ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΑΚ-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΑΚ-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΚΟΣΙΟΥ Τηλέφωνο : Fax : Τόπος : Ιωάννινα Ημερομηνία : 29/12/2010 Α.Π. : 5866 Προς: Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : 5Ο ΧΛΜ Ε.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης " Δημιουργία Νέου ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος" ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ), 2. Την Απόφαση με αριθμό Ε (2007) 5332/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου », 3. Τη με αρ. πρωτ / ΕΥΣ1749 / Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 9767/ΕΥΣ/ «Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΓΚΠΣ/279ΚΥΑ/ (ΦΕΚ1501/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ηπείρου με σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007» με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου 5. Την με αριθμό 24/ Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί διορισμού της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 528/ ) που υπογράφει το παρόν έγγραφο, 6. Την από 6/5/2010 Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης, 7. Την με αρ.πρωτ / ΕΥΣ3420 / Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος Ηπείρου» στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και την τροποποίηση του Πίνακα ΙΙ αυτής (αρ. πρωτ /ΕΥΣ 3868), Σελίδα 1 από 5

2 8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου », που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν, 9. Την με αρ.πρωτ. 6252/ πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου » για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» του Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου » κσι στη θεματική προτεραιότητα 76 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ», 10. Την με αρ. πρωτ. 5284/ αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου ΔΔΕ (ΔΕΚΕ) Της Περιφέρειας Ηπείρου, προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την 1η τροποποίηση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου » ως προς το φυσικό αντικείμενο, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα, 11. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 8431/ γνωμοδότηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 12. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στα Φύλλα αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 13. Την με αρ. πρωτ. 5284/ εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου ». 14. Την με αρ. πρωτ. 6994/ ( ΟΕ) Απόφαση ένταξης της πράξης. Αποφασίζει την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Δημιουργία Νέου ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα" στον Άξονα Προτεραιότητας "06 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου" του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: 2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ: Φορέας ΣΑ: ΕΠ ΕΠ Σελίδα 2 από 5

3 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: 2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ: ΕΠ ΕΠ Φορέας ΣΑ: Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της. Το αντικείμενο της πρότασης αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου συνολικής επιφάνειας μ2 για την λειτουργία Τ.Ε.Π (Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών) στην Ηγουμενίτσα που θα συνδέεται λειτουργικά με το Γ.Ν. Φιλιατών. Για την εξυπηρέτηση του ρόλου του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, προβλέπονται τα παρακάτω τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ με 2 εξεταστήρια παθολογικού τομέα και 2 εξεταστήρια χειρουργικού τομέα. Επίσης προβλέπεται ένα μικρό σηπτικό χειρουργείο για την αντιμετώπιση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων και μία αίθουσα γύψου για την αντιμετώπιση συνήθων ορθοπεδικών περιστατικών. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, σε ανεξάρτητη θέση και σε απόσταση από το ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, συνοδευόμενο από μία ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ δυναμικότητας 4 κλινών (2 αγόρια- 2 κορίτσια). Μία ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ δυναμικότητας 17 κλινών (8 δίκλινοι θάλαμοι και ένας θάλαμος μόνωσης). Στη μονάδα θα νοσηλεύονται από κοινού τα παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά με σαφή διαχωρισμό τους από άποψη χωροθέτησης θαλάμων. Δηλαδή 4 δίκλινοι θάλαμοι του παθολογικού, 4 θάλαμοι του χειρουργικού τομέα και ένας θάλαμος μόνωσης. Μία ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ δυναμικότητας 4 κλινών (overnight unit). Ένα μικρό άσηπτο ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ με όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους. Μία μικρή ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ με ένα κλίβανο ατμού (που αποστειρώνει εργαλεία και ιματισμό). Η πρόπλυση των μπάνιων θα γίνεται σε μπάνιο υπερήχων. Ο ιματισμός του χειρουργείου για τον οποίο απαιτείται αποστείρωση, θα μεταφέρεται καθαρός από το Γ.Ν. Φιλιατών και στη συνέχεια θα περνάει από την μονάδα κεντρικής αποστείρωσης (που προβλέπεται σε μεγαλύτερες νοσηλευτικές μονάδες για λόγους ασφαλείας). Σε περίπτωση βλάβης του κλιβάνου, όλα τα προς αποστείρωση υλικά θα στέλνονται προσωρινά στην κεντρική αποστείρωση του Γ.Ν. Φιλιατών. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ, που θα περιλαμβάνουν ως εξοπλισμό τραυματιολογική ακτινοσκοπική μονάδα και δεύτερο ακτινολογικό συγκρότημα ή αξονικό τομογράφο και έναν υπερηχογράφο. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ που θα περιλαμβάνουν μικροβιολογικό, βιοχημικό και αιματολογικό τμήμα. Το αιματολογικό τμήμα θα περιλαμβάνει χώρο συντήρησης αίματος. Ένα μικρό ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Οι απαραίτητοι χώροι γραφείων για το διοικητικό προσωπικό, δηλαδή τα γραφεία που έχουν σχέση με το κοινό (γραφείο κίνησης ασθενών και ταμείο- λογιστήριο), γραφείο του Δ/ντή του Τ.Ε.Π., δύο γραφεία για το λοιπό διοικητικό προσωπικό και ένα γραφείο μηχανοργάνωσης. Ένα γραφείο για την Διευθύνουσα. Τέσσερις χώροι διανυκτέρευσης. Για έναν παθολόγο γιατρό, έναν χειρούργο, έναν μικροβιολόγο ή βιοχημικό των εργαστηρίων και για έναν υπεύθυνο του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος. Ένας χώρος διατήρησης και διανομής φαγητού (κουζίνα). Το φαγητό θα προμηθεύεται Σελίδα 3 από 5

4 από το Γ.Ν. Φιλιατών. Γενικά περιλαμβάνονται όλοι οι χώροι που προβλέπονται από το κτιριολογικό πρόγραμμα της μελέτης δημοπράτησης του έργου. Στην πράξη περιλαμβάνονται επίσης ο πλήρης εξοπλισμός, οι συνδέσεις με τα δίκτυα ΟΚΩ και η οδός πρόσβασης όπου θα διέλθουν και τα δίκτυα ακαθάρτων, ομβρίων, ύδρευσης και τηλεφώνου 6. Παραδοτέα πράξης: 3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) Α. 1ο υποέργο: κτίριο μ2 Β. 2ο υποέργο: Ιατρικός,ξενοδοχειακός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Γ. Συνδεση με δίκτυο μέσης τάσης ΔΕΗ Δ. Σύνδεση με δικτυα ύδρευσης - αποχέτευσης Ε. Οδός πρόσβασης 240 μ. 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται - αναβαθμίζονται Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού), αρ. κλινών. Αριθμός Αριθμός κλινών 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Άμεσες Δαπάνες Βάση Παραστατικων ΣΥΝΟΛΑ i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα 8,583, ,792, Σύνολο (1) 10,375, ,375, ,375, ,375, ,375, Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 10,375, Ευρώ 12. Το ποσό της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε.00 Ευρώ Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Γεωργακοπούλου - Μπάστα Δήμητρα Σελίδα 4 από 5

5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. (Φορέας Χρηματοδότησης) 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Εσωτερική διανομή: Όπως πίνακας αποδεκτών Σελίδα 5 από 5