AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Με ΕΑ Α και Πνευµατικό Κέντρο Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου Óåë. 3 Παραιτήθηκε το.σ. του ΑΣ Άνω Λιοσίων Αιχµές προς τον πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισµού για πιέσεις και υποδείξεις Óåë. 7 Σåë «Πράσινο φως» για τη σύνδεση σπιτιών µε την αποχέτευση στη Μαγούλα - Τη ευτέρα η επίσηµη ανακοίνωση από το ήµο προς τους ιδιοκτήτες να προσέλθουν στο ηµοτικό Κατάστηµα της Μαγούλας για τις απαραίτητες διαδικασίες. Παρέµβαση του ηµάρχου Φυλής. Μπουρα µη Απαλλαγή των οικονοµικά αδύναµων από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων Óåë. 16 Στη διαβούλευση σχετικά µε την προκαταρκτική προκήρυξη της Περιφέρειας Αθηνών Εξετάζει το Υπουργείο Οικονοµικών Óåë. 8 Στο «χορό» των αντιδράσεων κατά του Ειδικού τέλους µέσω της ΕΗ και ο ήµος Ελευσίνας Óåë. 5 Απέστειλε εξώδικη διαµαρτυρία προς τη διοίκηση της ΕΗ - «Μην κόβεται το ρεύµα πριν κριθεί η συνταγµατικότητα του νόµου από τα δικαστήρια», επισηµαίνεται στο Εξώδικο του ήµου Ελευσίνας Η έκθεση της Task Force για την Ελλάδα Φόροι έως 8 δισ. ευρώ µπορούν να εισπραχθούν, λέει η επιτροπή Ράιχενµπαχ Σåë. 16 Εµπλοκή στην κατασκευή δεύτερου ΧΥΤΑ στη Φυλή - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός Óåë. 9 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ Óåë ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 12 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟ

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Παρασκευή Καιρός: Αρχικά νεφώσεις και βαθµιαία αιθριος. Άνεµοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 µε 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 06 έως 13 βαθµούς κελσίου. Στα βόρεια 2 µε 3 βαθµούς χαµηλότερη. - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Παρασκευή Πλάτων, Πλάτωνας, Πλατωνία ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. «Πράσινο φως» για τη σύνδεση σπιτιών µε την αποχέτευση στη Μαγούλα - Τη ευτέρα η επίσηµη ανακοίνωση από το ήµο προς τους ιδιοκτήτες να προσέλθουν στο ηµοτικό Κατάστηµα της Μαγούλας για τις απαραίτητες διαδικασίες - Επί τάπητος τα έργα στην Ελευσίνα σε σύσκεψη µε όλους τους εµπλεκόµενους στο έργο φορείς, την επόµενη Τετάρτη στο ηµαρχείο Ελευσίνας Το «πράσινο φως» δόθηκε από την ΕΥ ΑΠ στο ήµο Ελευσίνας, προκειµένου να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη συνδέσεων οικιών µε το δίκτυο της α- ποχέτευσης στην περιοχή της Μαγούλας. Μάλιστα, τη ευτέρα αναµένεται να υπάρξει και η επίσηµη α- νακοίνωση από τον ήµο Ελευσίνας, µε την οποία θα καλούνται οι ιδιοκτήτες οικιών να προσέλθουν στο ηµοτικό κατάστηµα της ηµοτικής Κοινότητας Μαγούλας, να κάνουν τις απαραίτητες δηλώσεις έ- τσι ώστε οι κατοικίες τους να συνδεθούν µε το δίκτυο της αποχέτευσης. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλλουν και το κόστος σύνδεσης, το οποίο µε πρόσφατη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έχει καθοριστεί στα 450 ευρώ. Της Γ.Κ. Σε δίκτυ προστασίας, όχι φιλανθρωπίας αλλά κοινωνικής αλληλεγγύης προτρέπει η «ηµοτική Συµµαχία» µε ανακοίνωσή της, που υπογράφει ο δηµοτικός σύµβουλος Κώστας Βάβουλας. Για την αποφυγή της οικονοµικής εξόντωσης των λα κών στρωµάτων προτρέπει το δήµο Φυλής να µεριµνήσει, εφαρµόζοντας τον κατάλληλο σχεδιασµό µέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του σε συνεργασία µε τις τοπικές κοινότητες, εθελοντές από συλλόγους και φορείς που δρουν στην πόλη, καθώς και από µεµονωµένους δηµότες. Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνει συγκεκριµένες µεθόδους, αλλά και τρόπους εύρεσης οικονοµικών πόρων, τα οποία αναλύονται σε ανοιχτή του επιστολή προς τους δηµοτικούς συµβούλους Φυλής, η οποία έχει ως εξής: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αγαπητοί δηµοτικοί σύµβουλοι του ήµου Φυλής, Γνωρίζετε ότι η ελληνική κοινωνία και ειδικά στο δήµο µας που αποτελείται κύρια από φτωχά λα κά στρώµατα βρίσκεται σε οικονοµική εξόντωση. Η Υπενθυµίζεται, ότι ισχύει έκπτωση 20% σε περίπτωση εφ άπαξ καταβολής του ποσού (δηλαδή οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν 360 ευρώ), ενώ δίνεται και η δυνατότητα προκαταβολής 250 ευρώ και στη συνέχεια εξόφληση σε δυο διµηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ. Όπως τόνισε στο «Θριάσιο» ο αντιδήµαρχος Τεχνικών έργων του ήµου Ελευσίνας Παναγιώτης Λινάρδος, στην περιοχή της Μαγούλας, θα πραγµατοποιηθούν σε αυτή τη φάση 840 συνδέσεις. Επεσήµανε δε, ότι είναι µια διαδικασία που µπορεί να ξεκινήσει άµεσα µε τη διενέργεια αυτοψίας, από τη στιγµή που κάποιος ιδιοκτήτης συµπληρώσει την α- παραίτητη δήλωση µε τα στοιχεία διεύθυνσης της οικίας και καταβάλλει το κόστος σύνδεσης. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12 ίκτυ προστασίας προς τους οικονοµικά αδύναµους Ανοιχτή επιστολή του Κώστα Βάβουλα προς τους δηµοτικούς συµβούλους Φυλής κυβέρνηση, η τρόικα και η εργοδοσία έχουν εξαπολύσει πρωτοφανή επίθεση σε βάρος των εργαζοµένων, των ανέργων και των χαµηλοσυνταξιούχων. Τα εφαρµοζόµενα µέτρα λεηλατούν τα εισοδήµατα, τις συντάξεις, αυξάνουν την ανεργία, σπρώχνουν στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση τη πόλη µας. Όλοι επίσης γνωρίζετε ότι οι δηµότες µας εδώ και αρκετά χρόνια αδυνατούν να καλύψουν βασικές οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης (ενοίκια, σεισµοδάνεια, φόρους, κ.λ.π.). Γνωρίζετε επίσης πως οι απλοί εργαζόµενοι και τα κοινωνικά στρώµατα που προαναφέρθηκαν, τα συνήθη υποζύγια, καλούµαστε να πληρώσουµε δυσβάσταχτα χαράτσια µε τρόπο εξαναγκαστικό, αντιδηµοκρατικό και συνάµα αντισυνταγµατικό µέσω της.ε.η., του Φ.Π.Α. και της εφορίας. Αγαπητοί συνάδελφοι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουµε όλοι µας την υποχρέωση απέναντι στους δηµότες µας να τους προστατέψουµε από την ανάλγητη φοροεπιδροµή και για το λόγο αυτό πρέπει να προτάξουµε µια ασπίδα προστασίας για όλους αυτούς που υφίστανται τις συνέπειες του µνηµονίου. Η πρόταση της ηµοτικής Συµµαχίας είναι να προσπαθήσουµε να συνέχεια στη σελ. 6

3 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 Με ΕΑ Α και Πνευµατικό Κέντρο Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου Με θέµατα στα ο- ποία κυριαρχεί η ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ή- µου Ασπροπύργου (.Ε.Α..Α) και το Πνευµατικό Κέντρο συνεδριάζει σή- µερα στις 12µµ το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου. Ορθή επανάληψη προηγούµενων αποφάσεων και αναµόρφωση προ πολογισµού σε ό,τι αφορά το Πνευµατικό Κέντρο και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της ΕΑ Α και την καταβολή της 1ης δόσης της περαίωσης του Ν. 3888/2010 στη ΟΥ Ελευσίνας είναι 5 από τα συνολικά 13 θέµατα, που θα συζητηθούν. Σε ό,τι α- φορά τη ΕΑ Α, τα χρέη της, ύψους 2,5 εκ. ευρώ µεταφέρονται στο δήµο, θέµα το οποίο αναµένεται να προκαλέσει έντονη συζήτηση στη σηµερινή συνεδρίαση. Αναλυτικά, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: Θέµα 1ο : Λήψη απόφασης για την καταβολή ποσού που αφορά την 1η δόση της περαίωσης του Ν. 3888/2010 της.ε.α..α. στη.ο.υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της.ε.α..α σύµφωνα µε την υπ αρίθµ. 559/2010 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Κ.Ε..Α. κος Καραµπούλας Αντώνιος. Θέµα 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ». Εισηγητής : Ο ιευθυντής Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κος. Χονδροκούκης Παναγιώτης. Θέµα 4ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ». Εισηγητής : Ο ιευθυντής Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κος. Χονδροκούκης Παναγιώτης. Θέµα 5ο : Παρακράτηση από τα αποδιδόµενα ηµοτικά Τέλη λόγω επέκτασης ηµοτικού Φωτισµού στην περιοχή Νέα Ζωή του ήµου Ασπροπύργου. Εισηγητής : Ο ιευθυντής Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κος. Χονδροκούκης Παναγιώτης. Θέµα 6ο : Ορισµός γραµµατέα για την Επιτροπή ιεξαγωγής δηµοπρασιών και ανάθεσης έργων για το έτος Εισηγητής : Ο ιευθυντής Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κος. Χονδροκούκης Παναγιώτης. Θέµα 7ο : ιαγραφή του ΑΧΚ 12ΧΚ 54/2010 ποσού 879,14 ευρώ για ηµοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισµού για το έτος Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 8ο : ιαγραφή ποσού ,17 ευρώ και επαναβεβαίωση για την εισφορά σε χρήµα για τα ακίνητα της κας Καλλιέρη Βεντούρα Ευαγγελίας στο σχέδιο πόλης στα Νεόκτιστα βάσει της υπ αρίθµ. 199/ Απόφαση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση ιάθεσης Πίστωσης ποσού 1.670,00 ευρώ για την: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ». ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 Ελευσίνα Θεοφυλακτίδη Άννα- Ερµου Σάββατο:Ζαχαρίου Σεβαστή -Εθν. Αντιστ Κυριακή:Μανγκάνι Β. - Παγκάλου Ασπρόπυργος Παπαχριστόπουλος Χρ - Περικλέους Σάββατο:Καµπόλης Γεώργιος- Ειρήνης Κυριακή: Λιόση Ιωάννα-Σαλαµίνος Μάνδρα Αθανασοπούλου Χρ.- Εργ. Κατοικίες Σάββατο: Ασηµάκης Γρ.- Νικ. Ρόκα Κυριακή:Ρόκκας ηµ.-εργ. Κατοικίες Άνω Λιόσια Κ. Ζαλαβρά- Φυλής Σάββατο: Β. Γεωργούλη - Π. Γρηγορούσης Κυριακή:Σ. Μοσχογιάννη - ηµαρχείου ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4 Το Σύστηµα Προειδοποίησης και ιαχείρισης Πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής επελέγη από το πρόγραµµα EFFMIS (Παρακολούθηση Ευρωπα κών ασικών Πυρκαγιών µέσω Πληροφοριακών Συστηµάτων), ως υπόδειγµα, προκειµένου να ενηµερωθούν γύρω από αυτό ειδικοί επιστήµονες. Χθες, κλιµάκιο επιστηµόνων που απαρτιζόταν από καθηγητές των Πανεπιστηµίων υτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστηµίου Σαπιέντσα της Ρώµης, του Εκτελεστικού ασικού Πρακτορείου της Βουλγαρίας, του Περιφερειακού Κέντρου Καινοτοµίας της Λιθουανίας, υπό το συντονισµό καθηγητών του Πανεπιστήµιου της Πάτρας και σε συνεργασία µε την Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής Σταυρούλα ήµου, επισκέφτηκαν το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε..Α. Ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Θεοχάτης Σκαπέρας και εξειδικευµένοι υπηρεσιακοί παράγοντες, παρουσίασαν στους προσκεκληµένους την πλήρη λειτουργία του συστήµατος και απάντησαν στις απορίες και τους προβληµατισµούς τους. Μετά το τέλος της παρουσίασης η Αντιπεριφερειάρχης πρότεινε στους προσκεκληµένους επιστήµονες να αδράξουν την ευκαιρία και ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης το σύστηµα πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και για το λόγο αυτό οργάνωσε σε συνεργασία µε την Έφορο Αρχαιοτήτων Ελευσίνας κ. Καλλιόπη Παπαγγελή ειδική ξενάγηση.

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Προοδευτικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μάνδρας «ΤΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ» και το περιοδικό «ΑΥΤΟΝΟΗ» σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης εκδοθέντων περιοδικών, φωτογραφιών και αρχειακού υλικού του συλλόγου την Κυριακή 27/11/2011 και ώρα 11:30 πµ στο ηµαρχείο Μάνδρας. Η ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 27/11 έως 4/12 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νικόλαος Χατζηµήτρος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµαρχος Αχαρνών Καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων της Πολεοδοµικής Ενότητας ΒΙΠΑ (Λεωφόρος Τατο ου Λεωφόρος Καρα- µανλή), να λάβουν γνώση των κτηµατογραφικών διαγραµ- µάτων που βρίσκονται αναρτηµένα στον ήµο Αχαρνών. Η Ανάρτηση θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση του παρόντος. Στο διάστηµα αυτό, οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες µπορούν να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους και δηλώσεις ιδιοκτησίας µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Νόµο. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΑΜΟΣ Ο ULYANCHENKO LEONID TOY IVAN KAI THΣ ΑΝΤΟΝΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟLAEVNA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ Η POPOVA NINA TOY SERGEY KAI THΣ ΑΝΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΒΑΝΟVNA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΣΗΝ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 10ο : 8η Αναµόρφωση Προ πολογισµού ήµου Ασπροπύργου. Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 11ο : Ορθή επανάληψη της υπ αρίθµ. 50/2011 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου. Εισηγητής : Η Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου κα Τσίγκου Αι- µιλία. Θέµα 12ο : Ορθή επανάληψη της υπ αρίθµ. 77/2011 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου. Εισηγητής : Η Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου κα Τσίγκου Αι- µιλία. Θέµα 13ο : Αναµόρφωση Προ πολογισµού Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου. Εισηγητής : Η Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου κα Τσίγκου Αι- µιλία. Θέµα 14ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Στα 20,104 δισ. ευρώ το έλλειµµα του κρατικού προ πολογισµού Στα 20,104 δισ. ευρώ δια- µορφώθηκε το έλλειµµα του κρατικού προ πολογισµού το δεκάµηνο Ιανουάριος - Οκτώβριος 2011 σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προ πολογισµού που δόθηκαν στη δηµοσιότητα. Ο νέος στόχος (µε βάση το προσχέδιο του προ πολογισµού του 2012) για το έλλειµµα του δεκαµήνου προέβλεπε ότι θα διαµορφωθεί στα 20,362 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι το έλλειµµα ανέρχονταν σε 18,081 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονο- µικών τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προ πολογισµού (Τακτικός και Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων) είναι µειωµένα έναντι του νέου στόχου κατά 1,103 δισ ε- υρώ ενώ οι συνολικές δαπάνες παρουσιάζονται µειωµένες κατά 1,360 δισ ευρώ. Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προ πολογισµού ανήλθαν σε 39,230 δισ. ευρώ και εµφανίζονται µειωµένα κατά 4,1% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος του Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται σύµφωνα µε το υπουργείο κυρίως στη µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προ πολογισµού, ύφεση, στις µειωµένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνο κότερης φορολόγησης και της µείωσης των εισοδηµάτων, στις καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, στη µετάθεση, λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες είσπραξης ορισµένων εσόδων από την εκχώρηση αδειών και δικαιωµάτων του ηµοσίου στο αποµένον δίµηνο του έτους και τέλος, στις αυξηµένες επιστροφές φόρων λόγω συµψηφισµού εκκρεµοτήτων παρελθόντων ετών. Το υπουργείο Οικονοµικών εκτιµά ότι η υστέρηση των εσόδων θα αντιµετωπισθεί στο τελευταίο δίµηνο του έ- τους µε την απόδοση των φορολογικών ρυθµίσεων που περιέχονται στους εφαρµοστικούς νόµους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Σε ό,τι αφορά τα έσοδα του Π Ε είναι αυξηµένα κατά 38,1% ή κατά 521 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε το δεκάµηνο του Οι δαπάνες του τακτικού προ πολογισµού είναι α- υξηµένες κατά 3,121 δισ. ευρώ ή 5,7% έναντι του H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: - στις αυξηµένες δαπάνες για τόκους κατά 2,483 δισ. ευρώ ή 19,5% σε σχέση µε το αντίστοιχο δεκάµηνο του στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 2,4% ή 970 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε την αντίστοιχη περίοδο του Αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ε- πιχορηγήσεων για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2,767 δισ. ευρώ σε σχέση µε το 2010 που υπερέβη την µείωση κατά 1,796 δισ. ευρώ των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών. Βασικοί αποδέκτες των αυξηµένων επιχορηγήσεων ήταν: - Τα Ασφαλιστικά Ταµεία κατά 1,838 δισ. ευρώ. (κυρίως ο ΟΓΑ κατά 380 εκατ. ευρώ και το ΙΚΑ κατά 1,348 δισ. ευρώ.) εξαιτίας της µείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές. - Ο ΟΑΕ για την καταβολή επιδοµάτων ανεργίας κατά 313 εκατ. ευρώ. - Τα νοσοκοµεία κατά 794 εκατ. ευρώ (700 εκατ. ευρώ για την πληρωµή προµηθειών του έτους 2011 και 94 ε- κατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προµήθειες παρελθόντων ετών). Οι δαπάνες του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων παρουσιάζουν µείωση κατά 37,4% ή 2,260 δισ. ευρώ. Προσάραξη πλοίου ανοικτά τηςύδρας Είχε αποπλεύσει από το λιµάνι της Ελευσίνας µε προορισµό την Αλγερία Ενηµερώθηκε, το βράδυ της Τετάρτης, η Λιµενική Αρχή Ύδρας από το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και ιάσωσης, ότι στα νότια της νήσου «ΟΚΟΥ» και δυτικά της Ύδρας, έχει προσαράξει φορτηγό πλοίο. Άµεσα απέπλευσε από το λιµάνι της Ύδρας το Ε/Γ - Τ/Ρ «ΡΙΤΣΑ» Ν.Υ. 987 µε επιβαίνοντες προσωπικό της οικείας Λιµενικής Αρχής, οι οποίοι φτάνοντας στην ανωτέρω περιοχή διαπίστωσαν την προσάραξη σε αβαθή του M/V «FGM COMMANDER» σηµαίας Παναµά µε 18 αλλοδαπούς πλήρωµα, όλοι καλά στην Υγεία τους. Το πλοίο είχε αποπλεύσει στις 14/11/2011 από το λιµάνι της Ελευσίνας µε προορισµό την Αλγερία, έµφορτο µε τόνους σιδηρόβεργες. Από την προσάραξη δεν παρατηρήθηκε ρύπανση, ενώ κατά δήλωση του πλοιάρχου δεν υπάρχει εισροή υδάτων στο πλοίο.

5 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Εµπλοκή στην κατασκευή δεύτερου ΧΥΤΑ στη Φυλή - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός Το έργο της κατασκευής του δεύτερου ΧΥΤΑ στο δήµο Φυλής κινδυνεύει να µην ολοκληρωθεί και να χαθούν κονδύλια της Ευρωπα κής Ένωσης, αποκάλυψε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός στην Ηµερίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη ιαχείριση απορριµµάτων, παρουσιάζοντας λεπτοµερή στοιχεία. Σύµφωνα µε τον Περιφερειάρχη υπέρογκα ποσά για εκτάσεις, οι οποίες προορίζονταν για την κατασκευή της Α' φάσης του δεύτερου ΧΥΤΑ υτικής Αττικής, στη θέση Σκαλιστήρι, του δήµου Φυλής, έργο ιδιαιτέρως σηµαντικό για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική, καλείται να πληρώσει το δηµόσιο, διά µέσου της περιφέρειας Αττικής. Πρόσθεσε δε ότι «εγείρονται ερωτηµατικά για το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει ως σήµερα η αιρετή Περιφέρεια Αττικής, δεν ασκήθηκε (κατά της δικαστικής απόφασης, η ο- ποία προβλέπει την απαλλοτρίωση µε τιµές που φθάνουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο) αίτηση για προσδιορισµό οριστικής τιµής µονάδος από το ηµόσιο, ώστε αυτό να προστατεύσει τα συµφέροντά του. Αντιθέτως, έχουν ασκηθεί αιτήσεις προσδιορισµού οριστικής τιµής µονάδος από τους ιδιώτες, φερόµενους ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων, µε σκοπό να επιδικαστεί και πρόσθετη α- ποζηµίωση σε αυτούς». Για το λόγο αυτό και µε στόχο τη διαφύλαξη του δηµόσιου συµφέροντος, ο περιφερειάρχης Αττικής αφού ενηµέρωσε, προχθές, προφορικά τους υπουργούς Μιχάλη Χρυσοχο δη, Τάσο Γιαννίτση και Γιώργο Παπακωνσταντίνου, επισηµαίνοντας το επείγον του θέµατος και τους α- πέστειλε επιστολές, όπως επίσης και στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής: Για την απαλλοτρίωση της έκτασης προβλέφθηκε ποσό 2,1 εκατοµ- µυρίων ευρώ, το οποίο θα καλυπτόταν κυρίως από το Τα- µείο Συνοχής της Ευρωπα κής Ένωσης. Έτσι το 2008, µε την υπ' αριθµόν 5364/2008 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της τότε Περιφέρειας Αττικής, κηρύχθηκε απαλλοτριωτέα περιοχή στη Φυλή Αττικής για την κατασκευή ΧΥΤΑ. Το παραπάνω ποσό εκτιµάτο ότι θα κάλυπτε την απαιτούµενη αποζηµίωση για την απαλλοτρίωση της συνολικής έκτασης των 128,72 στρεµµάτων, η οποία βρίσκεται σε υποβαθµισµένη περιοχή εναπόθεσης σκουπιδιών και έχει, για το λόγο αυτό, χαµηλή αξία. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, όµως, µε απόφασή του, προσδιόρισε ως προσωρινή τιµή µονάδος για 18 µόνον στρέµµατα, από τις υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησίες, το ποσό των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η Κτηµατική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών είχε εκτιµήσει ότι η αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβεί τα 15,75 ευρώ, ανά τετραγωνικό µέτρο, στα συγκεκριµένα τεµάχια. Αποτέλεσµα της απόφασης είναι ότι το ηµόσιο καλείται, διά της Περιφέρειας Αττικής, να πληρώσει ως α- ποζηµίωση για την εν λόγω απαλλοτρίωση των 18 στρεµ- µάτων, το ποσό των 3,8 εκατοµµυρίων ευρώ. Και αυτό µόλις για ένα µικρό τµήµα των εκτάσεων που πρέπει να α- παλλοτριωθούν. Σηµειώνεται, τέλος, ότι η µη καταβολή έως χθες, 15 Νοεµβρίου 2011, του ποσού που επιδίκασε το Μονοµελές Πρωτοδικείο (3,8 εκατοµµύρια ευρώ) έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ως προς τα 18 στρέµµατα. Εκτός εργασιακής εφεδρείας οι πυροσβέστες Εξαιρείται από τις διατάξεις του νόµου για την εργασιακή εφεδρεία και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος, υπογραµµίζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του Κ.Κ.Ε., Θανάση Παφίλη, Ιωάννη Ζιώγα, Νίκου Καραθανασόπουλου, ιαµάντως Μανωλάκου, Γιώργου Μαυρίκου και Αντώνη Σκυλλάκου για την εργασιακή εφεδρεία και τη στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Ο κ. Παπουτσής διευκρινίζει ότι, προκειµένου να αποκατασταθεί εργασιακά ένας µεγάλος αριθµός εποχικών πυροσβεστών και, παράλληλα, να ενδυναµωθεί η επιχειρησιακή ετοιµότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος, µε την αξιοποίηση ενός ήδη έµπειρου δυναµικού στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, εκδόθηκε τον περασµένο Ιούλιο υπουργική απόφαση για τη διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και µε απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την πρόσληψη πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. «Με την ανωτέρω ρύθµιση, η κυβέρνηση, κατά τη διαδικασία κατάρτισης των συγκεκριµένων διατάξεων, εξάντλησε κάθε περιθώριο προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατότητα συµµετοχής στον σχετικό διαγωνισµό, όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ως αναγνώριση της προσφοράς τους και προς ικανοποίηση των πράγµατι δίκαιων αιτηµάτων τους» αναφέρει ο κ. Παπουτσής και ενηµερώνει ότι ο διαγωνισµός βρίσκεται σε εξέλιξη. Γράφει ο Λάττας Μας είπαν µικροτσούτσουνους στα βάθη της ΕΥΡΩΠΗΣ, τα καλοκαίρια στα νησιά, µας στέλνουν τις γυναίκες τους, και γίνεται της ΠΟΠΗΣ. ΕΜΕΙΣ κάνωµε ΕΡΩΤΑ χωρίς αυγά να φάµε, ούτε µπιλιέτο στέλνωµε στην κούκλα που αγαπάµε. ΑΜΑ θαρθη η ώρα αυτή, και νοιώσουµε καούρα, βούρα απάνω στον πατσά, βούρα και πάλι βούρα. ΑΝ ξέρατε πως ζούµε εµείς, οι ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΙ, σας λέγω από τη σύζυγο, θακωβαν το κεφάλι. ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΚΡΟΤΣΟΥΤΣΟΥΝΟΙ; είσαστε στα καλά σας; λέω καθίστε ήσυχοι, θα βρείτε τον µπελά σας, ΚΙ ο γάιδαρος φηµίζεται του είναι και µεγάλη όµως αυτός είναι κουτός, ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Ανοικτό το ενδεχόµενο παράτασης για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων Ανοιχτό είναι το ενδεχόµενο να παραταθεί η προθεσµία για την υποβολή των δηλώσεων τακτοποίησης των αυθαιρέτων, η οποία κανονικά λήγει στο τέλος του µήνα. Ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γ. Παπακωνσταντίνου, δήλωσε πως το υπουργείο παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση την ανταπόκριση του κόσµου και θα κρίνει αν υπάρχει ανάγκη παράτασης µέσα στις επόµενες µέρες. Ο υπουργός εκτίµησε πως οι πολίτες ανταποκρίνονται στη ρύθµιση παρά το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον και ανακοίνωσε πως τις επόµενες µέρες θα ξεκινήσει ενηµερωτική καµπάνια στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Εγγραφές Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, µέχρι τις 14 Νοεµβρίου 2011 είχαν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα αιτήσεις τακτοποίησης και έχουν εισπραχθεί περί τα 20 εκατοµµύρια ευρώ από τις τράπεζες. Από το σύνολο των παραπάνω περιπτώσεων, οι είναι υπό επεξεργασία, για τις έχουν πληρωθεί το παράβολα και οι πρώτες δόσεις του προστίµου, ενώ σε περιπτώσεις έχει περαιωθεί η διαδικασία. Ο ΜΙΚΡΟΤΣΟΥΤΣΟΥΝΟΣ γιατί τόνε φορτώνουνε, και ζει µέσα στο χαλί. ΤΑ ακριβά τ αρώµατα, µες τα µικρά µπουκάλια, πωλούνται εις την αγορά, µε δίχως παρακάλια. ΓΙΑ να πειστούν οι φίλοι µας, γύρω από το σέξι, αποβραδίς αρχίζουµε, ως το πρωί στις έξη. ΡΕ κακοµοίρη ΓΕΡΜΑΝΕ, ΚΑΙ ΓΑΛΛΕ ΑΦΕΛΗ, για ρωτά τη γυναίκα σου, µας θέλει και πολύ. ΕΜΕΙΣ πάντα το θηλυκό, το έχουµε χορτάτο δεν περιµένουµε ναρθη, Τετάρτη ή Σαββάτο Τ ΑΚΟΥΣΕΣ ΒΛΑΚΑ

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 Αλλαγή ηµεροµηνίας σε προγραµµατισµένη εκδήλωση Σας ενηµερώνουµε ότι η προγραµµατισµένη εκδήλωση µε θέµα «ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ», µε οµιλητές τους ΑΛΕΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗ, ΕΝ θα πραγµατοποιηθεί την την Κυριακή 20 Νοέµβριου, αλλά ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ικαιώνονται οι πολυετείς παρεµβάσεις του Βασίλη Οικονόµου για τους υγροβιότοπους της Αττικής Ο χρόνος της άδειας µητρότητας υπολογίζεται ως χρόνος ασφάλισης και για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ Μετά από παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη Εργαζόµενες µητέρες α- πευθύνθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη όταν το ΙΚΑ αρνήθηκε να α- νανεώσει το βιβλιάριο υγείας τους και να τους χορηγήσει ε- πιδόµατα µητρότητας και ασθένειας. Οι εργαζόµενες επεσήµαναν ότι το ΙΚΑ εσφαλµένα δεν υπολόγισε τον χρόνο κατά τον οποίο τελούσαν σε ειδική άδεια προστασίας µητρότητας, ως χρόνο ασφάλισης για τον κλάδο ασθένειας και µετά από παρέµβαση της ανεξάρτητης αρχής δικαιώθηκαν. Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στη γενική γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επισηµαίνοντας τα εξής: - Αποτελεί άµεση διάκριση λόγω φύλου η µη πρόσβαση ασφαλισµένων σε παροχές ασθενείας, λόγω µη υπολογισµού ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου, κατά τον οποίο οι ασφαλισµένες έκαναν χρήση του δικαιώµατος στην ειδική άδεια/παροχή προστασίας µητρότητας. Η διάκριση αυτή απαγορεύεται από την ελληνική και την ευρωπα κή νοµοθεσία για την προστασία της µητρότητας και έρχεται σε αντίθεση µε τις αποφάσεις του ικαστηρίου της Ευρωπα κής Ένωσης. - Με την απώλεια ασφαλιστικών δικαιωµάτων, λόγω της άσκησης του δικαιώµατος της ειδικής άδειας/παροχής προστασίας µητρότητας, υπονοµεύεται ουσιαστικά ο σκοπός του νόµου που είναι η προστασία της µητρότητας και η ενίσχυση της οικογένειας, ενώ ο αποκλεισµός αυτός χαρακτηρίστηκε "επαχθής" για τις εργαζόµενες µητέρες. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης για τον κλάδο ασθένειας και κατά τη διάρκεια χρήσης της ειδικής εξάµηνης άδειας/παροχής προστασίας µητρότητας. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανταποκρίθηκε θετικά, µε νοµοθετική ρύθµιση (άρθρο 36, παρ.3 του νόµου 3996/2011), σύµφωνα µε την ο- ποία ο χρόνος που διανύεται κατά τη διάρκεια της ε- ξάµηνης ειδικής άδειας προστασίας της µητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης -πέρα από τον κλάδο κύριας σύνταξης- και για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, καθώς και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Η διάταξη προβλέπει ακόµα ότι η προβλεπόµενη εισφορά εργοδότη βαρύνει τον ΟΑΕ και καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού, παρακράτησης και απόδοσης της εισφοράς της ασφαλισµένης. Έστω και µε µεγάλη καθυστέρηση φαίνεται ότι ε- πιτέλους προωθούνται αποτελεσµατικές πολιτικές για τους υγροβιότοπους της Αττικής. Η Λιµνοθάλασσα Σκάλας Ωρωπού και η εκβολή του Ασωπού, η Λίµνη Μαραθώνα, το Έλος Σχινιά, η Λίµνη Κουµουνδούρου στον Ασπρόπυργο, το Έλος Λούτσας, το Ρέµα Ραφήνας, η Λιµνοθάλασσα Ψάθας στα Μέγαρα, το Βουρκάρι στα Μέγαρα, ο Υγροβιότοπος Πάχης στα Μέγαρα και οι Αλυκές στην Ανάβυσσο, επιτέλους φαίνεται να οριοθετούνται και να εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας από το κράτος µετά και από τις επανειληµµένες παρεµβάσεις στην Βουλή ήδη από το Οφείλουµε από την µεριά µας να δώσουµε συγχαρητήρια στους ενεργούς πολίτες του Ωρωπού, του Μαραθώνα, του Ασπροπύργου, της Ραφήνας, των Μεγάρων και της Αντιπαράθεση εκδηλώθηκε µεταξύ της ΟΛΜΕ και του Περιφερειακού ιευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής Γιώργου Κουµέντου, ο οποίος αποφάσισε να γίνει α- ναπλήρωση µαθηµάτων, χθες ανήµερα του 38ου εορτασµού του Πολυτεχνείου, σε σχολεία που τελούσαν υπό κατάληψη. Η ΟΛΜΕ µε ανακοίνωσή της τόνισε ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν θα δεχθεί να α- µαυρώσει τη µνήµη του Πολυτεχνείου, κάνοντας µάθηµα. Κάλεσε επίσης το Υπουργείο Παιδείας να παύσει τον Περιφερειακό ιευθυντή από τα καθήκοντά του, καθώς τον θεωρεί ακατάλληλο για αυτή τη θέση. Αναβύσσου, καθώς ο δικός τους αγώνας κυρίως δικαιώνεται µε αυτή την πολύ θετική εξέλιξη. Η προστασία των υγροβιότοπων και γενικά του περιβάλλοντος απαιτεί πρωτίστως την κοινωνική συναίνεση η οποία διασφαλίζεται µόνο όταν οι όποιες παρεµβάσεις γίνονται µε το κριτήριο της δικαιοσύνης, χωρίς ακρότητες και υπερβολές από καµία πλευρά που προσεγγίζει το θέµα. Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής (Ελεύθεροι Πολίτες), Βασίλης Οικονόµου, εκφράζει την ικανοποίηση του για την θετική εξέλιξη της εισήγησης στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αττικής για την οριοθέτηση των υγροβιότοπων της Αττικής και δηλώνει ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την διαβούλευση του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αττικής και να παρεµβαίνει για την βελτίωσή του και για την ορθή εφαρµογή του µε γνώµονα πάντα το συµφέρον των πολιτών. Μαθήµατα χθες σε όσα σχολεία τελούσαν υπό κατάληψη συνέχεια απο σελ. 2 δηµιουργήσουµε ένα δίκτυ προστασίας, όχι φιλανθρωπίας αλλά κοινωνικής αλληλεγγύης. Προς αυτή τη κατεύθυνση προτείνουµε να υπάρξει κεντρικός σχεδιασµός από τη κοινωνική υπηρεσία του ήµου που θα αφορά: 1) Ιατρική περίθαλψη στους ανασφάλιστους δηµότες από τις ήδη υπάρχουσες υποδοµές και µε τη δηµιουργία δηµοτικών ιατρείων. 2) Κοινωνικό φαρµακείο για ανέργους, απόρους και ανασφάλιστους δηµότες και τις οικογένειες τους. 3) Κοινωνικό παντοπωλείο µε βασικά είδη διατροφής σε συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις ευαίσθητες στα θέµατα διατροφής, ειδικών παιδιών. 4) ιοργάνωση καθηµερινού συσσιτίου για τους πιστοποιηµένα άπορους δηµότες, τα οποία θα προετοιµάζονται από υπηρεσίες του δήµου (παιδικοί σταθ- µοί) και θα προσφέρονται σε υπάρχουσες εγκαταστά σεις (ΚΑΠΗ). Όλα τα παραπάνω µπορούν να γίνουν χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση του προ πολογισµού του δήµου µε πόρους που θα προκύψουν από: 1) ιακοπή εκδηλώσεων, γιορτών και πανηγυριών. 2)Προσφορά από όλους τους δηµοτικούς συµβούλους, αντιδηµάρχους, προέδρους και.σ. νοµικών προσώπων, προέδρων τοπικών συµβουλίων, προέδρων δηµοτικών επιχειρήσεων, των αµοιβών και αποζηµιώσεών τους για τις παραστάσεις τους. 3)Προσφορές ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ο σχεδιασµός αυτός θα πρέπει να γίνει από την κοινωνική υπηρεσία σε συνεργασία µε τις τοπικές κοινότητες και εθελοντές από συλλόγους και φορείς που δρουν στην πόλη µας καθώς και από µεµονωµένους δηµότες. Για την ηµοτική Συµµαχία Ο συντάξας δηµοτικός σύµβουλος Κώστας Βάβουλας

7 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Αποτελέσµατα εκλογών για το Σύλλογο Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής Σήµερα η σύσταση του ιοικητικού Συµβουλίου Εργαζόµενε, Συνταξιούχε, Άνεργε, Νέε, Τον Νοέµβριο του 1973 η φοιτητική νεολαία µαζί µε το εργατικό κίνηµα της πατρίδας µας µε το σύνθηµα «ΨΩΜΙ - ΠΑΙ ΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» διεκδίκησαν και κέρδισαν αφενός το δικαίωµα στη ζωή και αφετέρου την ελευθερία από την δικτατορία των συνταγµαταρχών. Μετά από 38 χρόνια, η ελευθερία, µαζί µε τις δηµοκρατικές κατακτήσεις αµφισβητούνται και πάλι από ένα διεθνές οικονοµικό κατεστηµένο, που µαζί µε την πλήρη συναίνεση της Ελληνικής κυβέρνησης κρατούν την χώρα αλυσοδεµένη σε µια ιδιότυπη οµηρία που θέλει να βυθίσει την εργατική τάξη και τον λαό της πατρίδας µας στην πείνα την φτώχεια και την αµάθεια. Εργαζόµενε, Συνταξιούχε, Άνεργε, Νέε, τώρα τον Νοέµβριο του 2011 όσο ποτέ άλλοτε επιβάλλεται να ξαναδιεκδικήσουµε ως εργατική τάξη το αυτονόητο που είναι το δικαίωµα στην ζωή και την ποιότητά της. Ένα δικαίωµα που η οικονοµική κρίση το στερεί από την ελληνική οικογένεια. Ένα δικαίωµα που σήµερα υπονοµεύεται από τη παγκοσµιοποιηµένη προσπάθεια της εµπορευµατοποίησης των πάντων. ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ και είναι σηµείο έµπνευσης και έναρξης για τους σηµερινούς αγώνες της εργατικής τάξης, για δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία και για το αναφαίρετο δικαίωµα της εργασίας για όλους. Για την ιοίκηση Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓ.ΛΙΓΓΟΣ Την Τρίτη πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του 1ου ηµοτικού Ζεφυρίου η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου - Φυλής. Μετά τη λήξη της συνέλευσης πραγµατοποιήθηκε ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου 9µελούς ιοικητικού Συµβουλίου, η σύσταση του οποίου θα καθοριστεί σήµερα Παρασκευή. Να σηµειώσουµε ότι από τα αποτελέσµατα των εκλογών, που ακολουθούν, λείπει η παράταξη της ΠΑΣΚ, γιατί επέλεξε να µην έχει υποψηφίους. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα (στην παρένθεση τα περσινά αποτελέσµατα) έχουν ως εξής: Συγκεκριµένα: ΑΚΕ - 1.Αξής Στέλιος: 12, 2. Ασλάνης Γεώργιος: 18, 3.Μπουτάκη Ελένη: 18, 3. Θεοδοσοπούλου Βάνα: 7, 4.Ραµµογιαννόπουλος Αθανάσιος: 12 5.Σύρµα Κωνσταντίνα: 25, 7.Ταβουλάρη Άννα Μαρία:17 ΕΣΑΚ- ΕΕ- 1.Ζαπάντης Νικόλαος: 19, 2.Σταυροπoύλου ήµητρα: 12, 3. Μαρούκα Ελένη: Καψοκαβάδης Αλέξανδρος: 12, 5. Σωτηρίου Νατάσα: 15 ΠΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - 1. Αλεφαντινού Βασιλική (Βάλια): 45, 2. ούκα Ευαγγελία: 92, 3. Ιωαννίδου Αντιγόνη: 38, 4. Καλαρχάκη Βασιλεία: Μανουσαρίδου Παρασκευή (Βούλα): 34, 6. Μαρούτας Γιάννης: 83, 7. Σµύρη Κωνσταντίνα: ιαµαντή Σταµατίνα (Τιτίνα): 38, 9. Κατσιώλη Αγγελική : 49, 10. Ντόντορου Αλεξάνδρα: Μπίσσια Σταυρούλα: 30, 12. Νταβλούρου Ιωάννα: 29, 13. Τασιόπουλος Γιώργος: 71 ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κακαλιά Ελένη Γ. Κρυστάλλη Παραιτήθηκε το.σ. του ΑΣ Άνω Λιοσίων Αιχµές προς τον πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισµού για πιέσεις και υποδείξεις Της Γεωργίας Κρυστάλλη Την παραίτησή του ανακοίνωσε µόλις πριν από λίγες ηµέρες το.σ του.α.σ. Άνω Λιοσίων, αφήνοντας αιχµές προς τον πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισµού του δήµου κ. Κ. Σκα- µαντζούρα για πιέσεις και υποδείξεις, που τους ώθησαν σε αυτό το αποτέλεσµα. Στην ανακοίνωσή του αυτή, το.σ. παραθέτει την κατηγορία στην οποία βρίσκεται η κάθε οµάδα κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και κλείνει, δηλώνοντας την πρόθεσή του να προσφέρει, «αρκεί η νέα διοίκηση να συνεχίσει στα υψηλά στάνταρ και ιδεώδη της οµάδας». Ενήµερος ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισµού για τις εξελίξεις Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το Γενικό Γραµµατέα του.σ. ηµήτρη Οικονόµου υπήρχε εξαιρετική οικονοµική δυστοκία από τον Αθλητικό Οργανισµό προς το ΑΣ ό- λο το προηγούµενο διάστηµα, µε αποτέλεσµα συγκεκρι- µένα µέλη του.σ. να αναγκάζονται να συνεισφέρουν σε εθελοντικό επίπεδο, ενώ ήταν δυσχερής η οποιαδήποτε απόπειρα επικοινωνίας µε τον πρόεδρο κ. Σκαµαντζούρα. Σε επαφή µας µε τον τελευταίο χθες το µεσηµέρι, ανέφερε ότι δε γνωρίζει το θέµα και ότι όδευε προς συνάντηση µε το.σ. τη συγκεκριµένη στιγµή, κάτι που όµως δεν επιβεβαιώθηκε από τον παραιτηθέντα Γενικό Γραµµατέα του.σ. κ. Οικονόµου. Ο κ. Οικονόµου, αντιθέτως, µας ενηµέρωσε ότι η εν λόγω συνάντηση είχε λάβει χώρα ήδη από την περασµένη ευτέρα και ότι ο πρόεδρος του Α.Ο. είναι από τότε ενήµερος για την παραίτηση. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του παραιτηθέντος.σ. έχει ως εξής: Ανακοίνωση Θα θέλαµε να ενηµερώσουµε τους συµπολίτες του δή- µου µας, ότι κατόπιν των πιέσεων και υποδείξεων του πρόεδρου του αθλητικού οργανισµού του δήµου µας, το.σ του.α.σ. Άνω Λιοσίων α- ναγκάζεται να παραιτηθεί και να υποβάλει τις παραιτήσεις του στον πρόεδρο του αθλητικού οργανισµού. Επιθυµούµε να γνωστοποιήσουµε ότι κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, - Η Γυναικεία οµάδα βρίσκεται στην 6η θέση της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, - Η οµάδα Νεανίδων βρίσκεται στην 1η θέση της Α Κατηγορίας Νεανίδων, Η οµάδα Κορασίδων βρίσκεται στην 1η θέση της Α Κατηγορίας Κορασίδων, Η οµάδα παίρνει µέρος σε κάθε αγωνιστική δραστηριότητα της Ε.Σ.Κ.Α. µε 2 αγωνιστικά τµήµατα σε κάθε κατηγορία (Νεανίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων, Μίνι) Είµαστε στη διάθεση της νέας διοίκησης που θα προκύψει στο να προσφέρουµε, αρκεί η νέα διοίκηση υπό την καθοδήγηση του πρόεδρου του αθλητικού οργανισµού να δώσει ανάλογη συνέχεια στα υψηλά στάνταρ και ιδεώδη της οµάδας και ελπίζουµε η νέα διοίκηση να φανεί αντάξια στην ιστορία που ο σύλλογος και η απερχόµενη διοίκηση έχει δηµιουργήσει. Το παραιτηθέν.σ του.α.σ. Άνω Λιοσίων. Αυξήθηκε η φοροδιαφυγή σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία Οι επτά στους 10 ελεύθερους επαγγελµατίες δήλωσαν το 2010 στην εφορία εισόδηµα χαµηλότερο από το αφορολόγητο (τότε) όριο των ευρώ. Πρόκειται για φορολογούµενους µε εισοδήµατα από ε- λεύθερα επαγγέλµατα που ήταν αφορολόγητοι σε σύνολο ελευθέρων επαγγελµατιών που υπέβαλαν δήλωση στην εφορία το ίδιο έτος. Την ίδια στιγµή, µόνο 443 ελεύθεροι επαγγελµατίες δήλωσαν εισόδηµα πάνω από ευρώ και µόνο 6 ελεύθεροι επαγγελµατίες πάνω από ευρώ. Σε ότι αφορά το σύνολο των φορολογούµενων µόνο 52 δήλωσαν στην εφορία εισόδηµα πάνω από ευρώ, εκ των οποίων µάλιστα, οι 15 ήταν µισθωτοί. Εισόδηµα µεταξύ ευρώ και ευρώ δήλωσαν 204 φορολογούµενοι. Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών καταγράφουν ουσιαστικά το µέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, η οποία αυξήθηκε αντί να µειωθεί, όπως προκύπτει από τα εισοδήµατα του 2009 που δηλώθηκαν στην εφορία το 2010.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Νοεµβρίου Παρέµβαση του ηµάρχου Φυλής ηµήτρη Μπουρα µη Στη διαβούλευση σχετικά µε την προκαταρκτική προκήρυξη της Περιφέρειας Αθηνών Παρέµβαση στη διαβούλευση σχετικά µε την προκαταρκτική προκήρυξη της Περιφέρειας Αθηνών που αφορούν σε κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, επιχειρεί ο ήµος Φυλής µε επιστολή που υπογράφεται από τον ήµαρχο ηµήτρη Μπουραίµη και µε αποδέκτη την Περιφέρεια Αττικής. Τα στοιχεία, που αναφέρει είναι ταξινοµηµένα σε τρεις ενότητες: Α. Ιστορικό Νοµοθετικό πλαίσιο. Β. Ερωτήµατα που γεννούνται σε σχέση µε τον διεθνή διαγωνισµό. Γ. Θέσεις για την Οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής του ήµου Φυλής. Μεταξύ άλλων, στις ενότητες αυτές αναφέρει: Α. Ιστορικό Νοµοθετικό πλαίσιο Η ολιγωρία, η διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια καθώς και η αναποφασιστικότητα που επέδειξε η Πολιτεία για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων στις άλλες δύο περιοχές (Κερατέας και Γραµµατικού) καθώς και των σταθµών µεταφόρτωσης, δεν είχε ως αποτέλεσµα µόνο την αργοπορία και την απώλεια κοινοτικών πόρων, αλλά και την ακατανόητη και αυτοκτονική αλλαγή της πολιτικής, που βασίζεται σε δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος αφορά στην υπαναχώρηση της επιλογής της περιοχής της Κερατέας, όπου αποφάσεις που πάρθηκαν µε κόπο, αγωνία και σκληρή δουλειά και κρίθηκαν νόµιµες από το ΣτΕ, ανατρέπονται και αρχίζουν νέες συζητήσεις για άλλο χώρο και άλλες µεθόδους που σηµαίνει α- νακολουθία και καθυστερήσεις τουλάχιστον πέντε ετών. Αυτή η υπαναχώρηση, σήµανε ταυτόχρονα και τη ριζική αλλαγή πολιτικής, όχι από ευαισθησία προς τις τοπικές κοινωνίες, αλλά µε στόχο την υλοποίηση άλλων πολιτικών επιλογών, τόσο στην τεχνολογία και την οικονοµία, όσο και στην υιοθέτηση ως µοναδικού χώρου υποδοχής της περιοχής του ήµου µας, όπως αναλύεται παρακάτω. Ο άλλος λόγος που αποδεικνύει τη ριζική αυτή αλλαγή της πολιτικής, είναι η παρέµβαση του ΥΠΕΚΑ, µέσω της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στην περιοχή του Γραµµατικού (βλέπε έκθεση Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, και , όπου διαπιστώνουν ότι από το χώρο, διέρχονται δύο (2) ρέµατα και δεν έχουν γίνει υδρογεωλογικές µελέτες). Η εκ των υστέρων παρέµβαση και µε όρους που κάθε άλλο παρά επιστηµονικοί θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν, εµφανίζουν την περιοχή να έχει προβλήµατα χωροθέτησης. Με τον τρόπο αυτό, το ίδιο το ΥΠΕΚΑ αυτοαναιρείται, όταν τις αποφάσεις χωροθέτησης έχει εγκρίνει και υπογράψει το ίδιο. Β. Ερωτήµατα που γεννούνται σε σχέση µε τον διεθνή διαγωνισµόγια τη ιαχείριση των απορριµµάτων στην Περιφέρεια Αττικής. 1. Έχουν, σύµφωνα µε το νόµο 3389/2005 (Σ ΙΤ), προηγηθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις, µετά από µελέτη για την έγκριση ένταξης των έργων στο πρόγραµµα, ό- πως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία; 2. Ποιος είναι ο αρµόδιος φορέας για την αίτηση υπαγωγής αφού δεν έχει διευκρινισθεί ποιος είναι ο Φορέας που έχει την α- ρµοδιότητα της διαχείρισης (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΗΜΟΙ, ΙΑΒΑΘΜΗ ΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ); 3. Χωρίς τεκµηρίωση µε αναφορά σε στοιχεία, η προκήρυξη µιλά για εγκαταστάσεις για τη συνολική επεξεργασία τόνων το έτος, χωρίς όµως δεσµευτικό χαρακτήρα. Εποµένως, αν δεν υπάρξει αυτή η ποσότητα, θα έχει το δικαίωµα ο ιδιώτης, να φέρει απορρίµµατα από άλλες, εκτός Αττικής περιοχές (διότι στην οικονοµική µελέτη αναφέρεται πλαφόν της τάξης του 25% για τη συµπλήρωση των ποσοτήτων απορριµ- µάτων της προκήρυξης); 4. Γιατί δεν υπάρχει δέσµευση για το σύνολο των εγκαταστάσεων, δηλαδή ΟΕ Α, σταθµών µεταφόρτωσης και νέων ΧΥΤΥ που δεν περιλαµβάνονται στον Περιφερειακό σχεδιασµό; Μήπως αυτό σηµαίνει ότι θα προωθηθούν οι εγκαταστάσεις, µόνο στην περιοχή Φυλής, όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα; 5. ίνεται η αρµοδιότητα διαχείρισης του ΧΥΤΥ σε ιδιώτες, χωρίς να προσδιορίζεται πού και πώς έχει χωροθετηθεί και πώς θα κατασκευασθεί; 6. εν αναφέρεται τι θα γίνει µε τη διαχείριση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και ποια σχέση θα υπάρξει µεταξύ ι- διωτών και του Φορέα ιαχείρισης στον ο- ποίο ανήκουν οι εγκαταστάσεις και δε λαµβάνεται υπόψη το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο για αποκατάσταση και µεταφροντίδα της περιοχής. Γιατί; 7. Σύµφωνα µε τις οικονοµικές µελέτες στήριξης του διαγωνισµού, το συνολικό κόστος διαχείρισης συµπεριλαµβανοµένων τοκοχρεωλυσίων, λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης, ανέρχεται στο ποσό των 120 Ευρώ ανά τόνο περίπου, ενώ δεν έχει ληφθεί υπόψη: α. Το κόστος για τη διαχείριση των υπολειµµάτων β. Το κόστος για τα συνοδευτικά έργα, γ. Το κόστος για τις αποκαταστάσεις δ. Το κόστος για τα αντισταθµιστικά έργα περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Γιατί; 8. εν αναφέρει η προκήρυξη τους όρους και περιορισµούς που έχουν τεθεί από τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά αναφέρεται σε νέες εγκρίσεις και αποφάσεις. Αυτό σηµαίνει ότι, είναι δυνατό να προκριθούν εγκαταστάσεις που θα απαιτήσουν νέες άδειες, χωρίς να προσδιορίζεται πόσο χρονικό διάστηµα απαιτείται. Επιπλέον, εάν ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να εκπονηθούν και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οι οποίες έπρεπε να προηγηθούν (και όσον αφορά την περιοχή µας πιθανότατα θα ήταν αρνητικές), είναι αρκετό το διάστηµα εγκρίσεων, δηµοπρατήσεων και υλοποίησης των εγκαταστάσεων, ώστε να λειτουργήσουν αρχές του 2015 όπως προβλέπεται; 9. Ως βασικό κριτήριο στο διαγωνισµό, αναφέρεται ότι το υπόλειµµα των διεργασιών πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και έως 25% της αρχικής ποσότητας. Μήπως εποµένως, προκρίνεται η µέθοδος της καύσης, που µέχρι τώρα ως λύση, έχει α- ποκλεισθεί στη συνείδηση των κατοίκων, όχι µόνο της περιοχής µας αλλά, και όλων των περιοχών της υτικής Αττικής, υτικής Αθήνας και του Πειραιά; 10. Αναφέρεται ότι για 25 έτη, το συνολικό κόστος θα ανέλθει από ένα (1) έως ενά- µισι (1,5) δισεκατοµµύρια ΕΥΡΩ, ένα ποσό το οποίο, για την ποσότητα των απορριµµάτων που θα επεξεργασθούν στην 25ετία, θα αντιστοιχεί σε 40 ΕΥΡΩ/τόνο, πράγµα αδύνατο διότι έρχεται σε αντίθεση µε τα στοιχεία των δικών σας µελετών που προβλέπουν πολύ υψηλότερο κόστος (σχεδόν τριπλάσιο). Άρα, το συµπέρασµα που µπορεί κάποιος να βγάλει, είναι ότι, δε σχεδιάζεται το σύνολο των εργοστασίων, αλλά µόνο ένα και για µικρότερες ποσότητες, εκτός βέβαια αν ο ιδιώτης φέρει απορρίµµατα και από περιοχές εκτός Αττικής. Πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει δεκτό από τους κατοίκους του ήµου Φυλής µετά το «λαµπρό» παράδειγ- µα της Κερατέας; 11. Το ηµόσιο θα δεσµευθεί προς τους ιδιώτες για την εκπλήρωση των οικονο- µικών υποχρεώσεων των ήµων, χωρίς τη γνώµη τους; Και κυρίως θα δεσµευθεί για το κόστος διαχείρισης; 12. Έχει ληφθεί υπόψη ότι σε τρία έτη που προβλέπεται να λειτουργήσουν οι σχεδιαζόµενες εγκαταστάσεις, ο ΧΥΤΑ Φυλής θα έχει κορεσθεί και θα κλείσει; Γ. Θέσεις για την Οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής του ήµου Φυλής Σήµερα, ο χώρος δέχεται πλέον των τόνους/ηµερησίως. Οι υπερβολικές αυτές ποσότητες, δηµιούργησαν τεράστια περιβαλλοντικά προβλήµατα στην ευρύτερη περιοχή, µε σηµαντική ρύπανση αέρα, εδάφους και υδάτων, χωρίς να έχουν γίνει µέχρι σήµερα τα αναγκαία συνοδευτικά έργα. Οι παραβιάσεις αυτές, έχουν διαπιστωθεί µε σειρά αυτοψιών από τη Νοµαρχία υτικής Αττικής που οδήγησε στην επιβολή προστίµων τα οποία υπερβαίνουν τα πεντακόσια (500) εκατοµµύρια Ευρώ. Ταυτόχρονα, ΧΥΤΑ και ΕΜΑΚ, λειτουργούσαν χωρίς άδεια λειτουργίας, αφού η Νοµαρχία υτικής Αττικής, είχε αρνηθεί να χορηγήσει τις σχετικές άδειες. Το σύνολο των παραβάσεων, µετά από σχετική καταγγελία της Νο- µαρχίας υτικής Αττικής, εκκρεµεί στην Ε.Ε. και αναµένεται παραποµπή στο ΕΚ. Σήµερα, ο ΧΥΤΑ, εξακολουθεί να λειτουργεί µε σειρά παραβιάσεων των όρων των σχετικών αδειών, χωρίς την αναγκαία περιβαλλοντική παρακολούθηση και δεν εφαρµόζεται η οδηγία 2003/33/ΕΚ για την αποδοχή των αποβλήτων, όπου ανεξέλεγκτα α- πορρίπτονται παντός είδους απορρίµµατα, χωρίς έλεγχο και χωρίς τη γνώση του τόπου και του τύπου προέλευσης αυτών, ενώ προορίζεται µόνο για οικιακά απορρίµµατα. Οι δυσµενείς επιπτώσεις από τη λειτουργία της µεγαλύτερης «χωµατερής» στην Ευρώπη, είναι τεράστιες για το ήµο και τους κατοίκους. Η περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική υποβάθµιση της ευρύτερης περιοχής, είναι µεγάλη, ενώ πιθανόν ε- ξαιρετικά επιβλαβείς µπορεί να είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. Έχει πλέον γίνει συνείδηση στους κατοίκους της περιοχής µας, αλλά και της ε- υρύτερης περιοχής της υτικής Αττικής, ό- τι υφίστανται έναν «περιθωριακό ρατσισµό» και έχουν στοχοποιηθεί ταξικά και αντί να έχει ένα τέλος η υποβάθµιση από την πολιτεία, γίνεται ακόµα µεγαλύτερη. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο που αν η Πολιτεία δεν τον διακόψει, θα υποχρεωθεί η τοπική κοινωνία να το πράξει µε όποιο κόστος χρειαστεί να καταβάλλει. Ο ήµος Φυλής, έχει ήδη καταθέσει ένα πρόγραµµα εξυγίανσης της ευρύτερης περιοχής, µε την αποµάκρυνση όλων των παράνοµων, οχλουσών και ρυπαινουσών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, έχει προγραµ- µατίσει την προώθηση και ανάπτυξη δράσεων οικονοµικής βελτίωσης των συνθηκών µε την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσι- µες Πηγές και έχει προσδιορίσει την οικολογική αναβάθµιση των προστατευόµενων περιοχών. Ο ήµος Φυλής, είναι αποφασισµένος να πραγµατοποιήσει τα ως άνω έργα και να πάρει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αναβάθµισή του. Ως εκ τούτου, είναι φανερό, ότι οι κυοφορούµενες λύσεις µε βάση την προκήρυξη για εγκατάσταση και λειτουργία εργοστασίων διαχείρισης απορριµµάτων στην περιοχή του ήµου µας, θα βρει αντίθετους όχι µόνο τον υποφαινόµενο και το δηµοτικό συµβούλιο σύσσωµο, όπως αποφάσισε και το ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής µε την υπ αρ. 108/19 Απρ 2011 απόφασή του αλλά ολόκληρο το λαό της περιοχής µας. Είναι αναγκαίο και όρος εκ των ων ουκ ά- νευ, ο κάθε ήµος ή σύνολα ήµων, να επεξεργαστούν προγράµµατα ανακύκλωσης και τελικής διαχείρισης, σε τοπικό επίπεδο, ώστε να απαλλάξουν την περιοχή µας, που επί 40 έτη υποβαθµίζεται, να εφαρµόσουν ε- πιτέλους τη σχετική υπάρχουσα νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό ο ήµος Φυλής, θα είναι µια αυτόνοµη διαχειριστική ενότητα, ενταγµένη βέβαια σε ένα περιφερειακό ή διαπεριφερειακό σχεδιασµό ο οποίος, θα είναι µέρος ενός εθνικού σχεδιασµού µε τον οποίο θα καθορίζονται επακριβώς οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο τρόπος επεξεργασίας των αποβλήτων, για κάθε είδος και τύπο αποβλήτων ξεχωριστά (αστικά στερεά απόβλητα, βιοµηχανικά, βιοτεχνικά, ε- πικίνδυνα κα.), έτσι ώστε άπαντες να γνωρίζουν τους χώρους και τις διαδικασίας επεξεργασίας των αποβλήτων. Στο ήµο Φυλής όµως, πρώτα έχουµε να επουλώσουµε τις πληγές που µας δηµιούργησε η κεντρική διοίκηση, διότι ποτέ δεν εκτέλεσε τα συνωδά έργα όλων των υπερτοπικών χρήσεων της περιοχής, τα ο- ποία απλά τα απέκρυψε πίσω από µια αντίληψη περιφερειακού ρατσισµού, µόνιµης υποβάθµισης και ιδιότυπων επιδοτήσεων που αντί να καταλήξουν σε έργα κατέληξαν στην καταστροφή της τοπικής οικονοµίας α- φού µετέτρεψαν τους πολίτες σε οιονεί υπαλλήλους του ήµου. Οι κόκκινες γραµµές είναι σαφείς, τις έχουµε θέσει έγκαιρα, υποµείναµε επί δεκαετίες την διακριτική µεταχείριση του κράτους εις βάρος µας, πράξαµε το καθήκον µας απέναντι στο µέγιστο ζήτηµα της διαχείρισης απορριµµάτων της πρωτεύουσας, αλλά η υπευθυνότητά µας θεωρήθηκε αδυναµία. Ο ήµος Φυλής δεν έχει καµία διάθεση να προχωρήσει σε ακραίες µορφές κινητοποιήσεων ειδικά σε µια εποχή όπου κρίνεται το µέλλον της πατρίδας µας αφού η µάχη για την αποφυγή της χρεοκοπίας δεν έχει τελειώσει. Βρισκόµαστε στο µέσον του µεγάλου εθνικού αγώνα και κάθε τι που µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην εκπλήρωση των όρων µε τους οποίους η χώρα µας πέτυχε τη µείωση του χρέους της και την αύξηση της χρηµατοδότησής της από την Ευρώπη, µας πηγαίνει µακριά από την σχεδόν οµόθυµη επιθυµία του λαού να µείνουµε στο ευρώ. Όµως δεν είναι δυνατόν σ αυτή τη µεγάλη προσπάθεια, η Πολιτεία να επιβραβεύει την αδικία, την ανευθυνότητα, τον τσαµπουκά, την θρασύτητα και την αδιαφορία για το κοινό καλό.µε το αυτονόητο. Να τηρηθούν οι νόµοι, να υπάρξει δικαιοσύνη και να επιβραβευθούν εκείνοι που θυσιάστηκαν για το κοινό καλό.

9 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 Σ το «χορό» των αντιδράσεων, από ήµους κατά του τέλους Ακινήτων που εισπράττεται µέσω της ΕΗ, µπήκε και ο ήµος Ελευσίνας, ο οποίος απέστειλε Εξώδικη διαµαρτυρία - πρόσκληση - δήλωση προς την διοίκηση της ΕΗ µε την οποία διαµαρτύρεται για τον τρόπο υπολογισµού του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών. Σηµειώνεται ότι ο ήµος Ελευσίνας, είχε εκφράσει τη διαµαρτυρία του για την επιβολή του Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Επιφανειών µε ψήφισµα στο ηµοτικό Συµβούλιο, στη συνεδρίαση της προηγούµενης Παρασκευής. εν λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική ικανότητα των ιδιοκτητών Στο εξώδικο που έδωσε ο ήµος στη δηµοσιότητα, εκφράζει τη διαµαρτυρία του για το γεγονός, ότι ο υπολογισµός του τέλους που καλούνται να πληρώσουν οι δηµότες γίνεται µε βάση τα τετραγωνικά των ακινήτων και χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική οικονοµική ικανότητα του ιδιοκτήτη. «Μέσο καταναγκασµού η διακοπή του ρεύµατος» Επιπλέον, επισηµαίνεται, ότι «η διακοπή της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ηλεκτρικού ρεύµατος, που επαπειλείται ως µέσο καταναγκασµού προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η..Ε., αποτελεί µορφή άσκησης ψυχολογικής βίας και µάλιστα κατά ατόµων που µπορεί να είναι οικονοµικά εξαθλιωµένα ή να έχουν αντικει- µενικούς λόγους αδυναµίας καταβολής (π.χ. ασθενείς, ανήµποροι, άνεργοι κ.λ.π.) και συνεπώς προσβάλλεται απ ευθείας η ίδια η αξία του ανθρώπου, αφού µε τον τρόπο αυτό της στέρησης ενός ζωτικού αγαθού υποβιβάζεται το επίπεδο διαβίωσης του ανθρώπου κάτω των ορίων του στοιχειωδώς ανεκτού και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατό- µου». Αλληλέγγυος ο ήµος σε οποιονδήποτε κοπεί το ρεύµα πριν να υπάρξουν αποφάσεις για τη συνταγµατικότητα του νόµου Επιπλέον, ο ήµος Ελευσίνας δηλώνει ότι, «σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης οιασδήποτε δοµηµένης επιφάνειας, που ανήκει σε κάτοικο ή δηµότη του ήµου Ελευσίνας, για το λόγο της µη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η..Ε. πριν την απόφαση των Ανωτάτων ικαστηρίων περί της συνταγµατικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011 : 1. Ο ήµος Ελευσίνας είναι αλληλέγγυος και θα συµπαρασταθεί σε κάθε δηµότη και κάτοικο, που θα υποστεί την αντισυµβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική συµπεριφορά της.ε.η. 2. Όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας σας και οι εντεταλµένοι για τη διακοπή ηλεκτροδότησης υπάλληλοί σας ευθύνονται προσωπικώς, αστικώς και ποινικώς, υπέχουν δε την υποχρέωση να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζηµιά που θα προκληθεί από την εν λόγω διακοπή ηλεκτροδότησης και να καταβάλλουν όλες τις σχετικές αποζηµιώσεις». Αναλυτικά το εξώδικο που απέστειλε ο ήµος Ελευσίνας προς τη ΕΗ, έχει ως εξής: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟ ΙΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ. ΕΞΩ ΙΚΗ ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΩΣΗ. Του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) µε την ε- πωνυµία «ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», που εδρεύει στη ν Ελευσίνα,οδός Χατζηδάκη, όπως νόµιµα εκπροσωπείται. Π Ρ Ο Σ Την Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «.Ε.Η.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, ό- πως νόµιµα εκπροσωπείται. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ :Προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικών Αθηνών. Στους λογαριασµούς που αποστέλλονται από την εταιρεία σας στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύµατος, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στο ήµο Ελευσίνας αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αναγράφεται σε ειδικό πλαίσιο (αµέσως µετά την κόκκινη ένδειξη «συνολικό ποσό πληρωµής» και αφού έχει προηγουµένως υπολογιστεί και χρεωθεί «Ε.Ε.Τ.Η..Ε.2011») επί λέξει το εξής κείµενο : «Σύµφωνα µε το Ν. 4021/2011 η.ε.η. Α.Ε. είναι υποχρεωµένη να συνεισπράττει µε τους λογαριασµούς ρεύµατος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η..Ε.) και στην περίπτωση µη εξόφλησης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του λογαριασµού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύµατος, σύµφωνα µε όσα ορίζει ο ανωτέρω νόµος». Σχετικά µε το ανωτέρω κείµενο και τις γενικότερες µελλοντικές ενέργειες της εταιρείας σας, σας γνωστοποιούµε τα ακόλουθα : ΕΠΕΙ Η κατά του συγκεκριµένου Ν. 4021/2011 (άρθρο 53) έχουν εγερθεί σοβαρότατες και απόλυτα βάσιµες και τεκµηριωµένες αµφισβητήσεις, σχετικά µε τη συνταγ- µατικότητα και την εν γένει νοµιµότητα των ρυθµίσεων και των διατάξεών του και έχουν ήδη ασκηθεί αντίστοιχα αρκετές Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε προεξάρχουσα την Αίτηση Ακυρώσεως που έχει υποβληθεί από το ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (.Σ.Α.). ΕΠΕΙ Η οι ανωτέρω Αιτήσεις Ακυρώσεως έχουν ήδη προσδιοριστεί από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας να εκδικαστούν συνολικά, µε τη διαδικασία της «πρότυπης δίκης» κατά τη συνεδρίαση της 2ας εκεµβρίου ΕΠΕΙ Η µεταξύ των βάσιµων λόγων ακυρώσεως των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 περιλαµβάνονται και οι κάτωθι : α) Ότι τα έσοδα από την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η..Ε. εξυπηρετούν δηµοσιονοµικούς στόχους και συνεπώς, ως µη συνδεόµενα µε παροχή ειδικής ωφέλειας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, συνιστούν φόρο και όχι τέλος. β) Ότι, κατά παράβαση των κανόνων των άρθρων 17 του Συντάγµατος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ..Α., δηµιουργούνται υπέρµετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, που δεν αναλογούν στο εισπραττόµενο εισόδηµα απ αυτήν. γ) Ότι η φορολογική βάση του Ε.Ε.Τ.Η..Ε. δεν καθορίζεται από το Νόµο, αλλά από τη µέθοδο υπολογισµού για το Τ.Α.Π. της.ε.η. και των άλλων εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος και µάλιστα όχι από την κανονιστικώς δρώσα ιοίκηση, αλλά από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 78 του Συντάγµατος. δ) Ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011, ανατίθεται στη.ε.η. και στους λοιπούς ε- ναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η..Ε. και, σε περίπτωση µη καταβολής του, χορηγείται στη.ε.η. και στους λοιπούς προµηθευτές το δικαίωµα να προβούν σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος, κατά πρόδηλη παραβίαση των άρθρων 26, παράγραφος 2 και 1, παράγραφος 3 του Συντάγµατος, αφού η βεβαίωση και η είσπραξη φόρου επί του κεφαλαίου, παρότι αποτελεί έκφανση της δηµόσιας εξουσίας και της κρατικής κυριαρχίας, ανατίθεται σε ιδιωτικές ανώνυµες εταιρείες (!). ε) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η..Ε. επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ό- λων των «δοµηµένων επιφανειών», κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 και 20 του Συντάγµατος και του άρθρου 6 της Ε.Σ..Α., χωρίς συνεκτίµηση άλλων ουσιωδών παραγόντων, όπως την παραγωγή ή όχι εισοδήµατος από τη δοµηµένη ε- πιφάνεια, τη διάγνωση της πραγµατικής φοροδοτικής ι- κανότητας του ιδιοκτήτη, των προσδιοριστικών στοιχείων διαφοροποίησης της αξίας του ακινήτου (όπως συντελεστές ορόφου και εµπορικότητας κ.λ.π.) και µάλιστα µε καθιέρωση αµάχητου τεκµηρίου χωρίς τη δυνατότητα ανταπόδειξης από το φορολογούµενο, καταργώντας έτσι στην ουσία το κατοχυρωµένο δικαίωµα δικαστικής προστασίας. στ) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η..Ε. αποτελεί δεύτερη φορολογική επιβάρυνση (µετά το Φ.Α.Π., σύµφωνα µε τα άρθρα 27 επό- µενα του Ν. 3842/2011) της κατοχής ακίνητης περιουσίας στο ίδιο οικονοµικό έτος (2011), κατά παράβαση της αρχής απαγόρευσης της διπλής φορολόγησης, δηλαδή της φορολόγησης της ίδιας φορολογητέας ύλης για την ίδια αιτία. ζ) Ότι η διακοπή της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ηλεκτρικού ρεύµατος, που επαπειλείται ως µέσο καταναγκασµού προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η..Ε., αποτελεί µορφή άσκησης ψυχολογικής βίας και µάλιστα κατά ατόµων ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Στο «χορό» των αντιδράσεων κατά του Ειδικού τέλους µέσω της ΕΗ και ο ήµος Ελευσίνας Απέστειλε εξώδικη διαµαρτυρία προς τη διοίκηση της ΕΗ - «Μην κόβεται το ρεύµα πριν κριθεί η συνταγµατικότητα του νόµου από τα δικαστήρια», επισηµαίνεται στο Εξώδικο του ήµου Ελευσίνας που µπορεί να είναι οικονοµικά εξαθλιωµένα ή να έχουν αντικειµενικούς λόγους αδυναµίας καταβολής (π.χ. ασθενείς, ανήµποροι, άνεργοι κ.λ.π.) και συνεπώς προσβάλλεται απ ευθείας η ίδια η αξία του ανθρώπου, αφού µε τον τρόπο αυτό της στέρησης ενός ζωτικού αγαθού υποβιβάζεται το επίπεδο διαβίωσης του ανθρώπου κάτω των ορίων του στοιχειωδώς ανεκτού και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η α- νθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόµου. η) Ότι η ιδιαίτερα επαχθής κύρωση της διακοπής της ηλεκτροδότησης θεσπίζεται µε συνταγµατικώς ανεπίτρεπτη επέµβαση της Πολιτείας στην ιδιωτικής φύσεως συµβατική σχέση µεταξύ της.ε.η. και των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύµατος, που µπορεί να µην είναι υπόχρεοι αλλά να αναγκάζονται προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η..Ε. (π.χ. µισθωτές). ΕΠΕΙ Η, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι βέβαιη η διάγνωση της αντισυνταγµατικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011. ΕΠΕΙ Η η διακοπή της ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες αποδεδειγ- µένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγµατικό Ε.Ε.Τ.Η..Ε., συνιστά όλως αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυµβατική συµπεριφορά και συντελεί στη διάπραξη ποινικών αδικηµάτων από πλευράς των εντεταλµένων υπαλλήλων της.ε.η. και των άλλων εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος, όπως έκθεση σε κίνδυνο, παράβαση καθήκοντος, απιστία κ.λ.π. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ Για λογαριασµό και µε ρητή επιφύλαξη όλων των νόµι- µων δικαιωµάτων των κατοίκων και δηµοτών του ήµου Ελευσίνας. ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την αναγραφή στους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος της.ε.η. του κει- µένου που αναφέρεται στην 1η σελίδα του παρόντος, σχετικά µε την εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης και την αντισυµβατική συµπεριφορά της εταιρείας σας. ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να απέχετε από κάθε αντισυµβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών και χρηστών που αποδεδειγµένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγµατικό Ε.Ε.Τ.Η..Ε., µέχρι και την οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων ικαστηρίων περί της συνταγµατικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011. ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης οιασδήποτε δοµηµένης επιφάνειας, που ανήκει σε κάτοικο ή δηµότη του ήµου Ελευσίνας, για το λόγο της µη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η..Ε. πριν την απόφαση των Ανωτάτων ικαστηρίων περί της συνταγµατικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011 : 1. Ο ήµος Ελευσίνας είναι αλληλέγγυος και θα συµπαρασταθεί σε κάθε δηµότη και κάτοικο, που θα υποστεί την αντισυµβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική συµπεριφορά της.ε.η. 2. Όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας σας και οι εντεταλµένοι για τη διακοπή ηλεκτροδότησης υπάλληλοί σας ευθύνονται προσωπικώς, αστικώς και ποινικώς, υπέχουν δε την υποχρέωση να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζηµιά που θα προκληθεί από την εν λόγω διακοπή ηλεκτροδότησης και να καταβάλλουν όλες τις σχετικές αποζηµιώσεις. Η παρούσα κοινοποιείται προς τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προς διερεύνηση τυχόν µελλοντικών ποινικών αδικηµάτων από πλευράς των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και εντεταλµένων υπαλλήλων της.ε.η. σχετικά µε αντισυµβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική διακοπή ηλεκτροδότησης ακινήτων, που ανήκουν σε δηµότες και κατοίκους του ήµου Ελευσίνας. Αρµόδιος ικαστικός Επιµελητής εντέλλεται να ε- πιδώσει νόµιµα την παρούσα στον Προ στάµενο του Τοµέα Ηλεκτροδότησης και Καταναλωτών της.ε.η. Α.Ε., για γνώση της και για τις νόµιµες συνέπειες, καθώς και στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Ελευσίνα, 16 Νοεµβρίου Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ» Περικλής Ι. Μαραγκός

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΣΚΑΝΑ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΣΤΗΝ ΓΟΥΒΑ Συνεχίζεται αύριο η 8η αγωνιστική το πρωτάθληµα της Α/2 ανδρών. Ο Πανελευσινιακός υποδέχεται στην γούβα την Νέα Κηφισιά. Ανακοινώθηκαν από την ΚΕ ΕΣΚΑΝΑ οι διαιτητές κριτές και κοµισάριοι που θα διευθύνουν τους αγώνες το Σαββατοκύριακο. ΣΑΒΒΑΤΟ 19/11/11 ΚΟΡΑΣΙ ΕΣ Β ΑΚ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥ. ΙΑΣΩΝΑΣ Νικολοπούλου Καλατζόγλου Σαλταγιάννη14.00 ΚΛ. ΜΑΝ ΡΑΣ Α.Ο.Κ. ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦ. Ντζαµάρας ΚουτσοµήτροςΠΑΙ ΕΣ -ΕΦΗΒΟΙ Β 13.30(Π) ΚΛ. ΕΛΕΥΣ ΑΣΚ ΓΑΣΕ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ Καραγιώργος Τοβήλ ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11/11 Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ17.00 ΚΛ."Π.ΣΑΛΠΕΑΣ" ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ο.Κ. ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ Στεργίου Καλατζής Μακαρατζής Χρύσου ΜαλλούχουΚΟΡΑΣΙ ΕΣ Β 20/11/ ΑΝ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ Ε.Σ.Η. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ. Στουραίτης ΝτεµέληςΠΑΙ ΕΣ -ΕΦΗΒΟΙ Β 13.00(Π) ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Κιουλάφας Χατζής12.15(Π) ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ/ ΜΕΓΑΡΩΝ AOK ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Πέππας Κουτσοµήτρος14.00(Ε) ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ/ ΜΕΓΑΡΩΝ AOK ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Πέππας Κουτσοµήτρος. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: ΜΕ ΚΑΣΜΕΡΙ Η ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση του Αλέξη Κασµερίδη, η οποία αφορούσε την έκδοση του δελτίου του. Ο Έλληνας τερ- µατοφύλακας εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βοηθήσει την οµάδα του στην ανα- µέτρηση µε τον Πλατανιά. Εκτός βρίσκονται τρεις ποδοσφαιριστές λόγω τραυµατισµών Γεωργιάδης, Καρράς και Ανδριόλας. Χθές οι παίκτες του Λύσανδρου Γεωργαµλή γυµνάστηκαν το πρωί στο Στάδιο της Φυλής. Ενώ αύριο το απόγευµα η οµάδα αναχωρεί αεροπορικώς για τα Χανιά. Ν. Ερυθραίας (17:00) Πανερυθρα κός-λαύριο: Σώµος, Μπίκας, Παυλόπουλος (Ορφανός)Περάµατος (17:00) Ερµής Περάµατος- όξα Λευκάδας: Βαρδαλος, Κοτσιµπος, Χαλαµπαλάκης (Σγουρος)Μετς Α (17:00) Παγκράτι-ΑΕΚ Άργους: ια- µαντής, Μπούσιας, Τσώνος Μ. ( Κορασίδης) Βαρδινογιάννειο (17:00) ΟΦΗ-ΑΕΚ: Παφίλης, Λαζαρίδης, Μήτσιου (Μαγκανάς)ΚΓ Κατερίνης (17:00) Πιερικός/Αρχέλαος-Ερµής Λαγκαδά: Ξενικάκης, Νικολούλης, Καλουτσάς (Σαµαλης)2ο Ελευσίνας (17:00) Πανελευσινιακός-Νέα Κηφισιά: Κατραχούτας, Θεονάς, Ντάβαρης (Μαυρουδής)Περιβόλας (17:00) Απόλλων Πάτρας-Αρκαδικός: Μαγκλογιάννης, Τσώνος Β., Καραβίτης, ΘεοδοσόπουλοςΚυριακή 20/11 ΑΚ Σερρών (12:00) Ίκαροι Σερρών- Αµύντας: Πανταζής, Ταρενίδης, Ευφραιµίδης (Γκάτζος) Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το πρωτάθληµα στην Α' κατηγορία 8η αγωνιστική και Β'κατηγορία 7η αγωνιστική. Τα βλέµµατα στρέφονται το Σάββατο στο γήπεδο παραλίας όπου ο Αίας υποδέχεται τον Ακράτητο. Σάββατο (ώρα έναρξης 15:00)-Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γκορυτσάς: Πυρρίχιος Ηρακλής Ελευσίνας Παραλίας Ασπρούργου: Αίας Παραλίας Ακράτητος Νεόκτιστων: ΠΑΟ Φυλής Πανελευσινιακός «Γ. Ρουµελιώτης»: ΠΑΣ Ελευσινιακός Απόλλων Ποντίων Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ηµοτικό Νέας Περάµου (15:30): Αργώ Νέα Πέραµος Κυριακή - Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Παραλίας Ασπροπύργου (15:00): Ίκαρος Α.Ε. Ζεφυρίου ηµοτικό Νέας Περάµου (15:00): Ευκλείδης Νέα Πέραµος Ακράτητου (15:00):Εθνικός Πανοράµατος-Ζωφριά Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νεόκτιστων (11:00): Αστέρας Άνω Λιοσίων Κριός ηµοτικό Νέας Περάµου (11:00): Μεγαρικός Απόλλων Άνω Λιοσίων Παραλίας Ασπροπύργου (11:00): Ελπίδα Ασπροπύργου Λαµπερή «Γ. Ρουµελιώτης» (15:00): Πανελευσινιακή Ένωση Λέων Παραλίας Ασπροπύργου (15:00): Α.Ο. Ελευσίνας ΑΣ Άνω Λιοσίων Καµατερού (15:00): Σεπολιακός ΠΑΟΚ Μάνδρας ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ-ΝΙΚΟΥ- ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΑΝΑΒΟΠΟΥΛΟΣ- ΜΑΓΚΟΥΝΗΣ Ο ΑΣΑΛ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγώνες κυπέλλου γυναικών περιλαµβάνει το πρόγραµµα την Κυριακή.Ο ΑΣΑΛ αγωνίζεται στη Νέα Σµύρνη µε τον Πανιώνιο. Ν. Φιλαδέλφειας (12:00) ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Αστέρας Εξ.: Σιώκας, Αποστολίδης (Θεολογίτης)Νέας Σµύρνης (12:00) Πανιώνιος- ΑΣΑΛ: Μπούκας, Τσαρούχας (Φαλούκας)Βούλας (12:00) Πρωτέας Βούλας-Απόλλων Πτολ.: Μπλέτσας, Σπυρόπουλος (Τσίχλας)Συκεών (12:00) Παναθλητικός-Παναθηνα κός: Μερτζάνης, Παπανικολάου Β. (Βορεάδης)ΠΑΟΚ (12:00) ΠΑΟΚ-Εσπερίδες: Καλογερόπουλος, Πιτσίλκας Μ. (Παπαδόπουλος Ν.)Καλαµαριάς (12:00) Απόλλων Καλ.-Κρόνος Αγ. ηµητρίου: Τσιαπλής, Πιτσίλκας Β. (Βαφείδης)Κραχτίδη (12:00) Τιτάνες ράµας-αθηνα κός: Συµεωνίδης, Λόρτος (Λαµπρίδης)Αργυρούπολης (12:00) Ελληνικό-Άρης Θεσσαλ.: Μάλαµας, Κωνσταντινόπουλος Οµ. (Μαυρουδής) ΕΠΣ Α: ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣ ΑΙΑΣ-ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ο ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ Συνεχίζεται την Κυριακή το περιφερειακό πρωτάθληµα 3η αγωνιστική. Ο Μανδραικός υποδέχεται στην έδρα του τον Παναυπλιακό και θέλει τη νίκη και να διασκεδάσει την ήττα στην Κόρινθο την περασµένη αγωνιστική. ιαιτητής ο Γαβρίλης µε βοηθούς τους Νάρη-Χαλιάσο απο την Αθήνα. Ο Ασπρόπυργος µε νέα παιδιά ταξιδεύει στο Αργος για το µάτς µε τον Παναργειακό. ιαιτητής ο Βεργέτης µε βοηθούς τους Γρηγορίου-Γεωργακόπουλο απο την Αρκαδία. Τα µάτς θα ξεκινήσουν στισ 15:00.

11 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: - Ελπίδες για Σωτήρχο Σε αγώνα δρόµου έχει επιδοθεί ο Γιάννης Σωτήρχος στον Αστέρα Μαγούλας προκειµένου να προλάβει το παιχνίδι της πρεµιέρας του πρωταθλήµατος µε αντίπαλο τον Απόλλωνα Σµύρνης στη Ριζούπολη.Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής που είχε υποβληθεί σε εγχείρηση µηνίσκου ανεβάζει σταδιακά στροφές µε σκοπό να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού των νεοφώτιστων Στέλιου Βογιατζή.Φυσικά ο Σωτήρχος έχει τεθεί νοκ-άουτ για το παιχνίδι Κυπέλλου την ερχόµενη Τετάρτη µε αντίπαλο την Καλλιθέα. Το άλλο πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει το τεχνικό επιτελείο αφορά την απουσία του Ζαγοριανού που έχει υποστεί θλάση λίγο πάνω από τον τετρακέφαλο.ο Ζαγοριανός ακολουθεί ειδικό πρόγραµµα αποθεραπείας εδώ και σχεδόν ένα µήνα και έχει άλλο τόσο διάστηµα για να επανέλθει σε κανονικούς ρυθµούς. Σίγουρα θα χάσει τα παιχνίδια των τριών πρώτων αγωνιστικών για το πρωτάθληµα. Από κει και πέρα η προετοιµασία των νεοφώτιστων συνεχίστηκε και χθες χωρίς απρόοπτα.ο Στέλιος Βογιατζής δεν προτίθεται όπως είναι φυσικό να κλείσει φιλικό για το Σαββατοκύριακο καθώς την Τετάρτη υπάρχει η αναµέτρηση του Κυπέλλου. ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΙΚΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ Σε συναγερµό βρίσκονται τα Μέγαρα ενόψει του αυριανού αγώνα για την 4η αγωνιστική µε τον Εθνικό Αστέρα. Τα εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί και δεν θα πέφτει καρφίτσα. Ηδη η λέσχη φίλων έχουν κάνει κινητοποίηση και αναµένεται το γήπεδο να είναι κατάµεστο. Αναλυτικά Σάββατο 19 Νοεµβρίου ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΗΜ. ΓΗΠ. ΜΕΓΑΡΩΝ 15:00 ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μαντάκης (Ηµαθίας)ΒΟΗΘΟΙ: Καραγκιοζόπουλος (Ηµαθίας), Στυλιάδης (Καστοριάς)ΠΑΝΣΕΡΡΑ ΚΟΣ - ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΗΜ. ΣΤ. ΣΕΡΡΩΝ 15:15 ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοσικίδης (Αθηνών)ΒΟΗΘΟΙ: Τουµπακάρης, Ταρανάς (Αθηνών)ΠΙΕΡΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΧΑ ΚΗ ΟΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17:00 ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)ΒΟΗΘΟΙ: Θανασακούδης, Πάτρας (Μακεδονίας)ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΜ. ΣΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 17:00 OTE TV ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεβεκέλης (Μακεδονίας)ΒΟΗΘΟΙ: Τσάγγαρη, Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΗΜ. ΣΤ. ΨΑΧΝΩΝ 17:00 ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σφακιανάκης (Αθηνών)ΒΟΗΘΟΙ: Ντάλλας, Κουτσόγιαννος (Αθηνών) Κυριακή 20 Νοεµβρίου (15:00) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΗΜ. ΣΤ. ΜΑΛΕΜΕ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ανούσος (Λακωνίας)ΒΟΗΘΟΙ: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Παλαµίδας (Λακωνίας)ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΗΜ. ΣΤ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μήτση (Πειραιά)ΒΟΗΘΟΙ: Κοντιζάς, Σγάντσος (Πειραιά) ΙΑΓΟΡΑΣ - ΦΩΚΙΚΟΣ ΗΜ. ΣΤ. "Ο ΙΑΓΟΡΑΣ" ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοεµτζίδης (Κοζάνης)ΒΟΗΘΟΙ: Κουτζιακουτζίδης, Τσιαµπάζης (Κοζάνης)ΒΕΡΟΙΑ - ΛΑΡΙΣΑ ΗΜ. ΣΤ. ΒΕΡΟΙΑΣ 17:00 OTE TV. ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ: Ξεχωρίζει το ντέρµπι Ολυµπιακός ΠΑΟ Με στόχο την νίκη ο Βύζας υποδέχεται αύριο στα Μέγαρα τον Εθνικό Αστέρα. Απόντας απο το παιχνίδι ο Σωτήρης Στρατάκης που αποβλήθηκε στο παιχνίδι µε τη Λάρισα. Αµφίβολη είναι η συµµετοχή των Ανδρ. Αρκουµάνη και Γιαν. Λίτση που είναι τραυµατίες, ενώ επανέρχεται ο Θοδ. Μπέριος που εξέτισε την ποινή του. Στην διάθεση του Ν. Παντέλη θα είναι ακόµη και ο Κ. Ηλιόπουλος. Στα Μέγαρα επικρατεί ξεσηκωµός για το παιχνίδι που διεξάγεται το Σάββατο 19 Νοεµβρίου και ώρα 3:00 µ.µ. στο δηµοτικό γήπεδο των Μεγάρων. Το ηθικό όλων, παικτών προπονητικού τιµ αλλά και φιλάθλων είναι αναπτερωµένο µετά το χρυσό βαθµό µέσα στην Λάρισα. Ειδικά οι τελευταίοι αναµένεται να δώσουν βροντερό παρόν και να ενισχύσουν την οµάδα του Βύζαντα στην προσπάθειά της να πάρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθληµα. Με το ντέρµπι του Ολυµπιακού µε τον Παναθηναικό συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο η σούπερ λίγκα(10η αγωνιστική): Σάββατο A.E.K. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 17:15 ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ.Ε. 17:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑ ΚΟΣ 19:30 NOVA Κυριακή ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. ΛΕΒΑ ΕΙΑΚΟΣ 15:00 ΟΞΑ Ρ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15:00 Ο.Φ.Η. ΑΡΗΣ 17:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ SKODA ΞΑΝΘΗ 17:15 Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19:30

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 Ξεπέρασε το συµβολικό της χαρακτήρα η 38η επέτειος του Πολυτεχνείου Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν την αντίθεσή τους στο κλίµα ανασφάλειας Σηµειώθηκαν εκτεταµένα επεισόδια µε χηµικά και πετροπόλεµο πέριξ της αµερικανικής πρεσβείας Ξεπέρασε το συµβολικό της χαρακτήρα η 38η επέτειος από την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου καθώς οι πολίτες όχι µόνο βρίσκονται αντιµέτωποι επί δύο χρόνια µε σκληρά οικονοµικά µέτρα αλλά και µε έναν επιβεβληµένο από την τρόικα πρωθυπουργό και µια κυβέρνηση µε µέλος της, για πρώτη φορά στην µεταπολιτευτική ιστορία του τόπου, ένα ακροδεξιό κόµµα. Η καθιερωµένη πορεία προς την αµερικανική πρεσβεία ολοκληρώθηκε λίγο µετά τις 7 το απόγευµα. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για ακόµη µία φορά την αντίθεσή τους στο κλίµα φόβου και ανασφάλειας που του έχουν επιβάλει οι «αγορές» και οι εκπρόσωποί της και διεκδίκησαν το δίκιο τους, φωνάζοντας «Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία». Μεγάλη όµως ένταση επικράτησε για άλλη µια φορά στο κέντρο της Αθήνας καθώς πολλοί έπειτα από την ολοκλήρωση της πορείας για το Πολυτεχνείο, προκάλεσαν επεισόδια. Στην πλατεία Μαβίλη υπήρξαν συγκρούσεις µε χηµικά από την πλευρά των αστυνοµικών δυνά- µεων και πετροπόλεµο από τους κουκουλοφόρους. Κουκουλοφόροι πέταξαν κοµµάτια µάρµαρο σε αστυνοµικούς και οι αστυνοµικές δυνάµεις τους αποµάκρυναν µε χειροβοµβίδες κρότου λάµψης. Κάδοι απορριµάτων φλέγονταν επίσης στην οδό Σούτσου και σε γύρω στενά αλλά και στο οδόστρωµα της Βασ. Σοφίας ενώ κουκουλοφόροι προσπάθησαν µε λοστούς να σπάσουν υποκατάστηµα τράπεζας.αστυνοµικές δυνάµεις καταδίωξαν νεαρούς που συµµετείχαν στα επεισόδια επί της Βασ. Σοφίας προς τον Πύργο των Αθηνών. Πραγµατοποιήθηκαν αρκετές συλλήψεις και 78 προσαγωγές. Υγεία Υγεία Υγεία Το πράσινο τσάι ρίχνει την «κακή» χοληστερίνη Το πράσινο τσάι, είτε το πίνει κανείς µε φλιτζάνι, είτε σε µορφή χαπιού, µπορεί να ρίξει κατά µερικές µονάδες την ''κακή'' χοληστερόλη, σύµφωνα µε µία νέα αµερικανική επιστηµονική έρευνα. Οι ερευνητές, µε επικεφαλής την καθηγήτρια φαρµακολογίας Ολίβια Φουνγκ του υτικού Πανεπιστηµίου Επιστηµών της Υγείας στην Καλιφόρνια, που δηµοσίευσαν τη σχετική µελέτη στο περιοδικό του Αµερικανικού ιαιτητικού Συλλόγου, σύµφωνα µε το πρακτορείο Ρόιτερ, ανέλυσαν και επαναξιολόγησαν συγκριτικά (µετα-ανάλυση) 20 κλινικές δοκιµές διάρκειας τριών εβδοµάδων έως έξι µηνών, που αφορούσαν περίπου άτοµα. Τελικά, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το πράσινο τσάι ρίχνει κατά µέσο όρο πέντε έως έξι µονάδες την ολική και την ''κακή'' χοληστερόλη (LDL), σε σχέση µε τα εικονικά φάρµακα ("πλασέµπο''). H µελέτη έλεγξε την αποτελεσµατικότητα τόσο του ίδιου του πράσινου τσαγιού ως ροφήµατος, ό- σο και των καψουλών που περιέχουν ορισµένες ουσίες του πράσινου τσαγιού, των λεγόµενων ''κατεχινών'', οι οποίες θεωρείται πως µειώνουν την α- πορρόφηση της χοληστερόλης στο έντερο. Όπως αποδείχτηκε, το πράσινο τσάι µε µορφή ρ- οφήµατος είναι ελαφρώς πιο αποτελεσµατικό στην µείωση της χοληστερόλης σε σχέση µε τα αντίστοιχα χάπια που περιείχαν κατεχίνες. Πάντως η Φουνγκ δήλωσε ότι αν κάποιος παίρνει ήδη φάρµακα για να ρίξει την χοληστερόλη, θα πρέπει να µην τα σταµατήσει και να µην τα αντικαταστήσει µε το πράσινο τσάι. Από την άλλη, όπως είπε, η προσθήκη πράσινου τσαγιού στην καθηµερινή διατροφή αποτελεί µία µέθοδο να µειωθεί κάπως το επίπεδο χοληστερόλης (χωρίς όµως να περιµένει κανείς θαύµατα). Οι ερευνητές δεν βρήκαν στοιχεία ότι το πράσινο τσάι αυξάνει το επίπεδο της ''καλής'' χοληστερόλης (HDL) ή ότι ρίχνει τα τριγλυκερίδια. εν είναι ακόµα βέβαιο ποιες ποσότητες πράσινου τσαγιού ή κατεχίνης είναι οι ιδανικές. Όσον αφορά εξάλλου τις πιθανές παρενέργειες, το πράσινο τσάι γενικά θεωρείται ασφαλές σε µέτριες ποσότητες, αν και περιέχει καφε νη, την ο- ποία ίσως ορισµένοι άνθρωποι θα έπρεπε να αποφεύγουν. Συνέχεια από σελ. 2 Σύσκεψη για την αποχέτευση στο ηµαρχείο της Ελευσίνας Εν τω µεταξύ την επόµενη Τετάρτη στις 12 το µεσηµέρι, όπως ενηµέρωσε ο κ. Λινάρδος, πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σύσκεψη στο ηµαρχείο Ελευσίνας, που θα αφορά την ενηµέρωση για την εξέλιξη των εργασιών στην περ ιοχή της Ελευσίνας, όπου αντιµετωπίζονται ιδιαίτερες δυσκολίες, µε αποτέλεσµα την αργή υλοποίηση. Στη σύσκεψη, πρόκειται να συµµετάσχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι µε το έργο φορείς. Εκπρόσωποι της ΕΥ ΑΠ, του Φορέα Υλοποίησης (Υπουργείο Οικονο- µικών), εκπρόσωποι των εργολαβικών σχηµάτων και της Αντιπεριφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, αναµένεται στη διάρκεια της σύσκεψης να τεθεί το ζήτηµα της αρχαιολογίας και να συζητηθεί τρόπος εξεύρεσης λύσης στο κοµµάτι που αφορά την επιτάχυνση των εργασιών. Περικλής Ι. Μαραγκός

13 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α Πήρε "φακελάκι" 500 ευρώ για να µην κόψει το ρεύµα Συνελήφθη επ' αυτοφώρω υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας που είναι υπεύθυνη για να κόβει το ρεύµα, να παίρνει φακελάκι 500 ευρώ από πολίτη προκειµένου να του επανασυνδέσει το ρεύµα στο σπίτι του. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Χίο, όταν ο πολίτης βρισκόταν στο κτίριο της ΕΗ για να πληρώσει το λογαριασµό και ο υπάλληλος τον πλησίασε για να του προτείνει τη συναλλαγή. ηλώσεις της ΓΕΣΕΒΕ για τους συλληφθέντες επιχειρηµατίες Στιγµατίζονται επιχειρηµατίες αδιακρίτως µε την αυτόφωρη διαδικασία επισηµαίνει η ΓΣΒΕΕ (Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας) σε ανακοίνωσή της µε αφορµή τις τελευταίες συλλήψεις επιχειρηµατιών λόγω χρεών προς το δηµόσιο. Κάνει επίσης λόγο για άνιση µεταχείριση καθώς ενώ το δηµόσιο χρωστά στις επιχειρήσεις, το ίδιο δεν καταβάλει ΦΠΑ και δεν περιορίζει το χρόνο µεταχρονολόγησης των επιταγών και προχωρά σε συλλήψεις επιχειρηµατιών αυστηροποιώντας το νόµο προς όφελός του. ηλώνει θύµα της κρίσης ο ιδιοκτήτης αλυσίδας ινστιτούτων αδυνατίσµατος που συνελήφθη Τριήµερη προθεσµία ζήτησε και έλαβε από το αυτόφωρο τριµελές πληµµελειοδικείο ο 72χρονος επιχειρηµατίας, ιδιοκτήτης των Bodyline, που συνελήφθη την Τετάρτη και κατηγορείται για οφειλή στο ηµόσιο ποσού ευρώ. Ο κατηγορούµενος ζήτησε χρόνο από το δικαστήριο, προκειµένου να προετοιµάσει την υπερασπιστική του θέση, ενώ ο συνήγορός του σε δηλώσεις του υποστήριξε πως ο εντολέας του είναι «θύµα» της οικονοµικής κρίσης, που µαστίζει την χώρα. Είπε, επίσης, πως ο 72χρονος επέλεξε να µην καταβάλει τα ποσά που οφείλει στο ηµόσιο, προκειµένου να είναι συνεπής στις καταβολές των µισθών των εργαζοµένων της επιχείρησης του. Ανέφερε, επίσης, ότι ο επιχειρηµατίας έχει ακίνητα στην κατοχή του η αξία των οποίων, όµως, έχει ήδη µειωθεί αρκετά. Συµµετοχή υψηλότερη του 80% βλέπει στο πρόγραµµα ανταλλαγής οµολόγων ο επικεφαλής του IIF, Τσάρλς Νταλάρα Ο αντιπρόσωπος των τραπεζών στις διαπραγµατεύσεις για την περικοπή του ελληνικού χρέους Τσαρλς Νταλάρα εξέφρασε την αισιοδοξία ότι περισσότεροι από 70-80% των ιδιωτών οµολογιούχων του ελληνικού χρέους θα ενταχθούν στο PSI, σε δηλώσεις του από την Φρανκφούρτη. Ωστόσο, δήλωσε και ότι είναι πρώιµο να κάνουµε λόγο για µείωση του ελληνικού δηµοσίου χρέους κατά 100 δισ. ευρώ, ενώ ως προ πόθεση για την υλοποίηση του προγράµµατος ανταλλαγής οµολόγων έθεσε την εκπόνηση του σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Ο κ. Νταλάρα, επικεφαλής του ιεθνούς Χρηµατοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF), ανέφερε ακόµη ότι οι οµολογιούχοι έχουν ήδη σχηµατίσει σχετική επιτροπή και ελπίζουν να αρχίσουν σύντοµα τις διαπραγ- µατεύσεις µε την Ελλάδα και την ΕΕ για τον καθορισµό των όρων του σχεδίου περικοπής κατά 50% του ελληνικού χρέους. «Το 50% στο κούρεµα είναι οριστικό, δεν αναµένεται νέος γύρος διαπραγµατεύσεων επ' αυτού», υπογράµµισε. Από την πλευρά της η Ελλάδα αναµένει να είναι σε θέση να παρουσιάσει στους ιδιώτες οµολογιούχους πρόταση για την περικοπή του χρέους της έως τα τέλη του µήνα, όπως είπε στο Reuters υψηλόβαθµος αξιωµατούχος του υπουργείου Οικονοµικών. «Θα ανέµενα...τουλάχιστον έως τα τέλη Νοεµβρίου να έχουµε µια πρόταση», είπε ο αξιωµατούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυµία του. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι εκτιµήσεις του κ. Νταλάρα, ο οποίος προσβλέπει σε συµφωνία εντός των επόµενων εβδοµάδων, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή έως τον Ιανουάριο. Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι δεν είναι σε θέση να κοινοποιήσει κάποιο λεπτοµερές σχέδιο ακόµη. «Έχουµε κάνει πρόοδο στον σχηµατισµό προτάσεων, αλλά εκπροσωπούµε µια ευρεία γκάµα επενδυτών» αρκέστηκε να πει. Ο εκπρόσωπος του IIF είπε ότι έχει έµπρακτες ενδείξεις για συµµετοχή της τάξης του 70-80%, εκφράζοντας αισιοδοξία για «πολύ υψηλό» βαθµό συµµετοχής. Σε αντίθεση µε το ακυρωθέν σχέδιο του PSI του Ιουλίου, δεν προβλέπεται αυτήν τη φορά να υπάρξει ευρεία γκάµα επιλογών για τους επενδυτές, πρόσθεσε ο κ. Νταλάρα. Επιπλέον δεν προβλέπεται να υπάρξει ειδική προσφορά ανταλλαγής αποκλειστικά για τις ελληνικές τράπεζες, αν και καταβάλλεται προσπάθεια να εκπροσωπηθούν οι τελευταίες µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προτεραιότητα στα εθνικά θέµατα της Ελλάδας είναι η Κύπρος, διαµηνύει ο ηµ.αβραµόπουλος «Προτεραιότητα στα εθνικά θέµατα της Ελλάδας είναι η Κύπρος, ενιαία και αδιαίρετη, για όλους τους κατοίκους της» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άµυνας ηµήτρης Αβραµόπουλος, ο οποίος από το πρωί της Πέµπτης πραγµατοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο. «Η οικονοµική κρίση δεν θα µας οδηγήσει σε εκπτώσεις ή υποχώρηση από τις αρχές και τους στόχους που έχουµε θέσει» τόνισε, σηµειώνοντας ότι η επίσκεψή του έχει ουσιαστικό, σηµειολογικό και συµβολικό χαρακτήρα και αποτελεί κρίκο στη διαχρονική και σταθερή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου. Γ. Ασµουσεν: προ πόθεση οι υπο- γραφές για την 6η δόση Ο γερµανός υφυπουργός Οικονοµικών κάνει λόγο για εφαρµογή νοµισµατικών µέτρων Επειδή γίνεται πολύ συζήτηση στην Ελλάδα τα περιθώρια διαπραγµάτευσης της κυβέρνησης όσον αφορά συγκεκριµένα µέτρα ο Γερµανός υπουργό, κ. Άσµουσεν δήλωσε : «Είναι σωστό ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να διαπραγµατευτεί µε την τρόικα το 2ο πακέτο. Τα βασικά στοιχεία έχουν όµως ήδη αποφασιστεί. Θα συµβούλευα να µην τρέφει κανείς υπερβολικές ελπίδες, ότι π.χ. θα µπορέσει να χαλαρώσει τα βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τον δηµοσιονοµικό προσανατολισµό της προσαρµογής. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα µπορέσει να υπάρξει βιωσιµότητα του χρέους.» Με άλλα λόγια: οι χώρες της ευρωζώνης που βρίσκονται στην κατάσταση της Ελλάδας δεν µπορούν εφαρµόσουν το µέτρο της νοµισµατικής υποτίµησης για να γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα εγχώρια προ όντα, και να έχει έτσι φορολογικά έσοδα το κράτος για την εξυπηρέτηση του χρέους του. Ο µόνος δρόµος για την ανάκτηση της δανειακής βιωσιµότητας είναι κατά τον κ. Άσµουσεν η εφαρµογή νοµισµατικών µέτρων. Το κέντρο βάρους της οικονοµικής πολιτικής θα πρέπει λοιπόν να στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Τώρα όσον αφορά τα συγκεκριµένα δηµοσιονοµικά µέτρα που θα πρέπει να δροµολογηθούν ο Γιοργκ Άσµουσεν παραπέµπει στο παράδειγµα της Ιρλανδίας: και εκεί η τρόικα είχε κάνει συγκεκριµένες προτάσεις, ό- πως π.χ. την αύξηση του φόρου επιχειρήσεων. Η ιρλανδική κυβέρνηση δεν το δέχθηκε και πρότεινε άλλο µέτρο, το οποίο αποδέχθηκε η τρόικα, γιατί πείστηκε ότι θα ε- πέφερε αντίστοιχα φορολογικά έσοδα. Ευρωπα κό τελεσίγραφο στην Ελλάδα για τη βελτίωση φυλακών και κέντρων κράτησης ηµόσια δήλωση-τελεσίγραφο για τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων στις ελληνικές φυλακές και των αλλοδαπών στα κέντρα κράτησης εξέδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ευρωπα κή Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης Μεταχείρισης (CPT) του Συµβουλίου της Ευρώπης, τονίζοντας ότι οι ελληνικές αρχές αγνοούν τις επανειληµµένες συστάσεις που τους έχουν γίνει για το θέµα αυτό. Κλειστά τα φαρµακεία τη ευτέρα Απεργία για τη ευτέρα 21 Νοεµβρίου αποφάσισε ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Αττικής, συγκαλώντας ταυτόχρονα γενική συνέλευση των µελών του την ίδια ηµέρα. Κατά την ηµέρα αυτή θα συζητηθούν ζητήµατα του κλάδου ενόψει των εξαγγελιών της κυβέρνησης για αλλαγές σε ωράριο και περιθώριο κέρδους των φαρµακοποιών. ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «Προµήθεια ασφαλτικών υλικών» ΑΡ. ΙΑΚ: 26484/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµαρχος Ελευσίνας Προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου για την «Προµήθεια ασφαλτικών υλικών» για το έργο αυτεπιστασίας «Συντήρηση οδών» και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.3463/ 06 ΚΚ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα ε- πτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ ( ,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισµός θα γίνει την 8η εκεµβρίου 2011,ηµέρα Πέµπτη µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10η π.µ., στο ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Στον ιαγωνισµό γίνονται δεκτοί αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής ή εµπορίας των προς προµήθεια ειδών, Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών µελών της Ευρωπα κής Ένωσης. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 9.650,00, ήτοι σε ποσοστό 5% του προ πολογισµού της προµήθειας, και θα βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου καταθέσεως στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τραπέζης. Περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερό- µενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Ελευσίνας (κ. Κούτα Νικόλαο), όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ. στον 1ο όροφο µε πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρ- µανση, ηλιακό, στην οδό Καρα σκάκη και Πτεράρχου Ιατού Αν. Τσίγκου (πρώην Χίου) στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο οδός Καρα σκάκη 34Α. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα στην Ελευσίνα στην οδό Σκορδά, 100 τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο (7.11) Ενοικιάζεται αποθήκη 500 τ.µ. και αύλειο χώρο 400 τ.µ. στην οδό Μεγαρίδος 106,στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας , µ.µ. (1.11) Ενοικιάζονται δύο καταστήµατα 84 τ.µ. και 90 τ.µ. αντίστοιχα στην οδό Φιλαδελφίας 22 στο Μενίδι. Τηλ από 9-11 π.µ. και από 6-9 µ.µ. (1.11) Ενοικιάζεται αποθηκευτικός χώρος 300 τ.µ. µαζί µε ακάλυπτο χώρο 1,5 στρεµ. περιφραγµένο στον Αγ. Ιωάννη Γκορυτσάς Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας (21.10) Ενοικιάζεται µε άδεια εστιατορίου σε κεντρικό σηµείο στο κέντρο Ασπροπύργου υπόγειο - ισόγειο και πατάρι και για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. στο τηλ (18.10) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΚΟΡΥΤΣΑ Ενοικιάζεται κτήµα 9 στρεµµάτων περιφραγµένο -διαµορφωµένο µε κτίσµα γραφείων, βοηθητικά κτίσµατα και παροχές ΕΗ-ΕΥ ΑΠ-ΟΤΕ. Ενοίκιο :2100 ευρώ συν χαρτόσηµο. Τηλ (6.9) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο όπισθεν ηµαρχείου πολυτελές διαµέρισµα α ορόφου 80 τ.µ. µε 2 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη στο υπόγειο, χωρίς κοινόχρηστα (30.9) Ενοικιάζεται εστιατόριο στον Ασπρόπυργο, πλήρως εξοπλισµένο, κατάλληλο για cafe ή πιτσαρία έναντι Ιερού Ναού Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (όπισθεν ηµαρχείου).τηλ (6.9) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται οικόπεδο 175 τ.µ. στην περιοχή ΛΑΚΚΑ ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Τηλ , (10.10) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΝΑ Πωλούνται δύο αγροτεµάχια επί ασφάλτου α) 1000 τµ ευρώ, β) 400 τ.µ ευρώ. Τηλ (6.9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Mercedes 1827 µε ανατροπή και γερανό, µικτό βάρος 18 τον. Τιµή ευκαιρίας λόγω ανάγκης. Τηλ. επικοινωνίας (28.9) Πωλείται επιχείρηση, σε λειτουργία, «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙ ΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ, έναντι ΑΝΑΜΕΤ, στον Ασπρόπυργο, µε όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, όλο τον εξοπλισµό και πολυτελή γραφεία. Κτίριο 400 τ. µ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (20.9) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Καθηγήτρια φιλόλογος µε πείρα και προσωπικές σηµειώσεις παραδίδει µαθήµατα ηµοτικού, Γυµνασίου & Λυκείου (Ατοµικά και Αυστηρά ολογο- µελή group). Tιµές λογικές. Τηλ (14.9) Καθηγήτρια φιλολογίας, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε εµπειρία στη διδασκαλία µαθηµάτων κατεύθυνσης παραδίδει ιδιαίτερα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχή Ελευσίνας και πέριξ. Τηλ. επικοινωνίας (14.9) Κάτοχος Proficiency, µε πολυετή διδακτική εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα αγγλικών. Τηλέφωνο επικοινωνίας και (9.9) Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού. Τιµές προσιτές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (9.9) Απόφοιτη της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού -Γυµνασίου - Λυκείου. Τιµές προσιτές τηλ (8.9) Καθηγήτρια Φυσικός, πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παραδίδει ι- διαίτερα µαθήµατα Φυσικής, Μαθηµατικών, Χηµείας και Βιολογίας, σε µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ (5.10) Καθηγητής Μαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού -Γυµνασίου - Λυκείου. Πληροφορίες στο (31.8) Μαθηµατικά ηµοτικού. Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία για Α, Β, Γ Γυµνασίου και Α, Β Λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας ( ) καθηµερινά. Τιµές προσιτές. (30.8) Πτυχιούχος Φιλόλογος του Πανεπιστηµίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού και Γυµνασίου. Τιµές προσιτές. Τηλ (29.8) ΑΡΧΕΣ Οικονοµικής Θεωρίας και Αρχές ιοίκησης Επιχειρήσεων παραδίδονται από έµπειρο καθηγητή, συνεργάτη γνωστού φροντιστηρίου.τηλ κ. Γιάννης (26.8) Ôå íéêü Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ (15.11.) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Τοπογραφικά µε συντεταγµένες, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, διορθώσεις κτηµατολογίου, ιδιοκτησιακά, αναλαµβάνονται από έµπειρο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. Πληροφορίες στο , , κιν ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ (11.11) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10) ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ Λεωφόρος ηµοκρατίας 36 ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (έως ) -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ηµαρχείου) τηλ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΛΟΠΗ ΜΗΧΑΝΗΣ Εκλάπη στις 6/10/2011 από το Κέντρο του Ασπροπύργου µηχανή Hayabusa, κυβικών, χρώµατος ασηµί. ίδεται αµοιβή. Τηλ. επικοινωνίας (4.10) Ανεξάρτητος συνεργάτης, ζητά ανεξάρτητους συνεργάτες. Εργασία από το χώρο σας µε ή χωρίς χρήση internet ηµιαπασχόληση ευρώ. Πλήρης απασχόληση ευρώ. Πληροφορίες , (11.10)

15 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÈÑÉÁÓÉÏ ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: (3.1) ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá:Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 Η έκθεση της Task Force για την Ελλάδα ä Φόροι έως 8 δισ. ευρώ µπορούν να εισπραχθούν, λέει η επιτροπή Ράιχενµπαχ ΗΕλλάδα έχει αρχίσει να εφαρµόζει ένα πρόγραµµα βαθιάς διαρθρωτικής µεταρρύθµισης και να καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης, αναφέρει η Ειδική Οµάδα της Ευρωπα κής Επιτροπής (Task Force) για την Ελλάδα στην πρώτη τριµηνιαία έκθεσή της. Ο επικεφαλής της Οµάδας ράσης Χορστ Ράιχενµπαχ ανέφερε πως η Ελλάδα χάνει περίπου 60 δισ. ευρώ από ανείσπρακτους φόρους (ληξιπρόθεσµες οφειλές και εκκρεµείς φορολογικές υποθέσεις) και α- νέδειξε την πάταξη της φοροδιαφυγής ως βασική προτεραιότητα της Task Force. Επίσης, τονίζεται πως οι εµπειρογνώµονες της Οµάδας είναι σε θέση να συµβάλουν στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων από καταθέσεις στο εξωτερικό ελληνικών υπεράκτιων εταιρειών αλλά και να βοηθήσουν την Ελλάδα να ολοκληρώσει και να υλοποιήσει τη συµφωνία µε την Ελβετία για την φορολόγηση καταθέσεων. Ο κ. Ράιχνεµπαχ είπε ότι η έκθεση είναι η απτή απόδειξη αλληλεγγύης µεταξύ ΕΕ και Ελλάδας και είναι αποτέλεσµα στενής συνεργασίας µε τις ελληνικές αρχές, η ο- ποία έγινε µετά από αίτηµα των ελληνικών αρχών. Στην έκθεση αναφέρεται πως ενα ποσό µεταξύ 6 και 8 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές προς το ηµόσιο µπορεί να εισπραχθεί Όπως σηµειώνειται, µετά το πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ορισµένα σηµαντικά πρώτα βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή τους τελευταίους 18 µήνες. Η πρώτη έκθεση της Ειδικής Οµάδας α- ναφέρει το πρόγραµµα εργασίας της και τα πρώτα απτά επιτεύγµατά της, ιδίως σε τρεις τοµείς προτεραιότητας: - Πρώτον, υποστήριξη της οικονοµικής δραστηριότητας: Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του προγραµµατισµού και στην επιτάχυνση της εκταµίευσης χρηµατοδοτικής συνδροµής από την πολιτική συνοχής. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε ορισµένα από τα καθυστερηµένα δηµόσια έργα, που είναι σε θέση να τονώσουν τις επενδύσεις και να διατηρήσουν πολλές θέσεις εργασίας. Η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση αποτελεί επίσης ό- λο και περισσότερο πηγή ανησυχίας για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Μέρος από τη συνδροµή που προβλέπεται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, αναδιατίθεται για τη στήριξη της τραπεζικής δανειοδότησης Μικροµεσαίων Eπιχειρήσεων (ΜΜΕ). - εύτερον, εξασφάλιση αποτελεσµατικής φορολογικής διοίκησης και υγιούς διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών: Ένα ισχυρότερο και δικαιότερο φορολογικό σύστηµα θα αποτελέσει σηµαντική συµβολή στη δηµοσιονοµική εξυγίανση και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Έγινε η δροµολόγηση ενός εκτενούς προγράµµατος παροχής τεχνικής βοήθειας για την αντι- µετώπιση των αδυναµιών του ελληνικού συστήµατος φορολογικής διοίκησης και διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών. - Τρίτον, βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης: Η υπερβολική γραφειοκρατία και οι διοικητικές διατυπώσεις καταπνίγουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα και εµποδίζουν την ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης. Η Ειδική Οµάδα καταρτίζει ένα συνεκτικό πρόγραµµα για την τεχνική βοήθεια που χρειάζεται η Ελλάδα για να επέλθουν αποτελεσµατικές διοικητικές µεταρρυθµίσεις, να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό περιβάλλον, να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη δηµόσιας υγείας και να βελτιωθεί η εκτέλεση βασικών διοικητικών λειτουργιών, όπως οι δηµόσιες προµήθειες και πληρωµές.ο Χορστ Ράιχενµπαχ, ε- πικεφαλής της Ειδικής Οµάδας για την Ελλάδα, έχει υποβάλει την πρώτη τριµηνιαία έκθεση επί των δραστηριοτήτων της στον πρόεδρο της Κοµισιόν Ζοζέ Μπαρόζο και στην ελληνική κυβέρνηση. Η έκθεση αυτή θα τεθεί επίσης στη διάθεση των κρατών µελών και του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου Σύµφωνα µε την Ευρωπα κή Επιτροπή, στόχος τώρα είναι η οριστικοποίηση, σε συνεργασία µε τις ελληνικές αρχές, ενός εκτενούς χάρτη πορείας για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Η έκθεση δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο οι εργασίες σε διάφορους τοµείς προτεραιότητας, όπως η φορολογική διοίκηση και η διοικητική µεταρρύθµιση, προχωρούν προς το στάδιο της υλοποίησης. Οι εννέα τοµείς παροχής τεχνικής βοήθειας 1) Πολιτική συνοχής και πρόσβασης στη χρηµατοδότηση. Προωθούνται πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της διανοµής των πόρων του ΕΣΠΑ ως δανείων προς ε- πιχειρήσεις. Ο επικεφαλής της task force προανήγγειλε την άµεση διάθεση 500 ε- Νοµοθετική ρύθµιση ώστε να µην πληρώσουν το Ειδικό Τέλος Ακινήτων περίπου οικονο- µικά αδύναµοι πολίτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Τιµολόγιο της ΕΗ πρόκειται να καταθέσει το υπουργείο Οικονοµικών έπειτα από σχετική πρόταση της ΚΕ Ε. Παράλληλα λόγω ακριβώς του Ειδικού Τέλους το υπουργείο Οικονοµικών, ύστερα από σχετική πρόταση της ΚΕ Ε, προσανατολίζεται να µην εισπράξει το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) για το 2010, που αφορά ιδιοκτήτες µε ακίνητα αντικειµενικής αξίας µεγαλύτερης των ευρώ. Τις δεσµεύσεις αυτές έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Παντελής Οικονόµου κατά τη διάρκεια συνάντησής του την Τετάρτη µε τους προέδρους της ΚΕ Ε Κώστα Ασκούνη και ΠΕ Α Νίκο Σαράντη. Να σηµειωθεί ότι και ο υπουργός Οικονοµικών Ευάγγελος Βενιζέλος κατά την οµιλία του στη Βουλή άνοιξε παράθυρο για ευνο κές ρυθµίσεις αναφορικά και µε το Ειδικό Τέλος Ακινήτων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όπου µπορούµε να απαλύνουµε καταστάσεις, όπου µπορούµε να άρουµε αδικίες, όπου µπορούµε να εκδηλώσουµε τη δική µας κοινωνική αίσθηση ευαισθησίας και να στηρίξουµε τη συνοχή της κοινωνίας, αυτό να µην αµφιβάλλετε καθόλου ότι θα το κάνουµε. Παραβιάζει ανοιχτές θύρες όποιος κάνει συστάσεις στην Κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονοµικών. Πρώτοι εµείς θέλουµε να διορθώσουµε λάθη, να θεραπεύσουµε αδικίες, να καλύψουµε κενά. Και αυτό α- φορά και το ειδικό τέλος επί των ακινήτων που εισπράττεται µέσω της ΕΗ, αφορά και πολλές άλλες ρυθµίσεις», κατέληξε ο κ. Βενιζέλος. Ευνο κή µεταχείριση όσων κάνουν χρήση Κοινωνικού Τιµολογίου της ΕΗ κατ. ευρώ και επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ α- ργότερα, αφού ολοκληρωθεί η διαπραγ- µάτευση µε την ΕΕ. 2) Φορολογία. Η τεχνική βοήθεια της ο- µάδας δράσης θα επικεντρωθεί σε παρεµβάσεις για ταχύτερη συλλογή των φόρων, ενίσχυση του ελέγχου µεγάλων φορολογουµένων και άµεση συµφωνία ανταλλαγής στοιχείων µε την Ελβετία. 3) Έλεγχος δαπανών. Ενίσχυση του Γενικού Λογιστηρίου. 4) Αναµόρφωση ηµοσίου. Καλύτερος συντονισµός µεταξύ υπουργείων, βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πάταξη της διαφθοράς µε βάση συστάσεις έκθεσης του ΟΟΣΑ. 5) Φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. διευκόλυνση των εξαγωγών, µείωση της γραφειοκρατίας, διαφάνεια στις προµήθειες και ενίσχυση του ανταγωνισµού. 6) ιαχείριση συνόρων και µετανάστευσης και εφαρµογή των δυο κυβερνητικών σχεδίων µε στήριξη 283 εκατ. ευρώ, από τα κοινοτικά ταµεία. 7) ηµόσια Υγεία. 8) ικαιοσύνη: Παρεµβάσεις για ταχύτερες δίκες και εξωδικαστική επίλυση διαφορών. 9) Ιδιωτικοποιήσεις: Παροχή τεχνικής βοήθειας για να προωθήσει τις αποκρατικοποιήσεις. Απαλλαγή των οικονοµικά αδύναµων από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων Εξετάζει το Υπουργείο Οικονοµικών Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, «ο κ. Οικονόµου δήλωσε ότι εξετάζει θετικά το αίτηµα για την απαλλαγή από το Τέλος όλων των προσώπων που κάνουν ήδη χρήση του Κοινωνικού Τιµολογίου της ΕΗ αλλά και την πρόταση της ΚΕ Ε να παρασχεθεί η δυνατότητα διακανονισµού των σχετικών οφειλών σε αδύναµες και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και πως σκοπεύει να προβεί σε άµεση νοµοθετική ρύθµιση για την επίλυση όλων των προβληµάτων, τα οποία έχουν ανακύψει κατά την εφαρµογή του Νόµου». Να σηµειωθεί ότι κατά τη συνάντηση ο αναπληρωτής υπουργός συµφώνησε ότι η διαδικασία καταβολής του Τέλους παρουσιάζει αδυναµίες, δυσλειτουργίες και ατέλειες, οι οποίες επιτείνουν την αναστάτωση µεταξύ των πολιτών ιδίως στις σηµερινές συνθήκες της έντονης οικονοµικής κρίσης, η οποία πλήττει ιδιαιτέρως τα αδύναµα οικονοµικά στρώµατα. Επιπλέον, οι κκ. Ασκούνης και Σαράντης «διατύπωσαν επίσης το αίτηµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να µην εισπραχθεί ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας τους έτους 2010, καθώς λόγω της έκτακτης εισφοράς δεν είναι δυνατή η πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση των πολιτών. Ο κ. Οικονόµου επιφυλάχθηκε να εξετάσει και αυτή την πρόταση», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Α. Ιστορικό Νομοθετικό πλαίσιο

Α. Ιστορικό Νομοθετικό πλαίσιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Φυλή, 16/11/2011 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, 1/09/2016 Αριθµ.Πρωτ.: 2493

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, 1/09/2016 Αριθµ.Πρωτ.: 2493 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, 1/09/2016 Αριθµ.Πρωτ.: 2493 -κ. Κατρούγκαλο Γεώργιο, υπουργό Εργασίας -κ. Κουρουµπλή Παναγιώτη, υπουργό Εσωτερικών -κ. Πετρόπουλο Αναστάσιο, υφυπουργό Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Επικαιρότητα

Αθήνα Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αθήνα 8-11-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 27/11/2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για δυναμική διεκδίκηση των πόρων που δικαιούται η Αυτοδιοίκηση από την Πολιτεία. Με τη δημιουργία κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 27-9-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/7/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.Σ. Ε ΟΕΑΠ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ Mέχρι σήμερα η απογραφή συνεχίζεται

Αθήνα, 4/7/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.Σ. Ε ΟΕΑΠ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ Mέχρι σήμερα η απογραφή συνεχίζεται Αθήνα, 4/7/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.Σ. Ε ΟΕΑΠ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ Mέχρι σήμερα η απογραφή συνεχίζεται Αγαπητές/οί συνάδελφοι, Σύμφωνα με την απόφαση της υπ αριθ. 10 της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 2/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 11/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιµη κα Υπουργέ,

Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιµη κα Υπουργέ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα Τηλ.: 213-2063750 Fax: 2106984182 E-mail: gperatt@patt.gov.gr Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 8/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 53/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Τροπολογία Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Εργόσηµο Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Τα πάνω κάτω σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συντάξεις, αλλά και στον τρόπο υπολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α Α:4ΑΓ94691Ω3-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/109/31069 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου

Απόφαση υπ αριθµ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 6 Νοεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 2053 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 172 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο συνεδρίασης. ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΙΕ4ΩΨ8-411 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 5o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 66 Αριθµ. Θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέµα: Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 21.07.2017 Αριθ. Πρωτ. : -16.213 - Προς : 1. κ. Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Από την 7/11 πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού, προκύπτουν τα εξής: α/α ιδιοκτησίας (ΚΑΕΚ) Υποχρεώσεις τρίτων προς ιδιοκτησία 1 ( )

Από την 7/11 πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού, προκύπτουν τα εξής: α/α ιδιοκτησίας (ΚΑΕΚ) Υποχρεώσεις τρίτων προς ιδιοκτησία 1 ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. Υ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : /3β /νση : Βικέλα 4 ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εκτελεστική Επιτροπή /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι Τηλ: 213 2023922, FAX: 2132023925 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλούµε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα

Σας καλούµε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 21 Ιουλίου 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343 Αριθ. πρωτ. 32143/649 e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Ελληνιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 31 ης /2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 31 ης /2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2202905-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία κατάθεσης Υπουργού Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, στην εξεταστική επιτροπή για το έλλειμμα 2009

Κύρια σημεία κατάθεσης Υπουργού Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, στην εξεταστική επιτροπή για το έλλειμμα 2009 Κύρια σημεία κατάθεσης Υπουργού Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, στην εξεταστική επιτροπή για το έλλειμμα 2009 Εκτιμώ ως ιδιαίτερα σημαντικό το έργο της επιτροπής γιατί οι έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοφανής στην ιστορία του τόπου η μη εκπροσώπηση των

Πρωτοφανής στην ιστορία του τόπου η μη εκπροσώπηση των Πρωτοφανής στην ιστορία του τόπου η μη εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου ΕΦΚΑ. επιστολή της ΓΣΕΕ προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων Σύνοψη Διαμεσολάβησης Άρνηση χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΕΡΓΟ: Προµήθεια πιάτων και ποτηριών για την παιδική εξοχή Μάκρης Αρ. 28/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/3/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αρ.Πρωτ.: 8577/374 Τµήµα Σχεδιασµού-Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουντουριώτου 100, Πειραιάς, ΤΚ 18532 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνέχεια της κατάθεσης του σχεδίου του νέου αναπτυξιακού νόμου στη Βουλή, απέστειλε στον υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν την σύγκλιση του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /20.07.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων ΙΑΛΕΞΗ #5 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2016-17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΦΕΦΠ Τι είναι? Εντυπα Ε1, Ε2, Ε3,, Ε9 Πότε? Τέλος Απριλίου Από ποιούς?

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληρ.: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 08/03/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.500,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.725,00

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήµατος κατά τη διάρκεια του γάµου τους οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να

Εισοδήµατος κατά τη διάρκεια του γάµου τους οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011 Αριθ. Πρωτ. Φ.1000.2 / 22700/2011 Υπουργείο Οικονοµικών Υπόψη Υπουργού Κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου Καρ. Σερβίας 10 10562 Αθήνα Θέµα: Υποβολή προτάσεων για την αναµόρφωση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : Αρ. Πρωτ.: 602/18/38035

Αθήνα : Αρ. Πρωτ.: 602/18/38035 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 17-12-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/18/38035 ΕΚ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΡΗΞΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΚΡΗΞΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΚΡΗΞΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Σημαντική αύξηση κατά 343 εκ. ευρώ σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Ιούλιο, σε σχέση με τον Ιούνιο διαμορφούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙ Α & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Οικον.Ετος: 2013 Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Κωδ. 0211.01 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 8.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2017 Αριθ. Πρωτ. : 15931

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 26-29/10/2013

Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Αθήνα 29-10-2013 Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013.

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 113 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 113 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 113 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικά: 113 ο.σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ηµεροµηνία: 01.08.2013 Τόπος: Λ. Βουλιαγµένης 224 & Αγ. ηµητρίου, Αγ. ηµήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού

Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αµπελόκηποι 18-4 - 2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 6219 ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης /20-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 545 Της 40 ης συνεδρίασης που έγινε Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 45607/744/13-10-2017

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από (13-09- 2016) της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 8 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 8 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01-04-2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ.:2/29174 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ από τα πρακτικά της 2/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βόλβης ******* Αριθµός Απόφασης: 50/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2. Εκλογή δύο εκπροσώπων της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου, για συµµετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Νάουσας

Θέµα 2. Εκλογή δύο εκπροσώπων της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου, για συµµετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Νάουσας ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ που επισυνάπτεται στην µε αριθµ. πρωτ.: 2.068/26-1-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για σύγκληση ηµοτικού Συµβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2012 Θέµα 1. Ανάγνωση εγγράφων Θέµα 2. Εκλογή δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές,

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, 10 SOS 5 Μάρτιος, 2017 Δώδεκα αλλαγές και νέους κωδικούς- έκπληξη που αφορούν τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις, τα τεκμήρια διαβίωσης και το πόθεν έσχες,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2016 Της από 30-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30 η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει ανοιχθεί λογαριασµός στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει πιστωθεί µε το ποσό της κατανοµής όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 21.09.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 18.09.2012, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης : 55/2016

Αριθµός Απόφασης : 55/2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. /νση: Ερµιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Σύµβουλος τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα