(=> η Φάρις)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Φάρις)"

Transcript

1

2 Η Φ Α Ρ I Σ Εκδίδεται από τόν Σύλλογο Αποφοίτων Σχολείων Φάριδος ΕΔΡΑ : Ξηροκάμπι Σπάρτης Συντακτική Επιτροπή: Γεώργ. Θ. Καλκάνης, Θεόδ. Σ. Κατσουλάκος, Πανογ. Η. Κομνηνός Επιμελητής έκδοσης: Σταύρος Θ. Κατσουλάκος, Συρακουσών 101, Λαμπρινή, Αθήνα Ταμίας: Ιωάννης Π. ΚονΙδης, Ξηροκάμπι ΣΤΝΔΡΟΜΗ: Εξωτερικού ετήσια Δολλάρια Η.ΓΓ.Α. 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Σ. Θ. Κατσονλάκον, Το Σχολείο του Καποδίστρια 1 Γ. Η. Αποστολάκον, Οι δρόμοι του ΙΙαλαιοχωριού 4 Α. Θεοφιλοπούλον- Διαβολίτση, Η γιαγιά μου 5 Δ. Δικαιάκον, Οδοιπορικό στο Γύθειο 7 Από τα λαϊκά μας κειμήλια 10 Υπέρ της Εκκλησίας 12 Ψήφισμα 13 Κοινοτική δραστηριότητα 14 Επιτυχόντες σε Α.Ε.I και Τ.Ε.I. - Επιμορφωτικά Σεμινάρια. 15 Τα νέα μας 16 ΕΞΩΦΤΛΛΟ: ((Παν τα κοπάδια στα βουνά να ξεκαλοκαιριάσονν» Σκίτσο Μ. ΚουμουτσΙδη

3 Η Φ Α Ρ I Σ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΕΚΔΟΣΗΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΑΠΟΙΚΟΙΤΟΙΣΧΟΛΕΙΩΝ Φ Λ ΡIΛ 0 Σ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΕΥΧΟΣ 6ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Μια από τις πρώτες ενέργειες τον Ιω. Καποδίστρια ήταν η δημιουργία σχολείων. Στην περιοχή μας ιδρύθηκε το «Σχολείον της Κάτω Ρίζης και των Βαρδουνοχωρίων» ή ασχολείον της Πολοβίτζας». Στα έξοδα όμως συντήρησης του Σχολείον δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οι κάτοικοι και τα μοναστήρια. Ο «Διοικητής Λακεδαίμονος» δηλώνει ότι θα λάβει μέτρα εναντίον των μοναστηριών, των οποίων η οικονομική κατάσταση είναι οικτρή, όπως διαλαμβάνουν αναφορές των κατοίκων και των ηγουμένων (15 Σεπτεμβρίου 1831) προς τον Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια.* Απάντηση πάντως δεν πήραν, γιατί λίγες ημέρες αργότερα (27 Σεπτεμβρίου 1831) ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε. Έξοχώτατε, Προς τον Σεβ. Κυβερνήτην της Ελλάδος Αίφνης παρουσιασθεϊσα ή ύπ' άριθ επιταγή του Διοικητηρίου Λακεδαί μονος προς τούς ηγουμένους των τεσσάρων μοναστηριών, Ζερμπίτζας, Γόλας, Κούμαρι καΐ Καταφυγιώτισσας, ύποχρεοΰσα αυτούς να πληρώσουν δια την έν Πολοβίτζ$ σχολήν της Κάτω Ρίζας ένιαύσιον φόρον, οϊτινες μή δυνάμενοι νά συνεισφέρωσιν, ένεκα της μεγίστης άνοικονομησίας των, ωσάν όπού κείνται είς μεγαλωτάτην Ινδειαν, έχοντα χρείαν βοηθείας, απεφάσισαν ν' αναχωρήσουν, έδωσεν προς ήμας * Α. Β. Δασκαλάκη, Κείμενα και πηγαί της ιστορίας της Ελληνικής επαναστάσεως, Τα περί παιδείας, Αθήναι 1968, τ. Γ', σσ

4 θλϊψιν άπαρρηγόρητον, προβλέποντες την έρήμωσιν των ιερών τούτων καταστημάτων. Εξηγούμεθα, λοιπόν, δια της παρούσης μας, δτι τά μοναστήρια ταϋτα ευρίσκονται εις έλεεινήν κατάστασιν, δια τον πυρπολισμόν παρά του έχθροϋ της ίερας ημών θρησκείας, και μόλις οί εις αυτά δυστυχείς μοναχοί οικονομούνται τών προς τό ζην άναγκαίων, πάσχοντες μυρίαις έλλείψεσι. Παρακαλοΰμεν οδν θερμώς τήν Α.Ε., ίνα, ώς φιλόστοργος πατήρ, προβλέψη την διόρθωσιν του ολέθρου τών ιερών τούτων καταστημάτων, μήπως, καταγινόμενοι νά φέρωμεν μικρόν καλόν, προξενήσωμεν τήν μεγαλωτάτην βλάβην και παντελή έρήμωσιν τών ιερών μοναστηριών. Ύποσημειούμεθα μέ βαθύτατον σέβας. Έν Μυσθρ τη 15 7βρίου 1831 Χωρίον Κουμουστά Ό δημογέρων Γεώργιος Κομηνός Γιάννης Σολωμός Δημήτρης Χριστάκος Δημογέρων Θ. Λιακάκος Στρατήγης Βατικιώτης Παλαιά Παναγιά - Τόριζα - Νιχώρι - Τραπεζοντή Δημογέρων Άναστάσης Διαραντάκος Κωσταντης Μιχαλικάκος Γιώργης Πετράκης 'Αναγνώστης Πολέμης Παναγιώτης Τογαζής Γεροχρΐστος Τραπεζολιώτης Χατζή Σταυράκος άπό Τραπεζοντίνα Παναγιώτης Κετζάφης Χριστόφιλος Άποστολάκος Βασίλης Πουλάκος Δημήτρης Καπακός 2 Οί κάτοικοι τών χωρίων της Κάτω Ρίζας Μυσθρα Χωρίον Γοράνοι Άνατόλιος έλάχιστος πνευματικός Κάτω Ρίζας Χωρίον 'Ανώγεια Γιαννάκης Θεοφιλάκος Κωνσταντίνος παπα Κωνσταντόπουλος Ό δημογέρων Ν. Γεωργόπουλος Γ. Πολυχρονάκος Γιαννάκης Πουλάκος Γ. Θεοφιλάκος Γιαννάκης Μιχαλακάκος Κωνσταντης Ξέπαπας 'Αντώνης Τζακάρης Γεώργιος Άναστασάκος Γεώργιος Μαναριώτης 'Ιωάννης Συκουκιώτης Γεώργιος Παναγάκος Γερ -Άναστάσης Θανάσης Πλαγιάννης Κυριάκος Βλαχογιάννης Στρατήγης Πυργάκος Παναγής Πετράκος

5 Προς τον Σεβ. Κυβερνήτην της Ελλάδος Έξοχώτατε! Παρά πασαν ελπίδα, διά της υπ' αριθ διαταγής του Διοικητηρίου Λακεδαίμονος, κατ' έπιταγήν ύπ' άριθ της Σεβ. Κυβερνήσεως (άγνωστον προς ήμάς), διαταττόμεθα νά πληρώσωμεν έτήσιον φόρον διά τήν σχολήν της Πολοβίτζας καθ' ύπόσχεσιν. Έξοχώτατε! Μ' δλον δτι δέν έγνωρίζομεν ποτέ νά ύπεσχέθημεν, οΰτε ύπεχρεώσαμεν τά ιερά ταΰτα καταστήματα εις τοιούτον φόρον, τά μοναστήρια ταύτα κείνται εις κατεπείγουσαν ανάγκην, έ'χοντα χρείαν βοηθείας διά νά άνεγερθοΰν, κατηδαφισμένα δντα και κατερημωμένα άπό τον πυρπολισμόν τών έχθρων της ίερας ήμών θρησκείας, και δέν ήδυνήθημεν νά κάμωμεν ούδεμίαν διόρθωσιν εις αύτά, έκτος όλίγης εις τάς έκκλησίας, καί ταύτην διά δανείων, καί μόλις οΐκονομούμεθα καί αυτών τών προς τό ζην άναγκαίων. 'Εάν δέ ή Σεβ. Κυβέρνησις έγκρίνη ώς άναπόφευκτον τό χρέος τοΰτο, ή πρέπει ν' αναχωρήσουν άπ' αύτά οί πατέρες ή νά μας δοθή έ'γγραφος άδεια νά πωλήσωμεν άπό τά κτήματα αυτών διά νά άπαντήσωμεν τον φόρον τούτον, άν δέ καί τοϋτο δύσκολον, ευκολύνεται μόνον δταν χαρισθώσιν εις τά ιερά ταΰτα καταστήματα οί έκ τών κτημάτων αυτών φόροι, ώστε, μή υποκείμενα εις άλλον τινά φόρον, νά ύποχρεωθώσι μόνον εις αυτόν. Διό δίδομεν αύτω τό παρόν μας έπίσημον εγγραφον νά του χρησιμεύση δθεν ανήκει. Μονή Ζερμπίτσας τή 15 7βρίου 1831 Οί ήγούμενοι τών μοναστηριών της Κάτω Ρίζας Μυσθρα 'Ηγούμενος της Ζερμπίτζας Βησσαρίων ηγούμενος Γόλας 'Ηγούμενος Καταφυγιώτισσας Ναθαναήλ Παχώμιος μοναχός του Κούμαρι * Σ. Θ. Κατσονλάκος * Τηρείται η ορθογραφία των εγγράφων.

6 01 ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΑΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Σε μια εποχή αλλαγών και ποικίλων ανακατατάξεων αισθανόμαστε επιτακτικό το χρέος να συντηρήσουμε την ιστορική μνήμη, που περιλαμβάνει το ιστορικά αξιοπρόσεκτο και προβάλλει τη χρησιμότητά τον δεμένη πάντοτε με το χώρο, το χρόνο και τις ειδικές συνθήκες ζωής. Από μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να λείψουν και οι δρόμοι, μεγάλοι και μικροί, με τα ονόματα τους μάλιστα. Οι περισσότεροι απ' αυτούς, ιδίως των ορεινών χωριών, σε λίγο θα ξεχαστούν, αφού πια δε χρησιμοποιούνται. Όποιος ήθελε από το Ξεροκάμπι να πάει στο Παλιοχώρι ακολουθούσε το δρόμο: Μαρινάκου πηγάδι, Λασκαραίικα αμπέλια-αγια Ειρήνη-Αγιο Θανάσης - Ρόβολος - Παλιοχώρι. Ο δρόμος διατηρείται σε πολλά σημεία. Από Παλιοχώρι ξεκινούσαν πολλοί δρόμοι, προς κάθε κατεύθυνση: Αϊ Γιαννάκης, Ποτάμι - Γαλιτσιάς (βρύση που τώρα έχει στίψει) -Αγιο Δημήτρης - Ζερμπίτσα. Ήταν ο δρόμος προς το μοναστήρι" τώρα είναι αδιάβατος. Παλιοχώρι - Καράμπελα - Σαλταφέρου - Ποτάμι (μικρή πηγή, άμπουλας)-αμπέλια (την παλιά εποχή - ήταν στο ζερβό μέρος της Ζερμπίτσας). Σχεδόν άδιάβατος. Παλιοχώρι - Πηγαδούλια - Σαλταφέρου - Μπρινιάς - Ποτάμι - Παλαιικιά βρύση (χτισμένη βρυσούλα, που τώρα την έχει σκεπάσει το Ποτάμι). Παρακλάδι του δρόμου αυτού οδηγούσε στου Αρφάνη, στο Ληκάκι, την Αριά και στην ονομαστή βρύση του Παλιοχωριού, το Γέρο, που τώρα σχεδόν έχει στίψει. Στη συνέχεια Καμίνι (γκρεμισμένο). Από το νερό της πηγής που υπάρχει εκεί υδρεύτηκε το χωριό. Μετά Λεβερδίνα - Παλυβαίικα - Σερέτη - Γόλα. Σε άλλη κατεύθυνση: Αγιο Νικόλας, Σκαλίτσα, Αϊ Θόδωρος - Δεντρούλλια. Ο δρόμος αυτός έχει κλείσει. Προς βορρά: Παλιοχώρι - Περιβόλια - Αϊ Αίας (νεκροταφείο). Παλιομάντρια - Καταράχι - Ράχη - Κωλοτσούκα - Δεντρούλλια - Γόλα - Παλιοχώρι - Περιβόλια - Αϊ Λιάς - Φτεριάς - Καλύβες - Αγιο Σπυρίδωνας - Κρισίνα - Σφεντονίκος - Κουμουστά. Παλιοχώρι - Ρόβολος - Βέργολη - Αγιώργης. Παλιοχώρι - Παναΐτσα - Καραμαλή - Φακή - Παλιομάντρια - Κουτούπι. Από το Ξεροκάμπι ξεκινούσε κι άλλος συντομότερος δρόμος: Ελληνικό γεφύρι - Βατικιώτη σπηλιά - Αγιώργης - Παλιομάντρια - Φακή - Καραμαλή - Παλιοχώρι. Γιώργης Ηλ. Αποστολάκος 4

7 Καημοί της ξενητιάς Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ Κόκκινη κλωστή δεμένη... «Μια φορά κι έναν καιρό, που λέτε, παιδιά μου...» Αχ! και τι δε θα έδινα τώρα, αυτή τη στιγμή, να ξανάκουγα τις λέξεις αυτές από το χαμογελαστό, γεμάτο όμορφες κουβέντες στόμα της γιαγιάς μου της Πότας. Και ξέρω ότι δεν είμαι ο μόνος άνθρωπος που έχω αυτήν την επιθυμία, ευχή και λαχτάρα. Ξέρω πως ό,τι πέρασε δεν ξανάρχεται ή τουλάχιστον ποτέ δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Η γιαγιά μου ήταν αγράμματη, δεν είχε πάει καθόλου στο σχολείο, μα είχε τη σοφία των ανθρώπων που ζυμώνονται στον αγώνα της ζωής. Πλούσια δεν ήταν, μα είχε πλούτο ψυχικό, γεμάτη αγάπη για τους ανθρώπους' κι αυτό φαινόταν στα μάτια της, το έδειχναν τα έργα της. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Γοράνους, κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας της Γόλας, κόρη του Ανδρέα Λαμπρινού, αδελφή αδελφών... Όταν παντρεύτηκε, πήγε στα Καμίνια και μεγάλωσε εμάς τα εγγόνια της με συμβουλές, παραμύθια και θρύλους, χαρές και πίκρες των ανθρώπων της πρώτης της ζωής. Τα χρόνια πέρασαν. Τα παιδιά της το 1967 έφυγαν για τον Καναδά. Κοντά κι αυτή. Είχα τα εφτά τελευταία χρόνια της ζωής της τη μεγάλη τύχη και το λέω με όλη μου την καρδιά να την έχω μαζί μου, στο σπίτι μου, να μου μεγαλώνει τα πέντε παιδιά που μου χάρισε ο Θεός. Όλη η φροντίδα της έπεσε πάνω σ' αυτά" κι όταν έπεφτε το σούρουπο, τα μάζευε κοντά της και άρχιζε: «Μια φορά κι έναν καιρό, όταν ήμουνα μικρή, στη Γόλα...)>. Έβλεπα τα παιδιά να κολλάνε πάνω της κι έτρεχα κι εγώ να ξανακούσω τα παραμύθια της, τις ιστορίες της. Δε θυμάμαι να αισθάνθηκα κούραση. Ήταν τόση η ζωντάνια, με την οποία μας έφερνε μπροστά της το κάθε τι, που το ξαναζούσαμε κι εμείς. Το ζαρωμένο πρόσωπο έπαιρνε άλλη όψη, κάπως παιδιάστικη, και τα 5

8 χέρια της, περιγράφοντας τοπία και ανθρώπους και γεγονότα, γίνονταν ευκίνητα. Και συνέχιζε: απου λέτε, παιδιά μου, ο πατέρας μου, όταν ήτανε νέος, ήτανε ο πιο λεβέντης στο χωριό. Κι όταν φορούσε τη φουστανέλλα του, μα τι κορμοστασιά που χάριζε στους άντρες αυτή η φουστανέλλα! Πήδαε, που λέτε, από κοτρώνι σε κοτρώνι και σφυροκόπαε το τσαφάρι του, βόσκοντας τα γίδια στο βουνό. Και η φουστανέλλα του, να σας ειπώ να γελάσετε, μου φαινότανε πως έκανε κύματα, ακολουθώντας τον πατέρα μου. Ήτανε κάτασπρη σαν το χιόνι και φαρδιά" ένα σωρό ύφασμα - άμα το άπλωνες το ύφασμα, από δω μέχρι και πέρα ήτανε...». Σε τέτοιες στιγμές γινόταν παιδί κι αυτή. Ζούσε τα γεγονότα και ξαναγύριζε πίσω στον πατέρα της, στο μοναστήρι της Γόλας. Ξαναζούσε τη ξένοιαστη ζωή των αρχών του αιώνα στους Γοράνους, χωρίς βιασύνες και αγωνίες. Κοντά σε γονείς, αδέρφια, συγγενείς, σε ζώα και πουλιά, και κοντά στο Θεό. Τα μάτια των παιδιών μου έλαμπαν, καθώς οι ιστορίες δεν έπαιρναν τέλος. Τα δάση είχαν ζωή. Τα παλάτια ήταν φτιαγμένα από κρύσταλλο, τα βασιλόπουλα έλειωναν σαράντα ζευγάρια παπούτσια, όσο να φτάσουν εκεί που ήταν η αγαπημένη τους. Εκεί που ζούσαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα... Τώρα, που κάνω και απολογισμό της ζωής μου, καταλαβαίνω τι θησαυρό είχα στο σπίτι μου. Τι λάθος κάνουν εκείνοι που στέλνουν τους γέρους στα γηροκομεία. Στη γιαγιά μου χρωστάω βαθειά ευγνωμοσύνη. Αυτή έπλασε τον ψυχικό κόσμο των παιδιών μου. Αυτή τα έφερε κοντά στην πίστη των πατέρων. Αυτή τα έκανε να αγαπάνε τη μακρινή πατρίδα και να μη βλέπουν την ώρα να γνωρίσουν από κοντά τη Ζερμπίτσα, τη Γόλα, τα Καμίνια, τους Γοράνους... Ας είναι άγια τα χώματα που σε σκεπάζουν, γιαγιά μου. Με σεβασμό κι αγάπη σε φέρνω στο νου μου. Εύχομαι ο Θεός να μ' αξιώσει να γίνω γιαγιά και να συνεχίσω το έργο σου από κει που το άφησες και να λένε τα εγγόνια μου: «η Αντωνία είναι η γιαγιά μου, η εγγονή της Πότας από τους Γοράνους, ένα χωριό ψηλά στον Ταύγετο, στην Ελλάδα». Αντωνία Θεοφιλοπούλον - Δ ιαβολίτση London Ontario 6

9 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ Στο μισοσκόταδο του μικρού σπιτιού, στο χωριό Κουρτσούνα πλησίασε η μάνα στο λιτό ξύλινο κρεββάτι του κοιμώμενου έφηβου, χάιδεψε το μέτωπο και το πρόσωπο του, ενώ ένα χαμόγελο έσκαγε στο αυλακωμένο απ' τα βάσανα πρόσωπο της. Και, όσο μπορούσε πιο γλυκά, είπε: «Σήκω, γιέ μου. Σήκω και σε πήρε η μέρα, και ο δρόμος σου μακρύς.» Τινάχτηκε ο νέος, σηκώθηκε, νίφτηκε, ντύθηκε, έφαγε το λιτό πρωινό που ετοίμασε η μάνα, κι έτοιμος αποχαιρέτησε τον πατέρα και τη μάνα φιλώντας το δεξί τους χέρι, κατά πως συνηθιζόταν τότε να εκδηλώνουν το σεβασμό και την αγάπη τους οι νέοι στους γονείς. Άκουσε : «άντε στο καλό, στην ευχή του Θεού, και φρόνιμα, παιδί μου», αποχαιρέτησε τον πιστό σκύλο στην αυλή και ξεχύθηκε στο δρόμο για το Γύθειο, στην πόλη που δούλευε και μάθαινε γράμματα. Ο δρόμος, μια κορδέλα που ξετυλίγεται κάτω απ' τα πόδια του, καθώς ανδροπερπατά, του αποκαλύπτει μαγικά σχήματα. Ίσκιους στοιχειωμένους, δράκους και γίγαντες από τα δέντρα και τους πυκνούς θάμνους που ξεπροβάλλουν στο φόντο του ορίζοντα, στο λιγοστό φως του φεγγαριού. Πέρασε το χωριό Παλιόβρυση, προχώρησε, έφθασε το πέτρινο βουνό, το Κακοπέτρι, με το φιδωτό δρόμο, τις μικρές στροφές και τα σκαλοπάτια του. Εκεί στην επάνω στροφή, σ' ένα ριζιμιό βράχο, στην κορφή του, ήταν μια πέτρινη πολυθρόνα, που ήταν στημένη από την εποχή της δημιουργίας. Προσφέρθηκε για να ξαποστάσει τον σκεπτόμενο νεαρό διαβάτη. Είχε πάρει η μέρα, ο ήλιος ανέβηκε μια οργιά. Όμορφο πρωινό. Ο ήλιος του Σεπτεμβρίου δίνει στα σταφύλια αρωματικούς χυμούς, τρως και κολλάει στα χείλια σου και στα δάχτυλά σου ζαχαρωμένος μούστος που δίνει περισσή ευωδιά και σπιρτάδα στο κρασί. Στα σύκα το μέλι ξεχειλίζει και βγάζει μια σταγόνα κρυσταλλιασμένο ρουμπινάκι στο πίσω μέρος. Χίλια ζουζούνια πολύχρωμα πετάριζαν τριγύρω και αγριοπούλια σηκώνονταν τρομαγμένα από την καλόβολη καθισιά τους. Τα πουρνάρια, τα φλιτσάρια, τα σκοίνα, οι φασκομηλιές, το τοπίο όλο μοσκομύριζε. Μερικά φθινοπωρινά κρινάκια πρόβαλαν κιόλας, ποτισμένα από τις πρώτες βροχές. Ο φίλος μας άφησε τους ωραίους συλλογισμούς του και πηδώντας και αντιπηδώντας από πέτρα σε λιθάρι, κατέβηκε το Πετροβούνι, μπήκε στην πλατειά κοίτη του ορμητικού χείμαρρου, Κωλοπανά, και έφτασε κιόλας στο κεφαλοχώρι, την Πετρίνα. Προχώρησε τα πέντε χιλιόμετρα της δημοσιάς, κοίταξε κατά την Ανατολή τους λόφους που κρύβουν τον οικισμό Πλούμιτσα, όπου γεννήθηκε και αναστήθηκε ο ποιητής της ειρήνης και της αγάπης, Νικηφόρος Βρεττάκος. Από εκεί αγνάντευε τον Ταΰγετο και το πνεύμα του γέμιζε αγάπη για τον τόπο του, για τους ανθρώπους. Ο πεζοπόρος ταξιδιώτης μας βαδίζει βιαστικά. Κατέβηκε τις στροφές στου 7

10 Παπά τη βρύση, τοπίο που το περιβάλλουν βαθείς λόγγοι. Εκεί εκρύβονταν άλλοτε οι ληστοφυγόδικοι, που έπαιρναν ό,τι δεν τους ανήκε από τους καροτσαραίους και τους διαβάτες της δημοσιάς. Έφτασε κι ανακατεύτηκε με τη φάλαγγα που αποτελείτο από είκοσι, τριάντα, σαράντα γαϊδουράκια, φορτωμένα με τρία σακκιά βελανίδι το καθένα. Ένα σακκί στο αριστερό πλευρό, ένα στο δεξί και το τρίτο πανωσάμαρα. Μαζί πορεύονται χωρικές, Μανιάτισσες από το Μαλεύρι, οι πιο πολλές ξυπόλυτες, για να μη χαλάσουν τα παπούτσια, που τα είχαν φυλαγμένα σε μια πετσέτα και τα είχαν βάλει πανωσάμαρα. Όταν έφθαναν στο νεκροταφείο, έξω που περνούσε ο δρόμος, έπαιρναν το δεματάκι με τα παπούτσια και τα φορούσαν για να μπουν στην πόλη. Πουλούσαν το βελανίδι στην αποθήκη του Σουρλάγκα και έκαναν τα ψώνια τους. Μια ημέρα η γυναίκα που πούλησε το βελανίδι έκανε τον εξής διάλογο στο μεγάλο μαγαζί που ψώνιζε και την εξυπηρετούσε ένας ψηλός ξανθός γαλανομάτης υπάλληλος. Φαίνεται ότι υπήρχε καλόπιστη γνωριμία και ο τόνος ήταν φιλικός. Είπε η γυναίκα: «Δώσε μου εκατό δράμια σκάγια οκτώ νούμερο, είκοσι πέντε δράμια μπαρούτι τριών Φ., δεκαπέντε καψούλια κι ένα κουτί τσιγάρα «Ελένη Καπερνάρου». Ο υπάλληλος της λέει χαριτολογώντας: «Καλά-καλά, άφησέ τα αυτά τελευταία και πες μου τι άλλα πράματα θέλεις, ζάχαρη, ρύζι, καφέ, μακαρόνια, μανέστρα, μπακαλιάρο». Ήταν συνήθεια να επικοινωνούν οι άνθρωποι διά του λόγου τότε, αλλά η γυναίκα επέμενε: «Όχι, πρώτα αυτά, γιατί, αν τα ξεχάσω, το βράδυ δε με χωράει το σπίτι». Αυτά χωρίς φόβο και πάθος, αλλά πασίχαρη ξεκαρδίστηκε στα γέλια. Είμαστε πια στην πολιτεία. Αρχίζουν τα μαγαζιά. Οι αποθήκες φρεσκοασβεστωμένες με το λεπτό άρωμά τους, γεμάτες κεχριμπαρένια σύκα. Γύρω-γύρω εργάτριες μεσαίας ηλικίας, αλλά και κοριτσόπουλα ανασκουμπωμένες στις άσπρες μπλούζες τους, αρμάθιαζαν τα σύκα σε τσαπέλες, χαρούμενες τραγούδαγαν και αντιλαλούσε το περιβάλλον γλυκόηχα τραγούδια της εποχής τους του καημού και της αγάπης. Στην απέναντι γωνία ένα παντοπωλείο του κυρ-γιάννη Γεωργόπουλου, εκτός που διαφήμιζε εδώδιμα αποικιακά, είχε και μια ξεχωριστή ταμπέλα, κρεμασμένη σ' εμφανές σημείο. Έγραφε λοιπόν η ταμπέλα: «Το κάθε λαγκαδάκι έχει τον άνεμό του». Ο συμπαθής κυρ-γιάννης ήρθε απ'τη Ρωσία, που είχε εγκατασταθεί και προκόψει, διωγμένος απ' την μπολσεβίκικη επανάσταση και γεμάτος αισιοδοξία άνοιξε το μικρό μαγαζί, για να ζήσει τη φαμελιά του. Έκανε ταμπέλα το κουράγιο και την ελπίδα του και νά σου τον πάντα ευγενικός και γελαστός. Συνέχεια οι αποθήκες των εμπόρων του μανιάτικου φημισμένου λαδιού, ο φούρνος του Βρακά, το κατάστημα του μπαρμπα-αλέξη που πουλούσε τις μυρωδάτες σαρδέλες, τα τσαγκαράδικα με τους μαστόρους, που φοράν τη μακριά ποδιά και χτυπάν ρυθμικά το σφυρί, όταν φτιάχνουν με μεράκι σεβρά ή αδιάβροχα ανδρικά και γυναικεία παπούτσια. Τα καταστήματα ψιλικών με τους πωλητές να διαλαλούν τις πραμάτειες τους στους περαστικούς διαβάτες. Στην πλατεία του Παρθεναγωγείου οι κουλουράδες, οι καραμελάδες με τις πολύχρωμες 8

11 λιχουδιές και τα στραγάλια τους. Όλοι μαζί φώναζαν και παίνευαν τις πραμάτειες τους και μοίραζαν χωρατά και γέλια.είχαμε και ωραία καταστήματα νεωτερισμών, με τις όμορφες βιτρίνες. Τα εκτεθειμένα με χάρη υφάσματα μεταξωτά, μαροκέν, κρεπ ντε σιν. Ήταν η εποχή της μοδίστρας. Όμορφη και η παραλία με τις μαρμάρινες χρωματιστές πλάκες, οι δυό πλατείες, το περιβολάκι με το ήσυχο περιβάλλον του και η μέσα πλατεία, της Μουσικής, όπου χρόνια ο αρχιμουσικός Μορέτι έδινε τις αξέχαστες συναυλίες του. Το λιμάνι με τα πολλά μικρά πλεούμενα, τις βάρκες με τα πανιά, τα φρεσκοβαμμένα καΐκια. Ξεχωρίζει ένα, με την όμορφη γοργόνα με τα όρθια στήθια και τα εξεταστικά μάτια. Μία επιγραφή καλογραμμένη «ουδέν φοβού ειμή μόνον της τύχης το άστατον». Στο βάθος κατά τον νοτιά, το νησί Κρανάη με τον πύργο του Τζαννετάκη και τον επιβλητικό φάρο. Έχουμε και τον λιμενοβραχίονα με το μικρό φανάρι και το άγαλμα του αφανούς ναύτη. Εκεί κάθισε ο άνθρωπος μας, γέρος πια, έβγαλε το σημειωματάριο και έγραψε τις λίγες αράδες για να φανερώσει τη βαθιά κρυμμένη αγάπη του, σαν πέρασαν 60 χρόνια από τότε: Γύθειο! Γύθειο! φιλί τ ουρανού γλνκόπνοο στη γη Εδέμ ονειρική των παιδικών μας χρόνων Στις μυρωμένες πλαγιές του Ακούμαρου και στις μαρμάρινες σκάλες τρέξαμε και παίξαμε πλάι στη χαρά. Δρέψαμε ήλιους πορφυρούς σ' ανατολές και δύσεις τα βράδια στη θάλασσα με συντροφιές στης βάρκας το λίκνισμα κουρσέψαμε γλυκιές αγάπες. νεανικές Δημήτρης Δικαιάκος 9

12 Από τα λαϊκά μας κειμήλια Ο ΣΚΛΑΒΟΣ Ο σκλάβος αναστέναξε και το καράβι εστάθη - κι ο καπετάνιος μίλησε, κι ο καπετάνιος λέει: Ποιός είναι, π' αναστέναξε κι εστάθη το καράβι; Αν είναι από τους σκλάβους μου, να τόνε ξεσκλαβώσω, κι αν είναι από τους ναύτες μου, να τόνε ξεπληρώσω. Εγώ είμαι π' αναστέναξα κι εστάθη το καράβι* δυο ημερώνε νιόγαμπρος, δώδεκα χρόνους σκλάβος, σήμερα τη γυναίκα μου άλλος άντρας την παίρνει, άλλος παπάς την ευλογεί κι άλλος τη στεφανώνει. Ποιός είν' άξιος και γρήγορος να πάει σαράντα μίλλια: Εγώ είμ' άξιος και ταχύς και γρήγορος στα πόδια - να μ' αυγατήστε το φαΐ σαρανταπέντε χούφτες, να μ' αυγατήστε το νερό σαρανταπέντε τάσια. Ποιός είναι κείνος κει που απάνω θα ιππεύσει να δέσει το κεφάλι του σφιχτά με δυό μαντήλια. Βιτσιά ρίχνει του Γρίβα του να πάει σαράντα μίλλια. Στο δρόμο που επάγαινε, στο δρόμο που παγαίνει βρίσκει τον πατέρα του στ' αμπέλι να κλαδεύει. Γειά σου χαρά σου, γέροντα! Καλώς τον καβαλλάρη! Τίνος είναι τα 'χτήματα, τ' αμπέλια που κλαδεύεις; Της ερημιάς, της σκοτεινιάς, του γιού μου του Γιαννάκη - δυο ημερώνε νιόγαμπρος, δώδεκα χρόνους σκλάβος, σήμερα τη γυναίκα του άλλος άντρας την παίρνει, άλλος παπάς την ευλογεί κι άλλος τη στεφανώνει. Προκάνω τάχα στη χαρά κι απάνου στο στεφάνι; Αν τ' άλογό σου είν' γρήγορο, προκάνεις και προκάνεις. Βιτσιά ρίχνει του Γρίβα του να πάει στο στεφάνι. Στη βρύση που επάγαινε βρίσκει γριά να πλένει. Γειά σου χαρά σου, γιάγια μου! Καλώς τον καβαλλάρη! Τίνος είν' τα ρούχα που κρατάς, τα ρούχα που λευκαίνεις; Της ερημιάς, της σκοτεινιάς του γιου μου του Γιαννάκη, δυο ημερώνε νιόγαμπρος, δώδεκα χρόνους σκλάβος, σήμερα τη γυναίκα του άλλος άντρας την παίρνει, άλλος παπάς την ευλογεί κι άλλος τη στεφανώνει. Βιτσιά ρίχνει τ' αλόγου του στην εκκλησιά παγαίνει. Στην εκκλησιά που ζύγωσε ο Γρίβας χλιμιντράει, κι η νύφη το στοχάζεται, παίρνει χαμπάρι η νύφη. Πάψε, παπά, τη λειτουργιά, πάψε και το στεφάνι, τι ο άντρας μου ξεσκλαβώθηκε και τούτην ώρα φτάνει. 10

13 Ποτέ μου δεν ξενόμεινα Ποτέ μου δεν ξενόμεινα, κι απόψε πού να μείνω; Να μείνω σε κορφή βουνού φοβάμ' από το κρύο" να μείνω σ ακροθαλασσιά φοβάμ' από το κύμα. Θα μείνω στην αγάπη μου, στην αγαπητικιά μου, να με κερνά γλυκό κρασί, ώστε να ξημερώσει* ώστε να σκάσ' αυγερινός και νά 'ρθει η πούλια γιόμα, που παν οι ξένοι σπίτια τους κι οι ντόπιοι στις δουλειές τους. Σήκω, ξένε, και διάβαινε, σήκω, ξένε, και φύγε, γιατί μας πήρ' η χαραυγή, το δόλιο μεσημέρι και θα μας έιδει η μάνα μου, θα τό 'πει τ' αδερφού μου, μου κοντοκόψουν τα μαλλιά, τις αργυρές πλεξίδες. Και τί μαλλάκια θά 'χω 'γώ, να βγαίνω στο σεργιάνι, να κάνω νιούς να ραίνωνται, τους γέρους να μαραίνωνται; Λυρικά ΞΑΝΘΙΑ Ποιοι αργαλειοί νφαίνανε τα ολόξανθα μαλλιά σου και ποια 'στραπή ξεχάστηκε στις κόρες των ματιών σου; Πάρε, ξανθιά, τα κάλλη σου, πάρε τις ομορφιές σου πάρτα και κάντα πέλαγα, λιμάνια της αγάπης. Πάρτα και κάντα φυλλωσιές, πάρτα και κάντα κλωνιά να στέκονται να υμνολογούν τις άνοιξες τ' αηδόνια. Νίκος Δ. Καπετανάκος (Μύτικας) 11

14 Υπέρ της Εκκληβίας Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ξηροκαμπίου ευχαριστεί τους Χριστιανούς της ενορίας μας, διότι κατά καιρούς βοηθούν με διάφορα ποσά την εκκλησία μας παραθέτει δε και τα ονόματα αυτών που έκαναν δωρεές από έως Τούλα Σολωμού Αικατερίνη Βλογιανίτου Ευγενία Κατσουλάκου Αντωνία Τοροσιάδου Γεώργιος Καράμπελας Νικήτας Βλάχος Αθηνά χήρα Ευάγγελου Παπαδάκου Αγγελική Κοσωνάκου Σταύρος Παπαδάκος Θεοφάνης Καλκάνης Χρήστος Παπαδάκος Μαρία Ιατρίδου Σταύρος Ν. Κατσουλάκος Πανάγος Κ. Φραγκής Νικόλαος Κατσουλάκος Γεώργιος Αρμπούζης Χρήστος Χατζηγεωργίου (εις μνήμην μητρός του) Ηλίας Καπετανάκος Θεόδωρος Μπαϊμάς Γεώργιος Σολωμός Νικόλαος Γεωργόπουλος Σπυρίδων Τεκόσης (εις μνήμην πατρός του) Μαρίκα Μανδραπήλια Ελεονώρα Μακρή 100 δολ. Η ΠΑ Ελισάβετ Πλαγιάνη Αμαλία Θεοφιλοπούλου Αικατερίνη Αναστασάκου Ελένη Καπετανάκου Καλλιόπη Μαυροειδή Παναγιώτης Βλογιανίτης Αλεξάνδρα Καπετανάκου Παντελής Κονίδης Ανώνυμος κυρία Χριστίνα Ζιάγκα Ανώνυμος κυρία Χρήστος Δούκας Αντώνιος Λάσκαρης Παναγιώτης Η. Κομνηνός Παναγιώτης Παναγιωτουνάκος Ευτυχία Καπάτου Δημήτριος Νικολακάκος Δημήτριος Μανιάτης Αντώνιος Δουκόγιαννης (εις μνήμην πατρός του) Παναγιώτα Θ. Κατσουλάκου Αικατερίνη Μιχαλάκου Γεώργιος Λεονταρίτης Κυριακούλα Παναγέα Αμαλία Σταθάκου Στυλιανός Λάσκαρης Δημήτριος Χριστάκος (εις μνήμην πατρός του) 12

15 ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Στο Ξηροκάμπι καν στο γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου συνήλθε σήμερα , ημέρα Πέμπτη και ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροκαμπίου, προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος: «Αποδοχή δωρεάς Χρήστου Σωτηρόπουλου εις μνήμη της συζύγου του Νίκης και τον υιού του Πολυζώη». Ύστερα από συζήτηση επί του παραπάνω θέματος το Δ/κό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου, ομόφωνα Αποφασίζει 1. Αποδέχεται τη δωρεά του κ. Χρήστου Σωτηρόπουλου, προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξηροκαμπίου, των προσωπικών ειδών, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, του προσφιλούς του υιού Πολυζώη, ήτοι: α. Συνθεσάιζερ YAMAHA SY 77, ενισχυτή YAMAHA ΑΧ 440, ηχεία YAMAHA NS 10 Μ β. Ακορντεόν γ. Κλασικό Πιάνο δ. Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Amstrad 2086 S, έγχρωμη οθόνη και εκτυπωτή STAR LC 10 ε. Προσωπικά αντικείμενα 2. Ανακηρύσσει τον κ. Χρήστο Σωτηρόπουλο Ευεργέτη του Συλλόγου. Με την σημαντική αυτή Δωρεά του, προσφέρει τα μέγιστα στην πολιτιστική αναβάθμιση της Κοινότητάς μας και της ευρύτερης περιφέρειας. 3. Να διοργανώσει μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης και του Ζώη Σωτηρόπουλου. 4. Εκφράζει τις άπειρες ευχαριστίες του στο Δωρητή. 5. Καταθέτει στη μνήμη των αγαπημένων μας συγχωριανών και φίλων, Νίκης και Πολυζώη, το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών στο Φιλόπτωχο Ταμείο της Ενορίας Ξηροκαμπίου. 6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και στην τοπική εφημερίδα «Η ΦΑΡΙΣ». Η Γραμματέας Ρηγάκου Καλλιόπη Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κων/νος Ρηγάκος 13 Τα Μέλη Κονίδης Ιωάννης Μανιάτη Αδαμαντία Λιακάκος Κων/νος Σολωμός Γεώργιος Σολωμού Γιώτα

16 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Εκτελέστηκε το έργο «Διαμόρφωση πλατείας Κουμουστάς», που στοίχισε δρχ., καθώς και το έργο «Άρδευση περιοχής Μούσγας», που στοίχισε δρχ. περίπου. Δημοπρατήθηκαν και άρχισαν να εκτελούνται τα έργα: «Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών δρόμων» προϋπολογισμού δρχ. και η συνέχιση του έργου «Ύδρευση από τις πηγές της Κρύας Βρύσης», προϋπολογισμού δρχ. Έγινε από την Κοινότητα η αγορά του οικοπέδου της Βαρβάρας Ψυλλάκου με το ποσό των δρχ., που θα χρησιμοποιηθεί ως κοινοτικό γυμναστήριο. Τα χρήματα διατέθηκαν από το κληροδότημα των Αφων Σωμή. Η Κοινότητά μας έλαβε πρόσθετη χρηματοδότηση δρχ. για συνέχιση του έργου «Άρδευση περιοχής Μούσγας-Μπαστούνας». Με τη χρηματοδότηση αυτή προβλέπεται να γίνει πραγματικότητα η άρδευση στρεμμάτων. ΠΑΑΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ Έγινε η ηλεκτροδότηση του συνοικισμού Αγ. Γεωργίου Τόριζας προϋπολογισμού δρχ., καθώς και η ασφαλτόστρωση από το δασαρχείο Σπάρτης μεγάλου μέρους του δρόμου Παλαιοπαναγιάς-Τόριζας. ΔΙΟΡΘΩΣΗ Στο προηγούμενο τεύχος της «Φάριδος» γράφτηκε ότι δημιουργοί της ομάδας βόλλεϋ γυναικών του Απόλλωνα Ξηροκαμπίου είναι οι Γιάννης Ρηγάκος και Πέτρος Διαμαντάκος. Ζητάμε συγγνώμη από τους αναγνώστες μας και ιδιαίτερα από τον Πέτρο, αφού αποκλειστικός υπεύθυνος αυτής της θαυμάσιας προσπάθειας είναι ο ίδιος. 14

17 Επιτυχόντες βε A.E.I, και T.E.I. 1. Γεώργιος Βαλκανάς του Δημητρίου, Μηχανολογίας ΤΕΙ Πάτρας, 2. Πολυξένη Γκουβάτσου του Ιωάννη, Παιδαγωγικό Αθήνας, 3. Αλεξάνδρα Καπετανάκου του Σταύρου, Στατιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, 4. Παναγιώτα Παπανικολάου του Ιωάννη, Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνας, 5. Παναγιώτης Κονίδης του Ιωάννη, Μηχανολογίας ΤΕΙ Πάτρας, 6. Ιωάννης Κρητικός του Ευστρατίου, Σχολή Ευελπίδων, 7. Γεώργιος Μανιάτης του Δημητρίου, Γεωλογικό Αθήνας, 8. Νικόλαος Μανιάτης του Ηλία, Εμπορ. Διαφήμισης ΤΕΙ Αθήνας, 9. Αθανάσιος Μιχαλάκος του Νικολάου, Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνας, 10. Ευγενία Πρέβα του Δημητρίου, Ιστορίας-Αρχαιολογίας Κρήτης, 11. Γεώργιος Π ρέβας του Δημητρίου, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Κρήτης, 12. Ευαγγελία Σταθάκου του Γεωργίου, Παιδαγωγικό Δημ. Εκπαίδευσης Αθήνας. Σε όλους τους επιτυχόντες «η Φάρις» εύχεται καλές σπουδές. Επιμορφωτικά Σεμινάρια Δύο επιμορφωτικά σεμινάρια πρόκειται να πραγματοποιηθούν τους προσεχείς μήνες στην Κοινότητά μας. Το πρώτο με θέμα «Συντήρηση και αναπαλαίωση μνημείων» διαρκείας 300 ωρών για 10 άτομα. Έχει προϋπολογισμό δρχ. και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο κατά 75% και από την Κοινότητά μας κατά 25%. Το δεύτερο με θέμα «Πρότυπες Αγροτικές Καλλιέργειες - Τυποποίηση και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων» διάρκειας 300 ωρών για 15 άτομα. Έχει προϋπολογισμό δρχ. και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο κατά 75% και από το Σύνδεσμο κοινοτήτων κατά 25%. 15

18 ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Θήλυ τέκνο του Αριστομένη Πιερουτσάκου και της Βασιλικής Λεουταρίτη έλαβε το όνομα Νίκη. Άρρεν τέκνο του Γεωργίου Σολωμού και της Νίκης Μιχαλάκου έλαβε το όνομα Λεωνίδας, θήλυ τέκνο του Παναγιώτη Κονίδη και της Χρυσούλας Βλάχου έλαβε το όνομα Αναστασία, θήλυ τέκνο του Χρήστου Κονίδη και της Μ. Καντινάκη έλαβε το όνομα Αντωνία. ΘΑΝΑΤΟΙ Πέθαναν οι: Παναγιώτης Ρηγάκος του Ευστρατίου (ετών 61), Ηλίας Δουκόγιαννης του Αντωνίου (ετών 65), Κωνσταντίνος Χριστάκος του Δημητρίου (ετών 78), Χρίστος Δούκας του Δούκα (ετών 73). ΔΑΦΝΗ ΘΑΝΑΤΟΙ Πέθανε η Ευγενία Λιακάκου χήρα Ευαγγέλου (ετών 90). ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ ΓΑΜΟΙ Παντρεύτηκαν ot: δ. Μαρία Κονίδη του Γεωργίου τον Παναγιώτη Καψομέρα του Νικολάου, η δ. Ιωάννα Γεωργιτσανάκου του Γεωργίου τον Γεώργιο Γκούμα του Στεφάνου, η δ. Ευρυδίκη Εξαρχάκου του Πέτρου τον Παναγιώτη Παναγέα του Αναστασίου, η δ. Κωνσταντίνα Μιχαλάκου του Νικολάου τον Νικόλαο Γεωργόπουλο του Ευαγγέλου, η δ. Παναγιώτα Κονίδη του Πέτρου τον Νικόλαο Τσιάκο. Η στήλη εύχεται σε όλους «Καλή ζωή». ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου ο κ. Ηλίας Προκοπίδης υπάλληλος της Κοινότητάς μας με την δ. Παναγιώτα Μοίρα του Δημητρίου από τον Άγιο Δημήτριο του Ζάρακα. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Η Αγλαία Μπέρδου, σύζυγος Αναστασίου Τζαννέτου, απέκτησε κορίτσι, η Τζίνα Ρες, σύζυγος Ανανία Καραχανίδη, απέκτησε κορίτσι, η Ελένη Δογατζή, σύζυγος Κανέλλου Φουντούκη, απέκτησε κορίτσι. ΓΑΜΟΙ Παντρεύτηκαν ο Αθανάσιος Ταμπάκης με την Δημήτροβα Ιβάνοβα Βελίτσκα από τη Βουλγαρία. ΘΑΝΑΤΟΙ Πέθαναν οι: Παναγιώτης Κοντάκος του Ιωάννη (ετών 82), Δήμητρα Σμυρνιού χήρα Ηλία (ετών 81), Αφροδίτη Χριστάκου χήρα Παναγιώτη (ετών 92). 16

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μουσική..............................................11 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΟΡΔΟ Η αρχοντοπούλα κι ο ταξιδευτής........................15 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37 Περιεχόμενα Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό............. 11 Αν έχεις τύχη..................................... 21 Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς............... 37 7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda:7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται Η μαμά μου πήγαινε στο 26 ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Η καλύτερη ανάμνηση που έχει είναι οι φίλοι της και η τάξη που μύριζε κιμωλία. Ελευθερία Η γιαγιά μου την τάξη της είχε 87 παιδιά. Τα άτακτα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ και ο τόπος μου»

«Εγώ και ο τόπος μου» «Εγώ και ο τόπος μου» Στ Τάξη (ΚΒ) - ΤΣΙΡΕΙΟ Στοιχεία Ενότητας Θέμα: Εγώ και ο τόπος μου Σύντομη Περιγραφή Ενότητας: Τα παιδιά, άλλοτε ατομικά και άλλοτε ομαδικά, διερεύνησαν και κατέγραψαν στοιχεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΕΛΗΝΟΜΟΡΦΗ» Πράσινη κλωστή κλωσμένη. στην ανέμη τυλιγμένη. δωσ της κλώτσο να γυρίσει. παραμύθι ν αρχίσει

«Η ΣΕΛΗΝΟΜΟΡΦΗ» Πράσινη κλωστή κλωσμένη. στην ανέμη τυλιγμένη. δωσ της κλώτσο να γυρίσει. παραμύθι ν αρχίσει «Η ΣΕΛΗΝΟΜΟΡΦΗ» Πράσινη κλωστή κλωσμένη στην ανέμη τυλιγμένη δωσ της κλώτσο να γυρίσει παραμύθι ν αρχίσει και την καλή μας συντροφιά να την καλησπερίσει Μ ια φορά κι ένα καιρό σ ένα μακρινό βασίλειο ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας «Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια ζούσαν σε ένα παλάτι. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Στερέωνε την πόρτα με ένα βαρύ ξύλο. Μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους,

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, μια γριά γυναίκα. Τ όνομά της ήταν Μαραλά. Κανένας δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους.

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους. ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Νούρου Εγώ Κουάμι ο αδερφός μου Ράζακ ένας φίλος που συναντήσαμε στον δρόμο Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ. page 1 / 5

General Music Catalog General Music  ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ. page 1 / 5 ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ page 1 / 5 1)ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΒΑΣΑΝΑ 2)ΜΩΡ' ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΜΟΡΦΗ 3)ΜΗ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΕΙΣ ΟΥΡΑΝΕ 4)ΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΟΥ 5)ΜΙΑ ΛΥΓΕΡΗ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ 6)ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΝΕΣ ΚΛΑΨΑΝΕ 7)ΠΕΣ ΜΟΥ ΒΡΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΙ ΚΛΑΙΣ 8)ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΣΚΥΛΟΥΣ

ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΣΚΥΛΟΥΣ Η μέρα που γεννιέμαι! Μια φορά και ένα καιρό υπήρχε μια σκυλίτσα, από βασιλική οικογένεια. Η μαμά της ήταν μοντέλο και η γιαγιά της,τι να σας πω είχε ολόκληρο οίκο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Γαμπρός 14 ετών του Α.Ζ.Τσαγιούπι. (διασκευή αμετάφραστου έργουεικόνες. κλασικού συγγραφέα και...πολλές μνήμες Φλώρινας)

Γαμπρός 14 ετών του Α.Ζ.Τσαγιούπι. (διασκευή αμετάφραστου έργουεικόνες. κλασικού συγγραφέα και...πολλές μνήμες Φλώρινας) Γαμπρός 14 ετών του Α.Ζ.Τσαγιούπι (διασκευή αμετάφραστου έργουεικόνες παράστασηςπαρουσίαση του Αλβανού κλασικού συγγραφέα και...πολλές μνήμες Φλώρινας) Άντον Ζάκο Τσαγιούπι «14 χρονών γαμπρός» Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ. Γραμματοσειρές

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ. Γραμματοσειρές ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Γραμματοσειρές Γραμματοσειρές F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 Γραμματοσειρές F13 F14 Θα χαρούμε πολύ να σας έχ ουμε κοντά μας / 0123456789 F15 Θα χαρούµε πολύ να σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Φερφελή Ιωάννα του Ευαγγέλου, 9 ετών

Φερφελή Ιωάννα του Ευαγγέλου, 9 ετών Φερφελή Ιωάννα του Ευαγγέλου, 9 ετών Γίνεται Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά; Του Βαγγέλη Ηλιόπουλου Όταν έμαθα ότι για πρώτη φορά ο παππούς και η γιαγιά δεν θα έρχονταν να κάνουν Πάσχα μαζί μας, αλλά θα έμεναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Δασκαλάκης Αντώνης του Ιωάννη, 8 ετών

Δασκαλάκης Αντώνης του Ιωάννη, 8 ετών Δασκαλάκης Αντώνης του Ιωάννη, 8 ετών Γίνεται Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά; Του Βαγγέλη Ηλιόπουλου Όταν έμαθα ότι για πρώτη φορά ο παππούς και η γιαγιά δεν θα έρχονταν να κάνουν Πάσχα μαζί μας, αλλά θα έμεναν

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn Θεατρική διασκευή mqw e rtyuiopasdfghjklzxcvbnφ γιmλι qπςπ ζ αwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςj klzxc vλοπbnαmqwertyuiopasdf

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Μαθητική εφημερίδα της Ε1 τάξης του 3 ου Δ. Σ. Πρέβεζας, Μάρτιος 2014 σελ. 1 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΑ ΚΟΜΙΚΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ Στο τεύχος αυτό επιλέξαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Επειδή μας

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και καλή γυναίκα που την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Τσιαφούλης Λεωνίδας του Αριστείδη, 10 ετών

Τσιαφούλης Λεωνίδας του Αριστείδη, 10 ετών Τσιαφούλης Λεωνίδας του Αριστείδη, 10 ετών Γίνεται Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά; Του Βαγγέλη Ηλιόπουλου Όταν έμαθα ότι για πρώτη φορά ο παππούς και η γιαγιά δεν θα έρχονταν να κάνουν Πάσχα μαζί μας, αλλά θα

Διαβάστε περισσότερα

Σταμελάκη Αντωνία του Δημητρίου, 8 ετών

Σταμελάκη Αντωνία του Δημητρίου, 8 ετών Σταμελάκη Αντωνία του Δημητρίου, 8 ετών Γίνεται Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά; Του Βαγγέλη Ηλιόπουλου Όταν έμαθα ότι για πρώτη φορά ο παππούς και η γιαγιά δεν θα έρχονταν να κάνουν Πάσχα μαζί μας, αλλά θα έμεναν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Πικρίδου-Λούκα. 2014 Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Πλησιάζει το Πάσχα. Η μητέρα άρχισε να καθαρίζει το σπίτι. Πλένει τις κουρτίνες και τα τζάμια. Καθαρίζει τα χαλιά. Συγυρίζει τα ερμάρια και τους πάγκους. Ο πατέρας βοηθά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία αγγελίδου. το βυζάντιο σε έξι χρώματα. χ ρ υ σ ο. eikonoγραφηση. κατερίνα βερουτσου

Μαρία αγγελίδου. το βυζάντιο σε έξι χρώματα. χ ρ υ σ ο. eikonoγραφηση. κατερίνα βερουτσου Μαρία αγγελίδου χ ρ υ σ ο το βυζάντιο σε έξι χρώματα eikonoγραφηση κατερίνα βερουτσου «Ένας Θεός στον ουρανό, ένας βασιλιάς στη γη: ένας αυτοκράτορας. Και μια πόλη ολόλαμπρη, απ το χρυσάφι ολολαμπρότερη».

Διαβάστε περισσότερα

Το μαγικό βιβλίο. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό.

Το μαγικό βιβλίο. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό. Το μαγικό βιβλίο Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια γοργόνα μέσα στα καταγάλανα νερά. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και γίνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Σταυροπούλου Φωτεινή του Θεοδώρου, 12 ετών

Σταυροπούλου Φωτεινή του Θεοδώρου, 12 ετών Σταυροπούλου Φωτεινή του Θεοδώρου, 12 ετών Γίνεται Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά; Του Βαγγέλη Ηλιόπουλου Όταν έμαθα ότι για πρώτη φορά ο παππούς και η γιαγιά δεν θα έρχονταν να κάνουν Πάσχα μαζί μας, αλλά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) 1) Ο Νίκος υπηρετεί στρατιώτης Α. Υποκείμενο Β. Αντικείμενο Γ. Προσδιορισμός Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Το σπίτι μου. Ένα σπίτι θα χτίσω. στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή. στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή. Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί.

Το σπίτι μου. Ένα σπίτι θα χτίσω. στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή. στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή. Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί. Το σπίτι μου Ένα σπίτι θα χτίσω στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί. Ένα σπίτι θα χτίσω μακριά στην θάλασσα να σου το κύμα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια ΓΑΜΟΥ 100 Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει το & ώρα Θα χαρούμε πολύ να είστε μαζί μας. 101 Η παρουσία σας και οι ευχές σας θα μας δώσουν χαρά στην ομορφότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Κ.Ν Α.Κ.Γ.Κ Η καλύτερη στιγμή μου ήταν η Πρωτοχρονιά που όταν ο παππούς μου έκοβε τη βασιλόπιτα και εγώ κέρδισα το φλουρί που ήταν ένα ευρώ. Ο Μπαμπάς

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριστόγερου. Είμαι 3 και μπορώ. Δραστηριότητες για παιδιά από 3 ετών

Κατερίνα Χριστόγερου. Είμαι 3 και μπορώ. Δραστηριότητες για παιδιά από 3 ετών Κατερίνα Χριστόγερου Είμαι 3 και μπορώ Δραστηριότητες για παιδιά από 3 ετών Περιεχόμενα Συμβουλές για γονείς και παιδαγωγούς... 7 Είμαι 3 και μπορώ!...10 Το κόκκινο...12 Το κίτρινο...13 Κόκκινο Κίτρινο...14

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Σταμελάκη Φωτεινή του Δημητρίου, 9 ετών

Σταμελάκη Φωτεινή του Δημητρίου, 9 ετών Σταμελάκη Φωτεινή του Δημητρίου, 9 ετών Γίνεται Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά; Του Βαγγέλη Ηλιόπουλου Όταν έμαθα ότι για πρώτη φορά ο παππούς και η γιαγιά δεν θα έρχονταν να κάνουν Πάσχα μαζί μας, αλλά θα έμεναν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με τέσσερις παραμυθένιες βόλτες στο Χαλάνδρι η αυλαία για το Φεστιβάλ Παραμυθιού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με τέσσερις παραμυθένιες βόλτες στο Χαλάνδρι η αυλαία για το Φεστιβάλ Παραμυθιού Χαλάνδρι, 8/5/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ. 213.2023922 www.halandri.gr e-mail: press@halandri.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με τέσσερις παραμυθένιες βόλτες στο Χαλάνδρι η αυλαία για το Φεστιβάλ Παραμυθιού

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια ΒΑΠΤΙΣΗΣ 400 Προσοχή, προσοχή!!! Η βουτιά δε θα επαναληφθεί!!! Να είστε όλοι εκεί, μεγάλοι και μικροί, να δείτε ένα κουκλί, βρεγμένο σαν παπί!!! Βαπτίζομαι την & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας Ένα μωρό που το πέταξαν, γιατί κάποιος χρησμός έλεγε ότι μεγαλώνοντας θα σκοτώσει τον πατέρα του, έγινε μετά από χρόνια ο βασιλιάς της Θήβας, Οιδίποδας. Χωρίς να φταίει, έφερε καταστροφή, και το χειρότερο,

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα μακρινό χωριό, στη Νανοχώρα, ζούσε ένας νάνος, ο Μαξ, με τον παπαγάλο του τον Σκάλι. Ο Μαξ ήταν πολύ λυπημένος, γιατί

Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα μακρινό χωριό, στη Νανοχώρα, ζούσε ένας νάνος, ο Μαξ, με τον παπαγάλο του τον Σκάλι. Ο Μαξ ήταν πολύ λυπημένος, γιατί Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα μακρινό χωριό, στη Νανοχώρα, ζούσε ένας νάνος, ο Μαξ, με τον παπαγάλο του τον Σκάλι. Ο Μαξ ήταν πολύ λυπημένος, γιατί πριν από πολύ καιρό ένας κακός μάγος μάγεψε το χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 3/ΘΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΤ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 3/ΘΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 3/ΘΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΤ Στην οργάνωση και στην καθοδήγηση των παιχνιδιών πήραν μέρος: Οι εκπαιδευτικοί: Κύρκος Αθανάσιος Ζαέκης Πέτρος Οκουτσίδης Θεολόγος Μισαηλίδου Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ page 1 / 5 1)ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ 2)ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ 3)ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ 4)ΤΑ 'ΠΑΙΞΑ ΟΛΑ 5)ΠΩΣ ΤΡΕΛΑΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 6)ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΣΟΥ ΘΑ ΣΠΑΣΩ 7)ΤΑ ΚΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα