ΑΔΑ: Β41Φ4691ΩΓ-2ΟΚ. Αθήνα: 16/7/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β41Φ4691ΩΓ-2ΟΚ. Αθήνα: 16/7/12"

Transcript

1 ΑΔΑ: Β41Φ4691ΩΓ-2ΟΚ Αθήνα: 16/7/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: K.Γωγόλου Τηλέφωνο: Fax: Αρ.Φακ. Υ 30/10 Αρ. Πρωτ.: Λ30Φ/1 ΘΕΜΑ : «Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός πιθανής δαπάνης # ,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη χορηγητή / των προμήθειας αντιδραστηρίων & αναλώσιμων υλικών κατάλληλων για τη λειτουργία των βιοχημικών αναλυτών ACE-SPACE, ILAB 600, LISA 300 & WAKO-TOSHIBA 30R, ιδιοκτησίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλέον Ε.Ο.Π.Υ.Υ) για χρονικό διάστημα εννέα μηνών». (Περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α ) Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ε.Κ. 18/7/12 Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο 19 & 20/7/12 Tεχνικές προδιαγραφές: ΝΑΙ Κατάθεση δείγματος: ΝΑΙ μετά από ζήτηση από την Υπηρεσία Ημερομηνία δημοσίευσης στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 20/7/12 1

2 Τόπος διαγωνισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αγ.Κων/νου 16 7 ος όροφος Ημερομηνία διαγωνισμού Ημέρα διαγωνισμού Ώρα διαγωνισμού 28/8/12 Τρίτη 10:15 π.μ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΤΟΝ 3 Ο ΟΡΟΦΟ, ΓΡΑΦ. 8. ΜΕΧΡΙ 10 π.μ. ΑΚΡΙΒΩΣ!!! ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η Α) Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 266/89 «Οργανισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει. 2. Το άρθρο 5 του Ν.861/79 περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 3. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95(ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις». 4. Του 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/ ) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών, που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/ Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 6. Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 - Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 7. To Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 64/Α/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου». 2

3 9. Την παρ.12 του άρθρου 27 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128//3-8-10, τ. Α ) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.» 10. Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007». 11. Τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 12. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 13. Του Ν.3918/2011 «Διαθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.» 14. Του άρθρου 29, παρ.2 α του Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Β) Τις αποφάσεις: 1. Την με αρίθμ /2565/ΔΟΣ/ (ΦΕΚ.1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 2. Την με αρίθμ / (ΦΕΚ.1673/Β/2007) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005». 3. Την Π1/4773/ κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών & Υπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση ΕΠΠ έτους 2012 Πιστώσεις 2012», στο οποίο περιλαμβάνονται και οι προμήθειες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κ.α «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ») καθώς & την Π1/624/ απόφαση. 4. Την Π1/2354/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί «εφαρμογής του ΕΠΠ έτους 2011». 5. Την με αρ. Π1/1105/ εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών». 6. Τη με αρ. πρωτ.φ.1/5/31875/6310/ έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 7. Τη με αρ. 151/28/ απόφαση Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για έγκριση διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και της σχετικής πίστωσης. Γ) Τα έγγραφα: 1. Το ΔΙ.Π.Φ 398/17/ έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών Γεν.Υλικού Χρήσης της Δ/νσης Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 3

4 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια των ειδών που αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής με ηλεκτρονικά μέσα, στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3. Η διενέργεια θα πραγματοποιηθεί στον τόπο-χρόνο που ορίζεται στην παρούσα (πίνακας 2 της αρχής της προκήρυξης). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, 5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 5.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών 5.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Συμπληρωματικοί γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισμού-προϋποθέσεις συμμετοχής 5.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Αξιολόγηση Προσφορών 5.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικοί όροι Πίνακας δαπάνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Σχέδιο σύμβασης. 6. Εφόσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων θα ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 παρ. 3 και 4 και 36 του Κ.Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ). 7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του παρόντος. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Τα έξοδα της δημοσιεύσεως στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη δε Υπηρεσία Επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ενωση. 4

5 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αικ.Γωγόλου Γ. Βουτσινά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ι Δ Ω Ν Αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά για τους βιοχημικούς αναλυτές ACE-SPACE, ILAB 600, LISA 300 & WAKO-TOSHIBA 30R (αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Μονάδες Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 2012 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός δύο (2) ημερών για την Αθήνα- Πειραιά και πέντε (5) για την επαρχία από τη σχετική παραγγελία στο χορηγητή ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μονάδες Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ανάλογα με τις ανάγκες των Μονάδων Εννέα (9) μήνες Όσοι προμηθευτές λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα προσφέρουν τα είδη σύμφωνα με τον αντίστοιχο αριθμό της προκήρυξης. Δείγματα θα κατατεθούν, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Τα δείγματα θα είναι σφραγισμένα και θα αναφέρουν την επωνυμία της εταιρείας και τον οίκο. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ 118/07 στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα (1 πρωτότυπο + 1 αντίγραφο). 1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 24/2/ Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα. 1.4 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: - Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. - Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται ο περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.). 6

7 1.4.5 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 1.5 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών της Διοίκησης του ΙΚΑ. - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 1.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 1. Οι Έλληνες πολίτες: α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, i. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ. 3.1 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ α, ii. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), iv. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, προκειμένου για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και v. η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. vi. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. vii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, σύμφωνα με τους όρους και 7

8 τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παρ.1 περ.β Π.Δ. 118/2007). Σημείωση: Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι αυστηρώς επί ποινή αποκλεισμού- η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, δηλαδή η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού εάν η κατάθεση της προσφοράς γίνεται την ίδια ημέρα, σε διαφορετική περίπτωση η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στην Αρμόδια Αρχή. Η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνία υποβολής της προσφοράς που θα φέρει η Υπεύθυνη δήλωση. γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με την διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007, για τον προσφέροντα ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007). δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι: i) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη κατ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται, πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.β (ii,v,vi). ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Στ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). ζ. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής (άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007). η. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον ζητείται δείγμα με τη διακήρυξη (άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 118/2007) Οι αλλοδαποί: α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ β (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του Π.Δ. 118/2007). 8

9 γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με την διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007, για τον προσφέροντα ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007). δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ δ. (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ ε. στ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). ζ. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής (άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007). η. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον ζητείται δείγμα με τη διακήρυξη (άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 118/2007) Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: α. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων και αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι: Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως από το πρόσωπο που έχει εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία: i) Τα αδικήματα της παραγράφου 1.6.1β.i είναι προσωποπαγή και αφορούν το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία και όχι αυτήν. Ως εκ τούτου η αντίστοιχη Υ/Δ υποβάλλεται από το ανωτέρω πρόσωπο και αφορά τον ίδιο (π.χ. δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχω καταδικαστεί..) Επισημαίνουμε ότι η υπογραφή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης υπογράφεται επί ποινή αποκλεισμού- προσωπικά από τον Πρόεδρο και το Δ/ντα Σύμβουλο σωρευτικά σε περίπτωση ΑΕ ή από όλους τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ κλπ. ii) Οι Υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων β.ii, βiii, βiv, β.v, β.vi, β.vii, γ & δ αφορούν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (εταιρείες) και υποβάλλονται από το πρόσωπο που εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, για την εταιρεία (π.χ. δηλώνω ότι η εταιρεία δεν έχει ) β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα: i) κωδικοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή. Αν δεν έχει συνταχθεί κωδικοποιημένο καταστατικό, προσκομίζεται το αρχικό καταστατικό και όλα τα ΦΕΚ (για ΑΕ) ή οι εταιρικές πράξεις (για Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε) που αναφέρονται στην βεβαίωση της επόμενης παραγράφου, άλλως και ειδικά για τις Α.Ε. στην περίπτωση που υπήρχε στο παρελθόν κωδικοποιημένο καταστατικό, το οποίο όμως δεν είναι σε ισχύ λόγω του ότι η συγκεκριμένη Α.Ε. έχει κάνει χρήση της διάταξης του άρθρου 79 παρ.10 του Νόμου 3604/2007 και διαθέτει πλέον εναρμονισμένο καταστατικό, τότε θα προσκομίζει αυτό επικυρωμένο από την αρμόδια κατά περίπτωση διοικητικού ή δικαστική αρχή. ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής εκδοθείσα κατά το τελευταίο δίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο. 9

10 iii) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί την ανακοίνωση καταχώρησης στο αρμόδιο Μ.Α.Ε. γ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα: i) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση η νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού Οι Συνεταιρισμοί: Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ , και Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή του συνεταιρισμού Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες: α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Σημειώνουμε ότι η Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου β της παρούσης αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. Οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε μορφής οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου: - Εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/ ) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. - Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Ειδικότερα θα προσκομισθούν: 1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρείας 10

11 της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ώστε στο σύνολο των μετοχών της εταιρείας να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές, με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας. 2. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Εφόσον από την κατάσταση των μετόχων της ανωτέρω παραγράφου προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, αυτές πρέπει να έχουν, βάσει του καταστατικού τους, ονομαστικές μετοχές και να έχουν προσκομίσει στην εταιρεία βεβαίωση περί του ότι οι μέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή οποιαδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων εταιρειών. Αν μέτοχοι και αυτών των ανωνύμων εταιρειών είναι ανώνυμες εταιρείες, πρέπει και οι τελευταίες να έχουν ονομαστικές μετοχές και να προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση περί του ότι οι μέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων εταιρειών. Αν μέτοχοι και των τελευταίων ανωνύμων εταιρειών είναι ανώνυμες εταιρείες πρέπει και οι τελευταίες να προσκομίσουν βεβαίωση περί του ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και βεβαιώσεις για τους μετόχους τους, αντίστοιχα με όσα ορίζονται παραπάνω, έως ότου προσδιορισθούν μέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας ή ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικού προσώπου πλην ανωνύμου εταιρείας οι τελικοί μέτοχοι όλων των ανωνύμων εταιρειών. Για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η εταιρεία τηρεί επιπλέον ειδικό μετοχολόγιο για τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες. Στο ειδικό αυτό μετοχολόγιο η εταιρεία καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τους μετόχους κάθε ανώνυμης εταιρείας που είναι μέτοχος της εταιρείας κ.ο.κ. μέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου. Οι ανώνυμες εταιρείες που είναι μέτοχοι της εταιρείας αναλαμβάνουν γραπτώς έναντι της εταιρείας την υποχρέωση να την ενημερώνουν αμέσως για κάθε αλλαγή στο μετοχολόγιό τους ή στο μετοχολόγιο μετόχου των που είναι ανώνυμη εταιρεία κ.ο.κ. Η εταιρεία καταχωρεί αμέσως τα στοιχεία αυτά στο ειδικό μετοχολόγιο, το οποίο τηρεί για τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 11

12 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07. α. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07 (εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη). Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.π.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι 12

13 Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω: Τ Ι Μ Ε Σ Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Dumping εξαγωγικές επιδοτήσεις α. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) ΙΙΙ.Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα. 13

14 Σημ.1 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά σύμφωνα με την παράγραφο Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις τιμές των μερών Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά Τρόπος Πληρωμής Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής: α. Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους. β. Ι. -Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. μετά την υπογραφή της σύμβασης με την κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07). - Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ.6, 32 παρ.5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του Π.Δ.118/07. - Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείτε τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. - Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (απόφ. 2/51557/0026/ ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. ΙΙ. - Το υπόλοιπο, είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από τη σύμβαση Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής. 14

15 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 1.9 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος Επισημαίνεται ότι: Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο Παράρτημα Α της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπερβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας του συμμετέχοντος υποχρεούμενου να κατονομάζει, ρητώς την κύρια και εναλλακτική προσφορά του. Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μιας (1) εναλλακτικής προσφοράς δεν θα λαμβάνεται υπόψη ουδεμία των εναλλακτικών προσφορών Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα είδη της προκήρυξης, ανά είδος και ανά διάσταση, για το σύνολο όμως της προκηρυχθείσης ποσότητας του κάθε είδους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Α. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ -Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 2.2 Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: -Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά, και στην τεχνική προσφορά γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά. 15

16 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. Η διάτρηση θα περιλαμβάνει τον αριθμό του φακέλλου, το τελευταίο στοιχείο του έτους έκδοσής του και την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού π.χ Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, με υπουργική απόφαση, αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί. 2.4 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 2.5 Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 2.6 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290) (Αποστολή με Fax), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου του παρόντος Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό Η Υπηρεσία μετά την παραλαβή του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί Το αρμόδιο όργανο Αποσφράγισης προσφορών (Επιτροπή Προμηθειών), προβαίνει στην αποσφράγιση και μονογραφή των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκλησηανακοίνωση της Υπηρεσίας Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία. 16

17 3.1.6 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση Οι Έλληνες πολίτες: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι: -συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), -δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), -απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), -νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α 305), ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους δ. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων-εργαζομένων που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. -Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 17

18 ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α Οι αλλοδαποί: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων και αντίστοιχα. - Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) - Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 18

19 εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει - Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης Οι συνεταιρισμοί: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαχειριστής του συνεταιρισμού δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου , εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου , εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή την κοινοπραξία Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 3.2 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του παρόντος Δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του 19

20 άρθρου 8 του παρόντος Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α. 3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50% Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4.1 Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ (πιθανή δαπάνη χωρίς ΦΠΑ +ΦΠΑ *5%) ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη, ήτοι 24/3/ Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. -Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/07). 4.2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται. 4.3 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 15. -Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 20

21 Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007». ΠΑΡΑΡΤΗΜA Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Λ = Συγκριτική Τιμή Σταθμισμένη Βαθμολογία 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ACE & SP-ACE 1. Τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα και συμβατά με το πρωτόκολλο λειτουργίας των αναλυτών για τους οποίους θα προσφερθούν, εξασφαλίζοντας από κάθε άποψη την ομαλή λειτουργία των αναλυτών. Κάθε προμηθευτής οφείλει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του και τα πρωτόκολλα λειτουργίας και εφαρμογής των αντιδραστηρίων. 2. Η παρασκευάστρια εταιρεία πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό ποιότητας ISO και άδεια παρασκευής in vitro αντιδραστηρίων του οικείου εποπτεύοντος οργανισμού προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και η τυποποιημένη παρασκευή τους. 3. Επί της συσκευασίας των αντιδραστηρίων και σε εμφανές σημείο πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: α) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. β) Τα στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητα του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς υποβιβασμό της επίδοσής του. Σε κάθε συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά όπου θα αναφέρονται επιπλέον: α) Οι συνθήκες αποθήκευσης και ο χρόνος διατήρησης μετά την αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας. β) Οι επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική του ευαισθησία, την επαναληψιμότητα, τις αντιδράσεις αλληλεπίδρασης (σταυραντιδράσεις ) και την γραμμικότητά του. 4. Κάθε προμηθευτής να δηλώσει στην προσφορά του τον αριθμό των εξετάσεων ανά συσκευασία. 5. Κάθε προμηθευτής μαζί με την προσφορά του να προσκομίσει prospectus στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Επίσης να καταθέσει κατάσταση δημόσιων νοσοκομείων στα οποία χρησιμοποιούνται τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και στους συγκεκριμένους αναλυτές, τα τελευταία δύο χρόνια, και να αναφέρει τον υπεύθυνο του εργαστηρίου καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας, ή βιβλιογραφία δημοσιευμένη σε επίσημα ιατρικά περιοδικά από αναγνωρισμένα νοσοκομεία ή πανεπιστήμια ( εσωτερικού ή εξωτερικού) που θα αποδεικνύεται η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η σταθερότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων στους εν λόγω αναλυτές. 6. Η συσκευασία των αντιδραστηρίων να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή για τον οποίο προσφέρονται. Θα προτιμηθούν συσκευασίες έως 30 ml ( όση η 22

23 χωρητικότητα των υποδοχέων ) ώστε να χρησιμοποιείται όλη η ποσότητα του αντιδραστηρίου χωρίς να περισσεύει ή να καταστρέφεται, ή να αναμιγνύεται με άλλη ποσότητα. Θα βαθμολογηθούν επιπλέον αντιδραστήρια εντός των κωδικοποιημένων υποδοχέων. Ο προμηθευτής του οποίου τα αντιδραστήρια δεν είναι σε συσκευασία συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή, οφείλει μαζί με τα αντιδραστήριά του να προσκομίσει και τους αντίστοιχους υποδοχείς (κωδικοποιημένους ) για τον τύπο του αναλυτή για τον οποίο προορίζονται. Διαφορετικά θα επιβαρύνεται με το κόστος των υποδοχέων που θα προκύψει από την οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί στον διαγωνισμό. Ο αριθμός των υποδοχέων για κάθε συσκευασία να είναι τέτοιος ώστε να μην επαναχρησιμοποιούνται. 7. Τα αντιδραστήρια κατά τον ποιοτικό έλεγχο από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων και κατά τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου θα ελεγχθούν ως προς την σταθερότητα και γραμμικότητά τους για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα πρέπει δε να προσκομιστούν όταν ζητηθούν από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης, το αργότερο εντός τριών (3 ) εργασίμων ημερών, στο εργαστήριο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και στις συσκευασίες που έχουν προσφερθεί και περιγραφεί στην τεχνική προσφορά της κάθε εταιρείας. Καθ όλο το χρονικό διάστημα που θα χορηγούνται σύμφωνα με τη σύμβαση τα αντιδραστήρια στις υγειονομικές μονάδες του Ιδρύματος θα ελέγχονται κατά διαστήματα ως προς την ποιότητα τους. Σε περίπτωση δε που αποδεδειγμένα παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις αναφερόμενες προδιαγραφές και που δεν οφείλονται σε δυσλειτουργία των αναλυτών, ο χορηγητής θα καλείται σε άμεση αντικατάσταση των υποδεικνυομένων αντιδραστηρίων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χορηγητή το ΙΚΑ δύναται να προμηθευτεί τα εν λόγω αντιδραστήρια από τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού με χρέωση της διαφοράς τιμής στον πρώτο χορηγητή. 8. Οι προσφορές των υποψηφίων χορηγητών αντιδραστηρίων θα γίνουν για τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα των εν λόγω αναλυτών. Κάθε προμηθευτής έχει το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό προσφέροντας : Α. Το σύνολο των ζητουμένων ειδών της προκήρυξης. Β Μέρος των αντιδραστηρίων της προκήρυξης, πλήν εκείνων α) που αφορούν τις εξετάσεις SGOT-SGPT, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ- HDL-LDL(direct), TOTAL BILLIRUBIN- DIRECT BILLIRUBIN (χολερυθρίνες), CK NAC CK MB, Apo A1-ApoB-Lp(a) που θα προσφερθούν ως ομάδες για λόγους ομοιογένειας των αποτελεσμάτων, β) των ειδικών εξετάσεων που θα προσφερθούν μαζί με τους αντίστοιχους ορούς βαθμονόμησης και ελέγχου της (ΟΜΑΔΑΣ Δ). Γ Το σύνολο των αναλωσίμων υλικών της προκήρυξης (Αναλώσιμα Μονάδας Ηλακτρολυτών ISE + Αναλώσιμα Υλικά Λειτουργίας) για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των αναλυτών, εκτός των sample cups τα οποία μπορούν να προσφερθούν και μεμονωμένα. Δ Οι υποψήφιοι προμηθευτές να προσφέρουν τους ορούς βαθμονόμησης και ελέγχου των ειδικών εξετάσεων που αναφέρονται στην ΟΜΑΔΑ Δ μαζί με το αντίστοιχο αντιδραστήριο της εξέτασης. Οι υπόλοιποι οροί βαθμονόμησης και ελέγχου ( callibrations & controls ΟΜΑΔΑΣ Γ) μπορούν να προσφερθούν ανεξάρτητα από τα 23

24 προσφερόμενα αντιδραστήρια. Ειδικότερα όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ Δ τα είδη θα αξιολογηθούν και θα κατακυρωθούν ως εξής: Τιμή αντιδραστηρίου + Τιμή callibration +Τιμή control που απαιτούνται για την διενέργεια μιάς εξέτασης. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων να επιλέξει από τον ίδιο προμηθευτή ομάδες εξετάσεων που συμπληρώνονται μεταξύ τους: SGOT-SGPT, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ- HDL-LDL(direct), TOTAL BILLIRUBIN- DIRECT BILLIRUBIN (χολερυθρίνες), CK NAC CK MB, Apo A1-ApoB- Lp(α). ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Όλες οι προδιαγραφές θεωρούνται βασικές και η μη κάλυψή τους στην τεχνική προσφορά είναι αιτία αποκλεισμού της εταιρίας από την εξέλιξη του διαγωνισμού. 2.Η παράδοση θα γίνεται στα επί μέρους υποκαταστήματα, εντός του οριζόμενου χρόνου από την παραγγελία τους, με ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Κατά την ημερομηνία παράδοσης του αντ/ρίου η διάρκεια ζωής που απομένει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής διάρκειας ζωής. 3.Ο προμηθευτής να προσκομίσει: α)πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργ. Απόφασης αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΦΕΚ. 32β/ ) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». β) Τα προϊόντα οφείλουν να έχουν σήμανση CE εφόσον έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στις διατάξεις της κοινής Υπουργ. Απόφασης αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΦEK 1060/ ). - Ο προμηθευτής να προσκομίζει πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό από πιστοποιημένο οργανισμό της σειράς προτύπων: - ΕLOT EN ISO 9001 για όλες τις επιχειρήσεις οργανισμούς οποιαδήποτε δραστηριότητα έχουν ή ISO 13485:2003 (προϊόντα για ιατρική χρήση ) για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση, την εμπορία, την εγκατάσταση ή και τη διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 4.Όλες οι εταιρίες θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ως εξής: Συμπληρώνεται σε τρεις στήλες. Στην πρώτη στήλη αναγράφεται η δεδομένη προδιαγραφή κρατώντας την ίδια σειρά με την προκήρυξη. Στην δεύτερη στήλη αναγράφεται η λέξη «ΝΑΙ» Στην Τρίτη στήλη αναγράφεται η σελίδα ή η παράγραφος του ενημερωτικού υλικού ή του πιστοποιητικού όπου περιγράφεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή. Δίδονται δε περαιτέρω διευκρινήσεις εάν το αναγραφόμενο στο ενημερωτικό υλικό δεν καλύπτει ακριβώς το ζητούμενο. Στον τίτλο θα αναγράφεται ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 24

25 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α : Τεχνικές προδιαγραφές ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των αντιδραστηρίων % σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές τους Καταλληλότητα υλικών αντιδραστηρίων για το σκοπό % που προορίζονται. Συμβατότητα συσκευασίας με τον αναλυτή % ΣΥΝΟΛΟ 80% ΟΜΑΔΑ Β : Τεχνική υποστήριξη Ικανότητα του προμηθευτή για την παροχή επιστημονικής % υποστήριξης Ικανότητα του προμηθευτή για παράδοση ποσοτήτων % αντιδραστηρίων που θα απαιτηθούν από τα εργαστήρια του Ιδρύματος Χρόνος παράδοσης και αντικατάστασης αντιδραστηρίων % ΣΥΝΟΛΟ 20% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 25

26 A/A ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ACE & sp-ace ΕΙΔΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ test ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ τιμή/test ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1 Σάκχαρο και Καμπύλη ,00 0, ,00 2 Ουρία ,00 0, ,00 3 Χοληστερίνη ,00 0, ,00 4 Ουρικό Οξύ ,00 0, ,20 5 Τριγλυκερίδια ,00 0, ,60 6 LDL ,00 1, ,80 7 HDL ,00 1, ,00 8 SGPT ,00 0, ,80 9 SGOT ,00 0, ,80 10 γ-gt ,00 0, ,40 11 Αλκαλική φωσφατάση ,00 0, ,60 12 Αλβουμίνη ,00 0, ,15 13 Ολικά λευκώματα ,00 0, ,79 14 Χολερυθρίνη άμεσος ,00 0, ,25 15 Χολερυθρίνη ολική ,00 0, ,91 16 Κρεατινίνη ,00 0, ,52 17 Ασβέστιο ,00 0, ,66 18 Φώσφορος ,00 0, ,85 19 Μαγνήσιο ,00 0, ,00 20 Αμυλάση ,00 0, ,70 21 CK ,00 0, ,24 22 CK-MB ,00 0, ,58 23 Φερριτίνη ,00 3, ,52 24 LDH ,00 0, ,64 25 Σίδηρος ,00 0, ,36 26 RA TEST (ποσοτική) ,00 1, ,88 27 CRP (ποσοτική) ,00 0, ,40 28 ASTO (ποσοτική) 5.514,00 2, ,58 29 Lp (a) 2.352,00 9, ,20 30 ApoA ,00 0, ,24 31 ApoB ,00 0, ,95 32 IGA 1.883,00 1, ,68 33 IGM 1.883,00 1, ,68 34 IGG 1.883,00 1, , ,68 26

27 A/A ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ISE ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ml ή τμχ ΜΜ τιμή / ml ή τμχ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς το ΦΠΑ) ΟΜΑΔΑ Α ISE Calibrator Standart 1 A ml 0, ,00 2 ISE Calibrator Standart B ml 0, ,00 3 ISE Diluent/Wash ml 0, ,00 4 ISE Reference Solution ml 0, ,00 5 ISE Cleaning/Conditioner Solution 2450 ml 5, ,00 6 Urine Diluent 5250 ml 0, ,50 7 Electrode Cloride 25 τμχ ,00 8 Electrode Potassium 53 τμχ ,00 9 Electrode Sodium 60 τμχ ,00 10 Electrode Reference 32 τμχ ,00 11 Reference Electrode Housing 25 τμχ ,00 12 Fluid Arm Prob 49 τμχ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ,50 ΟΜΑΔΑ B A/A ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ml ή τμχ ΜΜ τιμή / ml ή τμχ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς το ΦΠΑ) 1 Κυβέττες Μέτρησης τμχ 0, ,00 2 System Diluent ml 0, ,00 3 Sample Cups τμχ 0, ,00 4 Sample Well Seglets 7700 τμχ 0,09 693,00 5 Υποδοχείς Αντιδραστηρίων με ειδική κωδικοποιημένη ετικέτα (Code Labels) τμχ 3, ,00 ΟΜΑΔΑ Γ 27

28 1 2 Control Ι (πολυπαραμετρικό control φυσιολογικό για εξετάσεις ρουτίνας) 4375 ml 2, ,50 Control Ι Ι (πολυπαραμετρικό control παθολογικό για εξετάσεις ρουτίνας) 4375 ml 2, ,50 3 Calibrator (πολυπαραμετρικό για εξετάσεις ρουτίνας) 3010 ml 5, ,00 ΟΜΑΔΑ Δ 1 Ferritin Calibrator 221 ml 35, ,50 2 Ferritin Control ABNormal 221 ml 35, ,50 3 Ferritin Control Normal 221 ml 35, ,50 4 RA Test Calibrator 182 ml ,00 5 RA Test Control 46 ml ,00 6 CRP Calibrator 133 ml 23, ,10 7 CRP Control ABNormal 88 ml 35, ,00 8 CRP Calibrator Normal 88 ml 35, ,00 9 ASTO Calibrator 88 ml 35, ,00 10 ASTO Control 28 ml ,00 11 Lp(a) Calibrator 88 ml ,00 12 Lp(a) Control ABNormal 46 ml 73, ,00 13 Lp(a) Control Normal 33 ml 139, ,50 14 Apo A1 Calibrator 46 ml ,00 15 Apo Α1 Control 165 ml 9, ,00 16 Apo B Calibrator 175 ml ,00 17 Apo B Control 665 ml 9, ,00 18 LDL Calibrator 210 ml 44, ,00 19 LDL Control 665 ml 9, ,00 20 HDL Calibrator 1050 ml 44, ,00 21 HDL Control ABNormal 3010 ml 9, ,00 22 HDL Control Normal 3010 ml 9, ,00 23 IGA Calibrator 56 ml ,00 24 IGA Control 46 ml 35, ,00 25 IGM Calibrator 56 ml ,00 26 IGM Control 46 ml 35, ,00 27 IGG Calibrator 56 ml ,00 28 IGG Control 46 ml 35, ,00 29 CK-MB Control 553 ml 2, ,82 30 IGE Calibrator 56 ml 44, ,80 31 IGE Control 70 ml 26, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Β - Γ- Δ ,72 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% υπολογίζεται επί της πιθανής δαπάνης ανά είδος αφού προστεθεί και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. 28

29 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ILAB Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα και συμβατά με το πρωτόκολλο (πρωτότυπο, όχι φωτοτυπία) λειτουργίας των αναλυτών, για τους οποίους θα προσφερθούν, εξασφαλίζοντας από κάθε άποψη την ομαλή λειτουργία των αναλυτών. Kάθε προμηθευτής οφείλει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του και τα πλήρη πρωτόκολλα λειτουργίας των αναλυτών. 2. Επί της συσκευασίας των αντιδραστηρίων και σε εμφανές σημείο πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: α) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή β) Τα στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου o χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς υποβιβασμό της επίδοσής του. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά ή στα αγγλικά όπου θα αναφέρονται επιπλέον: α) Οι συνθήκες αποθήκευσης και ο χρόνος διατήρησης μετά από την αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας β) Οι επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, τις σταυραντιδράσεις και τη γραμμικότητα (Να κατατεθούν εσώκλειστα πρωτότυπα για το συγκεκριμένο αναλυτή). 3.Κάθε προμηθευτής μαζί με την προσφορά του θα προσκομίσει prospectus στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Ο προμηθευτής επίσης θα καταθέσει κατάσταση Νοσοκομείων στα οποία χρησιμοποιούνται τα προσφερόμενα αντιδραστήρια στους αναλυτές ILAB 600 ή βιβλιογραφία δημοσιευμένη σε επίσημα ιατρικά περιοδικά από αναγνωρισμένα Νοσοκομεία ή/και Πανεπιστήμια της αλλοδαπής όπου να αποδεικνύεται η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η σταθερότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων. 4. Η συσκευασία των αντιδραστηριων να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή για τον οποίο προσφέρονται. Ο προμηθευτής, του οποίου τα προσφερόμενα αντιδραστήρια δεν είναι σε συσκευασία συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή, οφείλει μαζί με τα αντιδραστήριά του να προσκομίσει και τους αντίστοιχους υποδοχείς και BAR CODE για τον τύπο του αναλυτή που προορίζονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρύνεται με το κόστος των υποδοχέων και BAR CODE. Ο αριθμός των υποδοχέων πρέπει να ανταποκρίνεται στην ποσότητα του προσφερομένου αντιδραστηρίου, ώστε να μην επαναχρησιμοποιούνται. 5. Τα αντιδραστήρια κατά τον ποιοτικό έλεγχο από την Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου του Ιδρύματος θα ελεγχθούν ως προς την σταθερότητα και γραμμικότητά τους για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα πρέπει δε να προσκομισθούν όταν ζητηθούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, στο εργαστήριο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, στις συσκευασίες που έχουν περιγραφεί στην τεχνική προσφορά τους. 29

30 Καθ' όλο το χρονικό διάστημα που θα χορηγούνται, σύμφωνα με την σύμβαση, αντιδραστήρια στις Υγειονομικές Μονάδες του Ιδρύματος θα ελέγχονται κατά διαστήματα ως προς την ποιότητά τους. Σε περίπτωση, δε, που αποδεδειγμένα παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις αναφερόμενες προδιαγραφές και που δεν θα οφείλονται σε δυσλειτουργεία των αναλυτών, ο χορηγητής θα καλείται σε άμεση αντικατάσταση των υποδεικνυομένων αντιδραστηρίων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χορηγητή, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύναται να προμηθευτεί τα εν λόγω αντιδραστήρια από τον επόμενο κατά σειράν κατάταξης του διαγωνισμού προσφέροντα, με χρέωση της διαφοράς τιμής στον πρώτο χορηγητή. 6. Οι προσφορές των υποψηφίων χορηγητών αντιδραστηρίων θα γίνουν για τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα των εν λόγω αναλυτών. Κάθε προμηθευτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό προσφέροντας: Α. Το σύνολο των αντιδραστηρίων της προκήρυξης. Β. Μέρος των αντιδραστηρίων της προκήρυξης, πλην εκείνων που αφορούν τις εξετάσεις GOT-GPT-γGT, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ HDL (direct) - LDL (direct), TOTAL BILLIRUBIN-DIRECT BILLIRUBIN (χολερυθρίνες), CK - CK(MB) και Ουρία Κρεατινίνη που θα προσφερθούν ως Ομάδες για λόγους ομοιογένειας των αποτελεσμάτων. Γ. Το σύνολο των αναλωσίμων υλικών της προκήρυξης για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των αναλυτών, εκτός των φίλτρων απιονισμού, των reagent cups και των sample cups, τα οποία μπορούν να προσφερθούν και μεμονωμένα. Δ. Οι υποψήφιοι προμηθευτές να προσφέρουν τους ορούς βαθμονόμησης (calibration) και ελέγχου (controls) των ειδικών εξετάσεων που αναφέρονται στην Ομάδα Β μαζί με το αντίστοιχο αντιδραστήριο της εξέτασης. Τα υπόλοιπα calibrations και controls μπορούν να προσφερθούν ανεξάρτητα από τα προσφερόμενα αντιδραστήρια. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ + ΤΙΜΗ CALIBRATION + TIMH CONTROL που απαιτούνται για την διενέργεια μιας εξέτασης. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων να επιλέξει από τον ίδιο προμηθευτή Ομάδες εξετάσεων που συμπληρώνονται μεταξύ τους: GOT-GPT-γGT, ΧΟΛΗΣΤΕΡIΝΗ HDL (direct) - LDL (direct), TOTAL BILLIRUBIN- DIRECT BILLIRUBIN (χολερυθρίνες), CK - CK(MB) και Oυρία Kρεατινίνη. 7. Η παράδοση θα γίνεται στα επί μέρους Υποκαταστήματα, με ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 30

31 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Όλες οι προδιαγραφές θεωρούνται βασικές και η μη κάλυψή τους στην τεχνική προσφορά είναι αιτία αποκλεισμού της εταιρίας από την εξέλιξη του διαγωνισμού. 2.Η παράδοση θα γίνεται στα επί μέρους Υποκαταστήματα, εντός του οριζόμενου χρόνου από την παραγγελία τους, με ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Κατά την ημερομηνία παράδοσης του αντ/ρίου η διάρκεια ζωής που απομένει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής διάρκειας ζωής. 3.α) Ο προμηθευτής να προσκομίσει πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργ. Αποφασης αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΦΕΚ. 32β/ ) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 3β) Τα προϊόντα οφείλουν να έχουν σήμανση CE εφόσον έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στις διατάξεις της κοινής Υπουργ. Αποφασης αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΦEK 1060/ ). 3γ) Ο προμηθευτής να προσκομίζει πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό από πιστοποιημένο οργανισμό της σειράς προτύπων: - ΕLOT EN ISO 9001: 2000 για όλες τις επιχειρήσεις οργανισμούς οποιαδήποτε δραστηριότητα έχουν ή - ISO 13485:2003 (προϊόντα για ιατρική χρήση) για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση, την εμπορία, την εγκατάσταση ή και τη διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 4.Όλες οι εταιρίες θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ως εξής: Συμπληρώνεται σε τρεις στήλες. Στην πρώτη στήλη αναγράφεται η δεδομένη προδιαγραφή κρατώντας την ίδια σειρά με την προκήρυξη. Στην δεύτερη στήλη αναγράφεται η λέξη «ΝΑΙ» Στην Τρίτη στήλη αναγράφεται η σελίδα ή η παράγραφος του ενημερωτικού υλικού ή του πιστοποιητικού όπου περιγράφεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή. Δίδονται δε περαιτέρω διευκρινίσεις εάν το αναγραφόμενο στο ενημερωτικό υλικό δεν καλύπτει ακριβώς το ζητούμενο. Στον τίτλο θα αναγράφεται ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 31

32 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α : Τεχνικές προδιαγραφές ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των αντιδραστηρίων % σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές τους Καταλληλότητα υλικών αντιδραστηρίων για το σκοπό % που προορίζονται. Συμβατότητα συσκευασίας με τον αναλυτή % ΣΥΝΟΛΟ 80% ΟΜΑΔΑ Β : Τεχνική υποστήριξη Ικανότητα του προμηθευτή για την παροχή επιστημονικής % υποστήριξης Ικανότητα του προμηθευτή για παράδοση ποσοτήτων % αντιδραστηρίων που θα απαιτηθούν από τα εργαστήρια του Ιδρύματος ΣΥΝΟΛΟ 20% 32

33 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ILAB 600 ΠΙΘΑΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 33

34 α/α ΕΙΔΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ MM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (χωρίς ΦΠΑ) ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Σάκχαρο & καμπύλη 21 SET 5X95 ML 76,8 1612,80 2 Ουρία 21 SET 8X20 / 8X80 ML 244,8 5140,80 3 Χοληστερίνη 21 SET 5X20 ML 208,8 4384,80 4 Ουρικό οξύ 24 SET 5X90 ML 236,4 5673,60 5 Τριγλυκερίδια 27 SET 5X100 ML 362,4 9784,80 6 Φωσφολιπίδια 4 SET 4X45 ML 313,2 1252,80 7 LDL 14 SET 4X18 / 4Χ6 ΜL 319,2 4468,80 8 HDL 42 SET 2X60 / 2Χ20 ΜL 307, ,40 9 SGPT 21 SET 10X20 / 10Χ11 ΜL ,00 10 SGOT 21 SET 10X20 / 10Χ11 ΜL ,00 11 γ-gt 14 SET 4X90 ΜL ,00 12 Αλκαλική φωσφατάση 18 SET 4X52 / 4Χ8 ΜL ,00 13 Όξινη φωσφατάση 6 SET 5X20 / 5Χ20 ΜL 230,4 1382,40 14 Αλβουμίνη 6 SET 5X95 ΜL ,00 15 Ολικά λευκώματα 6 SET 5X100 ΜL 52,8 316,80 16 Χολερυθρίνη άμεσος 6 SET 4X90 / 4Χ74 ΜL 128,4 770,40 17 Χολερυθρίνη ολική 4 SET 4X100 / 4Χ74 ΜL 128,4 513,60 18 Κρεατινίνη (ορούούρων) 27 SET 10X20 / 10Χ20 ΜL 106,8 2883,60 19 Ασβέστιο (ορούούρων) 6 SET 5X100 / 5Χ100 ΜL 103,2 619,20 20 Φωσφόρος (ορούούρων) 6 SET 5X45 / 5Χ45 ΜL ,00 21 Μαγνήσιο 14 SET 5Χ20 ΜL 50,4 705,60 22 Αμυλάση (ορούούρων) 6 SET 10Χ20 ΜL ,00 23 CK 21 SET 6x18 / 3Χ8 ΜL ,00 24 CK-MB 4 SET 5x20 ΜL ,00 25 Χοληνεστεράση 6 SET 4x90 / 2Χ90 ΜL ,00 26 Φερριτίνη 14 SET 1x100 / 3Χ7 ΜL 1102, ,20 27 LDH 11 SET 4x90 / 4Χ20 ΜL 142,8 1570,80 28 Σίδηρος 14 SET 4x90 / 2Χ15 ΜL 256,8 3595,20 29 RA TEST (ποσοτική) 6 SET 1x75 / 2Χ6 ΜL 596,4 3578,40 30 CRP(ποσοτική) 11 SET 1x80 / 4Χ10 ΜL 476,4 5240,40 31 ASTO (ποσοτική) 3 SET 1x90 / 2Χ6 ΜL 601,2 1803,60 32 Lp(α) 3 SET 2x11 / 2Χ4 ΜL 765,6 2296,80 33 Αpo A1 3 SET 3x45 / 1Χ19 ΜL 1257,6 3772,80 34 Apo β 3 SET 3x45 / 1Χ19 ΜL 1257,6 3772,80 35 IGA 3 SET 1x90 / 4Χ16 ΜL 621,6 1864,80 36 IGM 3 SET 1x90 / 4Χ16 ΜL 621,6 1864,80 37 IGE 3 SET 2x16 / 2Χ5 ΜL 621,6 1864,80 38 IGG 3 SET 1x90 / 4Χ16 ΜL 862,8 2588,40 39 C3 3 SET 1x60 / 4Χ12 ΜL ,00 40 C4 3 SET 1x60 / 4Χ12 ΜL ,00 34

35 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ α/α ISE 1 ISE DILUENT 28 SET 2000 ml ,00 2 ISE REFERENCE 28 SET 1000 ml 104,4 2923,20 3 ISE LOW CALIBRATOR 21 SET 1000 ml 104,4 2192,40 4 ISE HIGH CALIBRATOR 25 SET 100 ml 104,4 2610,00 5 ISE ACTIVATOR 18 SET 50 ml 118,8 2138,40 6 K ELECTRODE 3 SET 1 τμχ ,00 7 Na ELECTRODE 3 SET 1 τμχ 1131,6 3394,80 8 Cl ELECTRODE 3 SET 1 τμχ ,00 9 ISE VALVE 3 SET 1 τμχ 1246,8 3740, ΕΙΔΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ILAB ACID CUVETTE CLEANER 35 SET 1000 ml 147,6 5166,00 ILAB ALKALINE CUVETTE CLEANER 70 SET 1000 ml 147, ,00 ILAB BATH ADDITIVE 6 SET 250 ml 99,6 597,60 ILAB ACID DETERGENT 3 SET 250 ml 99,6 298,80 ILAB ALKALINE DETERGENT 3 SET 250 ml 99,6 298,80 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 REAGENT CUPS/ BOTTLES 7 SET 1 τμχ 4,68 32,76 2 SAMPLE PROBE 3 SET 1 τμχ ,00 3 ISE PROBE 3 SET 1 τμχ 964,8 2894,40 4 REAGENT PROBE 3 SET 1 τμχ ,00 5 LAMP 3 SET 1 τμχ 1016,4 3049,20 6 SYRINGE SEAL 3 SET 1 τμχ ,00 7 ISE HIGH PUT SEAL 7 SET 1 τμχ 38,4 268,80 8 SAMPLE CUPS 53 SET 1000 τμχ ,00 9 FILTER CARTRIDGE/ COLUMN 3 SET 1 τμχ 151,2 453,60 35

36 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α CONTROL I (πολυπαραμετρικό control φυσιολογικό για εξετάσεις ρουτίνας) 8 SET 12x5 ml 315,6 2524,80 CONTROL II (πολυπαραμετρικό control παθολογικό για εξετάσεις ρουτίνας) 8 SET 12x5 ml 315,6 2524,80 CALIBRATION (πολυπαραμετρικό control για εξετάσεις ρουτίνας) 7 SET 10x3 ml 277,2 1940,40 CALIBRATOR G DILUENT 7 SET 10x6 ml 92,4 646,80 ΟΜΑΔΑ Β 1 FERRITIN CALIBRATOR 3 SET 5x1ml 358,8 1076,40 2 FERRITIN CONTROL ABN 3 SET 1x3ml 322,8 968,40 3 RA ΤΕST CALIBRATOR 3 SET 6x1ml 207,6 622,80 4 RA TEST CONTROL I ABN 3 SET 6x1ml 327,6 982,80 5 RA TEST CONTROL II ABN 3 SET 3x1ml 327,6 982,80 6 CRP CALIBRATOR 3 SET 6x1ml 207,6 622,80 7 CRP CONTROL ABN 3 SET 6x1ml 327,6 982,80 8 CRP CONTROL II ABN 3 SET 6x1ml 327,6 982,80 9 ASTO CALIBRATOR 3 SET 6x1,5ml 207,6 622,80 10 ASTO CONTROL ABN 3 SET 6x1ml 327,6 982,80 11 ASTO CONTROL II ABN 3 SET 3x1ml 327,6 982,80 12 Lp(a) CALIBRATOR 3 SET 5x1ml 451,2 1353,60 13 Lp(a) CONTROL ABN 3 SET 3x1ml ,00 14 ApoA1 CALIBRATOR 3 SET 4x1ml 349,2 1047,60 36

37 15 Apo A1 CONTROL level 1 ABN 3 SET 5x1ml 361,2 1083,60 16 Apo A1 CONTROL level 2 ABN 3 SET 5x1ml 361,2 1083,60 17 Apo β CALIBRATOR 3 SET 4x1ml 349,2 1047,60 18 Apo β CONTROL level 1 ABN 3 SET 5x1ml 361,2 1083,60 19 Apo β CONTROL level 2 ABN 3 SET 5x1ml 361,2 1083,60 20 LDL CALIBRATOR 3 SET 2x1ml 351,6 1054,80 21 LDL CONTROL level 1 ABN 3 SET 12x5ml 315,6 946,80 22 LDL CONTROL level 2 ABN 3 SET 12x5ml 315,6 946,80 23 HDL CALIBRATOR 7 SET 2x3ml ,00 24 HDL CONTROL level 1 ABN 3 SET 12x5ml 315,6 946,80 25 HDL CONTROL level 2 ABN 3 SET 12x5ml 315,6 946,80 26 ALBUMIN CALIBRATOR 3 SET 10x3ml 277,2 831, ALBUMIN CALIBRATOR diluent 3 SET 10x6ml 92,4 277,20 ALBUMIN CONTROL level 1 ABN 3 SET 12x5ml 315,6 946,80 29 ALBUMIN CONTROL level 2 ABN 3 SET 12x5ml 315,6 946,80 30 IGA CALIBRATOR 3 SET 5x1ml ,00 31 IGA CONTROL ABN 3 SET 3x1ml 254,4 763,20 32 IGM CALIBRATOR 3 SET 5x1ml ,00 33 IGM CONTROL ABN 3 SET 3x1ml 254,4 763,20 34 IGG CALIBRATOR 3 SET 5x1ml ,00 35 IGG CONTROL ABN 3 SET 3x1ml 254,4 763,20 36 CK-MB CONTROL 3 SET 3x3ml 315,6 946,80 37 IGE CALIBRATOR 3 SET 5x1ml 614,4 1843,20 38 IGE CONTROL 3 SET 1x3ml 322,8 968,40 ΣΥΝΟΛΟ ,76 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% υπολογίζεται επί της πιθανής δαπάνης ανά είδος αφού προστεθεί και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. 37

38 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ LISA Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα και συμβατά με το πρωτόκολλο (πρωτότυπο όχι φωτοτυπία) λειτουργίας των αναλυτών, για τους οποίους θα προσφερθούν, εξασφαλίζοντας από κάθε άποψη την ομαλή λειτουργία των αναλυτών. Kάθε προμηθευτής οφείλει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του και τα πρωτόκολλα λειτουργίας των αναλυτών. 2. Επί της συσκευασίας των αντιδραστηρίων και σε εμφανές σημείο πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: α) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. β) Τα στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου o χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς υποβιβασμό της επίδοσής του. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά ή στα αγγλικά όπου θα αναφέρονται επιπλέον: α) Οι συνθήκες αποθήκευσης και ο χρόνος διατήρησης μετά από την αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας. β) οι επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, τις σταυραντιδράσεις και τη γραμμικότητα (Να κατατεθούν εσώκλειστα πρωτότυπα για τον συγκεκριμένο αναλυτή). 3.Κάθε προμηθευτής μαζί με την προσφορά του θα προσκομίσει έντυπο με πλήρεις οδηγίες χρήσης στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Ο προμηθευτής επίσης θα καταθέσει κατάσταση Νοσοκομείων, στα οποία χρησιμοποιούνται τα προσφερόμενα αντιδραστήρια στους αναλυτές LISA 300 ή βιβλιογραφία δημοσιευμένη σε επίσημα ιατρικά περιοδικά από αναγνωρισμένα Νοσοκομεία ή/και Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, όπου να αποδεικνύεται η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η σταθερότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων. 4. Η συσκευασία των αντιδραστηριων να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή για τον οποίο προσφέρονται. Ο προμηθευτής, του οποίου τα προσφερόμενα αντιδραστήρια δεν είναι σε συσκευασία συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή, οφείλει μαζί με τα αντιδραστήριά του να προσκομίσει και τους αντίστοιχους υποδοχείς και bar code για τον τύπο του αναλυτή που προορίζονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρύνεται με το κόστος των υποδοχέων και bar code. Ο αριθμός των υποδοχέων πρέπει να ανταποκρίνεται στην ποσότητα του προσφερομένου αντιδραστηρίου ώστε να μην επαναχρησιμοποιούνται. 5. Τα αντιδραστήρια κατά τον ποιοτικό έλεγχο από την Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου του Ιδρύματος θα ελεγχθούν ως προς την σταθερότητα και γραμμικότητά τους για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα πρέπει δε να προσκομισθούν όταν ζητηθούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, στο εργαστήριο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, στις συσκευασίες που έχουν περιγραφεί στην τεχνική προσφορά τους. 38

39 Καθ' όλο το χρονικό διάστημα που θα χορηγούνται σύμφωνα με την σύμβαση αντιδραστήρια στις υγειονομικές Μονάδες του Ιδρύματος θα ελέγχονται κατά διαστήματα ως προς την ποιότητά τους. Σε περίπτωση δε που αποδεδειγμένα παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις αναφερόμενες προδιαγραφές και που δεν θα οφείλονται σε δυσλειτουργεία των αναλυτών, ο χορηγητής θα καλείται σε άμεση αντικατάσταση των υποδεικνυομένων αντιδραστηρίων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χορηγητή, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύναται να προμηθευτεί τα εν λόγω αντιδραστήρια από τον επόμενο κατά σειράν κατάταξης του διαγωνισμού προσφέροντα, με χρέωση της διαφοράς τιμής στον πρώτο χορηγητή. 6. Οι προσφορές των υποψηφίων χορηγητών αντιδραστηρίων θα γίνουν για τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα των εν λόγω αναλυτών. Κάθε προμηθευτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό προσφέροντας: Α. Το σύνολο των αντιδραστηρίων της προκήρυξης. Β. Μέρος των αντιδραστηρίων της προκήρυξης, πλην εκείνων που αφορούν τις εξετάσεις GOT-GPT-γGT, ΧΟΛΗΣΤΕΡΊΝΗ HDL(direct)- LDL(direct), TOTAL BILLIRUBIN- DIRECT BILLIRUBIN (χολερυθρίνες) και CK- CK(MB) που θα προσφερθούν ως Ομάδες για λόγους ομοιογένειας των αποτελεσμάτων. Γ. Το σύνολο των αναλωσίμων υλικών της προκήρυξης για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των αναλυτών, εκτός του καταγραφικού χαρτιού, των κυβεττών και των sample cups, τα οποία μπορούν να προσφερθούν και μεμονωμένα. Δ. Οι υποψήφιοι προμηθευτές να προσφέρουν τους ορούς βαθμονόμησης (calibration) και ελέγχου (controls) των ειδικών εξετάσεων που αναφέρονται στην ομάδα B μαζί με το αντίστοιχο αντιδραστήριο της εξέτασης. Τα υπόλοιπα calibrations και controls μπορούν να προσφερθούν ανεξάρτητα από τα προσφερόμενα αντιδραστήρια. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ+ΤΙΜΗ CALIBRATION +TIMH CONTROL που απαιτούνται για τη διενέργεια μιας εξέτασης. Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων να επιλέξει από τον ίδιο προμηθευτή Ομάδες Εξετάσεων που συμπληρώνονται μεταξύ τους: GOT-GPTγGT, ΧΟΛΗΣΤΕΡΊΝΗ HDL(direct)- LDL (direct), TOTAL BILLIRUBIN-DIRECT BILLIRUBIN (χολερυθρίνες) και CK-CK(MB). 8. Η παράδοση θα γίνεται στα επί μέρους Υποκαταστήματα με ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 39

40 1.Όλες οι προδιαγραφές θεωρούνται βασικές και η μη κάλυψή τους στην τεχνική προσφορά είναι αιτία αποκλεισμού της εταιρίας από την εξέλιξη του διαγωνισμού. 2.Η παράδοση θα γίνεται στα επί μέρους Υποκαταστήματα, εντός του οριζόμενου χρόνου από την παραγγελία τους, με ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Κατά την ημερομηνία παράδοσης του αντ/ρίου η διάρκεια ζωής που απομένει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής διάρκειας ζωής του. 3.α) Ο προμηθευτής να προσκομίσει πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργ. Αποφασης αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΦΕΚ. 32β/ ) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 3β) Τα προϊόντα οφείλουν να έχουν σήμανση CE εφόσον έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στις διατάξεις της κοινής Υπουργ. Αποφασης αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Οκτωβρίου 1998 για in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΦEK 1060/ ). 3γ) Ο προμηθευτής να προσκομίζει πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό από πιστοποιημένο οργανισμό της σειράς προτύπων: - ΕLOT EN ISO 9001: 2000 για όλες τις επιχειρήσεις οργανισμούς οποιαδήποτε δραστηριότητα έχουν ή - ISO 13485:2003 (προϊόντα για ιατρική χρήση ) για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση, την εμπορία, την εγκατάσταση ή και τη διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 4.Όλες οι εταιρίες θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ως εξής: Συμπληρώνεται σε τρεις στήλες. Στην πρώτη στήλη αναγράφεται η δεδομένη προδιαγραφή κρατώντας την ίδια σειρά με την προκήρυξη. Στην δεύτερη στήλη αναγράφεται η λέξη «ΝΑΙ» Στην Τρίτη στήλη αναγράφεται η σελίδα ή η παράγραφος του ενημερωτικού υλικού ή του πιστοποιητικού όπου περιγράφεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή. Δίδονται δε περαιτέρω διευκρινίσεις εάν το αναγραφόμενο στο ενημερωτικό υλικό δεν καλύπτει ακριβώς το ζητούμενο. Στον τίτλο θα αναγράφεται ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 40

41 ΟΜΑΔΑ Α : Τεχνικές προδιαγραφές ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των αντιδραστηρίων % σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές τους Καταλληλότητα υλικών αντιδραστηρίων για το σκοπό % που προορίζονται. Συμβατότητα συσκευασίας με τον αναλυτή % ΣΥΝΟΛΟ 80% ΟΜΑΔΑ Β : Τεχνική υποστήριξη Ικανότητα του προμηθευτή για την παροχή επιστημονικής % υποστήριξης Ικανότητα του προμηθευτή για παράδοση ποσοτήτων % αντιδραστηρίων που θα απαιτηθούν από τα εργαστήρια του Ιδρύματος ΣΥΝΟΛΟ 20% ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ LISA 300 ΠΙΘΑΝ Η ΤΙΜΗ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 41

42 α/α ΕΙΔΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ MM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Σάκχαρο & καμπύλη 28 SET 4X100 ML ,00 2 Ουρία 42 SET 8X25 ML ,00 3 Χοληστερίνη 28 SET 1X500 ML ,00 4 Ουρικό οξύ 39 SET 4X50 ML ,00 5 Τριγλυκερίδια 35 SET 8X25 ML ,00 6 LDL 14 SET 2X60 + 2X20 ML ,00 7 HDL 77 SET 2X60 + 2X20 ML ,00 8 SGPT 46 SET 1X200ML ,00 9 SGOT 46 SET 1X200ML ,00 10 γ-gt 34 SET 12X16 ML ,00 11 Αλκαλική φωσφατάση 35 SET 8X25 ML ,00 12 Όξινη φωσφατάση 13 SET 18X2 ML ,00 13 Αλβουμίνη 17 SET 4X100 ML ,00 14 Ολικά λευκώματα 13 SET 4X100 ML , Χολερυθρίνη άμεσος Χολερυθρίνη ολική Κρεατινίνη (ορούούρων) 13 SET 4X100 ML ,00 13 SET 4X100 ML ,00 29 SET 4X100 ML ,00 18 Ασβέστιο (ορούούρων) 22 SET 4X50 ML ,00 19 Φωσφόρος (ορού-ούρων) 13 SET 4X50 ML ,00 20 Μαγνήσιο 9 SET 4X50 ML ,00 21 Αμυλάση (ορούούρων) 13 SET 20X2,5 ML ,00 22 CPK 42 SET 20X2,5 ML ,00 23 CK-MB 4 SET 20X2,5 ML ,00 24 Χοληνεστεράση 4 SET 20X3 ML ,00 25 Φερριτίνη 39 SET 20ML +10ML ,00 26 LDH 28 SET 20X3ML ,00 42

43 27 Σίδηρος 28 SET 8X25 ML ,00 28 RA TEST (ποσοτική) 13 SET 1X50ML ,00 29 CRP(ποσοτική) 13 SET 1X50ML ,00 30 ASTO (ποσοτική) 13 SET 1X50ML ,00 α/α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΚΥΒΕΤΤΕΣ 595 SET 360 TMX ,00 2 TEFLON TIPS 14 SET 1 TMX ,00 3 ΛΥΧΝΙΑ 4 SET 2 TMX ,00 4 SAMPLE CUPS 46 SET 1000 TMX ,00 5 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 109 TMX 6 654,00 ΕΙΔΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1 TRITON 13 SET 500 ML ,00 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α 1 MULTI CONTROL I 55 SET 5 ML ,00 2 MULTI CONTROL II 17 SET 5 ML ,00 1 ΟΜΑΔΑ Β FERRITIN CALIBRATOR 4 SET 5 ML ,00 2 FERRITIN CONTROL ABN 4 SET 5 ML 18 72,00 3 RA ΤΕST CALIBRATOR 4 SET 5 ML 18 72,00 43

44 4 RA TEST CONTROL ABN 4 SET 5 ML 18 72,00 5 CRP CALIBRATOR 4 SET 5 ML 18 72,00 6 CRP CONTROL ABN 4 SET 5 ML 18 72,00 7 ASTO CALIBRATOR 6 SET 5 ML ,00 8 ASTO CONTROL ABN 6 SET 5 ML ,00 9 LDL CONTROL 6 SET 5 ML ,00 10 HDL CONTROL 8 SET 5 ML ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% υπολογίζεται επί της πιθανής δαπάνης ανά είδος αφού προστεθεί και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 44

45 ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ WAKO - TOSHIBA 30 R 1. Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα και συμβατά με το πρωτόκολλο λειτουργίας των αναλυτών για τους οποίους θα προσφερθούν εξασφαλίζοντας από κάθε άποψη την ομαλή λειτουργία των αναλυτών. Kάθε προμηθευτής οφείλει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του και τα πρωτόκολλα λειτουργίας των αναλυτών. 2. Η παρασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO και άδεια παρασκευής in vitro αντιδραστηρίων του οικείου εποπτεύοντος οργανισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και η τυποποιημένη παρασκευή τους. 3. Επί της συσκευασίας των αντιδραστηρίων και σε εμφανές σημείο πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: α) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. β) Τα στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου o χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς υποβιβασμό της επίδοσής του. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά όπου θα αναφέρονται επιπλέον: α) Οι συνθήκες αποθήκευσης και ο χρόνος διατήρησης μετά από την αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας καθώς και οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας. β) οι επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, τις σταυραντιδράσεις και τη γραμμικότητα. 4.Κάθε προμηθευτής μαζί με την προσφορά του θα προσκομίσει prospectus στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Ο προμηθευτής επίσης θα καταθέσει κατάσταση νοσοκομείων στα οποία χρησιμοποιούνται τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, ή βιβλιογραφία δημοσιευμένη σε επίσημα ιατρικά περιοδικά από αναγνωρισμένα νοσοκομεία ή και πανεπιστήμια της αλλοδαπής όπου να αποδεικνύεται η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η σταθερότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων. 5. Η συσκευασία των αντιδραστηριων να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή γιά τον οποίο προσφέρονται. Ο προμηθευτής του οποίου τα προσφερόμενα αντιδραστήρια δεν είναι σε συσκευασία συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή, οφείλει μαζί με τα αντιδραστήριά του να προσκομίσει καί τους αντίστοιχους υποδοχείς για τον τύπο του αναλυτή που προορίζονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρύνεται με το κόστος των υποδοχέων. Ο αριθμός των υποδοχέων πρέπει να ανταποκρίνεται στην ποσότητα του προσφερομένου αντιδραστηρίου ώστε να μην επαναχρησιμοποιούνται. 6. Τα αντιδραστήρια κατά τον ποιοτικό έλεγχο από την Επιτροπή ποιοτικού ελέγχου του Ιδρύματος θα ελεγχθούν ως προς την σταθερότητα και γραμμικότητά τους για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα πρέπει δε να προσκομισθούν όταν ζητηθούν από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, στο εργαστήριο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, στις συσκευασίες που έχουν περιγραφεί στην τεχνική προσφορά τους. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα που θα χορηγούνται σύμφωνα με την σύμβαση αντιδραστήρια στις υγειονομικές μονάδες του Ιδρύματος θα ελέγχονται κατά διαστήματα ως προς την ποιότητά τους. Σε περίπτωση δε που αποδεδειγμένα παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις αναφερόμενες προδιαγραφές και που δεν θα οφείλονται σε δυσλειτουργεία των αναλυτών, 45

46 ο χορηγητής θα καλείται σε άμεση αντικατάσταση των υποδεικνυομένων αντιδραστηρίων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χορηγητή, το ΙΚΑ δύναται να προμηθευτεί τα εν λόγω αντιδραστήρια από τον επόμενο κατά σειράν κατάταξης του διαγωνισμού προσφέροντα, με χρέωση της διαφοράς τιμής στον πρώτο χορηγητή. 7. Οι προσφορές των υποψηφίων χορηγητών αντιδραστηρίων θα γίνουν για τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα των εν λόγω αναλυτών. Κάθε προμηθευτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό προσφέροντας: Α. Το σύνολο των αντιδραστηρίων της προκήρυξης. Β. Μέρος των αντιδραστηρίων της προκήρυξης, πλην εκείνων που αφορούν τις εξετάσεις GOT-GPT, ΧΟΛΗΣΤΕΡΊΝΗ HDL(direct)- LDL- (direct),total BILLIRUBIN- DIRECT BILLIRUBIN (χολερυθρίνες) και CK- CK(MB) που θα προσφερθούν ως ομάδες για λόγους ομοιογένειας των αποτελεσμάτων. Γ. Το σύνολο των αναλωσίμων υλικών της προκήρυξης για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των αναλυτών, εκτός των φίλτρων απιονισμού και των sample cups τα οποία μπορούν να προσφερθούν και μεμονωμένα. Δ. Οι υποψήφιοι προμηθευτές να προσφέρουν τους ορούς βαθμονόμησης (calibration) και ελέγχου (controls) των ειδικών εξετάσεων που αναφέρονται στην ομάδα B μαζί με το αντίστοιχο αντιδραστήριο της εξέτασης. Τα υπόλοιπα calibrations και controls μπορούν να προσφερθούν ανεξάρτητα από τα προσφερόμενα αντιδραστήρια. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ+ΤΙΜΗ CALIBRATION +TIMH CONTROL που απαιτούνται για την διενέργεια μιας εξέτασης. Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων να επιλέξει από τον ίδιο προμηθευτή ομάδες εξετάσεων που συμπληρώνονται μεταξύ τους: SGOT-SGPT, ΧΟΛΗΣΤΕΡΊΝΗ HDL(direct)- LDL (direct),total BILLIRUBIN-DIRECT BILLIRUBIN (χολερυθρίνες) και CK-CK(MB). 8. Η παράδοση θα γίνεται στα επί μέρους Υποκαταστήματα εντός του οριζόμενου χρόνου από την παραγγελία τους, με ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 46

47 1.Όλες οι προδιαγραφές θεωρούνται βασικές και η μη κάλυψή τους στην τεχνική προσφορά είναι αιτία αποκλεισμού της εταιρίας από την εξέλιξη του διαγωνισμού. 2.Η παράδοση θα γίνεται στα επί μέρους υποκαταστήματα, εντός του οριζόμενου χρόνου από την παραγγελία τους, με ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Κατά την ημερομηνία παράδοσης του αντ/ρίου η διάρκεια ζωής που απομένει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής διάρκειας ζωής. 3.α) Ο προμηθευτής να προσκομίσει πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργ. Αποφασης αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΦΕΚ. 32β/ ) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 3β) Τα προϊόντα οφείλουν να έχουν σήμανση CE εφόσον έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στις διατάξεις της κοινής Υπουργ. Αποφασης αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Οκτωβρίου 1998 για in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΦEK 1060/ ). 3γ) Ο προμηθευτής να προσκομίζει πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό από πιστοποιημένο οργανισμό της σειράς προτύπων: - ΕLOT EN ISO 9001: 2000 για όλες τις επιχειρήσεις οργανισμούς οποιαδήποτε δραστηριότητα έχουν ή - ISO 13485:2003 (προϊόντα για ιατρική χρήση ) για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση, την εμπορία, την εγκατάσταση ή και τη διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 4.Όλες οι εταιρίες θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ως εξής: Συμπληρώνεται σε τρεις στήλες. Στην πρώτη στήλη αναγράφεται η δεδομένη προδιαγραφή κρατώντας την ίδια σειρά με την προκήρυξη. Στην δεύτερη στήλη αναγράφεται η λέξη «ΝΑΙ» Στην Τρίτη στήλη αναγράφεται η σελίδα ή η παράγραφος του ενημερωτικού υλικού ή του πιστοποιητικού όπου περιγράφεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή. Δίδονται δε περαιτέρω διευκρινήσεις εάν το αναγραφόμενο στο ενημερωτικό υλικό δεν καλύπτει ακριβώς το ζητούμενο. Στον τίτλο θα αναγράφεται ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 47

48 ΟΜΑΔΑ Α : Τεχνικές προδιαγραφές ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των αντιδραστηρίων % σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές τους Καταλληλότητα υλικών αντιδραστηρίων για το σκοπό % που προορίζονται. Συμβατότητα συσκευασίας με τον αναλυτή % ΣΥΝΟΛΟ 80% ΟΜΑΔΑ Β : Τεχνική υποστήριξη Ικανότητα του προμηθευτή για την παροχή επιστημονικής % υποστήριξης Ικανότητα του προμηθευτή για παράδοση ποσοτήτων % αντιδραστηρίων που θα απαιτηθούν από τα εργαστήρια του Ιδρύματος ΣΥΝΟΛΟ 20% 48

49 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ WAKO - TOSHIBA 30R ΠΙΘΑΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 49

50 α/α ΕΙΔΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ MM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Σάκχαρο & καμπύλη 158 SET 12X50ML ,00 2 Ουρία 229 SET 9X50ML ,00 3 Χοληστερίνη 249 SET 4X75ML ,00 4 Ουρικό οξύ 140 SET 12X50ML ,00 5 Τριγλυκερίδια 132 SET 12X50ML ,00 6 Φωσφολιπίδια 26 SET 4X150ML ,00 7 LDL 223 SET 4X45ML ,00 8 HDL 294 SET 4X45ML ,00 9 SGPT 163 SET 9X50ML ,00 10 SGOT 137 SET 9X50ML ,00 11 γ-gt 155 SET 9X50ML ,00 12 Αλκαλική φωσφατάση 76 SET 12X50ML ,00 13 Όξινη φωσφατάση 124 SET 4X19ML ,00 14 Αλβουμίνη 23 SET 24X50ML ,00 15 Ολικά λευκώματα 16 SET 24X50ML ,00 16 Χολερυθρίνη άμεσος 102 SET 4X70ML ,00 17 Χολερυθρίνη ολική 130 SET 4X70ML ,00 18 Κρεατινίνη (ορούούρων) 205 SET 5X80+100ML ,00 19 Ασβέστιο (ορούούρων) 203 SET 3X50ML ,00 20 Φωσφόρος (ορούούρων) 30 SET 24X50ML ,00 21 Μαγνήσιο 34 SET 6X50ML ,00 22 Αμυλάση (ορούούρων) 21 SET 5X80+100ML ,00 23 CK 53 SET 5X80+100ML ,00 24 CK-MB 25 SET 5X80+100ML ,00 25 Χοληνεστεράση 23 SET 5X20ML+1Χ25ML ,00 26 Φερριτίνη 116 SET 2X18/2X9ML ,00 27 LDH 44 SET 9X50ML ,00 28 Σίδηρος 226 SET 4X70ML ,00 29 RA TEST (ποσοτική) 45 SET 2X67ML ,00 30 CRP(ποσοτική) 51 SET 5X25+1X ,00 50

51 31 ASTO (ποσοτική) 25 SET 2X57/1X20ML ,00 32 Lp(α) 14 SET 4X30/2X10ML ,00 33 Αpo A1 14 SET 3X45/1X19ML ,00 34 Apo β 14 SET 3X45/1X19ML ,00 35 IGA 14 SET 2X70/2X18ML ,00 36 IGM 14 SET 2X560/2X16ML ,00 37 IGG 14 SET 2X70/2X12ML ,00 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ISE 1 ISE STANDART 141 SET ,00 2 ISE BUFFER 115 SET ,00 3 ISE MID CALIBRATOR 230 SET ,00 4 ISE DETERGENT 13 SET ,00 5 ISE NOZZLE 14 SET ,00 6 ISE ELECTRODE 12 SET ,00 7 ISE VALVE 14 SET ,00 ΕΙΔΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1 WALKIN R 73 SET ,00 2 WALKIN SET ,00 3 WALKIN 3 53 SET ,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ 126 SET ,00 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 18 SET ,00 3 ΡΥΓΧΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ /ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ 14 SET ,00 51

52 4 CUPS ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 419 SET ,00 5 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΜΧ ,00 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α MULTI CONTROL I MULTI CONTROL II MULTI CALIBRATION 70 SET ,00 53 SET , SET ,00 4 ΟΜΑΔΑ Β FERRITIN CALIBRATOR 11 SET ,00 5 FERRITIN CONTROL ABN 19 SET ,00 6 RA ΤΕST CALIBRATOR 46 SET ,00 7 RA TEST CONTROL ABN 35 SET ,00 8 CRP CALIBRATOR 25 SET ,00 9 CRP CONTROL ABN 16 SET ,00 10 ASTO CALIBRATOR 14 SET ,00 11 ASTO CONTROL ABN 12 SET ,00 12 Lp(a) CALIBRATOR 21 SET ,00 13 Lp(a) CONTROL ABN 14 SET ,00 14 ApoA1 CALIBRATOR 13 SET ,00 52

53 15 Apo A1 CONTROL ABN 49 SET ,00 16 Apo β CALIBRATOR 18 SET ,00 17 Apo β CONTROL ABN 18 SET ,00 18 LDL CALIBRATOR 13 SET ,00 19 LDL CONTROL ABN 7 SET ,00 20 HDL CALIBRATOR 49 SET ,00 21 HDL CONTROL ABN 13 SET ,00 22 ALBUMIN CALIBRATOR 14 SET ,00 23 ALBUMIN CONTROL ABN 14 SET ,00 24 IGA CALIBRATOR 14 SET ,00 25 IGA CONTROL ABN 14 SET ,00 26 IGM CALIBRATOR 14 SET ,00 27 IGM CONTROL ABN 14 SET ,00 28 IGG CALIBRATOR 14 SET ,00 29 IGG CONTROL ABN 14 SET ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% υπολογίζεται επί της πιθανής δαπάνης ανά είδος αφού προστεθεί και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί Πίνακας Συνολικής Πιθανής Δαπάνης ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Εγγυητική συμμετοχής 53

54 ACE & SP-ACE ΦΠΑ *5% =. ILAB ΦΠΑ *5% =.. LISA ΦΠΑ *5% =.. WAKO-TOSHIBA ΦΠΑ *5% = ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 54

55 Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Δ/νση : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τ.Κ.: ΕΥΡΩ: Τηλ. : FAX. : ΠΡΟΣ: ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ- ENIAIO TAMEIO AΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Φαρμ/κου & Αναλ.Υγ.Υλικού. Ημερ/νία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ υπέρ της εταιρίας Δ/νση για την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της...για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών κατάλληλων για τη λειτουργία των βιοχημικών αναλυτών ACE-SPACE, ILAB 600, LISA 300 & WAKO-TOSHIBA, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Λ30Φ/. διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (ΣΗΜΕΙΩΣΗ για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.) Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 55

56 Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ/νση : Ημερ/νία έκδοσης Τ.Κ.: ΕΥΡΩ: Τηλ. : FAX. : ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ.. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως υπέρ της εταιρίας Δ/νση μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών κατάλληλων για τη λειτουργία των βιοχημικών αναλυτών ACE-SPACE, ILAB 600, LISA 300 & WAKO-TOSHIBA σύμφωνα με την υπ αριθμ. Λ30Φ/.. διακήρυξη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 56

57 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Για την προμήθεια αντιδραστηρίων & αναλώσιμων υλικών κατάλληλων για τη λειτουργία των βιοχημικών αναλυτών ACE-SPACE, ILAB 600, LISA 300 & WAKO-TOSHIBA 30R, ιδιοκτησίας ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (πλέον Ε.Ο.Π.Υ.Υ) για χρονικό διάστημα εννέα μηνών» (ΦΥ/ 30-10) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 57

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 07/03-04- 2014 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Ηλεκτρόδια απινίδωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΛΛΡ4691ΩΓ-ΡΞΧ Αθήνα, 9/10/13 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, ΑΔΑ: Β4Μ14691ΩΓ-ΝΨΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, ΑΔΑ: Β4Μ14691ΩΓ-ΝΨΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21-12-12 ΑΔΑ: Β4Μ14691ΩΓ-ΝΨΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΑΒ - 6 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Καβάλα, 16/07/2014 Τέρμα Αργυροκάστρου- Παιδόπολη Αρ.διακ.: 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς Α.Ε. με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α..Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψη:

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς Α.Ε. με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α..Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 Καλαμαριά, 29/12/2016 Aριθ. πρωτ.: 5236 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 104 38 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΤΗΛ. 210-5272553 ΑΡ. ΦΑΞ 210-5225183 Αθήνα 18/04/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015 Αρ.διακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ14691ΩΓ-9ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/12/12

ΑΔΑ: Β4Μ14691ΩΓ-9ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/12/12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/12/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 25/01/2017 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα 25/10/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 42161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ: 210 6632200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 09/03/2016 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091»

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091» Αθήνα, 22/06/15 ΑΔΑ.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA Βόλος, 20/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 9078 Δ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA Βόλος, 20/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 9078 Δ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA Βόλος, 20/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 9078 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Προμηθειών Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 ΒΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 Για την προμήθεια «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προυπολογιζόμενη δαπάνη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ώρα διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ώρα διαγωνισμού Αθήνα, 06/04/15 ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Ταχ. Κωδ.: 102

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: Β4ΜΥΟΚΩ0-8ΤΒ ANAΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο. 21/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 150 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. 135788 Ταχ.Διεύθυνση:..Αγιου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185... Fax:... Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε.

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 13/5/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕIAΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 22/05/2017 Αριθ πρωτ. 7719 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2015. Αριθμ. Πρωτ. 1937

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2015. Αριθμ. Πρωτ. 1937 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση : Θρακών 20 Ταχ. Κώδικας: 38 333 Βόλος Πληροφορίες : Παναγοπούλου Ελ. Τηλέφωνο : 24210-36925 FAX : 24210-37818

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Μαρτίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Α.Π.: 11536 / 2209 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Διακήρυξης : 1/ 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 12 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 12 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ημερομηνία: 16-10-2014 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ----------------------------------------- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΖΦ4691ΩΓ-ΡΜΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 12.06.13 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. Γ99/64/3143 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: B. Βασιλακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 15/05/2012 Αρ. πρωτ. : 1171 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδρομέτρων Αρ. Τεχνικής έκθεσης : 06/2012 Προϋπολογισμός :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ. Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ. Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.: 712, Τ.Κ.: 190 13,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 4/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 4/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Bατουσίου Αρετή ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω... Αρ.Πρωτ: Βαθμός Προτεραιότητας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. 4354/8-5-09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. 4354/8-5-09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 8/5/2009 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρ. 4354 TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση επτά (7) μονάδων Αιθουσών Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα