ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ"

Transcript

1 A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 93/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στο Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4 η του μήνα Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Λαγδάρης Ευάγγελος Δήμαρχος ως Πρόεδρος 2. Νικολοπούλου Βασιλική Δ.Σ. ως Μέλος Τουλούπας Νικόλαος Κακάνης Κωνσταντίνος Αβραμίδης Κωνσταντίνος Καζάς Παναγιώτης Δ.Σ. Δ.Σ. Δ.Σ. Δ.Σ. ως Μέλος ως Μέλος ως Μέλος ως Μέλος 7. Βασιλειάδου Ξανθίππη Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΝΕΝΑΣ Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου Πύδνας Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006, την ΚΥΑ 26945/ «Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2016», την αριθ. 10/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής είναι η σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και η εισήγησή του στο Δ.Σ. προς ψήφιση του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην επεξεργασία των στοιχείων για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ως προς τα έσοδα και έξοδα αιτιολογώντας τις εγγραφές και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2 1. Συντάσσει σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ως προς τα έσοδα και έξοδα αιτιολογώντας την κάθε εγγραφή ως έχει η συνημμένη έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. 2. Η παρούσα απόφαση με την έκθεση να γνωστοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τεθεί υπόψη στην ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Τα μέλη της Ο.Ε. κ. Καζάς Παναγιώτης και κ. Βασιλειάδου Ξανθίππη δεν εγκρίνουν το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2016 που καταρτίσθηκε και προωθείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν έχει κατεύθυνση και στόχο, δεν υπάρχουν νέες πηγές εσόδων και υπάρχει γενικότερα αδυναμία είσπραξης των παλαιών και νέων εσόδων. Παρατηρείται κάποια μείωση εξόδων αλλά όχι ουσιαστική. Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 93/2015. Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος Υπογραφές Τα Μέλη Ακριβές απόσπασμα Ευάγγελος Λαγδάρης Αιγίνιο

3 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και 159 του Ν. 3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θέτουμε υπόψη σας το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου μας οικονομικού έτους 2016 για την έγκρισή του όπως παρακάτω, ύστερα από το πρακτικό αριθ. 12/2015 και την αριθ. 93/2015 απόφασή μας. Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από ενοίκια του Ξενώνα στο Αθλητικό Κέντρο για το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης του ξενώνα και 7.500,00 από ενοίκια του καταστήματος και Ξενώνα «Παυσίλυπος». Ενοίκιο για το κυλικείο της Εμποροπανήγυρης και του Αναψυκτηρίου στον Καταχά ποσό 7.000,00. Επίσης για είσπραξη ενοικίου από αναψυκτήριο στις Αλυκές Κίτρους, ποσό 4.500,00. Είσπραξη ενοικίων Δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Μεθώνης ( 4 καταστήματα και 3 διαμερίσματα ) ποσό ,00. Συνολικό ποσό που εγγράφεται στον εν λόγω Κ.Α ,00 λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υπογεγραμμένα συμφωνητικά. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από έσοδα βοσκής Τοπικού Διαμερίσματος Κολινδρού 1.020,00, Τ.Δ.Καστανέας 290,00, Τ.Δ. Λιβαδίου 300,00, Τ.Δ.Ρυακίων 390,00 και Αιγινίου 1.000,00 σύμφωνα με την πρόβλεψή μας για το έτος Σύνολο εγγραφής 3.000,00 που αφορά την αριθ. 198/2001 απόφαση του Δ.Σ. Κολινδρού, την αριθ. 145/2009 του Δ.Σ. Αιγινίου, την αριθ. 86/2009 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας, την αριθ. 118/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού και την απόδοση των περασμένων ετών. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από μισθώματα καλλιεργήσιμης γης για το έτος 2016 ποσό ,00 για τη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου, ποσό ,00 για τη Δημοτική Ενότητα Πύδνας και ,00 για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης σύμφωνα με

4 την απόδοση του περασμένου έτους και τα υπογεγραμμένα συμφωνητικά. Συνολικό ποσό που εγγράφεται στον ανωτέρω Κ.Α ,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από μισθώματα ιχθυοτροφείων ( άρθρο 14 του Ν.127/75,άρθρο 75 του Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82 ) ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από την εμποροπανήγυρη Αιγινίου για το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους. H εμποροπανήγυρη Αιγινίου πραγματοποιείται κάθε χρόνο το διάστημα από 12-9 ως και Τα έσοδα δε από τα ενοίκια της εμποροπανήγυρης εμφανίζονται στο Ταμείο του Δήμου μετά από το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από τέλη και δικαιώματα λαϊκών αγορών για το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και την αριθ. 258/2014 απόφαση του Δ.Σ.. Στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού λειτουργούν συνολικά 4 λαϊκές αγορές. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από δικαίωμα βοσκής για το έτος 2016 ποσό 4.500,00 σύμφωνα με την απόδοση του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από χρήση αιγιαλού των Δημοτικών Ενοτήτων Μεθώνης και Πύδνας για το έτος 2016 ποσό 5.000,00 σύμφωνα με την αριθμ. 165/2013 απόφαση της Ο.Ε. για τη μίσθωση και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από χρήση του κέντρου πολλαπλών χρήσεων στην Τοπική Κοινότητα Μεθώνης για τέλεση μνημόσυνων για το έτος 2016 ποσό 1.000,00 σύμφωνα με την αριθμ. 111/2011 απόφαση του Δ.Σ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Με τη λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας τα έσοδα όλα κατατίθενται στην Τράπεζα Πειραιώς κατάστημα Αιγινίου στον ενάριθμο λογαριασμό του Δήμου και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016 θα έχουμε έσοδα από τόκους 5.000,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0311: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ,00. Όλα τα έσοδα γράφτηκαν σύμφωνα με την σχετική απόφαση έτους 2011 του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με την οποία καθορίζεται το εν λόγω τέλος καθώς και τις εκτιμήσεις μας από την απόδοση των περασμένων ετών. Το έσοδο αυτό εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η γίνεται συμψηφισμός με τα έξοδα του Δήμου από το ηλεκτροφωτισμό των Κ.Χ. και των

5 γεωτρήσεων και το υπόλοιπο αποδίδεται στο Δήμο. Η εκκαθάριση και οι σχετικές εγγραφές στον ως άνω κωδικό γίνονται πάντα στο τέλος κάθε έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Τέλος ύδρευσης οικιών και καταστημάτων ,00. Όλα τα έσοδα γράφτηκαν σύμφωνα την αριθ. 222/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με την οποία καθορίζονται τα τέλη ύδρευσης και την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δ.Σ. για τον καθορισμό μειωμένων τελών ύδρευσης για τα Α.Μ.Ε.Α. καθώς και από την απόδοση των περασμένων ετών. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Δικαίωμα χρήσεως αρδευτικού δικτύου ποσό ,00. Το έσοδο γράφτηκε σύμφωνα με την απόδοση του έτους 2015 και την αριθ. 328 απόφαση έτους 2011 του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού & την αριθ. 184/2015 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζονται τα τέλη άρδευσης. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα σύνδεσης στο νέο δίκτυο αποχέτευσης των οικισμών Π. Ελευθεροχωρίου, Μεθώνης & Ν. Αγαθούπολης ποσό ,00. Το ποσό αυτό προβλέφτηκε και εγγράφηκε σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Το ποσό αυτό διαχωρίζεται ως εξής : α) Συνδέσεις Τ.Κ. Π. Ελευθεροχωρίου, ποσό ,69 & β) Συνδέσεις Τ.Κ. Μεθώνης & Ν. Αγαθούπολης ποσό ,64. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα για την υπηρεσία αποχέτευσης ,00. Το ποσό αυτό προβλέφτηκε και εγγράφηκε σύμφωνα με την αριθ. 222/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με την οποία καθορίζονται τα τέλη χρήσης της αποχέτευσης για τις Δ.Κ. Αιγινίου και Κολινδρού και από την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από δικαιώματα ενταφιασμού ποσό 5.000,00. Το ποσό αυτό προβλέφτηκε και εγγράφηκε σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού και τις εκτιμήσεις μας για τα έσοδα του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από τέλη Τ.Α.Π. σύνολο ,98 σύμφωνα με τον Ν. 2190/93 άρθρο 24 ως έχει και η σχετική χρηματική εντολή επιχορήγησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έτους 2014 ( για το έτος 2015 ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει αντίστοιχο έσοδο ), το προϋπολογισθέν ποσό για το έτος 2015 και την ΚΥΑ 26945/ του ΥΠ.ΕΣ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (

6 άρθρο 20 Ν. 1080/80 ) σύνολο ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 Ν.1080/80 ποσό ,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας από τους χώρους που θα διατεθούν και η εγγραφή έγινε σύμφωνα με την αριθ. 60/2006 απόφαση του Δ.Σ. Κολινδρού, την αριθ. 94/2007 απόφαση του Δ.Σ. Μεθώνης, την αριθ. 143/2009 απόφαση του Δ.Σ. Αιγινίου, την αριθ.118/2011 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού και την απόδοση του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από τέλος διαφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1900/90 ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και την αριθ. 198/2001 απόφαση του Δ.Σ Πύδνας,την 3/2002 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας, 124/2008 του Δ.Σ. Μεθώνης, την αριθ.124/2008 απόφαση του Δ.Σ. Αιγινίου και την αριθ.118/2011 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από τέλη αδειών οικοδομών (άρθρο 23 από Β.Δ/τος) 5.000,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από λοιπά τέλη και δικαιώματα (ΤΑΠ κ.λ.π.) ποσό 5.000,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και την αριθ. 118/2011 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από το δημοτικό φόρο ποσό ,00. Το έσοδο γράφτηκε βάσει την σχετική απόφαση έτους 2011 του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με την οποία καθορίζεται το ύψος του Δημοτικού φόρου. Το έσοδο αυτό εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η γίνεται συμψηφισμός με τα έξοδα του Δήμου από το ηλεκτροφωτισμό των Κ.Χ. και των γεωτρήσεων και το υπόλοιπο αποδίδεται στο Δήμο. Η εκκαθάριση και οι σχετικές εγγραφές στον ως άνω κωδικό γίνονται πάντα στο τέλος κάθε έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από την εισφορά σε χρήμα σύμφωνα με τους φορολογικούς καταλόγους και τις εκτιμήσεις μας σε εισπράξεις βάσει των εσόδων του περασμένου έτους ποσό 3.000,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Τακτική οικονομική ενίσχυση του Δήμου από τους ΚΑΠ ,40. Η εγγραφή αυτή έγινε όπως ορίζεται στην αριθ εγκύκλιο του Ιουλίου του 2015 του Υπουργείου

7 Εσωτερικών ( 1 η αναγγελία χρηματοδότησης έτους 2015 ποσό ,70 ). ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Τακτική οικονομική ενίσχυση για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές ,65. Η εγγραφή αυτή έγινε όπως ορίζεται στην αριθ εγκύκλιο του Ιουλίου του 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών ( 1 η αναγγελία χρηματοδότησης έτους 2015 ποσό ,66 ). ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου από το ΥΠΕΣ ποσό ,35. Το έσοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με το ποσό που έλαβε ο Δήμος το έτος 2014 ( για το έτος 2015 ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει αντίστοιχο έσοδο ) και την ΚΥΑ 26945/ του ΥΠ.ΕΣ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) ποσό ,70. Το έσοδο αυτό γράφτηκε το ίδιο ακριβώς που έλαβε ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού το έτος 2014 ( για το έτος 2015 ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει αντίστοιχο έσοδο ), το προϋπολογισθέν ποσό για το έτος 2015 και την ΚΥΑ 26945/ του ΥΠ.ΕΣ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0718: Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1115: Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων ( άρθρα Κ.Β.Π.Ν., άρθρο 56 Ν.1416/1984 ) ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για δαπάνες ταξιδιών στα πλαίσια του προγράμματος αδελφοποίησης που έχει η Δ.Κ. Κολινδρού ποσό 3.000,00. Το ποσό γράφτηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετακινήσεων που θα γίνουν το ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1311: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ( πρώην ΣΑΤΑ/2015 ) ποσό ,00. Η εγγραφή αυτή έγινε όπως ορίζεται στην αριθ εγκύκλιο του Ιουλίου του 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών ( 1 η αναγγελία χρηματοδότησης για το έτος 2015, ,50 ). ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1312: Για επισκευή και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων ποσό ,00 από ΣΑΤΑ/2016 του ΥΠ.ΕΣ. και αφορά ισόποσο ποσό που έλαβε ο Δήμος το έτος 2014 ( για το έτος 2015

8 ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει αντίστοιχο έσοδο ), το προϋπολογισθέν ποσό για το έτος 2015 και την ΚΥΑ 26945/ του ΥΠ.ΕΣ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1313: Για δράσεις πυροπροστασίας ποσό ,00. Το έσοδο αυτό γράφτηκε ακριβώς το ίδιο με το ποσό που έλαβε ο Δήμος το έτος 2015 και σύμφωνα με την αριθ / εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το πρόγραμμα LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ για το έργο με τίτλο : «Κατασκευή κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στην περιοχή του Επισκοπικού Συγκροτήματος Λουλουδιών Κίτρους» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου, του αποτελέσματος της δημοπρασίας και των εντολών πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το πρόγραμμα LEADER για το έργο με τίτλο : «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη θέση Αμπελότοπος Αιγινίου» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου της υπογεγραμμένης σύμβασης και των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2014 & ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το πρόγραμμα LEADER για το έργο με τίτλο : «Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενής στην τοποθεσία Ξυλαμίδι Δ.Δ. Ρυακίων» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου, της υπογεγραμμένης σύμβασης και των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το πρόγραμμα LEADER για το έργο με τίτλο : «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κολινδρού» ποσό ,03. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση για το έργο με τίτλο : «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Βόρειας Πιερίας» ποσό ,39. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου και την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης για το έργο με τίτλο : «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Πύδνας Κολινδρού» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου.

9 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης για το έργο με τίτλο : «Αποχέτευση Μακρυγιάλου» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου, του αποτελέσματος της δημοπρασίας και των εντολών πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2014 & ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης για το έργο με τίτλο : «Αποχέτευση Π. Ελευθεροχωρίου» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου, του αποτελέσματος της δημοπρασίας και των εντολών πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης για το έργο με τίτλο : «Αποχέτευση Μεθώνης & Ν. Αγαθούπολης» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου, του αποτελέσματος της δημοπρασίας και των εντολών πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1511: Ποσό των ,00 από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής διαφόρων χρεών. Το έσοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τα εισπρακτέα υπόλοιπα του Δήμου, τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1512: Έσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1519: Έσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει των ειδικών διατάξεων ποσό 2.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1521: Έσοδα από παράβολα πλειστηριασμών ποσό 2.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1522: Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών ( άρθρο 18 Ν.2648/98 ) ποσό 1.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1699: Λοιπά έκτακτα έσοδα ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2015 και την απόδοση του περασμένου έτους.

10 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Εισπρακτέα υπόλοιπα από φορολογικούς καταλόγους 2015 που βεβαιώνονται για πρώτη φορά το έτος 2016 συνολικό ποσό ,00. Η εγγραφή έγινε ύστερα από εισήγηση του Δημοτικού Ταμία και των Δημοτικών Εισπρακτόρων, την απόδοση του περασμένου έτους και αναλύονται ως εξής: 1) Από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσό ,00. 2) Από τέλη ύδρευσης ποσό ,00 3) Από τέλη αποχέτευσης ποσό ,00 4)Από τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσό 5.000,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά το 2016 ποσό 5.000,00 σύμφωνα με την εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ , : Εισπρακτέα υπόλοιπα από φορολογικούς καταλόγους παρελθόντων οικονομικών ετών συνολικό ποσό ,58. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τα εισπρακτέα υπόλοιπα που παρουσιάζονται στο Δήμο ύστερα από εισήγηση του Δημοτικού Ταμία και των Δημοτικών Εισπρακτόρων και αναλύονται ως εξής: 1)Από τέλη ύδρευσης ποσό ,78 2)Από τέλη άρδευσης ποσό ,12 3 )Από τέλη αποχέτευσης ποσό ,37 4)Από τέλη ακίνητης περιουσίας ποσό ,71 5)Από πράξη εφαρμογής ποσό ,23 6)Από τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσό ,91 7) Λοιπά έσοδα ( βοσκή, ενοίκια, τέλη Κ.Χ. κλπ ) ,32 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Εισπρακτέα υπόλοιπα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και λοιπά έκτακτα έσοδα ποσό ,14. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4111: Έσοδα από εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ποσό ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4112: Έσοδα από εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας ποσό 4.000,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4121: Έσοδα από φόρο μισθωτών υπηρεσιών ποσό ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας.

11 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4122: Έσοδα από φόρους και χαρτόσημα Δημάρχων, Αντιδημάρχων και λοιπών συλλογικών οργάνων ποσό ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4123: Έσοδα από φόρο προμηθευτών εργολάβων και ελευθέρων επαγγελματιών ποσό ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από χαρτόσημο ενοικίων εισπρακτέων ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από κράτηση 0,10% υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Φ.Π.Α. πωλήσεων 13% ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Φ.Π.Α. παροχής υπηρεσιών 23% ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4131: Έσοδα από εισφορές ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων ποσό ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4141: Έσοδα από κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ποσό ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4142: Έσοδα από λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ποσό 1.000,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4212: Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ποσό 4.000,00 όσο είναι και το ποσό που θα ληφθεί στην αρχή του έτους με απόφαση της Ο.Ε. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4213: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 2.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4219: Επιστροφή χρημάτων εν γένι ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο για τη νέα χρήση ποσό ,03 το οποίο αναλύεται σε υπόλοιπο από τακτικά έσοδα ποσό ,99 και υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων ποσό ,04 ( αφορά υπόλοιπο ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ Σχολείων, Πολιτική Προστασία έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα κλπ ). Το έσοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με το εμφανιζόμενο χρηματικό υπόλοιπο από τον

12 λογαριασμό του Δήμου και το ταμειακό υπόλοιπο με ημερομηνία που θα μεταφερθεί στη νέα χρήση ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΥΡ : Ω ,08 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΥΡ : Ω ,42 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : ΕΥΡ Ω ΕΥΡ : Ω : ΕΥΡ Ω , , ,00 : ΕΥΡΩ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : ΕΥΡΩ ,11 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Τακτικές αποδοχές των ειδικών συνεργατών και του δικηγόρου με πάγια αντιμισθία του Δήμου για το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τις εργοδοτικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. και Ταμείο Νομικών για τους ειδικούς συνεργάτες και το δικηγόρο με πάγια αντιμισθία του Δήμου ποσό 7.000,00 σύμφωνα με τη μηνιαία εισφορά και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Ετήσια εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ( Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Τ.Π.Δ.Υ. ) ποσό ,00,αναλυτικά υπέρ

13 ΤΕΑΔΥ ,20 και υπέρ ΤΠΔΥ ,80 Η εγγραφή έγινε για το έτος 2016 σύμφωνα με το αριθ /3144/ έγγραφο του ΤΑΔΚΥ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Δαπάνες επιμόρφωσης Δημοτικών Υπαλλήλων (διάφορα σεμινάρια) 2.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και τον προγραμματισμό επιμορφωτικών σεμιναρίων στα οποία θα συμμετέχουν υπάλληλοι του Δήμου για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αμοιβή νομικών και συμβολαιογράφων ποσό 4.500,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις και εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αμοιβή ορκωτού Λογιστή που θα κάνει τον έλεγχο της χρήσης έτους 2015 ποσό ,00 σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αμοιβή γιατρού εργασίας που υποχρεούται να έχει ο Δήμος λόγω του αριθμού των υπαλλήλων ποσό 5.000,00 για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αμοιβή τεχνικού ασφαλείας που υποχρεούται να έχει ο Δήμος λόγω του αριθμού των υπαλλήλων ποσό 5.000,00 για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αμοιβή κτηνιάτρου για περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς όπως υποχρεούται βάση αρμοδιοτήτων να πραγματοποιεί ο Δήμος,ποσό ,00 για το έτος 2016, σύμφωνα και με την απόδοση του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου του Δ.Σ. ποσό ,00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 και του ν.4093/2012. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα κίνησης των Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ποσό ,00 όπως αυτά ορίζονται με σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ / , η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2044/ τεύχος Β,με βάση τη χιλιομετρική απόσταση των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από την έδρα. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα κηδείας Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για ταχυδρομικά τέλη ,00. Το ποσό αυτό προβλέφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες αλληλογραφίας για το έτος 2016 και βάσει της απόδοσης του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για καταβολή τελών υβριδικού ταχυδρομείου ποσό ,00. Το ποσό αυτό αφορά την

14 παροχή υπηρεσίας από τα ΕΛ.ΤΑ. για εκτύπωση, διανομή και εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευση με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛ.Τ.Α βάση σύμβασης για το έτος 2016 και βάσει της απόδοσης του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τηλεφωνικά τέλη ,00. Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016 και βάσει της απόδοσης του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα κινητής τηλεφωνίας (αφορά κινητά τηλέφωνα Δημάρχου & Αντιδημάρχων) ποσό 5.040,00 σύμφωνα με την αριθ. 46/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την Κ.Υ.Α. αριθ / που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1388/Β / ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπούς φόρους ( ΕΝΦΙΑ, προμήθεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ φόρους ) σύμφωνα με εκτιμήσεις μας, ποσό ,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για οδοιπορικά έξοδα και την αποζημίωση των μετακινούμενων αιρετών ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά, δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του έτους 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ποσό 8.000,00. Το ποσό γράφτηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε υποχρεώσεις εκδηλώσεων για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα αδελφοποιήσεων (φιλοξενίες ξένων αποστολών μελών του Charter) στις οποίες ανήκει ο Δήμος μας ποσό 2.000,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2016.

15 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (CD, ΔΗΜΟΣΝΕΤ κ.λ.π.) ποσό 4.000,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για συνδρομές μελών στο Charter και για οποιαδήποτε άλλη τέτοια συνδρομή ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών ποσό 3.000,00. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τόκους δανείων εσωτερικού (δάνεια του Τ.Π. & Δ.) ποσό ,40 σύμφωνα με το σχετικά συμβόλαια που υπέγραψαν οι πρώην Δήμοι και η Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ. για την ανάληψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τόκους δανείων εσωτερικού (δάνεια της τράπεζας Πειραιώς και πρώην ΑΤΕ ) ποσό ,98 σύμφωνα με το σχετικά συμβόλαια που υπέγραψαν οι πρώην Δήμοι για την ανάληψη δανείων από την πρώην τράπεζα Πειραιώς. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αμοιβές τραπεζών για την προμήθεια μπλοκ επιταγών ποσό 6.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για χρεολύσια δανείων εσωτερικού (δάνεια του Τ.Π. & Δ. ) ποσό ,00 σύμφωνα με το σχετικά συμβόλαια που υπέγραψαν οι πρώην Δήμοι για την ανάληψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για χρεολύσια δανείων εσωτερικού (δάνεια της τράπεζας Πειραιώς και πρώην ΑΤΕ ) ποσό ,02 σύμφωνα με το σχετικά συμβόλαια που υπέγραψαν οι πρώην Δήμοι για την ανάληψη δανείων από την πρώην τράπεζα Πειραιώς. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Εισφορά υπέρ Σχολικών Επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ποσό ,65. Η εγγραφή αυτή έγινε όπως ορίζεται στην σχετική εγκύκλιο του Ιουλίου του 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών. Εφόσον το ποσό προκύψει

16 μεγαλύτερο για το 2016 θα γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Εισφορά υποχρεωτική υπέρ του Νομικού Προσώπου ( ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ) που έχει συσταθεί από το Δήμο ποσό ,00. Το ποσό αυτό είναι το ίδιο που έδωσε ο Δήμος στο νομικό πρόσωπο το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Εισφορά υποχρεωτική υπέρ του άμαχου πληθυσμού ποσό 5.328,98. Το ποσό αυτό είναι το ίδιο που έχει εγγραφεί στο Δήμο για το έτος 2015 σύμφωνα με τα τακτικά του έσοδα. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας από τέλη λαϊκών αγορών ποσό 8.580,00. Το ποσό αυτό προκύπτει βάση των αναμενόμενων εσόδων από τα τέλη και δικαιώματα λαϊκών αγορών επί 60% που είναι το ποσοστό που βάση νόμου πρέπει να αποδίδουμε στην Περιφερειακή Ενότητα. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για χρηματοδότηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου για την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης της ποσό ,00 για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό 7.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Δαπάνες για προμήθειες αναλωσίμων παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος 2016 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για απόδοση φόρων και χαρτόσημου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ, ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για απόδοση φόρων από τόκους καταθέσεων ποσό 500,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος 2016.

17 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για απόδοση ΦΠΑ υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για κρατήσεις σε αποδοχές για την εξόφληση δανείων ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές κρατήσεις τρίτων ποσό 1.000,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την παγία προκαταβολή ποσό 4.000,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές τακτικών διοικητικών υπαλλήλων συνολικά 17 άτομα ποσό ,00 βάσει των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφων, ληξιάρχου κ.λ.π. ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές υπαλλήλων διοικητικών αορίστου χρόνου ( υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ. που μεταφέρθηκαν στο Δήμο, ένα άτομο πλήρους απασχόλησης και ένα άτομο μερικής απασχόλησης ) συνολικά 2 άτομα ποσό ,00 βάσει των αποδοχών των υπαλλήλων για το έτος 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΥΔΚΥ συνολικά 17 άτομα ποσό ,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ συνολικά 17 άτομα ποσό 8.500,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας

18 δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΣΚΥ συνολικά 4 άτομα ποσό 5.000,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ συνολικά 2 άτομα ποσό 6.000,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δ.Σ. ποσό 6.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τα ασφάλιστρα των επιβατικών αυτοκινήτων του Δήμου ποσό 2.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τη συντήρηση των δημοτικών καταστημάτων ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε ανάγκες για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κεντρική θέρμανση, κλιματισμός κ.λ.π.) ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για επισκευή και συντήρηση του επιβατικού αυτοκινήτου ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, FAX κλπ στη Δ.Ε. Αιγινίου, ποσό 1.200,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, FAX κλπ στη Δ.Ε. Κολινδρού, ποσό 1.000,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, FAX κλπ στη Δ.Ε. Μεθώνης, ποσό 500,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, FAX κλπ στη Δ.Ε. Πύδνας, ποσό 500,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις προβλέψεις μας για το έτος 2016.

19 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση επίπλων και σκευών ποσό 2.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2016 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για μηχανογραφική υποστήριξη στα προγράμματα του Δήμου (δημοτολόγια, δημόσιο λογιστικό, διπλογραφικό, ύδρευση, μισθοδοσία, πρωτόκολλο, εκλογικοί κατάλογοι κ.λ.π.) ποσό ,00. Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τις ανάγκες μας για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για δαπάνες εκκένωσης βόθρων, ποσό 1.000,00. Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τις ανάγκες μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων του Δήμου συνολικά 1.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε ανάγκες για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ποσό 2.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για δημοσίευση διαφόρων προκηρύξεων ποσό 2.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τη Δ.Ε. Αιγινίου ποσό σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τη Δ.Ε. Κολινδρού ποσό σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τη Δ.Ε. Μεθώνης ποσό σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τη Δ.Ε. Πύδνας ποσό σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τη Δ.Ε. Αιγινίου

20 ποσό 4.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τη Δ.Ε. Κολινδρού ποσό 4.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τη Δ.Ε. Μεθώνης ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τη Δ.Ε. Πύδνας ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ :Για εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις για τη Δ.Ε. Αιγινίου ποσό 3.000,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ :Για εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις για τη Δ.Ε. Κολινδρού ποσό 2.000,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ :Για εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις για τη Δ.Ε. Μεθώνης ποσό 2.000,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ :Για εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις για τη Δ.Ε. Πύδνας ποσό 2.000,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ποσό 1.000,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 σύμφωνα με τις ανάγκες μας για το 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ , : Για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το επιβατικό αυτοκίνητο ποσό 4.000,00 και για θέρμανση των δημοτικών καταστημάτων ποσό ,00. Οι εγγραφές αυτές έγιναν βάσει των εξόδων του περασμένου έτους και σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2016 συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών καταστημάτων των πρώην Δήμων.

21 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια φωτογραφικού υλικού ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για τις ανάγκες του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ποσό 5.000,00. Ο κωδικός αυτός αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού κ.λ.π. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια ανταλλακτικών για το επιβατικό αυτοκίνητο ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού, FAX κ.λ.π. για τη Δ.Ε. Αιγινίου ποσό 1.500,00. Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και με βάση την απόδοση του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού, FAX κ.λ.π. για τη Δ.Ε. Κολινδρού ποσό 1.500,00. Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και με βάση την απόδοση του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού, FAX κ.λ.π. για τη Δ.Ε. Μεθώνης ποσό 1.000,00. Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και με βάση την απόδοση του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού, FAX κ.λ.π. για τη Δ.Ε. Πύδνας ποσό 1.000,00. Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και με βάση την απόδοση του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια ανταλλακτικών για έπιπλα, σκεύη και λοιπό εξοπλισμό ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις ανάγκες του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό 7.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

22 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Δαπάνες για προμήθειες αναλωσίμων παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών ( υπάλληλοι ΚΕΠ ), συνολικά 8 άτομα ποσό ,00 σύμφωνα με το μισθολόγιο των μονίμων υπαλλήλων. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων συνολικά οκτώ (8) άτομα υπάλληλοι του ΚΕΠ υπέρ ΤΥΔΚΥ ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων συνολικά οκτώ (8) άτομα υπάλληλοι του ΚΕΠ υπέρ ΤΕΑΔΥ ποσό 4.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ Αιγινίου, ποσό 4.000,00 σύμφωνα με το μισθωτήριο που έχει συναφθεί. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων δηλ. τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο Δήμος κατά το έτος 2016 (Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2016, Φεστιβάλ 2016, Καμπ 2016, Μυδοχαρά κ.λ.π.) ποσό ,00 σύμφωνα με τον προγραμματισμό για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό 6.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές τακτικού προσωπικού υπαλλήλων καθαριότητας και οδηγών απορριμματοφόρων συνολικά 14 άτομα ποσό ,00 σύμφωνα με τις αποδοχές μισθοδοσίας των τακτικών υπαλλήλων για το έτος 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές έκτακτου προσωπικού ,00. σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας για το έτος 2016 και τις ανάγκες της εν λόγω υπηρεσίας για έκτακτο προσωπικό και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου συνολικά 14 άτομα υπέρ ΤΥΔΚΥ ποσό ,00. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους.

23 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου συνολικά 14 άτομα υπέρ ΤΕΑΔΥ ποσό 6.500,00. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου συνολικά 1 άτομo υπέρ ΤΣΚΥ ποσό 1.500,00. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,ποσό ,00. Αφορά εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. και η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του εργατοτεχνικού προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 14 άτομα συνολικά ποσό 3.000,00. Αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του εργατοτεχνικού προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 14 άτομα συνολικά ποσό 6.000,00. Αφορά την προμήθεια γάλατος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για πλατείες και κοινόχρηστους χώρους ποσό ,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2016 και την απόδοση του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και συγκεκριμένα των απορριμματοφόρων και των σαρώθρων ποσό 7.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για συντήρηση, επισκευή και επέκταση του δικτύου ΦΟΠ από τη Δ.Ε.Η. ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τη συντήρηση και επισκευή των απορριμματοφόρων και του σαρώθρου για το έτος 2016 ποσό ,00 και με βάση τα έξοδα του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσό για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τη δημοσίευση προκηρύξεων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσό

24 4.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2016 και με βάση τα έξοδα του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (σακούλες απορριμμάτων κ.λ.π.) ποσό 5.000,00. Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα απορριμματοφόρα και σάρωθρα ποσό ,00. Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε ανάγκες για το 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Αιγινίου, ποσό ,00. Τα έξοδα αυτά γράφτηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Κολινδρού, ποσό ,00. Τα έξοδα αυτά γράφτηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Μεθώνης, ποσό ,00. Τα έξοδα αυτά γράφτηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Πύδνας, ποσό ,00. Τα έξοδα αυτά γράφτηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα σάρωθρα του Δήμου ποσό ,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την εναπόθεση των απορριμμάτων του Δήμου στο ΧΥΤΑ Κατερίνης ποσό ,00 για το έτος 2016, σύμφωνα με το αριθ. 2756/ έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας που καθορίζει την εισφορά του Δήμου μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

25 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Δαπάνες για προμήθειες αναλωσίμων παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης συνολικά 3 άτομα ποσό ,00 βάσει των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων για το έτος 2016 και σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ( υπάλληλοι της πρώην Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ. ) υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης συνολικά 4 άτομα ποσό ,00 βάσει των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων για το έτος 2016 και σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων υδρονομέων άρδευσης συνολικά 12 άτομα ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2016 και τον προγραμματισμό προσλήψεων. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΥΔΚΥ ποσό 7.000,00. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου συνολικά 3 άτομα υπέρ ΤΕΑΔΥ ποσό 5.000,00. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΣΚΥ ποσό 1.500,00. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου συνολικά 4 άτομα για το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Αφορά στις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων συνολικά 12 άτομα για το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Αφορά στις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του εργατοτεχνικού προσωπικού της υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 8 άτομα συνολικά ποσό 2.000,00. Αφορά την

26 προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του εργατοτεχνικού προσωπικού της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης συνολικά 8 άτομα τεχνίτες, εργάτες κλπ ποσό 3.000,00. Αφορά την προμήθεια γάλατος για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργασίες μικροβιολογικές και χημικές του δικτύου ύδρευσης και του βιολογικού καθαρισμού καθώς και των δεξαμενών ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του έτους ΚΩΔ. ΑΡΙΘ : Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για παραγωγική διαδικασία ( αντλιοστάσια ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου ) ποσό ,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2016 και την απόδοση του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για μίσθωση τεχνικής εγκατάστασης ( γεώτρησης ) ποσό 500,00 σύμφωνα με την εκτίμηση μας για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για ασφάλιστρα για τα ημιφορτηγά ποσό 3.000,00 σύμφωνα με την εκτίμηση μας για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για ασφάλιστρα αντλιοστασίων του Δήμου ποσό 3.000,00 σύμφωνα με την εκτίμηση μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τη συντήρηση φρεατίων του Δήμου ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση των ημιφορτηγών ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση του κομπρεσέρ και αποφρακτικού ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. ποσό 5.000,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις προβλέψεις μας για το ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τα τέλη κυκλοφορίας των ημιφορτηγών της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια χημικού υλικού για τις δεξαμενές και το βιολογικό καθαρισμό ποσό 8.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 18/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 18/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 18/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 111/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 2 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) Προηγούμενο οικ. έτος 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.648.095,96 7.735.025,13 9.525.526,20 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.50 41.633,56 45.00 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 0111.001 Μίσθωματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/13 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (6) του μηνός Απριλίου του έτους 13, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,850,960.50 16,791,361.99 10,978,737.71.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,850,960.50 16,791,361.99 10,978,737.71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.477.375,61 0,00 5.477.375,61 0,00 0,00 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2089 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665 "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665 Εκτέλεση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα 0111.00 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 40.000,00 40.000,00 61.439,40 28.085,04

Διαβάστε περισσότερα

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 1.310,00 1.000,00

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 1.310,00 1.000,00 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Εμμανουήλ Παππά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ 1/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Εμμανουήλ Παππά ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 139.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 66/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 888/03-12-2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 66/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 888/03-12-2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 66/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 888/03-12-2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 14/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα