AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Με ΕΑ Α και Πνευµατικό Κέντρο Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου Óåë. 3 Παραιτήθηκε το.σ. του ΑΣ Άνω Λιοσίων Αιχµές προς τον πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισµού για πιέσεις και υποδείξεις Óåë. 7 Σåë «Πράσινο φως» για τη σύνδεση σπιτιών µε την αποχέτευση στη Μαγούλα - Τη ευτέρα η επίσηµη ανακοίνωση από το ήµο προς τους ιδιοκτήτες να προσέλθουν στο ηµοτικό Κατάστηµα της Μαγούλας για τις απαραίτητες διαδικασίες. Παρέµβαση του ηµάρχου Φυλής. Μπουρα µη Απαλλαγή των οικονοµικά αδύναµων από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων Óåë. 16 Στη διαβούλευση σχετικά µε την προκαταρκτική προκήρυξη της Περιφέρειας Αθηνών Εξετάζει το Υπουργείο Οικονοµικών Óåë. 8 Στο «χορό» των αντιδράσεων κατά του Ειδικού τέλους µέσω της ΕΗ και ο ήµος Ελευσίνας Óåë. 5 Απέστειλε εξώδικη διαµαρτυρία προς τη διοίκηση της ΕΗ - «Μην κόβεται το ρεύµα πριν κριθεί η συνταγµατικότητα του νόµου από τα δικαστήρια», επισηµαίνεται στο Εξώδικο του ήµου Ελευσίνας Η έκθεση της Task Force για την Ελλάδα Φόροι έως 8 δισ. ευρώ µπορούν να εισπραχθούν, λέει η επιτροπή Ράιχενµπαχ Σåë. 16 Εµπλοκή στην κατασκευή δεύτερου ΧΥΤΑ στη Φυλή - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός Óåë. 9 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ Óåë ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 12 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟ

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Παρασκευή Καιρός: Αρχικά νεφώσεις και βαθµιαία αιθριος. Άνεµοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 µε 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 06 έως 13 βαθµούς κελσίου. Στα βόρεια 2 µε 3 βαθµούς χαµηλότερη. - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Παρασκευή Πλάτων, Πλάτωνας, Πλατωνία ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. «Πράσινο φως» για τη σύνδεση σπιτιών µε την αποχέτευση στη Μαγούλα - Τη ευτέρα η επίσηµη ανακοίνωση από το ήµο προς τους ιδιοκτήτες να προσέλθουν στο ηµοτικό Κατάστηµα της Μαγούλας για τις απαραίτητες διαδικασίες - Επί τάπητος τα έργα στην Ελευσίνα σε σύσκεψη µε όλους τους εµπλεκόµενους στο έργο φορείς, την επόµενη Τετάρτη στο ηµαρχείο Ελευσίνας Το «πράσινο φως» δόθηκε από την ΕΥ ΑΠ στο ήµο Ελευσίνας, προκειµένου να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη συνδέσεων οικιών µε το δίκτυο της α- ποχέτευσης στην περιοχή της Μαγούλας. Μάλιστα, τη ευτέρα αναµένεται να υπάρξει και η επίσηµη α- νακοίνωση από τον ήµο Ελευσίνας, µε την οποία θα καλούνται οι ιδιοκτήτες οικιών να προσέλθουν στο ηµοτικό κατάστηµα της ηµοτικής Κοινότητας Μαγούλας, να κάνουν τις απαραίτητες δηλώσεις έ- τσι ώστε οι κατοικίες τους να συνδεθούν µε το δίκτυο της αποχέτευσης. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλλουν και το κόστος σύνδεσης, το οποίο µε πρόσφατη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έχει καθοριστεί στα 450 ευρώ. Της Γ.Κ. Σε δίκτυ προστασίας, όχι φιλανθρωπίας αλλά κοινωνικής αλληλεγγύης προτρέπει η «ηµοτική Συµµαχία» µε ανακοίνωσή της, που υπογράφει ο δηµοτικός σύµβουλος Κώστας Βάβουλας. Για την αποφυγή της οικονοµικής εξόντωσης των λα κών στρωµάτων προτρέπει το δήµο Φυλής να µεριµνήσει, εφαρµόζοντας τον κατάλληλο σχεδιασµό µέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του σε συνεργασία µε τις τοπικές κοινότητες, εθελοντές από συλλόγους και φορείς που δρουν στην πόλη, καθώς και από µεµονωµένους δηµότες. Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνει συγκεκριµένες µεθόδους, αλλά και τρόπους εύρεσης οικονοµικών πόρων, τα οποία αναλύονται σε ανοιχτή του επιστολή προς τους δηµοτικούς συµβούλους Φυλής, η οποία έχει ως εξής: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αγαπητοί δηµοτικοί σύµβουλοι του ήµου Φυλής, Γνωρίζετε ότι η ελληνική κοινωνία και ειδικά στο δήµο µας που αποτελείται κύρια από φτωχά λα κά στρώµατα βρίσκεται σε οικονοµική εξόντωση. Η Υπενθυµίζεται, ότι ισχύει έκπτωση 20% σε περίπτωση εφ άπαξ καταβολής του ποσού (δηλαδή οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν 360 ευρώ), ενώ δίνεται και η δυνατότητα προκαταβολής 250 ευρώ και στη συνέχεια εξόφληση σε δυο διµηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ. Όπως τόνισε στο «Θριάσιο» ο αντιδήµαρχος Τεχνικών έργων του ήµου Ελευσίνας Παναγιώτης Λινάρδος, στην περιοχή της Μαγούλας, θα πραγµατοποιηθούν σε αυτή τη φάση 840 συνδέσεις. Επεσήµανε δε, ότι είναι µια διαδικασία που µπορεί να ξεκινήσει άµεσα µε τη διενέργεια αυτοψίας, από τη στιγµή που κάποιος ιδιοκτήτης συµπληρώσει την α- παραίτητη δήλωση µε τα στοιχεία διεύθυνσης της οικίας και καταβάλλει το κόστος σύνδεσης. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12 ίκτυ προστασίας προς τους οικονοµικά αδύναµους Ανοιχτή επιστολή του Κώστα Βάβουλα προς τους δηµοτικούς συµβούλους Φυλής κυβέρνηση, η τρόικα και η εργοδοσία έχουν εξαπολύσει πρωτοφανή επίθεση σε βάρος των εργαζοµένων, των ανέργων και των χαµηλοσυνταξιούχων. Τα εφαρµοζόµενα µέτρα λεηλατούν τα εισοδήµατα, τις συντάξεις, αυξάνουν την ανεργία, σπρώχνουν στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση τη πόλη µας. Όλοι επίσης γνωρίζετε ότι οι δηµότες µας εδώ και αρκετά χρόνια αδυνατούν να καλύψουν βασικές οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης (ενοίκια, σεισµοδάνεια, φόρους, κ.λ.π.). Γνωρίζετε επίσης πως οι απλοί εργαζόµενοι και τα κοινωνικά στρώµατα που προαναφέρθηκαν, τα συνήθη υποζύγια, καλούµαστε να πληρώσουµε δυσβάσταχτα χαράτσια µε τρόπο εξαναγκαστικό, αντιδηµοκρατικό και συνάµα αντισυνταγµατικό µέσω της.ε.η., του Φ.Π.Α. και της εφορίας. Αγαπητοί συνάδελφοι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουµε όλοι µας την υποχρέωση απέναντι στους δηµότες µας να τους προστατέψουµε από την ανάλγητη φοροεπιδροµή και για το λόγο αυτό πρέπει να προτάξουµε µια ασπίδα προστασίας για όλους αυτούς που υφίστανται τις συνέπειες του µνηµονίου. Η πρόταση της ηµοτικής Συµµαχίας είναι να προσπαθήσουµε να συνέχεια στη σελ. 6

3 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 Με ΕΑ Α και Πνευµατικό Κέντρο Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου Με θέµατα στα ο- ποία κυριαρχεί η ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ή- µου Ασπροπύργου (.Ε.Α..Α) και το Πνευµατικό Κέντρο συνεδριάζει σή- µερα στις 12µµ το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου. Ορθή επανάληψη προηγούµενων αποφάσεων και αναµόρφωση προ πολογισµού σε ό,τι αφορά το Πνευµατικό Κέντρο και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της ΕΑ Α και την καταβολή της 1ης δόσης της περαίωσης του Ν. 3888/2010 στη ΟΥ Ελευσίνας είναι 5 από τα συνολικά 13 θέµατα, που θα συζητηθούν. Σε ό,τι α- φορά τη ΕΑ Α, τα χρέη της, ύψους 2,5 εκ. ευρώ µεταφέρονται στο δήµο, θέµα το οποίο αναµένεται να προκαλέσει έντονη συζήτηση στη σηµερινή συνεδρίαση. Αναλυτικά, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: Θέµα 1ο : Λήψη απόφασης για την καταβολή ποσού που αφορά την 1η δόση της περαίωσης του Ν. 3888/2010 της.ε.α..α. στη.ο.υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της.ε.α..α σύµφωνα µε την υπ αρίθµ. 559/2010 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Κ.Ε..Α. κος Καραµπούλας Αντώνιος. Θέµα 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ». Εισηγητής : Ο ιευθυντής Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κος. Χονδροκούκης Παναγιώτης. Θέµα 4ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ». Εισηγητής : Ο ιευθυντής Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κος. Χονδροκούκης Παναγιώτης. Θέµα 5ο : Παρακράτηση από τα αποδιδόµενα ηµοτικά Τέλη λόγω επέκτασης ηµοτικού Φωτισµού στην περιοχή Νέα Ζωή του ήµου Ασπροπύργου. Εισηγητής : Ο ιευθυντής Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κος. Χονδροκούκης Παναγιώτης. Θέµα 6ο : Ορισµός γραµµατέα για την Επιτροπή ιεξαγωγής δηµοπρασιών και ανάθεσης έργων για το έτος Εισηγητής : Ο ιευθυντής Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κος. Χονδροκούκης Παναγιώτης. Θέµα 7ο : ιαγραφή του ΑΧΚ 12ΧΚ 54/2010 ποσού 879,14 ευρώ για ηµοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισµού για το έτος Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 8ο : ιαγραφή ποσού ,17 ευρώ και επαναβεβαίωση για την εισφορά σε χρήµα για τα ακίνητα της κας Καλλιέρη Βεντούρα Ευαγγελίας στο σχέδιο πόλης στα Νεόκτιστα βάσει της υπ αρίθµ. 199/ Απόφαση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση ιάθεσης Πίστωσης ποσού 1.670,00 ευρώ για την: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ». ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 Ελευσίνα Θεοφυλακτίδη Άννα- Ερµου Σάββατο:Ζαχαρίου Σεβαστή -Εθν. Αντιστ Κυριακή:Μανγκάνι Β. - Παγκάλου Ασπρόπυργος Παπαχριστόπουλος Χρ - Περικλέους Σάββατο:Καµπόλης Γεώργιος- Ειρήνης Κυριακή: Λιόση Ιωάννα-Σαλαµίνος Μάνδρα Αθανασοπούλου Χρ.- Εργ. Κατοικίες Σάββατο: Ασηµάκης Γρ.- Νικ. Ρόκα Κυριακή:Ρόκκας ηµ.-εργ. Κατοικίες Άνω Λιόσια Κ. Ζαλαβρά- Φυλής Σάββατο: Β. Γεωργούλη - Π. Γρηγορούσης Κυριακή:Σ. Μοσχογιάννη - ηµαρχείου ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4 Το Σύστηµα Προειδοποίησης και ιαχείρισης Πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής επελέγη από το πρόγραµµα EFFMIS (Παρακολούθηση Ευρωπα κών ασικών Πυρκαγιών µέσω Πληροφοριακών Συστηµάτων), ως υπόδειγµα, προκειµένου να ενηµερωθούν γύρω από αυτό ειδικοί επιστήµονες. Χθες, κλιµάκιο επιστηµόνων που απαρτιζόταν από καθηγητές των Πανεπιστηµίων υτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστηµίου Σαπιέντσα της Ρώµης, του Εκτελεστικού ασικού Πρακτορείου της Βουλγαρίας, του Περιφερειακού Κέντρου Καινοτοµίας της Λιθουανίας, υπό το συντονισµό καθηγητών του Πανεπιστήµιου της Πάτρας και σε συνεργασία µε την Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής Σταυρούλα ήµου, επισκέφτηκαν το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε..Α. Ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Θεοχάτης Σκαπέρας και εξειδικευµένοι υπηρεσιακοί παράγοντες, παρουσίασαν στους προσκεκληµένους την πλήρη λειτουργία του συστήµατος και απάντησαν στις απορίες και τους προβληµατισµούς τους. Μετά το τέλος της παρουσίασης η Αντιπεριφερειάρχης πρότεινε στους προσκεκληµένους επιστήµονες να αδράξουν την ευκαιρία και ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης το σύστηµα πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και για το λόγο αυτό οργάνωσε σε συνεργασία µε την Έφορο Αρχαιοτήτων Ελευσίνας κ. Καλλιόπη Παπαγγελή ειδική ξενάγηση.

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Προοδευτικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μάνδρας «ΤΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ» και το περιοδικό «ΑΥΤΟΝΟΗ» σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης εκδοθέντων περιοδικών, φωτογραφιών και αρχειακού υλικού του συλλόγου την Κυριακή 27/11/2011 και ώρα 11:30 πµ στο ηµαρχείο Μάνδρας. Η ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 27/11 έως 4/12 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νικόλαος Χατζηµήτρος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµαρχος Αχαρνών Καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων της Πολεοδοµικής Ενότητας ΒΙΠΑ (Λεωφόρος Τατο ου Λεωφόρος Καρα- µανλή), να λάβουν γνώση των κτηµατογραφικών διαγραµ- µάτων που βρίσκονται αναρτηµένα στον ήµο Αχαρνών. Η Ανάρτηση θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση του παρόντος. Στο διάστηµα αυτό, οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες µπορούν να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους και δηλώσεις ιδιοκτησίας µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Νόµο. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΑΜΟΣ Ο ULYANCHENKO LEONID TOY IVAN KAI THΣ ΑΝΤΟΝΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟLAEVNA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ Η POPOVA NINA TOY SERGEY KAI THΣ ΑΝΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΒΑΝΟVNA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΣΗΝ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 10ο : 8η Αναµόρφωση Προ πολογισµού ήµου Ασπροπύργου. Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 11ο : Ορθή επανάληψη της υπ αρίθµ. 50/2011 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου. Εισηγητής : Η Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου κα Τσίγκου Αι- µιλία. Θέµα 12ο : Ορθή επανάληψη της υπ αρίθµ. 77/2011 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου. Εισηγητής : Η Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου κα Τσίγκου Αι- µιλία. Θέµα 13ο : Αναµόρφωση Προ πολογισµού Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου. Εισηγητής : Η Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου κα Τσίγκου Αι- µιλία. Θέµα 14ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Στα 20,104 δισ. ευρώ το έλλειµµα του κρατικού προ πολογισµού Στα 20,104 δισ. ευρώ δια- µορφώθηκε το έλλειµµα του κρατικού προ πολογισµού το δεκάµηνο Ιανουάριος - Οκτώβριος 2011 σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προ πολογισµού που δόθηκαν στη δηµοσιότητα. Ο νέος στόχος (µε βάση το προσχέδιο του προ πολογισµού του 2012) για το έλλειµµα του δεκαµήνου προέβλεπε ότι θα διαµορφωθεί στα 20,362 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι το έλλειµµα ανέρχονταν σε 18,081 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονο- µικών τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προ πολογισµού (Τακτικός και Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων) είναι µειωµένα έναντι του νέου στόχου κατά 1,103 δισ ε- υρώ ενώ οι συνολικές δαπάνες παρουσιάζονται µειωµένες κατά 1,360 δισ ευρώ. Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προ πολογισµού ανήλθαν σε 39,230 δισ. ευρώ και εµφανίζονται µειωµένα κατά 4,1% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος του Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται σύµφωνα µε το υπουργείο κυρίως στη µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προ πολογισµού, ύφεση, στις µειωµένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνο κότερης φορολόγησης και της µείωσης των εισοδηµάτων, στις καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, στη µετάθεση, λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες είσπραξης ορισµένων εσόδων από την εκχώρηση αδειών και δικαιωµάτων του ηµοσίου στο αποµένον δίµηνο του έτους και τέλος, στις αυξηµένες επιστροφές φόρων λόγω συµψηφισµού εκκρεµοτήτων παρελθόντων ετών. Το υπουργείο Οικονοµικών εκτιµά ότι η υστέρηση των εσόδων θα αντιµετωπισθεί στο τελευταίο δίµηνο του έ- τους µε την απόδοση των φορολογικών ρυθµίσεων που περιέχονται στους εφαρµοστικούς νόµους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Σε ό,τι αφορά τα έσοδα του Π Ε είναι αυξηµένα κατά 38,1% ή κατά 521 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε το δεκάµηνο του Οι δαπάνες του τακτικού προ πολογισµού είναι α- υξηµένες κατά 3,121 δισ. ευρώ ή 5,7% έναντι του H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: - στις αυξηµένες δαπάνες για τόκους κατά 2,483 δισ. ευρώ ή 19,5% σε σχέση µε το αντίστοιχο δεκάµηνο του στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 2,4% ή 970 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε την αντίστοιχη περίοδο του Αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ε- πιχορηγήσεων για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2,767 δισ. ευρώ σε σχέση µε το 2010 που υπερέβη την µείωση κατά 1,796 δισ. ευρώ των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών. Βασικοί αποδέκτες των αυξηµένων επιχορηγήσεων ήταν: - Τα Ασφαλιστικά Ταµεία κατά 1,838 δισ. ευρώ. (κυρίως ο ΟΓΑ κατά 380 εκατ. ευρώ και το ΙΚΑ κατά 1,348 δισ. ευρώ.) εξαιτίας της µείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές. - Ο ΟΑΕ για την καταβολή επιδοµάτων ανεργίας κατά 313 εκατ. ευρώ. - Τα νοσοκοµεία κατά 794 εκατ. ευρώ (700 εκατ. ευρώ για την πληρωµή προµηθειών του έτους 2011 και 94 ε- κατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προµήθειες παρελθόντων ετών). Οι δαπάνες του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων παρουσιάζουν µείωση κατά 37,4% ή 2,260 δισ. ευρώ. Προσάραξη πλοίου ανοικτά τηςύδρας Είχε αποπλεύσει από το λιµάνι της Ελευσίνας µε προορισµό την Αλγερία Ενηµερώθηκε, το βράδυ της Τετάρτης, η Λιµενική Αρχή Ύδρας από το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και ιάσωσης, ότι στα νότια της νήσου «ΟΚΟΥ» και δυτικά της Ύδρας, έχει προσαράξει φορτηγό πλοίο. Άµεσα απέπλευσε από το λιµάνι της Ύδρας το Ε/Γ - Τ/Ρ «ΡΙΤΣΑ» Ν.Υ. 987 µε επιβαίνοντες προσωπικό της οικείας Λιµενικής Αρχής, οι οποίοι φτάνοντας στην ανωτέρω περιοχή διαπίστωσαν την προσάραξη σε αβαθή του M/V «FGM COMMANDER» σηµαίας Παναµά µε 18 αλλοδαπούς πλήρωµα, όλοι καλά στην Υγεία τους. Το πλοίο είχε αποπλεύσει στις 14/11/2011 από το λιµάνι της Ελευσίνας µε προορισµό την Αλγερία, έµφορτο µε τόνους σιδηρόβεργες. Από την προσάραξη δεν παρατηρήθηκε ρύπανση, ενώ κατά δήλωση του πλοιάρχου δεν υπάρχει εισροή υδάτων στο πλοίο.

5 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Εµπλοκή στην κατασκευή δεύτερου ΧΥΤΑ στη Φυλή - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός Το έργο της κατασκευής του δεύτερου ΧΥΤΑ στο δήµο Φυλής κινδυνεύει να µην ολοκληρωθεί και να χαθούν κονδύλια της Ευρωπα κής Ένωσης, αποκάλυψε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός στην Ηµερίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη ιαχείριση απορριµµάτων, παρουσιάζοντας λεπτοµερή στοιχεία. Σύµφωνα µε τον Περιφερειάρχη υπέρογκα ποσά για εκτάσεις, οι οποίες προορίζονταν για την κατασκευή της Α' φάσης του δεύτερου ΧΥΤΑ υτικής Αττικής, στη θέση Σκαλιστήρι, του δήµου Φυλής, έργο ιδιαιτέρως σηµαντικό για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική, καλείται να πληρώσει το δηµόσιο, διά µέσου της περιφέρειας Αττικής. Πρόσθεσε δε ότι «εγείρονται ερωτηµατικά για το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει ως σήµερα η αιρετή Περιφέρεια Αττικής, δεν ασκήθηκε (κατά της δικαστικής απόφασης, η ο- ποία προβλέπει την απαλλοτρίωση µε τιµές που φθάνουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο) αίτηση για προσδιορισµό οριστικής τιµής µονάδος από το ηµόσιο, ώστε αυτό να προστατεύσει τα συµφέροντά του. Αντιθέτως, έχουν ασκηθεί αιτήσεις προσδιορισµού οριστικής τιµής µονάδος από τους ιδιώτες, φερόµενους ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων, µε σκοπό να επιδικαστεί και πρόσθετη α- ποζηµίωση σε αυτούς». Για το λόγο αυτό και µε στόχο τη διαφύλαξη του δηµόσιου συµφέροντος, ο περιφερειάρχης Αττικής αφού ενηµέρωσε, προχθές, προφορικά τους υπουργούς Μιχάλη Χρυσοχο δη, Τάσο Γιαννίτση και Γιώργο Παπακωνσταντίνου, επισηµαίνοντας το επείγον του θέµατος και τους α- πέστειλε επιστολές, όπως επίσης και στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής: Για την απαλλοτρίωση της έκτασης προβλέφθηκε ποσό 2,1 εκατοµ- µυρίων ευρώ, το οποίο θα καλυπτόταν κυρίως από το Τα- µείο Συνοχής της Ευρωπα κής Ένωσης. Έτσι το 2008, µε την υπ' αριθµόν 5364/2008 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της τότε Περιφέρειας Αττικής, κηρύχθηκε απαλλοτριωτέα περιοχή στη Φυλή Αττικής για την κατασκευή ΧΥΤΑ. Το παραπάνω ποσό εκτιµάτο ότι θα κάλυπτε την απαιτούµενη αποζηµίωση για την απαλλοτρίωση της συνολικής έκτασης των 128,72 στρεµµάτων, η οποία βρίσκεται σε υποβαθµισµένη περιοχή εναπόθεσης σκουπιδιών και έχει, για το λόγο αυτό, χαµηλή αξία. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, όµως, µε απόφασή του, προσδιόρισε ως προσωρινή τιµή µονάδος για 18 µόνον στρέµµατα, από τις υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησίες, το ποσό των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η Κτηµατική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών είχε εκτιµήσει ότι η αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβεί τα 15,75 ευρώ, ανά τετραγωνικό µέτρο, στα συγκεκριµένα τεµάχια. Αποτέλεσµα της απόφασης είναι ότι το ηµόσιο καλείται, διά της Περιφέρειας Αττικής, να πληρώσει ως α- ποζηµίωση για την εν λόγω απαλλοτρίωση των 18 στρεµ- µάτων, το ποσό των 3,8 εκατοµµυρίων ευρώ. Και αυτό µόλις για ένα µικρό τµήµα των εκτάσεων που πρέπει να α- παλλοτριωθούν. Σηµειώνεται, τέλος, ότι η µη καταβολή έως χθες, 15 Νοεµβρίου 2011, του ποσού που επιδίκασε το Μονοµελές Πρωτοδικείο (3,8 εκατοµµύρια ευρώ) έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ως προς τα 18 στρέµµατα. Εκτός εργασιακής εφεδρείας οι πυροσβέστες Εξαιρείται από τις διατάξεις του νόµου για την εργασιακή εφεδρεία και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος, υπογραµµίζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του Κ.Κ.Ε., Θανάση Παφίλη, Ιωάννη Ζιώγα, Νίκου Καραθανασόπουλου, ιαµάντως Μανωλάκου, Γιώργου Μαυρίκου και Αντώνη Σκυλλάκου για την εργασιακή εφεδρεία και τη στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Ο κ. Παπουτσής διευκρινίζει ότι, προκειµένου να αποκατασταθεί εργασιακά ένας µεγάλος αριθµός εποχικών πυροσβεστών και, παράλληλα, να ενδυναµωθεί η επιχειρησιακή ετοιµότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος, µε την αξιοποίηση ενός ήδη έµπειρου δυναµικού στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, εκδόθηκε τον περασµένο Ιούλιο υπουργική απόφαση για τη διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και µε απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την πρόσληψη πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. «Με την ανωτέρω ρύθµιση, η κυβέρνηση, κατά τη διαδικασία κατάρτισης των συγκεκριµένων διατάξεων, εξάντλησε κάθε περιθώριο προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατότητα συµµετοχής στον σχετικό διαγωνισµό, όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ως αναγνώριση της προσφοράς τους και προς ικανοποίηση των πράγµατι δίκαιων αιτηµάτων τους» αναφέρει ο κ. Παπουτσής και ενηµερώνει ότι ο διαγωνισµός βρίσκεται σε εξέλιξη. Γράφει ο Λάττας Μας είπαν µικροτσούτσουνους στα βάθη της ΕΥΡΩΠΗΣ, τα καλοκαίρια στα νησιά, µας στέλνουν τις γυναίκες τους, και γίνεται της ΠΟΠΗΣ. ΕΜΕΙΣ κάνωµε ΕΡΩΤΑ χωρίς αυγά να φάµε, ούτε µπιλιέτο στέλνωµε στην κούκλα που αγαπάµε. ΑΜΑ θαρθη η ώρα αυτή, και νοιώσουµε καούρα, βούρα απάνω στον πατσά, βούρα και πάλι βούρα. ΑΝ ξέρατε πως ζούµε εµείς, οι ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΙ, σας λέγω από τη σύζυγο, θακωβαν το κεφάλι. ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΚΡΟΤΣΟΥΤΣΟΥΝΟΙ; είσαστε στα καλά σας; λέω καθίστε ήσυχοι, θα βρείτε τον µπελά σας, ΚΙ ο γάιδαρος φηµίζεται του είναι και µεγάλη όµως αυτός είναι κουτός, ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Ανοικτό το ενδεχόµενο παράτασης για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων Ανοιχτό είναι το ενδεχόµενο να παραταθεί η προθεσµία για την υποβολή των δηλώσεων τακτοποίησης των αυθαιρέτων, η οποία κανονικά λήγει στο τέλος του µήνα. Ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γ. Παπακωνσταντίνου, δήλωσε πως το υπουργείο παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση την ανταπόκριση του κόσµου και θα κρίνει αν υπάρχει ανάγκη παράτασης µέσα στις επόµενες µέρες. Ο υπουργός εκτίµησε πως οι πολίτες ανταποκρίνονται στη ρύθµιση παρά το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον και ανακοίνωσε πως τις επόµενες µέρες θα ξεκινήσει ενηµερωτική καµπάνια στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Εγγραφές Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, µέχρι τις 14 Νοεµβρίου 2011 είχαν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα αιτήσεις τακτοποίησης και έχουν εισπραχθεί περί τα 20 εκατοµµύρια ευρώ από τις τράπεζες. Από το σύνολο των παραπάνω περιπτώσεων, οι είναι υπό επεξεργασία, για τις έχουν πληρωθεί το παράβολα και οι πρώτες δόσεις του προστίµου, ενώ σε περιπτώσεις έχει περαιωθεί η διαδικασία. Ο ΜΙΚΡΟΤΣΟΥΤΣΟΥΝΟΣ γιατί τόνε φορτώνουνε, και ζει µέσα στο χαλί. ΤΑ ακριβά τ αρώµατα, µες τα µικρά µπουκάλια, πωλούνται εις την αγορά, µε δίχως παρακάλια. ΓΙΑ να πειστούν οι φίλοι µας, γύρω από το σέξι, αποβραδίς αρχίζουµε, ως το πρωί στις έξη. ΡΕ κακοµοίρη ΓΕΡΜΑΝΕ, ΚΑΙ ΓΑΛΛΕ ΑΦΕΛΗ, για ρωτά τη γυναίκα σου, µας θέλει και πολύ. ΕΜΕΙΣ πάντα το θηλυκό, το έχουµε χορτάτο δεν περιµένουµε ναρθη, Τετάρτη ή Σαββάτο Τ ΑΚΟΥΣΕΣ ΒΛΑΚΑ

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 Αλλαγή ηµεροµηνίας σε προγραµµατισµένη εκδήλωση Σας ενηµερώνουµε ότι η προγραµµατισµένη εκδήλωση µε θέµα «ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ», µε οµιλητές τους ΑΛΕΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗ, ΕΝ θα πραγµατοποιηθεί την την Κυριακή 20 Νοέµβριου, αλλά ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ικαιώνονται οι πολυετείς παρεµβάσεις του Βασίλη Οικονόµου για τους υγροβιότοπους της Αττικής Ο χρόνος της άδειας µητρότητας υπολογίζεται ως χρόνος ασφάλισης και για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ Μετά από παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη Εργαζόµενες µητέρες α- πευθύνθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη όταν το ΙΚΑ αρνήθηκε να α- νανεώσει το βιβλιάριο υγείας τους και να τους χορηγήσει ε- πιδόµατα µητρότητας και ασθένειας. Οι εργαζόµενες επεσήµαναν ότι το ΙΚΑ εσφαλµένα δεν υπολόγισε τον χρόνο κατά τον οποίο τελούσαν σε ειδική άδεια προστασίας µητρότητας, ως χρόνο ασφάλισης για τον κλάδο ασθένειας και µετά από παρέµβαση της ανεξάρτητης αρχής δικαιώθηκαν. Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στη γενική γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επισηµαίνοντας τα εξής: - Αποτελεί άµεση διάκριση λόγω φύλου η µη πρόσβαση ασφαλισµένων σε παροχές ασθενείας, λόγω µη υπολογισµού ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου, κατά τον οποίο οι ασφαλισµένες έκαναν χρήση του δικαιώµατος στην ειδική άδεια/παροχή προστασίας µητρότητας. Η διάκριση αυτή απαγορεύεται από την ελληνική και την ευρωπα κή νοµοθεσία για την προστασία της µητρότητας και έρχεται σε αντίθεση µε τις αποφάσεις του ικαστηρίου της Ευρωπα κής Ένωσης. - Με την απώλεια ασφαλιστικών δικαιωµάτων, λόγω της άσκησης του δικαιώµατος της ειδικής άδειας/παροχής προστασίας µητρότητας, υπονοµεύεται ουσιαστικά ο σκοπός του νόµου που είναι η προστασία της µητρότητας και η ενίσχυση της οικογένειας, ενώ ο αποκλεισµός αυτός χαρακτηρίστηκε "επαχθής" για τις εργαζόµενες µητέρες. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης για τον κλάδο ασθένειας και κατά τη διάρκεια χρήσης της ειδικής εξάµηνης άδειας/παροχής προστασίας µητρότητας. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανταποκρίθηκε θετικά, µε νοµοθετική ρύθµιση (άρθρο 36, παρ.3 του νόµου 3996/2011), σύµφωνα µε την ο- ποία ο χρόνος που διανύεται κατά τη διάρκεια της ε- ξάµηνης ειδικής άδειας προστασίας της µητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης -πέρα από τον κλάδο κύριας σύνταξης- και για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, καθώς και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Η διάταξη προβλέπει ακόµα ότι η προβλεπόµενη εισφορά εργοδότη βαρύνει τον ΟΑΕ και καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού, παρακράτησης και απόδοσης της εισφοράς της ασφαλισµένης. Έστω και µε µεγάλη καθυστέρηση φαίνεται ότι ε- πιτέλους προωθούνται αποτελεσµατικές πολιτικές για τους υγροβιότοπους της Αττικής. Η Λιµνοθάλασσα Σκάλας Ωρωπού και η εκβολή του Ασωπού, η Λίµνη Μαραθώνα, το Έλος Σχινιά, η Λίµνη Κουµουνδούρου στον Ασπρόπυργο, το Έλος Λούτσας, το Ρέµα Ραφήνας, η Λιµνοθάλασσα Ψάθας στα Μέγαρα, το Βουρκάρι στα Μέγαρα, ο Υγροβιότοπος Πάχης στα Μέγαρα και οι Αλυκές στην Ανάβυσσο, επιτέλους φαίνεται να οριοθετούνται και να εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας από το κράτος µετά και από τις επανειληµµένες παρεµβάσεις στην Βουλή ήδη από το Οφείλουµε από την µεριά µας να δώσουµε συγχαρητήρια στους ενεργούς πολίτες του Ωρωπού, του Μαραθώνα, του Ασπροπύργου, της Ραφήνας, των Μεγάρων και της Αντιπαράθεση εκδηλώθηκε µεταξύ της ΟΛΜΕ και του Περιφερειακού ιευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής Γιώργου Κουµέντου, ο οποίος αποφάσισε να γίνει α- ναπλήρωση µαθηµάτων, χθες ανήµερα του 38ου εορτασµού του Πολυτεχνείου, σε σχολεία που τελούσαν υπό κατάληψη. Η ΟΛΜΕ µε ανακοίνωσή της τόνισε ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν θα δεχθεί να α- µαυρώσει τη µνήµη του Πολυτεχνείου, κάνοντας µάθηµα. Κάλεσε επίσης το Υπουργείο Παιδείας να παύσει τον Περιφερειακό ιευθυντή από τα καθήκοντά του, καθώς τον θεωρεί ακατάλληλο για αυτή τη θέση. Αναβύσσου, καθώς ο δικός τους αγώνας κυρίως δικαιώνεται µε αυτή την πολύ θετική εξέλιξη. Η προστασία των υγροβιότοπων και γενικά του περιβάλλοντος απαιτεί πρωτίστως την κοινωνική συναίνεση η οποία διασφαλίζεται µόνο όταν οι όποιες παρεµβάσεις γίνονται µε το κριτήριο της δικαιοσύνης, χωρίς ακρότητες και υπερβολές από καµία πλευρά που προσεγγίζει το θέµα. Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής (Ελεύθεροι Πολίτες), Βασίλης Οικονόµου, εκφράζει την ικανοποίηση του για την θετική εξέλιξη της εισήγησης στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αττικής για την οριοθέτηση των υγροβιότοπων της Αττικής και δηλώνει ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την διαβούλευση του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αττικής και να παρεµβαίνει για την βελτίωσή του και για την ορθή εφαρµογή του µε γνώµονα πάντα το συµφέρον των πολιτών. Μαθήµατα χθες σε όσα σχολεία τελούσαν υπό κατάληψη συνέχεια απο σελ. 2 δηµιουργήσουµε ένα δίκτυ προστασίας, όχι φιλανθρωπίας αλλά κοινωνικής αλληλεγγύης. Προς αυτή τη κατεύθυνση προτείνουµε να υπάρξει κεντρικός σχεδιασµός από τη κοινωνική υπηρεσία του ήµου που θα αφορά: 1) Ιατρική περίθαλψη στους ανασφάλιστους δηµότες από τις ήδη υπάρχουσες υποδοµές και µε τη δηµιουργία δηµοτικών ιατρείων. 2) Κοινωνικό φαρµακείο για ανέργους, απόρους και ανασφάλιστους δηµότες και τις οικογένειες τους. 3) Κοινωνικό παντοπωλείο µε βασικά είδη διατροφής σε συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις ευαίσθητες στα θέµατα διατροφής, ειδικών παιδιών. 4) ιοργάνωση καθηµερινού συσσιτίου για τους πιστοποιηµένα άπορους δηµότες, τα οποία θα προετοιµάζονται από υπηρεσίες του δήµου (παιδικοί σταθ- µοί) και θα προσφέρονται σε υπάρχουσες εγκαταστά σεις (ΚΑΠΗ). Όλα τα παραπάνω µπορούν να γίνουν χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση του προ πολογισµού του δήµου µε πόρους που θα προκύψουν από: 1) ιακοπή εκδηλώσεων, γιορτών και πανηγυριών. 2)Προσφορά από όλους τους δηµοτικούς συµβούλους, αντιδηµάρχους, προέδρους και.σ. νοµικών προσώπων, προέδρων τοπικών συµβουλίων, προέδρων δηµοτικών επιχειρήσεων, των αµοιβών και αποζηµιώσεών τους για τις παραστάσεις τους. 3)Προσφορές ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ο σχεδιασµός αυτός θα πρέπει να γίνει από την κοινωνική υπηρεσία σε συνεργασία µε τις τοπικές κοινότητες και εθελοντές από συλλόγους και φορείς που δρουν στην πόλη µας καθώς και από µεµονωµένους δηµότες. Για την ηµοτική Συµµαχία Ο συντάξας δηµοτικός σύµβουλος Κώστας Βάβουλας

7 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Αποτελέσµατα εκλογών για το Σύλλογο Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής Σήµερα η σύσταση του ιοικητικού Συµβουλίου Εργαζόµενε, Συνταξιούχε, Άνεργε, Νέε, Τον Νοέµβριο του 1973 η φοιτητική νεολαία µαζί µε το εργατικό κίνηµα της πατρίδας µας µε το σύνθηµα «ΨΩΜΙ - ΠΑΙ ΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» διεκδίκησαν και κέρδισαν αφενός το δικαίωµα στη ζωή και αφετέρου την ελευθερία από την δικτατορία των συνταγµαταρχών. Μετά από 38 χρόνια, η ελευθερία, µαζί µε τις δηµοκρατικές κατακτήσεις αµφισβητούνται και πάλι από ένα διεθνές οικονοµικό κατεστηµένο, που µαζί µε την πλήρη συναίνεση της Ελληνικής κυβέρνησης κρατούν την χώρα αλυσοδεµένη σε µια ιδιότυπη οµηρία που θέλει να βυθίσει την εργατική τάξη και τον λαό της πατρίδας µας στην πείνα την φτώχεια και την αµάθεια. Εργαζόµενε, Συνταξιούχε, Άνεργε, Νέε, τώρα τον Νοέµβριο του 2011 όσο ποτέ άλλοτε επιβάλλεται να ξαναδιεκδικήσουµε ως εργατική τάξη το αυτονόητο που είναι το δικαίωµα στην ζωή και την ποιότητά της. Ένα δικαίωµα που η οικονοµική κρίση το στερεί από την ελληνική οικογένεια. Ένα δικαίωµα που σήµερα υπονοµεύεται από τη παγκοσµιοποιηµένη προσπάθεια της εµπορευµατοποίησης των πάντων. ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ και είναι σηµείο έµπνευσης και έναρξης για τους σηµερινούς αγώνες της εργατικής τάξης, για δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία και για το αναφαίρετο δικαίωµα της εργασίας για όλους. Για την ιοίκηση Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓ.ΛΙΓΓΟΣ Την Τρίτη πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του 1ου ηµοτικού Ζεφυρίου η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου - Φυλής. Μετά τη λήξη της συνέλευσης πραγµατοποιήθηκε ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου 9µελούς ιοικητικού Συµβουλίου, η σύσταση του οποίου θα καθοριστεί σήµερα Παρασκευή. Να σηµειώσουµε ότι από τα αποτελέσµατα των εκλογών, που ακολουθούν, λείπει η παράταξη της ΠΑΣΚ, γιατί επέλεξε να µην έχει υποψηφίους. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα (στην παρένθεση τα περσινά αποτελέσµατα) έχουν ως εξής: Συγκεκριµένα: ΑΚΕ - 1.Αξής Στέλιος: 12, 2. Ασλάνης Γεώργιος: 18, 3.Μπουτάκη Ελένη: 18, 3. Θεοδοσοπούλου Βάνα: 7, 4.Ραµµογιαννόπουλος Αθανάσιος: 12 5.Σύρµα Κωνσταντίνα: 25, 7.Ταβουλάρη Άννα Μαρία:17 ΕΣΑΚ- ΕΕ- 1.Ζαπάντης Νικόλαος: 19, 2.Σταυροπoύλου ήµητρα: 12, 3. Μαρούκα Ελένη: Καψοκαβάδης Αλέξανδρος: 12, 5. Σωτηρίου Νατάσα: 15 ΠΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - 1. Αλεφαντινού Βασιλική (Βάλια): 45, 2. ούκα Ευαγγελία: 92, 3. Ιωαννίδου Αντιγόνη: 38, 4. Καλαρχάκη Βασιλεία: Μανουσαρίδου Παρασκευή (Βούλα): 34, 6. Μαρούτας Γιάννης: 83, 7. Σµύρη Κωνσταντίνα: ιαµαντή Σταµατίνα (Τιτίνα): 38, 9. Κατσιώλη Αγγελική : 49, 10. Ντόντορου Αλεξάνδρα: Μπίσσια Σταυρούλα: 30, 12. Νταβλούρου Ιωάννα: 29, 13. Τασιόπουλος Γιώργος: 71 ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κακαλιά Ελένη Γ. Κρυστάλλη Παραιτήθηκε το.σ. του ΑΣ Άνω Λιοσίων Αιχµές προς τον πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισµού για πιέσεις και υποδείξεις Της Γεωργίας Κρυστάλλη Την παραίτησή του ανακοίνωσε µόλις πριν από λίγες ηµέρες το.σ του.α.σ. Άνω Λιοσίων, αφήνοντας αιχµές προς τον πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισµού του δήµου κ. Κ. Σκα- µαντζούρα για πιέσεις και υποδείξεις, που τους ώθησαν σε αυτό το αποτέλεσµα. Στην ανακοίνωσή του αυτή, το.σ. παραθέτει την κατηγορία στην οποία βρίσκεται η κάθε οµάδα κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και κλείνει, δηλώνοντας την πρόθεσή του να προσφέρει, «αρκεί η νέα διοίκηση να συνεχίσει στα υψηλά στάνταρ και ιδεώδη της οµάδας». Ενήµερος ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισµού για τις εξελίξεις Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το Γενικό Γραµµατέα του.σ. ηµήτρη Οικονόµου υπήρχε εξαιρετική οικονοµική δυστοκία από τον Αθλητικό Οργανισµό προς το ΑΣ ό- λο το προηγούµενο διάστηµα, µε αποτέλεσµα συγκεκρι- µένα µέλη του.σ. να αναγκάζονται να συνεισφέρουν σε εθελοντικό επίπεδο, ενώ ήταν δυσχερής η οποιαδήποτε απόπειρα επικοινωνίας µε τον πρόεδρο κ. Σκαµαντζούρα. Σε επαφή µας µε τον τελευταίο χθες το µεσηµέρι, ανέφερε ότι δε γνωρίζει το θέµα και ότι όδευε προς συνάντηση µε το.σ. τη συγκεκριµένη στιγµή, κάτι που όµως δεν επιβεβαιώθηκε από τον παραιτηθέντα Γενικό Γραµµατέα του.σ. κ. Οικονόµου. Ο κ. Οικονόµου, αντιθέτως, µας ενηµέρωσε ότι η εν λόγω συνάντηση είχε λάβει χώρα ήδη από την περασµένη ευτέρα και ότι ο πρόεδρος του Α.Ο. είναι από τότε ενήµερος για την παραίτηση. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του παραιτηθέντος.σ. έχει ως εξής: Ανακοίνωση Θα θέλαµε να ενηµερώσουµε τους συµπολίτες του δή- µου µας, ότι κατόπιν των πιέσεων και υποδείξεων του πρόεδρου του αθλητικού οργανισµού του δήµου µας, το.σ του.α.σ. Άνω Λιοσίων α- ναγκάζεται να παραιτηθεί και να υποβάλει τις παραιτήσεις του στον πρόεδρο του αθλητικού οργανισµού. Επιθυµούµε να γνωστοποιήσουµε ότι κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, - Η Γυναικεία οµάδα βρίσκεται στην 6η θέση της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, - Η οµάδα Νεανίδων βρίσκεται στην 1η θέση της Α Κατηγορίας Νεανίδων, Η οµάδα Κορασίδων βρίσκεται στην 1η θέση της Α Κατηγορίας Κορασίδων, Η οµάδα παίρνει µέρος σε κάθε αγωνιστική δραστηριότητα της Ε.Σ.Κ.Α. µε 2 αγωνιστικά τµήµατα σε κάθε κατηγορία (Νεανίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων, Μίνι) Είµαστε στη διάθεση της νέας διοίκησης που θα προκύψει στο να προσφέρουµε, αρκεί η νέα διοίκηση υπό την καθοδήγηση του πρόεδρου του αθλητικού οργανισµού να δώσει ανάλογη συνέχεια στα υψηλά στάνταρ και ιδεώδη της οµάδας και ελπίζουµε η νέα διοίκηση να φανεί αντάξια στην ιστορία που ο σύλλογος και η απερχόµενη διοίκηση έχει δηµιουργήσει. Το παραιτηθέν.σ του.α.σ. Άνω Λιοσίων. Αυξήθηκε η φοροδιαφυγή σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία Οι επτά στους 10 ελεύθερους επαγγελµατίες δήλωσαν το 2010 στην εφορία εισόδηµα χαµηλότερο από το αφορολόγητο (τότε) όριο των ευρώ. Πρόκειται για φορολογούµενους µε εισοδήµατα από ε- λεύθερα επαγγέλµατα που ήταν αφορολόγητοι σε σύνολο ελευθέρων επαγγελµατιών που υπέβαλαν δήλωση στην εφορία το ίδιο έτος. Την ίδια στιγµή, µόνο 443 ελεύθεροι επαγγελµατίες δήλωσαν εισόδηµα πάνω από ευρώ και µόνο 6 ελεύθεροι επαγγελµατίες πάνω από ευρώ. Σε ότι αφορά το σύνολο των φορολογούµενων µόνο 52 δήλωσαν στην εφορία εισόδηµα πάνω από ευρώ, εκ των οποίων µάλιστα, οι 15 ήταν µισθωτοί. Εισόδηµα µεταξύ ευρώ και ευρώ δήλωσαν 204 φορολογούµενοι. Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών καταγράφουν ουσιαστικά το µέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, η οποία αυξήθηκε αντί να µειωθεί, όπως προκύπτει από τα εισοδήµατα του 2009 που δηλώθηκαν στην εφορία το 2010.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 18 Νοεµβρίου Παρέµβαση του ηµάρχου Φυλής ηµήτρη Μπουρα µη Στη διαβούλευση σχετικά µε την προκαταρκτική προκήρυξη της Περιφέρειας Αθηνών Παρέµβαση στη διαβούλευση σχετικά µε την προκαταρκτική προκήρυξη της Περιφέρειας Αθηνών που αφορούν σε κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, επιχειρεί ο ήµος Φυλής µε επιστολή που υπογράφεται από τον ήµαρχο ηµήτρη Μπουραίµη και µε αποδέκτη την Περιφέρεια Αττικής. Τα στοιχεία, που αναφέρει είναι ταξινοµηµένα σε τρεις ενότητες: Α. Ιστορικό Νοµοθετικό πλαίσιο. Β. Ερωτήµατα που γεννούνται σε σχέση µε τον διεθνή διαγωνισµό. Γ. Θέσεις για την Οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής του ήµου Φυλής. Μεταξύ άλλων, στις ενότητες αυτές αναφέρει: Α. Ιστορικό Νοµοθετικό πλαίσιο Η ολιγωρία, η διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια καθώς και η αναποφασιστικότητα που επέδειξε η Πολιτεία για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων στις άλλες δύο περιοχές (Κερατέας και Γραµµατικού) καθώς και των σταθµών µεταφόρτωσης, δεν είχε ως αποτέλεσµα µόνο την αργοπορία και την απώλεια κοινοτικών πόρων, αλλά και την ακατανόητη και αυτοκτονική αλλαγή της πολιτικής, που βασίζεται σε δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος αφορά στην υπαναχώρηση της επιλογής της περιοχής της Κερατέας, όπου αποφάσεις που πάρθηκαν µε κόπο, αγωνία και σκληρή δουλειά και κρίθηκαν νόµιµες από το ΣτΕ, ανατρέπονται και αρχίζουν νέες συζητήσεις για άλλο χώρο και άλλες µεθόδους που σηµαίνει α- νακολουθία και καθυστερήσεις τουλάχιστον πέντε ετών. Αυτή η υπαναχώρηση, σήµανε ταυτόχρονα και τη ριζική αλλαγή πολιτικής, όχι από ευαισθησία προς τις τοπικές κοινωνίες, αλλά µε στόχο την υλοποίηση άλλων πολιτικών επιλογών, τόσο στην τεχνολογία και την οικονοµία, όσο και στην υιοθέτηση ως µοναδικού χώρου υποδοχής της περιοχής του ήµου µας, όπως αναλύεται παρακάτω. Ο άλλος λόγος που αποδεικνύει τη ριζική αυτή αλλαγή της πολιτικής, είναι η παρέµβαση του ΥΠΕΚΑ, µέσω της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στην περιοχή του Γραµµατικού (βλέπε έκθεση Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, και , όπου διαπιστώνουν ότι από το χώρο, διέρχονται δύο (2) ρέµατα και δεν έχουν γίνει υδρογεωλογικές µελέτες). Η εκ των υστέρων παρέµβαση και µε όρους που κάθε άλλο παρά επιστηµονικοί θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν, εµφανίζουν την περιοχή να έχει προβλήµατα χωροθέτησης. Με τον τρόπο αυτό, το ίδιο το ΥΠΕΚΑ αυτοαναιρείται, όταν τις αποφάσεις χωροθέτησης έχει εγκρίνει και υπογράψει το ίδιο. Β. Ερωτήµατα που γεννούνται σε σχέση µε τον διεθνή διαγωνισµόγια τη ιαχείριση των απορριµµάτων στην Περιφέρεια Αττικής. 1. Έχουν, σύµφωνα µε το νόµο 3389/2005 (Σ ΙΤ), προηγηθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις, µετά από µελέτη για την έγκριση ένταξης των έργων στο πρόγραµµα, ό- πως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία; 2. Ποιος είναι ο αρµόδιος φορέας για την αίτηση υπαγωγής αφού δεν έχει διευκρινισθεί ποιος είναι ο Φορέας που έχει την α- ρµοδιότητα της διαχείρισης (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΗΜΟΙ, ΙΑΒΑΘΜΗ ΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ); 3. Χωρίς τεκµηρίωση µε αναφορά σε στοιχεία, η προκήρυξη µιλά για εγκαταστάσεις για τη συνολική επεξεργασία τόνων το έτος, χωρίς όµως δεσµευτικό χαρακτήρα. Εποµένως, αν δεν υπάρξει αυτή η ποσότητα, θα έχει το δικαίωµα ο ιδιώτης, να φέρει απορρίµµατα από άλλες, εκτός Αττικής περιοχές (διότι στην οικονοµική µελέτη αναφέρεται πλαφόν της τάξης του 25% για τη συµπλήρωση των ποσοτήτων απορριµ- µάτων της προκήρυξης); 4. Γιατί δεν υπάρχει δέσµευση για το σύνολο των εγκαταστάσεων, δηλαδή ΟΕ Α, σταθµών µεταφόρτωσης και νέων ΧΥΤΥ που δεν περιλαµβάνονται στον Περιφερειακό σχεδιασµό; Μήπως αυτό σηµαίνει ότι θα προωθηθούν οι εγκαταστάσεις, µόνο στην περιοχή Φυλής, όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα; 5. ίνεται η αρµοδιότητα διαχείρισης του ΧΥΤΥ σε ιδιώτες, χωρίς να προσδιορίζεται πού και πώς έχει χωροθετηθεί και πώς θα κατασκευασθεί; 6. εν αναφέρεται τι θα γίνει µε τη διαχείριση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και ποια σχέση θα υπάρξει µεταξύ ι- διωτών και του Φορέα ιαχείρισης στον ο- ποίο ανήκουν οι εγκαταστάσεις και δε λαµβάνεται υπόψη το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο για αποκατάσταση και µεταφροντίδα της περιοχής. Γιατί; 7. Σύµφωνα µε τις οικονοµικές µελέτες στήριξης του διαγωνισµού, το συνολικό κόστος διαχείρισης συµπεριλαµβανοµένων τοκοχρεωλυσίων, λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης, ανέρχεται στο ποσό των 120 Ευρώ ανά τόνο περίπου, ενώ δεν έχει ληφθεί υπόψη: α. Το κόστος για τη διαχείριση των υπολειµµάτων β. Το κόστος για τα συνοδευτικά έργα, γ. Το κόστος για τις αποκαταστάσεις δ. Το κόστος για τα αντισταθµιστικά έργα περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Γιατί; 8. εν αναφέρει η προκήρυξη τους όρους και περιορισµούς που έχουν τεθεί από τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά αναφέρεται σε νέες εγκρίσεις και αποφάσεις. Αυτό σηµαίνει ότι, είναι δυνατό να προκριθούν εγκαταστάσεις που θα απαιτήσουν νέες άδειες, χωρίς να προσδιορίζεται πόσο χρονικό διάστηµα απαιτείται. Επιπλέον, εάν ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να εκπονηθούν και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οι οποίες έπρεπε να προηγηθούν (και όσον αφορά την περιοχή µας πιθανότατα θα ήταν αρνητικές), είναι αρκετό το διάστηµα εγκρίσεων, δηµοπρατήσεων και υλοποίησης των εγκαταστάσεων, ώστε να λειτουργήσουν αρχές του 2015 όπως προβλέπεται; 9. Ως βασικό κριτήριο στο διαγωνισµό, αναφέρεται ότι το υπόλειµµα των διεργασιών πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και έως 25% της αρχικής ποσότητας. Μήπως εποµένως, προκρίνεται η µέθοδος της καύσης, που µέχρι τώρα ως λύση, έχει α- ποκλεισθεί στη συνείδηση των κατοίκων, όχι µόνο της περιοχής µας αλλά, και όλων των περιοχών της υτικής Αττικής, υτικής Αθήνας και του Πειραιά; 10. Αναφέρεται ότι για 25 έτη, το συνολικό κόστος θα ανέλθει από ένα (1) έως ενά- µισι (1,5) δισεκατοµµύρια ΕΥΡΩ, ένα ποσό το οποίο, για την ποσότητα των απορριµµάτων που θα επεξεργασθούν στην 25ετία, θα αντιστοιχεί σε 40 ΕΥΡΩ/τόνο, πράγµα αδύνατο διότι έρχεται σε αντίθεση µε τα στοιχεία των δικών σας µελετών που προβλέπουν πολύ υψηλότερο κόστος (σχεδόν τριπλάσιο). Άρα, το συµπέρασµα που µπορεί κάποιος να βγάλει, είναι ότι, δε σχεδιάζεται το σύνολο των εργοστασίων, αλλά µόνο ένα και για µικρότερες ποσότητες, εκτός βέβαια αν ο ιδιώτης φέρει απορρίµµατα και από περιοχές εκτός Αττικής. Πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει δεκτό από τους κατοίκους του ήµου Φυλής µετά το «λαµπρό» παράδειγ- µα της Κερατέας; 11. Το ηµόσιο θα δεσµευθεί προς τους ιδιώτες για την εκπλήρωση των οικονο- µικών υποχρεώσεων των ήµων, χωρίς τη γνώµη τους; Και κυρίως θα δεσµευθεί για το κόστος διαχείρισης; 12. Έχει ληφθεί υπόψη ότι σε τρία έτη που προβλέπεται να λειτουργήσουν οι σχεδιαζόµενες εγκαταστάσεις, ο ΧΥΤΑ Φυλής θα έχει κορεσθεί και θα κλείσει; Γ. Θέσεις για την Οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής του ήµου Φυλής Σήµερα, ο χώρος δέχεται πλέον των τόνους/ηµερησίως. Οι υπερβολικές αυτές ποσότητες, δηµιούργησαν τεράστια περιβαλλοντικά προβλήµατα στην ευρύτερη περιοχή, µε σηµαντική ρύπανση αέρα, εδάφους και υδάτων, χωρίς να έχουν γίνει µέχρι σήµερα τα αναγκαία συνοδευτικά έργα. Οι παραβιάσεις αυτές, έχουν διαπιστωθεί µε σειρά αυτοψιών από τη Νοµαρχία υτικής Αττικής που οδήγησε στην επιβολή προστίµων τα οποία υπερβαίνουν τα πεντακόσια (500) εκατοµµύρια Ευρώ. Ταυτόχρονα, ΧΥΤΑ και ΕΜΑΚ, λειτουργούσαν χωρίς άδεια λειτουργίας, αφού η Νοµαρχία υτικής Αττικής, είχε αρνηθεί να χορηγήσει τις σχετικές άδειες. Το σύνολο των παραβάσεων, µετά από σχετική καταγγελία της Νο- µαρχίας υτικής Αττικής, εκκρεµεί στην Ε.Ε. και αναµένεται παραποµπή στο ΕΚ. Σήµερα, ο ΧΥΤΑ, εξακολουθεί να λειτουργεί µε σειρά παραβιάσεων των όρων των σχετικών αδειών, χωρίς την αναγκαία περιβαλλοντική παρακολούθηση και δεν εφαρµόζεται η οδηγία 2003/33/ΕΚ για την αποδοχή των αποβλήτων, όπου ανεξέλεγκτα α- πορρίπτονται παντός είδους απορρίµµατα, χωρίς έλεγχο και χωρίς τη γνώση του τόπου και του τύπου προέλευσης αυτών, ενώ προορίζεται µόνο για οικιακά απορρίµµατα. Οι δυσµενείς επιπτώσεις από τη λειτουργία της µεγαλύτερης «χωµατερής» στην Ευρώπη, είναι τεράστιες για το ήµο και τους κατοίκους. Η περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική υποβάθµιση της ευρύτερης περιοχής, είναι µεγάλη, ενώ πιθανόν ε- ξαιρετικά επιβλαβείς µπορεί να είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. Έχει πλέον γίνει συνείδηση στους κατοίκους της περιοχής µας, αλλά και της ε- υρύτερης περιοχής της υτικής Αττικής, ό- τι υφίστανται έναν «περιθωριακό ρατσισµό» και έχουν στοχοποιηθεί ταξικά και αντί να έχει ένα τέλος η υποβάθµιση από την πολιτεία, γίνεται ακόµα µεγαλύτερη. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο που αν η Πολιτεία δεν τον διακόψει, θα υποχρεωθεί η τοπική κοινωνία να το πράξει µε όποιο κόστος χρειαστεί να καταβάλλει. Ο ήµος Φυλής, έχει ήδη καταθέσει ένα πρόγραµµα εξυγίανσης της ευρύτερης περιοχής, µε την αποµάκρυνση όλων των παράνοµων, οχλουσών και ρυπαινουσών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, έχει προγραµ- µατίσει την προώθηση και ανάπτυξη δράσεων οικονοµικής βελτίωσης των συνθηκών µε την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσι- µες Πηγές και έχει προσδιορίσει την οικολογική αναβάθµιση των προστατευόµενων περιοχών. Ο ήµος Φυλής, είναι αποφασισµένος να πραγµατοποιήσει τα ως άνω έργα και να πάρει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αναβάθµισή του. Ως εκ τούτου, είναι φανερό, ότι οι κυοφορούµενες λύσεις µε βάση την προκήρυξη για εγκατάσταση και λειτουργία εργοστασίων διαχείρισης απορριµµάτων στην περιοχή του ήµου µας, θα βρει αντίθετους όχι µόνο τον υποφαινόµενο και το δηµοτικό συµβούλιο σύσσωµο, όπως αποφάσισε και το ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής µε την υπ αρ. 108/19 Απρ 2011 απόφασή του αλλά ολόκληρο το λαό της περιοχής µας. Είναι αναγκαίο και όρος εκ των ων ουκ ά- νευ, ο κάθε ήµος ή σύνολα ήµων, να επεξεργαστούν προγράµµατα ανακύκλωσης και τελικής διαχείρισης, σε τοπικό επίπεδο, ώστε να απαλλάξουν την περιοχή µας, που επί 40 έτη υποβαθµίζεται, να εφαρµόσουν ε- πιτέλους τη σχετική υπάρχουσα νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό ο ήµος Φυλής, θα είναι µια αυτόνοµη διαχειριστική ενότητα, ενταγµένη βέβαια σε ένα περιφερειακό ή διαπεριφερειακό σχεδιασµό ο οποίος, θα είναι µέρος ενός εθνικού σχεδιασµού µε τον οποίο θα καθορίζονται επακριβώς οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο τρόπος επεξεργασίας των αποβλήτων, για κάθε είδος και τύπο αποβλήτων ξεχωριστά (αστικά στερεά απόβλητα, βιοµηχανικά, βιοτεχνικά, ε- πικίνδυνα κα.), έτσι ώστε άπαντες να γνωρίζουν τους χώρους και τις διαδικασίας επεξεργασίας των αποβλήτων. Στο ήµο Φυλής όµως, πρώτα έχουµε να επουλώσουµε τις πληγές που µας δηµιούργησε η κεντρική διοίκηση, διότι ποτέ δεν εκτέλεσε τα συνωδά έργα όλων των υπερτοπικών χρήσεων της περιοχής, τα ο- ποία απλά τα απέκρυψε πίσω από µια αντίληψη περιφερειακού ρατσισµού, µόνιµης υποβάθµισης και ιδιότυπων επιδοτήσεων που αντί να καταλήξουν σε έργα κατέληξαν στην καταστροφή της τοπικής οικονοµίας α- φού µετέτρεψαν τους πολίτες σε οιονεί υπαλλήλους του ήµου. Οι κόκκινες γραµµές είναι σαφείς, τις έχουµε θέσει έγκαιρα, υποµείναµε επί δεκαετίες την διακριτική µεταχείριση του κράτους εις βάρος µας, πράξαµε το καθήκον µας απέναντι στο µέγιστο ζήτηµα της διαχείρισης απορριµµάτων της πρωτεύουσας, αλλά η υπευθυνότητά µας θεωρήθηκε αδυναµία. Ο ήµος Φυλής δεν έχει καµία διάθεση να προχωρήσει σε ακραίες µορφές κινητοποιήσεων ειδικά σε µια εποχή όπου κρίνεται το µέλλον της πατρίδας µας αφού η µάχη για την αποφυγή της χρεοκοπίας δεν έχει τελειώσει. Βρισκόµαστε στο µέσον του µεγάλου εθνικού αγώνα και κάθε τι που µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην εκπλήρωση των όρων µε τους οποίους η χώρα µας πέτυχε τη µείωση του χρέους της και την αύξηση της χρηµατοδότησής της από την Ευρώπη, µας πηγαίνει µακριά από την σχεδόν οµόθυµη επιθυµία του λαού να µείνουµε στο ευρώ. Όµως δεν είναι δυνατόν σ αυτή τη µεγάλη προσπάθεια, η Πολιτεία να επιβραβεύει την αδικία, την ανευθυνότητα, τον τσαµπουκά, την θρασύτητα και την αδιαφορία για το κοινό καλό.µε το αυτονόητο. Να τηρηθούν οι νόµοι, να υπάρξει δικαιοσύνη και να επιβραβευθούν εκείνοι που θυσιάστηκαν για το κοινό καλό.