόφασης για επιβολή προστίμου δύναται να ασκηθεί ιεραρχική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 28. (5) Το ποσό του προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν παρέλθει η προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου: (α) από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή ποινής προστίμου (β) σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή σύμφωνα με το εδάφιο (4), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης. (6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την αρμόδια αρχή προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

19 19 Ποινικά αδικήματα. 27. Ανεξαρτήτως από την επιβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 25, πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις επιτακτικές ή απαγορευτικές διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 είναι ένοχο αδικήματος: (α) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα σαράντα χιλιάδες ευρώ ( ) ή/και στις δύο ποινές μαζί (β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα ογδόντα χιλιάδες ευρώ ( ) ή/και στις δύο ποινές μαζί. Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης ή/και μέτρων της αρμόδιας αρχής. 28.-(1) Οποιαδήποτε απόφαση ή/και μέτρο της αρμόδιας αρχής που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, εντός προθεσμίας είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση της απόφασης. (2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και δύναται να: (α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ή/και το μέτρο (β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ή/και το μέτρο και να διατάξει επανεξέταση από την αρμόδια αρχή (γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση ή/και το μέτρο (δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης ή/και του μέτρου σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης ή/και του μέτρου.

20 20 (3) Η απόφαση επί της ιεραρχικής προσφυγής εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής. ΜΕΡΟΣ VI - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς. 29. Όταν η αρμόδια αρχή, κατά την ενάσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, επιφέρει απώλεια ή ζημιά στον οικονομικό φορέα, φέρει ευθύνη για την καταβολή αποζημιώσεων στο σχετικό πρόσωπο αναφορικά με την απώλεια ή ζημιά που προκαλείται συνεπεία της άσκησης της εν λόγω εξουσίας ή αρμοδιότητας, εκτός εάν ενήργησε καλόπιστα και δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 σε σχέση με το προϊόν. Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη. 30. Δεν επιτρέπεται η καταχώριση αγωγής ή η ποινική δίωξη εναντίον οποιουδήποτε λειτουργού της αρμόδιας αρχής, σε σχέση με οτιδήποτε έπραξε ή διετάχθη να πράξει, καλή τη πίστει με βάση τον παρόντα Νόμο ή/και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011. ΜΕΡΟΣ VII - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις αρμόδιας αρχής. 31. Η αρμόδια αρχή, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών της που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, είναι υπεύθυνη για: (α) Τη λειτουργία της Κοινοποιούσας Αρχής (β) την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες ορισμού των Οργανισμών Τεχνικής Αξιολόγησης, την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των αρμοδιοτήτων τους και τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές

21 21 (γ) την ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες αξιολόγησης, κοινοποίησης και παρακολούθησης των Κοινοποιημένων Οργανισμών, καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές (δ) το συντονισμό για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Διορισμός εξουσιοδοτημένων λειτουργών. 32. Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, διορίζει εξουσιοδοτημένους λειτουργούς για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Έκδοση κανονισμών. 33. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Διατάγματα. 34. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία καθορίζονται: (α) σε προϊόντα για τα οποία υπάρχουν εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές, απαιτήσεις αναφορικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά σε σχέση με την προοριζομένη χρήση των δομικών προϊόντων (β) σε προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές, απαιτήσεις αναφορικά με τεχνικές προδιαγραφές/χαρακτηριστικά σε σχέση με την προοριζομένη χρήση των δομικών προϊόντων (γ) απαιτήσεις αναφορικά με την παροχή πληροφοριών από το σημείο επαφής. Συνεργασία με 35. Η αρμόδια αρχή, ανάλογα με τη φύση του δομικού προϊόντος, κατά

22 22 άλλες αρμόδιες αρχές. την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, δύναται, έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες αρχές. Ανάθεση υπεργολαβίας. 36. Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει με υπεργολαβία τεχνικές λειτουργίες σε άλλον οργανισμό, νοουμένου ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του οργανισμού αυτού σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες δυνατό να διεξάγει και νοουμένου ότι την ευθύνη για τις αποφάσεις του οργανισμού αυτού εξακολουθεί να έχει η αρμόδια αρχή. Εκπροσώπηση στη Μόνιμη Επιτροπή Δομικών Κατασκευών. 37. Η αρμόδια αρχή εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στη Μόνιμη Επιτροπή Δομικών Κατασκευών, δυνάμει του άρθρου 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Συμβουλευτική Επιτροπή Δομικών Κατασκευών. 38. Η αρμόδια αρχή, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, επικουρείται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δομικών Κατασκευών, η σύσταση της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. Νόμος 3691/2008

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα