ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1 Σαρ.Δ/λζε : Αγπηά ΠΡΟ Σ.Κ : 73100,Αγπηά 1.Δήκν Υαλίσλ Πιεξνθνξίεο: Κισληδάθε ηπιηαλή Κπδσληάο 29 Σειέθσλν : Εκπνξηθό θαη βηνκεραληθό Φαμ : επηκειεηήξην Υαλίσλ Πιαηεία Αγνξάο 3.Εκπνξηθό θαη βηνκεραληθό Επηκειεηήξην Ηξαθιείνπ Αξρηκήδνπο 1,71601 Νέα Αιηθαξλαζζόο 4.Εκπνξηθό θαη βηνκεραληθό Επηκειεηήξην Ρεζύκλνπ Εκκ. Πνξηάιηνπ 23, ΘΕΜΑ: Απνζηνιή Δηαθήξπμεο. αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηαπηάξηζκε δηαθήξπμεο δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ (έξεπλα αγνξάο) γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηώλ ηξνθίκσλ ηνπ πξαηεξίνπ ηξνθίκσλ κε θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηελ ρακειόηεξε ζηαζεξή ηηκή ζε επξώ πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ θξαηνπκέλσλ ηνπ ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1(ΥΑΝΙΑ), επί έλα (1) έηνο θαη παξαθαινύκε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Τπεξεζίαο ζαο ζηηο 1 Oκτωβρίου Παξαθαινύκε όπσο καο εθδώζεηε απνδεηθηηθό ηνηρνθόιιεζεο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Δηεύζπλζεο Ισάλλεο Κιαπάθεο

2 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΓΔΛΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΟΑΡΖΠΖΠ ΘΟΖΡΖ 1 Ραρ. Γηεχζπλζε: Αγπηά Σαλίσλ Ραρ. Θψδηθαο : Ξιεξνθνξίεο : Πη. Θισληδάθε Ρειέθσλν : fax : Σαληά, 30 Πεπηεκβξίνπ 2013 Αξ. Ξξση.: 7113 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΗΑΘΖΟΜΖ 2/2013 Ν Γηεπζπληήο ηνπ Γεληθνχ Θαηαζηήκαηνο Θξάηεζεο Θξήηε 1 αθνχ έιαβε ππφςε ηελ 3/1954 εγθχθιην πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 118/07 & ηνπ λ.2286/96 θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη θξαηνχκελνη κε δηθά ηνπο ρξήκαηα έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο πξντφλησλ ηεο αξεζθείαο ηνπο. Ξ ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ( ΔΟΔΛΑ ΑΓΝΟΑΠ ) ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΞΟΝΚΖΘΔΡΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΡΝ ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΡΝ Γ.Θ.Θ. ΘΟΖΡΖ 1 ΓΗΑ ΔΛΑ ΔΡΝΠ. Α. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ : 1. Ρν Γεληθφ Θαηάζηεκα Θξάηεζεο Θξήηε 1 δηελεξγεί έξεπλα αγνξάο ( πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ) κε ηε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ ηξνθίκσλ ηνπ πξαηεξίνπ ηξνθίκσλ επί έλα έηνο. 2. Νη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζην γξαθείν ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Θαηαζηήκαηνο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 10 ε πξσηλή ηεο 15 εο Νθησβξίνπ Γελ απαηηείηαη λα θαηαηεζνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκέηνρεο ή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ. Δθηζηάηε ε πξνζνρή φκσο φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη φξνη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ζπλαθζνχλ ή παξαδίδνληαη πξντφληα πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θξαηνπκέλσλ, νη ζπκβάζεηο δηαθφπηνληαη κε απφθαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο. 4. Νη θξαηνχκελνη ηεο θπιαθήο είλαη πειάηεο-θαηαλαισηέο ηνπ πξαηεξίνπ ηξνθίκσλ θαη σο ηέηνηνη έρνπλ δηθαίσκα λα δεηνχλ πξντφληα ζπγθεθξηκέλεο θίξκαο ή πνηφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ θαηάζηαζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ζπγθεθξηκέλεο θίξκαο.

3 Β. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ Ζ ππφςε πξνκήζεηα ππνινγίδεηαη ζε ,00 Δπξώ εηεζίσο. Ρν παξαπάλσ πξνυπνινγηζζέλ πνζφ είλαη ελδεηθηηθφ θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα απμνκεησζεί αλάινγα κε ηε δήηεζε απφ κέξνπο ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ είλαη θαη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο. Γ. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΡΗΚΥΛ Νη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα έλα έηνο. Νη ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλαθζνχλ ζα ηζρχνπλ γηα έλα έηνο. Νη ηηκέο είλαη δπλαηφλ λα αλαπξνζαξκνζηνχλ πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ, κεηά από αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ππάξμνπλ αλαηηκήζεηο ή ππνηηκήζεηο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά + 10%. Πηελ πεξίπησζε απηή κε απφθαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ζα θαζνξίδεηαη ε λέα ηηκή πξνκήζεηαο ηνπ πξντφληνο. Ρπρφλ θηβσηηαθέο εθπηψζεηο ή πξνζθνξέο εξγνζηαζίσλ ζα ππνινγίδνληαη πέξαλ ηεο ηηκήο ζπκβάζεσο γηα λα είλαη πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θξαηνπκέλσλ. Γ. ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΙΗΘΥΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 1. Ζ πεξεζία ζα εηδνπνηεί ηνλ πξνκεζεπηή κηα κέξα λσξίηεξα κε γξαπηή παξαγγειία, ε νπνία ζα δίδεηαη εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Λνκνχ. Ρα είδε ζα ζπλνδεχνληαη νπσζδήπνηε κε ηηκνιφγην πψιεζεο. 2. Ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο πξέπεη λα αλαθέξεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 3. Νη παξαιαβέο ζα γίλνληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο απφ 07:30 έσο ηελ 12:30 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Θαηαζηήκαηνο Θξάηεζεο Θξήηε 1 ή ζε ψξεο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γ.Θ.Θ. Θξήηε 1, θαηά ηελ παξαγγειία. 4. Ρα είδε ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Θαηαζηήκαηνο. 5. Όια ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα δηέξρνληαη γηα ηνλ έιεγρν απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε ζπζθεπή X-RAY. Ζ κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή. Δ. ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ Ζ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο ή επηηαγή εκέξαο ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Γελ ππάξρνπλ πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ( θξαηήζεηο θφξνη).

4 ΠΡ. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ παξαιαβή εληνπηζζνχλ πξντφληα θαηεζηξακκέλα ή ιεγκέλα ή κε θαηεζηξακκέλε ή παξακνξθσκέλε ζπζθεπαζία ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο πεξεζίαο, απηά αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο πξντφληα πνπ πιεζηάδνπλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο θαη δελ έρνπλ αθφκα δηαηεζεί ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη. Ξέξα απφ ηα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε είλαη δπλαηφλ λα πξνζηεζνχλ λέα εάλ ην δεηήζνπλ νη θξαηνχκελνη θαηαλαισηέο. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηνχληαη ηηκέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα καο πξνκεζεχνπλ νκνεηδή πξντφληα θαη ζα γίλεηαη αλάζεζε ζε απηφλ πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή. ΞΟΝΠΝΣΖ Πρεηηθά κε ηελ ζύληαμε ησλ πξνζθνξώλ θαη γηα επθνιόηεξε εθηίκεζή ηνπο δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 1. Θα δνζνύλ ηηκέο ηεκαρίνπ θαη όρη ζπζθεπαζίαο ( θηβώηηα θ.ι.π.). 2. Νη ηηκέο ζα δνζνύλ κε αθξίβεηα κέρξη 2 δεθαδηθώλ ςεθίσλ 3. Νη πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνύλ κε ηελ ηάμε θαη ηε ζεηξά ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα πξντόλησλ. 4. Θα δνζνύλ απόιπηεο ηηκέο θαη όρη θαηάινγνο αξρηθώλ ηηκώλ πξντόλησλ θαη εθπηώζεηο επί απηώλ. 5. Θα αλαθέξνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα ην βάξνο, ηνλ όγθν θαη ηε θίξκα ησλ πξντόλησλ, όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη δελ ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά. 6. Ρα πξντόληα πνπ ρξεηάδνληαη ςπγείν γηα λα δηαηεξεζνύλ, αλαιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο ηελ ππνρξέσζε λα ηνπνζεηήζεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό. 7. Γελ επηηξέπνληαη νη γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Ν πξνκεζεπηήο κπνξεί πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηε ιίζηα πξντφλησλ λα πξνηείλεη ζπλαθή πξντφληα επψλπκα ή φρη κε γλψκνλα φηη απηά είλαη ζίγνπξα αξίζηεο πνηφηεηαο θαη νηθνλνκηθά θαη ζε μερσξηζηή ιίζηα, πνπ ζα επηζπλαθζεί κε ην ππφδεηγκα ηνπ θαηαζηήκαηφο καο.

5 ΞΟΝΗΝΛΡΑ ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΝΚΑΓΑ Η ΘΑΦΔΓΔΠ ΓΑΙΑΡΑ 1 NES CAFΔ CLASSIC 200 gr 2 NES CAFÉ CLASSIC 50 gr 3 NES CAFE CLASSIC DECAFEINE 50gr 4 ΘΑΦΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΑΟΣΝΛΡΑΘΖ 200gr 5 ΓΑΙΙΗΘΝΠ ΘΑΦΔΠ Jacobs 250 ml 6 NES CAPUCINO 250 gr ΦΑΘΔΙ. 10Σ14 ΓΟ 7 NES CAFE ESPRESSO 20 ΦΑΘΔΙΑΘΗΑ * 2,5 gr 8 ΘΞΔΙΝ FRAPE ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΦΗΙΡΟΑ ΓΗΑ ΓΑΙΙΗΘΝ ΘΑΦΔ Λν 2 40 ΡΔΚ 9 ΝΗΘΝΛ.ΠΔΗΟΑ 10 ΣΑΚΝΚΖΙΗ ΦΑΘΔΙΑΘΗΑ LIPTON 20/1gr 11 ΡΠΑΦ ΦΑΘΔΙΑΘΗΑ ΘΗΡΟΗΛΝ LIPTON 20/1,5 gr 12 ΡΠΑΗ ΚΑΙΝΡΖΟΑ (κάηζν) 13 ΕΑΣΑΟΖ 1 kg 14 ΑΘΑΡΔΟΓΑΠΡΖ ΕΑΣΑΟΖ 500 gr 15 ΦΟΝΘΡΝΕΖ 200 gr 16 ΓΑΙΑ ΔΒΑΞΝΟΔ ΛΝΛΝ 170 gr 17 ΓΑΙΑ ΔΒΑΞΝΟΔ ΚΔΟΗΓΔΠ 15 γξ 18 CAUTONIC 400 gr ΝΚΑΓΑ ΗΗ ΚΑΟΘΔΡ ΕΑΣΑΟΥΓΖ 1 SWAN ΙΑΛΡΠΗΝΛ 200 gr 2 ΙΑΛΡΠΗΝΛ ΘΝΡΝΞΝΙΝ SWAN 200 gr 3 CORN BEEF DAKOR ΒΝΓΗΛΝ 200gr 4 RIO MARE ΠΔ ΙΑΓΗ 160 gr 5 RIO MARE ΞΝΙΠΑΙΑΡΑ 160 gr 6 ΘΑΦΡΔΟΖ ΠΑΟΓΔΙΑ ΙΑΓΗ TRATA 100 gr 7 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΑΙΗΦΝΟΗΛΗΑΠ ΠΔ ΣΚΝ 400gr 8 ΛΡΝΙΚΑΓΑΘΗΑ ZANAE 280 gr 9 ΘΔΦΡΔΓΑΘΗΑ ZANAE 280 gr 10 ΓΗΓΑΛΡΔΠ ZANAE 280 gr 11 ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ EXTRA ΞΑΟΘΔΛΝ 1LIT 12 ΖΙΗΔΙΑΗΝ 1 LT 13 ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΠΡΑΟΔΛΗΔΠ 250gr 14 ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΠΗΘΑΙΔΥΠ 250 gr 15 ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΠΡΑΟΔΛΗΝ 600 gr 16 ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΘΟΗΘΗΛΝ gr

6 17 ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΠΗΘΑΙΖΠ 400 gr 18 ΘΟΗΡΠΗΛΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΑ 200 ΓΟ 19 ΤΥΚΗ ΓΗΑ ΡΝΠΡ ΠΗΘΑΙΖΠ 350 ΓΟ 20 ΤΥΚΗ ΓΗΑ ΡΝΠΡ ΠΡΑΟΔΛΗΝ 350 ΓΟ 21 KELLOGGS COCO POPS 350 gr 22 FITNESS & FRUITS ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ 375 gr 23 CORN FLAKES ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΔΗΟΑ 500 γξ 24 ΚΑΓΗΝΛΔΕΑ HELLMANS 430 gr ΞΙΑΠΡΗΘΝ 25 KETCHUP HELLMANS ΘΙΑΠΠΗΘΖ 342 gr 26 ΚΝΠΡΑΟΓΑ ΑΞΑΙΖ 250 gr 27 ΑΟΡΚΑ ΙΔΚΝΛΗ 330 gr 28 ΑΙΑΡΗ ΦΗΑΙΖ 400 gr ΞΙΑΠΡΗΘΝ 29 ΞΗΞΔΟΗ ΚΑΟΝ ΦΑΘΔΙΝΠ 50 gr 30 ΟΗΓΑΛΖ ΦΑΘΔΙΝ 50 γξ ΡΟΗΚΚΔΛΖ 31 ΚΔΙΗ ORINO ΑΛΘΔΥΛ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 470 gr 32 ΚΔΙΗ ΘΚΑΟΗΠΗΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ gr. 33 ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ ΒΔΟΘΝΘΝ gr ΞΙΑΠΡΗΘΝ 34 ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ ΦΟΑΝΙΑ gr ΞΙΑΠΡΗΘΝ 35 ΚΔΟΔΛΡΑ ΞΑΙΗΓΖΠ 1 Θg 36 ΚΔΟΔΛΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΔΗΟΑ gr 37 ΣΑΙΒΑΠ ΚΔ ΑΚΓΓΑΙΑ gr 38 ΣΑΙΒΑΠ ΚΔ ΠΝΘΝΙΑΡΑ gr 39 ΞΑΠΡΔΙΗ ORINO ΠΗΠΑΚΗ 45 γξ. 40 ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΑΚΓΓΑΙΝ ION 200 gr 41 ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ION 200 gr ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΓΔΗΑΠ ΞΑΙΗΓΖ 70% 100 gr 42 ΘΙΑΠΗΘΖ 43 ΠΝΘΝΦΟΔΡΑ ION 38 gr ΓΑΙΑΘΡΝΠ 44 ΘΟΝΑΠΑΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΒΔΟΘΝΘΝ 75 γξ ΘΟΝΑΠΑΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΠΝΘΝΙΑΡΑ γξ 46 ΡΠΝΟΔΘΗ 7DAYS ΘΙΑΠΠΗΘΝ 75 γξ ΚΞΗΠΘΝΡΑ ΓΔΚΗΠΡΑ ΠΝΘΝΙΑΡΑ 47 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ 200 gr ΚΞΗΠΘΝΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΠΝΘΝΙΑΡΑ 48 ΓΔΚΗΠΡΑ 200 gr 49 ΞΡΗ - ΚΞΔΟ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ 225 gr 50 ΚΞΗΠΘΝΡΑ ΚΗΟΑΛΡΑ 125 γξ 51 ΘΟΔΑΚ ΘΟΑΘΔΟΠ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙ ΠΡΑΟΔΛΗΑ 440 ΓΟ 52 ΘΟΔΑΚ ΘΟΑΘΔΟΠ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙ ΠΗΘΑΙΖΠ 175 ΓΟ 53 ΦΠΡΗΘΗ ΑΗΓΗΛΖΠ gr ΔΙΙΖΛΗΘΝ 54 ΦΠΡΗΘΗΑ ΠΑΙΔ 270 gr 55 ΖΙΗΝΠΞΝΟΝΠ ΤΖΚ. 220 γξ 56 ΑΚΓΓΑΙΝ ΥΚΝ gr 57 ΘΑΟΓΗΑ ΤΣΑ γξ

7 58 ΓΑΚΑΠΘΛΑ ΑΞΝΜ γξ 59 ΓΗΥΡΖΠ ΑΛΘ.ΑΟΑΒ.ΠΡΗΓΚΖΠ ΒΑΛΗΙΗΑ ΦΑΘ 62 ΓΟ 60 ΓΗΥΡΖΠ ΑΛΘ.ΑΟΑΒ.ΠΡΗΓΚΖΠ ΘΑΘΑΝ ΦΑΘ 62 ΓΟ 61 ΓΗΥΡΖΠ ΘΟΔΚΑ ΘΑΟΑΚΔΙΔ 112 γξ 62 ΓΗΥΡΖΠ ΟΗΕΝΓΑΙΝ ΠΡΗΓΚΖΠ 105γξ ΞΑΡΑΡΑΘΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΘΙΑΠΠΗΘΑ γξ 64 ΞΑΡΑΡΑΘΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΟΗΓΑΛΖ 120 γξ 65 ΓΑΟΗΓΑΘΗΑ JUMBO 85 γξ 66 ΘΒΝΗ KNORR ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ 60γξ 67 ΘΒΝΗ KNORR ΒΝΓΗΛΝ 60γξ 68 ΘΒΝΗ KNORR ΘΝΡΑ 60γξ 69 KNORR ΠΑΙΡΠΑ ΘΑΟΚΞΝΛΑΟΑ 44γξ 70 KNORR ΠΑΙΡΠΑ ΛΑΞΝΙΗΡΔΛ 49γξ 71 PUMMARO ΞΑΠΠΑΡΑ 250 γξ 72 ΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝΠ ΘΘΛΝΠ 70γξ 73 ΘΑΟΑΚΔΙΔΠ HALLS ΚΞΙΔ 74 ΘΑΞΛΗΠΡΝ ΠΘΝΚΞΟΗ FLOKOS ΚΔ Υ3 195 γξ ΝΚΑΓΑ ΗΗΗ ΝΠΞΟΗΑ -ΕΚΑΟΗΘΑ 1 3Α ΦΑΠΝΙΗΑ ΚΑΟΝΚΑΡΗΘΑ 500γξ 2 3Α ΦΑΠΝΙΗΑ ΚΔΡΟΗΑ 500γξ 3 3Α ΦΑΠΝΙΗΑ ΓΗΓΑΛΡΔΠ 500γξ 4 3Α ΟΔΒΘΗΑ 500 γξ 5 3Α ΠΗΡΝΠ ΑΞΝΦΙΥΚΔΛΝΠ 500γξ 6 3Α ΦΑΘΔΠ ΤΗΙΔΠ 500 γξ 7 3Α ΦΑΒΑ 500γξ 8 ΞΙΗΓΝΟΗ 200γξ 9 ΑΒΔΕ ΚΑΘΑΟΝΛΗΑ ΛΝ 10/ 500 γξ 10 ΑΒΔΕ ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ ΚΔΡΟΗΝ 500 γξ 11 ΑΒΔΕ ΞΔΛΛΔΠ γξ 12 BARILLA ΡΝΟΡΔΙΗΛΗ ΚΔ ΡΟΗ 250 ΓΟ 13 ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ ΣΝΛΡΟΝ ΚΙΝΗ ΘΟΖΡΖ 500 γξ 14 ΟΕΗ 3Α ΛΣΑΘΗ 500 γξ 15 ΟΕΗ UNCLE BENS ΘΙΑΠΗΘΝ 500 gr ΑΙΔΟΗ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΣΟΖΠΔΗΠ ΚΙΝΗ ΘΟΖΡΖΠ γξ 17 ΑΙΔΟΗ ΦΑΟΗΛΑ ΘΟΖΡΖΠ 500 γξ ΝΚΑΓΑ ΗV ΑΙΙΑΛΡΗΘΑ-ΡΟΝΘΝΚΗΘΑ-ΑΓΑ 1 ΡΟΗ GOODA ΠΔ ΦΔΡΔΠ 200 gr 2 ΦΔΡΑ ΖΞΔΗΟΝ ΠΔ ΠΠΘΔΑΠΗΑ 200 gr

8 3 ΙΔΘΝ ΡΟΗ γξ 4 ΡΟΗ MOZZARELA ΡΟΗΚ. 150 γξ 5 ΡΟΗ ΟΔΓΘΑΡΝ ΡΟΗΚ γξ 6 ΑΛΘΝΡΟΝΠ ΜΖΟΝΠ ΓΟ 7 ΡΟΗ FILADELPHIA 300 γξ 8 BECEL PRO ACTIVE 250 γξ 9 ΒΗΡΑΚ SOFT 250 gr ΘΙΑΠΗΘΝ 10 ΠΑΙΑΚΗ ΞΑΟΗΕΑΘΗ 330 gr 11 ΠΑΙΑΚΗ ΠΘΝΟΓΑΡΝ 330 γξ 12 ΞΑΟΗΕΑ ΦΔΡΔΠ 200γξ 13 ΚΞΔΗΘΝΛ ΦΔΡΔΠ 100 γξ 14 ΓΑΙΝΞΝΙΑ ΒΟΑΠΡΖ ΦΔΡΔΠ 160 γξ 15 ΠΑΙΑΚΗ ΑΔΟΝΠ 200 gr 16 ΙΝΘΑΛΗΘΑ ΣΥΟΗΑΡΗΘΑ 340 γξ 17 ΙΝΘΑΛΗΘΑ ΘΝΡΝΞΝΙΝ γξ 18 ΓΑΙΑ ΤΖΙΖΠ ΞΑΠΡΔΟΗΥΠΖΠ FAMILI ΞΙΖΟΔΠ 1L 19 ΓΑΙΑ ΤΖΙΖΠ ΞΑΠΡΔΟΗΥΠΖΠ FAMILI LIGHT 1L 20 ΓΑΙΑ ΘΑΡΠΗΘΑΠ ΝΙΚΞΝΠ 21 ΓΗΑΝΟΡΗ ΦΑΓΔ ΡΝΡΑΙ 2% 200 γξ 22 ΓΗΑΝΟΡΗ ΦΑΓΔ ΡΝΡΑΙ 0% 200 γξ 23 ΓΗΑΝΟΡΗ ΦΑΓΔ ΡΝΡΑΙ 2% 3ΑΓΑ ΔΞΗΓΝΟΞΗΝ ΓΗΑΝΟΡΗΝ JUNIOR ΦΟΑΝΙΑ γξ 25 ΦΟΔΠΘΑ ΑΓΑ MEDIUM γξ 6αδα ΝΚΑΓΑ V ΛΔΟΑ - ΑΛΑΤΘΡΗΘΑ - ΣΚΝΗ 1 ΛΔΟΝ ( 6 ΑΓΑ ) 1,5 Lit 2 COCA COLA 500 ml 3 ΓΔΟΑΛΗ ΞΝΟΡΝΘΑΙΑΓΑ ΚΔ ΑΛΘΟΑΘΗΘΝ 500 m 4 ΙΔΚΝΛΑΓΑ ΚΔ ΑΛΘΟΑΘΗΘΝ 500 ml 5 ΓΑΕΝΕΑ 500 ml 6 ΠΝΓΑ 500 ml 7 ΓΔΟΑΛΗ ΚΞΟΑΙ 500 ml 8 ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 100% ΦΠΗΘΝΠ 1 LIT 9 ΘΝΘΡΔΗΙ 1 LIT 100% ΦΠΗΘΝΠ 10 ΘΟΝ ΡΠΑΗ 500 ML ΝΚΑΓΑ VI ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΔΗΓΖ-ΔΗΓΖ ΘΝΕΗΛΑΠ 1 ΞΝΡΖΟΗΑ ΛΔΟΝ ΓΗΑΦΑΛΑ 50 ΑΓΑ 330 ΚL 2 ΘΝΡΑΙΗΑ ΘΝΘΙΗΘΝ 167mm 10 ΑΓΑ 3 ΞΖΟΝΛΗΑ ΘΝΘΙΗΘΝ 167mm 10 ΑΓΑ 4 ΚΑΣΑΗΟΗΑ ΘΝΘΙΗΘΝ 10 ΑΓΑ

9 5 ΞΗΑΡΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΒΑΘΗΑ 23CM 10ΑΓΑ 6 ΘΑΙΑΚΑΘΗΑ ΠΞΑΠΡΑ 100ΑΓΑ 7 ΠΔΗΘΔΟ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ( ΒΗΓΥΡΝ ΚΔ ΡΟΞΑ ) 8 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΞΗΑΡΥΛ SCOTCH BRIGHT ΘΙΑΠΠΗΘΝ 9 ΠΘΝΞΑ ΞΙΑΠΡΗΘΖ* 10 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ ΡΞΝ VETEX* 11 ΘΝΒΑΠ ΠΔΡ ΚΔ ΠΡΦΡΖ 12 ΘΝΛΡΑΟΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ* 13 ΦΑΟΑΠΗ ΑΞΙΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 14 ΙΔΘΑΛΖ Λν ΠΑΘΝΙΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ 46Σ56 30ΑΓΑ 16 ΡΑΞΔΟ 2,5 LT 17 ΘΟΔΚΑΠΡΟΑ ΟΝΣΥΛ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 18 ΘΟΔΚΑΠΡΟΑΘΗΑ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΡΝΗΣΝ 19 ΝΓΝΛΡΝΓΙ/ΓΔΠ 400 ΡΔΚ 20 ΡΑΠΑΘΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 21 ΣΡΔΛΑ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 22 ΚΑΛΡΑΙΑΘΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ 12ΑΓΑ 23 ΑΛΑΞΡΖΟΑΠ ΡΞΝ BIC ΚΗΘΟΝ 24 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ 2ΑΑ ΑΙΘΑΙΗΘΔΠ TOSHIBA 25 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ 3ΑΑΑ ΑΙΘΑΙΗΘΔΠ TOSHIBA 26 ΚΞΟΗΘΗ Λν 4 ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΝ 27 ΘΑΡΠΑΟΝΙΑ ΚΔ ΣΔΟΗ CM 28 ΡΖΓΑΛΗ 24 CM 29 ΘΝΡΑΙΑ ΚΑΓΔΗΟΔΚΑΡΝΠ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 30 ΞΑΡΝΗ ΞΑΞΝΡΠΗΥΛ 31 ΘΝΟΓΝΛΗΑ ΞΑΞΝΡΠΗΥΛ 32 ΘΑΙΥΓΗΝ ΓΗΑ ΘΔΟΑΗΑ 5 ΚΔΡΟΑ 33 ΚΑΜΗΙΑΟΗ 40Σ40Σ4 CM 34 ΔΠΥΟΝΣΝ ΑΛΓΟΗΘΝ ΠΙΗΞ ΙΔΘΝ 35 ΔΠΥΟΝΣΝ ΑΛΓΟΗΘΝ ΦΑΛΔΙΑ ΙΔΘΝ ΝΚΑΓΑ VII. ΒΗΒΙΗΝΣΑΟΡΝΞΥΙΔΗΝ ΚΞΙΝΘ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ 50 ΦΙΙΥΛ A4 ΝΣΗ 1 ΠΞΗΟΑΙ 2 ΡΔΡΟΑΓΗΝ 50 ΦΙΙΥΛ 3 ΑΛΡΕΔΛΡΑ ΡΖΙΔΦΥΛΥΛ ΚΗΘΟΖ 4 ΦΑΘΔΙΝΠ ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΑΡΗΑ-ΙΑΠΡΗΣΑ 5 ΠΡΙΝ ΑΞΙΝΠ BIC ΚΞΙΔ 3 ΑΓΑ ΝΚΑΓΑ VIII. ΔΗΓΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΖΠ ΓΗΔΗΛΖΠ 1 ΠΑΞΝΛΗ ΞΟΑΠΗΛΝ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ gr

10 ΑΒΔΑ 2 ΠΑΞΝΛΗ DOVE 100 gr 3 HEAD & SHOLDERS ΓΗΑ ΜΖΟΝΓΔΟΚΗΑ 400 ML 4 ΠΑΚΞΝΑΛ JOHNSON BABY 300 ML 5 ΠΑΚΞΝΑΛ ΝΗΘΝΛΝΚ. ΠΔΗΟΑ ΘΑΛΝΛΗΘΑ 400 ml GEL ΚΑΙΙΗΥΛ ΣΥΟΗΠ ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ 6 ΝΗΘΝΛ.ΠΔΗΟΑ 250 ML ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΒΑΕΝ 7 ΑΦΟΝΙΝΡΟΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΔΗΟΑ 500 ml 8 ΝΓΝΛΡΝΘΟΔΚΑ Colgate ΠΔΛΠΗΡΗΥΔ 75ml 9 ΝΓΝΛΡΝΘΟΔΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚ.ΠΔΗΟΑ 75ml 10 ΝΓΝΛΡΝΒΝΟΡΠΑ Colgate medium 11 ΝΓΝΛΡΝΒΝΟΡΠΑ ΝΗΘΝΛ.ΠΔΗΟΑ medium 12 ΑΦΟΝΠ ΜΟΗΠΚΑΡΝΠ NIVEA SENSITIVE 250 ml ΑΦΟΝΠ ΜΟΗΠΚΑΡΝΠ ΝΗΘΝΛ ΠΔΗΟΑ SENSITIVE ml 14 BIC 5ΑΓΑ ΡWIN EASY 2 ΙΔΞΗΓΔΠ 15 ΘΟΔΚΑ ΣΔΟΗΥΛ NIVEA 75 ml 16 FA FOR MEN ROLL ON ΞΙΑΠΡΗΘΝ 50 ml 17 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΞΑΛΗΝ 2 ΝΤΔΥΛ 18 ΚΞΑΡΝΛΔΡΔΠ 100 ΑΓΑ 19 ΛΣΝΘΝΞΡΖΠ ( ΚΗΘΟΝΠ ΣΥΟΗΠ ΚΑΣΑΗΟΗ ) ΝΚΑΓΑ IX. ΣΑΟΡΗΘΑ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΑ 1 ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ 8ΑΓΑ / ΡΟΗΦΙΝ Α ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΓΘΝΦΟΔ 2 ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ 2ΑΓΑ 3 ΣΑΟΡΝΞΔΡΠΔΡΑ 100ΡΔΚ 4 ΟΝΙΝ ΘΝΕΗΛΑΠ 800 gr 5 ΚΑΙΑΘΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ QUANTO 750 ML 6 ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ FAIRY ΘΑΛΝΛΗΘΝ 450 ml 7 DUCK ΞΑΞΗ ΓΟΝ ΚΞΙΔ 750 ml 8 ΓΟΝ ΞΑΡΥΚΑΡΝΠ FABULOSO 1 Lit 9 OMO - ΣΔΟΗΥΛ ΠΘΝΛΖ 450 gr 10 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟ/ΘΝ ΟΝΣΥΛ 750 ML ΝΚΑΓΑ X. ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΔΗΓΖ 1 ΚΝΠΣΑΟΗΠΗΝΠ ΘΗΚΑΠ γξ 2 ΘΝΡΝΞΝΙΝ ΚΞΝΡΗ γξ 3 ΘΝΡΝΞΝΙΝ ΦΗΙΔΡΝ ΠΡΖΘΝΠ γξ 4 ΚΞΗΦΡΔΘΗ 500 γξ 5 ΠΛΗΡΠΔΙ ΘΝΡΝΞΝΙΝ γξ 6 ΠΛΗΡΠΔΙ ΣΝΗΟΗΛΝ γξ

11 7 ΑΟΛΗ ΚΞΝΡΗ 8 ΘΔΚΞΑΞ γξ 9 ΠΝΒΙΑΘΗ ΣΝΗΟΗΛΝ ΓΟ 10 ΓΑΙΔΝΠ ΦΔΡΑ 11 ΒΑΘΑΙΑΝΠ ΑΘΔΦΑΙΝΠ 700 ΓΟ 12 ΓΑΟΗΓΔΠ Λ 3 1 ΘΗΙΝ 13 ΓΙΥΠΠΑ ΦΗΙΔΡΝ 300 ΓΟ 14 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΟΝΓΔΙΔΠ ΓΟ ΘΟΑΤΑΙΝ 15 ΣΡΑΞΝΓΗ ΓΟ 16 ΞΗΡΠΑ ΠΞΔΠΗΑΙ 25 CM 17 ΞΗΡΠΑ ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ 25 CM 18 ΞΗΡΔΠ ΓΗΑ ΠΝΒΙΑΘΗ 16 CM ** ΡΝ ΘΝΛΡΑΟΗ ΛΑ ΡΑΗΟΗΑΕΔΗ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΠΘΝΞΑ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑ Ν Ξξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο ΘΙΑΞΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δήμορ Σοθάδυν Κεπίος 49 Υπότη: Θεοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αρ. Μελέηης: 30/2015 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα