ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. HELLENIC VEHICLE INDUSTRY S.A.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. HELLENIC VEHICLE INDUSTRY S.A."

Transcript

1 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.» την 28/05/2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επισημαίνεται, επίσης, ότι χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...4 B. Έκθεση ιοικητικού Συμβουλίου...7 Γ. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος...17 Ε. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων...18 ΣΤ. Κατάσταση Ταμιακών Ροών Πληροφορίες για την Εταιρία Γενικές Πληροφορίες Φύση ραστηριοτήτων Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις Βασικές Λογιστικές Αρχές Πληροφόρηση κατά τομέα Μετατροπή ξένου νομίσματος Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Χρηματοοικονομικά μέσα Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Μετοχικό κεφάλαιο Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις Κατασκευαστικά συμβόλαια ιανομή μερισμάτων ιαχείριση κινδύνων Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Κίνδυνος αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

3 4.6 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Αναβαλλόμενος φόρος Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Κατασκευαστικά συμβόλαια Λοιπές απαιτήσεις & Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Ίδια κεφάλαια ανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Λοιπές προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κύκλος εργασιών Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία Παροχές προς το προσωπικό Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα Φόροι εισοδήματος εσμεύσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Παροχές προς τη ιοίκηση Αναταξινομήσεις Σημαντικά Θέματα & Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

4 A. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης εκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

5 Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2006 μέχρι Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.» κατά την 31 η εκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 5.29 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά την 31η εκεμβρίου 2012 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επιπλέον, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού της. Η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να λάβει τα προσήκοντα μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η απαιτούμενη από τον κωδ. Ν. 2190/1920 σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο και να βελτιωθεί η ρευστότητα της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

6 Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

7 B. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η σημερινή σύνθεση του ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ : Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΜΕΛΟΣ : ΜΕΛΟΣ : ΜΕΛΟΣ : ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ A. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ι. Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αξία κτήσης , ,72 Μείον αποσβέσεις , ,05 Αναπόσβεστη αξία 0,67 0,67 Η ΕΛ.Β.Ο έχει το δικαίωμα χρήσης των αντισταθμιστικών ωφελημάτων τα οποία παρέχονται στα πλαίσια Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού ημοσίου KMW. ΙΙ. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Στη χρήση 2012 είχαμε επενδύσεις για ενσώματες ακινητοποιήσεις αξίας περίπου 131 χιλ., και κατανέμεται ως εξής: Περιγραφή Ποσά σε χιλ. Αγορές μηχανημάτων και κατασκευή ιδιοσυσκευών 94 Αγορές μεταφορικών μέσων 16 Αγορές επίπλων και Η/Υ 21 Σύνολο 131 ΙΙΙ. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αφορούν φόρους ή φορολογικές ελαφρύνσεις και σχετίζονται με οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά θα ανακτηθούν σε επόμενες φορολογικές περιόδους. ΙV. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις (εγγυήσεις), οι οποίες δεν πρόκειται να εισπραχθούν μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

9 B. Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Μείωση παρουσίασε το Σύνολο των Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων κατά ,08. Αναλυτικά, τα επιμέρους κονδύλια διαμορφώθηκαν, έναντι του 2011, ως εξής: Διαφορά ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ , , ,81 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,76 ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,02 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,49 ΣΥΝΟΛΑ , , ,08 Η μείωση των αποθεμάτων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της πρόβλεψης απομείωσης αποθεμάτων. Το σημαντικότερο κονδύλι στις «Απαιτήσεις» αποτελούν οι απαιτήσεις από Πελάτες, και ιδιαίτερα από το Ελληνικό ημόσιο. Το κονδύλιο «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» αφορά έξοδα επόμενων χρήσεων και τιμολόγια αγορών υπό παραλαβή. Στις τα χρηματικά διαθέσιμα ανέρχονταν σε ,96 έναντι ,45 της Η διαφορά οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αρνητικές ροές από τη λειτουργία της εταιρείας. Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού διαμορφώθηκε στις σε ,11 έναντι ,57 της προηγούμενης χρήσης Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

10 2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ίδια κεφάλαια Τα Ίδια κεφάλαια της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μεταβολή στα ίδια κεφάλαια αφορά τα εξής: o Την κλειόμενη χρήση, το Ελληνικό ημόσιο, ως βασικός μέτοχος, πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Συνεπώς, την , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00. o Η κλειόμενη χρήση έκλεισε με ζημίες ύψους περίπου. Β. Υποχρεώσεις 31/12/ /12/2011 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,92 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,21 Σύνολο , ,13 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή. Η μικρή μείωσή τους οφείλεται κυρίως στη μείωση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού, η οποία οφείλεται τόσο στη μείωση του αριθμού των εργαζομένων όσο και στην ονομαστική μείωση των μισθών. Η μεταβολή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στα παρακάτω γεγονότα: o Μείωση κατά περίπου των βραχυπρόθεσμων δανείων. o Μείωση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές κατά περίπου. o Μείωση των λοιπών υποχρεώσεων κατά περίπου. Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

11 3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2012, σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ανήλθε σε ,37 έναντι ,39 του προηγούμενου έτους. Η διάρθρωση του κύκλου εργασιών και του αντίστοιχου κόστους παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. Κατηγορία Πωλήσεις Κόστος Μικτό Αποτέλεσμα Στρατιωτικός Τομέας , , ,87 Τομέας Εμπορευμάτων, Α & Β Υλών , , ,00 Υπηρεσίες Συνεργείου , , ,54 Πολιτικός Τομέας , , ,79 Λοιπά 0, , ,08 Γενικό άθροισμα , , ,62 Το κόστος πωληθέντων για το οικονομικό έτος 2012 ανήλθε σε ,75 και το μικτό αποτέλεσμα (κέρδος) σε ,62, έναντι αρνητικού μικτού αποτελέσματος (ζημία) ,55, της προηγούμενης χρήσης. Τα Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης είναι ,10 έναντι ,87 τη χρήση 2011, έχοντας μειωθεί κατά 13%. Τα Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε ,25 παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 53% σε σχέση με το αυτά του έτους 2011 ( ,21 ), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγω στην κίνηση των προβλέψεων αποζημιώσεις του προσωπικού τις χρήσεις 2012 και Τα έξοδα Διάθεσης ανέρχονται σε ,86 έναντι ,00 της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12%. Τα έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) είναι ,06 έναντι ,18 της χρήσης Σε ποσοστιαία βάση έχουν μειωθεί κατά 23%. Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ύψος των ,32 έναντι ,90 τη χρήση 2011 παρουσιάζοντας μείωση 22%. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2011 και ανέρχονται σε ,35 έναντι ,57 της προηγούμενης οικονομικής περιόδου. Η μείωση οφείλεται στη μείωση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων. Τέλος, τα αποτελέσματα προ Φόρων διαμορφώθηκαν στο ύψος των ,08 έναντι ,51 ευρώ για τη χρήση Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

12 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 1/1/ /12/2011, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες: Αριθμοδείκτης Τύπος 31/12/ /12/2011 Γενική Ρευστότητα ιαθέσιμα + Εμπορικές Απαιτήσεις + Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,78 0,84 Μικτό Περιθώριο Κέρδους Μικτά Αποτελέσματα Χρήσεως Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 0,23-0,02 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους Καθαρά Λειτουργικά Αποτελέσματα Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως -2,57-2,50 ιάρθρωση Κεφαλαίων Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Ενεργητικού 0,10 0,07 Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων Καθαρές Πωλήσεις Σύνολο Απαιτήσεων 0,31 0,36 Εσωτερική Αξία Μετοχής Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμός Μετοχών 6,36 7,03 Υποκαταστήματα Η εταιρεία διατηρεί ένα υποκατάστημα στο Περιστέρι Αττικής. Οι πωλήσεις του υποκαταστήματος στη χρήση 2012, ανήλθαν σε ,64. Άλλα σημαντικά γεγονότα που προέκυψαν κατά την διάρκεια χρήσης 2012 Την κλειόμενη χρήση το Ελληνικό ημόσιο, ως βασικός μέτοχος της εταιρείας, πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά με αποτέλεσμα να ενισχυθεί τόσο η ρευστότητα όσο και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

13 Άλλα σημαντικά γεγονότα που προέκυψαν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Διαχείρισης 2012 Προς ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων την 15/02/2013 αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά με καταβολή μετρητών, εκ των οποίων τα έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη για το 2013 Η πορεία της εταιρείας τόσο το 2012 όσο και η προβλεπόμενη για το 2013 οφείλονται κυρίως στην σχεδόν παντελή έλλειψη συμβάσεων από το Υπουργείο Άμυνας την προηγούμενη τουλάχιστον τριετία, καθώς όπως είναι γνωστό η πορεία εξέλιξης ωρίμανσης των συμβάσεων της εταιρείας είναι χρονοβόρα και κάθε νέα σύμβαση απαιτεί ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την υπογραφή της έως την έναρξη παραγωγικών διαδικασιών. Η οικονομική κρίση και τα δημοσιοοικονομικά προβλήματα της χώρας μας επιδεινώνουν δραματικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται η ΕΛΒΟ Α.Ε.. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία για το 2013 δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, το αποτέλεσμα της χρήσης θα είναι αρνητικό ενώ το πρόβλημα ρευστότητας θα συνεχίσει να είναι οξύτατο. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν νέες συμβάσεις έργων οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η εταιρεία. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες Παραθέτουμε συνοπτικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Αναλυτική περιγραφή τους παρουσιάζεται στη παράγραφο 4 των οικονομικών καταστάσεων. Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρία δραστηριοποιείται και σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το ολάριο Αμερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Την κλειόμενη καθώς και την προηγούμενη χρήση δεν υπήρχαν σημαντικού ύψους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Κίνδυνος τιμών Αναφορικά με το κίνδυνο τιμών η εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διακύμανσης των μεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος (πχ τιμές προϊόντων, πρώτες ύλες, λοιπά κοστολογικά στοιχεία). Η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα και τα εμπορεύματα της σε προ-συμφωνημένες τιμές, βάσει συμβάσεων με τους πελάτες. Η εταιρεία παρακολουθεί τις διακυμάνσεις τιμών των κοστολογικών στοιχείων και προσπαθεί να περιορίσει την επίδραση από την μεταβολή των τιμών. Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

14 Κίνδυνος επιτοκίων - Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου Η εταιρία δανείζεται κυρίως με κυμαινόμενο επιτόκιο και λόγω του ύψους των δανειακών της υποχρεώσεων εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης των επιτοκίων. Την 31η εκεμβρίου 2012, η εταιρία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η εταιρία απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους του πελάτη να αποπληρώσει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της οφειλής του. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά ένα σημαντικό ποσοστό συνίσταται κυρίως από συναλλαγές με το ημόσιο Τομέα. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι είναι περιορισμένος. υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Κίνδυνος ρευστότητας Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και επαρκείς πιστωτικές γραμμές τόσο από τις τράπεζες όσο και από τους προμηθευτές, σε σχέση πάντα με τις λειτουργικές και επενδυτικές της χρηματοδοτικές ανάγκες. Η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθεσίμων σε σχέση με τις λειτουργικές ανάγκες είναι καθοριστικής σημασίας για την διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας στο μέλλον. Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

15 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Παροχές Διοίκησης Το κόστος παροχών προς τη ιοίκηση της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) για τη χρήση 2012 ανήλθε στο ποσό των ,79 έναντι ,97 της χρήσης εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του.σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρίας. Τέλος, η εταιρεία δε διαθέτει συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Θεσσαλονίκη, 28/5/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

16 Γ. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ποσά σε Σημ. 31/12/ /12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , ,49 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 0,67 0,67 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 5.3 0,00 0,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,06 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , , , ,19 Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα , ,68 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις , ,94 Λοιπές Απαιτήσεις , ,66 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού , ,65 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,38 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργ ητικού , ,57 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Λοιπά αποθεματικά , ,09 Αποτελέσματα (ζημίες) εις νέον , ,65 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,44 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανειακές υποχρεώσεις , ,80 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,01 Λοιπές προβλέψεις , ,54 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,57 Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων , ,92 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις , ,32 ανειακές υποχρεώσεις , ,31 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , ,74 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,84 Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,21 Σύνολο υποχρεώσεων , ,13 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,57 Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

17 Δ. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ποσά σε Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Σημ. 01/01-31/12/ /01-31/12/2011 Πωλήσεις , ,39 Κόστος Πωληθέντων , ,94 Μικτό Κέρδος , ,55 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , ,87 Έξοδα διάθεσης , ,00 Έξοδα διοίκησης , ,21 Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης , ,18 Λειτουργικά έξοδα παραγωγής μη κοστολογημένα , ,05 Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης , ,90 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ Φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , ,02 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,08 Χρηματοοικονομικά έξοδα , ,57 Αποτελέσματα προ φόρων , ,51 Φόρος εισοδήματος , ,21 Αποτελέσματα μετά από φόρους (α) , ,72 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) , ,00 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (α+β) , ,72 Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

18 Ε. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε Ευρώ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά κεφάλαια Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , , , ,84 Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ,00 0,00 0, ,00 Λοιπές μεταβολές περιόδου - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης , , , ,72 Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου , , , ,44 Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ,00 0,00 0, ,00 Λοιπές μεταβολές περιόδου - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης , , , ,50 Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου , , , ,94 Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

19 ΣΤ. Κατάσταση Ταμιακών Ροών ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ( ) Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01-31/12/ /01-31/12/2011 Εισπράξεις από πελάτες , ,77 Πληρωμές σε προμηθευτές , ,31 Πληρωμές για το προσωπικό , ,08 Τόκοι πληρωθέντες , ,48 Λοιπές πληρωμές , ,25 Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες , ,35 Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων , ,06 Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες , ,41 Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων , ,63 Εισπράξεις από τόκους , ,16 Καθαρές ταμιακές ροές από τις επενδυτικές δραστηριότητες , ,53 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου , ,00 Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια 0, ,00 Πληρωμές για δάνεια , ,14 Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες , ,86 Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως , ,98 Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως , ,47 Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως , ,45 Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

20 1. Πληροφορίες για την Εταιρία 1.1 Γενικές Πληροφορίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε, ιδρύθηκε το 1972 με την επωνυμία ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. με σκοπό την παραγωγή και διάθεση φορτηγών οχημάτων, γεωργικών ελκυστήρων και σταθερών κινητήρων. Το 1986, μετά από μεταβίβαση της Αυστριακήs συμμετοχής στο Ελληνικό ημόσιο, η εταιρία μετονομάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. (ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.). Τον Αύγουστο του 2000, μετά από διεθνή διαγωνισμό, το 43% των μετοχών της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Β.Ε., πέρασαν στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η έδρα της εταιρίας είναι στην Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης στην Σίνδο. Η έκταση που καταλαμβάνει ανέρχεται σε m 2, η δε καλυμμένη επιφάνεια των εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων είναι m Φύση Δραστηριοτήτων Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ ως η μοναδική βιομηχανία στρατιωτικών τροχοφόρων και τεθωρακισμένων οχημάτων στην Ελλάδα έχει ως κύρια αποστολή την ικανοποίηση των αναγκών των Ενόπλων υνάμεων σε οχήματα και ανταλλακτικά ελληνικής κατασκευής εξασφαλίζοντας έτσι την αυτοδυναμία και το αξιόμαχο των Ενόπλων υνάμεων με πολλαπλά οφέλη για την Ελληνική Οικονομία. Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ παράγει επίσης Λεωφορεία και Φορτηγά για τις ανάγκες της Πολιτικής Αγοράς. Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό, που είναι μοναδικός στο χώρο της βιομηχανίας αυτοκινήτων της χώρας μας και ειδικότερα: Πρέσες κοπής LASER CNC κέντρα κατεργασίας και φρεζαρίσματος. CNC μηχανές τόρνευσης καθέτου και οριζοντίου εργαλειοφορείου Εγκαταστάσεις σκλήρυνσης μετάλλων. Εγκαταστάσεις απολίπανσης, αποσκωρίασης, φωσφάτωσης και βαφής. Όλες οι διαδικασίες παραγωγής της εταιρίας υποστηρίζονται από το τμήμα του ποιοτικού ελέγχου, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε υψηλές απαιτήσεις ποιότητας. Για την εξυπηρέτηση των πελατών της η ΕΛΒΟ διαθέτει οργανωμένες αποθήκες με γνήσια ανταλλακτικά στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για όλους τους τύπους των οχημάτων που έχουν παραχθεί και καλύπτει οχήματα που έχουν παραχθεί μέχρι και προ 35 ετών. Μεγάλο τμήμα των διαθέσιμων ανταλλακτικών κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ ΑΒΕ, σημαντικό δε ποσοστό παράγονται από συνεργαζόμενες ελληνικές επιχειρήσεις. Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ στα πλαίσια της, μετά την πώληση των προϊόντων της στον πελάτη (Ελληνικές Ένοπλες υνάμεις, ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ κλπ.), τεχνικής υποστήριξης διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα, το εξειδικευμένο Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

21 τεχνικό προσωπικό, τα οργανωμένα και πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία συντήρησης-επισκευών καθώς και τις απαραίτητες αποθήκες ανταλλακτικών. Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ έχει τα μέσα και το προσωπικό να υποστηρίξει τις Ένοπλες υνάμεις από το 1 ο μέχρι και το 5 ο κλιμάκιο Συντήρησης. Εκτός από τις βασικές εργασίες 1 ου και 2 ου κλιμακίου η εταιρία είναι σε θέση να εκτελέσει: Εργασίες συνεργείου 3ου βαθμού, μερικές επισκευές και αντικαταστάσεις συγκροτημάτων. Επίσης γενικές επισκευές, όλων των συγκροτημάτων των οχημάτων και όλες τις εργασίες του 4ου κλιμακίου. Λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που διαθέτει για το σύνολο των τροχοφόρων / ερπυστριοφόρων του Ελληνικού Στρατού παρέχει την δυνατότητα στις Ελληνικές Ένοπλες υνάμεις πλήρους ανακατασκευής και αναβάθμισης για παλαιούς τύπους οχημάτων με προφανή πλεονεκτήματα για το αξιόμαχο των οχημάτων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα. Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων της και ειδικά για ότι αφορά στις Ένοπλες υνάμεις, οργανώνει προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης με τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα από το 1ο έως το 5ο κλιμάκιο. Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται από την εταιρία και εγκρίνονται από τις εκάστοτε αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες των Ενόπλων υνάμεων. Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ διαθέτει οργανωμένα συνεργεία επισκευών στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα, καθώς επίσης και κινητά συνεργεία με τα οποία εξυπηρετούνται οι μονάδες σε όλη την επικράτεια. Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ αποδίδει μεγάλη σημασία στην επίτευξη υψηλού ποσοστού Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας, με σκοπό την ανάπτυξη αφομοίωση της τεχνολογίας στην Ελλάδα που έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδυναμία των Ενόπλων υνάμεων και την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ με την «ελληνοποίηση» των προϊόντων της αξιοποιεί την τεχνογνωσία μεγάλων οίκων του εξωτερικού, προσφέρει αξιόπιστες και ποιοτικά άρτιες λύσεις για οχήματα και ανταλλακτικά στις Ένοπλές υνάμεις της χώρας μας, αναδεικνύοντας τον εθνικά σημαντικά ρόλο που πρέπει να έχει μία Εθνική Αμυντική Βιομηχανία στον Ελληνικό Στρατό. Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ στην σαραντάχρονη λειτουργία της έχει εξελιχθεί σε πόλο ανάπτυξης και στήριξης της εγχώριας βιομηχανίας κυρίως στον εθνικά κρίσιμο χώρο της Βορείου Ελλάδος. Εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους δραστηριοποιούνται για την ενίσχυση της παραγωγής της ΕΛΒΟ στα προϊόντα που προορίζονται για τις Ένοπλες υνάμεις συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ). Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

22 2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going-concern) και είναι σύμφωνες με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( ΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ), τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) και τις ερμηνείες τους, τα οποία έχουν εφαρμογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. Στην τρέχουσα χρήση η Εταιρεία δεν προέβη σε αλλαγή λογιστικών πολιτικών. Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και είναι σε ισχύ την 31η εκεμβρίου 2012 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα πρότυπα τα είναι υποχρεωτικά μετά την 1η Ιανουαρίου Πρότυπα-Τροποποιήσεις & Διερμηνείες τα οποία τίθενται σε ισχύ από Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ιερμηνείες των.π.χ.α. εκδόθηκαν από το Συμβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2011 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και ιερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011) Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

23 που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η Εταιρία δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του Τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012) Τον εκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η τροποποίηση αυτή παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον εκέμβριο του Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισμός / Αφαίρεση των σταθερών ημερομηνιών αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011) Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» εκδόθηκαν τον εκέμβριο του Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΠΧΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας μετάβασης στα ΠΧΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΠΧΑ μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΠΧΑ γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες ιερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Παρουσίαση στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012) Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η ιοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΠΧΑ 12. Το ΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕ 12 «Ενοποίηση Οικονομικές Μονάδες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

25 Ειδικού Σκοπού». Το ΠΧΑ 11 «Κοινοί ιακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint arrangement). Το ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΛΠ 27 με τίτλο ΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΛΠ 28 με τίτλο ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον εκέμβριο του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον εκέμβριο του Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου Ορυχείου» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε ΠΧΑ 20. Η ιερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η ιερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον εκέμβριο του 2012 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον εκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον εκέμβριο του Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον εκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον εκέμβριο του Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου

27 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (έκδοση τον Μάιο του 2012 οι τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για της ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παρούσες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεμβρίου