ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ"

Transcript

1 A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 93/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στο Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4 η του μήνα Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Λαγδάρης Ευάγγελος Δήμαρχος ως Πρόεδρος 2. Νικολοπούλου Βασιλική Δ.Σ. ως Μέλος Τουλούπας Νικόλαος Κακάνης Κωνσταντίνος Αβραμίδης Κωνσταντίνος Καζάς Παναγιώτης Δ.Σ. Δ.Σ. Δ.Σ. Δ.Σ. ως Μέλος ως Μέλος ως Μέλος ως Μέλος 7. Βασιλειάδου Ξανθίππη Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΝΕΝΑΣ Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου Πύδνας Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006, την ΚΥΑ 26945/ «Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2016», την αριθ. 10/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής είναι η σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και η εισήγησή του στο Δ.Σ. προς ψήφιση του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην επεξεργασία των στοιχείων για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ως προς τα έσοδα και έξοδα αιτιολογώντας τις εγγραφές και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2 1. Συντάσσει σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ως προς τα έσοδα και έξοδα αιτιολογώντας την κάθε εγγραφή ως έχει η συνημμένη έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. 2. Η παρούσα απόφαση με την έκθεση να γνωστοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τεθεί υπόψη στην ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Τα μέλη της Ο.Ε. κ. Καζάς Παναγιώτης και κ. Βασιλειάδου Ξανθίππη δεν εγκρίνουν το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2016 που καταρτίσθηκε και προωθείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν έχει κατεύθυνση και στόχο, δεν υπάρχουν νέες πηγές εσόδων και υπάρχει γενικότερα αδυναμία είσπραξης των παλαιών και νέων εσόδων. Παρατηρείται κάποια μείωση εξόδων αλλά όχι ουσιαστική. Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 93/2015. Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος Υπογραφές Τα Μέλη Ακριβές απόσπασμα Ευάγγελος Λαγδάρης Αιγίνιο

3 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και 159 του Ν. 3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θέτουμε υπόψη σας το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου μας οικονομικού έτους 2016 για την έγκρισή του όπως παρακάτω, ύστερα από το πρακτικό αριθ. 12/2015 και την αριθ. 93/2015 απόφασή μας. Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από ενοίκια του Ξενώνα στο Αθλητικό Κέντρο για το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης του ξενώνα και 7.500,00 από ενοίκια του καταστήματος και Ξενώνα «Παυσίλυπος». Ενοίκιο για το κυλικείο της Εμποροπανήγυρης και του Αναψυκτηρίου στον Καταχά ποσό 7.000,00. Επίσης για είσπραξη ενοικίου από αναψυκτήριο στις Αλυκές Κίτρους, ποσό 4.500,00. Είσπραξη ενοικίων Δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Μεθώνης ( 4 καταστήματα και 3 διαμερίσματα ) ποσό ,00. Συνολικό ποσό που εγγράφεται στον εν λόγω Κ.Α ,00 λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υπογεγραμμένα συμφωνητικά. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από έσοδα βοσκής Τοπικού Διαμερίσματος Κολινδρού 1.020,00, Τ.Δ.Καστανέας 290,00, Τ.Δ. Λιβαδίου 300,00, Τ.Δ.Ρυακίων 390,00 και Αιγινίου 1.000,00 σύμφωνα με την πρόβλεψή μας για το έτος Σύνολο εγγραφής 3.000,00 που αφορά την αριθ. 198/2001 απόφαση του Δ.Σ. Κολινδρού, την αριθ. 145/2009 του Δ.Σ. Αιγινίου, την αριθ. 86/2009 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας, την αριθ. 118/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού και την απόδοση των περασμένων ετών. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από μισθώματα καλλιεργήσιμης γης για το έτος 2016 ποσό ,00 για τη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου, ποσό ,00 για τη Δημοτική Ενότητα Πύδνας και ,00 για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης σύμφωνα με

4 την απόδοση του περασμένου έτους και τα υπογεγραμμένα συμφωνητικά. Συνολικό ποσό που εγγράφεται στον ανωτέρω Κ.Α ,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από μισθώματα ιχθυοτροφείων ( άρθρο 14 του Ν.127/75,άρθρο 75 του Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82 ) ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από την εμποροπανήγυρη Αιγινίου για το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους. H εμποροπανήγυρη Αιγινίου πραγματοποιείται κάθε χρόνο το διάστημα από 12-9 ως και Τα έσοδα δε από τα ενοίκια της εμποροπανήγυρης εμφανίζονται στο Ταμείο του Δήμου μετά από το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από τέλη και δικαιώματα λαϊκών αγορών για το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και την αριθ. 258/2014 απόφαση του Δ.Σ.. Στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού λειτουργούν συνολικά 4 λαϊκές αγορές. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από δικαίωμα βοσκής για το έτος 2016 ποσό 4.500,00 σύμφωνα με την απόδοση του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από χρήση αιγιαλού των Δημοτικών Ενοτήτων Μεθώνης και Πύδνας για το έτος 2016 ποσό 5.000,00 σύμφωνα με την αριθμ. 165/2013 απόφαση της Ο.Ε. για τη μίσθωση και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από χρήση του κέντρου πολλαπλών χρήσεων στην Τοπική Κοινότητα Μεθώνης για τέλεση μνημόσυνων για το έτος 2016 ποσό 1.000,00 σύμφωνα με την αριθμ. 111/2011 απόφαση του Δ.Σ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Με τη λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας τα έσοδα όλα κατατίθενται στην Τράπεζα Πειραιώς κατάστημα Αιγινίου στον ενάριθμο λογαριασμό του Δήμου και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016 θα έχουμε έσοδα από τόκους 5.000,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0311: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ,00. Όλα τα έσοδα γράφτηκαν σύμφωνα με την σχετική απόφαση έτους 2011 του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με την οποία καθορίζεται το εν λόγω τέλος καθώς και τις εκτιμήσεις μας από την απόδοση των περασμένων ετών. Το έσοδο αυτό εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η γίνεται συμψηφισμός με τα έξοδα του Δήμου από το ηλεκτροφωτισμό των Κ.Χ. και των

5 γεωτρήσεων και το υπόλοιπο αποδίδεται στο Δήμο. Η εκκαθάριση και οι σχετικές εγγραφές στον ως άνω κωδικό γίνονται πάντα στο τέλος κάθε έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Τέλος ύδρευσης οικιών και καταστημάτων ,00. Όλα τα έσοδα γράφτηκαν σύμφωνα την αριθ. 222/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με την οποία καθορίζονται τα τέλη ύδρευσης και την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δ.Σ. για τον καθορισμό μειωμένων τελών ύδρευσης για τα Α.Μ.Ε.Α. καθώς και από την απόδοση των περασμένων ετών. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Δικαίωμα χρήσεως αρδευτικού δικτύου ποσό ,00. Το έσοδο γράφτηκε σύμφωνα με την απόδοση του έτους 2015 και την αριθ. 328 απόφαση έτους 2011 του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού & την αριθ. 184/2015 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζονται τα τέλη άρδευσης. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα σύνδεσης στο νέο δίκτυο αποχέτευσης των οικισμών Π. Ελευθεροχωρίου, Μεθώνης & Ν. Αγαθούπολης ποσό ,00. Το ποσό αυτό προβλέφτηκε και εγγράφηκε σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Το ποσό αυτό διαχωρίζεται ως εξής : α) Συνδέσεις Τ.Κ. Π. Ελευθεροχωρίου, ποσό ,69 & β) Συνδέσεις Τ.Κ. Μεθώνης & Ν. Αγαθούπολης ποσό ,64. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα για την υπηρεσία αποχέτευσης ,00. Το ποσό αυτό προβλέφτηκε και εγγράφηκε σύμφωνα με την αριθ. 222/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με την οποία καθορίζονται τα τέλη χρήσης της αποχέτευσης για τις Δ.Κ. Αιγινίου και Κολινδρού και από την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από δικαιώματα ενταφιασμού ποσό 5.000,00. Το ποσό αυτό προβλέφτηκε και εγγράφηκε σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού και τις εκτιμήσεις μας για τα έσοδα του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από τέλη Τ.Α.Π. σύνολο ,98 σύμφωνα με τον Ν. 2190/93 άρθρο 24 ως έχει και η σχετική χρηματική εντολή επιχορήγησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έτους 2014 ( για το έτος 2015 ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει αντίστοιχο έσοδο ), το προϋπολογισθέν ποσό για το έτος 2015 και την ΚΥΑ 26945/ του ΥΠ.ΕΣ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (

6 άρθρο 20 Ν. 1080/80 ) σύνολο ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 Ν.1080/80 ποσό ,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας από τους χώρους που θα διατεθούν και η εγγραφή έγινε σύμφωνα με την αριθ. 60/2006 απόφαση του Δ.Σ. Κολινδρού, την αριθ. 94/2007 απόφαση του Δ.Σ. Μεθώνης, την αριθ. 143/2009 απόφαση του Δ.Σ. Αιγινίου, την αριθ.118/2011 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού και την απόδοση του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από τέλος διαφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1900/90 ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και την αριθ. 198/2001 απόφαση του Δ.Σ Πύδνας,την 3/2002 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας, 124/2008 του Δ.Σ. Μεθώνης, την αριθ.124/2008 απόφαση του Δ.Σ. Αιγινίου και την αριθ.118/2011 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από τέλη αδειών οικοδομών (άρθρο 23 από Β.Δ/τος) 5.000,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από λοιπά τέλη και δικαιώματα (ΤΑΠ κ.λ.π.) ποσό 5.000,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και την αριθ. 118/2011 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από το δημοτικό φόρο ποσό ,00. Το έσοδο γράφτηκε βάσει την σχετική απόφαση έτους 2011 του Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με την οποία καθορίζεται το ύψος του Δημοτικού φόρου. Το έσοδο αυτό εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η γίνεται συμψηφισμός με τα έξοδα του Δήμου από το ηλεκτροφωτισμό των Κ.Χ. και των γεωτρήσεων και το υπόλοιπο αποδίδεται στο Δήμο. Η εκκαθάριση και οι σχετικές εγγραφές στον ως άνω κωδικό γίνονται πάντα στο τέλος κάθε έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Από την εισφορά σε χρήμα σύμφωνα με τους φορολογικούς καταλόγους και τις εκτιμήσεις μας σε εισπράξεις βάσει των εσόδων του περασμένου έτους ποσό 3.000,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Τακτική οικονομική ενίσχυση του Δήμου από τους ΚΑΠ ,40. Η εγγραφή αυτή έγινε όπως ορίζεται στην αριθ εγκύκλιο του Ιουλίου του 2015 του Υπουργείου

7 Εσωτερικών ( 1 η αναγγελία χρηματοδότησης έτους 2015 ποσό ,70 ). ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Τακτική οικονομική ενίσχυση για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές ,65. Η εγγραφή αυτή έγινε όπως ορίζεται στην αριθ εγκύκλιο του Ιουλίου του 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών ( 1 η αναγγελία χρηματοδότησης έτους 2015 ποσό ,66 ). ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου από το ΥΠΕΣ ποσό ,35. Το έσοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με το ποσό που έλαβε ο Δήμος το έτος 2014 ( για το έτος 2015 ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει αντίστοιχο έσοδο ) και την ΚΥΑ 26945/ του ΥΠ.ΕΣ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) ποσό ,70. Το έσοδο αυτό γράφτηκε το ίδιο ακριβώς που έλαβε ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού το έτος 2014 ( για το έτος 2015 ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει αντίστοιχο έσοδο ), το προϋπολογισθέν ποσό για το έτος 2015 και την ΚΥΑ 26945/ του ΥΠ.ΕΣ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 0718: Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1115: Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων ( άρθρα Κ.Β.Π.Ν., άρθρο 56 Ν.1416/1984 ) ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για δαπάνες ταξιδιών στα πλαίσια του προγράμματος αδελφοποίησης που έχει η Δ.Κ. Κολινδρού ποσό 3.000,00. Το ποσό γράφτηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετακινήσεων που θα γίνουν το ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1311: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ( πρώην ΣΑΤΑ/2015 ) ποσό ,00. Η εγγραφή αυτή έγινε όπως ορίζεται στην αριθ εγκύκλιο του Ιουλίου του 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών ( 1 η αναγγελία χρηματοδότησης για το έτος 2015, ,50 ). ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1312: Για επισκευή και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων ποσό ,00 από ΣΑΤΑ/2016 του ΥΠ.ΕΣ. και αφορά ισόποσο ποσό που έλαβε ο Δήμος το έτος 2014 ( για το έτος 2015

8 ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει αντίστοιχο έσοδο ), το προϋπολογισθέν ποσό για το έτος 2015 και την ΚΥΑ 26945/ του ΥΠ.ΕΣ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1313: Για δράσεις πυροπροστασίας ποσό ,00. Το έσοδο αυτό γράφτηκε ακριβώς το ίδιο με το ποσό που έλαβε ο Δήμος το έτος 2015 και σύμφωνα με την αριθ / εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το πρόγραμμα LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ για το έργο με τίτλο : «Κατασκευή κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στην περιοχή του Επισκοπικού Συγκροτήματος Λουλουδιών Κίτρους» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου, του αποτελέσματος της δημοπρασίας και των εντολών πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το πρόγραμμα LEADER για το έργο με τίτλο : «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη θέση Αμπελότοπος Αιγινίου» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου της υπογεγραμμένης σύμβασης και των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2014 & ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το πρόγραμμα LEADER για το έργο με τίτλο : «Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενής στην τοποθεσία Ξυλαμίδι Δ.Δ. Ρυακίων» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου, της υπογεγραμμένης σύμβασης και των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το πρόγραμμα LEADER για το έργο με τίτλο : «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κολινδρού» ποσό ,03. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση για το έργο με τίτλο : «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Βόρειας Πιερίας» ποσό ,39. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου και την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης για το έργο με τίτλο : «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Πύδνας Κολινδρού» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου.

9 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης για το έργο με τίτλο : «Αποχέτευση Μακρυγιάλου» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου, του αποτελέσματος της δημοπρασίας και των εντολών πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2014 & ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης για το έργο με τίτλο : «Αποχέτευση Π. Ελευθεροχωρίου» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου, του αποτελέσματος της δημοπρασίας και των εντολών πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Επιχορήγηση από το Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης για το έργο με τίτλο : «Αποχέτευση Μεθώνης & Ν. Αγαθούπολης» ποσό ,00. Η εγγραφή γίνεται βάσει της αναγγελίας χρηματοδότησης για ένταξη του εν λόγω έργου, του αποτελέσματος της δημοπρασίας και των εντολών πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1511: Ποσό των ,00 από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής διαφόρων χρεών. Το έσοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τα εισπρακτέα υπόλοιπα του Δήμου, τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1512: Έσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1519: Έσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει των ειδικών διατάξεων ποσό 2.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1521: Έσοδα από παράβολα πλειστηριασμών ποσό 2.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1522: Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών ( άρθρο 18 Ν.2648/98 ) ποσό 1.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 1699: Λοιπά έκτακτα έσοδα ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2015 και την απόδοση του περασμένου έτους.

10 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Εισπρακτέα υπόλοιπα από φορολογικούς καταλόγους 2015 που βεβαιώνονται για πρώτη φορά το έτος 2016 συνολικό ποσό ,00. Η εγγραφή έγινε ύστερα από εισήγηση του Δημοτικού Ταμία και των Δημοτικών Εισπρακτόρων, την απόδοση του περασμένου έτους και αναλύονται ως εξής: 1) Από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσό ,00. 2) Από τέλη ύδρευσης ποσό ,00 3) Από τέλη αποχέτευσης ποσό ,00 4)Από τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσό 5.000,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά το 2016 ποσό 5.000,00 σύμφωνα με την εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ , : Εισπρακτέα υπόλοιπα από φορολογικούς καταλόγους παρελθόντων οικονομικών ετών συνολικό ποσό ,58. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τα εισπρακτέα υπόλοιπα που παρουσιάζονται στο Δήμο ύστερα από εισήγηση του Δημοτικού Ταμία και των Δημοτικών Εισπρακτόρων και αναλύονται ως εξής: 1)Από τέλη ύδρευσης ποσό ,78 2)Από τέλη άρδευσης ποσό ,12 3 )Από τέλη αποχέτευσης ποσό ,37 4)Από τέλη ακίνητης περιουσίας ποσό ,71 5)Από πράξη εφαρμογής ποσό ,23 6)Από τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσό ,91 7) Λοιπά έσοδα ( βοσκή, ενοίκια, τέλη Κ.Χ. κλπ ) ,32 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Εισπρακτέα υπόλοιπα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και λοιπά έκτακτα έσοδα ποσό ,14. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4111: Έσοδα από εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ποσό ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4112: Έσοδα από εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας ποσό 4.000,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4121: Έσοδα από φόρο μισθωτών υπηρεσιών ποσό ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας.

11 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4122: Έσοδα από φόρους και χαρτόσημα Δημάρχων, Αντιδημάρχων και λοιπών συλλογικών οργάνων ποσό ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4123: Έσοδα από φόρο προμηθευτών εργολάβων και ελευθέρων επαγγελματιών ποσό ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από χαρτόσημο ενοικίων εισπρακτέων ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Έσοδα από κράτηση 0,10% υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Φ.Π.Α. πωλήσεων 13% ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Φ.Π.Α. παροχής υπηρεσιών 23% ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4131: Έσοδα από εισφορές ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων ποσό ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4141: Έσοδα από κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ποσό ,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4142: Έσοδα από λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ποσό 1.000,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4212: Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ποσό 4.000,00 όσο είναι και το ποσό που θα ληφθεί στην αρχή του έτους με απόφαση της Ο.Ε. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4213: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 2.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 4219: Επιστροφή χρημάτων εν γένι ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο για τη νέα χρήση ποσό ,03 το οποίο αναλύεται σε υπόλοιπο από τακτικά έσοδα ποσό ,99 και υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων ποσό ,04 ( αφορά υπόλοιπο ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ Σχολείων, Πολιτική Προστασία έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα κλπ ). Το έσοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με το εμφανιζόμενο χρηματικό υπόλοιπο από τον

12 λογαριασμό του Δήμου και το ταμειακό υπόλοιπο με ημερομηνία που θα μεταφερθεί στη νέα χρήση ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΥΡ : Ω ,08 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΥΡ : Ω ,42 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : ΕΥΡ Ω ΕΥΡ : Ω : ΕΥΡ Ω , , ,00 : ΕΥΡΩ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : ΕΥΡΩ ,11 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Τακτικές αποδοχές των ειδικών συνεργατών και του δικηγόρου με πάγια αντιμισθία του Δήμου για το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τις εργοδοτικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. και Ταμείο Νομικών για τους ειδικούς συνεργάτες και το δικηγόρο με πάγια αντιμισθία του Δήμου ποσό 7.000,00 σύμφωνα με τη μηνιαία εισφορά και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Ετήσια εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ( Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Τ.Π.Δ.Υ. ) ποσό ,00,αναλυτικά υπέρ

13 ΤΕΑΔΥ ,20 και υπέρ ΤΠΔΥ ,80 Η εγγραφή έγινε για το έτος 2016 σύμφωνα με το αριθ /3144/ έγγραφο του ΤΑΔΚΥ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Δαπάνες επιμόρφωσης Δημοτικών Υπαλλήλων (διάφορα σεμινάρια) 2.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και τον προγραμματισμό επιμορφωτικών σεμιναρίων στα οποία θα συμμετέχουν υπάλληλοι του Δήμου για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αμοιβή νομικών και συμβολαιογράφων ποσό 4.500,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις και εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αμοιβή ορκωτού Λογιστή που θα κάνει τον έλεγχο της χρήσης έτους 2015 ποσό ,00 σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αμοιβή γιατρού εργασίας που υποχρεούται να έχει ο Δήμος λόγω του αριθμού των υπαλλήλων ποσό 5.000,00 για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αμοιβή τεχνικού ασφαλείας που υποχρεούται να έχει ο Δήμος λόγω του αριθμού των υπαλλήλων ποσό 5.000,00 για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αμοιβή κτηνιάτρου για περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς όπως υποχρεούται βάση αρμοδιοτήτων να πραγματοποιεί ο Δήμος,ποσό ,00 για το έτος 2016, σύμφωνα και με την απόδοση του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου του Δ.Σ. ποσό ,00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 και του ν.4093/2012. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα κίνησης των Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ποσό ,00 όπως αυτά ορίζονται με σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ / , η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2044/ τεύχος Β,με βάση τη χιλιομετρική απόσταση των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από την έδρα. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα κηδείας Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για ταχυδρομικά τέλη ,00. Το ποσό αυτό προβλέφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες αλληλογραφίας για το έτος 2016 και βάσει της απόδοσης του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για καταβολή τελών υβριδικού ταχυδρομείου ποσό ,00. Το ποσό αυτό αφορά την

14 παροχή υπηρεσίας από τα ΕΛ.ΤΑ. για εκτύπωση, διανομή και εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευση με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛ.Τ.Α βάση σύμβασης για το έτος 2016 και βάσει της απόδοσης του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τηλεφωνικά τέλη ,00. Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016 και βάσει της απόδοσης του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα κινητής τηλεφωνίας (αφορά κινητά τηλέφωνα Δημάρχου & Αντιδημάρχων) ποσό 5.040,00 σύμφωνα με την αριθ. 46/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την Κ.Υ.Α. αριθ / που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1388/Β / ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπούς φόρους ( ΕΝΦΙΑ, προμήθεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ φόρους ) σύμφωνα με εκτιμήσεις μας, ποσό ,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για οδοιπορικά έξοδα και την αποζημίωση των μετακινούμενων αιρετών ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά, δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του έτους 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ποσό 8.000,00. Το ποσό γράφτηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε υποχρεώσεις εκδηλώσεων για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα αδελφοποιήσεων (φιλοξενίες ξένων αποστολών μελών του Charter) στις οποίες ανήκει ο Δήμος μας ποσό 2.000,00 σύμφωνα με εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2016.

15 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (CD, ΔΗΜΟΣΝΕΤ κ.λ.π.) ποσό 4.000,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για συνδρομές μελών στο Charter και για οποιαδήποτε άλλη τέτοια συνδρομή ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών ποσό 3.000,00. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τόκους δανείων εσωτερικού (δάνεια του Τ.Π. & Δ.) ποσό ,40 σύμφωνα με το σχετικά συμβόλαια που υπέγραψαν οι πρώην Δήμοι και η Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ. για την ανάληψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τόκους δανείων εσωτερικού (δάνεια της τράπεζας Πειραιώς και πρώην ΑΤΕ ) ποσό ,98 σύμφωνα με το σχετικά συμβόλαια που υπέγραψαν οι πρώην Δήμοι για την ανάληψη δανείων από την πρώην τράπεζα Πειραιώς. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αμοιβές τραπεζών για την προμήθεια μπλοκ επιταγών ποσό 6.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για χρεολύσια δανείων εσωτερικού (δάνεια του Τ.Π. & Δ. ) ποσό ,00 σύμφωνα με το σχετικά συμβόλαια που υπέγραψαν οι πρώην Δήμοι για την ανάληψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για χρεολύσια δανείων εσωτερικού (δάνεια της τράπεζας Πειραιώς και πρώην ΑΤΕ ) ποσό ,02 σύμφωνα με το σχετικά συμβόλαια που υπέγραψαν οι πρώην Δήμοι για την ανάληψη δανείων από την πρώην τράπεζα Πειραιώς. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Εισφορά υπέρ Σχολικών Επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ποσό ,65. Η εγγραφή αυτή έγινε όπως ορίζεται στην σχετική εγκύκλιο του Ιουλίου του 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών. Εφόσον το ποσό προκύψει

16 μεγαλύτερο για το 2016 θα γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Εισφορά υποχρεωτική υπέρ του Νομικού Προσώπου ( ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ) που έχει συσταθεί από το Δήμο ποσό ,00. Το ποσό αυτό είναι το ίδιο που έδωσε ο Δήμος στο νομικό πρόσωπο το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Εισφορά υποχρεωτική υπέρ του άμαχου πληθυσμού ποσό 5.328,98. Το ποσό αυτό είναι το ίδιο που έχει εγγραφεί στο Δήμο για το έτος 2015 σύμφωνα με τα τακτικά του έσοδα. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας από τέλη λαϊκών αγορών ποσό 8.580,00. Το ποσό αυτό προκύπτει βάση των αναμενόμενων εσόδων από τα τέλη και δικαιώματα λαϊκών αγορών επί 60% που είναι το ποσοστό που βάση νόμου πρέπει να αποδίδουμε στην Περιφερειακή Ενότητα. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για χρηματοδότηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου για την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης της ποσό ,00 για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό 7.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Δαπάνες για προμήθειες αναλωσίμων παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος 2016 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για απόδοση φόρων και χαρτόσημου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ, ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για απόδοση φόρων από τόκους καταθέσεων ποσό 500,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος 2016.

17 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για απόδοση ΦΠΑ υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για κρατήσεις σε αποδοχές για την εξόφληση δανείων ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές κρατήσεις τρίτων ποσό 1.000,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την παγία προκαταβολή ποσό 4.000,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές τακτικών διοικητικών υπαλλήλων συνολικά 17 άτομα ποσό ,00 βάσει των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφων, ληξιάρχου κ.λ.π. ποσό ,00 σύμφωνα με προβλέψεις μας για το έτος 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές υπαλλήλων διοικητικών αορίστου χρόνου ( υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ. που μεταφέρθηκαν στο Δήμο, ένα άτομο πλήρους απασχόλησης και ένα άτομο μερικής απασχόλησης ) συνολικά 2 άτομα ποσό ,00 βάσει των αποδοχών των υπαλλήλων για το έτος 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΥΔΚΥ συνολικά 17 άτομα ποσό ,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ συνολικά 17 άτομα ποσό 8.500,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας

18 δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΣΚΥ συνολικά 4 άτομα ποσό 5.000,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ συνολικά 2 άτομα ποσό 6.000,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δ.Σ. ποσό 6.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τα ασφάλιστρα των επιβατικών αυτοκινήτων του Δήμου ποσό 2.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τη συντήρηση των δημοτικών καταστημάτων ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε ανάγκες για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κεντρική θέρμανση, κλιματισμός κ.λ.π.) ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για επισκευή και συντήρηση του επιβατικού αυτοκινήτου ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, FAX κλπ στη Δ.Ε. Αιγινίου, ποσό 1.200,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, FAX κλπ στη Δ.Ε. Κολινδρού, ποσό 1.000,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, FAX κλπ στη Δ.Ε. Μεθώνης, ποσό 500,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, FAX κλπ στη Δ.Ε. Πύδνας, ποσό 500,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις προβλέψεις μας για το έτος 2016.

19 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση επίπλων και σκευών ποσό 2.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2016 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για μηχανογραφική υποστήριξη στα προγράμματα του Δήμου (δημοτολόγια, δημόσιο λογιστικό, διπλογραφικό, ύδρευση, μισθοδοσία, πρωτόκολλο, εκλογικοί κατάλογοι κ.λ.π.) ποσό ,00. Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τις ανάγκες μας για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για δαπάνες εκκένωσης βόθρων, ποσό 1.000,00. Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τις ανάγκες μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων του Δήμου συνολικά 1.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε ανάγκες για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ποσό 2.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για δημοσίευση διαφόρων προκηρύξεων ποσό 2.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τη Δ.Ε. Αιγινίου ποσό σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τη Δ.Ε. Κολινδρού ποσό σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τη Δ.Ε. Μεθώνης ποσό σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τη Δ.Ε. Πύδνας ποσό σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τη Δ.Ε. Αιγινίου

20 ποσό 4.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τη Δ.Ε. Κολινδρού ποσό 4.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τη Δ.Ε. Μεθώνης ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τη Δ.Ε. Πύδνας ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ :Για εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις για τη Δ.Ε. Αιγινίου ποσό 3.000,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ :Για εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις για τη Δ.Ε. Κολινδρού ποσό 2.000,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ :Για εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις για τη Δ.Ε. Μεθώνης ποσό 2.000,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ :Για εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις για τη Δ.Ε. Πύδνας ποσό 2.000,00. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ποσό 1.000,00. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 σύμφωνα με τις ανάγκες μας για το 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ , : Για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το επιβατικό αυτοκίνητο ποσό 4.000,00 και για θέρμανση των δημοτικών καταστημάτων ποσό ,00. Οι εγγραφές αυτές έγιναν βάσει των εξόδων του περασμένου έτους και σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2016 συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών καταστημάτων των πρώην Δήμων.

21 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια φωτογραφικού υλικού ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για τις ανάγκες του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ποσό 5.000,00. Ο κωδικός αυτός αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού κ.λ.π. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια ανταλλακτικών για το επιβατικό αυτοκίνητο ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού, FAX κ.λ.π. για τη Δ.Ε. Αιγινίου ποσό 1.500,00. Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και με βάση την απόδοση του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού, FAX κ.λ.π. για τη Δ.Ε. Κολινδρού ποσό 1.500,00. Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και με βάση την απόδοση του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού, FAX κ.λ.π. για τη Δ.Ε. Μεθώνης ποσό 1.000,00. Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και με βάση την απόδοση του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού, FAX κ.λ.π. για τη Δ.Ε. Πύδνας ποσό 1.000,00. Το έξοδο γράφτηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και με βάση την απόδοση του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια ανταλλακτικών για έπιπλα, σκεύη και λοιπό εξοπλισμό ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις ανάγκες του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό 7.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

22 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Δαπάνες για προμήθειες αναλωσίμων παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών ( υπάλληλοι ΚΕΠ ), συνολικά 8 άτομα ποσό ,00 σύμφωνα με το μισθολόγιο των μονίμων υπαλλήλων. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων συνολικά οκτώ (8) άτομα υπάλληλοι του ΚΕΠ υπέρ ΤΥΔΚΥ ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων συνολικά οκτώ (8) άτομα υπάλληλοι του ΚΕΠ υπέρ ΤΕΑΔΥ ποσό 4.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ Αιγινίου, ποσό 4.000,00 σύμφωνα με το μισθωτήριο που έχει συναφθεί. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων δηλ. τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο Δήμος κατά το έτος 2016 (Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2016, Φεστιβάλ 2016, Καμπ 2016, Μυδοχαρά κ.λ.π.) ποσό ,00 σύμφωνα με τον προγραμματισμό για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό 6.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές τακτικού προσωπικού υπαλλήλων καθαριότητας και οδηγών απορριμματοφόρων συνολικά 14 άτομα ποσό ,00 σύμφωνα με τις αποδοχές μισθοδοσίας των τακτικών υπαλλήλων για το έτος 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές έκτακτου προσωπικού ,00. σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας για το έτος 2016 και τις ανάγκες της εν λόγω υπηρεσίας για έκτακτο προσωπικό και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου συνολικά 14 άτομα υπέρ ΤΥΔΚΥ ποσό ,00. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους.

23 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου συνολικά 14 άτομα υπέρ ΤΕΑΔΥ ποσό 6.500,00. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου συνολικά 1 άτομo υπέρ ΤΣΚΥ ποσό 1.500,00. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,ποσό ,00. Αφορά εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. και η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του εργατοτεχνικού προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 14 άτομα συνολικά ποσό 3.000,00. Αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του εργατοτεχνικού προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 14 άτομα συνολικά ποσό 6.000,00. Αφορά την προμήθεια γάλατος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για πλατείες και κοινόχρηστους χώρους ποσό ,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2016 και την απόδοση του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και συγκεκριμένα των απορριμματοφόρων και των σαρώθρων ποσό 7.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για συντήρηση, επισκευή και επέκταση του δικτύου ΦΟΠ από τη Δ.Ε.Η. ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τη συντήρηση και επισκευή των απορριμματοφόρων και του σαρώθρου για το έτος 2016 ποσό ,00 και με βάση τα έξοδα του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσό για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τη δημοσίευση προκηρύξεων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσό

24 4.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2016 και με βάση τα έξοδα του προηγούμενου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (σακούλες απορριμμάτων κ.λ.π.) ποσό 5.000,00. Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα απορριμματοφόρα και σάρωθρα ποσό ,00. Το έξοδο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις μας σε ανάγκες για το 2016 και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Αιγινίου, ποσό ,00. Τα έξοδα αυτά γράφτηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Κολινδρού, ποσό ,00. Τα έξοδα αυτά γράφτηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Μεθώνης, ποσό ,00. Τα έξοδα αυτά γράφτηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Πύδνας, ποσό ,00. Τα έξοδα αυτά γράφτηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας και την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα σάρωθρα του Δήμου ποσό ,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την εναπόθεση των απορριμμάτων του Δήμου στο ΧΥΤΑ Κατερίνης ποσό ,00 για το έτος 2016, σύμφωνα με το αριθ. 2756/ έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας που καθορίζει την εισφορά του Δήμου μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Διάφορα έξοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

25 ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Δαπάνες για προμήθειες αναλωσίμων παρελθόντων οικονομικών ετών που θα εκτελεστούν το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης συνολικά 3 άτομα ποσό ,00 βάσει των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων για το έτος 2016 και σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ( υπάλληλοι της πρώην Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ. ) υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης συνολικά 4 άτομα ποσό ,00 βάσει των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων για το έτος 2016 και σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων υδρονομέων άρδευσης συνολικά 12 άτομα ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας σε ανάγκες για το έτος 2016 και τον προγραμματισμό προσλήψεων. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΥΔΚΥ ποσό 7.000,00. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου συνολικά 3 άτομα υπέρ ΤΕΑΔΥ ποσό 5.000,00. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΣΚΥ ποσό 1.500,00. Η εγγραφή έγινε με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου συνολικά 4 άτομα για το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Αφορά στις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων συνολικά 12 άτομα για το έτος 2016 ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Αφορά στις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του εργατοτεχνικού προσωπικού της υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 8 άτομα συνολικά ποσό 2.000,00. Αφορά την

26 προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος του εργατοτεχνικού προσωπικού της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης συνολικά 8 άτομα τεχνίτες, εργάτες κλπ ποσό 3.000,00. Αφορά την προμήθεια γάλατος για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για εργασίες μικροβιολογικές και χημικές του δικτύου ύδρευσης και του βιολογικού καθαρισμού καθώς και των δεξαμενών ποσό ,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του έτους ΚΩΔ. ΑΡΙΘ : Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για παραγωγική διαδικασία ( αντλιοστάσια ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου ) ποσό ,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος 2016 και την απόδοση του έτους ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για μίσθωση τεχνικής εγκατάστασης ( γεώτρησης ) ποσό 500,00 σύμφωνα με την εκτίμηση μας για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για ασφάλιστρα για τα ημιφορτηγά ποσό 3.000,00 σύμφωνα με την εκτίμηση μας για το έτος 2016 και με βάση την απόδοση του περασμένου έτους. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για ασφάλιστρα αντλιοστασίων του Δήμου ποσό 3.000,00 σύμφωνα με την εκτίμηση μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τη συντήρηση φρεατίων του Δήμου ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση των ημιφορτηγών ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την επισκευή και συντήρηση του κομπρεσέρ και αποφρακτικού ποσό 5.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. ποσό 5.000,00 σύμφωνα με την απόδοση του περασμένου έτους και τις προβλέψεις μας για το ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για τα τέλη κυκλοφορίας των ημιφορτηγών της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ποσό 3.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. ΚΩΔ.ΑΡΙΘ : Για την προμήθεια χημικού υλικού για τις δεξαμενές και το βιολογικό καθαρισμό ποσό 8.000,00 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

Την σύνταξη προσχεδίου του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2017 όπως παρακάτω :

Την σύνταξη προσχεδίου του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2017 όπως παρακάτω : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2016 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας Κολινδρού Aριθ. απόφασης 2/2016 Σύνταξη προσχεδίου του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 2016 26/08/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 05/04/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:3619 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 142.062,55 142.062,55 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 18/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 18/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 18/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 111/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 71.304,53 71.304,53 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6-7-2017 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1074 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 147.000,00 157.000,00 72.834,26 72.834,26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 200.000,00 187.003,78 13.385,34 0,00 0,00 187.003,78 13.385,34 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/11/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/11/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/11/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.10 12:03:01 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 6/2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.588.540,29 4.246.928,31 10.991.703,81 10.991.703,81 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.410,00 57.258,84 53.700,00 53.700,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2017 15/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Λύσσελης Αγγελος 2.-Ντεμίρης Αθανάσιος 3.-Παυλίδης Πέτρος 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 5.-Τσελεγκίδης Αντώνιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Λύσσελης Αγγελος 2.-Ντεμίρης Αθανάσιος 3.-Παυλίδης Πέτρος 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 5.-Τσελεγκίδης Αντώνιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 2 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 64/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/16-03-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 75/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 31/1/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1382

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 31/1/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1382 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 31/1/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1382 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 23/1/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 13 Πρακτικό της με αριθμ. 2ης/23.1.2014 τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/7/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 79 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις

Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 5-10-2015 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα