ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονά δων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δι οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 133/2/ (Β 3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρε σιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Πε ριφερειάρχη Αττικής για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ. 1.2/10009 (1) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουρ γού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπη ρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), β) του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (Α 45), γ) του άρθρου 20 του Ν. 1400/1983 (ΦΕΚ Α 156) «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων», δ) του άρθρου 22 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29) «Ρυθμί σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια τάξεις», ε) του Π.δ. 99/2014 (ΦΕΚ Α 166) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει, στ) του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α 20) «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ζ) του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α 21) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 2. Την υπ αριθμ. Υ95/ απόφαση του Πρωθυ πουργού (ΦΕΚ 299/Β / ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο». 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΥΟΔΔ/οικ.8544/ (ΦΕΚ 172/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουρ γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». 4. Την υπ αριθμ /2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2573/Β / ) με θέμα «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». 5. Την υπ αριθμ. 2/6847/0026/2013 εγκύκλιο (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΗ ΩΓΟ) με θέμα «Ομογενοποίηση υπογραφής απο φάσεων ανάληψης υποχρεώσεων». 6. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ γίας των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ). 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μεταβιβάζουμε στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα το δικαίωμα να υπογράφει «με εντολή Υπουργού» για: 1. Τα ερωτήματα προς το αρμόδιο Συμβούλιο του Ν. 3528/ 2007 (ΥΚ), όπως κάθε φορά ισχύει, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. 2. Τα ερωτήματα προς το αρμόδιο Συμβούλιο του Ν. 3528/2007 (ΥΚ) όπως κάθε φορά ισχύει, για την επιλο γή Προϊσταμένων Διευθύνσεων, αυτοτελών ή μη Τμημά των, καθώς και τα ερωτήματα που αφορούν σε άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

2 7274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τις αποφάσεις τοποθέτησης Προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων των υπηρεσιών του πρώην ΥΔ ΜΗΔ καθώς και των υπαλλήλων του. 4. Τις αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων από Γενική Διεύθυνση ή οργανική μονάδα που δεν υπάγεται σε Γε νική Διεύθυνση, σε άλλη Γενική Διεύθυνση, ή από Γενική Διεύθυνση σε οργανική μονάδα που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση ή μετακινήσεις από ή προς οργανικές μονάδες που δεν υπάγονται σε Γενικές Διευθύνσεις. 5. Τα ερωτήματα για γνωμοδότηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. 6. Τις αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού Μελών συλλογικών οργάνων, με εξαίρεση: τις αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού Μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και Συμβουλίων για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου, καθώς και του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, τις αποφάσεις εκείνες για τις οποίες απαιτείται Κοινή Υπουργική Απόφαση (υπουργική απόφαση), τις αποφάσεις για τους πρόχειρους διαγωνισμούς. 7. Τον ορισμό υπαλλήλων για συμμετοχή τους σε συλ λογικά όργανα ή συνέδρια άλλων φορέων, ως εκπρο σώπων του πρώην ΥΔΜΗΔ στο εσωτερικό. 8. Τις εγκυκλίους για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα κατά λόγο αρμοδιότητας. 9. Τη χορήγηση των αδειών στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου Προ ϊσταμένων Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του πρώην ΥΔΜΗΔ. 10. Τα θέματα κατάστασης προσωπικού, εξαιρουμέ νων εκείνων που, με την παρούσα, μεταβιβάζονται σε κατώτερα όργανα. 11. Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Υπουργείου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 12. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέ λεση υπηρεσίας, στο εσωτερικό, των Ειδικών Συμβού λων Συνεργατών, μετακλητών και αποσπασμένων υπαλ λήλων στα Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση. 13. Την έκθεση των απόψεων της διοίκησης, αρμοδιό τητας των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ), ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, κατά λόγο αρμοδιότητας. 14. Τις αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού Φορέα από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λε πτού ( ,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ. 15. Τη μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κα τηγοριών διαφορετικών ειδικών φορέων του προϋπο λογισμού των υπηρεσιών του πρώην ΥΔΜΗΔ, καθώς και στην περίπτωση που πρόκειται για ειδικό Φορέα Ανεξάρτητης Αρχής, από το ποσό των διακοσίων χι λιάδων ευρώ και ενός λεπτού ( ,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ. 16. Τις αποφάσεις για μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού ( ,01) έως το ποσό ενός εκατομ μυρίου ( ,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 17. Τις αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων σε άλλους φορείς για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιού νται για λογαριασμό του ίδιου φορέα, από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού ( ,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ. 18. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά τους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα, από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού ( ,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ. 19. Τις προτάσεις προς το Γ.Λ.Κ. για διάθεση πιστώ σεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ., από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού ( ,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ. 20. Τα αιτήματα και τις αποφάσεις αναλήψεων πι στώσεων σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του αυτού ειδικού φορέα, από το ποσό των διακοσίων χι λιάδων ευρώ και ενός λεπτού ( ,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ, για κάθε πε ρίπτωση πλην των δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας, στο εξωτερικό. 21. Τα αιτήματα και τις εντολές κατανομής χρηματο δοτήσεων στις Σ.Α.Ε. του Π.Δ.Ε., πλην των περιπτώσε ων που η αρμοδιότητα ασκείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ95/ απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β / ), από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού ( ,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ. 22. Τις εντολές προς τους υπολόγους για την καταβο λή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομα τους, από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού ( ,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 23. Τις καταστάσεις δαπάνης, τα διαβιβαστικά και λοιπά έγγραφα προς το αρμόδιο όργανο, για την ενταλματοποίηση και τακτοποίηση των δαπανών, από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λε πτού ( ,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 24. Την κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, καθώς και τις προτάσεις και αιτήματα προς το Υπουρ γείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γενική Γραμματεία Εμπορίου, για τη χορήγηση εξου σιοδότησης πραγματοποίησης προμηθειών. 25. Τις αποφάσεις που αφορούν σε δαπάνες, εγκρί σεις, προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών, αποφάσεις κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και συμ βάσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση, από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού ( ,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για κάθε περίπτωση. 26. Τις αποφάσεις εξαιρετικής ή απευθείας ανάθε σης με διαπραγμάτευση και συμβάσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση, για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη είναι από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού ( ,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ μη συμπερι λαμβανομένου του ΦΠΑ, για κάθε περίπτωση.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την, μετά τρίτων, κατάρτιση και υπογραφή των συναπτομένων συμβάσεων και πράξεων έγκρισης προ μηθειών, εκτέλεσης εργασιών και έγκρισης δαπανών, καθώς και έκδοσης των σχετικών χρηματικών ενταλμά των, από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού ( ,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, επιφυλασσόμενης στον Υπουργό, της αρμοδιότητας σύ ναψης συμβάσεων για τις οποίες απαιτείται νομοθετική κύρωση. 28. Την έγκριση προμήθειας αυτοκινήτων από το ελεύ θερο εμπόριο. 29. Την έγκριση και διοργάνωση συνεδρίων και εκ θέσεων. 30. Την απόφαση καθορισμού της τιμής του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας. 31. Την έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση κενών ορ γανικών θέσεων. 32. Τις αποφάσεις διορισμού και πρόσληψης προσω πικού σε κενές οργανικές θέσεις. 33. Πράξεις απόσπασης και μετάταξης του προσωπι κού των υπηρεσιών του πρώην ΥΔΜΗΔ με οποιαδήπο τε σχέση εργασίας, προς τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους OTA Α και Β βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Εταιρείες του Δημοσίου. 34. Τις αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου καθώς και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που συνά πτονται από το πρώην ΥΔΜΗΔ. 35. Τις αποφάσεις κατανομής θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, σε οργανικές μο νάδες του Υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/ 2013 (Α 174) όπως κάθε φορά ισχύει. Άρθρο 2 Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή Υπουργού» για: 1. Τις αποφάσεις μετακίνησης των υπαλλήλων εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. 2. Τις απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης ή αναφο ρές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων υπηρεσιακών οργάνων, κατά λόγο αρ μοδιότητας, σύμφωνα με την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β ). 3. Τη χορήγηση αδειών στους Προϊσταμένους Διευ θύνσεων και αυτοτελών οργανικών μονάδων οποιου δήποτε επιπέδου που υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση. 5. Την έγκριση χορήγησης ή μη αντιγράφων εγγράφων από το τηρούμενο στη Γενική Διεύθυνση Αρχείο, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (Α 45), όπως κάθε φορά ισχύει, και των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3448/2006 (Α 57) όπως κάθε φορά ισχύει, κα θώς και έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγρά φων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία περιέχουν απλά προσωπι κά δεδομένα ή έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β ). 6. Την έκδοση γενικών οδηγιών και ερμηνευτικών εγκυ κλίων που αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον έχουν επιλυθεί ή διευκρινι στεί ή υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον οικείο Υπουργό ή το αρμόδιο όργανο, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β ). 7. Την υπόδειξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρε σιών, υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης ως εκπροσώ πων σε Συλλογικά Όργανα καθώς και πρόταση για συμ μετοχή των υπαλλήλων τους σε συνέδρια, διημερίδες, ημερίδες και σεμινάρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 8. Αιτήματα προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρε σιών για την αποστολή εγγράφου, με το οποίο θα ζη τούνται εκπρόσωποι άλλων φορέων προκειμένου να ορισθούν Μέλη συλλογικών οργάνων που συνιστώνται και συγκροτούνται στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κα τάλογο αρμοδιότητας. 9. Τα έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης, τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της Γενικής Διεύθυν σης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με την απόφα ση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β ). 10. Τον ορισμό των υπαλλήλων για παρακολούθηση, χωρίς εκπαιδευτική άδεια, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσωτερικού, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β ). Άρθρο 3 Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Διευθύνσε ων το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή Υπουργού», κατά λόγω αρμοδιότητας για: 1. Τα έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β ). 2. Τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β ). 3. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα για διευκρινίσεις σε θέματα της Διεύθυνσης, για τα οποία υπάρχουν νο μολογιακές λύσεις ή είναι δεδομένη η πρακτική των υπηρεσιών του πρώην ΥΔΜΗΔ, καθώς και απαντήσεις σε αιτήματα Υπηρεσιών, πολιτών ή υπαλλήλων, με τις οποί ες παρέχονται πληροφορίες, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β ). 4. Την παροχή στατιστικών στοιχείων και αντιγράφων μελετών ή εκθέσεων, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφω να με την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β ). 5. Τις εγκυκλίους που αναφέρονται σε θέματα αρμοδι ότητας της Διεύθυνσης, εφόσον έχουν επιλυθεί ή διευ κρινιστεί ή υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., εφόσον έχει γίνει δεκτή από τον οικείο Υπουργό ή το αρμόδιο όργανο, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β ). 6. Την έγκριση χορήγησης ή μη αντιγράφων εγγράφων από το τηρούμενο στη Διεύθυνση Αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (Α 45), όπως κάθε φορά ισχύει, και των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3448/2006 (Α 57) όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων αυτών,

4 7276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες δια τάξεις, τα οποία περιέχουν απλά προσωπικά δεδομένα ή έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β ). 7. Διαβίβαση εγγράφων από Διεύθυνση σε Διεύθυνση, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β ). Άρθρο 4 Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Τμημάτων το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή Υπουργού» κα τάλογο αρμοδιότητας για: 1. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα φορέων ή πολιτών για τα οποία έχουν ήδη λάβει θέση οι υπηρεσίες του πρώ ην ΥΔΜΗΔ ή έχει προηγηθεί σχετική εγκύκλιος ή είναι παγιωμένη η θέση της Υπηρεσίας, με σειρά σχετικών απαντήσεων και που έχουν λυθεί με πάγια νομολογία, πλην των περιπτώσεων, για τις οποίες εξουσιοδοτού νται άλλα υπηρεσιακά όργανα. 2. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα στικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητού νται ή παρέχονται πληροφορίες ή ανακοινώνονται ή κοινοποιούνται αποφάσεις του Υπουργείου ή και άλλων φορέων. 3. Τα διαδικαστικού περιεχομένου έγγραφα, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες ειδικά εξουσιοδοτούνται άλλα υπηρεσιακά όργανα. 4. Τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά, για κάθε νό μιμη χρήση, σε θέματα, που, σύμφωνα με το νόμο, είναι δυνατό να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ειδικά εξουσιοδοτούνται άλλα υπηρεσιακά όργανα. 5. Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στις αρμό διες Υπηρεσίες αναφορές φορέων ή πολιτών, που αναρ μόδια υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες του πρώην ΥΔΜΗΔ. 6. Τις πράξεις για θέση εγγράφων στο Αρχείο. 7. Τις αποφάσεις καθορισμού στόχων για τους υπαλ λήλους που υπάγονται στο Τμήμα. Άρθρο 5 Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους οργανικών μο νάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοι κητικών Υπηρεσιών το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή Υπουργού», ως εξής: Α. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικο νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για: 1. Τα ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του πρώην ΥΔΜΗΔ για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του με εξαίρεση τις περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσης. 2. Τις αποφάσεις χορήγησης ή ανάκλησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, τις αποφάσεις χορήγησης άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή, τις αποφάσεις χορήγησης αδειών άνευ αποδο χών, σε υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίες εκδίδονται μετά από γνώμη απλή, σύμφωνη ή ειδικώς αιτιολογημένη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3. Την κύρωση πινάκων προακτέων. 4. Τον ορισμό των υπαλλήλων για παρακολούθηση, χωρίς εκπαιδευτική άδεια, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσωτερικού. 5. Τις αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των επιτροπών των πρόχειρων διαγωνισμών. 6. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για εκτέλεση υπηρε σίας στο εσωτερικό. 7. Την έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε προγράμ ματα επιμόρφωσης στο εσωτερικό. 8. Τη βεβαίωση πραγματοποίησης υπερωριακής απα σχόλησης του προσωπικού του Υπουργείου. 9. Τις αποσπάσεις υπαλλήλων στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, για διάθεσή τους σε Γραφεία Βουλευτών, Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πολιτικών Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1878/1990, όπως ισχύει, του άρθρου 74 του Ν. 2910/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, και του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2266/1994, όπως κάθε φορά ισχύει. 10. Τη χορήγηση αδειών στους Προϊσταμένους υπη ρεσιακών μονάδων που δεν υπάγονται σε Γενική Δι εύθυνση. 11. Τις αποφάσεις εξαιρετικής ή απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και συμβάσεις, καθώς και κάθε σχετική απόφαση, για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη είναι από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (60.000,01) έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για κάθε περίπτωση. 12. Τις αποφάσεις που αφορούν σε δαπάνες, εγκρί σεις, προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών, αποφάσεις κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και συμ βάσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση, από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λε πτού (60.000,01) έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για κάθε περίπτωση. 13. Τη μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κα τηγοριών του αυτού ειδικού φορέα, από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (60.000,01) έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ. 14. Τη μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κα τηγοριών διαφορετικών ειδικών φορέων του προϋπολο γισμού του πρώην ΥΔΜΗΔ, καθώς και στην περίπτωση που πρόκειται για ειδικό Φορέα Ανεξάρτητης Αρχής, από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λε πτού (60.000,01) έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ. 15. Τις αποφάσεις για μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (60.000,01) έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ,00)ευρώ, για κάθε περίπτωση. 16. Τις αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων σε άλλους φορείς για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιού νται για λογαριασμό του ίδιου φορέα, από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (60.000,01) έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ. 17. Τις προτάσεις προς το Γ.Λ.Κ. για μεταφορά πιστώ σεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα, από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (60.000,01) έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις προτάσεις προς το Γ.Λ.Κ. για διάθεση πιστώ σεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ., από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (60.000,01) έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ. 19. Τις αποφάσεις αναλήψεων πιστώσεων σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, του αυτού ειδικού φο ρέα, από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (60.000,01) έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση πλην των δαπα νών μετακίνησης εκτός έδρας, στο εξωτερικό. 20. Τις αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, του αυτού ειδικού φορέα, που προβλέπεται να βαρύνουν επόμενα έτη πιστώσεων έως το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00), για κάθε περίπτωση. 21. Την κατάσταση πρόβλεψης μηνιαίων δαπανών προς το αρμόδιο όργανο για την τακτοποίηση δαπανών. 22. Τα αιτήματα χρηματοδότησης και τις εντολές κα τανομής χρηματοδοτήσεων στις Σ.Α.Ε. του Π.Δ.Ε., πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα ασκείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ95/ απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/ Β / ), από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (60.000,01) έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ. 23. Τις εντολές προς τους υπολόγους για την καταβο λή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα προπληρω μής, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τους, από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (60.000,01) έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 24. Τις καταστάσεις δαπάνης και τα διαβιβαστι κά και λοιπά έγγραφα προς το αρμόδιο όργανο, για την ενταλματοποίηση και τακτοποίηση των δαπανών, από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λε πτού (60.000,01) έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 25. Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ανεξαρτήτως ποσού. 26. Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων διαχειριστών υλικού, εκτός της περίπτωσης που, με την απόφαση αυτή, ορίζονται άλλα όργανα. 27. Τις πράξεις καταλογισμού (άρθρο 33 του Ν. 2362/ 1995, όπως κάθε φορά ισχύει). 28. Τα αιτήματα προς το Γ.Λ.Κ. για αύξηση των δια θέσιμων ποσοστών πιστώσεων από τον τακτικό προ ϋπολογισμό. 29. Τις αποφάσεις για έγκριση άρσης φραγής τηλε φωνικών συνδέσεων, εσωτερικού και διεθνούς δικτύου, δημόσιων υπηρεσιών. 30. Τις αποφάσεις για ορισμό υπολόγου διαχειριστή: α) των αυτοκινήτων του πρώην Υπουργείου Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) των ανταλλακτικών των αυτοκινήτων του πρώην ΥΔΜΗΔ και κάθε είδους αναλώσιμου ή μη υλικού αυτών, γ) καυσίμων και ελαιολιπαντικών. 31. Τις αποφάσεις για έγκριση προμήθειας και λειτουρ γίας κινητών τηλεφωνικών συνδέσεων των υπηρεσιών του πρώην ΥΔΜΗΔ. 32. Τις αποφάσεις για την έγκριση υπέρβασης του ορίου καυσίμων και λιπαντικών από τα αυτοκίνητα των Υπηρεσιών που υπάγονται στην κοινή υπουργική απόφα ση 129/2534/ (Β 108) όπως κάθε φορά ισχύει. 33. Τις αποφάσεις θέσης σε κυκλοφορία, και άρσης από την κυκλοφορία, των αυτοκινήτων που υπάγονται στην κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 129/2534/ (Β 108) όπως κάθε φορά ισχύει και παράδο σης τους στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού του Υπουργείου Οικονομικών, για εκποίηση, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθμ. 6400/2060/ (Β 387) όπως κάθε φορά ισχύει. 34. Εγκυκλίους για υπηρεσιακά θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του πρώην ΥΔΜΗΔ. 35. Τις τακτικές και έκτακτες δημοσιονομικές εκθέσεις, αναφορές καθώς και τα διαβιβαστικά και λοιπά έγγραφα με τα οποία υποβάλλονται οικονομικής φύσεως στοι χεία, προς το Υπουργείο Οικονομικών, την ΕΛ.ΣΤΑΤ και κάθε άλλο έχοντα αρμοδιότητα φορέα. Β. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογι σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Τη μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κα τηγοριών του αυτού ειδικού φορέα, από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 2. Τη μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κατη γοριών διαφορετικών ειδικών φορέων του προϋπολο γισμού του πρώην ΥΔΜΗΔ, καθώς και στην περίπτωση που πρόκειται για ειδικό Φορέα Ανεξάρτητης Αρχής, από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ. 3. Τις αποφάσεις για μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιά δων (60.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 4. Τις αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων σε άλλους φορείς για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιού νται για λογαριασμό του ίδιου φορέα, από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ. 5. Τις προτάσεις προς το Γ.Λ.Κ. για μεταφορά πιστώ σεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 6. Τις προτάσεις προς το Γ.Λ.Κ. για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ., από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ. 7. Τις αποφάσεις αναλήψεων πιστώσεων σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του αυτού ειδικού φορέα, από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση πλην των δαπανών μετακί νησης εκτός έδρας, στο εξωτερικό. 8. Τις αποφάσεις ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει για οποιο δήποτε λόγω στο τέλος του οικείου οικονομικού έτους ανεξαρτήτως ποσού, για κάθε περίπτωση. 9. Τα αιτήματα και τις εντολές κατανομής χρηματο δοτήσεων στις Σ.Α.Ε. του Π.Δ.Ε., πλην των περιπτώσε ων που η αρμοδιότητα ασκείται από τον Αναπληρωτή

6 7278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπουργό, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ95/ απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β / ), από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 10. Τις εντολές προς τους υπολόγους για την καταβο λή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα προπληρω μής, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τους, από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 11. Τις καταστάσεις δαπάνης και τα διαβιβαστικά και λοιπά έγγραφα προς το αρμόδιο όργανο, για την ενταλ ματοποίηση και τακτοποίηση των δαπανών από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. Γ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τακτικού Προϋπο λογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δη μοσιονομικών Αναφορών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Τη μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κα τηγοριών του αυτού ειδικού Φορέα έως το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 2. Τις αποφάσεις για μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα, έως το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 3. Τις αναλήψεις πιστώσεων κατά την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού του οικείου φορέα έως το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για κάθε πε ρίπτωση πλην των δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας, στο εξωτερικό. Δ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυν σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Τα αιτήματα και τις εντολές κατανομής χρηματο δοτήσεων στις Σ.Α.Ε. του Π.Δ.Ε. πλην των περιπτώσε ων που η αρμοδιότητα ασκείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ95/ απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β / ), έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 2. Τα έγγραφα προς τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για την παροχή στοιχείων αναφορικά με τα έργα που χρηματοδοτού νται από το Π.Δ.Ε. του πρώην ΥΔΜΗΔ, πλην των περι πτώσεων που η αρμοδιότητα ασκείται από τον Αναπλη ρωτή Υπουργό, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ95/ απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β / ). 3. Τα έγγραφα προς τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, για την παροχή στοιχείων, αναφορικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. του πρώην ΥΔΜΗΔ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιό τητα ασκείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ95/ απόφαση του Πρωθυ πουργού (ΦΕΚ 299/Β / ), και υλοποιούνται από αυτούς. Ε. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Δια χείρισης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσι ονομικών Αναφορών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Τις καταστάσεις δαπάνης, τα διαβιβαστικά και λοιπά έγγραφα προς το αρμόδιο όργανο για την τακτοποίηση δαπανών, έως το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 2. Τις εντολές προς τους υπολόγους για την καταβολή δαπανών, από τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τους, έως το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 3. Την υποβολή των προβλεπόμενων από το νόμο φορολογικών στοιχείων προς τις κατά περίπτωση αρ μόδιες υπηρεσίες. ΣΤ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, Κρατικών Ενισχύσεων και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύ θυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Τα έγγραφα προς τους ειδικούς φορείς που υπάγο νται στον Προϋπολογισμό του πρώην ΥΔΜΗΔ, καθώς και τους εποπτευόμενους φορείς του, πλην των περιπτώ σεων που η αρμοδιότητα ασκείται από τον Αναπληρω τή Υπουργό, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ95/ απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β / ), για την παροχή στοιχείων, αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, για την άσκηση του προβλε πόμενου ελεγκτικού και εποπτικού έργου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. 2. Τα έγγραφα προς τους ειδικούς φορείς που υπάγο νται στον Προϋπολογισμό του πρώην ΥΔΜΗΔ, καθώς και τους εποπτευόμενους φορείς του, πλην των περιπτώ σεων που η αρμοδιότητα ασκείται από τον Αναπληρω τή Υπουργό, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ95/ απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β / ), για την παροχή από μέρους τους, των στοιχείων που απαιτούνται για την σύνταξη των δημοσιονομικών ανα φορών και εκθέσεων αρμοδιότητος του Τμήματος, προς το Υπουργείο Οικονομικών, την Ελληνική Στατιστική Αρχή και προς κάθε άλλο αρμόδιο από το νόμο φορέα. 3. Τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπαγόμε νους, στον προϋπολογισμό του πρώην ΥΔΜΗΔ, ειδικούς φορείς, καθώς και τα εποπτευόμενα, από το Υπουρ γείο, Νομικά Πρόσωπα, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα ασκείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ95/ απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β / ) σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομικών. Ζ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκκαθάρισης Απο δοχών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιο νομικών Αναφορών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Τις καταστάσεις δαπάνης, τα διαβιβαστικά και λοιπά έγγραφα προς το αρμόδιο όργανο για την τακτοποίηση δαπανών, έως το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για κάθε περίπτωση. 2. Τα διαδικαστικά έγγραφα που απαιτούνται για την αποστολή οποιουδήποτε προσώπου στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. 3. Τις βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών του προσω πικού προς τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. 4. Τις βεβαιώσεις αποδοχών όλων των κατηγοριών προσωπικού, για φορολογική ή κάθε άλλη νόμιμη χρήση. 5. Τα έγγραφα αποστολής μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και δικαιολογητικών προς το Ελεγκτικό Συνέδριο.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα έγγραφα με τα οποία αναζητούνται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία των υπαλλήλων κρατήσεις αποδο χών και εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. 7. Τις βεβαιώσεις αποδοχών όλων των κατηγοριών προσωπικού για φορολογική ή κάθε άλλη νόμιμη χρήση. 8. Την αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουρ γείου Οικονομικών. 9. Τη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών των υπόχρεων για την υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1256/1982 όπως κάθε φορά ισχύει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 10. Τα έγγραφα παροχής στοιχείων για πρόβλεψη δα πανών αρμοδιότητας του Τμήματος. Η. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυν σης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για: 1. Τις αποφάσεις εξαιρετικής ή απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και συμβάσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση, για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη είναι από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για κάθε περίπτωση. 2. Τις αποφάσεις που αφορούν σε δαπάνες, εγκρίσεις, προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών, αποφάσεις κατα κύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και συμβάσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση, στις πε ριπτώσεις που η σχετική δαπάνη είναι από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για κάθε περίπτωση. 3. Την έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και των κεντρικών υπη ρεσιών των Υπουργείων και των Υπηρεσιών όλης της Επικράτειας, που υπάγονται στο Ν.Δ. 2396/1953 (Α 117) όπως κάθε φορά ισχύει και στην υπουργική απόφαση 129/2534/2010 (Β 108), εντός και εκτός των διοικητικών ορίων τους, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. 4. Τις αποφάσεις για τη μίσθωση αυτοκινήτων από Δη μόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και από Υπηρεσίες που υπά γονται στην υπουργική απόφαση 129/2534/2010 (Β 108), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 5100/1600/1984 (Β 387). 5. Την έγκριση για υπέρβαση του ορίου καυσίμων και λιπαντικών από τα αυτοκίνητα του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης. 6. Την έγκριση μεταβίβασης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, πιστώσεων για αντιμετώπιση δαπανών από τροχαία ατυχήματα, που προκαλούνται από αυτοκίνητα του Δημοσίου. 7. Τις αποφάσεις για την οδήγηση των κρατικών αυ τοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού αυτοκινήτων. 8. Τις αποφάσεις για ορισμό υπολόγου διαχειριστή: α) των αυτοκινήτων του πρώην Υπουργείου Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) των ανταλλακτικών και κάθε είδους αναλώσιμου ή μη υλικού αυτών, γ) καυσίμων και ελαιολιπαντικών. 9. Τις αποφάσεις για έγκριση εγκατάστασης κύριων τηλεφωνικών συνδέσεων χωρίς διατάξεις φραγής είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού του Υπουργείου. 10. Τις αποφάσεις έγκρισης τηλεφωνικών συνδέσεων υπηρεσιών του πρώην ΥΔΜΗΔ. 11. Τις αποφάσεις για έγκριση προμήθειας και λειτουρ γίας κινητών τηλεφωνικών συνδέσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου. 12. Τις αποφάσεις για έγκριση χορήγησης συμβατικών πινακίδων σε κρατικά αυτοκίνητα και εξαίρεσης από την υποχρέωσή τους για διακριτικά γνωρίσματα. Θ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών, Δι αχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Τις αποφάσεις εξαιρετικής ή απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και συμβάσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση, αρμοδιότητας του Τμήματος, για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ μη συ μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για κάθε περίπτωση. 2. Τις αποφάσεις που αφορούν δαπάνες, εγκρίσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών, αποφάσεις κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και συμβάσεις, καθώς και κάθε σχετικό με το θέμα έγγραφο ή απόφαση, αρμοδι ότητας του Τμήματος, στις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για κάθε περίπτωση. 3. Τη διαχείριση της τήρησης του ηλεκτρονικού αρ χείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τους προμηθευτές μέσω της χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ βάσεων. 4. Την αποστολή απολογιστικών στοιχείων, αρμοδιό τητας του Τμήματος, στο Υπουργείο Οικονομίας, Υπο δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γενική Γραμματεία Εμπορίου και σε κάθε άλλο αρμόδιο φορέα. 5. Τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τη μέριμνα για τη φύλαξη, τη συντήρηση και την καθαριότητα των κτιρίων και των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του πρώην ΥΔΜΗΔ. 6. Τα έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση του συνόλου των αναλωσίμων και μη υλικών του πρώην ΥΔΜΗΔ. 7. Κάθε έγγραφο για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο: ) της παροχής έργου για την κάλυψη δαπανών συμ βάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν αναλάβει την παραγωγική λειτουργία των Κ.Ε.Π ii) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες των Κ.Ε.Π και ii) για τα μισθώματα των Κ.Ε.Π. Ι. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής και Επο πτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλι κού της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Τα έγγραφα και τις εντολές για κάθε θέμα σχετικό με την κίνηση, χρήση και οδήγηση των αυτοκινήτων που ανήκουν στη δύναμη του πρώην Υπουργείου Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ορίζονται, με την απόφαση αυτή, άλλα όργανα. 2. Τα έγγραφα και τις εντολές για την προμήθεια καυσίμων, ανταλλακτικών, αντικατάσταση κινητήρων, καθώς και για τη συντήρηση επισκευή των αυτοκινήτων του πρώην ΥΔΜΗΔ σε ιδιωτικό συνεργείο, ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης.

8 7280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τα έγγραφα προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δη μόσιου Υλικού του Υπουργείου Οικονομικών για τη δέ σμευση αυτοκινήτων κυριότητας του Δημοσίου. 4. Τις αποφάσεις για έγκριση εγκατάστασης κύριων τηλεφωνικών συνδέσεων, με διατάξεις φραγής, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού του Υπουργείου. 5. Τις αποφάσεις για έγκριση εγκατάστασης πρόσθε των, παράλληλων, εξωκειμένων και ευθειών γραμμών, καθώς και δευτερευουσών τηλεφωνικών εγκαταστάσε ων, ανεξαρτήτως ποσού (για τις υπηρεσίες του πρώην ΥΔΜΗΔ). 6. Την έκδοση δελτίων κίνησης των αυτοκινήτων του πρώην ΥΔΜΗΔ. 7. Την έκδοση των διαδικαστικού περιεχομένου εγ γράφων για τη χορήγηση, από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κρατικών πινακίδων των αυτοκινήτων, που παραχωρούνται και ανήκουν στη δύναμη του πρώην ΥΔΜΗΔ, καθώς και των εγγράφων για την έκδοση δελ τίου Τεχνικού Ελέγχου και κάρτας καυσαερίων. 8. Τις εντολές διαταγές μετακίνησης εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας, των οδηγών αυτοκινήτων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 9. Τις εντολές για τον ανεφοδιασμό με καύσιμα και κάθε έγγραφο σχετικά με τον ανεφοδιασμό με καύσιμα. 10. Τις αποφάσεις για έγκριση μεταφοράς κυρίων τη λεφωνικών συνδέσεων του πρώην ΥΔΜΗΔ. ΙΑ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Προ γραμμάτων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Τις αποφάσεις εξαιρετικής ή απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και συμβάσεις των έργων και υπο έργων στο πλαίσιο της εκτέλεσης οριζόντιων πράξεων για τις οποίες έχει οριστεί δικαιούχος το πρώην ΥΔΜΗΔ, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση, αρμοδιό τητας του Τμήματος, για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για κάθε περίπτωση. 2. Τις αποφάσεις που αφορούν σε δαπάνες, εγκρί σεις, προκηρύξεις διαγωνισμών, αποφάσεις κατακύρω σης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και συμβάσεις των έργων και υποέργων στο πλαίσιο της εκτέλεσης οριζό ντιων πράξεων για τις οποίες έχει οριστεί δικαιούχος το πρώην ΥΔΜΗΔ, καθώς και κάθε σχετικό με το θέμα έγγραφο ή απόφαση, αρμοδιότητας του Τμήματος, στις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ μη συμπε ριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για κάθε περίπτωση. 3. Την αποστολή απολογιστικών στοιχείων, αρμοδιό τητας του Τμήματος, στο Υπουργείο Οικονομίας, Υπο δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γενική Γραμματεία Εμπορίου και σε κάθε άλλο αρμόδιο φορέα. IB. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας «Ραπτάρχης» της Διεύθυνσης Προμηθει ών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Τη γνωστοποίηση διακοπής αποστολής τευχών «ΠΑΝΔΕΚΤΗ» σε όσους συνδρομητές δεν εξοφλούν τις συνδρομές τους. 2. Τις βεβαιώσεις οφειλής συνδρομητών που αποστέλ λονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. (Ν.Δ. 356/1974 όπως κάθε φορά ισχύει) για είσπραξη των χρεών από αυτές. 3. Τις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολο γίων πώλησης, που κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 4. Τις περιοδικές εκκαθαρίσεις Φ.Π.Α. καθώς και ετήσια εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. 5. Τα σημειώματα προς Δ.Ο.Υ., για θεώρηση στοιχείων Κ.Φ.Σ. ΙΓ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για: 1. Τα έγγραφα ανακοινώσεων διορισμού στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού, και του Αναπληρωτή Γενι κού Γραμματέα του πρώην ΥΔΜΗΔ, καθώς και τις απο φάσεις χορήγησης επιδομάτων και αδειών (μητρότη τας, ανατροφής, αναρρωτικών αδειών) σε μετακλητούς υπαλλήλους όλων των βαθμών. 2. Τις περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημο σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο Τύπο, καθώς και τις εντολές δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Προεδρικών διαταγ μάτων και λοιπών πράξεων. 3. Κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ορίζονται, με την απόφαση αυτή, άλλα όργανα. 4. Τη βαθμολογική κατάταξη ή ένταξη του προσωπι κού των υπηρεσιών του πρώην ΥΔΜΗΔ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 5. Τα έγγραφα προς το Γ.Λ.Κ. για αυξομείωση και εγγραφή προβλέψεων θέσεων προσωπικού. 6. Τις ανακοινώσεις αποφάσεων διορισμού ή πρόσλη ψης προσωπικού. 7. Τις καταστάσεις του άρθρου 88 παρ. 1 του Ν. 3528/ 2007 όπως κάθε φορά ισχύει. 8. Τις αποφάσεις προσαύξησης του μισθού των υπαλ λήλων του πρώην ΥΔΜΗΔ με πάσης φύσεως επιδόματα. 9. Τις βεβαιώσεις αποχής από τα υπηρεσιακά καθή κοντα για λόγους ασθενείας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 10. Τις απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων για την υπηρεσιακή τους κατάσταση. 11. Την αλληλογραφία με Φορείς του Δημόσιου Τομέα για υπηρεσιακά θέματα. ΙΔ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυ ναμικού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των εν ενεργεία και συνταξιούχων υπαλ λήλων του Υπουργείου και γενικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για θέματα που είναι δυνατό να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση. 2. Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών χωρίς αποδοχές για τις οποίες δεν απαιτείται προηγουμένως γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μητρότητας, ανατροφής στους υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός των μετακλητών υπαλλήλων. 3. Τις αποφάσεις χορήγησης αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα έγγραφα παραπομπής των υπαλλήλων για υγειονομική εξέταση. 4. Τα έγγραφα για την αποστολή στοιχείων που αφο ρούν σε επιπρόσθετη αμοιβή των υπαλλήλων, προς το Ελεγκτικό Συνέδριο.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα ερωτήματα προς τις υπηρεσίες για την εξακρί βωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που απαιτού νται για την διάθεση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε γραφεία Βουλευτών, Ελλήνων Βουλευτών του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου, Κομμάτων της Βουλής. ΙΕ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων των εισερ χομένων και εξερχόμενων εγγράφων διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας. 2. Τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη διακίνηση και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας. 3. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 4. Τις επικυρώσεις αντιγράφων εγγράφων και φωτοα ντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής. ΙΣΤ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Σχε δίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) της Διεύθυνσης Δι οικητικών Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα στικά έγγραφα, που αναφέρονται σε θέματα εξουσιο δότησης υπαλλήλων για το χειρισμό Διαβαθμισμένου Υλικού, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις εξουσιοδότη σης, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις από τους κανονισμούς ασφάλειας. 2. Τις αποφάσεις και έγγραφα που αναφέρονται στην οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας των Δημόσιων Ανε ξάρτητων Ιδρυμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου. 3. Τα έγγραφα, για τα οποία απαιτείται η συνεργασία και άλλων Δημόσιων Πολιτικών ή Στρατιωτικών Υπη ρεσιών. 4. Τις πράξεις θέσης εγγράφων στο αρχείο, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σχετική αλληλογραφία, καθώς και τις πράξεις επιστροφής, μέσω του αρχείου, εγγράφων τα οποία χαρακτηρίζονται με την ένδειξη «Αρχείο Επιστρεπτέο». 5. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην οργάνωση, προ παρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου. 6. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο συντονισμό όλων των ενεργειών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου για θέματα Π.Σ.Ε.Α. 7. Τις εκθέσεις για την πρόοδο της Διεύθυνσης Π.Σ.Ε.Α, καθώς και των εκθέσεων των ασκήσεων Π.Σ.Ε.Α. 8. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην εξασφάλιση αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων για την υποστήριξη των σχεδίων της Π.Σ.Ε.Α. ΙΖ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διεθνών Σχέσε ων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: 1. Την εισήγηση για τον ορισμό υπαλλήλων για συμμε τοχή τους σε συλλογικά όργανα ή συνέδρια άλλων φο ρέων, ως εκπροσώπων του Υπουργείου στο εξωτερικό. 2. Την εισήγηση για θέματα ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και συνεργασιών. 3. Την εισήγηση για την έγκριση και διοργάνωση συ νεδρίων και εκθέσεων. 4. Την εισήγηση για τις αποφάσεις που αφορούν στη συνεργασία και σύγκληση συσκέψεων με εκπροσώπους άλλων Υπουργείων για θέματα της Ε.Ε. και άλλων διε θνών οργανισμών. ΙΣΤ. Στον Ελεγκτή Ιατρό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για: Την απολογιστική ενημέρωση μετά από την επιτόπια επίσκεψη ασθενών υπαλλήλων που πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού ενημερωτικού σημειώματος της Δι εύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Άρθρο 6 Α. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουρ γό, το δικαίωμα να υπογράφει «με εντολή Υπουργού» για: 1. Την υποβολή προτάσεων βελτίωσης των συστημά των εσωτερικού ελέγχου. 2. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε πε ρίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής. 3. Την εισήγηση για την επιβολή δημοσιονομικών διορ θώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμέ νες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του πρώην ΥΔΜΗΔ ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φο ρείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Β. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, υπαγόμενο στον Υπουργό, το δικαίωμα να υπογράφει «με εντολή Υπουρ γού», κατά λόγο αρμοδιότητας, για: 1. Τη σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του Ν. 4048/2012 (Α 34) όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Την προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικο ποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του Ν. 3133/2003 (Α 85) όπως κάθε φορά ισχύει κωδικοποι ημένων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης. Γ. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό, το δικαίωμα να υπογράφει «με εντολή Υπουρ γού», κατά λόγο αρμοδιότητας, για: 1. Τα διαβιβαστικά έγγραφα για την προώθηση, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, απαντήσεων προς τη Βουλή επί ερωτημάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου για θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του πρώην ΥΔΜΗΔ. Άρθρο 7 1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαι ώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», ασκείται παράλληλα από τον Υπουργό. 2. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαι ώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», στους Προ ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμη μάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, ισχύει, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους, και για τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών. Άρθρο 8 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε προγενέστερη ρύθμιση

10 7282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. απόφ. 150/3/ (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 133/2/ (Β 3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσι ακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγ χου Παιγνίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α 38) και ιδίως του άρθρου 16 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 14), το άρθρο 28 του Ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 180), το άρθρο 23 του Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 81), το άρθρο 34 του Ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 287) και το άρθρο 173 του Ν. 4261/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 107). β) Του Ν. 4002/2011 και ιδίως των άρθρων 29 παρ. 2 περίπτωση α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 4141/2013 και του άρθρου 54 παρ. 5 του Ν. 4141/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 παρ. 6 του Ν. 4021/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 218) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 20 του Ν. 4038/2012, όπως ισχύει. γ) Του Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. Α 220). δ) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98). 2. Την υπ αριθμ /1673/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Φ.Ε.Κ. τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 444), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 07/590/ (Φ.Ε.Κ. τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 451) καθώς και τη με αριθμό ΓΔΟΠ ΕΞ (Φ.Ε.Κ. τ. Υπαλλήλων Ειδι κών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 24) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. 3. Την υπ αριθμ /1679/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Επο πτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Φ.Ε.Κ. Β 2910). 4. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στο άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 προεδρικό διάταγμα περί Οργανισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. 5. Την απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με αριθμό 133/2/ (Β 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κα νονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων». 6. Την ανάγκη αποσαφήνισης αρμοδιοτήτων των Υπη ρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π., με σκοπό την αποφυγή δυσλειτουργιών κατά την εκτέλεση του έργου τους. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. 8. Την από 30/3/2015 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό 133/2/ (Β 3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων». 9. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε τη με αριθμό 133/2/ (Β 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., σχετικά με τον Κανονισμό Ορ γάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παι γνίων, ως εξής: Α) Η παράγραφος 6.1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται, ως εξής: 6.1 Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών εκπο νεί το Σχέδιο Δράσης της Αρχής, σύμφωνα με τις γενι κές αρχές που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και το εγκρίνει. Η Διεύθυνση έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Δράσης, την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την εισήγηση για τη θέσπιση προτύπων και τον έλεγχο συμμόρφωσης προς αυτά, καθώς και την ανάπτυξη και διαχείριση του περιεχομένου του ιστοτόπου της Ε.Ε.Ε.Π. Επιπλέον, η Διεύθυνση πραγματοποιεί τις αναγκαίες μελέτες και έρευνες που απαιτούνται κατά τους στόχους και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π., εκτός των μελετών που αφο ρούν τον εθισμό του κοινού στα παίγνια, την προστασία ανηλίκων και το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Β) Το εδάφιο α. της υποπαραγράφου της πα ραγράφου 6.2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται, ως εξής: α. Η διενέργεια ερευνών αγοράς και κοινής γνώμης καθώς και κάθε είδους μελετών, που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π. και την επίτευξη των στόχων της, εκτός των ερευνών και μελετών που αφορούν τον εθισμό του κοινού στα παί γνια, την προστασία ανηλίκων και το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Γ) Η παράγραφος 7.1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται, ως εξής: 7.1 Η Διεύθυνση Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης έχει την ευθύνη για την εκπόνηση των σχεδίων του ρυθμιστικού πλαισίου διεξαγωγής και ελέγχου κάθε μορφής παιγνίων, καθώς και για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αδειών και χορήγησης των πιστοποιήσεων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, η Διεύθυνση έχει την ευθύνη για τη συνεργασία με θεσμικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π, καθώς και την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών που αφο ρούν τον εθισμό του κοινού στα παίγνια την προστασία των ανηλίκων και το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Επιπλέον, η Διεύθυνση συμμετέχει, όπου απαιτείται, στην εκπόνηση του Κανονισμού Παιγνίων, για τα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητές της. Δ) Στο τέλος της παραγράφου 7.4 του άρθρου 7 προ στίθεται εδάφιο ι., ως εξής: ι. Η διενέργεια ερευνών καθώς και η εκπόνηση μελε τών, που αφορούν τον εθισμό του κοινού στα παίγνια, την προστασία ανηλίκων και το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Ε) Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 133/2/ (Β 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7283 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Ο Πρόεδρος ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. οικ (3) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Περιφε ρειάρχη Αττικής για το έτος Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α 238) «Οργα νισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 2494) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β του Ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ Β 29) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και OTA κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40) και ισχύουν. 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3613/ 2007 (ΦΕΚ Α 263) «Ανεξάρτητες Αρχές, Γεν. Επιθεωρη τής Σώμα Επιθ. Ελεγκτών Δημ. Διοίκησης, OTA, ΚΕΠ κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. 2/8554/ 0022/ απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής », όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρα στηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δη μιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 7. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/78400/0022/ εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενι κού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α ) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 8. Την υπ αριθμ. 2/99421/ΔΕΠ/ (ΦΕΚ Β 203) υπουργική απόφαση «Καθιέρωση υπερωριακής απογευ ματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για του υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στην Προεδρία της Δημο κρατίας, στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στα γραφεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών, στη Γενική Γραμματεία της Κυ βέρνησης, καθώς και στα γραφεία των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, στο Γραφείο Επιτρόπου στην Ευρωπαϊ κή Επιτροπή, στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικη τών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών». 9. Την υπ αριθμ. οικ /9512/ (ΦΕΚ Β 457) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί κησης Αττικής «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ ρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015». 10. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών ανα γκών του Γραφείου Περιφερειάρχη για το έτος 2015, το οποίο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους, Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες στη διάθεση και εξυπηρέτηση του πολίτη. 11. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Περιφερειάρχη, απασχολούνται πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας. 12. Για την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού ,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 0512 του Φ.01/072 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Αττικής, απο φασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, νυχτε ρινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με αμοιβή, για είκοσι (20) υπαλλήλους που απασχολούνται στο Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής για το έτος Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν περιλαμβάνονται Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης. Θα ακολουθήσει έκδοση απόφασης συγκρότησης συ νεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο και το χρονικό διάστημα της απασχό λησης. Β. Ορίζουμε μέχρι τριάντα (30) ώρες υπερωριακή ερ γασία συνολικά το μήνα ανά υπάλληλο, εκ των οποίων η υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ώρες το μήνα, η νυκτερινή υπερωριακή εργασία τις επτά (7) ώρες το μήνα και η απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα υπερβαίνει τις οχτώ ( 8 ) ώρες το μήνα. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Η Περιφερειάρχης ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

12 7284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1293 26 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 171 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1509 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1669 30 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3535/Δ9.1215 Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 49223/Δ9.13322/ 4.11.2015 (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1313 1 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ61364 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 1569/27-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 299 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γε ώργιο Κατρούγκαλο.... 1 Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η , ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Τηλέφωνο : Fax : Ε-mail :

Α Π Ο Φ Α Σ Η , ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Τηλέφωνο : Fax : Ε-mail : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 / 05 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.οικ. 35014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2423 11 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.49223/δ9.13322 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΠΝΘΗ-5ΥΛ ΦΕΚ: Β 698/24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠ: 4476 ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 10-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46035 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4550 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του αριθμού των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών κίνησης εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2420 3 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. EM/1 B/89/3.9.2012 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών».

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 299 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γε ώργιο Κατρούγκαλο.... 1 Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 753 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 16360/4650 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22945 8 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 26 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/58724 /0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/58724 /0026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/58724 /0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Την Υπηρεσία Δημοσιονομικού ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ελέγχου στο νομό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/06/2017. Αριθ. Πρωτ. : /06/2017. Ταχ. Δ/νση. : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : : Σ. Δημάκης : :

Αθήνα, 20/06/2017. Αριθ. Πρωτ. : /06/2017. Ταχ. Δ/νση. : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : : Σ. Δημάκης : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Email : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : 10180 : Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)»

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.2/91085/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ τ. Προϊστάμενος του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων & Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1440/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1440/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 10 Δεκεμβρίου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 326518/3550 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΖΟΗ-ΜΚΥ ΦΕΚ: Β 3052/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 7ΔΖΟΗ-ΜΚΥ ΦΕΚ: Β 3052/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 7ΔΖΟΗ-ΜΚΥ ΦΕΚ: Β 3052/4-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, ως ισχύουν:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, ως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κάνιγγος 20, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη ΠΡΟΣ : Συλλόγου εργαζομένων

Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη ΠΡΟΣ : Συλλόγου εργαζομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 13-12-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 155081/15822 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη ΠΡΟΣ : Συλλόγου εργαζομένων Ταχ.Κώδικα : 84100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3409 20 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617)

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 31 Πράξη 33 της 27.12.2006 (ΦΕΚ Α 280/28.12.2006) Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16367 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14340/3 11 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24181 19 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2237 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 του φορέα του Κεφ. Α του Ν. 3429/2005

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς 30/04/2014 Αρ.πρωτ. 23964 14SYMV002070581 2014-05-27 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επιμόρφωση προσωπικού στις θεματικές ενότητες εκπαίδευσης Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Ταχ. Κώδικας : 117 43 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ )

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» ΜΕΡΟΣ Α': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 22 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14282/6 Πιλοτική εφαρμογή, για το έτος 2009, του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23/03/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π. 33022/ΔΟΔ 1855 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Bόλος 3 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6477 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 1 από 6

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ) Μονάδα Γ Ταχ. Διεύθυνση: Κοραή 4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αρ. Πρωτ. : 142361 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα