ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανώνυμης Εταιρείας «LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LIGHTBOX S.A.» Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Melina May Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες Επι κοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Melina May A.E.» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TERRA NOSTRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TERRA NOSTRA ΑΕ»... 3 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MADIS Α.Ε.»... 4 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUROMEDICA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ»... 5 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.».. 7 Ανακοινώσεις επωνυμία «ΤΕΜΕΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «TEMENOS HELLAS» επωνυμία «PEPSICO HBH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PEPSICO HBH ABE»... 9 επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΚΙΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑ ΤΩΝ» επωνυμία «ΜΠΕΣΤΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙ ΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «BEST CAR Α.Ε.Ε.» επωνυμία «ΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και δ.τ. «ΡΙΖΟΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥ ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ (Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.)» και δ.τ. «Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρείας «LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «LIGHTBOX S.A.». Την 25/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 23/07/2014 απόφαση της Αυτόκλητης Κα θολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «LIGHTBOX S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Νέου Ηρακλείου (Εμμανουήλ Παπαδάκη και Τσικλητήρα 15) στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (Με σογείων 467 και Γούναρη 40) και η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της, ως εξής: «Άρθρο 2ο ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑ ΡΑΣΚΕΥΗΣ. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει γραφεία ή υποκαταστή ματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξω τερικού, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου». Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014 (2) Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Εταιρείας με την επωνυμία «Melina May Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Melina May A.E.». Την 07/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 19/03/2014 απόφαση της Αυτόκλητης Κα θολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Melina May Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «Melina May A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεί ας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, με την προσθήκη της παραγράφου (στ), ως εξής: «Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο στ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 19ης Μαρτίου 2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα εννέα χι λιάδες εννιακόσια ογδόντα Ευρώ ( ,00), με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (6.666) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τρι άντα Ευρώ ( 30). Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το με τοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ ( ,00 ), διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ενε νήντα εννέα (41.999) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ ( 30) εκάστης». Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014 (3) Εταιρείας με την επωνυμία «TERRA NOSTRA ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TERRA NOSTRA ΑΕ». Την 18/06/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 30/05/2014 Απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την επωνυμία «TERRA NOSTRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «TERRA NOSTRA ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, με την προσθήκη της παραγράφου (κ), που έχει ως εξής: «Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο κ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Μαΐου 2014, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (62.900,00 ) κι έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ,00 ), διαιρούμενο σε εβδο μήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά (17,95 ) εκάστης.»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014 (4) Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «MADIS Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την 17/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) ,το πρακτικό της Τακτικής Γενικής συνέλευσης στις 30/06/2014 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MADIS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , όπου αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 το οποίο θα έχει ως εξής: Άρθρο 3 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου αποθήκευσης, δια κίνησης και διανομής ειδών γενικού εμπορίου (τρόφιμα, τυποποιημένα ζαχαρώδη ψιλικά προϊόντα, είδη καπνι στού χαρτικά ποτά chips καλλυντικά, ιατροτεχνο λογικά προϊόντα, απορρυπαντικά, είδη οικιακής χρήσης κ.λπ.), καθώς και η εξαγωγή εισαγωγή αντιπροσωπεία και εμπορία αυτών των ειδών με οποιοδήποτε τρόπο, παραδοσιακό ή βασισμένο σε μεθόδους ηλεκτρονικού εμπορίου. 2) Η ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνικών μο νάδων μεταποίησης και συσκευασίας εμπορευμάτων. 3) Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών μονάδων (ξε νοδοχείων Ξενώνων, τουριστικών καταλυμάτων). 4) Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως οικοδο μημάτων. 5) Η σύνταξη και παροχή υπηρεσιών επί οικο νομοτεχνικών και λοιπών μελετών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε άλλη εταιρεία (ημεδαπή ή αλλοδαπή) και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, β) Να αγορά ζει τα προϊόντα αυτά από εργοστάσια ή εισαγωγείς εσωτερικού και εξωτερικού και να τα εμπορεύεται σε ολόκληρη την επικράτεια ή και σε χώρες εκτός Ελλάδος, γ) Να ιδρύει κάθε τύπου εταιρείες, να συμμετέχει σε προϋπάρχουσες και σε νεοϊδρυόμενες, να συγχωνεύεται και να διασπάται τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 68 επόμενα και 81 επόμενα του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, δ) Να συνεργάζεται με οποιο δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε νομότυπο τρόπο, ε) Να αγοράζει ή να μισθώνει (με απλή ή χρηματοδοτική μίσθωση) αυτοκίνητα και κάθε είδους μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό, να αγοράζει και να μισθώνει ακίνητα (με ίδια κεφάλαια ή δανεισμό) και γενικά να ενεργεί κάθε συναλλακτική πράξη που εξυπηρετεί την υλοποίηση του σκοπού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο τον καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Ηράκλειο, 17 Ιουλίου 2014 Η αρμόδια υπάλληλος ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ (5) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Μητρώο της τρο ποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUROMEDICA ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την 28/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 08/11/2012 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ ΚΕ ΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΑΠΟΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» με αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡΜΑΕ 68337/070/Β/09/0026) σύμφωνα με το οποίο: Α) Με Κ.Α.Κ , πιστοποιήθηκε η καταβολή μέρους της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρεί ας, ύψους επί συνόλου της αύξησης ύψους ,00 ευρώ που αποφασίστηκε από τη Γενική Συ νέλευση των μετόχων της εταιρείας της 08/06/2012. Β) Με Κ.Α.Κ , αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού έτσι ώστε να προσδιορίζεται το συνολικό ύψος του κε φαλαίου μετά τη μερική καταβολή της αύξησης αυτού. Έτσι το άρθρο 5 μετά την τροποποίηση έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 5ο Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες ( ,00) ΕΥΡΩ καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση της εταιρείας με μετρητά, όπως ορί ζεται στο άρθρο 37 του παρόντος Καταστατικού και αναλαμβάνεται όπως αναλύεται στο ίδιο παραπάνω άρθρο. Το μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μιας τρία (3,00 ) ευρώ. Δια της από απόφασης της Έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασί σθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,00 ευρώ σε μετρητά, η οποία αύξηση θα καλυφθεί με την έκδοση νέων ονομαστικών με τοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης μετοχής. Δια της από απόφασης της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασί σθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,00 ευρώ σε μετρητά, η οποία αύξηση θα

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) καλυφθεί με την έκδοση νέων ονομαστικών με τοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης μετοχής. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστι κής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστης. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν της καταβολής του, ήτοι ,00 ευρώ με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης μετοχής, η οποία αποφασίστηκε με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστι κής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Την ίδια ημέρα καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Κρήτης Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου Τμήμα Εμπορίου (Αριθμ. ΕΜ 2514/ ). Ηράκλειο, 23 Ιουλίου 2014 Η Προϊσταμένη Μητρώου και Μηχανογραφικών Εφαρμογών Εφαρμογών ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ (6) Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Την 24/07/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γε νικό Εμπορικό Μητρώο το από 30/06/2014 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της. Αρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέστου του Νομού Καβάλας και τα γραφεία της ορίζονται στις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στο Ο.Τ. αριθμός 6 της Βιομηχανικής Περιοχής ΒΙ.ΠΕ Καβάλας. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει με απόφαση του Διοικητικού της Συμ βουλίου, υποκαταστήματα και γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκο ντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας του υποκαταστήματος.». Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/ /07/2014). Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροπο ποιημένου καταστατικού. Καβάλα, 24 Ιουλίου 2014 Η Διευθύντρια ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ (7) Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Στις 10/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ , το υπ αριθ. 32/ πρακτικό συνεδρίασης της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτι κό τίτλο «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /72/Β/94/01), με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου, από την υπ αριθ. 32/ απόφαση της έκτακτης αυτόκλη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καταστατικού της. Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με το υπ αριθ. Γ/ΕΞ/1348 1/ έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης, για την τροποποίηση αυτή δεν προβλέπεται η άσκηση ελέγχου νομιμότητας της εν λόγω Υπηρεσίας. Η τροποποίηση αυτή έχει ως εξής: Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ,80 ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες έξι ( ) μετοχές και η κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία 1,30 ευρώ. Ρέθυμνο, 10 Ιουλίου 2014 Ο Διευθυντής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (8) «ΤΕΜΕΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ» και δ.τ. «TEMENOS HELLAS». Την 22/01/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) , το από 28/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΜΕΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθε ση ελεγκτών, το προσάρτημα της χρήσεως Εκλέχθηκαν ελεγκτές για την επόμενη εταιρική χρή ση 01/01/ /12/2013 οι εξής: Τακτικός: ΚΟΥΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθη νών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, ΑΜΣΟΕΛ ΑΔΤ Χ/ του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, μέλος της εταιρεί ας ορκωτών ελεγκτών «ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, Α.Φ.Μ.: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. Αναπληρωματικός: ΤΣΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, ΑΜΣΟΕΛ ΑΔΤ ΑΖ του Α.Τ. Ηλιούπολης, της ίδιας ελεγκτι κής εταιρείας. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Νοτίου Τομέα (Α.Π /01/2014). Αθήνα, 24 Ιουλίου 2014 (9) «PEPSICO HBH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PEPSICO HBH ABE». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 21/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «PEPSICO HBH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Διακριτικό τίτλο: «PEPSICO HBH ABE» και αριθμό ΓΕΜΗ , με το οποίο πιστοποιήθηκε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ,72 με ισόποση διαγραφή λογιστικών ζημιών και ακύρωση κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 της καθεμίας. Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε ως εξής: (α) κατά το ποσό των με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 της καθεμίας, η οποία πραγματοποιήθηκε υπέρ το άρτιο και καταβλήθηκε το ποσό των 4.725,79 ανά μετοχή επι πλέον της ονομαστικής αξίας κατά συνέπεια δημιουργή θηκε ειδικό αποθεματικό λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ,25 και (β) κατά το ποσό των ,32 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών με τοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 της καθεμίας., όπως αποφασίσθηκε στην από 19/12/2013 Έκτακτη Γενική Συ νέλευση των μετόχων. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττι κής/π.ε. Ανατολικής Αττικής (α.π. 2618/14/ ). Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 (10) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΦΟΙ ΣΙΚΙΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ». Την 23/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επω νυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΚΙΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Λένορμαν αρ. 258, με το οποίο εγκρίθηκαν: Α) Η λύση της Εταιρείας και η θέση της υπό εκκα θάριση. Β) Η εκλογή των εξής εκκαθαριστών: 1. Σικιαρίδης Νικόλαος του Κίμωνα με ΑΔΤ ΑΖ114544/ Α.Τ. Χαλανδρίου που γεννήθηκε στην Βυρητό Λιβάνου την , κάτοικος Αγ. Παρασκευής οδός Θήρας και Πόγκα 3, και ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου. 2. Σικιαρίδης Αχχιλέας του Κίμωνα με ΑΔΤ ΑΗ523511/ Α.Τ. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Βυρητό Λιβάνου την κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδού Αντιγόνης αρ. 9Α και ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττι κής/π.ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π (σχ 14811/ 14 16/07/2014). Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 (11) «ΜΠΕΣΤΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑ ΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «BEST CAR Α.Ε.Ε.». Την 26/02/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΣΤΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», τον διακριτικό

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τίτλο «BEST CAR Α.Ε.Ε.» και ΑΡ.ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου, έκθεση ελεγκτών, προσάρτημα για τη χρήση από 01/01/ /12/2012. Ο έλεγχος για την επόμενη χρήση 2013 ανατίθεται στην ελεγκτική εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΕΛ» και ειδικότερα: Τακτικός: Ο Δημήτριος Παππάς με ΑΜ/ΣΟΕ Αναπληρωματικός: Ο Ιωάννης Παπουτσής με ΑΜ/ΣΟΕ Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττι κής/π.ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /02/2014). Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 (12) «ΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και δ.τ. «ΡΙΖΟΣ Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τα κατωτέ ρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ», το δι ακριτικό τίτλο «ΡΙΖΟΣ Α.Ε.» αρ. MAE 65084/62/B/08/0002 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίσθη κε αφενός η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέ λευσης της ανωτέρω έλαβε την υπ αρ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχα νικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2014 Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ (13) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δι οικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακρι τικό τίτλο «ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε.», αρ. MAE 43800/62/B/99/0233 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, από μέχρι , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τσογκαρλίδης Παρασκευάς του Νικολάου και της Χριστίνας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Θεσσα λονίκη το έτος 1972 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη στην οδό Αλ. Παπαναστασίου αριθμός 5, Πανόραμα, κάτοχο του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ162241/ του IB Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμ βουλος. 2. Τσιαμούλη Μιράντα του Ευθυμίου και της Υβόννης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1979 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 29, κάτοχο του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ / του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγέ νειας, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Τσογκαρλίδης Αλέξανδρος του Νικολάου και της Χριστίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και κατοικεί στην Θεσσαλο νίκη στην οδό Αλ. Παπαναστασίου αριθμός 5, Πανόραμα, κάτοχο του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό Τ / του IB Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως Μέλος του Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙ ΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και βάσει των άρθρων 11, 12, 13, 15, 41, του Καταστατικού παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί το δικαίωμα εκπρο σώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Τσογκαρλίδη Παρασκευά του Νικολάου ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εται ρεία με την υπογραφή του, από μόνος, ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής. Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από Πρακτικό του Δι οικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης κατα χωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2014 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ (14) «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.)» και δ.τ. «Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τα κατω τέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.)», το διακριτικό τίτλο «Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕ ΣΙΕΣ Α.Ε.», αρ. MAE 64868/62/B/07/0271 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασί σθηκε η έγκριση αφενός της έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή, αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127 ως ελε γκτής για τη χρήση Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο νίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2014 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 420 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτα σης δασικού χαρακτήρα της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 435 5 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 5 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4309 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ του Κανα δά αφενός και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα