ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ"

Transcript

1 1 2

2 3 4

3 ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (συντονισμὸς προβληματισμῶν ὑπὸ Ι.Κ.Α) ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΣ ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΛΟΓΟΥΝΤΑΣ» ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΜΑΣΤΙΓΕΣ 1. Ὡς ἐπανειλημμένως ἐκτενέστατα ἔχομεν ἀναφέρει εἰς διαφόρους ὁμιλίας μας, καθὼς ἐπίσης ἔχομεν γράψει καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεύχη 30 (σελ ), 31 (σελ ), 35 (σελ 51 54), 36 (σελ ), ἐμεῖς οὐδεμίαν ἄμεσον ἤ ἔμμεσον σχέσιν εἴχαμε, ἔχομεν καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχωμεν μὲ τὴν δικτατωρείαν, Ὅμως, μελετῶντες τὴν ἱστορίαν μας, συναισθανόμεθα ἱερὸν καθῆκον μας νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, νὰ κτισθῇ ὁ Ἱερὸς Ναὸς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Αὐτὴν τὴν ἱερὰν ὑπόσχεσιν, ὡς γνωστὸν, τὴν υἱοθέτησεν ἡ Δ Ἐθνοσυνέλευσις τὴν μὲ τὸ Η Ψήφισμα της, τὸ ὑπέγραψεν ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ κατόπιν τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838 ρητῶς ὁρίζουν, ὅτι τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους» ἐπιβάλλε ται νὰ γίνῃ εἰς τὴν νέαν πρωτεύουσαν, τὰς Ἀθήνας Τό ὅτι κατὰ τὴν περίοδον τῆς δικτατωρείας ἔγινε κάποια προσπάθεια νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καὶ πρὸς τοῦτο συνεκεντρώθησαν πολὺ μεγάλα χρηματικὰ ποσά, ποὺ εἶχαν τότε τεραστίαν ἀξίαν, καὶ τὰ χρήματα αὐτὰ τὰ ἐσφετερίσθησαν μεταγενεστέρως «ἀετονύχηδες», προφανῶς ἀνήκοντες εἰς τὰς μεγάλας πολιτικὰς παρατάξεις (καὶ δι αὐτό οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται νὰ γίνῃ ἐξονυχιστικὸς ἔλεγχος), αὐτὸ οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὰς ἱερὰς ὑποσχέσεις τῶν ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας τοῦ 1821, τὴν ὁμόφωνον ἀπόφασιν τῆς Δ Ἐθνοσυνε λεύσεως τοῦ 1829 καὶ τὰ Βασ. Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ Ἀλλοίμονόν μας, ἐὰν ἐπεκράτει αὐτὴ ἡ ἄκρως ἀχαρακτήριστος, ἀηδιαστικὴ καὶ νοσηρὰ σατανικὴ νοοτροπία, ὅτι δηλαδὴ ὁ,τιδήποτε γίνεται εἰς δικτατωρικὰς περιόδους εἶναι ἀπόβλητον καὶ ὅσοι ὑπηρέτησαν, κρατικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ λειτουργοί, ἦσαν δυνάσται καὶ ἄρα καθαιρετέοι καὶ οὔτε κἄν ἐπιτρέπεται νὰ ἀναφερώμεθα εἰς αὐτὰ τὰ ἐπιτεύγματα 5. Τότε θὰ ἔπρεπε νὰ καταργήσωμεν π.χ.: α) τὸ 8ωρον, τὸ ὁποῖον ἐπέβαλεν ὁ δικτάτωρ Ἰωάννης Μεταξάς. Τότε, ὅμως, ὡς γνωστόν, οἱ ἐργαζόμενοι ὤφειλαν νὰ ἐργάζωνται συνεχῶς ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς μέχρι καὶ τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου μὲ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ 8ώρου, ἐσάλπιζον οἱ χωροφύλακες συμπληρωμένων τῶν 8 ὡρῶν, ὁπότε οἱ ἐργάτες ἐγκατέλειπον τὰ ἐργαλεῖα των καὶ τὴν ἐργασίαν των καὶ μετέβαινον εἰς τὰς οἰκογενείας διὰ νὰ ἀναπαυθοῦν. β) Τὸ ἴδιον ἰσχύει καὶ διὰ τὸ Ἵδρυμα Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, τὸ ὁποῖον ἐγκαθίδρυσεν ὁ δικτάτωρ Ἰωάννης Μεταξάς ( ). Πρέπει, λοιπὸν, νὰ καταργήσωμεν τὸ 6

4 Ἵδρυμα Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων καὶ νὰ εἶναι οἱ ἐργαζόμενοι ἀνασφάλιστοι (ὅπως συμβαίνει εἰς τὰς Η.Π.Α., ὅπου οἱ ψευδοδημοκρατικοὶ καὶ οἱ «ρεπουμπλικάνοι» ἔχουν ἀκόμη καὶ σήμερον τοὺς περισσοτέρους ἐργαζομένους ἀνασφαλίστους, ἀλλὰ καὶ ὑποστηρίζουν παντοιοτρόπως φαῦλα καὶ δικτατωρικὰ καθεστῶτα ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν οὐδεμίαν κοινωνικὴν μέριμναν), ἐπειδὴ τὸ καθιέρωσεν ὁ δικτάτωρ Ἰωάννης Μεταξάς; γ) Ἤ μήπως πρέπει νὰ καταργήσωμεν τὴν Πρωτομαγιάν, ἐπειδὴ ἐθεσπίσθη τὴν ὑπὸ τοῦ δικτάτωρος Ἰωάννου Μεταξά, ὡς ἑορτὴ τῆς ἐργασίας; δ) Ἤ μήπως πρέπει νὰ καταργήσωμεν τὸ Ταμεῖον Ἀσφαλίσεως Ἐμπόρων, τὸ ὁποῖον ἵδρυσεν τὴν ὁ δικτάτωρ Μεταξάς; 6. Ἀντὶ οἱ δῆθεν κοπτόμενοι διὰ τὴν δημοκρατίαν νὰ λέγουν νὰ καταργήσωμεν τὸν θεάρεστον κοινωνικὸν θεσμὸν τῶν Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων ὡς δικτατωρικόν, θὰ ἔπρεπε ὅλοι αὐτοί, ποὺ δῆθεν κόπτονται διὰ τὴν κοινοβουλευτικὴν δημοκρατίαν, ἐὰν εἶχον ἴχνος φιλοτίμου, εὐσυνει δησίας καὶ κοινωνικῆς εὐαισθησίας, νὰ ἐντρέπωνται, διότι δὲν ἐπραγματοποιήθησαν τοιαῦτα σπουδαιότατα ἔργα ἐπὶ ἐποχῆς κοινοβουλευτισμοῦ καὶ νὰ συναγωνίζωνται, ὄχι εἰς τὸ ποῖος θὰ «τακτοποιήσῃ» τὴν στρατιὰν τῆς «κλαδικῆς» του, τὰ μεγάλα «γένη», συγγενεῖς καὶ φίλους των, πρὸς ἄγραν ψήφων καὶ νὰ ἁμιλλῶνται τὸ πῶς θὰ ζοῦν οἱ στρα τιὲς τῶν «ἐξυπηρετουμένων» παρασίτων εἰς βάρος τῶν ἠσφαλισμένων, καὶ ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν τοὺς ἠσφαλισμένους καὶ νὰ τοὺς καταταλαιπωροῦν, κάλλιον ἐστὶ νὰ πρωτοστα τοῦν εἰς τοιαῦτα κοινωνικὰ ἔργα κοινῆς εὐαισθησίας. Ὅλοι οἱ 7 «ἐθνοπατέρες», οἱ συνδικαλιστὲς καὶ οἱ δημοκρατικολογοῦντες «δημοσιογράφοι» θὰ ἔπρεπε νὰ κόπτωνται, πῶς θὰ βελτιωθοῦν οἱ ὅροι τῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσε ων, διὰ νὰ λειτουργῇ τὸ σύστημα ἄψογα ὑπὲρ τῶν ἠσφαλι σμένων. Ἀντ αὐτοῦ, οἱ δημοκρατικολογοῦντεςκαὶ ὄχι ἐν συνείδητοι δημοκράτες ἰθύνοντες πασχίζουν νὰ «ἐξυπηρε τήσουν» εἰς τὰς ἀνωτάτας θέσεις τοῦ θεσμοῦ τῶν κοινωνι κῶν ἀσφαλίσεων ὄχι τοὺς ἄξιους, τοὺς ἐντίμους, τοὺς ἠθικούς, τοὺς ἐναρέτους καὶ τοὺς ἱκανοὺς μὲ ἦθος ἐργασίας («τοὺς σημερινοὺς ἀπογόνους τοῦ δικαίου Ἀριστείδη»), ἀλλὰ ὅσους ἔχουν λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς καὶ ἑλίσσονται 180 μοῖρες ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν καὶ ἀναδεικνύουν τὶς ἐρωμένες των εἰς διαφόρους καίριους τομεῖς, ὡς π.χ. ὁ μὲ ἐλαστικὴν συνείδησιν δυστυχισμένος Διοικητὴς τοῦ ΙΚΑ τὴν πολὺ θερμόαιμην ἐρωμένην του προήγαγεν εἰς διευθύντριαν προμηθειῶν τοῦ ΙΚΑ, δηλαδὴ ἐκεῖ, ὅπου ὑπάρχει ἡ δυνατότης διὰ τεραστίαν «οἰκονομικὴν εὐωχίαν». Ὡς γνωστὸν, προμήθειαι κρατικαὶ ὡς καὶ δημοσίων ὀργανισμῶν, κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων κ.λπ. στοιχίζουν διπλάσια, τριπλάσια καὶ πολλαπλάσια, διὰ νὰ τρώγουν μὲ «χαυλιόδοντες» ὄχι μόνον τὰ δίποδα «τρωκτικά», ποὺ τοποθετοῦνται εἰς τοιαύτας καίριας θέσεις, ἀλλὰ ὁλόκληρος ἡ ἁλυσίδα τῶν ἀνωτέρων των καὶ τῶν κατωτέρων των, καὶ νὰ ἔχουν νὰ ζοῦν πλουσιοπάροχα μέχρι καὶ τὰ τρισέγγονά των Αἱ ἀπαιτήσεις τῆς θερμόαιμης κυρίας ἦσαν τοιαῦται, ποὺ δὲν ἐπαρκοῦσεν τὸ φυσιολογικὸν ἀφροδισιακὸν ὁρμέμφυτον καὶ ἔπρεπε ὁ δυστυχὴς Διοικητὴς τοῦ ΙΚΑ νὰ λαμβάνῃ τὰ διεγερτικὰ Viagra 8

5 7. Ὁ ἴδιος ὁ δικτάτωρ Μεταξὰς ἀνακατεσκεύασεν ἐνίσχυσεν τὰ μέγιστα, τὰ περίφημα ὀχυρὰ ΡΟΥΠΕΛ καὶ τὰ ἔκαμεν ἀπόρθητα. Οὕτω εἰς αὐτὰ ἀντέστησαν γενναίως οἱ Ἕλληνες στρατιῶται ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Γ. Δουράτσον, ἐναντίον τῶν βουλγαρικῶν καὶ γερμανικῶν στρατιῶν ἀπὸ τῆς 6ης Ἀπριλίου μέχρι τὴν πρωίαν τῆς 10ης Ἀπριλίου 1941, παρ ὅλον ὅτι οἱ Βούλγαροι καὶ οἱ Γερμανοὶ διέθετον τεραστίαν ὑπεροπλίαν, ἰδίᾳ εἰς βαρὺ πυροβολικὸν καὶ βομβαρδιστικὴν ἀεροπορίαν. Μετὰ τὴν γενικὴν ἀνακωχήν, ἔλαβον ἐντολὴν καὶ ἐσταμάτησαν καὶ εἰς τὸ Ροῦπελ οἱ Ἕλληνες στρατιῶται νὰ ἀνθίστανται. Ὁ δὲ Γερμανὸς στρατηγὸς συνεχάρη τοὺς Ἕλληνας στρατιώτας διὰ τὴν γενναίαν αὐτῶν ἀντίστασιν!!! 8. Εἴθε αἱ κοινοβουλευτικαὶ κυβερνήσεις νὰ ἐπίστευον ἐμπράκτως εἰς τὰς αἰωνίας καὶ ἀνεκτιμήτους ἀξίας τῆς Φυλῆς μας, Θρησκείαν, Πατρὶδα καὶ Οἰκογένειαν, καὶ νὰ εἰργάζοντο ἀνιδιοτελῶς διὰ τὸ κοινὸν καλὸν καὶ νὰ μὴ ἦσαν φερέφωνα τῶν «ἀετονύχηδων» καὶ τῶν «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» τοῦ ἐντοπίου κατεστημένου καὶ τῶν διεθνῶν κέντρων σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἄς ἐπραγματοποίουν κοινωφελῆ ἔργα μακρᾶς πνοῆς αἱ κοινοβουλευτικαὶ κυβερνήσεις προηγουμένως. Εἶναι παιδαριώδη καὶ φαιδρὰ ἐπιχειρήματα οἱ ἰσχυρισμοὶ τῶν ρηχῶν, ἐπιπολαίων δημοκρατῶν νὰ μὴ ἔχωμεν σχέσιν μὲ πᾶν ὅ,τι καλὸν διὰ τὸ σύνολον τῶν πολιτῶν ἔχουν πράξει ἤ ἤθελον νὰ κάμνουν δικτατωρικὰ καθεστῶτα. 9. Μὲ τὸ πρόσχημα καὶ μὲ τὴν δικαιολογίαν, ὅτι ἡ ΜΟΜΑ, ἡ ὁποία κατεσκεύαζεν ἄριστα καὶ πάμφθηνα ἔργα, ἦτο προϊὸν δικτατωρικοῦ καθεστῶτος, κατηργήθη, οὕτως ὥστε νὰ κατακυρώνουν τὰ ἔργα μὲ εἰκονικοὺς καὶ 9 σκηνοθετημένους διαγωνισμοὺς εἰς τοὺς πάτρωνές των, «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς», οἱ ὁποῖοι κυριαρχικῶς ἀπὸ τὰ παρασκήνια κυβερνοῦν καὶ κατευθύνουν οὐσιαστικὰ τὸν τόπον. Τοιουτοτρόπως οὔτε πολλὰ καὶ προπαντὸς σωστά καλὰ ἔργα ὑποδομῆς (ὁδικὰ δίκτυα, δασικοὺς δρόμους προσπελάσεων πυροσβεστικῶν ὀχημάτων, ἀντιπυρικὰς ζώνας, ἀντιπλημμυρικὰ ἔργα κλπ., κ.λπ.) ἔχομεν καὶ ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς λαός πληρώνει πολλαπλάσια. Οὕτω, ἐντὸς τριῶν (3) ἡμερῶν τοῦ Αὐγούστου 2009 (21 23 Αὐγούστου) κατεκάησαν στρέμματα εἰς τὴν Ἀττικὴν καὶ στρέμματα εἰς Κάρυστον καὶ Κιθαιρῶνα. Ἐὰν κάποιος «ταλαίπωρος» κόψῃ ἕνα κλάδον ἀπὸ πεῦκον εἰς τὸν κῆπον του, φυλακίζεται. Ὅμως διὰ τὰ πολλὰς δεκάδας ἑκατομμύρια πεῦκα, λοιπὰ δένδρα καὶ θάμνους, τὰ ὁποῖα κατεκάησαν, ὅλοι οἱ ἁρμόδιοι καὶ ὑπεύθυνοι, καθίστανται ἀνευθυνοϋπεύθυνοι καὶ ἀναρμόδιοι καὶ ὄχι μόνον δὲν τοποθετοῦνται εἰς τὴν περιθώριον καὶ δὲν φυλακίζονται, ἀλλὰ παραμένουν εἰς τὰς θέσεις των καὶ ἔχουν τὸ θράσος αὐτοὶ οἱ ἑκάστοτε ἀνίκανοι καὶ ἀχρεῖοι νὰ μᾶς ρυθμίζουν τὰς τύχας τῆς ζωῆς μας Ἀντὶ νὰ ἐκσυγχρονίσουν καὶ νὰ ὀργανώσουν ὀρθοδόξως καὶ λίαν ἀποδοτικῶς τὰ μονοπώλια εἰς χρηστὸν κεντρικὸν ὀργανισμὸν προμηθειῶν, διὰ νὰ ἐλαφρύνουν τὸν κρατικὸν προϋπολογισμὸν καὶ νὰ περιορίσουν εἰς τὸ ἔπακρον τὰ ἔξοδα τῶν διαφόρων ὀργανισμῶν, νοσοκομείων κ.λπ., οἱ ἰθύνοντες διευκολύνουν «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχας τῆς διαπλοκῆς» βαπτίζοντες αὐτοὺς ὡς ἐθνικοὺς προμηθευτὰς καὶ οὕτω ἐπιβαρύνεται ὁ πτωχὸς 10

6 λαὸς μὲ ἑκατονταπλάσια καὶ χιλιαπλάσια ποσά, καὶ ὅλαι αὐταὶ αἱ τεράστιαι διαφοραὶ καταλήγουν ὡς προϊόντα διαπλοκῆς εἰς ὅλην τὴν κλίμακα τῶν ἰθυνόντων 11. Ἤδη ἤρθη ἡ ἀπαγόρευσις χορηγήσεως ἀδείας εἰς τοὺς δασικοὺς ὑπαλλήλους κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνας, ποὺ εἶχε θεσπίσει ὁ δικτάτωρ Ἰωάν. Μεταξὰς τὴν , ἀντὶ νὰ ὑποχρεώσῃ ἡ Κοινοβουλετικὴ Δημοκρατία τοὺς δασικοὺς ὑπαλλήλους καὶ ἐν γένει τοὺς ὑπαλλήλους τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας καὶ τῶν ἄλλων ὑπηρεσιῶν νὰ ὑπηρετοῦν τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνας ἐκ περιτροπῆς καθ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ 24ώρου. Οὕτω οἱ ἐντόπιοι «ἀνεγκέφαλοι» καὶ ξένοι δολιοφθορεῖς ἀντελήφθησαν, ὅτι ἀπὸ τῆς μεσημβρίας μέχρι τῆς 8ης τῆς ἑπομένης πρωίας ὅλοι «δραπετεύουν» διὰ μεσημβρινὸν γεῦμα, ὕπνον καὶ μετὰ διασκεδάσεις, καὶ οὕτω ἐνσπείρουν ἀνέτως τὸν ὄλεθρον μὲ τὰς πυρίνας λαίλαπας, τὰς ὁποίας προκαλοῦν, τῆς Ἑλλάδος κινδυνευούσης νὰ μετατραπῇ εἰς «Κρανίου τόπον». Ἀντὶ λοιπὸν νὰ διατηρήσουν οἱ ἰθύνοντες αὐτὸν τὸν σωτήριον περιορισμὸν τῶν δασικῶν ὑπαλλήλων καὶ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, δηλαδὴ τὸ θερος νὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ὑπηρετοῦν ἐναλλὰξ κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ νὰ ζητοῦν καὶ τὴν συνδρομὴν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων διὰ νὰ γίνωνται περιπολίαι, καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ ἀξιοποιοῦν εὐρέως τοὺς ἐθελοντὰς καὶ τὸν στρατόν, ἔδει ξαν νωχέλειαν καὶ ὑπηρεσιακὴν ραστώνην. Εἶναι προκριτέον νὰ διανοίγουν ὁδοὺς προσπελάσεων πρὸς τὶς διάφορες πλαγιὲς καὶ κορυφὲς ὀρέων, διὰ νὰ ὑπάρχουν 11 δυνατότητες προσεγγίσεως ἐπιγείων πυροσβεστικῶν μέσων καὶ ὁμάδων προλήψεων καὶ περιστολῶν διὰ τὰς πυρίνας λαίλαπας καὶ διὰ τὴν πρόληψιν τῶν ἐπικινδύνων πλημμυρῶν, ὅταν αἱ διάφοραι περιοχαὶ μετατρέπωνται εἰς «ὁλόμαυρην ράχιν» ὅταν δὲ ὑπάρχουν ἐπικίνδυνα καιρικὰ φαινόμενα νὰ ἀπαγορεύωνται αἱ προσπελάσεις μέσῳ δασικῶν ἐκτάσεων εἰς τοὺς πάντας. Δυστυχῶς ὅμως οἱ ἄχρηστοι καὶ ἀνίκανοι ἰθύνοντες περιορίζουν τὴν δραστηριότητά των εἰς ἀτέρμονας συσκέψεις συζητήσεις, τῶν ὁποίων ἡ ἀκατάσχετος φλυαρία δὲν ἔχει τέλος καὶ οὕτω ἐφαρμόζεται ἡ γερμανικὴ παροιμία: «ἐὰν ἔχωμεν τοιαύτας μακροχρονίους συναντήσεις καὶ συνεδριάσεις μεταξύ μας, ποῦ νὰ εὕρωμεν χρόνον νὰ ἀσχοληθῶμεν μὲ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων ; ; ;»... Μάλιστα δὲ οἱ ἀνεγκέφαλοι αὐτοὶ ἰθύνοντες ψηφίζουν νόμους καὶ λαμβάνουν ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι ἀπαγορεύουν ἀκόμη καὶ εἰς τὴν Τοπικὴν Αὐτοδιοίκησιν νὰ κάμῃ ἀποψίλωσιν, νὰ καθαρίζῃ ὄχι μόνον δάση, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ εἰς τὰ ρεῖθρα τῶν ὁδῶν, ὁπότε οἱ μεγάλοι νοσογόνοι φορεῖς τρομερῶς μολύνοντες τὸ περιβάλλον (οἱ ἀσυνείδητοι νικοτινομανεῖς) ἀπορρίπτουν τὰ σιγαρέττα των μὲ τελικὸν ἀποτέλεσμα νὰ «φουντώνουν» οἱ δρόμοι καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁλόκληραι κατωφέρειαι καὶ ὁλόκληρα ὄρη νὰ ἀποτεφρώνωνται. Ἀντὶ οἱ ἰθύνοντες νὰ ἐκπαιδεύουν ἀγρότας, ποιμένας, ἐργάτας, καθὼς καὶ τὸν στρατόν, διὰ νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ 12

7 συντρέξουν τοὺς πυροσβέστας καὶ τὰ πυροσβεστικὰ μέσα καὶ ὄπισθεν αὐτῶν ὡς πεζοπόρα τμήματα μὲ ψεκαστῆρες, δοχεῖα μὲ νερὸ καὶ λοιπὰ μέσα νὰ τρέχουν παντοῦ, ὅπου ὑπάρχουν μικροεστίες, κατάλοιπα ἀπὸ τὰς πυρίνας λαίλαπας καὶ νὰ τὰς κατασβεννύουν πλήρως, ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοί, ἔχουν καλλιεργήσει εἰς ὅλους αὐτοὺς τὴν μαλθακότητα, νωθρότητα καὶ ἀβελτηρίαν, νὰ εἶναι ὡς σύγχρονοι «Νέρωνες» ἐξηπλωμένοι εἰς τὰς πολυθρόνας, νὰ παρατηροῦν ἀπαθῶς ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. μέσα ἐκμαυλισμοῦ τὰς πυρίνας λαίλαπας, τὰς ὁποίας ἐνσπείρουν ἐντόπιοι ἀνεγκέφαλοι καὶ πανοῦργοι δολιοφθορεῖς «φίλων» χωρῶν ἤ ἀσυνείδητοι καὶ ἄξεστοι νικοτινομανεῖς ἀπορρίπτοντες ὑπολείμματα τῶν σιγαρέττων των καὶ οὕτω νὰ μετατρέπουν τὴν ὡραίαν Ἑλλάδα μας εἰς «τόπον ὀλέθρου» καὶ νὰ θρυνῶμε κατ ἔτος ἀθῶα θύματα... Μέχρι τὸ 1940 τὸ 1/3 τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας ἐκαλύπτετο ἀπὸ δάση καὶ τώρα οὔτε τὸ 1/10... Κατακλείομεν τὴν σύντομον ἀναφορὰν εἰς τὸ τραγικὸν θέμα τῶν πυρκαϊῶν μὲ τὴν διήγησιν τοῦ περιφήμου καθηγητοῦ κ. Γεωργίου Δαΐκου: Ὅταν εὑρίσκετο κάποτε εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ δολιοφθορεῖς εἶχον ἐνσπείρει πλῆθος ἑστιῶν πυρκαϊῶν, μὲ ἀποτέλσμα νὰ καίεται ἀπ ἄκρου εἰς ἄκρον ὁλόκληρον τὸ Ἅγιον Ὄρος, εὐλαβεῖς μοναχοὶ, γυμνασμένοι διὰ προσευχῆς καὶ νηστείας καὶ ζῶντες ὡς ἔνσαρκοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες πυροσβεστικὰ μέσα καὶ μὴ ἐλπίζοντες εἰς ἔγκαιρον βοήθειαν τῆς πολιτείας, ἐχρησιμοποίησαν τὸ λίαν δραστικὸν ὅπλον τῆς προσευχῆς καὶ εὐθὺς μετὰ τὴν λιτανείαν ἤρχισαν καταιγίδες, αἱ ὁποῖαι 13 κατέσβεσαν ὅλας τὰς πυρκαϊάς. Δυστυχῶς, ὅμως, τώρα ὄχι μόνον εὐλαβεῖς λαϊκοί, ἀλλὰ οὔτε κἄν κληρικοὶ ἐτόλμησαν νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ ὅπλα προσευχῆς, παρακλήσεως καὶ λιτανείας, διότι προφανῶς δὲν πιστεύουν ἤ ἐντρέπονται τοὺς ψευτοδιανοουμένους Ποῦ κατηντήσαμε περιήχθημεν Ἐντροπή μας!!! 12. Τὸ τεράστιον πρόβλημα τῶν πυρκαϊῶν εἶναι ἀλληλενδέτως συνδεδεμένον μὲ τὸ οἰκολογικὸν πρόβλημα. Καὶ οἰκολογικὸν πρόβλημα σημαίνει κατὰ βάσιν ἔλλειψιν πρασίνου. Ὅταν ἡμεῖς προετείναμε εἰς τοὺς κατωτέρω Δήμους ὅπως ἀνεπτύξαμε ἐκτενῶς καὶ εἰς τὸ τεῦχος τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (ὑπ ἀρίθ. 30 σελ ), ὅτι ἐπ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ καταστραφῇ ὁ «Ἐλαιώνας» μὲ τὸ νὰ κατασκευασθῇ τὸ γήπεδον τοῦ Παναθηναϊκοῦ καὶ ἄλλα ἐμπορικὰ κέντρα, Βωβοῦ κ.λπ., ἀλλὰ νὰ δενδροφυτευθῇ μὲ ἑκατοντάδας χιλιάδας καταλλήλων δένδρων, διὰ νὰ δημιουργηθῇ πνεύμων πρασίνου διὰ τὰ ἑκατομμύρια κατοίκων τῶν Δήμων Νικαίας, Κορυδαλλοῦ, Ἁγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Αἰγάλεω καὶ Δυτικῶν συνοικιῶν τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ὅπου τὰ διαβιοῦντα πολλὰ ἑκατομμύρια ἀνθρώπων ὑποφέρουν βαναύσως, ὅλοι ἠναντιώθησαν εἰς τὴν πρότασιν αὐτήν. Ὄχι μόνον οἱ κατέχοντες καὶ οἱ εὐημεροῦντες τῶν βορειονατολικῶν προαστίων καὶ τῶν νότιων προαστίων, ἀλλὰ καὶ οἱ σοσιαλίζοντες καὶ ἀριστερίζοντες ψευδοδιανοούμενοι κρατοῦν ἕν μικρόφωνον καὶ ἐμφανίζονται ὡς ἔγκυροι καὶ ἔγκαιροι διαφωτισταὶ τῶν λαϊκῶν μαζῶν. Ἐκεῖ εἴχαμε ἀναπτύξει δεόντως, ὅτι εἰς τὸ παλαιὸν ἀεροδρόμιον ἔπρεπε νὰ μεταφερθῇ ὁ Παναθηναϊκὸς καὶ αἱ 14

8 ὑπόλοιποι ἐκτάσεις νὰ ἐξεποιοῦντο διὰ νὰ ὑπάρχουν ἄφθονοι πόροι. Μὲ τοὺς πόρους δὲ αὐτοὺς, τοὺς ὁποίους θὰ διεχειρίζετο μία πραγματικῶς χρηστὴ ἐξελεγκτικὴ ἐπιτροπή, ἡ ὁποία καὶ θὰ ἐκαθώριζεν τοὺς ὅρους δημοπρασιῶν ἐκποιήσεως, νὰ ἠδύναντο νὰ πραγματοποιηθοῦν ἔργα ὑποδομῆς εἰς τὰς δυτικὰς περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς καὶ ἐν γένει νὰ γίνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα εἰς τοὺς διαφόρους λόφους τῆς Ἀττικῆς καὶ τῆς καθόλου Ἑλλάδος, μὲ δρόμους διὰ πυροσβέσεις, ἀντιπυρικὰς ζώνας, τεχνητὰς λίμνας καὶ φράγματα, διὰ τὴν συγκράτησιν τῶν ὑδάτων, διὰ νὰ μὴ καταλήγουν τὰ πολυτιμότατα ὄμβρια ὕδατα εἰς τὴν θάλασσαν, ἀλλὰ νὰ ἐμπλουτίζωνται οἱ ὑδροφόροι ὁρίζοντες καὶ νὰ διευκολύνωνται τὰ πυροσβεστικὰ μέσα νὰ λαμβάνουν ὕδωρ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ σωστὰς ὑποδομὰς καὶ νὰ εἶναι εἰς θέσιν ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν νὰ κατασβεννύουν τὰς πυρκαϊάς, τὰς ὁποίας προκαλοῦν οἱ μιμηταὶ τοῦ «Νέρωνος». Δυστυχῶς, ὅμως, τότε οὐδεὶς Δῆμος, ἀκόμη καὶ τῶν πτωχῶν δυτικῶν περιοχῶν τῆς Ἀττικῆς, οὔτε ὁ Πρόεδρος τῆς ΚΕΔΚΕ (ὁ Δήμαρχος Αἰγάλεω κ. Καλογερόπουλος) ἔλαβον θέσιν καὶ δὲν υἱοθέτησαν τὰς ὑποδείξεις μας, φοβούμενοι τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς τῶν «ψευδοδιανοουμένων». Ἐὰν εἶχεν ἐκποιηθῆ διὰ δημοπρασιῶν καὶ ὄχι μὲ δωροδοκίας καὶ ἐκδουλεύσεις μέρος τῶν ἐκτάσεων τοῦ πρώην Ἀεροδρομίου τοῦ Ἑλληνικοῦ, καθὼς καὶ αἱ βάσεις τῆς ἑλληνικῆς καὶ ἀμερικανικῆς Ἀεροπορίας, τὸτε θὰ ἦτο εἰς θέσιν ἡ Ἑλλάς ἐπίσης νὰ ἀγοράσῃ καὶ δεκάδας ἑλικόπτερα, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἠδύνατο ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν τῶν ἐκδηλώσεών των αἱ πυρκαϊαὶ νὰ σβεννύωνται μὲ ἐλαχίστας ἀπωλείας. Μὲ τὴν ἐγκληματικὴν ἀδιαφορίαν καὶ ἀδράνειαν τῶν ἰθυνόντων κατεστράφησαν ἐντὸς τριημέρου στρέμματα δασικῶν ἐκτάσεων, τὰ ὁποῖα ἦσαν εἷς πραγματικὸς πνεύμων δι ὅλην τὴν Ἀττικήν. 13.Ἐνῷ ἐπὶ δικτάτωρος Ἰωάννου Μεταξὰ τὴν ἤρχισαν εἰς Μακεδονίαν καὶ Θράκην αἱ γεωτρήσεις διὰ τὴν ἀνακάλυψιν πετρελαίου, ἡ Κοινοβουλευτικὴ Δημοκρατία δυστυχῶς ὄχι μόνον δὲν διηύρυνεν καὶ δὲν ἐσυστη ματοποίησεν τὴν ἐξόρυξιν ἄντλησιν τῶν ἀνεκτιμήτων θησαυρῶν, τοὺς ὁποίους περικλείει ὁ ἑλληνικὸς χῶρος ξηρᾶς καὶ θαλάσσης, ἀλλ ἀπεναντίας ἐμποδίζει τὰς δραστηριότητας αὐτὰς, διότι αὐτὸ ἐπιβάλλουν αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις. Συμφώνως πρὸς πληροφορίας, αἱ ὁποῖαι προσφάτως ἦλθον εἰς τὴν δημοσιότητα, ὁ ἑλληνικὸς χῶρος εἶναι πλούσιος εἰς συγκεντρώσεις σπουδαίων στοιχείων, ὡς π.χ. ραδόνιον καὶ οὐράνιον (εἰς Θεσπρωτίαν, Μακεδονίαν, διαφόρους νήσους), κοιτάσματα χρυσοῦ (Παγγαῖον Καβάλας, Χαλκιδικὴν), καὶ εἰς ἄλλα σπάνια ὀρυκτὰ ὅπως ρουτίλιον, λουτέσιον καὶ λανθάνιον, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν κατασκευὴν πυραυλικῶν συστημάτων. Ἐπίσης ἡ Ἑλλὰς παράγει ἐν ἀφθονίᾳ πρῶτες ὕλες, ἀπαραιτήτους διὰ βαρεῖαν βιομηχανίαν, ὡς λιγνίτην, ἀλουμίνιον, βωξίτην, μαγγάνιον, νικέλιον, μαγνήσιον, χρωμίτην. Τέλος ἄς μὴ λησμονῶμεν τὸ πετρέλαιον, τὸ ὁποῖον ὑπάρχει ἄφθονον εἰς τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος

9 14. Τὰ γραφεῖα εὑρέσεως ἐργασίας, τὰ ὁποῖα συνεστήθησαν τὴν ὑπὸ δικτάτωρος Ἰωάννου Μεταξὰ ἔχουν μὲν πολλαπλασιασθῆ ἐπὶ κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας ὄχι ὅμως διὰ νὰ εὑρίσκουν ἐργασίαν εἰς τοὺς δυστυχισμένους ἀνέργους, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς διὰ νὰ τοποθετοῦνται «κηφῆνες» τῶν ἑκάστοτε κλαδικῶν, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, στερούμενοι ἤθους ἐργασίας, ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν, κατατυραννοῦν τόσον τοὺς ταλαίπωρους ἀνέργους, ὅσον καὶ τοὺς ἐπιχειρηματίας, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν ἕνα ὑπάλληλον ἤ ἕνα τεχνικόν. Βεβαίως ἐν τῷ μεταξὺ ἱδρύθη πληθώρα ἄλλων ὀργανισμῶν καὶ συμβουλίων, ὡς π.χ. Συμβούλιον Προωθήσεως Ἐξαγωγῶν, ὄχι φυσικὰ διὰ νὰ προωθῶνται αἱ ἐξαγωγαί καὶ νὰ βοηθῶνται αἱ οἰκοτεχνίαι, βιοτεχνίαι καὶ βιομηχανίαι καὶ νὰ ὑπάρχῃ πλήρης ἀπασχόλησις καὶ νὰ ἐξασφαλίζουν οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των, ἀλλὰ διὰ νὰ προωθῶνται στρατιαὶ τῆς ἑκάστοτε «κλαδικῆς» καὶ νὰ κάνουν ἀτομικὲς «ἐπιχειρήσεις». Ὁ γράφων αὐτὰς τὰς πικροτάτας ἀληθείας ἐζητοῦσεν καταστάσεις ραφείων ἑτοίμων ἐνδυμάτων καὶ τὰ «παράσιτα» τοῦ Ὀργανισμοῦ Προωθήσεως Ἑλληνικῶν Ἐξαγωγῶν ἀπήτουν 50% παράνομον προμήθειαν ἐκ τῶν ἐσόδων μου, ὡς «λάδωμα», διὰ νὰ ἀποστείλουν καταστάσεις ἑλληνικῶν ραφείων καὶ ἐργαστηρίων... Δηλαδὴ δὲν εἶναι μόνον ἡ ἁμαρτωλὴ SIEMENS, ἡ ὁποία «λαδώνει», ἀλλὰ καὶ πληθώρα ἄλλων ἐπιχειρήσεων, ἡ δὲ ἐνεργητικὴ καὶ ἡ παθητικὴ δωροδοκία ἔχει φθάσει εἰς τὸν κολοφῶνα της. 17 Διὰ νὰ ἀναπτύξῃ ὅμως κανεὶς τὸ ὅλον θέμα τῶν «παρασίτων» τῶν ἄνευ ἤθους χαρακτῆρος καὶ εὐσυνειδησίας ἐργαζομένων ἤ μᾶλλον «περιεργαζομένων» ἐν τῷ δημοσίῳ καθὼς καὶ τὰς ἠθικάς, οἰκονομικάς, κοινωνικάς, ἐθνικὰς καὶ θρησκευτικὰς ἐπιπτώσεις αὐτοῦ τοῦ κατεστημένου,θὰ πρέπῃ νὰ συγγράψῃ τόμους ὁλοκλήρους 15. Ἀντὶ ὁ θεσμὸς τῶν συσσιτίων, τὰ ὁποῖα ἐθέσπισε τὴν ὁ δικτάτωρ Ἰωάννης Μεταξὰς διὰ τὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα τῆς χώρας, νὰ ἐπεκταθῇ καὶ εἰς ὅλα τὰ Γυμνάσια, Λύκεια καὶ Τεχνικὰς Σχολὰς μὲ αὐστηροτάτην διαχείρισιν ἁγνῶν καὶ λίαν εὐνοϊκῶν τροφίμων, διὰ τῆς ἀξιοποιήσεως καταλλήλως τῶν τεραστίων ποσῶν τοῦ σχεδίου «Μάρσαλ» καὶ τῶν διαφόρων προγραμμάτων τῆς Εὐρώπης, ἐξεμεταλλεύθησαν ἐπιτήδειοι καὶ «ἀετονύχηδες» τὸ σχέδιον Μάρσαλ καὶ τὰ τεράστια ποσά τῶν διαφόρων προγραμμάτων τῆς Εὐρώπης καὶ, ἐπειδὴ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ «διευκολύνωνται» ἀσφαλῶς καὶ εὐρύτατα οἱ ἡμέτεροι, κατήργησαν οἱ ἁρμόδιοι ἀκόμη καὶ τὰ συσσίτια εἰς τὸν Στρατὸν καὶ τὰ ἐδώρησαν εἰς τὰς στρατιὰς τῶν ψηφοφόρων των δημιουργήσαντες οὕτω ἐπιχειρηματίας μὲ τὰ περίφημα catering καὶ, διὰ νὰ δύνανται νὰ πληρώνουν τὰ περιβόητα catering, χρησιμοποιοῦν τὰ κονδύλια διὰ τὰ διάφορα ἀποθέματα, τὰ προοριζόμενα διὰ περιόδους κρίσεων. Οὕτω συνέβαλεν ἡ τακτικὴ αὐτὴ εἰς τὸ νὰ ἀχρηστευθῇ ἐμμέσως καὶ ὁ στρατός. 18

10 Κατέστη, λοιπόν, ἡ Ἑλλὰς τελείως ἀνίσχυρος ἔναντι τῆς «φίλης» καθημερινῶς ἀποθρασυνομένης Τουρκίας... ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΟΝΤΑΣ, ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΖΗΛΟΝ ΟΥ ΚΑΤ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ. 1. Ἔχομε κατὰ κόρον ἀναπτύξει καὶ ἐκτενέστατα τονίσει εἰς διαφόρους ὁμιλίας μας καὶ ἔχομεν γράψει εἰς Ἀρχιμανδρίτας «μειράκια», τοὺς ὁποίους χειροτονοῦν ἀπὸ ἠλικίας 25 ἐτῶν (ἐνῷ ὁ μυελός των ἀκόμη δὲν ἔχει πήξει, ὁ χαρακτὴρ των δὲν ἔχει ὁλοκληρωθῆ καὶ σταθεροποιηθῆ, καὶ οἱ ὁποῖοι ὀρέγονται λίαν προώρως τὴν Ἀρχιερατικὴν μίτραν «ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένην»), ἀλλὰ καὶ εἰς Ἀρχιερέα, ὁ ὁποῖος εἶχεν ὁρισθῆ ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς πραγματοποιήσεως τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» κατὰ τὴν δικτατωρείαν, ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα (τινὰ τῶν ὁποίων ἐδημοσιεύθηκαν καὶ εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν» τεύχη 30 (σελ ), 31 (σελ ), 35 (σελ ), 36 (σελ ) ὡς πρὸς τὴν ἀναγκαιότητα τῆς πραγματώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Μετὰ ἀπὸ τόσας ἀναλυτικὰς διευκρινήσεις, ὅμως, ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπανέλθωμεν, διότι ἕτερος Ἀρχιμανδρίτης «κοπτόμενος» διὰ τὴν ταχείαν δραστηριοποίησίν μας πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» ὀρεγόμενος νὰ καταλάβῃ θέσιν εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Σωματείου μας, τὸ ὁποῖον πρωτοστατεῖ διὰ τὴν ἐν λόγῳ σπουδαιοτάτην ἐθνικὴν ὑπόθεσιν, ἔφθασε νὰ «καταντᾶ» νὰ παρουσιάζεται εἰς τὸν ἔγκριτον Ραδιοφωνι κὸν Σταθμὸν 19 τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι δῆθεν τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους» τὸ ἐπραγματοποίησεν ὁ ἀείμνηστος γέρων Πορφύριος εἰς τὸ Μήλεσι Ἀττικῆς 2. Ἀλλὰ ἔχομεν μαρτυρίας ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, οἵτινες ἐπὶ δεκαετίας συνεδέοντο στενώτατα μὲ τὸν γέροντα Πορφύριον, ἀποδεικνυούσας, ὅτι οὐδέποτε τοὺς εἶχεν ἀναφέρει τὸ παραμικρὸν, ὅτι ὁ μεγάλος Ναός, ποὺ θὰ ἔκτιζε εἰς τὸ ἡσυχαστήριόν του εἰς τὸ Μήλεσι, θὰ ἦτο εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλά, ἔχων μεγάλας δωρεάς, ὁ ἀείμνηστος γέρων Πορφύριος ὠκοδόμησε μεγάλα κτίρια καὶ Ναὸν εἰς τὸ ἡσυχαστήριόν του, διὰ νὰ γίνῃ τόπος προσκυνήματος. 3. Τὰ ἴδια μαρτυροῦν πολλοὶ ἐκ τῶν μακροχρονίως στενῶς συνδεομένων εὐλαβῶν Χριστιανῶν μετὰ τοῦ γέροντος Πορφυρίου. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶναι καὶ ὁ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Θεολόγος, ὁ Πρύτανις τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος, ἐκ τῶν παλαιοτέρων στελεχῶν τοῦ πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης θρυλικοῦ γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτου, ὁ κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, τὸ πλέον σημαντικὸν μέλος τῆς μαχητικῆς ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ὁ Σταυρός», τὴν ὁποίαν «θεοὶ καὶ δαίμονες» παντοιοτρόπως προσεπάθησαν καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴν ἐξουθενώσουν. Δέον νὰ σημειωθῆ ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἀρχιμανδρίτης εἰς τὸν «Στῦλον Ὀρθοδοξίας (Μάϊος 2007)» εἶχε γράψει ἄρθρον τασσόμενος ἐμμέσως κατὰ τοῦ πατρὸς Πορφυρίου, προφανῶς ἐπειδὴ δὲν εἶχε κληθῆ εἰς τὸ Συνέδριον Χρυσοπηγῆς εἰς τὴν Κρήτην. 4. Ἀκούων τὰς ἀνευθύνους, ἀβασίμους καὶ ψευδεῖς αὐτὰς σατανικὰς διαδόσεις ὁ ἀνιδιοτελὴς φίλος τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» κ. Νικ. Σωτηρόπουλος μᾶς ἀπέστειλεν 20

11 ἐπιστολὴν, τὴν ὁποίαν κατωτέρω δημοσιεύομεν, μὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι θὰ συνετισθοῦν μερικοὶ ἐπιπόλαιοι δοξομανεῖς καὶ ἰδιοτελεῖς, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ, νὰ παύσουν νὰ διαδίδουν τοιούτους σατανικοὺς ἰσχυρισμοὺς. Νικόλαος Ἰ. Σωτηρόπουλος Θεολόγος, Φιλόλογος 17 Ἰουλίου 2009 Διονύσου 24, Κάντζα Ἀττικῆς Πρὸς τὸ Σωματεῖον «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» Εἰς προσοχὴν κ. Ἰωάννου Ἀναγνωστοπούλου καὶ κ. Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου Μουσῶν 14, Ψυχικόν, Ἀθήνας Ἀγαπητοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. Συγχαίρω, διότι ἔχετε τὴν ἁγίαν φιλοδοξίαν νὰ συντελέσητε σπουδαίως εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ τὴν δημιουργίαν περιλάμπρου ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ πρὸς ἔκφρασιν τῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Ἐλευθερωτήν του ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸν ζυγόν. Συνεστήσατε δὲ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον καὶ Σωματεῖον μὲ τὴν ἐπωνυμίαν «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ». Πᾶς δὲ Ἕλλην καὶ Ὀρθόδοξος, εἰς τὰς φλέβας τοῦ ὁποίου ρέει αἷμα ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν ἡρώων καὶ τῶν μαρτύρων τοῦ 1821 καὶ ὅλης τῆς μαρτυρικῆς περιόδου τῆς Πατρίδος, εἷναι θερμὸς φίλος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἁπλοϊκὸς ἄνθρωπος, ἐὰν κάνῃ «εὐχήν», τάμα, κατὰ τὴν Ἁγίαν Γραφήν ὀφείλει νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν ἱερὰν ὑπόσχεσίν του. Καὶ θεωρεῖ βαρὺ νὰ μὴ τὴν ἐκπληρώσῃ. Καὶ φοβεῖται τιμωρίαν, ἄν δὲν φανῇ. Καὶ ἐπείγεται διὰ τὴν πραγμάτωσιν αὐ τῆς. Καὶ ἄν εἶναι βαρὺ νὰ μὴ ἐκπληρώσῃ τὴν ἱερὰν ὑπόσχεσίν του ὁ ἁπλοϊκὸς ἄνθρωπος, πόσον βαρύτερον εἶναι νὰ μὴ ἐκ πληρώσῃ τὸ Τάμα του αὐτὸ τοῦτο τὸ Ἔθνος! Καὶ 21 δυστυχῶς μέχρι σήμερον τὸ Τάμα μένει ἀπραγματοποίητον. Καὶ μία προσπάθεια, ἡ ὁποία εἶχε ἀρχίσει πρὸ ἐτῶν διὰ τὴν πραγματοποίησιν, ἐματαιώθη ἀπὸ κοσμικοὺς καὶ ἀπίστους πολιτικούς. Τὸ ἐξευρεθὲν οἰκόπεδον διετέθη διὰ κοσμικὸν σκοπόν, καὶ διὰ τὰ συναχθέντα χρήματα δὲν ἐδόθη λογαριασμὸς εἰς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν. Νέα προσπάθεια γίνεται τώρα μὲ ὑμετέραν πρωτοβουλίαν, ἀγαπητοὶ Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλε καὶ Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἀλλὰ καὶ νέα ἐμπόδια ἐμφανίζονται. Περίεργος δὲ ἰσχυρισμὸς ἀκούεται ἀπὸ στόμα κληρικοῦ, ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἤδη ἔχει πραγματοποιηθῆ ἀπὸ τὸν ἀείμνηστον π. Πορφύριον μὲ τὴν δημιουργίαν ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος εἰς τὸ Μήλεσι Ἀττικῆς. Ἀβάσιμος ὁ ἰσχυρισμός. Ἐγὼ ἐπὶ πολλὰ ἔτη συνεδεόμην στενῶς μὲ τὸν ἅγιον Γέροντα καὶ βεβαιῶ κατηγορηματικῶς, ὅτι οὐδέποτε ἤκουσα νὰ ὁμιλῇ διὰ τὸν ναὸν τοῦ Σωτῆρος εἰς τὸ Μήλεσι ὡς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τὸν ναὸν εἰς τὸ Μήλεσι ὁ π. Πορφύριος ἐδημιούργησεν ὡς ναὸν τοῦ ἐκεῖ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου του καὶ τόπον προσευχῆς. Ἄλλωστε ὁ ναὸς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ γίνῃ ἐντὸς τῆς πρωτευούσης τοῦ Κράτους, τῶν Ἀθηνῶν, ἤ πλησίον τῶν Ἀθηνῶν. Εἴθε Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία νὰ ἐνδιαφερθοῦν ἐπιτέλους, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὥστε νὰ μὴ ἔχωμεν καμμίαν ἐθνικὴν τιμωρίαν, ἀλλὰ νὰ ἔχωμεν ἐθνικὴν εὐλογίαν παρὰ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. 5. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἐλύπησεν ἑκατοντάδας ἀκροατὰς κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ προστάτου τοῦ «Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» τὴν , ἦτο ὁ 22

12 ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Μακαριωτάτου, ὅτι δῆθεν δὲν χρειάζεται ἄλλος Ναός, ἀλλὰ προσπάθεια νὰ ἔλθουν ἄνθρωποι εἰς τὰς Ἐκκλησίας. Δέον νὰ σημειωθῇ, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ εὐλαβέ στατος Μητροπολίτης μὲ τὴν ἀπὸ ἐπιστολήν του ἐτάσσετο ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Θέλομεν νὰ πιστεύωμεν, ὅτι ὁ εὐλαβέστατος καὶ ταπεινὸς Μητροπολίτης ὑπεχρεώθη νὰ τηρήσῃ αὐτὴν τὴν στάσιν. Ἡμεῖς δὲ ὑπερθεματίζομεν, ὅτι ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐπιβάλλεται νὰ προσέρχωνται εἰς τὰς Ἐκκλησίας (ὅπως ρητῶς ἐπιβάλλει ὁ 69ος Κανὼν τῆς ΣΤ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ΠΗΔΑΛΙΟΝ Ἐκδ. Παπαδημητρίου σελ. 290) καὶ νὰ συμμετέχουν ἐνσυνειδήτως εἰς τὴν μυστηριακὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας μας. Πρὸς τοῦτο δὲ πασχίζομεν νὰ διαφωτίζωμεν τοὺς πάντας, ὅτι οἱ ζωντανοὶ Χριστιανοὶ ἐπ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀμελοῦν τὸν ἐκκλησιασμόν των καὶ τὴν συμμετοχὴν των εἰς τὰ ἁγιαστικὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, πλὴν ὅμως, δυστυχῶς, ὑπάρχουν μερικοὶ μὲ ἐλαφρὰν συνείδησιν κληρικοί, οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν Χριστόν, ἀλλὰ χρυσόν, οἱ ὁποῖοι δὲν ζοῦν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ, ὡς μὴ ἔχοντες φόβον Θεοῦ, γίνονται ὄργανα τοῦ σατανᾶ καὶ σκανδαλίζουν μὲ τὴν συμπεριφοράν των τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα 6. Αὐτὰ τὰ σκάνδαλα τὰ ἐκμεταλλεύονται «δημοσιογράφοι» καὶ ψευτοδιανοούμενοι, τὰ διογκώνουν καὶ τὰ προβάλλουν συνεχῶς καὶ κατὰ κόρον, διὰ νὰ καταρρακώνουν τὸ κύρος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡμεῖς ἀγωνιζόμεθα νυχθημερὸν ἀνιδιοτελῶς, νὰ ἐνισχύωμεν τὴν πίστιν τῶν ἐνσυνείδητων Χριστιανῶν, τονίζοντές εἰς 23 αὐτούς, ὅτι ἕτερον εἶναι οἱ ἐκπρόσωποι καὶ ἕτερον τὸ ἐκπροσωπούμενον, καὶ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ διακρίνωμεν, ἐπαναλαμβάνοντες τὸ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου «διὰ πάντων ἐνεργεῖ, οὐ πάντας χειροτονεῖ» καὶ ὅτι ἡμεῖς δὲν πρέπει νὰ μεταβαίνωμεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τοὺς ἱερεῖς, ἀλλὰ διὰ τὴν συμμετοχήν μας εἰς τὰ ἐξαγιαστικὰ μυστήρια τῆς Πίστεως μας. Οὐδέποτε ἐγίναμε ἐκπωματισταί, ἀλλὰ μόνον ἐλεγκταί ἀναιδεστάτων σκανδαλοποιῶν, κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος μᾶς διευκρινίζει ὅτι «τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ λέγομεν», τονίζοντες εἰς τοὺς ὀλιγοπίστους Χριστιανούς, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ παραθεωρῶμε τοὺς ἀναιδεῖς καὶ σκανδαλοποιοὺς κληρικοὺς καὶ νὰ πλαισιώνωμε τοὺς εὐλαβεῖς, ταπεινοὺς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ὁ ἀσθενής, ὁ ὁποῖος δὲν καταφεύγει εἰς τὸν τυχόντα ἀνίδεον καὶ ἀσυνείδητον ἰατρόν, ἀλλὰ εἰς τοὺς πλέον φημισμένους, ἱκανοὺς καὶ εὐσυνείδητους ἐπιστήμονας. 7. Ἐνῷ, λοιπὸν, ἡμεῖς ἀναλισκόμεθα νυχθημερὸν ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος νὰ ἑλκύωμεν παντοιοτρόπως καὶ τοὺς μὴ ἐνσυνειδήτους Χριστιανοὺς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἔρχονται διάφοροι Ἀρχιερεῖς καὶ χειροτονοῦν καὶ στηρίζουν ἀναξίους κληρικοὺς, ἰδίως ἄγαμους, οἱ ὁποῖοι δὲν θέλουν οὔτε τὰ προσχήματα νὰ τηροῦν, καὶ σατανικῶς νὰ κατασκανδαλίζουν μὲ τὴν διαγωγήν των καὶ νὰ ἀπομακρύνουν δυστυχῶς τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες Ἄς εὐχηθῶμε καὶ προσευχηθῶμε, ὁ Θεὸς νὰ ἀναδεικνύῃ ἠθικὰ ἀναστήματα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, διὰ νὰ ἀγωνίζωνται διὰ κάθαρσιν κοινωνίας καὶ Ἐκκλησίας καὶ 24

13 τῇ ἐπινεύσει τοῦ Θεοῦ τοιαῦτα ἠθικὰ ἀναστήματα νὰ ἐπιβληθοῦν, διὰ νὰ γίνῃ αὐτοκάθαρσις τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἐν λόγῳ ἰδανικοὶ ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου νὰ ἀπευθύνουν γενικὸν πρόσταγμα, νὰ ἐγκαταλείψουν οἱ ἅγιοι πατέρες τὰς φλογέρας καὶ νὰ λάβουν τὰς σφενδόνας καὶ νὰ κατατροπώσουν τοὺς βαρεῖς, αἱμοδιψεῖς λύκους, οἱ ὁποῖοι ὠρυόμε νοι καραδοκοῦν νὰ κατασπαράξουν τὸ ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας. 9. Τὴν 14ην καὶ 21ην Μαΐου 2009, ὅταν ἐνεφανίσθην εἰς τὸν Τηλεοπτικὸν Σταθμὸν BLUE SKY, ἠρωτήθην ἀπὸ τὸν μαχητὴν ὑπὲρ τῶν αἰωνίων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς Φυλῆς μας, δημοσιογράφον κ. Γεώργιον Ζερβόν, τί γίνεται μὲ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Τοῦ ἀπήντησα: «Ἤδη πλησιάζει νὰ συμπληρωθῇ ἕν ἔτος, ἀφ ὅτου, τὴν , κατεθέσαμε ἐπισήμως αἴτησιν πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφαρμόζοντες τό «ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι», διὰ νὰ δώσῃ ἡ Ἐκκλησία «πράσινο φῶς» καὶ νὰ πρωτοστατήσῃ διὰ τὴν πραγματοποίησιν «τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ἔνθα ἡμεῖς, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ ἀφανῶς πασχίζομεν νυχθημερὸν ἀναλισκόμενοι διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου «τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», διαθέτοντες πρὸς τοῦτο τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, ψυχικὰς καὶ σωματικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας. Δυστυχῶς, μέχρι στιγμῆς οὐδεμιᾶς ἀπαντήσεως ἐτύχαμε. Βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας καὶ ἡ χειροτέρα γραφειοκρατικὴ ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται νὰ ἀπαντᾶ εἰς τὰ αἰτήματα τῶν πολιτῶν. Εἰς περίπτωσιν δὲ ἀρνητικήν, ἡ Νομοθεσία λέγει ὅτι «ἡ 25 ἄρνησις τῆς ὑπηρε σίας, ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι ἀπολύτως θεμελιωμένη». 10. Δέκα ἡμέρας ἀργότερον, ὦ τοῦ θαύματος: τὴν 1ην Ἰουνίου 2009 ἐλάβαμε τὸ ὑπ ἀριθ π.ἔ. ἀπὸ 15 Ἰανουαρίου 2009 ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (καὶ ἡ χειρότερη χωλὴ χελώνα τῆς ὑφηλίου θὰ εἶχε φθάσει μῆνες ἐνωρίτερον), μὲ τὸ ὁποῖον ἐπαινούμεθα μέν (πλὴν ὅμως δὲν ἐπιδιώκομεν ἐπαίνους «ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διʹ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ» Γαλ. 6, 14), ἀλλὰ ἐπὶ τῆς οὐσίας παραπεμπόμεθα εἰς τὰς ἑλληνικὰς καλένδας μὲ τὴν φράσιν «...ἡ προσπάθεια τοῦ περὶ ὑμᾶς Ἱδρύματος διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ,,τάματος τοῦ Ἔθνους,, εἶναι ἕν θέμα εὐρυτέρας ἐμβελείας, καὶ ἐν καιρῷ τῷ δέοντι θὰ τύχῃ τῆς δεούσης μελέτης...». Τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφον φρονοῦμεν, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ δημοσιεύσωμεν κατωτέρω, διότι ἀπολύτως τίποτε δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνεται ἐν κρυπτῷ, «...ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν...» (Ἰωάν. 18, 20). 26

14 11. Πρὸς τοῦτο ἠναγκάσθημεν νὰ στείλωμεν νέαν αἴτησίν μας (τὴν 3ην κατὰ σειράν, τὴν ὑπ ἀρ. 35/6.7.09) πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὁποίαν κατωτέρω ἐπίσης δημοσιεύομεν. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ἰωάν. Γενναδίου ΑΘΗΝΑΣ Τηλέφωνον Τηλεομοιότυπον Μακαριώτατε, Ἅγιοι Συνοδικοί, Ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ, Εὐλογεῖτε. Ἐπιστολὴ ὑπ ἀρ. 35/ Εἶναι ἀδύνατον νὰ διανοηθῆτε ὁποίαν χαρμολύπην ᾐσθάνθημεν τὴν , ὅταν περιῆλθεν τὸ ὑπ ἀριθ. Πρωτ ΜΕ ἀπὸ ἔγγραφόν σας εἰς χεῖρας μας: 1. Ἐχάρημεν ἀφαντάστως, διότι ἐπιτέλους μετὰ ἀπὸ 363 ἡμέρας ἐλάβαμεν ἀπάντησίν σας! 2. Ὅταν ὅμως ἀνεγνώσαμε τὸ περιεχόμενόν τοῦ ἐγγράφου σας, ἡ μεγίστη χαρά μας μετετράπη αὐθωρὶ εἰς ἀπερίγραπτον λύπην καὶ ἀποκαρδίωσιν, ὅταν εἴδομεν εἰς τὴν ἀπαντητικὴν αὐτὴν ἐπιστολήν σας: «ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ περὶ ὑμᾶς ἱδρύματος διὰ τὴν ὑλοποίησιν 28

15 τοῦ,,τάματος τοῦ Ἔθνους,, εἶναι ἕν θέμα εὐρυτέρας ἐμβελείας, καὶ ἐν καιρῷ τῷ δέοντι θὰ τύχῃ τῆς δεούσης μελέτης». 3. Ἡμεῖς, Ἅγιοι Πατέρες, ἀναγκαζόμεθα νὰ σᾶς ἐπαναλάβωμεν, ὅτι δὲν κατελήφθημεν ἀπὸ πνεῦμα κενοδοξίας, αὐτοπροβολῆς καὶ ἀναδείξεως, ἀλλὰ ἐπιθυμοῦμε νὰ εἴμεθα πάντοτε ἀφανεῖς, ὅπως ἡ ψυχὴ εἶναι ἀφανής καὶ χάριτι Θεοῦ κινεῖ ὅλον τὸ σῶμα καὶ ἀπερχομένης τῆς ψυχῆς σκωληκόβρωτον τοῦτο γίνεται. 4. Πιστεύομεν ἀπολύτως, ὅτι εἰς αὐτὸν τὸν μάταιον κόσμον εἴμεθα παρεπίδημοι, ἐφήμεροι καὶ «οὐκ ἴσμεν τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα». 5. Φρονοῦμεν, ὅτι ὁ ἐχθρὸς τοῦ καλοῦ εἶναι συνήθως τὸ καλλίτερον, πρὸς τὸ ὁποῖον παντοιοτρόπως ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν μᾶς προτρέπει, διὰ νὰ ἐπιτύχῃ ὁ χαιρέκακος νὰ μὴ γίνῃ ποτὲ τὸ καλόν 6. Ἐπιβάλλεται, λοιπὸν, νὰ ἀποφεύγωμεν τὰς παγίδας τοῦ πλάνου Σατανᾶ καὶ νὰ ἔχωμεν ὡς μέτρον μας τὸ γραφικόν: «ἰδού νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας», τὸ ὁποῖον παρέφρασεν ὁ Πρόεδρος τῆς διεθνοῦς σοσιαλιστικῆς ὡς «ἐδῶ καὶ τώρα». 7. Ἀκόμη καὶ ἐὰν δὲν εἴχαμε τὴν Ἁγίαν Γραφὴν νὰ μᾶς διδάσκῃ μὲ χιλιάδες σχετικὰ χωρία, τὰ ὁποῖα, Ὑμεῖς, Ἅγιοι πατέρες, γνωρίζετε πολὺ καλλίτερα ἡμῶν, θὰ ἔπρεπε νὰ συνειδητοποιῶμεν μὲ τὸν κοινὸν νοῦν, ποὺ μᾶς ἔδωκεν ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν διδασκαλίαν τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἐνεργῶμεν ἐγκαίρως καὶ 29 εὐκαίρως καὶ ὄχι κάποτε εἰς τὸ μέλλον, διότι «οὐκ ἴσμεν τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα», οἱ δὲ «καιροὶ οὐ μενετοί», διότι ὄντως δὲν εἴμεθα αἰώνιοι εἰς αὐτὸν τὸν μάταιον κόσμον, ἀλλά, δυστυχῶς, λίαν ἐφήμεροι διαβάται καὶ πρέπει νὰ συνειδητοποιῶμεν, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναλισκώμεθα εἰς ἔργα εὐποιΐας διὰ τὸ κοινὸν καλὸν καὶ ὄχι πρὸς ἱκανοποίησιν ματαιοδοξίας μας καὶ ἰδιοτελείας μας 8. Ἀκόμη καὶ ἐὰν δὲν εἶχεν ἔλθει ὁ Θεάνθρωπος, διὰ νὰ ἔχωμεν τὸ τέλειον μέτρον, ἐφαρμόζοντες τό «ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» (Πετ. Α β,21), θὰ ἔπρεπε νὰ μιμούμεθα τὸν ἀρχαῖον ἡμῶν πρόγονον, τὸν πρὸ Χριστοῦ «Χριστιανόν», πατέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος, ἐνῷ εἶχε πᾶσαν δυνατότητα καὶ εὐκαιρίαν νὰ ἀναπαύεται διὰ νὰ συνέλθῃ ἀπὸ κραιπάλες καὶ ὄργια, ποὺ λίαν εὐχερῶς θὰ ἠδύνατο νὰ ὀργανώνῃ καὶ ἀπολαμβάνῃ, ἐν τούτοις εἶχε ἕνα στρατιώτην, ποὺ τὸν ἀφύπνιζε λίαν πρωὶ καὶ τοῦ ὑπενθύμιζε τὸ ἐφήμερον μὲ τὸ περίφημον: «Φίλιππε, μέμνησο, ὅτι θνητὸς εἶ». 9. Μὲ αὐτὴν τὴν σοφὴν συμβουλὴν καὶ εὐσυνειδησίαν συμπεριεφέρετο καθημερινῶς καὶ ἀντὶ πολυτελεστάτων συμποσίων, κραιπάλης καὶ ὀργίων, ἀπεσύρετο τὸ ἑσπέρας εἰς τὰ ἴδια διὰ αὐτοκριτικὴν καὶ αὐτοπερισυλλογήν, ἐφαρμόζων τὸν τριπλοῦν κανόνα τῆς ἠθικῆς τελειώσεως: α) τί ἔπραξα β) τί ἠδυνάμην νὰ πράξω γ) τί ἔπρεπε νὰ πράξω καὶ μὲ αὐτὸν τὸν αὐτοέλεγχον καὶ περισυλλογὴν παρέδιδε τὸ πνεῦμα εἰς τὸν Μορφέα, διὰ νὰ ἀναπαυθῇ καὶ νὰ ἀποκτήσῃ δυνάμεις, διὰ ἐνεργείας τῆς ἑπομένης ἡμέρας. 30

16 10. Φρονοῦμεν, ὅτι ἀκόμη καὶ ἐὰν δὲν εἴχαμε τὸ τέλειον μέτρον διὰ τὴν ἐπίγειον ζωήν μας, τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν, θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχωμεν, διὰ τὰς διαφόρους ἐνεργείας μας ἐπίσης τὸν υἱὸν τοῦ Φιλίππου, τὸν πρόγονόν μας Μέγαν Ἀλέξανδρον, ὁ ὁποῖος, ὅταν εἶδε τὰ «παλληκάρια» του, ὅτι δὲν ἠδύναντο νὰ λύσουν τὸν Γόρδιον δεσμόν, αὐτὸς, χωρὶς νὰ χρονοτριβῇ, ἔλυσεν τὸ πρόβλημα πάραυτα ἀποκόπτων τὸν Γόρδιον δεσμόν, διὰ νὰ μὴ ἀπολέσῃ καθόλου χρόνον ματαιοπονῶν. Τοιουτοτρόπως καὶ ἡμεῖς ἐπιβάλλεται νὰ ἐνεργῶμεν μετὰ πάσης περισκέψεως, ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, ἔχοντες ὡς δόγμα μας τό «ποτὲ μὴ ἀναβάλλῃς», διότι ἡ ἀναβολὴ εἶναι μέθοδος τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν πλάνου διαβόλου, διὰ νὰ μὴ ἔχωμεν ἐπιτεύγματα, ἀλλὰ νὰ ἔχωμε ψευδαισθήσεις δῆθεν καλλιτέρου καὶ νὰ τυφλωνώμεθα καὶ νὰ μὴ ἀντιλαμβανώμεθα, ὅτι ὁ ἐχθρὸς τοῦ καλοῦ εἶναι ὄντως τὸ καλλίτερον καὶ τὸ ἄριστον, εἰς τὰ ὁποῖα δύναται κανεὶς νὰ φθάσῃ μόνον ἀνερχόμενος τὴν κλίμακα τῶν ἀρετῶν 11. Ἐπειδή, λοιπόν, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὅλοι μας, ἰδιαιτέρως ἡμεῖς οἱ μεγαλύτεροι κινδυνεύομεν ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νὰ ἀπέλθωμεν ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡσὰν «τὰ ἄδολα πτηνὰ τοῦ οὐρανοῦ», ἐπιβάλλεται νὰ σπεύδωμεν 12. Πρὸς τοῦτο ἐνιστάμεθα πρὸς τὴν ἀπὸ ἀπόφασίν σας, καὶ παρακαλοῦμεν εὐσεβάστως, ὅπως ἕκαστος ὑμῶν μελετήσῃ τὸ ὅλον θέμα ἐπισταμένως καὶ μετὰ νὰ ἀποφασίσετε ὁμοθυμαδόν, ὅπως τὸ ἐν λόγῳ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον θέμα τὸ καταχωρίσητε εἰς 31 τὸν κατάλογον τῶν πρὸς συζήτησιν ἡμερησίων θεμάτων τῆς προσεχοῦς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία θὰ συνέλθῃ ἀπὸ 5ης μέχρι 9ης Ὀκτωβρίου Ἐάν, λοιπόν, ἔχῃ καταχωρισθῆ περιληφθῆ εἰς τὴν κατάστασιν τῶν πρὸς συζήτησιν θεμάτων ἐγκαίρως καὶ μάλιστα, λόγῳ τῆς σπουδαιότητος τοῦ θέματος, νὰ προταθῇ, θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα ὅλοι οἱ Ἱεράρχες νὰ μελετήσουν τὴν ὅλην ὑπόθεσιν ἐπισταμένως καὶ νὰ ἀποφανθοῦν σωστά 14. Ἅγιοι πατέρες, ὅπως σᾶς ἔχωμεν ἀναφέρει, τόσον εἰς τὴν αἴτησίν μας ὑπ ἀριθ. 375/ πρὸς τὴν προηγουμένην Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον, τῆς 151ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὅσον καὶ εἰς τὴν ὑπ ἀριθ / αἴτησίν μας, πρὸς τὴν τρέχουσαν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον, τῆς 152ας Συνοδικῆς Περιόδου (τὰς ὁποίας αἰτήσεις συνημμένως Σᾶς ἀποστέλλομεν πρὸς διευκόλυνσίν Σας), καὶ ὅπως ἔχομεν ἀναπτύξει καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεύχη 30 (σελ ), 31 (σελ ), 35 (σελ ) καὶ 36 (σελ ), ἄλλοι ὁμόδοξοι λαοί, παρὰ τὴν μεγίστην οἰκονομικὴν κρίσιν καὶ πτωχείαν, ποὺ ὑποφέρουν, ἐπραγματοποίησαν τὰ τάματά των, ὡς π.χ. οἱ ἄκρως ἐξουθενωμένοι Σέρβοι τὸν μεγαλεπήβολον Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Σάββα εἰς τὸ Βελιγράδι (τὸν μεγαλύτερον Ἱερὸν Ναὸν τῶν Βαλκανίων), οἱ Ρῶσοι τὴν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὴν Μόσχαν, οἱ πάμπτωχοι Γεωργιανοὶ τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος εἰς τὴν Τιφλίδα, οἱ Ὀρθόδοξοι Πολωνοὶ τὸν μεγαλεπήβολον Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὴν πόλιν Bialystok Πολωνίας κ.λπ., κ.λπ. 32

17 15. Ἡ μοναδικὴ Ὀρθόδοξος χώρα, ἡ ὁποία δὲν ἐπραγματοποίησεν ἀκόμη τὴν Ἱερὰν ὑπόσχεσιν τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας εἶναι, δυστυχῶς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάς, κατασπαταλήσασα ἀμύθητα ποσά, διὰ εὐτελέστατα καὶ ἐφήμερα ἔργα, ὡς π.χ. ἐσχάτως ἄγνωστον ποσὸν πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρώ διὰ εὐτελῆ ὀλυμπιακὰ ἔργα, προφασιζομένη μὲ ἀτέρμονας σατανικὰς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ὅτι διὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ἀκόμη δὲν εἶναι κατάλληλος ἡ ἐποχὴ καὶ ἐπὶ 180 ἔτη νὰ ἀναβάλλεται συνεχῶς ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, παρ ὅλον ποὺ, ὁμοφώνως ἡ Δ Ἐθνοσυνέλευσις τοῦ 1829 μὲ τὸ Η Ψήφισμά της υἱοθέτησε τὴν προσευχὴν καὶ ὑπόσχεσιν τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας, τὰ δὲ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838 ρητῶς ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τὴν νέαν πρωτεύουσαν, τὰς Ἀθήνας. 16. Εἶναι ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτον διὰ τὴν πολιτειακήν, πολιτικήν, πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν τοῦ τόπου νὰ ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἐπίσης εἶναι κατεξοχὴν ἀνηθικότης νὰ ἀδιαφοροῦν οἱ ἐν λόγῳ ἰθύνοντες νὰ ἐρευνήσουν, τί ἔγιναν τὰ τεράστια ποσά, τὰ ὁποῖα συνεκεντρώθησαν τὴν περίοδον τῆς δικτατορίας, ποὺ εἶχαν τεραστίαν ἀξίαν πρὸ 4 δεκαετιῶν. 17. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν τονίσει, ἡμεῖς οὐδεμίαν ἄμεσον ἤ ἔμμεσον σχέσιν εἴχαμε καὶ ἐπιθυμοῦμε 33 νὰ ἔχωμεν μὲ τὴν τότε πρωτοβουλίαν. Ἡμεῖς, συναισθανόμενοι τὴν Ἱερὰν ὑποχρέωσιν καὶ τὸ καθῆκον μας νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ὑπόσχεσις τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐφαρμοζομένων τοῦ Η Ψηφίσματος τῆς Δ Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ 1829 καὶ τῶν Βασιλικῶν Διαταγμάτων τοῦ 1834 καὶ 1838, ἀπὸ ἐλατήρια εἰλικρινοῦς πίστεως καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ταπεινοφροσύνην ἐλαυνόμενοι, ἐπιθυμοῦμεν ἄκρως ἀφανῶς νὰ διαθέσωμεν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας καὶ νὰ ἀναλωθῶμεν διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ. 18. Εἶναι ἐντροπή μας ὡς Ἕλληνες καὶ Χριστιανοὶ νὰ ἀνεχώμεθα, κλῆρος καὶ λαὸς, νὰ ὑπερθεματίζουν οἱ ἰθύνοντες διὰ τὴν κατασκευὴν μωαμεθανικῶν τεμενῶν καὶ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ πίπτωμεν εἰς τὴν παγίδα τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν χαιρεκάκου σατανᾶ καὶ νὰ ἀναβάλλωμεν συνεχῶς 19. Πρὸς τοῦτο, Ἅγιοι πατέρες, ζητοῦμεν συγγνώμην, ποὺ ἀναγκαζόμεθα νὰ διαφωνήσωμεν ριζικῶς μὲ τὴν ἀπὸ ἀπόφασίν σας, καὶ ἐπιστρατεύοντες ἐλάχιστα ἀπὸ πληθώραν ἀτραντάχτων ἐπιχειρημάτων, παρακαλοῦμεν εὐσεβάστως καὶ ταπεινῶς, ὅπως ἀναθεωρήσητε τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφασίν σας καὶ ὁμοφώνως νὰ προτάξητε τὸ ἐν λόγῳ σπουδαιότατον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῶν πρὸς συζήτησιν θεμάτων τῆς προσεχοῦς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας ἀπὸ 5ης ἕως 9ης/10/

18 20. Ἀνάγκη, ὅθεν, νὰ ἀρθῶμεν εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ μὲ εὐσυνειδησίαν, μὲ ἄκραν ταπεινότητα καὶ εὐλάβειαν νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος διὰ τὴν ἀδιαφορίαν ἡμῶν, τῶν πατέρων καὶ τῶν πάππων μας, διότι δὲν ἐξεπληρώσαμε μέχρι τοῦδε τὴν ρητὴν ὑπόσχεσιν τῶν προγόνων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ὡς ἔμπρακτον μετάνοιαν, ἐδῶ καὶ τώρα, νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὴν εὐλογίαν καὶ θείαν δύναμιν νὰ τὸ πραγματοποιήσωμεν καὶ νὰ μὴ μείνῃ καὶ αὐτὸ τὸ τάμα ὡς ἕνα τάμα εἰς τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 21. Προχωρήσατε, Ἅγιοι Πατέρες, καὶ συνδέσατε τὸ ὄνομά Σας μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἀπαιτήσατε ἀπὸ τὴν Πολιτείαν ὄχι μόνον νὰ μὴ ἐμποδίσῃ, ἀλλ ἀπεναντίας νὰ διευκολύνῃ παντοιοτρόπως τὸ ἐν λόγῳ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον. Διὰ κατανόησίν σας καὶ ὁμόφωνον θετικὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θερμότατα Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων. Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Αἰτήσεις μας ὑπ ἀριθ. 375/ πρὸς τὴν προηγουμένην Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον καὶ ὑπ ἀριθ / πρὸς τὴν τρέχουσαν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: 35 Εἰς ὅλα τὰ μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ὅλους τοὺς Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 12. Τὴν ἐν λόγῳ νέαν αἴτησίν μας τὴν ἀπεστείλαμε καὶ εἰς ὅλους τοὺς Μητροπολίτας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη δὲ εἰς τοὺς Μητροπολίτας Κρήτης, Δωδεκανήσου, Κύπρου καὶ ἄλλους Ὀρθοδόξους Μητροπολίτας, καθὼς ἐπίσης ἐπιλεκτικῶς καὶ εἰς δεκάδας Ἱερὰς Μονάς, οἱ ἡγούμενοι τῶν ὁποίων νομίζομεν ὅτι ἔχουν δρᾶσιν, μαχητικότητα καὶ δύνανται νὰ ἐπηρεάσουν τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς καὶ νὰ ἀπαιτήσουν νὰ τεθῇ τὸ θέμα τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» ὡς πρῶτον πρὸς συζήτησιν εἰς τὴν μέλλουσαν νὰ συγκληθῇ Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ 5 9 Ὀκτωβρίου 2009, διὰ νὰ ἐπισπευσθῇ ἡ πραγματοποίησις τοῦ κολοσσιαίου καὶ μεγαλεπηβόλου ἔργου τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ νὰ μὴ παραμείνῃ καὶ αὐτὴ ἡ προσπάθεια, ὡς ἕνα Τάμα εἰς τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους», εἰς χαρὰν τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ὀργάνων αὐτῶν 13. Ἑκατοντάδες γραπταὶ καὶ τηλεφωνικαὶ προσπάθειαί μας, ὅπως ἀξιωθῶμεν νὰ συναντήσωμεν τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, δυστυχῶς, μέχρι τοῦδε ἀπέβησαν ἄκαρποι. 14. Ἐπ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, δημοσιεύομεν κατωτέρω τὴν φωτογραφίαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, μετὰ τοῦ ὁποίου εἴχαμε τὴν τιμὴν νὰ εἴμεθα, σὺν τοῖς ἄλλοις, καὶ 36

19 περίπου ἐπὶ 3ωρον μετ αὐτοῦ, κατὰ τὴν μετάβασιν, τὴν ἐκεῖ παραμονήν καὶ τὴν ἐπιστροφήν του ἀπὸ τὸν Λόφον Παλλήνης, ὅπου μετέβημεν τὴν 10ην Μαρτίου 2001, διὰ νὰ τοῦ ἐπιδείξωμεν τὸ ἰδιόκτητον κτῆμα μας διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐκεῖ τὸ Τάμα του Ἔθνους, ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ, ἐὰν ἡ Ἐκκλησία δὲν θελήσῃ νὰ ἐπιβληθῇ καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ τοῦτο εἰς τὸ πανοραμικόν, ἐπιτυχῶς πρὸ πολλοῦ ἐπιλεγὲν, Ἀττικὸν Ἄλσος. Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος κυρὸς Χριστόδουλος εἶχε υἱοθετήσει ἀπολύτως τὴν πρότασιν τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ ἐτάσσετο νὰ γίνῃ τὸ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, τὰ λεγόμενα «Τουρκοβούνια», καὶ τὰ ἀκίνητα τοῦ Ἱδρύματος νὰ ἐξεποιοῦντο διὰ νὰ διετίθεντο διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ μετὰ τῶν προσκτισμάτων, ὡς μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστόν Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Ι.Π.Η.Π.Α.), ὅμως, ἐν τῷ μεταξὺ περιεπλάκη εἰς ἀτελευτήτους γραφειοκρατικὰς περιπετείας διὰ τὴν τυπικὴν μεταγραφὴν τῶν ἀκινήτων ἐπ ὀνόματί του οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀνερυθριάστως ἐπὶ 8 συναπτὰ ἔτη καὶ μὲ ἀτέρμονας προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις δυστυχῶς μέχρι τοῦδε ὑφιστάμεθα καθημερινῶς ἀπερίγραπτα μαρτύρια. Λεπτομερείας ἀποφεύγομε νὰ ἀναφέρωμεν ἐδῶ, λόγῳ ἐλλείψεως χώρου καὶ διὰ νὰ μὴ ἀπογοητευθοῦν ἄλλοι δωρηταὶ διὰ κοινωφελῆ ἔργα. 16. Δυστυχῶς, ὅμως, ὅλοι εἴμεθα περαστικοὶ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον καὶ ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἐξέλιπεν, ὅπως κινδυνεύομεν νὰ φύγωμε ὅλοι ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν. Διὰ τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ 38

20 σπεύδωμεν, διότι «καιροὶ οὐ μενετοί» καὶ «ὁ χρόνος πάντα ρεῖ» 17. Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν, ἀδελφοί μας, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ κλῆρον καὶ λαόν, νὰ ἀπαιτήσωμεν καὶ ἀπὸ τὴν πολιτείαν, ὄχι νὰ κωλυσιεργῇ, ἀλλά, ἀπεναντίας, νὰ συμπράξῃ καὶ αὐτὴ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς Ἱερᾶς ὑποσχέσεως τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, διὰ νὰ ἔχωμεν τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ 18. Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι διακαέστατος πόθος ἡμῶν εἶναι νὰ παραμείνωμεν ἀφανεῖς καὶ ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται νὰ ἀγωνισθῶμεν, μέχρις ὅτου ἀναχωρήσωμεν διὰ τὰς αἰωνίους μονὰς, καὶ νὰ παραδώσωμεν τὸ πνεῦμα εἰς τὸν δικαιοκρίτην Θεόν, νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» καὶ νὰ ἐπαναλάβωμεν τό «νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ» (Λουκ. 2,29) Μακάρι, γένοιτο, μυριάκις εἴθε! Ἤδη, ἀμέσως μετὰ τὴν λῆψιν κοινοποιήσεως τοῦ ἐγγράφου μας πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος ἔδωσεν τὸ πράσινον φῶς εἰς τοὺς διαφόρους ἀρχιερεῖς ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον νὰ συζητήσουν σοβαρῶς καὶ διεξοδικῶς τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ συμβάλλουν ἀμέσως καὶ ἐμμέσως εἰς τὴν πραγματοποίησιν ἐπιτέλους αὐτῆς τῆς ἱερᾶς ὑποχρεώσεως, τὴν ὁποίαν ἐκληρονομήσαμε καὶ νὰ μὴ εἴμεθα ἀχάριστοι καὶ ἐπιλήσμονες τῶν ἱερῶν ὑποχρεώσεών μας. 39 Μακάρι, μυριάκις εἴθε, καὶ ἄλλοι Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Ἐπίσκοποι ἐκτὸς τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ διδάξουν διὰ τοῦ παραδείγματός των τοὺς Ἱεράρχας τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐπωμισθοῦν τὰς εὐθύνας των, νὰ ἀφυπνίσουν καὶ τὸ ποίμνιόν των καὶ νὰ δώσουν εἰς τοὺς πολιτειακοὺς καὶ πολιτικοὺς ἰθύνοντας νὰ ἐννοήσουν ἐπιτέλους, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. 40

21 ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕ ΜΟΝΟΝ ΔΥΟ Ἀξιότιμοι κ.κ. καὶ ἀγαπητοὶ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» Χριστὸς Ἀνέστη καὶ χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα. Διαβάζω τακτικὰ τὸ περιοδικόν σας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ θερμῶς σᾶς συγχαίρω διὰ τὸν ἠθικοθρησκευτικὸν ἀγῶνα σας, διὰ τὶς ἀθάνατες ἀξίες τοῦ Ἔθνους μας, Πίστιν, Οἰκογένειαν καὶ Πατρίδα. Ὁ κακὸς χείμαρρος τῆς διαφθορᾶς ἐπιχειρεῖ νὰ σαρώσῃ τὰ πάντα. Παρακαλῶ σταθῆτε καὶ ἀγωνισθῆτε. Εἴμεθα μαζί σας. Διαβάζων τὸ ὑπ ἀριθ. 36ον τεῦχος τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» θὰ σταθῶ ἰδιαίτερα εἰς τὸ κεφάλαιον «Οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες» σελ. 54. Καθὼς καὶ σεῖς τὸ γράφετε καὶ ἐγὼ τὸ πιστεύω, ἀλλὰ καὶ κοινῶς φανερούμενον, ὁ ἀθλητισμὸς ἐξέπεσεν ἀπὸ τὴν ἀρχαίαν του μορφὴν καὶ κατήντησε ἐμπορικὴ ἐπιχείρησις. Ἐξοδεύονται τόσα μεγάλα ποσὰ διὰ τοὺς ἀθλητὰς καὶ τὰ γήπεδα, καὶ διὰ τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους», τὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τὸν ὁποῖον ἔταξαν οἱ ἡρωικοὶ ἀγωνισταὶ τῆς Ἀπελευθερώσεως τοῦ 1821, ἀδυνατεῖ τὸ Κράτος νὰ ἐπιληφθῇ καὶ νὰ τὸν πραγματοποιήσῃ. Ἀκόμη καὶ τεμένη διὰ τοὺς Μωαμεθανοὺς προτίθεται νὰ χρηματοδοτήσῃ καὶ διὰ τὸν ἱερὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀδρανεῖ νὰ πρωτοστατήσῃ, παρ ὅλον ὅτι δύο φορὲς μέχρι τώρα διεσάλπισε προσκλητήριον νὰ τὸ ἐκπληρώσῃ καὶ ἐπληρώσαμε καὶ εἰσφορές

22 Ἀπορῶ τί κέρδος ἐπιφέρει εἰς τὸ Κράτος ὁ σημερινὸς ἀθλητισμὸς μὲ τὰ τόσα του ἔξοδα καὶ δαπάνες. Οἱ συμπαθεῖς ἀθληταὶ ὡσὰν τὰ ζῶα μετεγγραφόμενοι ἀπὸ ὁμάδα εἰς ὁμάδα μὲ ἀμύθητα ποσά, ὡς ἐγένετο κάποτε εἰς τὰς ζωοπανηγύρεις μὲ τὰ ζῶα, βόδια, ἄλογα, ἡμίονοι, τὰ ὁποῖα ἤλλαζαν ἀφεντικὰ μὲ ἕνα πιστοποιητικὸ τῆς Κοινότητος. Τέτοιες ζωοπανηγύρεις εἴχαμε πολλές. Εἰς τὴν Ἀμφιλοχίαν, Ἄρταν, Φιλιππιάδα, Καρδίτσαν, Τατάρνα καὶ ἄλλες. Οἱ ἀγαπητοὶ ἀθλητές, ἐὰν ἐλάμβαναν διὰ ἔπαθλον ἕνα στεφάνι ἐληᾶς ἤ δάφνης, τὸν περίφημον «κότινον», τότε θὰ ἐβλέπαμε πόσοι θὰ ἠγωνίζοντο διὰ δόξαν. Ἐνῷ τώρα ἀγωνίζονται διὰ σταδιοδρομίαν καὶ πωλοῦνται διὰ χρήματα, ὅπως τότε τὰ ζῶα. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ ἀλληλοδιαπληκτίζονται εἰς τὰ διάφορα γήπεδα, ἐκδηλώνοντες βαρβαρισμὸν καὶ ὄχι πολιτισμὸν καὶ ἀξιοπρέπειαν, τὰ ὁποῖα ἀπαιτεῖ ὁ ἁγνὸς ἀθλητισμός. Καὶ ὅμως τὸ Κράτος μας ἐξοδεύει τόσα καὶ τόσα χρήματα χάριν ἐμπορίας. Σᾶς ἐσωκλείω εἴκοσι «20» εὐρὼ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ σᾶς παρακαλῶ προσπαθήσατε νὰ γίνῃ κάποτε πραγματικότης. Προσωπικὰ δὲν θὰ τὸ χαρῶ, καθ ὅτι εὑρίσκομαι εἰς τὰ δυσμὰς τοῦ βίου μου. Θὰ τὸ χαίρωμαι ὅμως ἀπὸ τὸν οὐρανόν. Σᾶς χαιρετῶ μὲ τὶς θερμὲς εὐχές μου. Πάντα νὰ προοδεύετε εἰς τὰ κρείττονα μὲ τὴν χάριν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ. 30 Ἀπριλίου 2009 Κάτω Ποταμιά Εὐρυτανίας Ἱερεύς Κων/νος Δ. Σκόνδρας 43 Σάββατον, 27 Ἰουνίου 2009 Ἀγαπητοί μας, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς ἐνημερώσω, ὅτι λαμβάνω, μελετῶ καὶ ἐπαινῶ αὐτὸ τὸ περιοδικόπνευματικό, ἐνημερωτικὸ ὁδηγό ʹʹΦωτεινὴ Γραμμήʹʹ, τὸ ὁποῖον ἀποστέλλετε εἰς τὴν διεύθυνσιν ʹʹΚαφεντζάκειος Κοινοτικὴ Βιβλιοθήκη ἐπὶ τῆς Λ. Δημοκρατίας Δ.Δ Παραδείσι Ρόδουʹʹ. Σᾶς ἐνημερώνω ἐπίσης, ὅτι ἡ βιβλιοθήκη αὐτή ὑπάρχει μέν, δὲν λειτουργεῖ δέ, καὶ τὴν ἀλληλογραφία λαμβάνει τὸ γραφεῖο Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Παραδεισίου, Δήμου Πεταλούδων. Ὡς ὑπάλληλος τοῦ γραφείου παραλαμβάνω τὸ πνευματικὸ αὐτὸ περιοδικὸ καὶ μελετῶν αὐτὸ διεπίστωσα τὸν ἀγῶνα, ποὺ δίδετε καθημερινῶς, τὰ πολλὰ καὶ ἀξιέπαινα κατορθώματά σας παρʹ ὅλες τὶς δυσκολίες, οἱ ὁποῖες εὑρίσκονται πάντα μπροστά σας. Θαυμάζω λοιπὸν τὸ ἔργον σας, σᾶς συγχαίρω δι αὐτὸ καὶ σᾶς προτρέπω νὰ συνεχίσετε, καθὼς πιστεύω ὅτι αὐτοὶ οἱ ἀγῶνες εὑρίσκουν ἀνταπόκρισιν, διδάσκουν, ὠφελοῦν καὶ πάνω ἀπ ὅλα δίδουν ἐνίσχυσιν καὶ ἐλπίδα, ὅτι εἰς τὴν ματαιότητα αὐτῆς τῆς ζωῆς ὑπάρχει Θεός, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ, συγχωρεῖ, βοηθεῖ, σώζει. Εὔχομαι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι μαζί σας, νὰ κάνετε ὑπομονήν ἐμεῖς οἱ ἀναγνῶστες σιωπηλὰ συμπροσευχόμεθα συμμετέχοντες εἰς τὴν προσπάθειά σαςκαὶ νὰ συνεχίσετε νὰ ἀποδεικνύετε ὅτι ὑπάρχουν Ἕλληνες. 44

23 Μετὰ τιμῆς Κατίνας Νικόλαος ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ... ΡΗΧΟΝ ΚΡΑΤΟΣ! τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, Κυριακὴ 7 Ἰουνίου (μία ἀπὸ τὰς ἐλαχίστας συνεχεῖς στεντορείουςδιατόρους φωνὰς διαμαρτυρίας, ἡ ὁποία τολμᾶ νὰ λέγῃ πολλὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των). Σ.Σ. Ἔρχονται εἰς τὴν μνήμην μας καὶ οἱ λόγοι τοῦ ἀρίστου καλλιτέχνου, ὁ ὁποῖος πραγματικὰ ψυχαγωγεῖ καὶ ὄχι «ψυχοκτονεῖ» Σταμάτη Σπανουδάκη, ὅπου ἔλεγε εἰς τὸν Ρ.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅτι προβάλλονται οἱ ἀνώμαλοι καὶ ἐν γένει οἱ δοτοί, οἱ ἔχοντες λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην. Ὅσοι δὲν προτίθενται νὰ κάμψουν τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς περιθωριοποιοῦνται, παραγκωνίζονται καὶ κατατρέχονται. Ὁ περίφημος αὐτὸς καλλιτέχνης Σταμάτης Σπανουδάκης ἐπανέλαβε καὶ τὴν ρῆσιν τοῦ ἀειμνήστου Μάνου Χατζηδάκη: «Διὰ νὰ ἀνέλθῃς πρέπει νὰ εἶσαι ἤ ἀριστερὸς ἤ κίναιδος. Ἐγὼ πάντως ἀριστερὸς δὲν εἶμαι». Εἰς τὴν Τουρκίαν λέγουν, ὅτι κυβερνᾶ τὸ βαθὺ Κράτος. Μὲ τὸν ὅρον αὐτὸν θέλουν νὰ τονίσουν, ὅτι ἡ Τουρκία εἰς τὴν βάσιν της εἶναι ἕν βαθύτατα θρησκευτικὸν Κράτος, κυριαρχεῖται δὲ συνήθως ἀπὸ θρησκευτικὸν φανατισμόν. 45 Καὶ ἔτσι εἶναι! Ἡ θρησκεία των ἀποτελεῖ τὸ κέντρον τῆς ζωῆς ὅλων, ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων! Μὲ ἀφετηρίαν τὴν παραπάνω διαπίστωσιν θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ σᾶς καταγγείλω τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος. Εἰς τὴν Ἑλλάδα, λοιπόν, ἔχομεν τὸ θρησκευτικὰ Ρηχὸν Κράτος! Ὡς ἀπόρροια αὐτοῦ τοῦ ρηχοῦ Κράτους ὥρισαν τὶς Εὐρωεκλογὲς εἰς τὴν πλέον ἐπίσημον ἡμέραν τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν Κυριακὴν τῆς Πεντηκοστῆς. Ἐρευνῶν βαθύτερα τὸ φαινόμενον αὐτὸ ἡ ψυχή μου κυριαρχεῖται ἀπὸ μελαγχολίαν! Κανεὶς ἄραγε δὲν ἠνωχλήθη ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ὅλο καὶ περισσότερον συχνὰ οἱ Εὐρωεκλογὲς διεξάγονται μία τέτοιαν ἡμέραν; Εἶναι ἀνάγκη νὰ λέγομε «ναὶ σὲ ὅλα» εἰς τοὺς φίλους μας Ἑταίρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως; Δὲν θὰ εὑρεθῇ ἐπὶ τέλους μία Κυβέρνησις νὰ εἰπῇ εἰς τοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι πολὺ σημαντικὴ διὰ τὸν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν Λαόν; Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ἀδυναμία τῶν Κυβερνήσεων καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ μὲ ὁδηγοῦν εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι εἰς τὴν Ἑλλάδα ἔχομεν ἕν ΡΗΧΟ ΚΡΑΤΟΣ, κατ ἀντίθεσιν πρὸς τὸ Βαθὺ Κράτος, τὸ ὁποῖον ὑπάρχει εἰς τὴν Τουρκίαν. Ἀλλὰ τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ Ρηχὸν Κράτος; Εἶναι τὸ θρησκευτικὰ ἀδιάφορον Κράτος, τὸ ὁποῖον ὅμως σιγὰ ἀλλὰ σταθερὰ μετασχηματίζεται εἰς ἄθεον, ἄθρησκον θὰ ἔλεγα καλλίτερα, Κράτος. Ἕν Κράτος, τὸ ὁποῖον δὲν θέλει νὰ ἔχῃ σχέσιν μὲ τὴν θρησκείαν καὶ ὅσα αὐτὴ ἡ σχέσις ἐπαγγέλλεται! Ὁ Θεὸς δὲν ἔχει θέσιν εἰς τὴν Πολιτείαν! Εἶναι τὸ σύγχρονον πρότυπον, τὸ ὁποῖον προωθεῖται εἴτε μὲ τὴν παγκοσμιοποίησιν, εἴτε μὲ κάποιες ὕπουλες ἐνέργειες τῆς Πολιτείας. Μιὰ τέτοια εἶναι καὶ ἡ διεξαγωγὴ τῶν 46

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Διορθόδοξοι Σχέσεις α Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Ρωσικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς Διαρκὴς Ἀρχιερατικὴ Σύνοδος Ἐπιστολὴ τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνόδου

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος A ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ θ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΗΝ 25 ην ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 28.7.2003 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τῶν Σωτηριολογικῶν Αἱρέσεων τοῦ ἐπ. Κηρύκου Κοντογιάννη

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τῶν Σωτηριολογικῶν Αἱρέσεων τοῦ ἐπ. Κηρύκου Κοντογιάννη ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τῶν Σωτηριολογικῶν Αἱρέσεων τοῦ ἐπ. Κηρύκου Κοντογιάννη Ὁ ἐπ. Κήρυκος λέγει στοὺς ὀπαδούς του ὅτι ὄσοι τὸν ἀντιδροῦν στὸ θέμα τῆς Θείας Μεταλήψεως διδάσκουν δήθεν ὅτι οἱ πιστοὶ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς»

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ κ. Κοντογιάννης, ὁ πρώτος ἀπατεῶνας που ἐματέωσεν τὴν ἕνωσιν τῶν Γ.Ο.Χ. τὸ 1971 με τὸν πόλεμον που ἀνήγειρε ἔναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ε Ι ΣΑ Γ Ω Γ Ι Κ Α Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ c) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 1 2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΔΕΝ ἐσταματήσαμε οὔτε λεπτὸν νὰ ἀγωνιζώμεθα νυχθημερὸν διὰ τὴν συγκέντρωσιν ἀγαθῶν καὶ τὴν ἀποστολήν των εἰς τοὺς δεινοπαθοῦντας συναθρώπους μας. Ἐλάχιστοι φιλεύσπλαγχνοι συναντιλήπτορες

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πατὴρ Γερβάσιος ἔκλεισε μὲ τὴν προσευχήν:

Ὁ πατὴρ Γερβάσιος ἔκλεισε μὲ τὴν προσευχήν: 21.1.2009 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ Βραβεύσεις: Ὁ ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Γερβάσιος Ραπτόπουλος, προστάτης τῶν θυμάτων τῆς κοινωνίας, τὰ ὁποῖα ἀπὸ κακὰς συγκυρίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ἡ Κύπρος μας. ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΝΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ Επὶ τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: Ηρωϊκὸς τῆς Πίστεως Ομολογητὴς καὶ τῶν σεπτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων A Collection of Four Greek-Language Texts of the Author on Sundry Ecclesiastical Subjects Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Συγγραφῶν 1

Κατάλογος Συγγραφῶν 1 Επὶ τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Κείμενον Γʹ Κατάλογος Συγγραφῶν 1 τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ια) Τ Ο Κ Α Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο Ν Ἡ προβολὴ τῶν σχετικῶν ἑλληνικῶν ἀξιώσεων Ἐπιστολὴ 1 ης Φεβρουαρίου 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Ι, 30-32. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Ι, 30-32. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης Ι, 30-32 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Λύσανδρος σύµφωνα µε τη διήγηση του Ξενοφώντα σ αυτές τις παραγράφους;

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον Revision 0.03a 2014-10-25 Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ 3. Θ Ε Μ Α Τ Α στ) ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Γενικὴ Εἰσήγησις εἰς Ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης ( Κομοτηνὴ 22.3.2006 ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ η) ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ 1985 3. ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ἄρθρον ἀπάντησις εἰς τηλεοπτικὴν συνέντευξιν (10.6.2008 17.2.2008) ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία σελ. 1 σελ. 1 4 = λέυκή Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία * * * Αριθ. 1 Ιανουάριος 2000 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ UΜΕΡΟΣ Β 5. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Μ. Μ. Ε. γ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΣ Διάψευσις νοσηρῶς κακοήθους δημοσιεύματος Δύο ἐπιστολαὶ (30ῆς καὶ 31ης Ἰανουαρίου 2007) πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ Μέρος Ηʹ (Τελευταῖον) ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ τοῦ Κυρίου μας, κλείνουμε πρὸς τὸ παρὸν τὴν σειρὰ τῶν ἄρθρων μας ἐπὶ τῆς ἐπισήμου Ανακηρύξεως τῶν Αγίων Νεομαρτύρων τῆς Ρωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

Αὕτη δ ἐστίν ἡ καλουμένη πόλις καί ἡ κοινωνία ἡ πολιτική.

Αὕτη δ ἐστίν ἡ καλουμένη πόλις καί ἡ κοινωνία ἡ πολιτική. ΑΡΙΟΣΕΛΟΤ «ΠΟΛΙΣΙΚΑ» Κ ε ί μ ε ν ο Ενότητα 11η Επειδή ὁρῶμεν πᾶσαν πόλιν οὖσαν κοινωνίαν τινά και συνεστηκυῖαν ἕνεκα ἀγαθοῦ τινος (πάντες γάρ πράττουσι πάντα χάριν τοῦ δοκοῦντος εἶναι ἀγαθόν), δῆλον ὡς

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ J) 5.11.2004 : Αἱ Η.Π.Α. μὲ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου ὡς «Μακεδονίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

The fullness. Wayne Stewart

The fullness. Wayne Stewart The fullness Wayne Stewart 1 * KJV Galatians 4:1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; 2 But is under tutors and governors until

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 1 ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 2 ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΟΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ (ἤ κάτοχο ὑψηλῆς κυβερνητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου

Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Μεγάλων Γερόντων (6η Φεβρουαρίου) Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου Εἰσαγωγὴ* Ο μοναχισμὸς στὴν Παλαιστίνη κατὰ τοὺς χρόνους ποὺ ἔζησαν οἱ ὅσιοι Πατέρες μας Βαρσανούφιος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ι) ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ Ἐπιστολαὶ 16 ης καὶ 17 ης Σεπτεμβρίου 2004 πρὸς τὰς ἐφημερίδας, ἀντιστοίχως, «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΣΕ καί ΔΑ (ἡ τελευταία γιά κάθε κατηγορία ρύθμιση) καί ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (βλ. καί την τελευταία σελίδα) ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ (ἰσχύουσες, λήξασες καί

Διαβάστε περισσότερα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ (1867-1934 μ.χ.) Ἐπιμελείᾳ τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερῶν (Πατρῶν). σειρά: ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ, τ. 8 Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα