Β. ΔΙΔΓΣΝΠ ΒΑΟΝΠ ΠΩΚΑΡΝΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΔΙΔΓΣΝΠ ΒΑΟΝΠ ΠΩΚΑΡΝΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ"

Transcript

1 Β. ΔΙΔΓΣΝΠ ΒΑΟΝΠ ΠΩΚΑΡΝΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ Ζςγοι- Αναζηημόμεηπα Επγνί θνισλάηνη SECA κε αλαζηεκόκεηξν Επγνί αλαινγηθνί ςεθηαθνί σξνινγηαθνί. Ρν ζύζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο δπγαξηάο κε αλαζηεκόκεηξν αθξηβείαο είλαη θαηάιιειν γηα γηαηξνύο, λνζνθνκεία, θιηληθέο ειέγρνπ βάξνπο, θέληξα αδπλαηίζκαηνο, εξγνκεηξηθά θέληξα, γπκλαζηήξηα θαη ρώξνπο άζιεζεο. Γηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κνληέια. Ρα βάξε κεηαθηλνύληαη έσο όηνπ νη δύν εγθνπέο ρξσκίνπ λα είλαη ζε πιήξε ηζνξξνπία. Γηα κέγηζην βάξνο: θηιά, δηαβάζκηζε αλα γξακ. θαη πξνζζήθε αλαζηεκνκεηξνπ SECA Επγνί ςεθηαθνί ή κεραληθνί, δαπέδνπ SECA Όιεο νη δπγαξηέο έρνπλ εγθξηζεί γηα ηαηξηθή ρξήζε ζηελ Δ.Δ., έρνπλ βαζκνλνκεζεί ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξία αθξηβείαο ΗIΗΗ ηεο νδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο θνηλόηεηαο 90/384/ΔΔC θαη πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νδεγίαο κε απηόκαησλ δπγαξηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ ππ αξ. 90/384/EEC θαη ηεο νδεγίαο 93/42/EEC πνπ δηέπνπλ ηα ηαηξηθά πξντόληα. Ζςγοί ηποθίμων Επγαξηά ηξνθίκσλ Ηδαληθή γηα όζνπο ρξεηάδνληαη λα γλσξίδνπλ ην αθξηβέο βάξνο ησλ ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιώλνπλ γηα λα ππνινγίδνπλ ιίπνο ή ζεξκίδεο. Γηαηηνινγηθόο δπγόο Ζ έμππλε δπγαξηά πνπ πξέπεη λα απνθηήζεηε. Φξνληίδεη γηα ηελ θαζεκεξηλή ζαο δηαηξνθή ππνινγίδνληαο εθηόο από ην βάξνο θαη ηε δηαηξνθηθή αμία ησλ ηξνθίκσλ (ζεξκίδεο, πξσηεΐλεο πδαηάλζξαθεο ιίπε, ρνιεζηεξίλε). Ζ ιεηηνπξγία ξνινγηνύ θαη κλήκεο θάλεη ην δύγηζκα παλεύθνιν. Πξνπιάζκαηα ηξνθίκσλ & δηαηξνθηθή Ππξακίδα Ρα πξνπιάζκαηα είλαη πιαζηηθέο ξέπιηθεο (αληίγξαθα ηξνθίκσλ) απαξαίηεηα γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ εμεηαδνκέλσλ πειαηώλ θαη εμίζνπ απαξαίηεηα γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί εμνπιηζκνύ ησλ δηαηηνινγηθώλ θέληξσλ θαη θιηληθώλ κνλάδσλ ειέγρνπ βάξνπο. Γηαηίζεληαη δηάθνξα ζεη πξνπιαζκάησλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Ρν κεζαίν παθέην απνηειείηαη από 55 ηνπιάρηζηνλ πξνπιάζκαηα ηξνθίκσλ -θαη ην νηθνλνκηθό παθέην από 28 πξνπιάζκαηα- κέζα ζε πιεμηγθιάο ππξακίδα. (μεσαίο πακέτο)

2 Αναλςηέρ αναπνεςζηικών αεπίων Αλαιπηήο αλαπλεπζηηθώλ αεξίσλ VISTA MX REE ( με μάσκα ή θόλο ) Ξιήξεο ζύζηεκα κέηξεζεο κεηαβνιηζκνύ κε ελεξγό ζάιακν κίμεο πνπ αλακηγλύεη ην ζύζηεκα κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα. Δμεηάδεη παξακέηξνπο θαξδηνπλεπκνληθήο άζθεζεο (VO2 θαη VCO2) θαη κέηξεζε ηεο δαπάλεο ελέξγεηαο ζε θαηάζηαζε εξεκίαο (REE). Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θνξεηό ζύζηεκα desktop κε ην PC ζαο, ή κε ηνπο ελζσκαησκέλνπο θνξεηνύο θνξείο ηεο επηινγήο ηνπ ζπκβαηνύ PC IBM θαη νζόλεο SVGA. Ξεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο αλάιπζεο αεξίνπ Ν2 θαη CO2, κόληκα βαζκνλνκεκέλν ακθίδξνκν κεηξεηή εμαεξηζκώλ ζηξνβίισλ, ελεξγό ζάιακν κίμεο, έλα PC interface κε ην ινγηζκηθό «TurboFit», θαη interface είηε επηζηόκηνπ είηε κάζθαο πξνζώπνπ. Έλα interface ζόισλ (θνπθνύια) είλαη δηαζέζηκν πξναηξεηηθά. Ρν κόλν πνπ ρξεηάδεζηε είλαη έλα PC. Δγγπόκαζηε +/- 3% αθξίβεηα ζηε κέηξεζε ησλ VO2 θαη VCO2. Αλαιπηήο αλαπλεπζηηθώλ αεξίσλ VISTA VO2 Lab REE / VO2 Lab ( θόλος / μάσκα ) Αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ VO2 από ηελ εξεκία έσο ην VO2max (δελ ρξεηάδεηαη λα αγνξάζεηε δύν ζπζηήκαηα), Αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο Γαιαθηηθνύ / Αλαεξόβηνπ θαησθιηνύ, Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ζπζθεπέο κέηξεζεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο ηύπνπ Polar, ECG, SAO2, ή αηζζεηήξα ινβνύ, Ξξναηξεηηθόο απηόκαηνο κεηξεηήο πίεζεο αίκαηνο. Ξξνζδηνξηζκόο VO2 κε εμηζνξξόπεζε ηνπ RQ. Αηζζεηήξαο O2 κε εμηζνξξόπεζε πίεζεο/πςνκέηξνπ γηα κεγάιε ζηαζεξόηεηα ζηηο κεηξήζεηο. Ρν ζύζηεκα Vista VO2 Lab REE πεξηιακβάλεη αλαιπηή νμπγόλνπ, κόληκα βαζκνλνκεκέλν αηζζεηήξα ξνήο, αηζζεηήξεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, ζόιν (/ κάζθα), USB interface θαη ινγηζκηθό αλάιπζεο Turbofit γηα Windows 2000/XP/Vista. (ή με μάσκα) Αναλςηέρ αίμαηορ Αλαιπηήο Αίκαηνο ACCUTREND Plus- cobas ( ρνιεζηεξόιε γιπθόδε ηξηγιπθεξίδηα γαιαθηηθό νμύ ) Ρν θαηλνύξγην απηό ζύζηεκα αλάιπζεο αίκαηνο, επηηξέπεη ηελ επηηόπνπ δηάγλσζε γηα ηελ πνζόηεηα ρνιεζηεξόιεο, γιπθόδεο ηξηγιπθεξηδίσλ, ή θαη γαιαθηηθνύ νμένο ζην αίκα. Απαξαίηεην εξγαιείν γηα εμεηαδόκελνπο πνπ έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν θαξδηνπαζεηώλ, δηαβήηε ή άιισλ παζήζεσλ. Βηνρεκηθόο αλαιπηήο αίκαηνο Callegari Ρα όξγαλα CR3000 δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε CE θαη IVD (πηζηνπνίεζε γηα ζπζηήκαηα «απηνεμέηαζεο») θάηη πνπ επηβεβαηώλεη ηελ απιόηεηα ζηελ ρξήζε ησλ αλαιπηώλ απηώλ. Ζ ζεηξά CR3000 ζπλνδεύεηαη από ηε ινγηζκηθή εθαξκνγή LifeStat. Κε ηε βνήζεηα θη ελόο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απαληάεη ν εμεηαδόκελνο, γίλεηαη θαηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ αζζελώλ θαη ππνδεηθλύνληαη πνηα ηεζη ειέγρνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο αζζελείο. Ξεξηιακβάλεη πξόγξακκα αμηνιόγεζεο ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ, βαζηζκέλν ζηελ θαξδηαθή κειέηε Framingham θαη κπνξεί λα εθηηκεζεί ε πηζαλόηεηα θαξδηαγγεηαθνύ ζπκβάληνο ζηα επόκελα δέθα ρξόληα. Γίλνληαη 8/10/13 κεηξήζεηο αλάινγα κε ην κνληέιν (CR3000 Ρ/C/RC). Βηνρεκηθέο θαη θιηληθέο παξάκεηξνη: Γιπθόδε αίκαηνο θαη γιπθόδε νύξσλ, Ππλνιηθή ρνιεζηεξόιε, HDL & LDL, Ρξηγιπθεξίδηα (Ιηπηδαηκηθό πξνθίι), εξπζξνθύηηαξα, αηκνγινβίλε, αηκαηνθξίηεο, γαιαθηηθό νμύ, νπξηθό νμύ, νμεηδσηηθό stress & αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα.

3 Πιεζόμεηπα ACCOSON Αλεξνεηδέο πηεζόκεηξν Πρεδηαζκέλν γηα ρξήζε ρσξίο βνήζεηα από άιιν άηνκν θαη δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ κε έλα ρέξη γηα δεμηόρεηξα. Ζ πεξηρεηξίδα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζηεζνζθόπην. Νινθιεξσκέλν ζύζηεκα θνπζθώκαηνο ρσξίο ιάηεμ. Γηαηίζεηαη ζε ηζαληάθη. Θαηαζθεπαζκέλν ζηελ Αγγιία θαη πηζηνπνηεκέλν γηα αθξίβεηα ζύκθσλα κε ηελ νδεγία BSEN Πηεζόκεηξν Greenlight Ρν Greenlight 300 είλαη επηηξαπέδην κνληέιν, ελώ δηαηίζεληαη έμηξα θαη ζεη εγθαηάζηαζεο είηε ζε ηξνρήιαηε βάζε είηε ζε ηνίρν. Δύρξεζην, έρεη δηαβάζκηζε 2mmHg, θαη ρξεηάδεηαη ζπάληα βαζκνλόκεζε, ελώ θάλεη απηόκαηε ζην 0 ζε θάζε επαλεθθίλεζή ηνπ. Κε ππνδεηγκαηηθή αθξίβεηα. Υδξαξγπξηθό ζθπγκνκαλόκεηξν Απνηειεί αλαγθαίν εμνπιηζκό λνζνθνκείσλ, θιηληθώλ, αζιεηηαηξηθώλ θιηληθώλ θαη θέληξσλ ειέγρνπ θπζηθήο θαηάζηαζεο. Ππλνδεύεηαη από ζηεζνζθόπην δηπιήο θεθαιήο γηα ηελ θαηαγξαθή ζπζηνιηθήο θαη δηαζηνιηθήο πίεζεο. πάξρεη θαη ε ελαιιαθηηθή επηινγή ηνπ πηεζνκέηξνπ πάλσ ζε νξζνζηάηε. Σςζηήμαηα ξάπλωζηρ ζηήπιξηρ Ηαηξηθό θξεβάηη Σθακπό αλύςσζεο Θξεβάηη θαη ζθακπό εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ιηπνκέηξεζε κε βηνειεθηξηθή αγσγηκόηεηα. Ζ κεηαιιηθή θαηαζθεπή ειάζκαηα δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ην ζώκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο. Ζιεθηξνζηαηηθή παξέκβαζε Newhealth Akern Ξεξηθπθιώλνληαο ην ζώκα κε πςειή ηάζε (έσο 9000V) δεκηνπξγεί ειεθηξηθό πεδίν πνπ απμάλεη ην αζβέζηην θαη ηα ηόληα ηνπ ζην αίκα. Κεηαηξέπεη ην νμεηδσκέλν αίκα ζε βαζηθό. Ξξνζνκνηώλεη ηνπο αηζζεηηθνύο ππνδνρείο. Ξαξάγεη ελεξγό ειεθηξηθό δπλακηθό ζηηο λεπξηθέο ίλεο. Ξξνζνκνηώλεη ππνζάιακν θαη ππόθπζε. Δλεξγνπνηεί θαη κεγηζηνπνηεί ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο έθθξηζεο νξκνλώλ, ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα θαη ην απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα. Γηαπεξλώληαο πνιιά volt ειεθηξηζκνύ κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ κνλσηήξα επεξεάδεη έκκεζα ηα κέηαιια ζην αίκα δεκηνπξγώληαο έλα παρύ ζηξώκα αξλεηηθώλ ηόλησλ γύξσ από ηνλ αγσγό θαη θάλεη ην αίκα θπζηνινγηθό κέζσ δηαηήξεζεο ηνπ ph. Νη πξσηεΐλεο, ηα ιίπε, νη πδαηάλζξαθεο θαη ηα άιια δηαηξνθηθά ζηνηρεία ζε κνξθή πγξώλ απνξξνθώληαη από ην ζώκα θαη κεηαηξέπνληαη ζε νμέα πνπ πξνθαινύλ δεκηά ζηηο αξηεξίεο θαη ηα εζσηεξηθά όξγαλα. Δίλαη ζεκαληηθό λα ξπζκίδεηαη ην επίπεδν ηνπ ph ηνπ αίκαηνο ώζηε λα βξίζθεηαη ζε αιθαιηθή θαηάζηαζε. Κε αξλεηηθό ειεθηξηθό δπλακηθό, ε πνζόηεηα ηόλησλ αζβεζηίνπ θαη λαηξίνπ ζην πιάζκα απμάλεηαη θη απηό θάλεη ην αίκα πην βαζηθό. Ρν πνηάζην από ην πιάζκα κπαίλεη ζην θύηηαξν θη απμάλεη ηε δσηηθόηεηά ηνπ. Κε θπζηνινγηθό ph, ηα θύηηαξα δηαρσξίδνληαη, ε ειεύζεξε επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο απμάλεηαη θη εληζρύεηαη ε αληαιιαγή Ν2. Φπζηνινγηθή θίλεζε ησλ ειεθηξνιπηώλ, ζηαζεξνπνίεζε απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, αξκνληθή παξνρή ζσκαηηθώλ πγξώλ ζε ηξαπκαηηζκέλε πεξηνρή. Βειηησκέλε παξνρή Ν2 ζηνπο ηζηνύο, απμεκέλνο κεηαβνιηζκόο, θπζηνινγηθή πδξνζηαηηθή ηζνξξνπία, απμεκέλε θπζηθή απόδνζε.

4 Φοπηηά Καπδιοζςσνόμεηπα POLAR έιεγρνο βάξνπο Αμηόπηζηα όζν έλαο ειεθηξνθαξδηνγξάθνο (ECG), αζύξκαηα, εύρξεζηα, ρσξίο παξεκβνιέο από άιιεο ζπζθεπέο, αδηάβξνρα. Λν1 ηεο αγνξάο. Ρα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξεηώλ θαξδηνζπρλνκέηξσλ POLAR είλαη ηα αθόινπζα: Αζύξκαηε θαξδηαθή ζπρλόηεηα (ΘΠ) κε αθξίβεηα ECG, αλώηεξα & θαηώηεξα όξηα ΘΠ κε εηδνπνίεζε όηαλ παξεθθιίλνληαη, αξρείν κε ρξνληθή δηάξθεηα θαη κέζε & κέγηζηε ΘΠ άζθεζεο. Αλάινγα κε ην κνληέιν, ππνζηεξίδνληαη: θαηαγξαθή ζεξκηδηθήο θαηαλάισζεο, ελεξγεηαθόο δείθηεο, απηόκαηνο πξνζδηνξηζκόο ηδαληθώλ νξίσλ άζθεζεο βάζεη θαξδ. κεηαβιεηόηεηαο Ηλεκηπονικά πεδόμεηπα βημαηομεηπηηέρ Yamax Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα κεηξά ηα βήκαηα ελώ κεξηθά κπνξνύλ λα βαζκνλνκεζνύλ γηα λα ππνινγίδνπλ ηελ απόζηαζε, ηελ ηαρύηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζεξκίδσλ πνπ δαπαλήζεθαλ. Ν κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαζέηεη έλα αησξνύκελν κνρινβξαρίνλα. Όηαλ ην πόδη έξρεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο ν κνριόο ιόγσ ηεο αδξάλεηαο θηλείηαη πξνο ηα θάησ, θιείλεη έλα θύθισκα θαη κεηξά έλα βήκα. Νη εηδηθνί ζε ζέκαηα πγείαο ζπληζηνύλ λα πεξπαηάκε ή ηξέρνπκε πεξίπνπ βήκαηα ηε κέξα πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε πγηείο. Ρν πεδόκεηξν απνηειεί έλα ζπνπδαίν ηξόπν γηα λα παξαθνινπζείηε ηελ δξαζηεξηόηεηά ζαο. Θάζε θνξά πνπ θνηηάδεηε ην πεδόκεηξν απηό ζαο παξαθηλεί λα πξαγκαηνπνηήζεηε παξαπάλσ βήκαηα. Δπηζηεκνληθέο έξεπλεο δείρλνπλ ζπζηεκαηηθά όηη ην πεδόκεηξν Yamax Digi-Walker είλαη έλα από ηα πην αθξηβή πεδόκεηξα ζηνλ θόζκν. Θεπμιδόμεηπα επιηασςνηόμεηπα Bio-Trainer Σύζηεκα ζεξκηδηθήο παξαθνινύζεζεο επηηαρπληόκεηξν Ηδαληθό γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο εκεξήζηαο δξαζηεξηόηεηαο από αζθνύκελνπο, άηνκα πνπ ζέινπλ λα ειέγμνπλ ην βάξνο ηνπο ή λα απμήζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο. Σξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ από παλεπηζηήκηα, λνζνθνκεία, θιηληθέο, κνλάδεο ειέγρνπ βάξνπο. Απνηειεί θίλεηξν γηα ηνλ θαζέλα λα ειέγμεη ηνλ αξηζκό ζεξκίδσλ πνπ θαηαλαιώλεη θαζεκεξηλά θαη έηζη ζε ζπλδπαζκό κε κηα αιιαγή ζηε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά & κείσζε ησλ πξνζιακβαλόκελσλ ζεξκίδσλ λα πεηύρεη ην θαηάιιειν απνηέιεζκα ζηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο. Ρν επηηαρπληόκεηξν ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο επηηάρπλζεο ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο. Γηαζέηεη έλα πηεδνειεθηξηθό αηζζεηήξα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο πνπ παξάγεη έλα επηηαρπληηθό ζήκα πνπ θαηαγξάθεηαη 40 θνξέο ην δεπηεξόιεπην. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή κεηαηξέπεηαη ζε θαηαγξαθή πιεξνθνξηώλ γηα θάζε ρξνληθή κνλάδα θη απνζεθεύεηαη ζηε κλήκε. Ρν κέγεζόο ηνπ είλαη κηθξό ζαλ κπίπεξ αιιά δηαζέηεη ην θίλεηξν ελόο πξνζσπηθνύ γπκλαζηή (κε ειάρηζην θόζηνο). Ρνπνζεηεκέλν ζηε κέζε ζαο αλαιύεη όιεο ζαο ηηο θηλήζεηο θαη ζαο δίλεη αλά ιεπηό αλαθνξά, πόζεο ζεξκίδεο θαηαλαιώζαηε. Δπηηαρπληόκεηξν ζεξκηδνκεηξεηήο Bio Trainer II Δπαγγεικαηηθή έθδνζε- απνηειεί ην πην εμειηγκέλν θνξεηό κόληηνξ κεηαθεξόκελν ζηε δώλε γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ηδαληθό γηα πξνζσπηθά πξνγξάκκαηα άζθεζεο θη απνθαηάζηαζεο. Απνζεθεπηηθή ηθαλόηεηα 112 εκεξώλ. Ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία, ηελ απώιεηα βάξνπο ηελ πγεία θαη επεμία. Γηαζέηεη αηζζεηήξα δηαμνληθήο επηηάρπλζεο γηα ηε κέηξεζε ηεο πιήξνπο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο. Ρα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ςεθηαθά αλά 15 θαη 30 δεπη. θαη 1, 2 ή 5 ιεπηά θαη απνζεθεύνληαη σο απόιπηεο «g» κνλάδεο ή κεηαηξέπνληαη ζε θαηαλαιηζθόκελεο ζεξκίδεο. Κέζσ ηνπ θαισδίνπ ζύλδεζεο ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ θαηεπζείαλ ζην PC γηα εκεξήζηα, εβδνκαδηαία θαη κεληαία απεηθόληζε. Ρα δεδνκέλα κπνξνύλ εύθνια λα ελζσκαησζνύλ ζε δηάθνξα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.

5 Λογιζμικέρ εθαπμογέρ Γηαηηνινγηθή παξαθνινύζεζε, Science Tech 200A H ινγηζκηθή απηή εθαξκνγή πξνζθέξεη έλα αμηόινγν ιεηηνπξγηθό εξγαιείν ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηηνινγηθήο παξέκβαζεο-ππνζηήξημεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο ηεο γείαο θαη ηεο Άζθεζεο. Ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα βαζηδόκελνο ζην ζύζηεκα ησλ ηζνδπλάκσλ λα δεκηνπξγήζεη δηαηηνιόγην απηόκαηα, ή εκηαπηόκαηα (αιιαγή, πξόζζεζε, αθαίξεζε ηξνθώλ θιπ.), ή ρεηξσλαθηηθά από κία επηινγή ηξνθίκσλ από ηα ειιεληθά ζνύπεξ-κάξθεη. Κπνξεί λα θάλεη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ δηαηηνινγίνπ ηνπ εμεηαδόκελνπ, λα εθηππώζεη ηηο δίαηηεο ζε δηαθνξεηηθά format, λα θάλεη ζύγθξηζε κε ην RDA/ DRI, λα πξνζζέζεη δηθά ηνπ ηξόθηκα ή θαη ζπληαγέο, λα δώζεη ιίζηα κε ςώληα (θαιάζη ηεο λνηθνθπξάο), δηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο θαη έλα ζύλνιν άιισλ ιεηηνπξγηώλ σθέιηκν ζηνλ επαγγεικαηία ρξήζηε. Ρν απνθνξύθσκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη νη 35 θπζηνινγηθέο ηδηαηηεξόηεηεο (δηαβήηεο, ρνιεζηεξνιαηκία θιπ), πνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ θιηληθό ρξήζηε λα δνπιέςεη κε ηηο αληίζηνηρεο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο. Άκεζε πξόζβαζε ζε ηζηνξηθό θαη δίαηηεο πειαηώλ, όπσο θαη ζε απνζεθεπκέλεο δίαηηεο γηα ρξήζε ζε νπνηνδήπνηε δηαηηνιόγην, εθηππώζηκνη πίλαθεο ελέξγεηαο θαη ζηνηρείσλ νπνηνπδήπνηε ηξνθίκνπ, γεύκαηνο, εκεξήζηαο ή ζπλνιηθήο δίαηηαο, αλνηθηή βάζε δεδνκέλσλ γηα εηζαγσγή δηθώλ καο ηξνθίκσλ θαη ζπληαγώλ ή ηξνπνπνίεζε ππαξρόλησλ, δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο θαη πξνζαξκνγήο ηεο ιίζηαο ελεξγώλ ηξνθίκσλ όπσο θαη ηξνθίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απηόκαηε δηαδηθαζία θαηά ηηο δηθέο καο αλάγθεο θη επηζπκίεο Απηνκαηηζκόο γξαθείνπ/ επηρείξεζεο 160 Α (Μεραλνξγάλσζε) Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ κεραλνγξάθεζήο ζαο, εκπηζηεπηείηε ηηο ινγηζκηθέο εθαξκνγέο: Science Tech 160 Α Office Automation (απηνκαηηζκόο γξαθείνπ) & Business Automation (απηνκαηηζκόο επηρείξεζεο) Νη παξαπάλσ ινγηζκηθέο εθαξκνγέο θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επαγγεικαηηώλ ρξεζηώλ ζηελ γεία Άζθεζε Γηαηξνθή Δπεμία Ζ ινγηζκηθή εθαξκνγή SCIENCE TECH 160A (office automation) είλαη κηα αμηόπηζηε, ιεηηνπξγηθή, νινθιεξσκέλε ιύζε ζηελ κεραλνγξάθεζε, δηνίθεζε, επίβιεςε ρώξσλ γείαο, άζθεζεο, θ.θαηάζηαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ινγηζκηθή εθαξκνγή πεξηέρεη κεηαμύ άιισλ ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Γηεπζπλζηνγξάθνο, ενξηνιόγην, ξαληεβνύ, εξγαζίεο, ελέξγεηεο, ηακείν, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία