ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΟΙ «Κύριος Εξοπλισµός Ανεµογεννήτριας»: νοούνται τα πτερύγια, τα έδρανα περιστροφής πτερυγίων ανεµογεννήτριας, η πλύµνη (Hub), ο κύριος άξονας και έδρανα στήριξης τους, ο πολλαπλασιαστής στροφών, η γεννήτρια, ο πύργος της ανεµογεννήτριας, η κορώνα - πινίον περιστροφής ατράκτου (yaw gear yaw pinion). «Κύριος Εξοπλισµός του Αιολικού Πάρκου»: νοούνται οι µετασχηµατιστές (Μ/Σ) πίνακες µέσης Τάσης, ο διακόπτης ισχύος µέσης τάσης υποσταθµών των ανεµογεννητριών, οι πίνακες µέσης τάσης, ο διακόπτης ισχύος µέσης τάσης, τα υπόγεια και εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα σηµάτων και ισχύος, ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός (Η/Ε) Συστήµατος Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων ΑΠ (SCADA). «Βλάβες του Κύριου Εξοπλισµού»: νοούνται αυτές οι οποίες οδηγούν τον εξοπλισµό αυτόν εκτός λειτουργίας για λόγους ασφάλειας του ίδιου του εξοπλισµού ή του προσωπικού συντήρησής του. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο ανάδοχος θα αναλάβει να λειτουργεί, να συντηρεί και να επισκευάζει το αιολικό πάρκο ισχύος 10,2MW (στο εξής «ΑΠ») της Εταιρείας το οποίο βρίσκεται στην Ξιρολίµνη στην Σητεία (στο εξής το «Έργο») και το οποίο αποτελείται από 17 ανεµογεννήτριες 600kW NEG MICON. Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονοµική και ασφαλή εκτέλεση των κάτωθι αναλυτικά περιγραφόµενων εργασιών λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών: α) Να επισκέπτεται καθηµερινά το ΑΠ και να παρακολουθεί τη λειτουργία του, εκτελώντας οπτική επιθεώρηση και ακουστικό έλεγχο για τη διαπίστωση τυχόν δυσλειτουργιών σε όλες τις εγκαταστάσεις του. β) Να καταγράφει τα σφάλµατα των ανεµογεννητριών που εµφανίζονται στους ελεγκτές (controllers) τους στη βάση των πύργων και να εκτελεί τους απαραίτητους χειρισµούς στους ελεγκτές αυτούς ώστε να απαλείφονται τα σφάλµατα και να γίνεται επανεκκίνησή τους. γ) Να ενηµερώνει άµεσα τoν αρµόδιο τεχνικό της Εταιρείας, για τις διαπιστώσεις και τους χειρισµούς των ως άνω υπό α & β και να εκτελεί τις εντολές και τις οδηγίες του αρµόδιου αυτού τεχνικού. δ) Να ελέγχει καθηµερινά χρησιµοποιώντας το σύστηµα εποπτικού ελέγχου και µετρήσεων και να βρίσκεται σε συνεχή εικοσιτετράωρη ετοιµότητα για λήψη όλων των σηµάτων και σφαλµάτων µέσω του εποπτικού συστήµατος όσον αφορά τις ανεµογεννήτριες και εν γένει την λειτουργία του ΑΠ. Σε περίπτωση σφάλµατος, ο Ανάδοχος πρέπει µέσα σε δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ωρών ( ευτέρα ως Παρασκευή, εκτός αργιών) ή µέσα σε έξι (6) ώρες κατά τη διάρκεια αργιών και µη εργάσιµων ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες και η πρόσβαση στο ΑΠ επιτρέπουν τέτοιους χρόνους απόκρισης, να ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την διόρθωση του σφάλµατος προκειµένου να επιτευχθεί η συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία των ανεµογεννητριών και εν γένει του ΑΠ.

2 ε) Να παρακολουθεί τη λειτουργία του ΑΠ είτε µε την χρήση του Συστήµατος Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων (SCADA), είτε µε την φυσική παρουσία του τεχνικού του προσωπικού επί τόπου στο ΑΠ. στ) Να προβαίνει σε όλους τις τηλεχειρισµούς επανεκκίνησης των ανεµογεννητριών µετά την λήψη του µηνύµατος σφάλµατος από το SCADA. Για όλα τα σφάλµατα τα οποία εµφανίζονται µεταξύ 20:00 και 07:00, οποιαδήποτε ενέργεια αποκατάστασης θα λαµβάνει χώρα µετά τις 07:00. ζ) Να βρίσκεται σε πλήρη και ακριβή γνώση της κατάστασης των ανεµογεννητριών και του ΑΠ, ακόµα και κατά τα Σαββατοκύριακα και εν γένει τις αργίες ακόµα και αν δεν λειτουργεί το Σύστηµα Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων (SCADA). η) Να παρακολουθεί τη λειτουργία του ΑΠ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής των ανεµογεννητριών και τις οδηγίες της Εταιρείας. θ) Να διεξάγει έλεγχο µε τηλεχειρισµό των ανεµογεννητριών συµπεριλαµβάνοντας και την επανεκκίνηση των ανεµογεννητριών εφόσον το πρόβληµα που προκάλεσε τη διακοπή της λειτουργίας τους αυτοαπαλείφθηκε ή µπορεί να αρθεί εξ αποστάσεως ή µε επιτόπου επανεκκίνηση των ανεµογεννητριών µε επέµβαση στο ΑΠ αν δεν λειτουργεί το Σύστηµα Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων (SCADA). ι) Να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους των ανεµογεννητριών συµπεριλαµβανοµένης της απαιτούµενης απαλοιφής των προβληµάτων και της επανεκκίνησης της λειτουργίας των ανεµογεννητριών. κ) Να διεξαγάγει τους τακτικούς, εξαµηνιαίους και ετήσιους τακτικούς ελέγχους και συντηρήσεις για το ΑΠ σύµφωνα µε τις οδηγίες των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του ΑΠ. λ) Να αποκαθιστά τις βλάβες του εξοπλισµού στο χώρο του ΑΠ (ανεµογεννήτριες, και Σύστηµα Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων (SCADA) ) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης και των σχεδίων του ΑΠ και εφόσον οι βλάβες αυτές δεν απαιτούν αποσυναρµολόγηση του κυρίου εξοπλισµού των ανεµογεννητριών και του ΑΠ. Ειδικά για το Σύστηµα Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων, οι χειρισµοί τους οποίους θα κάνει περιορίζονται σε επανεκκίνηση (reset) του εξοπλισµού, καθώς επίσης και στην αποθήκευση (backup) των δεδοµένων του κεντρικού υπολογιστή σε ετήσια βάση. µ) Να διαγιγνώσκει όλα τα σφάλµατα, βλάβες και ελαττώµατα που µπορεί να παρουσιαστούν στο ΑΠ και στις ανεµογεννήτριες και να διεξαγάγει όλες τις επιδιορθώσεις και επισκευές σύµφωνα µε τις προτεινόµενες διαδικασίες, που περιγράφονται στο εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του ΑΠ και των ανεµογεννητριών και µέσα στους προβλεπόµενους χρόνους ανταπόκρισης και διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα. ν) Να λαµβάνει δείγµατα λαδιού από τους πολλαπλασιαστές στροφών για τη διεξαγωγή όλων των ελέγχων σύµφωνα µε τα εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής των ανεµογεννητριών. Το κόστος της ανάλυσης του λαδιού των πολλαπλασιαστών στροφών δεν περιλαµβάνεται στο τίµηµα της παρούσας σύµβασης, ως αυτό ορίζεται στον όρο ξ) Να προβαίνει σε ειδικούς ελέγχους του εξοπλισµού και σε προληπτικές εργασίες συντήρησης προκειµένου να αποφευχθούν βλάβες στον κύριο εξοπλισµό του ΑΠ, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόµενες, έλεγχος πτερυγίων µετά από πτώση κεραυνών, φιλτράρισµα λαδιών πολλαπλασιαστή στροφών

3 κλπ. ο) Να εκτελεί χειρισµούς στα σηµεία Μέσης Τάσης σύµφωνα µε το νόµο και τους κανονισµούς ασφάλειας της ΕΗ Α.Ε. µε την παρουσία αρµόδιου διπλωµατούχου µηχανικού µέλος Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. π) Να ενηµερώνει ηµερησίως το βιβλίο συντήρησης του ΑΠ και τα βιβλία των ανεµογεννητριών και καθώς και ποιες εργασίες πραγµατοποιήθηκαν στις ανεµογεννήτριες. Τα ηµερήσια φύλλα των βιβλίων αυτών θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο ή από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του υπό την ευθύνη του οποίου εκτελέστηκαν οι εργασίες λειτουργίας, επισκευής ή συντήρησης. Τα βιβλία αυτά πρέπει να ευρίσκονται σε ειδικό φοριαµό του οικίσκου ελέγχου του ΑΠ και πρέπει να είναι διαθέσιµα προς έλεγχο από εκπρόσωπο της Εταιρείας ανά πάσα στιγµή. ρ) Να γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρεία τα εξής: i) Κάθε πρώτη του µηνός τη συνολική παραγωγή του ΑΠ για τον προηγούµενο µήνα. ii) Τη Μηνιαία Έκθεση Παραγωγής σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα η οποία θα περιλαµβάνει τη συνολική παραγωγή του ΑΠ και της κάθε ανεµογεννήτριας χωριστά, έκθεση για τις ώρες µη διαθεσιµότητας ανεµογεννήτριας στις στήλες υπό τους τίτλους «Περιγραφή Σφάλµατος» και «Παρατηρήσεις». Ειδικά στη στήλη υπό τον τίτλο «Παρατηρήσεις» θα αναγράφονται οι έλεγχοι και οι ενέργειες για την αποκατάσταση των σφαλµάτων καθώς και τα ανταλλακτικά. iii) Την Κατάσταση Σφαλµάτων/Βλαβών που προκάλεσαν διακοπή λειτουργίας του ΑΠ και των ανεµογεννητριών. Οι υπό (ii) και (iii) γνωστοποιήσεις θα πραγµατοποιούνται µετά τη λήξη κάθε µήνα και εντός των δέκα (10) πρώτων ηµερών του επόµενου µήνα. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις οδηγίες του προσωπικού της Εταιρείας και να τηρεί τις παραδοθείσες σ αυτόν οδηγίες των εγχειριδίων λειτουργίας των ανεµογεννητριών ως προς θέµατα ασφάλειας προσώπων και εγκαταστάσεων. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόµενες, αποσυναρµολόγηση, συναρµολόγηση, έλεγχοι, ρυθµίσεις, λιπάνσεις, µικροεπισκευές, σύµφωνα µε τις οδηγίες των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης των ανεµογεννητριών..3 Ο Ανάδοχος οφείλει να λειτουργεί, συντηρεί και να αποκαθιστά βλάβες των ανεµογεννητριών σύµφωνα µε το πρόγραµµα λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισµού του ΑΠ. 4. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιβλέπει τις εργασίες τυχών υπεργολάβων του που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της παρούσας. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ερευνά όλες τις ζηµιές ή καταστροφές που σχετίζονται µε τον εξοπλισµό των ανεµογεννητριών και εν γένει του ΑΠ το συντοµότερο δυνατόν και να παρέχει στην Εταιρεία όλες τις πληροφορίες που τυχόν ζητηθούν είτε από την ίδια (την Εταιρεία) είτε από τον ασφαλιστή αυτής.

4 6. Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει άµεσα τόσο στην Εταιρεία όσο και στις αρµόδιες αρχές κάθε ατύχηµα ή ζηµία που τυχόν θα επέλθει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ιδιοκτησία τρίτου. 7. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποµακρύνει από το χώρο του ΑΠ όλα τα άχρηστα αντικείµενα τα οποία προκύπτουν από τις εργασίες έκτακτης και τακτικής συντήρησης (όπως παλιά λάδια, διαλύτες λαδιού, υπολείµµατα χρωµάτων, παλαιά µέταλλα,φίλτρα κλπ) σύµφωνα µε τους υπάρχοντες νόµους και κανονισµούς προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε περιβαλλοντική καταστροφή. Το κόστος της αποµάκρυνσης των άχρηστων υλικών τα οποία δεν προέρχονται από τις εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης αλλά από ειδικές εργασίες επισκευής ( π.χ. εργασίες επισκευής στους πολλαπλασιαστές στροφών κτλ), θα επιβαρύνουν την Εταιρεία. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στην Εταιρεία τα πιστοποιητικά από τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. 8. Σε περίπτωση πληµµελούς εργασίας εκ µέρους του Αναδόχου αναφορικά µε την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του ΑΠ, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε διόρθωση αυτής µέσα σε εύλογη προθεσµία που θα ταχθεί από την Εταιρεία. 9. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας κατά την άνοδο και κάθοδο στη σκάλα του πύργου, δηλαδή να φορά τη ζώνη ασφάλειας, το κράνος και τα γάντια, καθόσον είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής κατά την εκτέλεση του Έργου. 10. Ο Ανάδοχος οφείλει να µην ανέρχεται στην άτρακτο (νασέλα) των ανεµογεννητριών µόνος του χωρίς την παρουσία δεύτερου ατόµου. 11. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φορά γενικά κράνος και όλα τα προβλεπόµενα µέσα ατοµικής προστασίας που ορίζονται από την νοµοθεσία είτε παρέχει τις υπηρεσίες του στο χώρο των ανεµογεννητριών είτε κινείται εκτός αυτών. 12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθηµερινά να ενηµερώνει τηλεφωνικά για την κατάσταση των ανεµογεννητριών τον τεχνικό της Εταιρείας. 13. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί καθαρούς και σε τάξη τους χώρους του ΑΠ καθώς και τον εσωτερικό χώρο των ανεµογεννητριών στη βάση του πύργου τους. 14. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί ενήµερο το βιβλίο-ηµερολόγιο της κάθε ανεµογεννήτριας (log file) και βιβλίο-ηµερολόγια του ΑΠ και είναι υπεύθυνος για την διατήρηση φύλαξή του. 15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην εκτελεί για οποιονδήποτε λόγο το Έργο, όσο επείγουσα και να είναι η κατάσταση, κατά τις νυχτερινές ώρες. 16 Ο Ανάδοχος πρέπει να µην ευρίσκεται εντός του χώρου των ανεµογεννητριών (πύργου) και γύρω από αυτές κατά την περίοδο επικείµενων κεραυνοπτώσεων. 17. O Ανάδοχος οφείλει να µη σταθµεύει το αυτοκίνητό του κάτω από το δροµέα των ανεµογεννητριών. 18. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται µε την Εταιρεία και να µεταφέρει στην τελευταία κάθε πληροφορία, στοιχείο και ενέργεια που αφορά το Έργο. 19. Σε κάθε επίσκεψή του σε κάθε ανεµογεννήτρια ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµπληρώνει το βιβλίο-ηµερολόγιο της ανεµογεννήτριας και το βιβλίοηµερολόγιο του ΑΠ. 20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί λίστα των υπαρχόντων ανταλλακτικών η οποία θα ενηµερώνεται συνεχώς και θα κοινοποιείται στον αρµόδιο τεχνικό της Εταιρείας.

5 21. Μια φορά το έτος και κατόπιν ενηµέρωσής του µε οιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να µετέχει στην ετήσια απογραφή. 22. Κάθε φορά που διακινείται ανταλλακτικό πρέπει να ενηµερώνεται από τον Ανάδοχο το σχετικό βιβλίο της ανεµογεννήτριας, το βιβλίο του ΑΠ, η λίστα ανταλλακτικών καθώς ο τεχνικός της Εταιρείας µε οιονδήποτε τρόπο. Κατόπιν έγκρισης του τεχνικού της Εταιρείας, θα γίνεται οποιαδήποτε διακίνηση ανταλλακτικού. 23. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των ανταλλακτικών καθώς επίσης και για την παραλαβή - διακίνηση τους σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 24. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εν γένει όλους τους κανόνες ασφαλείας καθώς και όσα προβλέπονται για τη διαχείριση αποβλήτων σύµφωνα µε την νοµοθεσία και σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στο συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα Α και Παράρτηµα Β. 25. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναθέσει σε αρµόδιο διπλωµατούχο µηχανικό την εκτέλεση ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών αλλά και ο σύµφωνα µε το νόµο υπεύθυνος λειτουργίας του ΑΠ. 26 Μετά την υπογραφή της παρούσης θα γίνει επιθεώρηση στο ΑΠ από κοινού ενός τεχνικού της Εταιρείας και του Αναδόχου ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του ώστε να καταγραφεί η κατάσταση του ΑΠ και των ανεµογεννητριών. Αντίστοιχα, µετά τη λύση της σύµβασης µε οποιονδήποτε τρόπο θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία ώστε να καταγραφεί η κατάσταση του ΑΠ και των ανεµογεννητριών κατά τη χρονική εκείνη στιγµή. 27 Σε περίπτωση Βλάβης του Κύριου Εξοπλισµού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει τον εξοπλισµό αυτό εκτός λειτουργίας και να ειδοποιεί την Εταιρεία τηλεφωνικά και εγγράφως µέσω τηλεοµοιοτυπίας αναφέροντας την τεχνική περιγραφή της βλάβης, την αιτία, την τεχνική περιγραφή αποκατάστασης της, λίστα απαιτούµενων υλικών, το χρονικό πλάνο αποκατάστασης της και κόστος αποκατάστασής της. Η Εταιρεία µετά την επιθεώρηση της βλάβης από τους εκπροσώπους της, και εφ όσον διαπιστώσει ότι για την αποκατάσταση της απαιτείται αποσυναρµολόγηση του εξοπλισµού, επισκευή ή αντικατάσταση του, θα αναθέτει εγγράφως στον Ανάδοχο τις πρόσθετες εργασίες (αποσυναρµολόγηση - επισκευή ή τοποθέτηση νέου εξοπλισµού - επανασυναρµολόγηση και λοιπές εργασίες του εξοπλισµού έτοιµου για επαναλειτουργία) σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 19 της παρούσας. 28. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ανεύρεση, προσέλευση και τους χειρισµούς των απαραίτητων ανυψωτικών και µεταφορικών µέσων στο χώρο του ΑΠ. Αναφορικά µε το κόστος των γερανών, ανυψωτικών ή µεταφορικών απαιτείται προηγούµενη έγγραφη έγκριση από την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε εύρεση των ανυψωτικών (γερανοί) και µεταφορικών µέσων µόνη της. 29. Αναφορικά µε τον Κύριο εξοπλισµό του ΑΠ, εφόσον απαιτηθούν εργασίες συντήρησης αυτές πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του Αναδόχου, αφού προηγηθεί υποβολή εκ µέρους του προσφοράς και αποδοχή της από την Εταιρεία. Οι εργασίες συντήρησης στον Κύριο εξοπλισµό του ΑΠ δεν συµπεριλαµβάνονται στο προσφερόµενο τίµηµα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αναθέτει σε άλλη εταιρεία εργασίες συντήρησης ή επισκευής βλαβών του Κύριου εξοπλισµού του ΑΠ.

6 30. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να διαθέτει όλα τα ειδικά εργαλεία, ιδιοσκευές, όργανα, υλικά και εφόδια, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου. Τα ως άνω ειδικά εργαλεία, υλικά και εφόδια που χρησιµοποιούνται, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για τις συγκεκριµένες εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής, τόσο όσον αφορά τις εγκαταστάσεις όσο και το προσωπικό. 31. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση κατά τους όρους αυτής, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 32. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκπόνηση του Εργου. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει την Εταιρεία στο χώρο του ΑΠ με τα παρακάτω αναλώσιμα υλικά (στο εξής τα «Αναλώσιμα Υλικά»): Γράσα και λιπαντικά έλαια γενικά (γεννήτριας, πολλαπλασιαστή στροφών κλπ.) Φίλτρα λαδιού Φίλτρα κυρίως πίνακα Έλαια υδραυλικού συστήµατος Αντιψυκτικό υγρό ψυγείου γεννήτριας Στεγανωτικά παρεµβύσµατα γενικά (Ο - Rings, Seal Kits κλπ.) Χρώµατα και συναφή υλικά για τοπική αποκατάστασης αντιδιαβρωτικής προστασίας των Α/Γ των υπαίθριων Υποσταθµών και του οικίσκου ελέγχου Ειδικά Υλικά καθαρισµού Όλες τις ηλεκτρολογικές ασφάλειες και αντικεραυνικά 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Εταιρεία προς έγκριση λίστα µε τα προτεινόµενα για προµήθεια Αναλώσιµα Υλικά. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει την λίστα αυτή. 3. Το κόστος για την προµήθεια των Αναλώσιµων Υλικών θα βαρύνει την Εταιρεία. 4. Ειδικά η προµήθεια για την πλήρη αντικατάσταση των λιπαντικών ελαίων των πολλαπλασιαστών στροφών καθώς και για τα τακάκια των φρένων θα πραγµατοποιείται από την Εταιρεία. Οι εργασίες για την αντικατάσταση των λιπαντικών ελαίων, οι οποίες θα πραγµατοποιούνται από τον Ανάδοχο κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας, συµπεριλαµβάνονται στο τίµηµα της παρούσας ως αυτό ορίζεται στον όρο ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1. Τα ελαττωµατικά ανταλλακτικά και εξαρτήµατα θα αντικαθίστανται από τον Ανάδοχο από το απόθεµα που θα βρίσκεται στο χώρο εγκατάστασης του ΑΠ ή σε κεντρική αποθήκη του. Για την φύλαξη των ανταλλακτικών αυτών υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. 2. Τα ελαττωµατικά ανταλλακτικά και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της παρούσης ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία και θα

7 φυλάσσονται σε χώρο του ΑΠ εωσότου εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της Εταιρείας τα ελέγξει και δώσει έγγραφη και ρητή εντολή στον Ανάδοχο για: α) την αποµάκρυνση από το χώρο εγκατάστασης και την εκποίηση ή καταστροφή τους β) την επισκευή τους. 3. Σε περίπτωση επισκευής, τα ελαττωµατικά ανταλλακτικά και εξαρτήµατα θα αποστέλλονται για επισκευή στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή τους και, εφόσον επισκευαστούν, θα επιστρέφονται στο χώρο εγκατάστασης. 4. Το κόστος επισκευής και αποστολής των ελαττωµατικών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων βαρύνουν την Εταιρεία. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, µε δική του ευθύνη και δαπάνες, το τεχνικό προσωπικό (στο εξής το «Τεχνικό Προσωπικό») που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από την παρούσα και είναι υπεύθυνος, δυνάµει του αστικού και ποινικού ελληνικού δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του Τεχνικού Προσωπικού. 2. Ρητά προβλέπεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία κατά την υπογραφή της εν λόγω σύµβασης τα στοιχεία του Τεχνικού Προσωπικού. 3. Το Τεχνικό Προσωπικό που θα απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, έµπειρο, αριθµητικά επαρκές, ειδικευµένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ελληνική νοµοθεσία και τους σχετικούς κανονισµούς, προκειµένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και άρτια εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο Τεχνικό Προσωπικό του πλήρη εξοπλισµό ασφαλείας. 4. Η Εταιρεία έχει δικαίωµα να ζητά, µε έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, την αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέλους του Τεχνικού Προσωπικού του που κρίνεται για οποιοδήποτε λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς αντιρρήσεις και µε δικές του δαπάνες να αποµακρύνει το µέλος αυτό εντός δύο (2) ηµερολογιακών ηµερών από τότε που του γνωστοποιήθηκε σχετικό αίτηµα της Εταιρείας και δεν µπορεί να το ξαναχρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας. 5. Σε περίπτωση που αποσύρεται ή αποµακρύνεται ένα µέλος του Τεχνικού Προσωπικού που εκτελεί εξειδικευµένη εργασία, ο Ανάδοχος δε δύναται να επικαλεστεί την αποµάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση των εργασιών ή οποιουδήποτε µέρους αυτών. 6. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Τεχνικού Προσωπικού που απασχολεί για την παροχή στην Εταιρεία των προαναφερόµενων εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει, οποτεδήποτε τούτο ζητηθεί από την Εταιρεία, αποδείξεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Τεχνικού Προσωπικού στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.