ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανώνυμης Εταιρείας «LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LIGHTBOX S.A.» Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Melina May Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες Επι κοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Melina May A.E.» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TERRA NOSTRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TERRA NOSTRA ΑΕ»... 3 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MADIS Α.Ε.»... 4 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUROMEDICA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ»... 5 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.».. 7 Ανακοινώσεις επωνυμία «ΤΕΜΕΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «TEMENOS HELLAS» επωνυμία «PEPSICO HBH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PEPSICO HBH ABE»... 9 επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΚΙΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑ ΤΩΝ» επωνυμία «ΜΠΕΣΤΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙ ΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «BEST CAR Α.Ε.Ε.» επωνυμία «ΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και δ.τ. «ΡΙΖΟΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥ ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ (Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.)» και δ.τ. «Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρείας «LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «LIGHTBOX S.A.». Την 25/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 23/07/2014 απόφαση της Αυτόκλητης Κα θολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «LIGHTBOX S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Νέου Ηρακλείου (Εμμανουήλ Παπαδάκη και Τσικλητήρα 15) στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (Με σογείων 467 και Γούναρη 40) και η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της, ως εξής: «Άρθρο 2ο ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑ ΡΑΣΚΕΥΗΣ. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει γραφεία ή υποκαταστή ματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξω τερικού, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου». Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014 (2) Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Εταιρείας με την επωνυμία «Melina May Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Melina May A.E.». Την 07/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 19/03/2014 απόφαση της Αυτόκλητης Κα θολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Melina May Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «Melina May A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεί ας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, με την προσθήκη της παραγράφου (στ), ως εξής: «Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο στ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 19ης Μαρτίου 2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα εννέα χι λιάδες εννιακόσια ογδόντα Ευρώ ( ,00), με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (6.666) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τρι άντα Ευρώ ( 30). Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το με τοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ ( ,00 ), διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ενε νήντα εννέα (41.999) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ ( 30) εκάστης». Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014 (3) Εταιρείας με την επωνυμία «TERRA NOSTRA ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TERRA NOSTRA ΑΕ». Την 18/06/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 30/05/2014 Απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την επωνυμία «TERRA NOSTRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «TERRA NOSTRA ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, με την προσθήκη της παραγράφου (κ), που έχει ως εξής: «Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο κ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Μαΐου 2014, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (62.900,00 ) κι έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ,00 ), διαιρούμενο σε εβδο μήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά (17,95 ) εκάστης.»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014 (4) Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «MADIS Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την 17/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) ,το πρακτικό της Τακτικής Γενικής συνέλευσης στις 30/06/2014 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MADIS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , όπου αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 το οποίο θα έχει ως εξής: Άρθρο 3 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου αποθήκευσης, δια κίνησης και διανομής ειδών γενικού εμπορίου (τρόφιμα, τυποποιημένα ζαχαρώδη ψιλικά προϊόντα, είδη καπνι στού χαρτικά ποτά chips καλλυντικά, ιατροτεχνο λογικά προϊόντα, απορρυπαντικά, είδη οικιακής χρήσης κ.λπ.), καθώς και η εξαγωγή εισαγωγή αντιπροσωπεία και εμπορία αυτών των ειδών με οποιοδήποτε τρόπο, παραδοσιακό ή βασισμένο σε μεθόδους ηλεκτρονικού εμπορίου. 2) Η ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνικών μο νάδων μεταποίησης και συσκευασίας εμπορευμάτων. 3) Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών μονάδων (ξε νοδοχείων Ξενώνων, τουριστικών καταλυμάτων). 4) Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως οικοδο μημάτων. 5) Η σύνταξη και παροχή υπηρεσιών επί οικο νομοτεχνικών και λοιπών μελετών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε άλλη εταιρεία (ημεδαπή ή αλλοδαπή) και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, β) Να αγορά ζει τα προϊόντα αυτά από εργοστάσια ή εισαγωγείς εσωτερικού και εξωτερικού και να τα εμπορεύεται σε ολόκληρη την επικράτεια ή και σε χώρες εκτός Ελλάδος, γ) Να ιδρύει κάθε τύπου εταιρείες, να συμμετέχει σε προϋπάρχουσες και σε νεοϊδρυόμενες, να συγχωνεύεται και να διασπάται τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 68 επόμενα και 81 επόμενα του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, δ) Να συνεργάζεται με οποιο δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε νομότυπο τρόπο, ε) Να αγοράζει ή να μισθώνει (με απλή ή χρηματοδοτική μίσθωση) αυτοκίνητα και κάθε είδους μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό, να αγοράζει και να μισθώνει ακίνητα (με ίδια κεφάλαια ή δανεισμό) και γενικά να ενεργεί κάθε συναλλακτική πράξη που εξυπηρετεί την υλοποίηση του σκοπού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο τον καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Ηράκλειο, 17 Ιουλίου 2014 Η αρμόδια υπάλληλος ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ (5) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Μητρώο της τρο ποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUROMEDICA ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την 28/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 08/11/2012 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ ΚΕ ΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΑΠΟΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» με αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡΜΑΕ 68337/070/Β/09/0026) σύμφωνα με το οποίο: Α) Με Κ.Α.Κ , πιστοποιήθηκε η καταβολή μέρους της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρεί ας, ύψους επί συνόλου της αύξησης ύψους ,00 ευρώ που αποφασίστηκε από τη Γενική Συ νέλευση των μετόχων της εταιρείας της 08/06/2012. Β) Με Κ.Α.Κ , αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού έτσι ώστε να προσδιορίζεται το συνολικό ύψος του κε φαλαίου μετά τη μερική καταβολή της αύξησης αυτού. Έτσι το άρθρο 5 μετά την τροποποίηση έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 5ο Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες ( ,00) ΕΥΡΩ καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση της εταιρείας με μετρητά, όπως ορί ζεται στο άρθρο 37 του παρόντος Καταστατικού και αναλαμβάνεται όπως αναλύεται στο ίδιο παραπάνω άρθρο. Το μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μιας τρία (3,00 ) ευρώ. Δια της από απόφασης της Έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασί σθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,00 ευρώ σε μετρητά, η οποία αύξηση θα καλυφθεί με την έκδοση νέων ονομαστικών με τοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης μετοχής. Δια της από απόφασης της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασί σθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,00 ευρώ σε μετρητά, η οποία αύξηση θα

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) καλυφθεί με την έκδοση νέων ονομαστικών με τοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης μετοχής. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστι κής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστης. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν της καταβολής του, ήτοι ,00 ευρώ με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης μετοχής, η οποία αποφασίστηκε με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστι κής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Την ίδια ημέρα καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Κρήτης Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου Τμήμα Εμπορίου (Αριθμ. ΕΜ 2514/ ). Ηράκλειο, 23 Ιουλίου 2014 Η Προϊσταμένη Μητρώου και Μηχανογραφικών Εφαρμογών Εφαρμογών ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ (6) Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Την 24/07/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γε νικό Εμπορικό Μητρώο το από 30/06/2014 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της. Αρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέστου του Νομού Καβάλας και τα γραφεία της ορίζονται στις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στο Ο.Τ. αριθμός 6 της Βιομηχανικής Περιοχής ΒΙ.ΠΕ Καβάλας. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει με απόφαση του Διοικητικού της Συμ βουλίου, υποκαταστήματα και γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκο ντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας του υποκαταστήματος.». Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/ /07/2014). Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροπο ποιημένου καταστατικού. Καβάλα, 24 Ιουλίου 2014 Η Διευθύντρια ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ (7) Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Στις 10/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ , το υπ αριθ. 32/ πρακτικό συνεδρίασης της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτι κό τίτλο «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /72/Β/94/01), με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου, από την υπ αριθ. 32/ απόφαση της έκτακτης αυτόκλη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καταστατικού της. Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με το υπ αριθ. Γ/ΕΞ/1348 1/ έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης, για την τροποποίηση αυτή δεν προβλέπεται η άσκηση ελέγχου νομιμότητας της εν λόγω Υπηρεσίας. Η τροποποίηση αυτή έχει ως εξής: Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ,80 ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες έξι ( ) μετοχές και η κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία 1,30 ευρώ. Ρέθυμνο, 10 Ιουλίου 2014 Ο Διευθυντής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (8) «ΤΕΜΕΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ» και δ.τ. «TEMENOS HELLAS». Την 22/01/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) , το από 28/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΜΕΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθε ση ελεγκτών, το προσάρτημα της χρήσεως Εκλέχθηκαν ελεγκτές για την επόμενη εταιρική χρή ση 01/01/ /12/2013 οι εξής: Τακτικός: ΚΟΥΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθη νών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, ΑΜΣΟΕΛ ΑΔΤ Χ/ του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, μέλος της εταιρεί ας ορκωτών ελεγκτών «ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, Α.Φ.Μ.: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. Αναπληρωματικός: ΤΣΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, ΑΜΣΟΕΛ ΑΔΤ ΑΖ του Α.Τ. Ηλιούπολης, της ίδιας ελεγκτι κής εταιρείας. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Νοτίου Τομέα (Α.Π /01/2014). Αθήνα, 24 Ιουλίου 2014 (9) «PEPSICO HBH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PEPSICO HBH ABE». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 21/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «PEPSICO HBH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Διακριτικό τίτλο: «PEPSICO HBH ABE» και αριθμό ΓΕΜΗ , με το οποίο πιστοποιήθηκε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ,72 με ισόποση διαγραφή λογιστικών ζημιών και ακύρωση κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 της καθεμίας. Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε ως εξής: (α) κατά το ποσό των με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 της καθεμίας, η οποία πραγματοποιήθηκε υπέρ το άρτιο και καταβλήθηκε το ποσό των 4.725,79 ανά μετοχή επι πλέον της ονομαστικής αξίας κατά συνέπεια δημιουργή θηκε ειδικό αποθεματικό λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ,25 και (β) κατά το ποσό των ,32 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών με τοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 της καθεμίας., όπως αποφασίσθηκε στην από 19/12/2013 Έκτακτη Γενική Συ νέλευση των μετόχων. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττι κής/π.ε. Ανατολικής Αττικής (α.π. 2618/14/ ). Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 (10) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΦΟΙ ΣΙΚΙΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ». Την 23/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επω νυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΚΙΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Λένορμαν αρ. 258, με το οποίο εγκρίθηκαν: Α) Η λύση της Εταιρείας και η θέση της υπό εκκα θάριση. Β) Η εκλογή των εξής εκκαθαριστών: 1. Σικιαρίδης Νικόλαος του Κίμωνα με ΑΔΤ ΑΖ114544/ Α.Τ. Χαλανδρίου που γεννήθηκε στην Βυρητό Λιβάνου την , κάτοικος Αγ. Παρασκευής οδός Θήρας και Πόγκα 3, και ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου. 2. Σικιαρίδης Αχχιλέας του Κίμωνα με ΑΔΤ ΑΗ523511/ Α.Τ. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Βυρητό Λιβάνου την κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδού Αντιγόνης αρ. 9Α και ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττι κής/π.ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π (σχ 14811/ 14 16/07/2014). Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 (11) «ΜΠΕΣΤΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑ ΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «BEST CAR Α.Ε.Ε.». Την 26/02/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΣΤΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», τον διακριτικό

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τίτλο «BEST CAR Α.Ε.Ε.» και ΑΡ.ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου, έκθεση ελεγκτών, προσάρτημα για τη χρήση από 01/01/ /12/2012. Ο έλεγχος για την επόμενη χρήση 2013 ανατίθεται στην ελεγκτική εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΕΛ» και ειδικότερα: Τακτικός: Ο Δημήτριος Παππάς με ΑΜ/ΣΟΕ Αναπληρωματικός: Ο Ιωάννης Παπουτσής με ΑΜ/ΣΟΕ Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττι κής/π.ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /02/2014). Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 (12) «ΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και δ.τ. «ΡΙΖΟΣ Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τα κατωτέ ρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΙΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ», το δι ακριτικό τίτλο «ΡΙΖΟΣ Α.Ε.» αρ. MAE 65084/62/B/08/0002 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίσθη κε αφενός η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέ λευσης της ανωτέρω έλαβε την υπ αρ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχα νικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2014 Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ (13) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δι οικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακρι τικό τίτλο «ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε.», αρ. MAE 43800/62/B/99/0233 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, από μέχρι , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τσογκαρλίδης Παρασκευάς του Νικολάου και της Χριστίνας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Θεσσα λονίκη το έτος 1972 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη στην οδό Αλ. Παπαναστασίου αριθμός 5, Πανόραμα, κάτοχο του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ162241/ του IB Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμ βουλος. 2. Τσιαμούλη Μιράντα του Ευθυμίου και της Υβόννης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1979 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 29, κάτοχο του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ / του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγέ νειας, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Τσογκαρλίδης Αλέξανδρος του Νικολάου και της Χριστίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και κατοικεί στην Θεσσαλο νίκη στην οδό Αλ. Παπαναστασίου αριθμός 5, Πανόραμα, κάτοχο του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό Τ / του IB Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως Μέλος του Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙ ΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και βάσει των άρθρων 11, 12, 13, 15, 41, του Καταστατικού παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί το δικαίωμα εκπρο σώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Τσογκαρλίδη Παρασκευά του Νικολάου ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εται ρεία με την υπογραφή του, από μόνος, ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής. Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από Πρακτικό του Δι οικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης κατα χωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2014 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ (14) «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.)» και δ.τ. «Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τα κατω τέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.)», το διακριτικό τίτλο «Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕ ΣΙΕΣ Α.Ε.», αρ. MAE 64868/62/B/07/0271 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασί σθηκε η έγκριση αφενός της έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή, αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127 ως ελε γκτής για τη χρήση Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο νίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2014 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX