Συνολικό ποσό µε ΦΠΑ 23% (ολογράφως. ολογράφως): ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνολικό ποσό µε ΦΠΑ 23% (ολογράφως. ολογράφως): ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ (Π.. 28/80) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ 1 Μεταφορά απορριµµάτων από τις.ε. Ζαρού, Μοιρών και Τυµπακίου στον ΧΥΤΥ Ηρακλείου στους Πέρα Γαλήνους Κοντέινερ 60m3 πλήρως συµπιεσµένο και ελάχιστου ωφέλιµου φορτίου kg 641,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): Συνολικό ποσό µε ΦΠΑ 23% (ολογράφως ( ολογράφως): Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες 26/03/2013 Η Προϊσταµένη Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ (Σφραγίδα Υπογραφή) 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.. 28/80) ΑΡΘΡΟ 1ο Η παρούσα µελέτη αφορά στην εργολαβική ανάθεση της µεταφοράς των απορριµµάτων του ήµου ΦΑΙΣΤΟΥ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, Εθνικές και Ευρωπαϊκές, για ένα έτος. Εάν εν τω µεταξύ, στα πλαίσια υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης δοθεί λύση για την διαχείριση των απορριµµάτων του ήµου Φαιστού η οποία να µην προϋποθέτει την µεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Υ. Πέρα Γαλήνων η σύµβαση που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισµό θα λυθεί χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο. Η ανάθεση δύναται να παραταθεί από τον ήµο Φαιστού για ακόµη δύο µήνες µε απόφαση.σ. χωρίς αύξηση του αριθµού των δροµολογίων που προβλέπει η αρχική σύµβαση, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: (α) του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) (β) του Ν. 3852/2010 (β) Π.. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. (γ) των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ιαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική Νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ίκαιο (Π.. 60/2007 τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ όπως Τροποποιήθηκαν µε τις 2005/51/ΕΚ και 2005/75/ΕΚ). (δ) της Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β / ) περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων. ΑΡΘΡΟ 3ο Συµβατικά στοιχεία Συµβατικά στοιχεία του έργου είναι κατά σειρά ισχύος: 1. Η ιακήρυξη 2. Η υπογραφείσα Σύµβαση 3. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 6. Η Τεχνική Έκθεση 7. Η υποβληθείσα Οικονοµική και Τεχνική Προσφορά 2

3 Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας Η ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό µε τους όρους που θα καθορίσει το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Φαιστού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.. 28/1980. Άρθρο 5ο Σύµβαση Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, µετά, την κατά νόµο, έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά τα οποία δεν ήταν απαραίτητα κατά την υποβολή της προσφοράς ενώ απαιτούνται πριν την υπογραφή της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος Εγγυήσεως Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 1 έτους. ΑΡΘΡΟ 8ο Εκπτωση του αναδόχου Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980. ΑΡΘΡΟ 9ο Πληµµελής εκτέλεση της Υπηρεσίας Εάν ο τρόπος υλοποίησης της παρεχόµενης υπηρεσίας δεν είναι σύµφωνος µε τους όρους της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις γραπτές υποδείξεις της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 10ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 11ο Προσωρινή και οριστική Παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνει από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 3

4 προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου αντικειµένου ή την αποκατάσταση της ζηµιάς που έχει προκληθεί από την πληµµελή εκτέλεση της εργασίας. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζοµένης προθεσµίας, ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων που θα προκύψουν από την πληµµελή εκτέλεση της υπηρεσίας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειµένων διατάξεων η οριστική παραλαβή της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες 26/03/2013 Ο Προϊστάµενος Μοίρες 26/03/2013 Ο Συντάξας ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος Φλουρής Εµµανουήλ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.. 28/80) Ο ήµος Φαιστού Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου η υπηρεσία ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της διαγωνισµού Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την... ηµέρα... και από ώρα... έως... ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2ο εκτοί στο ιαγωνισµό Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές αναγνωρισµένες επιχειρήσεις, µεµονωµένοι υποψήφιοι ή κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται σε τοµείς σχετικούς µε την δηµοπρατούµενη υπηρεσία και είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατική οργάνωση. ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισµός Παροχής Υπηρεσίας Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη, για την ως άνω προµήθεια έχει εκτιµηθεί στο ποσό των ,50ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ 23%). ΑΡΘΡΟ 4ο ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό Οι δικαιούµενοι να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω εν ισχύ δικαιολογητικά : 1. Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιολογητικών συµµετοχής. 2. Αποδεικτικό εγγραφής στο Επαγγελµατικό µητρώο του Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι υπό τους όρους που προβλέπονται στο κράτος αυτό. Τα παραπάνω µητρώα για κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.. 346/ ικαιολογητικά της σύστασης της κοινοπραξίας (επικυρωµένα αντίγραφα 5

6 καταστατικού, τυχόν τροποποιήσεων κ.λ.π) από τα οποία εκτός των άλλων, να προκύπτει και το εξουσιοδοτηµένο όργανο ή φυσικό πρόσωπο, που µπορεί να αποφασίσει για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ή υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από όλους συµµετέχοντες στην οποία θα δηλώνουν ότι εφόσον ανακηρυχθούν ανάδοχοι θα συστήσουν κοινοπραξία για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 4. Απόφαση συµµετοχής τους στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, και ορισµός του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους για την υπογραφή όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Η πιο πάνω πράξη θα συνοδεύεται επίσης από υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 αποδοχής του οριζόµενου εκπροσώπου. 5. Σε περίπτωση κοινοπραξίας πρέπει να υποβληθεί επιπλέον έγγραφο στο οποίο από κοινού από όλους τους κοινοπρακτούντες α) θα ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας για το συγκεκριµένο διαγωνισµό που θα υπογράφει και την προσφορά (τεχνική και οικονοµική), ο οποίος θα δηλώνει ότι αποδέχεται τον διορισµό του β) θα δηλώνεται το ποσοστό συµµετοχής εκάστου στην κοινοπραξία και γ) θα δηλώνεται η αλληλέγγυα ευθύνη έναντι του Κυρίου του Έργου. Σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για την σύσταση κοινοπραξίας, οι προσφορές θα υπογραφούν από όλα τα µέλη και στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρονται τα παραπάνω. 6. ικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος (σε περίπτωση κοινοπραξίας, κάθε µέλος) πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. εν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από µία παρόµοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. β. εν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ. εν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του συµµετέχοντα, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. δ. εν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις Αναθέτουσες Αρχές. ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία στην περίπτωση που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα. στ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (Πιστοποιητικό Φορολογικής ενηµερότητας ). ζ. εν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για υποβολή ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του άρθρου 24 του Π.. 346/98, όπως αυτό ισχύει. Προς απόδειξη των παραπάνω θα υποβληθούν: Για τις περιπτώσεις α, β, γ και για προέλευση από χώρες που δεν εκδίδουν επίσηµους πίνακες παρεχόντων υπηρεσίες, έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστή ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Για προέλευση από χώρες που δεν εκδίδεται πιστοποιητικό αντίστοιχο του Εµπορικού Επιµελητηρίου αρκεί το πιστοποιητικό που αναφέρεται παραπάνω στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα στην Ελλάδα τα ανωτέρω στοιχεία α, β αποδεικνύονται µε σχετικά 6

7 πιστοποιητικά των οικείων Πρωτοδικείων, και το γ µε απόσπασµα ποινικού µητρώου. Για τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων ε, στ, πιστοποιητικά εκδιδόµενα από τις αρµόδιες αρχές του ελληνικού κράτους ή του οικείου κράτους. Για τις περιπτώσεις δ, ζ, υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 υπογεγραµµένη από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή τους κοινοπρακτούντες. Εάν τα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου, ή και του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του. 7. Προκειµένου για επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες που δεν εκδίδουν επίσηµους πίνακες παρεχόντων υπηρεσίες, δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών της παροχής υπηρεσιών του αντικειµένου της διακήρυξης των τριών προηγούµενων οικονοµικών ετών. 8. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, ποσού 5.520,00 (ποσό 2% του προϋπολογισµού της παροχής υπηρεσίας µε ΦΠΑ). 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τις ελληνικές συµµετοχές, για δε τους αλλοδαπούς ότι αντίστοιχα προκύπτει από τη νοµοθεσία τους, α) ότι έλαβαν γνώση των τευχών του διαγωνισµού και ότι τα περιεχόµενα στην προσφορά στοιχεία είναι αληθή, β) ότι δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµούς κάποιας άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν προγενέστερες συµβατικές τους υποχρεώσεις. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τις ελληνικές συµµετοχές, για δε τους αλλοδαπούς ότι αντίστοιχα προκύπτει από τη νοµοθεσία τους, για αποκλειστική διάθεση και παραµονή των απαιτούµενων µηχανηµάτων και εξοπλισµού στους χώρους του ήµου. 11. Άδεια για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης. 12. Υπεύθυνη ήλωση µε αναλυτικούς πίνακες του απαραίτητου ελάχιστου µηχανολογικού εξοπλισµού σε είδος /τύπου και ποσότητας που ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης, ( τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου εξοπλισµού θα περιέχονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Επίσης στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα εµπεριέχονται τα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία θα τεκµηριώνεται ότι, ο διαγωνιζόµενος έχει κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, στην πλήρη κυριότητα του τον ελάχιστο απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό). 13. Όσο αφορά τις ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που µετέχουν στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξίες, στοιχεία ονοµαστικοποίησης µετοχών ως φυσικό πρόσωπο σύµφωνα µε το Ν. 3414/05. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις αλλοδαπές εταιρείες εκτός της περίπτωσης που δεν επιβάλλεται από το εθνικό τους δίκαιο οπότε υποχρεούνται οι εταιρείες να υποβάλλουν έγκυρη, ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων που κατέχουν τουλάχιστο 1% των µετοχών ή δικαίωµα ψήφου. 14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία υποστεί από την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που αφορά στον παρόντα διαγωνισµό, ιδίως δε για την αναβολή ή της ακύρωσης του διαγωνισµού, ή την υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 15. Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου που να φαίνεται το επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και ότι είναι εγγεγραµµένος σε αυτό. Για τις κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν κατά περίπτωση (εκτός της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, η οποία θα κατατίθεται µία για κάθε προσφορά) τα παραπάνω 7

8 αναφερόµενα δικαιολογητικά για κάθε µέλος της. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού από νόµιµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από νόµιµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.. και 53 του Κώδικα περί δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 των νοµικών προσώπων επί ποινής αποκλεισµού, θα πρέπει να υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του νοµικού προσώπου για το σκοπό αυτό και έχει τη δυνατότητα να δεσµεύσει µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο (την εταιρεία ή την κοινοπραξία). Στην περίπτωση αυτή, το γνήσιο της υπογραφής των φυσικών προσώπων στις υπεύθυνες δηλώσεις που συνυποβάλλονται στον παρόντα διαγωνισµό, θα πρέπει επί ποινής αποκλεισµού να θεωρούνται από δηµόσια αρχή, εφόσον δεν κατατίθενται αυτοπρόσωπα. 16. Αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για την διαπίστωση της αυτοπρόσωπης από τον διαγωνιζόµενο κατάθεση της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 5ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει: 1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 4). 2.Τις τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 3.Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή από την... µέχρι την... ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο υποψήφιο επιτρέπεται. δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ε) Οταν η οριζόµενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά, έτσι ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ' αυτού ο αυτός µε κείνον του εξωτερικού φακέλου αύξοντος αριθµός. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η επιτροπή στη συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους, µε τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, 8

9 εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. Οσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως, απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή σε κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως. Οι προσφορές και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της επιτροπής. Η Επιτροπή του διαγωνισµού επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφαση της σε επόµενη συνεδρίαση και διαβιβάζει το φάκελο µε όλες τις προσφορές και τα υποβληθέντα από τους διαγωνισθέντες στοιχεία και δικαιολογητικά για εξέταση, τεχνοοικονοµική αξιολόγηση και γνωµοδότηση στην /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η αξιολόγηση διαβιβάζεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η οποία, σε κατ' ιδία συνεδρίαση της, καταχωρεί αυτή στο πρακτικό της επιτροπής και ανακηρύσσει ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας εκείνον που έδωσε την από τεχνοοικονοµικής απόψεως συµφερότερη τιµή. Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. στ) Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σχετική σύµβαση. Εάν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη σύµβαση ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της συµβάσεως εφαρµόζονται οι από το Π.. 28/1980 προβλεπόµενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο (6) έξι της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης. ΑΡΘΡΟ 7ο Τιµές Παροχής Υπηρεσίας - κρατήσεις Οι τιµές της Παροχής Υπηρεσίας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στο ήµο. Ο ανάδοχος θα αµείβεται µε την τιµή µονάδας έτσι όπως θα διαµορφωθεί µετά την έκπτωση µόνο εφόσον το ωφέλιµο φορτίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο των kg. Σε περίπτωση που το ωφέλιµο φορτίο υπολείπεται των kg η τιµή µονάδος θα µειώνεται κατά 25 (µη συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ 23%) για κάθε ολόκληρο τόνο που υπολείπεται του παραπάνω ωφέλιµου φορτίου. Το ωφέλιµο φορτίο θα προσδιορίζεται από την ζύγιση σε ιδιωτική γεφυροπλάστιγγα εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Φαιστού. Το κόστος ζύγισης θα επιβαρύνει οικονοµικά τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που η ζύγιση σε ιδιωτική πλάστιγγα εντός των ορίων του ήµου δεν είναι εφικτή, το ωφέλιµο φορτίο θα προσδιορίζεται από την ζύγιση στο Χ.Υ.Τ.Υ. Πέρα Γαλήνων. Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Επίσης βαρύνεται µε την δαπάνη δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως στον Τύπο, καθώς και µε την χαρτοσήµανση δύο αντιτύπων της συµβάσεως. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 8ο Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σ αυτόν, υποβάλλεται ως εξής: 9

10 Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε. µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή διαγωνισµού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. Β) Κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου στο διαγωνισµό εντός 5 ηµερών από την ηµέρα που έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων ο διαγωνιζόµενος, µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ αυτόν ενώπιον της Επιτροπής ιαγωνισµού. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από τη Επιτροπή ιαγωνισµού και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενισταµένους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αναθέτουσας αρχής. Ένσταση κατά συµµετοχής διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο ηµερών σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται από τον ίδιο τον ενιστάµενο. Γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από της γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης στους διαγωνιζόµενους. Η ένσταση προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού χωρίς την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά µέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαήµερη προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί εντός 10 ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους λόγους µε αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του ειδικού δικαστήριο. )Κατά του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας της αντίστοιχης ένστασης. Ε) Οι προσφυγές κατά αποφάσεων αναθετουσών αρχών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2522/97 (ΦΕΚ Α 178) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Επισηµαίνεται ότι ενστάσεις, που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαµβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 9ο Γλώσσα συντάξεως των προσφορών Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα, σε διαφορετική περίπτωση θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική. ΑΡΘΡΟ 10ο Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή των προσφερόµενων κοντέινερ και "προσπέκτους" τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. Οποια προσφορά δεν 10

11 συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος µε ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί, ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. ΑΡΘΡΟ 11ο Λήψη Πληροφοριών - ηµοσίευση α) Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής θα βρίσκεται στα Γραφεία ήµου και και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. β) Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ. αριθµ. 28/80 Π.. στον ηµερήσιο Τύπο. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της παραπάνω δηµοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο και η πληρωµή τους θα γίνει πριν την καταβολή του 1ου λογαριασµού. ήµος Φαιστού Η ΗΜΑΡΧΟΣ Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.. 28/80) ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ, για να καλυφθούν ανάγκες του ήµου Φαιστού. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: (α) του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) (β) του Ν. 3852/2010 (β) Π.. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. (γ) των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ιαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική Νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ίκαιο (Π.. 60/2007 τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ όπως Τροποποιήθηκαν µε τις 2005/51/ΕΚ και 2005/75/ΕΚ). (δ) της Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β / ) περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων. ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές εγκρίσεις µε τις οποίες εναρµονίζονται και οι εθνικοί υποχρεωτικοί κανόνες. ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τα οχήµατα που θα µεταφέρουν τα απορρίµµατα θα πρέπει να είναι τέτοιων χαρακτηριστικών, όγκου και ωφέλιµου φορτίου ικανών για την αποµάκρυνση του συνόλου των ηµερησίως παραγόµενων απορριµµάτων του ήµου Φαιστού δηλαδή περίπου 45 τόνοι. Τα οχήµατα θα είναι σε άριστη κατάσταση από άποψης κατασκευής και λειτουργίας, εφοδιασµένα µε τις ειδικές προβλεπόµενες άδειες και θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονοµικές διατάξεις και θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι οδηγοί θα διαθέτουν ανάλογη επαγγελµατική άδεια. Τεχνικά χαρακτηριστικά οχηµάτων µεταφοράς 12

13 απορριµµάτων Τα οχήµατα µεταφοράς απορριµµάτων θα είναι αρίστης κατασκευής, τελευταίας τεχνολογίας. Το κάθε κοντέινερ θα είναι κλειστό, για την αποφυγή οσµών και διαφυγή υγρών κατά την µεταφορά των απορριµµάτων, θα έχει χωρητικότητα 60m3 κατ' ελάχιστο και θα διαθέτει σύστηµα συµπίεσης των απορριµµάτων. Η πλήρωση µε απορρίµµατα θα γίνεται από την οροφή από άνοιγµα κατάλληλων διαστάσεων το οποίο θα κλείνει µε θυρόφυλλα για ελαχιστοποίηση των οσµών. Κατά την φόρτωση τα θυρόφυλλα θα αποτελούν πετάσµατα πλευρικής αντιανεµικής προστασίας, έναντι διαφυγής ελαφρών αντικειµένων. Το θυρόφυλλο θα ενεργοποιείται µέσω υδραυλικών ή πνευµατικών κυλίνδρων. Το κοντέινερ θα διαθέτει υδραυλικό σύστηµα συµπίεσης. Ο ανάδοχος θα τοποθετεί σε κάθε σταθµό µεταφόρτωσης ένα ανοικτό κοντέινερ κατ' ελάχιστο 30m3 το οποίο µε δικό του όχηµα θα εναποθέτει στο σηµείο που θα υποδείξει ο ήµος ώστε κατά την απουσία του κοντέινερ µεταφοράς απορριµµάτων, να εναποτίθενται τα απορρίµµατα και κατόπιν να µεταφορτώνονται στο κοντέινερ µεταφοράς απορριµµάτων. Εναλλακτικά αντί για τα τρία ανοικτά απορριµµατοκιβώτια των 30m3 και το αντίστοιχο όχηµα µεταφοράς - µεταφόρτωσης ο ανάδοχος θα µπορεί να τοποθετεί κλειστά κοντέινερ συµπίεσης απορριµµάτων ελάχιστης χωρητικότητας 60m3 µε τα οποία θα γίνεται η µεταφορά στο Χ.Υ.Τ.Υ. Ηρακλείου. Τα κοντέινερ θα παραλαµβάνουν απορρίµµατα από τους σταθµούς µεταφόρτωσης του ήµου η από οποιοδήποτε άλλο σηµείο ζητηθεί από το ήµο και είναι τεχνικά εφικτό. Οι υφιστάµενοι σταθµοί µεταµόρφωσης ανά ηµοτική Ενότητα είναι: Α. ηµοτική Ενότητα Μοιρών. Ο ήµος Φαιστού διαθέτει σταθµό µεταφόρτωσης από τον οποίο γίνεται η µεταφόρτωση των απορριµµάτων. Η ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων από την.ε. Μοιρών είναι περίπου 18 τόνοι. Κατά την τουριστική περίοδο λόγω της λειτουργίας ξενοδοχειακών µονάδων η ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα αυξάνεται περίπου 2 τόνους. Β. ηµοτική Ενότητα Τυµπακίου. Ο ήµος Φαιστού διαθέτει σταθµό µεταφόρτωσης από τον οποίο γίνεται η µεταφόρτωση των απορριµµάτων. Η ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων από την.ε. Τυµπακίου είναι περίπου 20 τόνοι. Κατά την τουριστική περίοδο λόγω της λειτουργίας ξενοδοχειακών µονάδων η ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα αυξάνεται περίπου 4 τόνους. Γ. ηµοτική Ενότητα Ζαρού. Ο ήµος Φαιστού διαθέτει σταθµό µεταφόρτωσης από τον οποίο γίνεται η µεταφόρτωση των απορριµµάτων. Η ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων από την.ε. Ζαρού είναι περίπου 3 τόνοι. Κατά την τουριστική περίοδο λόγω της λειτουργίας ξενοδοχειακών µονάδων η ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα αυξάνεται περίπου 1 τόνο. Ένα κοντέινερ θα τοποθετείτε σε κάθε ένα από τους παραπάνω σταθµούς προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες παραλαβής και µεταφοράς των απορριµµάτων.οι εργασίες µεταφόρτωσης θα ολοκληρώνονται καθηµερινά από τις 07:00 µέχρι τις 14:00 από ευτέρα έως και Σάββατο, µε δυνατότητα επέκτασης αυτού του ωραρίου νωρίτερα και αργότερα σε έκτακτες περιστάσεις, ανάλογα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. Μετά την πλήρωση του κοντέινερ τα απορρίµµατα θα συµπιέζονται επαρκώς ώστε 13

14 να γίνεται εκµετάλλευση όλου του ωφέλιµου φορτίου του οχήµατος, κατόπιν ο οδηγός θα µεταβαίνει σε ιδιωτική γεφυροπλάστιγγα εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Φαιστού προκειµένου να γίνεται ζύγιση του ωφέλιµου φορτίου. Η ζύγιση θα γίνεται παρουσία του αρµόδιου υπαλλήλου του ήµου ο οποίος και θα κρατάει για το αρχείο του αντίγραφο του ζυγολογίου. Το κόστος της ζύγισης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που η πλήρωση ενός κλειστού κοντέινερ ολοκληρωθεί πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας του Σταθµού το κλειστό κοντέινερ θα ξεκινάει άµεσα την µεταφορά, ενώ ο ανάδοχος θα τοποθετεί στο σταθµό µεταφόρτωσης ένα ανοικτό κοντέινερ 30m3 ώστε να εναποτίθενται τα απορρίµµατα κατά την διάρκεια απουσίας του κλειστού κοντέινερ. Μετά την επιστροφή του κλειστού κοντέινερ από το ΧΥΤΥ Ηρακλείου θα γίνεται µε ειδικό γερανοφόρο όχηµα η µεταφόρτωση του περιεχοµένου των µικρών ανοικτών κοντέινερ στο κλειστό κοντέινερ. Εναλλακτικά οι συµµετέχοντες µπορούν να τοποθετούν ένα κλειστό κοντέινερ µε συµπίεση των απορριµµάτων αντί του ανοικτού απορριµµατοκιβωτίου των 30m3, προκειµένου να γίνεται εναπόθεση των απορριµµάτων κατά την απουσία του κυρίως κοντέινερ. Η µεταφορά των απορριµµάτων στο Χ.Υ.Τ.Υ. Ηρακλείου θα γίνεται µόνο µε τα κλειστά κοντέινερ των 60m3. ΑΡΘΡΟ 4ο ικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας Η τεχνική ικανότητα του διαγωνιζοµένου να παρέχει τις ζητούµενες υπηρεσίες, εκτιµάται βάσει της τεχνογνωσίας του, της αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και της αξιοπιστίας του. Η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται µε τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία επί ποινή αποκλεισµού οφείλουν να υποβάλλουν οι διαγωνιζόµενοι: α) Την απαιτούµενη άδεια µεταφοράς απορριµµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Κ.Υ.Α /2727/2003. β) υναµικότητα του εξοπλισµού (κατ' ελάχιστο 3 κλειστά κοντέινερ µε ελάχιστη χωρητικότητα κάθε κοντέινερ 60m 3 µε 3 ρυµούλκες (τράκτορες) και 3 ανοικτά κοντέινερ 30m3 έκαστο µε κατ' ελάχιστο ένα όχηµα µεταφοράς - µεταφόρτωσης. Εναλλακτικά αντί για τα τρία ανοικτά απορριµµατοκιβώτια και το όχηµα µεταφοράς - µεταφόρτωσης οι συµµετέχοντες µπορούν να προσφέρουν τρία επιπλέον κλειστά κοντέινερ µε συµπίεση απορριµµάτων ελάχιστης χωρητικότητας 60m3 έκαστο µε τις αντίστοιχες ρυµούλκες). γ) υνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες. δ) Κατάσταση µε τις εργασίες µεταφοράς απορριµµάτων που έχει αναλάβει και εκτελέσει επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία. ε) Θεωρηµένη κατάσταση από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισµού, για κάθε όχηµα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Άδεια κυκλοφορίας των κλειστών κοντέινερ µε των αντίστοιχων ρυµουλκών καθώς και των ανοικτών κοντέινερ µε το όχηµα ή οχήµατα µεταφοράς - µεταφόρτωσης. 2) Αντίγραφα ασφαλειών των κλειστών κοντέινερ µε των αντίστοιχων ρυµουλκών καθώς και των ανοικτών κοντέινερ µε το όχηµα ή οχήµατα µεταφοράς - µεταφόρτωσης. 3) Αντίγραφο πληρωµής των τελών κυκλοφορίας των κλειστών κοντέινερ µε των 14

15 αντίστοιχων ρυµουλκών καθώς και των ανοικτών κοντέινερ µε το όχηµα ή οχήµατα µεταφοράς - µεταφόρτωσης. 4) Φωτογραφίες των κοντέινερ για να διαπιστωθεί ότι πληρούν τα ζητούµενα από την / (ΦΕΚ 1016 Τεύχος Β'). Στις φωτογραφίες θα φαίνεται η οροφή του κάθε κοντέινερ ούτως ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί η δυνατότητα συµπίεσης των απορριµµάτων καθώς και η ύπαρξη θυροφύλλων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων, κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, δεν εκτελεί έργο µεταφοράς απορριµµάτων και ο εξοπλισµός του βρίσκεται σε ακινησία τότε θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι το έτος 2013 δεν έχει εκτελέσει έργο µεταφοράς απορριµµάτων και εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος θα υποβάλλει πριν την υπογραφή του συµφωνητικού αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων των οχηµάτων που θα χρησιµοποιεί καθώς και βεβαιώσεις πληρωµής τελών κυκλοφορίας. ΑΡΘΡΟ 5ο Ζηµιές - Ατυχήµατα Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. Για ατυχήµατα ή ζηµιές που τυχόν θα συµβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο ήµος δεν έχει καµία ευθύνη. Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, αστικές και ποινικές, σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων νόµων για τις περιπτώσεις αυτές. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισµού ή οποιονδήποτε τρόπο αδυναµίας εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή του µε άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο πρόγραµµα εργασιών χωρίς διακοπή (η διακοπή δεν µπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί στο επόµενο πρόγραµµα αποκοµιδής). Υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα την αρµόδια υπηρεσία για την αδυναµία εκτέλεσης της προγραµµατισµένης εργασίας και να ενηµερώσει µε ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος αντικαταστήσει κοντέινερ µεταφοράς απορριµµάτων, η αντικατάσταση θα γίνει ύστερα από την υποβολή στον ήµο των απαραίτητων δικαιολογητικών (άδεια, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, κλπ) και την έγκριση αντικατάστασης από τον ήµο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαφυλάττει τον εξοπλισµό του κατά την διάρκεια παραµονής στο σταθµό µεταφόρτωσης. Σε περίπτωση δολιοφθοράς ή κλοπής του εξοπλισµού ο ήµος δεν φέρει ευθύνη. ΑΡΘΡΟ 6ο Ποινικές ρήτρες Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης εργασιών την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης µε τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2.000,00 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες, λαµβανοµένης υπόψη του είδους της σύµβασης. Μετά τη διαπίστωση παρέλευσης απράκτου του διαστήµατος αυτού, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80. Σε περίπτωση ελλιπούς εκτέλεσης της σύµβασης ο ήµος θα επιβάλει στον ανάδοχο, µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, ποινική ρήτρα ίση µε το τριπλάσιο κόστος του αντίστοιχου φορτίου, για τις ηµέρες που 15

16 αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο πληµµελώς. Σε περίπτωση που επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για τρίτη φορά σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα παραπάνω, ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, σύµφωνα και κατ αναλογία µε τις κείµενες διατάξεις για τα έργα των Ο.Τ.Α. αφού πρώτα τον καλέσει εγγράφως να υποβάλλει τις απόψεις του επίσης εγγράφως σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Το ελάχιστο ωφέλιµο φορτίο κατά δροµολόγιο θα πρέπει να είναι kg. Σε περίπτωση που το ωφέλιµο φορτίο υπολείπεται των kg, µε έγγραφο της Υπηρεσίας θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε 25 (µη συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ 23%) ανά ολόκληρο τόνο ωφέλιµου φορτίου που υπολείπεται των kg. Το ωφέλιµο φορτίο των µεταφερόµενων απορριµµάτων θα προσδιορίζεται από ζύγιση του φορτίου σε ιδιωτική γεφυροπλάστιγγα εντός των διοικητικών ορίων του ήµου. Η ζύγιση θα γίνεται παρουσία του αρµόδιου υπαλλήλου του ήµου ο οποίος και θα κρατάει για το αρχείο του αντίγραφο του ζυγολογίου. Το κόστος της ζύγισης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί ζύγιση του φορτίου, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, θα επιβάλλεται µε έγγραφο της Υπηρεσίας πρόστιµο 50,00 (µη συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ 23%) και το ωφέλιµο φορτίο θα προσδιορίζεται από την ζύγιση των απορριµµάτων στον ΧΥΤΥ Πέρα Γαλήνων. Σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας ζύγισης των κοντέινερ σε πλάστιγγα εντός των ορίων του ήµου θα υποβληθεί σχετικό έγγραφο από τον ανάδοχο προς το.σ. ήµου Φαιστού το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά για την ζύγιση των κοντέινερ. ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος ισχύος των προσφορών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο ήµος Φαιστού θα απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, εφόσον δεν ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 8ο ιάρκεια ισχύος της σύµβασης Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα είναι ένα (1) έτος και θα µπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) µήνες µετά από απόφαση του.σ. εφόσον η συνεργασία µε τον ανάδοχο είναι ικανοποιητική και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συµβατικές ποσότητες των µεταφερόµενων απορριµµάτων. Ο ήµος Φαιστού κατά την υπογραφή της σύµβασης, διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει τα δροµολόγια ώστε να καλύψει το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού ανάλογα µε την έκπτωση που θα επιτευχθεί. Εάν µετά την υπογραφή της σύµβασης, στα πλαίσια υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης δοθεί λύση για την διαχείριση των απορριµµάτων του ήµου Φαιστού η οποία να µην προϋποθέτει την µεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Υ. Πέρα Γαλήνων η σύµβαση που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισµό θα λυθεί χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο. Επίσης ο ήµος Φαιστού µπορεί να µην εξαντλήσει τις ενδεικτικές ποσότητες δροµολογίων που αναφέρονται στον προϋπολογισµό ανάλογα πάντα µε τις ανάγκες 16

17 της Υπηρεσίας.. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες 21/03/2013 Ο Προϊστάµενος Μοίρες 21/03/2013 Ο Συντάξας ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος Φλουρής Εµµανουήλ 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτοκόλλου: ΗΜΟΣ: Φαιστού ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.. 28/80) Ο ήµος Φαιστού Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 28/80 και του.κ.κ. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας είναι ,50 (µε ΦΠΑ 23%) και προέρχεται από Έσοδα. Η διατιθέµενη πίστωση στον προϋπολογισµό του 2013 είναι ,00 ΕΥΡΩ και έχει εγγραφεί στον Κ.Α Η ηµοπρασία θα γίνει την... ηµέρα... και ώρα... (λήξη προσφορών) στα γραφεία του ήµου Φαιστού από αρµόδια Επιτροπή. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές αναγνωρισµένες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή µεµονωµένοι υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται σε τοµείς σχετικούς µε την δηµοπρατούµενη υπηρεσία και είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατική οργάνωση. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 5.520,00 Ευρώ, µε Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων και θα απευθύνεται προς τον ήµο Φαιστού. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία του ήµου Φαιστού. H ΗΜΑΡΧΟΣ Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ Προϋπολογισµός: ,50 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Κωδ. Προϋπ/σµού: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ Περιγραφή: Με την παρούσα µελέτη ο ήµος Φαιστού πρόκειται να αναθέσει την µεταφορά των απορριµµάτων του ήµου Φαιστού από τις ηµοτικές Ενότητες Ζαρού, Μοιρών και Τυµπακίου στο Χ.Υ.Τ.Υ. Ηρακλείου στους Πέρα Γαλήνους για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους. Εάν µετά την υπογραφή της σύµβασης, στα πλαίσια υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης δοθεί λύση για την διαχείριση των απορριµµάτων του ήµου Φαιστού η οποία να µην προϋποθέτει την µεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Υ. Πέρα Γαλήνων η σύµβαση που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισµό θα λυθεί χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο. Η φόρτωση των απορριµµάτων θα γίνεται από τους τρεις σταθµούς µεταφόρτωσης που βρίσκονται στις.ε. Ζαρού, Μοιρών και Τυµπακίου ή από οποιοδήποτε άλλο σηµείο υποδείξει ο ήµος. Ο συνολικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ,50 (συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ 23%). Οι τεχνικές προδιαγραφές του ζητούµενου εξοπλισµού και τα ζητούµενα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων που συνοδεύει την παρούσα µελέτη. Η ετήσια παραγωγή απορριµµάτων από τις τρεις δηµοτικές ενότητες είναι περίπου τόνοι. Η υπηρεσία έχει εγγραφεί στον Κ.Α του π/υ έτους 2013 µε πίστωση ,00. Η υπηρεσία θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80 µε ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Οι συµµετέχοντες θα προσφέρουν έκπτωση στις τιµές µονάδος της Υπηρεσίας που αναφέρονται στον προϋπολογισµό. Η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο της υπηρεσίας και η πληρωµή των δηµοσιεύσεων θα γίνει πριν την πληρωµή του 1ου λογαριασµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού. 19

20 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες 26/03/2013 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Μοίρες 26/03/2013 Οι Συντάξαντες ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος Φλουρής Εµµανουήλ 20

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.. 28/80 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ Προϋπολογισµού: ,50 σε ΕΥΡΩ Μάρτιος, 2013

22

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ (Π.. 28/80) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Μεταφορά απορριµµάτων από τις.ε. Ζαρού, Μοιρών και Τυµπακίου στον ΧΥΤΥ Ηρακλείου στους Πέρα Γαλήνους ΜΟΝΑ Α Κοντέινερ 60m3 πλήρως συµπιεσµένο και ελάχιστου ωφέλιµου φορτίου kg ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ 641,00 350, ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,50 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): ,50 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες 26/03/2013 Ο Προϊστάµενος Μοίρες 26/03/2013 Ο Συντάξας ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος Φλουρής Εµµανουήλ 23

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.Δ. 28/80)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΓΞΚΩΗΜ-9ΩΘ ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες, Αριθ. Πρωτ: 15579

ΑΔΑ: 7ΓΞΚΩΗΜ-9ΩΘ ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες, Αριθ. Πρωτ: 15579 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΓΞΚΩΗΜ-9ΩΘ Γούρνες, 29-7-2015 Αριθ. Πρωτ: 15579 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 7-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 28643 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΩΡΩΗΜ-1ΝΖ Α ΑΜ :13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: ΒΛΩΡΩΗΜ-1ΝΖ Α ΑΜ :13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΩΡΩΗΜ-1ΝΖ Α ΑΜ :13PROC001573788 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 7-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 22019 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18980 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 13-9-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 25433 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18990 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 6 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 9-8-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 22673 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 27-8-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 23573 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7Ζ16ΩΗΜ-507 ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7Ζ16ΩΗΜ-507 ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 6-10-2015 Αριθμός πρωτ. 20991 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Σελίδα 1 από 8 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: 15610 Ηράκλειο 11-2-2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ΕΝΙΑΙΟ Δημόσιο μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2014 Μ Ε Λ Ε Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης. Προϋπολογισμός: 49.000,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:173189 προκήρυξης ΔΙΙΑΚΗΡΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η (Π.. 28/80) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2012 Έργο / Εργασία : απάνες καθαρισµού κτιρίων του Απρίλιος, 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Τ Ε Χ Ν ΙΙ Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Περιγραφή Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 5-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 31558 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ. Προϋπολογισµού: ,80 σε ΕΥΡΩ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ. Προϋπολογισµού: ,80 σε ΕΥΡΩ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Προϋπολογισµού: 13.972,80 σε ΕΥΡΩ Οκτώβριος, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων. Προϋπολογισµού: 52.779,30 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων. Προϋπολογισµού: 52.779,30 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια υλικού Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού Προϋπολογισµός: 6.457,50 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό, ή εργα

Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό, ή εργα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ Ταχ. Διεύθυνση : Αγίου Νικολάου 2 63075 Ιερισσός ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 98/ 29-02-2016 Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλέφωνο: 2377021130 Φαξ: 2377021132 ΔΙΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. :20-6699.002 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 0 ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια αδρανών-λατοµικών υλικών. Προϋπολογισµού: ,55 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια αδρανώνλατοµικών

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια αδρανών-λατοµικών υλικών. Προϋπολογισµού: ,55 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια αδρανώνλατοµικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια αδρανώνλατοµικών υλικών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 102/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος. Προϋπολογισµού: ,53 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος. Προϋπολογισµού: ,53 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 103/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>>

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση:κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος Πληροφορίες:2234350113 Fax:22343-50114 Κάτω Τιθορέα 23/11 /2012 Αρ. Πρωτ. :14305 ιακήρυξη επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια µεταλλικού στεγάστρου και πάνελ. Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια µεταλλικού στεγάστρου και πάνελ. Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε. /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια µεταλλικού στεγάστρου και πάνελ Προϋπολογισµός: 54.120,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Έγγραφο ήµου-φορέα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Προµήθεια εορταστικών φωτιστικών Κωδ. Προϋπ/σµού: 20/7135.0005

Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Προµήθεια εορταστικών φωτιστικών Κωδ. Προϋπ/σµού: 20/7135.0005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια εορταστικών φωτιστικών Προϋπολογισµός: 19.212,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 10/11/2015 Αρ. Πρωτ: 3109 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες λειτουργίας των βιβλιοθηκών στις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης & Συκεών» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

: ,00 -

: ,00  - ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Καυσίµων για τις ανάγκες Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΛ έτους 2014 ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η ηµοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Εργο: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού. Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Εργο: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού. Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η (Π.. 28/80) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2012 Έργο / Εργασία : απάνες καθαρισµού κτιρίων του Απρίλιος, 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Τ Ε Χ Ν ΙΙ Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Περιγραφή Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 315/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13REQ001611193 2013-09-10 ΕΡΓΟ: Προµήθεια κηπευτικού χώµατος Κ.Α. 35.66990055 Κ.Μ. : Π 88/2013 ΠΡΟΫΠ: 14.991,24 (µε Φ.Π.Α. 23%)) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερισσός : ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 664/

Ιερισσός : ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 664/ Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες Τηλ. Fax e-mail : Αγίου Νικολάου 2, Ιερισσός Χαλκιδικής 63075 : Ελευθέριος Βαλσαμής : 23770 21130 21131 : 23770 21132 : axtada@dimosaristoteli.gr Ιερισσός :25-07-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 17/5/2016 Αρ. Πρωτ: 1363 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια πανό για τις ανάγκες των τμημάτων, των δομών και των εκδηλώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 2015»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10446 Ημερομηνία : 27/ 03 /2015 Ταχ. Διεύθυνση : Κανάρη 18 Πληροφορίες : Φαφαλιός Α. Τηλ. : 22713 51702-713 Φαξ : 22713 51721 e-mail : promithies@chios.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 09/03/2016 Αριθµ. Πρωτ: 764 Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια, ηλεκτρολογικού υλικού και προβολέων Γηπέδων Ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα